ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 15.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 13:48

Image removed.

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 32

 

от проведеното на 15.02.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.1 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12392 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба  за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.2 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12371 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към мрежа от Европейски градове, общини и общности „Европейски подход към Дигитална трансформация – Living-in.eu“ и подписване на Декларация  относно обединяване на силите за насърчаване на устойчивата цифрова трансформация в градовете и общините в ЕС)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.3 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12370 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, в които се провеждат културни събития)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.4 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12383 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283,  07079.501.388,  07079.501.389,  07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.5 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12373 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“; 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.6 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12374 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), обособяване на УПИ III „За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), обособяване на УПИ III „За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.7 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12375 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР) за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР), за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР), за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.8 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12385 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.9 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12395 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ арт-кафе, ситуирано в югоизточния край на ул. „Алеко Константинов“ на ъгъла с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.10 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12388 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обособена част от имот, медицински кабинети и медицинска апаратура, собственост на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, за нуждите на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.11 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12369 Докладна записка от Юлиян Кулев и Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и изработване на навес-хале за ремонт на лодки, на лодкостоянка в кв. Крайморие; закупуване на помпа за сантинни води)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.12 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12368 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.13 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12384 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управител на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.15 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията)

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.16 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12421 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна на предмета на дейност, както и изменение на учредителния акт на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД)

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.1 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12392 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба  за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.1 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

            Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, както следва:

            § 1. Чл. 24, ал. 4 се изменя така:

            „(4) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 31, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.”

            § 2. Параграф първи на ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се изменя така:

            „§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.”

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.2 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12371 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към мрежа от Европейски градове, общини и общности „Европейски подход към Дигитална трансформация – Living-in.eu“ и подписване на Декларация  относно обединяване на силите за насърчаване на устойчивата цифрова трансформация в градовете и общините в ЕС)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.2 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да се присъедини към мрежата  „living-in.eu;
 2. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да подпише Декларацията относно обединяване на силите за насърчаване на устойчивата цифрова трансформация в градовете и общините в ЕС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.3 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12370 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, в които се провеждат културни събития)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.3 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

1. За срок до отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка намалява цените за наемане на обектите общинска собственост (помещения, зали, пространства на закрито), в които се провеждат културни събития с продажба на билети, за физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка. Намалението е реципрочно на броя продадените билети, отнесени към общия капацитет на помещението, при позволена 100-процентна заетост, но не по-малко от 70% от цената на наема.

2. Обстоятелствата по т. 1 се установяват чрез предоставянето на съотносими документи, удостоверяващи броя на продадените билети.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.4 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12383 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283,  07079.501.388,  07079.501.389,  07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.4 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.16, ал.1, чл.17, ал.1 и 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283,  07079.501.388,  07079.501.389,  07079.501.390 по КК на гр.Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр.Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.5 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12373 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“; 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.5 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51 успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“;

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1, чл.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51 успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“;
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.21, ал.1 от ЗОС във връзка с чл. 110, ал. 1, т.5  от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51 успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПУП да се изготвят трасировъчни чертежи с координатен регистър, баланс на територията, с посочени характерни дължина и площи.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.6 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12374 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), обособяване на УПИ III „За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), обособяване на УПИ III „За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.6 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 за обособяване на УПИ III „За инженерно – техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас.;
 2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.21, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.67, ал.1 и чл. 205, т. 2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 за обособяване на УПИ III „За инженерно – техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас.

ПУП-ПРЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПУП да се изготвят трасировъчни чертежи с координатен регистър, баланс на територията, с посочени характерни дължина и площи.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.7 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12375 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР) за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР), за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР), за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.7 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на проект за изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР), разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1, чл.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР) за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.21, ал.1 от ЗОС във   връзка с чл.16, чл.16а, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл. 110, ал. 1, т.2  от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР), разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас.;

Изменението на ПУП-ПУР и ПУП-ПР следва да се изготвят в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПУП да се изготвят трасировъчни чертежи с координатен регистър, баланс на територията, с посочени характерни дължина и площи.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.8 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12385 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас)

 

РЕШЕНИЕ:

 

Изменя решение по т.8 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас.

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.9 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12395 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ арт-кафе, ситуирано в югоизточния край на ул. „Алеко Константинов“ на ъгъла с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.9 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета по т. 11/Протокол № 20 от проведеното на 23.02 и 24.02.21 г. заседание в раздел  IV. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т. 1 нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем, с нова подточка: самостоятелен обект – арт-кафе, със закрита площ 26.80 кв.м, находящ се в югоизточния край на ул. „Алеко Константинов“ на ъгъла с ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Бургас, за извършване на търговска дейност.

 ІІ. Да се отдаде под наем, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване самостоятелен обект – арт-кафе, със закрита площ 26.80 кв.м, включваща санитарен възел с площ 4,05 кв.м, находящ се в югоизточния край на ул. „Алеко Константинов“ на ъгъла с ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Бургас, за извършване на търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 579 (петстотин седемдесет и девет) лева, без ДДС.

Разполагането на маси под навеса към кафето ще се осъществява по реда на чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията въз основа на схема и проектна документация, одобрени от Главния архитект на общината.

В договора за наем, който ще бъде подписан между Община Бургас и спечелилият участник, да бъде предвидено задължение на наемателя за представяне на предложение, в което да бъде посочено време -ден/дни от седмицата, през което да има съчетаване на дейността за кафенето и излагане произведения на занаятчийското изкуство в обекта, като за целта наемателят ще предоставя посочена от него площ от заведението безвъзмездно на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.10 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12388 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обособена част от имот, медицински кабинети и медицинска апаратура, собственост на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, за нуждите на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.10 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

I. „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД да отдаде под наем на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД при общо време на ползване от 80 часа месечно, считано от 01.02.2022 г. до 01.02.2027 г., следните медицински кабинети и медицинска апаратура при месечна наемна цена, определена съгласно оценка на независим оценител, както следва:

 1. Медицински кабинети (с обща площ 134,5 кв.м), находящи се в Корпус 1 (Диагностично–консултативен блок на КОЦ – Бургас, сграда с идентификатор 07079.608.323.15, УПИ VІ, кв. 135Б, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, собственост на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД):

 

НАИМЕНОВАНИЕ

наем за 80 часа на месец

1

Кабинет Гастроентерология

32,27 лв.

2

Кабинет Медицинска онкология

24,99 лв.

3

Хирургичен кабинет с манипулационна

58,80 лв.

4

Кабинет Уши Нос Гърло

31,18 лв.

5

Гинекологичен кабинет с манипулационна

60,87 лв.

6

Кабинет Обща манипулационна

33,04 лв.

 

Сума наемна цена:

241,15 лв.

 

 1. Медицинска апаратура, собственост на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД:

 

НАИМЕНОВАНИЕ

наем за 80 часа на месец

1

Автоматичен хематологичен 5 diff брояч  HD-76

22,19 лв.

2

Биохимичен анализатор BS-200 Е

28,26 лв.

3

Електролитен  анализатор i-Smart 30 PRO

5,96 лв.

4

Автоматичен коагуломер  Trombolyzer Compact  X

20,53 лв.

5

Имуно-химичен анализатор  TOSOH AIA-360 II

41,75 лв.

6

Микроскоп CH 31-OLYMPUS

6,63 лв.

7

Микроскоп Nikon

7,24 лв.

8

Центрофуга ROTOFIX 32 A

9,74 лв.

9

Уринен анализатор  DIRUI H -300

3,31 лв.

10

Рентгенов апарат за скопия и графия
„SIREGRAPH – D2”

13,75 лв.

11

Мамографски рентгенов апарат
„MAMMOGRAPH Plus”

74,81 лв.

12

Компютър томограф SOMATOM Emotion”/ 16 с инжекционна система  „Optivantage DH”

351,79 лв.

13

Диагностична ултразвукова система „HITACHI”модел  „Arietta V70”

116,62 лв.

14

Дигитализираща система „AGFA”модел  „CR-Xm”

33,69 лв.

 

Сума наемна цена:

736,27 лв.

 

 

 

 

II. Упълномощава управителя на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД да извърши последващи действия по сключване на договор за наем с „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.11 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12369 Докладна записка от Юлиян Кулев и Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и изработване на навес-хале за ремонт на лодки, на лодкостоянка в кв. Крайморие; закупуване на помпа за сантинни води)

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.11 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

1. Общински съвет – Бургас възлага на Община Бургас да кандидатства с проектно предложение при отваряне и допустимост по Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027 г. за осъществяване на проект за изграждането на ремонтното хале за ремонт на лодки и съоръжение за третиране на отпадни води на лодкостоянка в кв. Крайморие, чиито параметри да са идентични със съоръжението, изградено на пристанището в Сарафово. Прогнозната стойност на финансовия ресурс възлиза на 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева. Финансовите средства могат да бъдат осигурени чрез комбинирано финансиране – в това число външни източници: европейски средства и други външни източници, а Община Бургас да осигури техническия проект.

2. Изграденият актив да бъде предаден след приключване на проекта за стопанисване от ОП „Общински имоти“. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.12 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12368 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

Изменя решение по т.12 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

I. Избор на член и председател на Постоянна комисия по икономика и инвестиционни политики.

1. Избира общинския съветник Росен Пенков Топкаров за член на Постоянна комисия по икономика и инвестиционни политики.

2. Избира общинския съветник Росен Пенков Топкаров за председател  на Постоянна комисия по икономика и инвестиционни политики.

II. Избор на член на Постоянната комисия по правни въпроси.

1. Избира общинския съветник Росен Пенков Топкаров за член на Постоянната комисия по правни въпроси.

 III. Избор на член на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси.

1. Избира общинския съветник Росен Пенков Топкаров за член на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.13 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12384 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управител на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.13 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

I. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД, ЕИК 206718116, които да се проведат при следните етапи:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период. До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50;

3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период по т. 2 и познаване на здравното законодателство.

II. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт;

3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото висше образование, както и да притежават ръководен опит, минимум три години;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурсите:

1. Заявление – свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3. Копия от документи за завършено образование и квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;

5. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

6. Декларация, че са налице условията по т. II.1, 4-12.

7. Кандидатите за управител на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД представят:

 Програма за развитието на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД за тригодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

– анализ и оценка на състоянието и дейността „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД;

– тенденции и възможности за развитие на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД;

– приложимост и етапи за реализацията на програмата.

– приложимост и етапи за реализацията на програмата.

Заявленията за участие в конкурсите, заедно с необходимите документи по т. III. се подават в запечатан непрозрачен плик, в 30 дневен срок от публикуване на обявите на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет – Бургас, в Деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

IV. Процедурата за номиниране да се извърши от Комисии, в състав от пет члена, от които двама представители на Общинска администрация, двама общински съветници и един представител на Регионална здравна инспекция - Бургас. По решение на комисията конкурсната процедура може да се проведе чрез видеоконферентна връзка. 

V. Избира следните представители на Общински съвет – Бургас, които да бъдат включени в състава на комисията:

1. д-р Антонио Христов Душепеев;

2. д-р Борис Петров Ангелов.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.15 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията)

 

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.15 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 07.02.2022 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 21.02.2022 г. от 14:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

1.  Избира „АМ Одит “ЕООД за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД за 2021 г. – „ЗА“ 

2. На основание чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, Одобрява решенията на Съвета на директорите на дружеството за извършване на продажби чрез електронен търг на Електронната платформа  за продажба на имоти по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост, и на имоти -собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество  с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на следните поземлени имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 07079.2.390, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, местност „Синджирли герен“, с площ от 149 980 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива: категория на земята: 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 018001, съседи: 07079.2.363, 07079.2.457, 07079.2.391, 07079.2.387, 07079.2.38 9; при следните минимални условия:

1. Минимална тръжна цена в размер на 2 084 722 (два милиона, осемдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и два) лева без ДДС.        

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от  36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по- малко от 20 души до 3-тата година, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

4. Размер на инвестицията - не по-малко от 21 000 000 лв. (двадесет и един милиона) лева

5. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:

- да извърши промяна в предназначението за ползване на имота за своя сметка;

- да използва имота и изградените в него обекти на 100% за дейността, посочена в инвестиционното намерение минимум 5 години;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 12 месеца от датата на промяна предназначението на имота;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, за срок от 5 години, освен ако не се свързани лица;

- да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена общо за всички форми на неизпълнение задълженията по договора;

2.  Поземлен Имот с идентификатор 07079.663.766, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 10 000 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Предишен идентификатор 07079.663.721, номер по предходен план: 766, кв.5, парцел XXVII, съседи: 07079.663.740, 07079.663.722, 07079.663.720; 07079.663.765, при следните условия:

1. Минимална тръжна цена в размер на 583 000 (петстотин осемдесет и три  хиляди) лева без ДДС.        

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от  36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по- малко от 20 души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

4. Размер на инвестицията - не по-малко от 2 000 000 лв. (два милиона) лева

5. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:

- да използва имота и изградените в него обекти на 100% за дейността, посочена в инвестиционното намерение минимум 5 години;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 12 месеца от датата на промяна предназначението на имота;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, за срок от 5 години, освен ако не се свързани лица;

- да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена общо за всички форми на неизпълнение задълженията по договора; „ЗА“

 1. Разни – „съобразно интересите на Община Бургас“.

III. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, за осигуряване възможността за легитимно участие на представителя на Община Бургас в общото събрание, насрочено за 07.02.2022 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Ново обсъждане на Решение по т.16 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г.  на За областен управител на област Бургас (ОбС 08-00-12421 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна на предмета на дейност, както и изменение на учредителния акт на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение по т.16 от Протокол №31/25.01.2022 г. на Общински съвет – Бургас, както следва:

1. Изменя Учредителния акт на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД по следния начин:           

Чл. 3 се изменя както следва:

„Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството е: „Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ“.

2. Изменя предмета на дейност на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД, както следва: „Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ“.

3. Възлага на Управителя на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД последващите, съгласно закона, действия.

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА