НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 1, Протокол № 13/ 28.06.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.4, Протокол 36/19.12.2017 г., изм. с Решение №116 от 29.01.2018 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3026/2017 г., потвърдено с Решение №3553 от 12.03.2019 г. на ВАС по адм.д. №3510/2018 г., изм. по т.32, Протокол №6/28.01.2020 г