НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 33, Протокол № 6/ 28.01.2020 г.