ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Гергана Чанакова на Четв., 20.04.2023 - 14:12

      ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

          В изпълнение на решение по т.51 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 11.04.2023 г., отразено в Протокол №50:

          Общински съвет – Бургас открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2027 г. за Районен съд – Бургас  и Окръжен съд – Бургас при следните правила за нейното провеждане:

          1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

          1.1. възраст от 21 до 68 години;

          1.2. имат настоящ адрес в община Бургас, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас;

          1.3. имат завършено най-малко средно образование;

          1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

          1.5. да не страдат от психически заболявалия;

          1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

          1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас;

          1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

          1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас;

          1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

          2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

          2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1, приложение №1а)

          2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2, приложение №2а);

          2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3, приложение №3а);

          2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4, приложение №4а);

          2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

          Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Бургас, подраздел новини, в Обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

          3. В срок до 07.07.2023 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас, подават в деловодството на Общински съвет – Бургас документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:

          3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

          3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

          3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

          3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

          3.5. мотивационно писмо;

          3.6. писмено съгласие;

          3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

          3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

          3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

 • Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд-Бургас
 1. Приложение №1
 2. Приложение №2
 3. Приложение №3
 4. Приложение №4
 5. Приложение №5

 

 • Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд-Бургас
 1. Приложение №1а
 2. Приложение №2а
 3. Приложение №3а
 4. Приложение №4а
 5. Приложение №5

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас