ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 17.09. 2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас  Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ