НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3Протокол № 34/28.11.2017 г., отменена с решение на Общински съвет - Бургас, по т.33,  Протокол № 6/28.01.2020 г.