НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА ДО ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №43/25.11.2013 г.