УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ, ПРОВЕЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 17.01.2023 - 10:44

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития,  майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на Община Бургас

Съображения за издаване на акта: Подпомагане на млади учени, докторанти и посдокторанти от Висшите учебни заведения на територията на Община Бургас.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на Общински съвет - Бургас, в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на следния e-mail адрес: s.turmanova@burgas.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Общински съвет – Бургас и Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 108 (на първия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ № 26.

Дата на откриване:

18.01.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

16.02.2023 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ