ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас.  Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg