ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.01.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение Проект Наредба за допълнение и изменение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас.  Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg