ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №1 ОТ ДАТА 30.10.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 31.10.2019 - 13:47

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 1

от проведеното на 30.10.2019 година заседание 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
  1. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

---------------------------------------------------------------------------------

  1. Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

 

РЕШЕНИЕ:

Избира Севдалина Христова Турманова за Председател на Общински съвет Бургас мандат 2019 – 2023.

---------------------------------------------------------------------------------

  1. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

РЕШЕНИЕ:

  1. Избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него в състав от девет общински съветници: Георги Петров Дракалиев, Костантин Йорданов Луков, Станимир Димитров Апостолов, Константин Живков Бачийски, Анелия Тодорова Иванова, Калояна Живкова Петкова, Павел Маринов Маринов, Иво Георгиев Баев, Живко Иванов Табаков.
  2. Определя седемдневен срок за приключване дейността на комисията.

---------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 
                                                                  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА