ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Бургас, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в деловодството на Общински съвет – Бургас, стая № 108 или на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg