ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 07.04.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 14.04.2022 - 16:38

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 36

 

от проведеното на 07.04.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-12637 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и начина на разпределение на печалбата за 2021 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

 1. ОбС 08-00-12667 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година 

 

 1. ОбС 08-00-12633 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката по проект №BGENERGY-1.002-0004-C01 „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в Детска ясла №3, гр. Бургас“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12579 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело № 7930/2020 г. по описа на Бургаски районен съд 

 

 1. ОбС 08-00-12598 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване по взаимно съгласие на договор за продажба на недвижим имот между Община Бургас и „Интерагри България“ АД

 

 1. ОбС 08-00-12681 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Х. К. В.

 

 1. ОбС 08-00-12648 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Включване изграждането на проект „Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово“ в разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2022 г. чрез банков заем и стартиране на обществената поръчка за изграждането му

 

 1. ОбС 08-00-12580 Докладна записка от Стоян Андреев Коларов – общински съветник от БСП, относно: Осигуряване на финансови средства за ремонт на покрива на ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12647 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отмяна на планирания Традиционен турнир по художествена гимнастика за приза Жулиета Шишманова в световната верига на Гранд при и включване в Бюджет 2023 г. на Община Бургас на одобрените средства за провеждането му 

 

 1. ОбС 08-00-12653 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Частично отпадане на туристическия данък на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12478 Докладна записка от Красимир Калудов и Христина Секлемова – общински съветници от ПП СЕК, относно: Обособяване на точки  в централна градска част, където да бъдат разположени „самопочистващи се“ тоалетни и разширяване на общинската програма  „Моят град, моят квартал, моята улица“ с регламент, който да предвижда поставяне на тоалетни в обновени паркови пространства и градини в кварталите

 

 1. ОбС 08-00-12702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в община Бургас, с капацитет от 30 лица, считано от 01.05.2022 година

 

 1. ОбС 08-00-12621 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2022 година

 

 1. ОбС 08-00-12607 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Туристически комплекс „Акве Калиде“, находящ се в кв. Ветрен, в. з. Минерални бани 

 

 1. ОбС 08-00-12659 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление  на Общинско предприятие „Туризъм“ на реконструиран и разширен съществуващ пристан и убежище за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия, находящ се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07079.835.6 и 07079.835.7 по КККР, в акваторията на остров Света Анастасия, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12670 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изразяване предварително съгласие за продажбата на част от с.о. Индустриална зона Равнец по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, подал заявление за издаване на сертификат за  клас А (Съгласно Заповед №РД-09-13 от 28.04.2022 г. на Областния управител на област Бургас решението е оспорено и изпълнението му е спряно.)

 

 1. ОбС 08-00-12671 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1.  Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас; 2.  Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас; 3.  Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас; 4. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-179,306 , отреден – „за парк“, кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12623 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.659 и 07079.2.3553, общинска собственост, с начин на трайно ползване „селскостопански, горски, ведомствен път“ 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.547, 07079.3.610, 07079.3.2763 и 07079.2.3553, общинска собственост, с начин на трайно ползване „селскостопански, горски, ведомствен път“ 3. Одобряване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас 4. Одобряване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12630 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, за изработването на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 2. Одобряване на задание по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12662 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за прекратяване на договор №Д-04-2/11.02.2013г., сключен между Община Бургас и Областна администрация – Бургас, и отнемане правото на управление върху имот – публична държавна собственост, представляващ колективно средство за защита (скривалище) – галерийно, отразено с идентификатор 07079.618.214.45 в одобрените КККР на гр. Бургас, поради отпаднала необходимост

 

 1.  ОбС 08-00-12656 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените от Община Бургас обекти по проект: „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас“ на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за  обезщетяване на наследниците на Д. К. А.

 

 1. ОбС 08-00-12664 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Г. С. С. 

 

 1. ОбС 08-00-12665 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за  обезщетяване на наследниците на А. Н. Д.

 

 1. ОбС 08-00-12666 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне в управление на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ДГ „Чайка“, филиал с. Твърдица, общ. Бургас, на ОП „Общински имоти“ 

 

 1. ОбС 08-00-12668 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Българската държава, на основание чл.19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-12640 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Даване на съгласие за предприемане на действия за отнемане правото на управление върху имот с идентификатор 07079,610,479 по КККР на гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Булаир“ №10, поради отпаднала необходимост

 

 1. ОбС 08-00-12632 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2021 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-12639 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Общинска програма за закрила на детето 2022 година

 

 1. ОбС 08-00-12643 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12641 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Удължаване срока на изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP1-6.002-0112-C01 „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-12636 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Бургасинвест“ ООД по реда на Закона за публичните предприятия и определяне на минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

 1. ОбС 08-00-12642 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12631 Докладна записка от Малина Янакиева – управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за закупуване на рентгенова система на изплащане със собствени средства за нуждите на  „Дентален център I – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12616 Докладна записка от Малина Янакиева – управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване под наем на помещение, собственост на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД на Регионална здравна инспекция – Бургас за разполагане на нова гама-спектрометрична система

 

 1. ОбС 08-00-12669 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-12655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-12589 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Постоянната комисия по туризъм и Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества 

 

 1. ОбС 08-00-12635 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12620 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Одобряване на командировки на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, за периода 23.03.2021 г. – 01.03.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-12634 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12696 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Начин на гласуване на проекта на решение, посочен в покана №19-00-134/24.03.2022 г. от д-р Бойко Миразчийски – изпълнителен директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, относно приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, за увеличаване капитала на търговското дружество и приемане на изменение и допълнение на устава

 

 1. ОбС 08-00-12699 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за побратимяване между гр. Бургас, Република България и гр. Николаев, Украйна и одобряване на споразумение

 

 1. ОбС 08-00-12705 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на дейности по повод на мигрантската вълна на територията на община Бургас и вписване на общински бази за настаняване в Регистър на места за подслон съгласно Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна

 

 1. ОбС 08-00-12707 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12528 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Кариера „Банево“

 

 1. ОбС 08-00-12529 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Ниски температури в градския транспорт в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12573 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Възможност за настаняване на украински граждани на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12581 Питане от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Готовността на бургаските учебни заведения да приемат деца на украински бежанци

 

 1. ОбС 08-00-12584 Питане от Стоян Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Цени за електроенергия 

 

 1. ОбС 08-00-12604 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Изпълнение на Програмата на Община Бургас за облагородяване на вътрешнокварталните пространства „Моят град, моят квартал, моята улица“

 

 1. ОбС 08-00-12652 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Брой и състояние на KСЗ (бомбоубежища), собственост на публичните предприятия с общинско участие в капитала 

 

 1. ОбС 08-00-12654 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Общ устройствен план на Община Бургас и изменения в съществуващи ОУП

 

 1. ОбС 08-00-12657 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Извършени проверки за установяване на нерегламентирано свързване с незаконно изградена канализация за фекални води

 

 1. ОбС 08-00-12660 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на тротоар в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-12661 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Използване на общински терен

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12637 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и начина на разпределение на печалбата за 2021 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

РЕШЕНИЕ:

1. Определя дивидент в размер на 50 на сто от печалбата след данъчното облагане за финансовата 2021 г. за едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост на Община Бургас и които не са лечебни заведения.

2. Дава съгласие едноличните търговски дружества, лечебни заведения, да не отчисляват дивидент за финансовата 2021, при условие, че  инвестират сума, в размер на  50 на сто от печалбата  за закупуване на медицинска апаратура.

3.  Дава съгласие „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД, предвид спецификата на извършваната дейност, да не се отчислява дивидент за финансовата 2021 година, при условие че  инвестира сума в размер на 50 % от печалбата за закупуване на ДМА – 2 броя компютърни конфигурации с лицензиран софтуер необходими за въвеждане на модул подсистема за болнична помощ (е-хоспитализация) в рамките на Националната здравно информационна система.

4. Остатъкът от печалбата за финансовата 2021 г. на общинските едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, след отчисляване на дивидента и след приспадане на инвестициите в медицинска апаратура и ДМА, да бъде отнесен в счетоводния баланс на дружествата в „Други резерви”.

5. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост на Община Бургас, внасят отчисления дивидент до 31 май 2022 година. Лечебните заведения, предоставят за утвърждаване от Общински съвет документи за извършени разходи за закупуване на медицинска апаратура и ДМА – Бургас, в срок до 31.10.2022 г.

6. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост на Община Бургас, следва да покрият непокритите си загуби от минали години за сметка на „Неразпределена печалба” и „Други резерви”.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12667 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година.
 2. Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост да се публикува на интернет сайта на Община Бургас.

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2022 г.

 

І. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ/КОНКУРС

Местоположение

квартал, УПИ

кв. м

отреждане по ЗРП

1

ж.к. „Изгрев“

кв.27, УПИ IV-386

1172

За смесено предназначение

2

ж.к. „Изгрев“

кв.25б, УПИ VII

612

За жилищно строителство

3

ж.к. „Изгрев“

кв.24 Б, УПИ ХХ

235

За КОО

4

 ж.к. „Изгрев“

кв.28 А, УПИ І

568

За жилищно строителство

5

ж.к. „Изгрев“

кв.8, УПИ VII

303

За КОО

6

 ж.к. „Славейков“

кв. 7г, УПИ ІІІ-563

3892

за обществено обслужване

7

ж.к. „Славейков“

кв. 25а, УПИ VІ

236

за жилищни нужди

8

ж.к. „Славейков“

кв. 15а, УПИ ІІ-222

954

за жилищни нужди

9

ж.к. „Славейков“

кв. 15а, УПИ VІІІ-222

700

за жилищни нужди

10

ж.к. „Славейков“

кв. 15а, УПИ ІХ-222

700

за жилищни нужди

11

ж.к. „Славейков“

кв. 17а, УПИ ІV

436

за смесено предназначение

12

ж.к. Братя Миладинови

кв.33, УПИ V

339

за  жилищно строителство

13

ж.к. Братя Миладинови

кв.42, УПИ I- 1862, 1863

404

за  жилищно строителство

14

ж.к. Братя Миладинови

кв.40, УПИ XIII- 1894, 1895

291

за  жилищно строителство

15

жк. Меден Рудник

кв. 30, УПИ ІХ

1110

за жилищно строителство

16

жк. Меден Рудник

кв. 30, УПИ VІІІ

482

за жилищно строителство

17

жк. Меден Рудник

кв. 49, УПИ І

368

за жилищно строителство

18

жк. Меден Рудник

кв. 49, УПИ ІІ

810

за жилищно строителство

19

жк. Меден Рудник

кв. 50, УПИ ХІV

645

за жилищно строителство

20

жк. Меден Рудник

кв.107, УПИ І

873

за жилищно строителство

21

жк. Меден Рудник

кв. 114, УПИ ХVІ

1754

за жилищно строителство

22

жк. Меден Рудник

кв. 128, УПИ VІ

457

за жилищно строителство

23

жк. Меден Рудник

кв. 153, УПИ ХVІ

769

за жилищно строителство

24

жк. Меден Рудник

кв. 155, УПИ VІІІ

838

за жилищно строителство

25

жк. Меден Рудник

кв. 159, УПИ Х

666

за жилищно строителство

26

жк. Меден Рудник

кв. 162, УПИ VІІ

745

за жилищно строителство

27

жк. Меден Рудник

кв. 175, УПИ ХХХІХ

820

за жилищно строителство

28

жк. Меден Рудник

кв. 177, УПИ ІV

895

за жилищно строителство

29

жк. Меден Рудник

кв. 180, УПИ І

744

за жилищно строителство

30

жк. Меден Рудник

кв. 183, УПИ VІ

919

за жилищно строителство

31

жк. Меден Рудник

кв. 61, УПИ ХІ

535

за жилищно строителство

32

жк. Меден Рудник

кв. 22, УПИ ХIII

937

за жилищно строителство

33

жк. Меден Рудник

кв. 23, УПИ VІ

970

За КОО

34

жк. Меден Рудник

кв. 156, УПИ ІV

2069

за жилищно строителство

35

жк. Меден Рудник

кв. 156, УПИ V

1780

за жилищно строителство

36

кв. Акациите

кв. 20, УПИ V-1136

272

за  жилищно строителство

37

кв. Акациите

кв. 5, УПИ ІІ

721

за КОО

38

кв. Акациите

кв. 21, УПИ ХIV-1124

271

за жилищно строителство

39

ПЗ „Победа“

кв. 2, УПИ ХVII

1537

За КОО

40

кв. Победа

кв.26, УПИ ХІІІ

200

за жилищно строителство

41

кв. Победа

кв. 1, УПИ ХІV

477

за жилищно строителство

42

кв. Лозово

кв. 1, УПИ VІІ-7

438

за жилищно строителство

43

кв. Сарафово

кв.9, УПИ ІІІ-116

623

за жилищно строителство

44

кв. Сарафово

кв.9, УПИ ІІ-116

682

за жилищно строителство

45

кв. Сарафово

кв.42, УПИ І

400

за жилищно строителство

46

кв. Сарафово

кв.42, УПИ ХVІI

442

за жилищно строителство

47

кв. Сарафово

кв.42, УПИ ХV

346

за жилищно строителство

48

кв. Крайморие

ПИ 07079.30.114

/кв.31, УПИ VІ-18/

1297

складово-производствени дейности

49

кв. Банево

кв.6, УПИ VІ

1113

за жилищно строителство

50

кв. Банево

кв.6, УПИ VІІ

1370

за жилищно строителство

51

кв. Банево

кв.6, УПИ VІІІ

1080

за жилищно строителство

52

кв. Банево

кв.6, УПИ ІХ

755

за жилищно строителство

53

кв. Банево

кв.9, УПИ І

1000

за жилищно строителство

54

кв. Банево

кв.9, УПИ ІІ

990

за жилищно строителство

55

кв. Банево

кв.9, УПИ ІІІ

770

за жилищно строителство

56

кв. Банево

кв.10, УПИ І

792

за жилищно строителство

57

кв. Банево

кв.11, УПИ І

572

за жилищно строителство

58

кв. Банево

кв.11, УПИ ІІ

562

за жилищно строителство

59

кв. Банево

кв.11, УПИ ІІІ

522

за жилищно строителство

60

кв. Банево

кв.12, УПИ І

519

за жилищно строителство

61

кв. Банево

кв.14, УПИ І

622

за жилищно строителство

62

кв. Банево

кв.14, УПИ ІІ

687

за жилищно строителство

63

кв. Банево

кв.14, УПИ ІІІ

677

за жилищно строителство

64

кв. Банево

кв.14, УПИ ІV

690

за жилищно строителство

65

кв. Банево

кв.14, УПИ V

681

за жилищно строителство

66

кв. Банево

кв.14, УПИ VІ

681

за жилищно строителство

67

кв. Банево

кв.14, УПИ VІІ

854

за жилищно строителство

68

кв.Банево

кв.25, УПИ І-4101

434

За жилищно строителство

69

кв. Банево

кв.50, УПИ ІІ

560

за жилищно строителство

70

кв. Банево

кв.84, УПИ Х-1036

1212

за жилищно строителство

71

кв. Банево

кв. 48, УПИ ХІІ-717

495

за жилищно строителство

72

кв. Банево

кв. 48, УПИ ХVІІ

322

за жилищно строителство

73

кв. Банево

кв.26, УПИ ІV

677

за жилищно строителство

74

кв. Банево

кв.26, УПИ V

472

за жилищно строителство

75

кв. Банево

кв.26, УПИ XVII

583

за жилищно строителство

76

кв. Банево

кв.26, УПИ XVIII

574

за жилищно строителство

77

кв. Банево

кв.26, УПИ XIX

515

за жилищно строителство

78

кв. Банево

кв.29, УПИ XV

378

за КОО

79

кв. Банево

кв.8, УПИ ХVІІІ-4079

494

за жилищно строителство

80

кв. Рудник

кв. 54, УПИ ІІ

704

за жилищно строителство

81

кв. Рудник

кв. 54, УПИ ІІІ

709

за жилищно строителство

82

кв. Рудник

кв. 54, УПИ ІV

697

за жилищно строителство

83

кв. Рудник

кв. 68, УПИ І-924

491

за жилищно строителство

84

кв. Рудник

кв. 68, УПИ XXVIІ-950, 949

756

за жилищно строителство

85

кв. Рудник

кв. 56, УПИ ХІV-800

997

за жилищно строителство

86

кв. Рудник

кв. 76, УПИ V-общ.

527

за жилищно строителство

87

кв. Рудник

кв. 68, УПИ XXIV-934, 935, 945

731

за жилищно строителство

88

кв. Рудник

кв. 57, УПИ XXI

562

за жилищно строителство

89

кв. Рудник

кв. 61, УПИ XXII-628

672

за жилищно строителство

90

кв. Рудник

кв. 68 УПИ VI-952

524

за жилищно строителство

91

кв. Рудник

кв. 77, УПИ X-1007

598

за жилищно строителство

92

кв. Рудник

кв. 77, УПИ XI-1008

623

за жилищно строителство

93

кв. Черно море

кв. 91, УПИ І-1271

581

за жилищно строителство

94

кв. Черно море

кв. 91, УПИ ІІ-1271

547

за жилищно строителство

95

кв. Черно море

кв. 91, УПИ ІІІ-1276

653

за жилищно строителство

96

кв. Черно море

кв. 91, УПИ ХVІ-1276

563

за жилищно строителство

97

кв. Черно море

кв. 84, УПИ ІІІ-1190

632

за жилищно строителство

98

кв. Черно море

кв. 84, УПИ ІV-1191

625

за жилищно строителство

99

кв. Черно море

кв. 127, УПИ VI

518

за жилищно строителство

100

кв. Черно море

кв. 85, УПИ II-1002

527

за жилищно строителство

101

кв. Черно море

кв. 85, УПИ I-1001

648

за жилищно строителство

102

кв. Черно море

кв. 84, УПИ I-1188

711

за жилищно строителство

103

кв. Черно море

кв. 84, УПИ XIV-1200

682

за жилищно строителство

104

кв. Черно море

кв. 112, УПИ II-1673

648

за жилищно строителство

105

кв. Долно Езерово

кв. 68, УПИ І

685

за жилищно строителство

106

кв. Долно Езерово

кв. 100,  УПИ II

314

за жилищно строителство

107

кв. Долно Езерово

кв. 100, УПИ XVIII

363

за жилищно строителство

108

кв. Долно Езерово

кв. 100 УПИ XVIX

332

за жилищно строителство

109

кв. Долно Езерово

кв. 100 УПИ XX

302

за жилищно строителство

110

кв. Долно Езерово

кв. 55, УПИ VІІІ

542

за жилищно строителство

111

Промишлена зона „Север“

кв.27а, УПИ І

6408

Складово-производствени дейности

112

с. Равнец

кв. 5, УПИ ІХ

428

за жилищно строителство

113

с. Равнец

кв. 5, УПИ Х

530

за жилищно строителство

114

с. Равнец

кв. 62, УПИ VІ

1172

за жилищно строителство

115

с. Драганово

кв.4, УПИ ІІІ

863

за жилищно строителство

116

с. Драганово

кв.6, УПИ І

615

за вилно строителство

117

с. Драганово

кв.6,УПИ ІІ

603

за вилно строителство

118

с. Драганово

кв.6, УПИ ІІІ

608

за вилно строителство

119

с. Драганово

кв.5, УПИ ХVІ

579

за вилно строителство

120

с. Драганово

кв.5, УПИ ХV

593

за вилно строителство

121

с. Драганово

кв.5, УПИ ХІV

604

за вилно строителство

122

с. Драганово

кв.5, УПИ ХIІ

525

за вилно строителство

123

с. Драганово

кв.5, УПИ ХІ

522

за вилно строителство

124

с. Брястовец

кв.50, УПИ VІ

700

за жилищно строителство

125

с. Миролюбово

кв. 16, УПИ ІХ

542

за жилищно строителство

126

с. Миролюбово

кв. 16, УПИ Х

542

за жилищно строителство

127

гр. Българово

кв. 18, УПИ ІІІ

703

за жилищно строителство

128

гр. Българово

кв. 18, УПИ ІІ

500

за жилищно строителство

129

гр. Българово

кв. 18, УПИ І

465

за жилищно строителство

130

гр. Българово

кв. 18, УПИ ІV

652

за жилищно строителство

131

гр. Българово

кв. 18, УПИ V

740

за жилищно строителство

132

гр. Българово

кв. 57, УПИ ІІІ

1700

за жилищно строителство

133

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ V-655

5687

за високотехнологично производство

134

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ VІ-678

8671

за складово-производствени дейности

135

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ Х-672

770

за КОО

136

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ ХІ-674

5960

за високотехнологично производство

137

с. Маринка

кв. 43, УПИ І-40011

477

за жилищно строителство

138

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІІ-40011

474

за жилищно строителство

139

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІІІ-40011

373

за жилищно строителство

140

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІV-40011

579

за жилищно строителство

141

с. Маринка

кв. 43, УПИ V-40011

577

за жилищно строителство

142

с. Маринка

кв. 43, УПИ VІ-40011

577

за жилищно строителство

143

с. Маринка

кв. 45, УПИ І-40011

408

за жилищно строителство

144

с. Маринка

кв. 45, УПИ ІІ-40011

409

за жилищно строителство

145

с. Маринка

кв. 45, УПИ ІІІ-40011

409

за жилищно строителство

146

с. Маринка

кв. 46, УПИ І-40011

680

з жилищно строителство

147

с. Маринка

кв. 46, УПИ ІІ-40011

520

за жилищно строителство

148

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХХ-40011

630

за жилищно строителство

149

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХІХ-40011

640

за жилищно строителство

150

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХVІІІ-40011

630

за жилищно

строителство

151

с. Маринка

кв. 20, УПИ VІІІ-40011

1168

за смесено предназначение

152

с. Маринка

кв. 42, УПИ ІV-40011

2627

за жилищно строителство

153

с. Маринка

кв. 42, УПИ VІ-40125

852

за жилищно

строителство

154

с. Извор

кв.36, УПИ ІХ

730

За жилищно строителство

155

в.з. Боровете

кв.2, УПИ VІІ общ.

729

за вилно строителство

156

в.з. Боровете

кв.2, УПИ VІІІ общ.

677

за вилно строителство

157

в.з. Боровете

кв.6, УПИ L-68

555

за вилно строителство

158

в.з. Боровете

кв. 7, УПИ XXVII-160

625

за вилно строителство

159

в.з. Боровете

кв.10, УПИ ІХ-185

738

за вилно строителство

160

в.з. Боровете

кв.10, УПИ XII-188

666

за вилно строителство

161

в.з. Боровете

кв.11, УПИ ІІ-общ.

773

за вилно строителство

162

в.з. Боровете

кв.11, УПИ ІІІ-общ.

570

за вилно строителство

163

в.з. Боровете

кв.11, УПИ ІV-общ.

732

за вилно строителство

164

в.з. Боровете

кв.11, УПИ V-общ.

620

за вилно строителство

165

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.5

1025

за вилно строителство

166

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.6

977

за вилно строителство

167

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.7

1009

за вилно строителство

168

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.8

1130

за вилно строителство

169

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.9

1015

за вилно строителство

170

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.10

1057

за вилно строителство

171

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.11

1028

за вилно строителство

172

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.12

1084

за вилно строителство

173

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.13

1014

за вилно строителство

174

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.14

1046

за вилно строителство

175

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.15

1019

за вилно строителство

176

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.16

1044

за вилно строителство

177

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.18

1068

за вилно строителство

178

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.19

1088

за вилно строителство

179

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.20

1120

за вилно строителство

180

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.21

1091

за вилно строителство

181

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.22

1213

за вилно строителство

182

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.23

1159

за вилно строителство

183

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.24

1105

за вилно строителство

184

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.25

1027

за вилно строителство

185

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.26

983

за вилно строителство

186

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.27

1060

за вилно строителство

187

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.28

1061

за вилно строителство

188

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.29

992

за вилно строителство

189

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.30

1125

за вилно строителство

190

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.31

1083

за вилно строителство

191

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.32

1109

за вилно строителство

192

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.36

964

за вилно строителство

193

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.37

1098

за вилно строителство

194

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.38

1015

за вилно строителство

195

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.41

1046

за вилно строителство

196

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.43

1009

за вилно строителство

197

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.44

988

за вилно строителство

198

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.45

1268

за вилно строителство

199

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.46

1054

за вилно строителство

200

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.47

1015

за вилно строителство

201

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.48

989

за вилно строителство

202

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.49

1054

за вилно строителство

203

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.50

1059

за вилно строителство

204

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.51

980

за вилно строителство

205

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.52

1032

за вилно строителство

206

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.53

1062

за вилно строителство

207

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.54

1036

за вилно строителство

208

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.55

1078

за вилно строителство

209

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.56

1089

за вилно строителство

210

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.57

1109

за вилно строителство

211

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.58

1061

за вилно строителство

212

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.59

1082

за вилно строителство

213

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.60

1077

за вилно строителство

214

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.61

1102

за вилно строителство

215

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.62

1068

за вилно строителство

216

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.63

1103

за вилно строителство

217

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.64

1113

за вилно строителство

218

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.65

1155

за вилно строителство

219

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.67

1063

за вилно строителство

220

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.68

1106

за вилно строителство

221

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.69

970

за вилно строителство

222

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.70

1084

за вилно строителство

223

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.71

981

за вилно строителство

224

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.72

1032

за вилно строителство

225

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.73

1037

за вилно строителство

226

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.74

1049

за вилно строителство

227

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.75

1027

за вилно строителство

228

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.76

934

за вилно строителство

229

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.77

943

за вилно строителство

230

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.78

1023

за вилно строителство

231

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.79

1000

за вилно строителство

232

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.80

1013

за вилно строителство

233

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.81

1004

за вилно строителство

234

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.82

1004

за вилно строителство

235

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.83

1022

за вилно строителство

236

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.84

1182

за вилно строителство

237

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.85

1170

за вилно строителство

238

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.87

1078

за вилно строителство

239

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.88

1069

за вилно строителство

240

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.89

1058

за вилно строителство

241

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.90

966

за вилно строителство

242

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.91

1052

за вилно строителство

243

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.92

1035

за вилно строителство

244

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.93

1113

за вилно строителство

245

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.96

1221

за вилно строителство

246

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.102

972

за вилно строителство

247

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.103

949

за вилно строителство

248

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.104

1067

за вилно строителство

249

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.105

985

за вилно строителство

250

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.108

996

за вилно строителство

251

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.109

1075

за вилно строителство

252

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.110

1092

за вилно строителство

253

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.111

1141

за вилно строителство

254

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.112

1061

за вилно строителство

255

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.117

1232

за вилно строителство

256

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.118

1244

за вилно строителство

257

в.з. Росенец

ПИ с ид. 07079.834.124

1003

за вилно строителство

258

в.з. Росенец

кв.11, УПИ XІ-99

295

за вилно строителство

259

в.з. Минерални бани

кв.18, УПИ V-379

480

за вилно строителство

260

с.о. Батака, земл. с. Твърдица

72151.506.61

566

Новообразуван поземлен имот

261

с.о. Батака, земл. с. Твърдица

72151.506.62

623

Новообразуван поземлен имот

262

с.о. Батака, земл. с. Твърдица

72151.506.109

269

Новообразуван поземлен имот

263

с.о. Батака, земл. с. Твърдица

72151.506.110

1244

Новообразуван поземлен имот

264

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.123

514

Новообразуван поземлен имот

265

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.124

712

Новообразуван поземлен имот

266

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.136

804

Новообразуван поземлен имот

267

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.137

750

Новообразуван поземлен имот

268

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.138

1109

Новообразуван     поземлен имот

269

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.315

1050

Новообразуван поземлен имот

270

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.322

576

Новообразуван поземлен имот

271

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.323

1358

Новообразуван поземлен имот

272

с.о. Трите кладенчета,

земл.с. Маринка

47202.502.16

695

Новообразуван поземлен имот

273

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.103

807

Новообразуван поземлен имот

274

с.о. Трите кладенчета, земл.с. Маринка

47202.502.104

3161

Новообразуван поземлен имот

275

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.105

1275

Новообразуван поземлен имот

276

с.о. Трите кладенчета, земл.с. Маринка

47202.502.106

270

Новообразуван поземлен имот

277

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.107

853

Новообразуван поземлен имот

278

с.о. Трите кладенчета, земл.с. Маринка

47202.502.108

707

Новообразуван поземлен имот

279

с.о. Заслона, земл. с. Димчево

21141.503.303

545

Новообразуван поземлен имот

280

с.о. Заслона, земл. с. Димчево

21141.503.304

688

 

Новообразуван поземлен имот

281

с.о. Заслона, земл. с. Димчево

21141.503.312 УПИ II- 306

504

За вилно строителство

282

с.о. Канала, земл. с. Димчево,

21141.505.322

1791

Новообразуван поземлен имот

283

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.29

185

Новообразуван поземлен имот

284

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.90

164

Новообразуван оземлен имот

285

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.135

150

Новообразуван поземлен имот

286

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.178

429

Новообразуван поземлен имот

287

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.182

273

Новообразуван поземлен имот

288

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.183

271

Новообразуван  поземлен имот

289

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.184

346

Новообразуван поземлен имот

290

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.185

252

Новообразуван поземлен имот

291

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.186

274

Новообразуван поземлен имот

292

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.187

341

Новообразуван поземлен имот

293

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.188

277

Новообразуван поземлен имот

294

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.190

285

Новообразуван поземлен имот

295

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.191

208

Новообразуван поземлен имот

296

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.192

420

Новообразуван поземлен имот

297

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.193

209

Новообразуван поземлен имот

298

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.194

201

Новообразуван поземлен имот

299

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.195

196

Новообразуван поземлен имот

300

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.196

221

Новообразуван поземлен имот

301

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.197

218

Новообразуван поземлен имот

302

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.198

197

Новообразуван поземлен имот

303

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.199

205

Новообразуван поземлен имот

304

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.200

213

Новообразуван поземлен имот

305

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.202

365

Новообразуван поземлен имот

306

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.209

408

Новообразуван поземлен имот

307

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.210

285

Новообразуван поземлен имот

308

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.211

345

Новообразуван поземлен имот

309

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.212

413

Новообразуван поземлен имот

310

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.213

256

Новообразуван поземлен имот

311

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.214

262

Новообразуван поземлен имот

312

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.238

148

Новообразуван поземлен имот

313

м. Шило-1, земл. кв. Горно Езерово

НПИ №722.240

142

Новообразуван поземлен имот

314

м. Мочура, земл. кв. Банево

07079.13.1926

1107

Неурегулиран поземлен имот

315

м. Мочура, земл. кв. Банево

07079.13.1927

1131

Неурегулиран поземлен имот

316

с.о. Лозницата, земл. гр. Българово

НПИ №141.189

256

Новообразуван  поземлен имот

 

ІІ. ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ЗОС, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

 1. ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ АПАРТАМЕНТИ НА НАЕМАТЕЛИ, НАСТАНЕНИ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД, ЗА КОИТО ИМА ПОСТЪПИЛИ ИСКАНИЯ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ВСИЧКИ ИЗИСКВАЩИ СЕ ДОКУМЕНТИ

Местоположение

Адрес

1

ж.к. Братя Миладинови

Бл.1Б, вх. А, ет. 2, ап. 4

2

ж.к. Братя Миладинови

Бл.57, вх. 6, ет. 1, ап. 4

3

ж.к. Братя Миладинови

Ул. Сан Стефано № 86, ет.4, ап. 4В – има Реш. ОС и Заповед

4

ж.к. Меден Рудник

Бл.453, вх. В, ет.7, ап.69

5

ж.к. Меден Рудник

Бл.404, вх. 3, ет.2, ап. ляв

6

ж.к. Меден Рудник

Бл.441, вх. 4, ет.7, ап.88-среден

7

ж.к. Меден Рудник

Бл.450, вх. А, ет.5, ап.13-среден

8

ж.к. Меден Рудник

Бл.101, вх. А, ет.3, ап.5-ляв

9

ж.к. Меден Рудник

Бл.463, вх. Г, ет.5, ап.64

10

ж.к. Меден Рудник, зона „Г“

Бл.160, вх. Б, ет.1, ап.2

 

 1. ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗОС, ЗА КОИТО ИМА ПОДАДЕНИ ИСКАНИЯ

Местоположение

квартал, УПИ

кв. м

отреждане

по ПУП-ПРЗ

1

ж.к.“Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища

кв.7, УПИ ХІ-29

385

за жилищно строителство

2

ж.к.“Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища

кв.7, УПИ ІІ

369,25/874 кв. м. ид. ч.

за жилищно строителство

3

ж.к.“Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища

кв.3, УПИ ІІ общ.

105,74/841

за жилищно строителство

4

ж.к.“Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища

кв.3, УПИ ІІІ-44;

 

69,53/666

за жилищно строителство

5

Кв. Банево

УПИ VI, кв. 18

988

За жилищно строителство

6

Кв. Ветрен

УПИ ІV-19, кв. 16

315,5/631 кв.м ид.ч.

За жилищно строителство

7

Кв. Ветрен

УПИ ІІІ-426, кв. 54

321/621 кв.м ид.ч.

За жилищно строителство

8

кв. Долно Езерово

кв.83, УПИ ІII

943

За жилищно строителство

9

кв. Долно Езерово

кв.35, УПИ ХІV

683

За жилищно строителство

10

кв. Победа

кв.12, УПИ VІІ

289

За жилищно строителство

11

кв. Победа

кв.7, УПИ XXXIX

1268

За складова база за хр. стоки

12

кв. Победа

кв. 7, УПИ XLI- 641

647

За складова база

13

ж.к. „Славейков“

кв. 24, УПИ III

304

За обслужване

14

кв. Сарафово

УПИ ХVІ в кв.31

686

За жилищно строителство

15

ж.к. “Изгрев“

УПИ VІ в кв.24Б

235

За КОО

16

ж.к. “Изгрев“

УПИ VІ в кв.8

294

За КОО

17

кв. Сарафово

УПИ ІХ в кв.45

389

За жилищно строителство

18

с. Миролюбово

УПИ XIII, кв.2

1208

За жилищно строителство

19

с. Маринка

кв. 15, УПИ IX-5010108

3310

за обществено и делово обслужване

20

гр. Българово

кв.64, УПИ I

537

За жилищно строителство

21

гр. Българово

кв.35, УПИ IV

592

За жилищно строителство

22

ж.к. Лазур

кв. 16, УПИ II

675

За жилищно строителство

23

кв. Ветрен

ПИ 07079.702.782

/УПИ ХІІІ в кв.17/

400/800

за жилищно строителство

24

кв. Ветрен

УПИ ІІI-426 в кв.54

½ ид.ч. от 600 кв.м

за жилищно строителство

25

кв. Ветрен

УПИ VІІ-390 в кв.52

½ ид.ч. от 822 кв.м

за жилищно строителство

26

кв. Черно море

УПИ V-3755, кв. 139

495

за КОО

27

кв. Черно море

УПИ VI-3754, кв. 139

350

за жил. строителство

28

кв. Крайморие

УПИ Х в кв.1

203.75/ 815 кв.м

за жилищно строителство

29

гр. Бургас

ЦГЧ кв. 1А, УПИ II

1394

за жилищно строителство

30

ж.к. „Лазур“

УПИ XIX-617, кв. 22

601 кв.м

За обществено обслужване

31

кв.Лозово

УПИ III-382, кв.32

346/696

За жилищно строителство

32

кв. Лозово

УПИ V-141, кв. 11

459 кв.м

За жилищно строителство

33

кв. Горно Езерово

УПИ ХI-37, кв. 9

499 кв.м

За жилищно строителство

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОС, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ.

Местоположение

УПИ, квартал

кв. м ид. ч.

отреждане по ЗРП

1

с. Равнец

УПИ XVI-641, кв. 70

19/619

За жилищно строителство

2

с. Равнец

УПИ II-670 в кв. 69

180/1739

За жилищно строителство

3

кв. Лозово

УПИ VI-354, кв. 31

56/1286

За жилищно строителство

4

кв. Лозово

УПИ I-101, кв. 8

70/655

За жилищно строителство

5

с. Димчево

УПИ V, кв.6

167/1484

За жилищно строителство

6

с. Димчево

УПИ IX, кв.16

129/1720

За жилищно строителство

7

с. Димчево

УПИ IV-292 кв.22

18/793

За жилищно строителство

8

кв. Акации

УПИ I, кв.19

27/301

За жилищно строителство

9

кв. Банево

УПИ VІІ-272, кв. 23

105/1455

за жилищно строителство

10

с. Извор

УПИ ХІІ-278, кв.26

33/1070

за жилищно строителство

11

в.з. Боровете

УПИ VІІІ-219, кв.9

12/562

за вилно строителство

12

в.з. Боровете

УПИ ХХІ-102, кв.6

123/623 кв.м ид.ч.

за вилно строителство

13

в.з. Минерални бани

УПИ ХІV-522,521, кв. 25

13/1229 кв.м ид.ч.

за вилно строителство

14

в.з. Минерални бани

УПИ VІІІ-333,334, кв. 15

32/1063 кв.м ид.ч.

за вилно строителство

15

кв. Банево

УПИ VI-992, кв. 68

25/946

за жилищно строителство

16

кв. Банево

УПИ V-179, кв. 16

73/933

за жилищно строителство

17

кв. Банево

УПИ ХІІІ-1134, кв. 79

5/701 кв.м ид.ч.

За жилищно строителство

18

кв. Банево

УПИ ІV-1087,1084 кв. 82

25/1248 кв.м ид.ч.

За жилищно строителство

19

кв. Банево

УПИ ХІV-1176 кв. 88

71/650 кв.м ид.ч.

За жилищно строителство

20

кв. Ветрен

УПИ Х-394, кв. 52

50/694 кв.м ид.ч.

За жилищно строителство

21

с. Димчево

УПИ ХХ, кв.23

47/620

за жилищно строителство

22

с. Братово

кв.6, УПИ ІХ

34/1034

за жилищно строителство

23

кв. Долно Езерово

кв. 59, УПИ XII

28/441

За жилищно строителство

24

кв. Долно Езерово

кв. 42, УПИ II

160/1339

За жилищно строителство

25

кв. Долно Езерово

кв.40, УПИ I

45/617

За жилищно строителство

26

кв. Долно Езерово

кв. 82, УПИ XХI

140/530

За жилищно строителство

27

кв. Меден Рудник

кв. 41, УПИ IX

49/635

За жилищно строителство

28

кв. Меден Рудник

кв. 50, УПИ VIII

26/467

за жилищно строителство

29

кв. Победа

кв.19, УПИ VІІ

63/527

за жилищно строителство

30

кв. Победа

кв.23, УПИ ХІІ

14/1164

за жилищно строителство

31

с. Изворище