ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 23.05.2022 - 16:10

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 37

 

от проведеното на 17.05.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-12829 Предложение от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз

 

 1. ОбС 08-00-12798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12797 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12775 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Комисията за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ)

 

 1. ОбС 08-00-12801 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12804 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Генерален план за организация на движението на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобрен проект на Община Бургас „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“, финансиран от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2014 - 2021, по процедура EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP Водещи проекти за насърчаване на устойчивата синя икономика чрез регионално морско сътрудничество в регионите Атлантически, Черно море и Западно Средиземно море

 

 1. ОбС 08-00-12786 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2021 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 г. и отчети за изпълнението на бизнес програмите им за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12805 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 18, местност „Веригите“ (бивша местност „Синджирли герен“); 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12790  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ Х-672 и УПИ ХI-674 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, община Бургас, за които е отреден нов УПИ Х-692, съответен на ПИ с проектен идентификатор 07332.64.692 по КККР на гр. Българово, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12791 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС

 

 1. ОбС 08-00-12792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12793  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-12794 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ №29 (ЖСК „Октомврийска слава“), вх. 5, партер, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12795 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищен обект, частна общинска собственост на Фондация „Невроезикова превенция срещу деменции“ с нестопанска обществено полезна дейност

 

 1. ОбС 08-00-12774 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на населени места и на кметските наместници в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12764 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2021 г. до 30.04.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-12778 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2021 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12747 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12787  Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна здравна карта

 

 1. ОбС 08-00-12830 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна аптечна карта

 

 1. ОбС 08-00-12799 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-12806 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, свързани с инвестиционни намерения

 

 1. ОбС 08-00-12821 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК  и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-12818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00-197/26.04.2022 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-12785 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за логистична и финансова подкрепа на инициатива за провеждане в град Бургас на майсторски класове по художествена гимнастика от олимпийските шампионки на страната

 

 1. ОбС 08-00-12781 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за предстоящи участия на Европейски и Световни първенства

 

 1. ОбС 08-00-12769 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12762 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-12761 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“ и включването му в културния календар на Община Бургас за 2022 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

 

 1. ОбС 08-00-12765 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Създаване на работна група с цел изработване на мерки за ограничаване популацията на гларусите на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12788 Докладна записка от Георги Събев – председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство , относно: Частично финансиране на Международен морски форум „Синьото бъдеще – наша отговорност“ – 2022 г. част от официалния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12489 Докладна записка от инж. Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Подобряване на пътната безопасност в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-12832 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договорите за управление на  „Медицински център І–Бургас“ ЕООД и „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12766 Питане от Боян Дяков и Ивайло Вагенщайн – общински съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл.47 в ж. к. „Братя Миладинови“

 

 1. ОбС 08-00-12783 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Създаване на нови индустриални зони и разширяване на съществуващите такива на територията на Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12829 Предложение от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз, както следва:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

 

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Бургас, призоваваме Народното събрание и Министерския съвет на Република България да се придържат стриктно към Рамковата позиция по отношение членството на Република Северна Македония Европейския съюз и декларацията, приета единодушно от 44-то Народно събрание, отстоявани безапелационно от българска страна допреди няколко месеца.

За нас, като представители на българското общество в местната власт, е напълно недопустимо отстъплението от страна на властимащите у нас от основните постулати, залегнали в Договора за добросъседство между Република България и Република Северна Македония.

След десетилетията на насаждан антибългаризъм, репресии и гонения над хората е българско самосъзнание в Македония, след целенасочената подмяна на историята, македонистката пропаганда в училищата и по медиите от другата страна на границата, днес ставаме свидетели на нещо още по-опасно. А именно – всички изказвания на министър-председателя ни сочат, че правителството е на път да предаде българския национален интерес в Македония. Въпрос на дни или най-много на седмици е да бъде дадена зелена светлина за започване на преговори между Скопие и Брюксел.

Водени от вярата, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, ние сме силно притеснени за бъдещето на нашите сънародници от другата страна на границата. Това са все принципи, които категорично не се прилагат в Република Северна Македония спрямо местните българи. Въпреки договора за добросъседство, в страната не се прекратяват различните форми на „говор на омраза“ по отношение на България и на местните граждани с българско самосъзнание, включително и в медиите. Македонското правителство осуети общото честване на най- високо политическо ниво на 150-та годишнина от рождението на Гоце Делчев, а след края на церемонията беше извършено посегателство срещу българския трибагреник. Действие, за което не е известно да е потърсена наказателна отговорност от извършителите. А съвсем наскоро, при откриването на офиса на българското дружество в гр. Битоля, гостите от българска страна, сред които вицепрезидентът, министър-председателят, министри и депутати, бяха посрещнати с обвинителни плакати, обиждащи и унижаващи българския народ.

Ето защо ние, общинските съветници в Общински съвет - Бургас, считаме, че прибързаната подкрепа за евро членство на Република Северна Македония не е справедлива пред съдбата на онези, които се бориха и умираха е българското име на уста. Несъстоятелна е и с оглед на националния ни интерес. И не е нужно. Нужно е Скопие да признае историческата истина. Тя е една: поне до средата на миналия век думите българин и македонец са синоними и няма никакво съмнение какво е етническото съзнание на огромната част от народа в географската област Македония. И днес немалка част от гражданите на Северна Македония са запазили българско съзнание или родов спомен. И техните права и достойнство следва да се зачитат. Повече от 120 хиляди македонци са получили българско гражданство, доказвайки българския си произход. В същото време едва малко над 3 хил. са се осмелили да се декларират като българи при преброяването там, което е също много ясен знак за пълзящия репресивен македонизъм. Скопската пропаганда е пагубна и тя не спира да работи срещу българския национален интерес. За съжаление обаче това вече се случва и с активното действие и бездействие на българската държава, което за нас би било национално предателство.

Категорични сме, че България трябва да даде път за преговори за членство на Република Северна Македония, само ако бъдат спазени всички условия от Договора за добросъседство, който към днешна дата се нарушава тенденциозно едностранно само от политиците от другата страна на границата. Правата на македонските българи трябва да бъдат гарантирани ясно и категорично, включително чрез записването им в Конституцията на Република Северна Македония, и трябва да бъдат спазвани. Историческите манипулации и лъжи трябва да бъдат заличени от учебниците. Коминтерновската македонистка пропаганда трябва да бъде заличена веднъж завинаги, заедно е езика на омразата от страна на Скопие.

Необходимо е също бързо и коректно придвижване на спорните въпроси в общата комисия по историческите проблеми. Важно е да има и продължаващо активизиране на икономическите и културните връзки – в противовес на столетната блокада срещу България и всичко българско. Всичко това следва да е обвързано с конкретни срокове и резултати.

Всичко друго означава продължаващо обезбългаряване. Нещо по- лошо: освен че хората е българско самосъзнание и гражданство са дискриминирани днес от страна на властите в Скопие, там продължава и десетилетната политика българското да се заличава и със задна дата. Затова и нашата позиция спрямо Скопие не е просто недоразумение за историята. Това е отстояване на ценности и истини. България защитава именно европейските ценности: човешките права, свободата, истината, спазването на договорите.

Считаме, че моментът днес е исторически. Като представители на българския народ, избрани на редовни избори, народните представители и министрите са длъжни да направят всичко възможно да бъде защитен българският национален интерес в Македония и едва след това да се грижат за стабилността на Западните Балкани и бъдещето на Европейския съюз.

Призоваваме да не бъде допускано национално предателство, което българският народ няма да прости!

Ние, общинските съветници в Общински съвет – Бургас, изразяваме тази позиция, като глас на голяма част от българското общество.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд -Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.).

§ 1. В глава втора в наименованието на Раздел III изразът: „детски ясли, детски градини,“ се заличава.

§ 2. В чл. 22 изразът: „детски ясли, детски градини и“ се заличава.

§ 3. В чл. 23 изразът: „детски ясли, детски градини и“ се заличава.

§ 4.  Чл. 28, т. 1 се отменя.

§ 5. Чл. 29 се отменя.

            §. 6. В Приложение № 3 в наименованието на Раздел ІІ изразът: „Детски ясли, детски градини,“ се заличава.

§. 7. В Приложение № 3, Раздел ІІ точки 1, 2, 3 и 7 се отменят.

§8.  В Приложение № 6, Раздел II „Цени на услуги, извършвани от ОП „Туризъм“, се отменя досегашна т. 3 и вместо нея се приема нова т. 3 със следното съдържание:

 

3.

ТК „Акве Калиде“

 

 

 

1. Билет за посещение на Интерактивен експозиционен център и „Банята на Сюлейман Великолепни“ с 3Д прожекция

 

 

 

1.1.Стандартен

вкл. ДДС

16,00 лева

 

1.2. За учащи и лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

 

вкл. ДДС

 

14,00 лева

 

1.3.За деца до 3 години и лица с увреждания (деца навършили 3 години заплащат входна такса)

 

Безплатно

 

1.4. За деца от 3 до 7 ненавършени години

вкл. ДДС

10,00 лева

 

1.5. Организирано посещение на група (от 10 до 15 човека)

вкл. ДДС

14,00 лева

на човек

 

2. Билет за посещение на Интерактивен експозиционен център

 

вкл. ДДС

 

14,00 лева

 

3. Билет за посещение на „Банята на Сюлейман Великолепни“ с 3Д прожекция

 

 

 

3.1. Стандартен

вкл. ДДС

6,00 лева

 

3.2. За учащи и лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

вкл. ДДС

5,00 лева

 

3.3. За деца до 3 години и лица с увреждания (деца навършили 3 години заплащат входна такса)

 

Безплатно

 

3.4. Организирано посещение на група над 20 човека

вкл. ДДС

5,00 лева

на човек

 

4. Индивидуална беседа – на български или английски език с предварителна заявка

 

50,00 лева

 

5. Посещение на Демонстрационен спа център

 

 

 

5.1. Стандартен

вкл. ДДС

20,00 лева

 

5.2. Деца до 12 години

вкл. ДДС

12,00 лева

 

5.3. Карта за 5 бр. посещения

вкл. ДДС

70,00 лева

 

5.4. Масажор с виртуална обиколка

вкл. ДДС

5,00 лева

 

5.5. Наем халат / хавлия

вкл. ДДС

2,00 лева

 

6. Наем на амфитеатър с до 200 седящи места

вкл. ДДС

50,00 лева

на започнат час

 

7. Наем на Кафетерия

вкл. ДДС

50,00 лева

на започнат час

 

§9В Приложение 6 – Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в раздел IV ОП Транспорт“ в т.2.1. се създават нови точки 2.1.6. и 2.2.7., като след т.2.2а се добавя нова т. 2.2.б и 2.2в със следния текст:

 

2.1.6

цена за издаване на едномесечен стикер за паркиране, по чл.5, ал.2, т.7 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

вкл. ДДС

 

 

150,00 лв.

 

 

2.2.7

цена за издаване на едномесечен стикер за паркиране, по чл.5, ал.2, т.7 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

вкл. ДДС

 

 

200,00 лв.

 

 

 

2.2.б

цена за електронен талон за паркиране, във всички зони, по чл. 5, ал.2, т.8  от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

вкл. ДДС

 

 

6,50 лв.

 

 

2.2.в

цена за електронен талон за паркиране, във всички зони, по чл. 5, ал.2, т.9 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

вкл. ДДС

 

 

0,50 лв.

 

 

§ 10.  В Приложение 6 Раздел ІV ОП „Транспорт“, в т.10 „Автогара Юг“, се правят изменения и допълнения и придобива следното съдържание: 

 

10.

Автогара Юг

 

 

10.1

Цена преминаване през автогара за републиканска и областна транспортни схеми

 

 

 

10.1.1

За моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от 22 места за сядане, без мястото на водача:

 

 

10.1.1.2

До 300 курса по маршрутно разписание

вкл. ДДС

25.00 лв.

10.1.1.3.

От 301 до 600 курса по маршрутно разписание

вкл. ДДС

17.50 лв.

10.1.1.4

Над 601

вкл. ДДС

5.50 лв.

10.1.2.

За моторни превозни средства за превоз на пътници с до 22 места за сядане, без мястото на водача:

 

 

10.1.2.1

До 300 курса по маршрутно разписание

вкл. ДДС

8.00 лв.

10.1.2.2

От 301 до 600 курса по маршрутно разписание

вкл. ДДС

7.00 лв.

10.1.2.3

Над 601

вкл. ДДС

4.00 лв.

10.3

Престой на автобуси на територията на Автогарата

вкл. ДДС

2,00 лв.

10.4

Ползване на тоалетна

вкл. ДДС

1,00 лв.

10.5

Излъчвания на аудио спотове по озвучителната система (нова, Протокол №49/30.10.2018 г.)

 

 

10.5.1

Еднократно излъчване на до 30 секунден аудио спот по озвучителната система

вкл. ДДС

12 лв.

10.5.2

Пакет от 5 излъчвания на ден в рамките на един месец на до 30 секунден аудио спот по озвучителната система

вкл. ДДС

156 лв. за месец

10.5.3

Пакет от 10 излъчвания на ден  в рамките на един месец на до 30 секунден аудио спот по озвучителната система

вкл. ДДС

192 лв. за месец

10.5.4

Избор на определени часове на излъчване

вкл. ДДС

36 лв. за месец

10.6

Излъчвания на видео клипове по информационните табла, стопанисвани от ОП „Транспорт“  (нова, Протокол №49/30.10.2018 г.)

 

 

10.6.1

Еднократно излъчване на до 180 секунден видео клип

вкл. ДДС

20 лв.

10.6.2

Пакет от 30 излъчвания на ден в рамките на един месец на до 180 секунден видео клип

вкл. ДДС

150 лв. за месец

10.6.3

Пакет от 70 излъчвания на ден  в рамките на един месец на до 180 секунден видео клип

вкл. ДДС

200 лв. за месец

10.6.4

Пакет от 100 излъчвания на ден  в рамките на един месец на до 180 секунден видео клип

вкл. ДДС

250 лв. за месец

10.6.5

Избор на определени часове на излъчване

вкл. ДДС

50 лв. за месец

10.7

Предоставяне на рекламна площ на  Автогара „Юг - Бургас“, Централна спирка „Александровска“, Терминал „Меден Рудник“

 

вкл. ДДС

 

10.7.1

До 1 кв. м. рекламна площ

вкл. ДДС

100 лв. за месец

10.7.2

До 2 кв. м. рекламна площ

вкл. ДДС

200 лв. за месец

10.7.3

До 3 кв. м. рекламна площ

вкл. ДДС

250 лв. за месец

    10.7.4

До 5 кв. м.  рекламна площ

вкл. ДДС

300 лв. за месец

 

Заключителна разпоредба

 

§ 11. Настоящите изменения в Наредбата влизат в сила от 01 юни 2022 г.  

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12797 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., както следва:

§1.   Създава нови точки 5, 6, 7, 8 и 9 на чл.5 със следното съдържание:

„т.5. Чрез закупуване на кратковременен електронен стикер за локално паркиране за период от 14 дни“.

„т.6. Чрез закупуване на годишен електронен стикер за локално паркиране по постоянен адрес. 

„т.7. Чрез закупуване на едномесечен електронен стикер за локално паркиране, след представяне на договор за наем на жилище“

„т.8. Чрез приложение, през което еднократно за деня се заплаща престой на автомобил за цялото работно време“

„т.9. Чрез приложение, през което се заплаща престой на автомобил до 30 минути“

§2. Допълва чл. 6. ал.2, като след израза: „Карта за паркинг автомат“ добавя израза: „за собствени, наети или автомобили на лизинг“

§3.  Допълва чл. 14. ал.1, като след „Приложение 1“, се добавя: „Приложение 2“;

§4.   В чл.15, ал.3 се променя и придобива следното съдържание:

Целогодишният електронен стикер се валидира в 7-дневен срок, след подаване на заявлението и заплащане на определената цена, а краткосрочния в три дневен срок, след подаване на заявлението, ведно с изискуемите към него документи и заплащането на съответната цена.“

§5.  Прави следните изменения и допълнения в §1, от ДР:

1. В т. 1 заличава израза: „Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4“ и го заменя с израза: „съответно Приложение към настоящата наредба“.

            т.2 В т.2 заличава израза: „Приложение 1 и Приложение 2“ и го заменя с израза: „съответно Приложение към настоящата наредба“.

§6.   В Приложение 4, към чл.3, ал.4 „Зона с комбиниран режим“ създава нова  „Подзона 2“ със следното съдържание:

„Подзона 2“

 1. Ул. Адам Мицкевич – 48 бр. места „Зона с комбиниран режим“;

2. Паркинг в междублоково пространство между ул. „Адам Мицкевич“ и ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ – 11 бр. места „Зона  с комбиниран режим“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12775 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Комисията за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ)

РЕШЕНИЕ:

 

       Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, както следва:

       Параграф единствен: В чл. 24б, ал. 1, точка 1 и точка 2 се изменят така:

       „1. Родители с деца, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 1, т. 1-9 и т. 11-14, с жилищна нужда и поне един член на семейството има настоящ адрес или месторабота или учи в редовна форма на обучение във висше учебно заведение на територията на община Бургас.

       2. Лица в риск от бедност и социално изключване – отговарящи на условията по чл. 4, ал. 1, т. 1-8 и т. 11-14, чийто среден месечен нетен доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от линията на бедност за страната, определена с акт на Министерския съвет, за същия период от време, с жилищна нужда и поне един член на семейството има настоящ адрес или месторабота, или учи в редовна форма на обучение във виеше учебно заведение на територията на община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12801 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

       Дава мандат на Кмета на Общината – съвместно с общините от Югоизточен регион – да подготви необходимата документация и апликационна форма на проект „Модел за интегрирана детска здравна грижа на територията на Югоизточен регион” по Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12804 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Генерален план за организация на движението на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да се одобри Окончателен проект на Генерален план за организация на движението на гр. Бургас, съгласно приложената текстова и графична част на проекта, както следва:

Обяснителна записка

Схема 1 Класификация на уличната мрежа – чертеж 1.1 и 1.2

Схема 2 Организация на транспортното движение – чертеж 2

Схема 3 Система на масовия градски транспорт – спирки, таксиметрови стоянки – чертеж 3

Схема 4 Режим на движение, забрани, товарно движение. Зона 30км./ч. – чертеж 4

Схема 5 Посочност и предимства на движението – чертеж 5.1, 5.2 и 5.3

Схема 6 Режим на престой и паркиране. Места на ЕПС. Скоростен режим – чертеж 6.1, 6.2 и 6.3

Схема 7 Пешеходно и велосипедно движение – чертеж 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4

Схема 8 Картограма на транзитното натоварване и пропускателна способност на главната улична мрежа - чертеж 8

Схема 9 Проектно знаково стопанство - чертеж 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 и 9.17

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобрен проект на Община Бургас „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“, финансиран от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2014 - 2021, по процедура EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP Водещи проекти за насърчаване на устойчивата синя икономика чрез регионално морско сътрудничество в регионите Атлантически, Черно море и Западно Средиземно море

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас, като водещ партньор, да изпълни предвидените дейности по проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“, финансиран от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2014 – 2021, като осигури съфинансиране в размер на 19 863,48 евро.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12786 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2021 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 г. и отчети за изпълнението на бизнес програмите им за 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

 

І. Приема годишните финансови отчети за 2021г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала, както следва:

 1. Благоустройствени строежи  ЕООД
 2. „Бургасбус” ЕООД
 3. „Бургаски пазари” ЕООД
 4. „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД
 5. „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД
 6. „Чистота” ЕООД
 7. „Дентален център – 1 Бургас” ЕООД
 8. „Диагностично-консултативен център І – Бургас” ЕООД
 9. „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД
 10.  „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД
 11.  „Медицински център І – Бургас” ЕООД
 12.  „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД
 13.  „СБАЛ по ПФЗ – Бургас” ЕООД
 14.  „Център за психично здраве – Бургас” ЕООД.

       ІІ. Приема Консолидирания годишен финансов отчет за 2021г. на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД с дъщерно дружество „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД

      ІІІ. Задължава управителите на общинските търговски дружества да публикуват в Търговския регистър годишните финансови отчети, приети от Общото събрание в изпълнение на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството.

      IV. Приема Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 година, съгласно приложения към настоящата докладна записка проект.

V. Приема Отчет за изпълнението на бизнес програмите за 2021г. на общинските публични предприятия, както следва:

 1. Благоустройствени строежи  ЕООД
 2. „Бургасбус” ЕООД
 3. „Бургаски пазари” ЕООД
 4. „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД
 5. „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД
 6. „Чистота” ЕООД
 7. „Дентален център – 1 Бургас” ЕООД
 8. „Диагностично-консултативен център І – Бургас” ЕООД
 9. „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД
 10. „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД
 11. „Медицински център І – Бургас” ЕООД
 12. „Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД
 13. „СБАЛ по ПФЗ – Бургас” ЕООД
 14. „Център за психично здраве – Бургас” ЕООД.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12805 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 18, местност „Веригите“ (бивша местност „Синджирли герен“); 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1.   На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас;
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1,  Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 18, местност „Веригите“ (бивша местност „Синджирли герен“);

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.1 и т.2 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 18, местност „Веригите“ (бивша местност „Синджирли герен“);

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

 В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

 Новообразуваният УПИ да се отреди за ПИ с нов проектен идентификатор по кадастрална карта.

 Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

 С ПУП да се докажат габаритите на новите обслужващи улици и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17г. и ЗУТ.

 Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12790  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ Х-672 и УПИ ХI-674 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, община Бургас, за които е отреден нов УПИ Х-692, съответен на ПИ с проектен идентификатор 07332.64.692 по КККР на гр. Българово, община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-692 (десет римско за имот с планоснимачен номер шестстотин деветдесет и две) в кв. 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“, землище град Българово, община Бургас, целият с площ 6 730 (шест хиляди седемстотин и тридесет) кв.м, отреден „за складово – производствени дейности“, съответен на ПИ с проектен идентификатор 07332.64.692 (нула седем три три две точка шест четири точка шест девет две) по КККР на гр. Българово, с площ 6 730 (шест хиляди седемстотин и тридесет) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с начална тръжна цена в размер на 114 410,00 (сто и четиринадесет хиляди четиристотин и десет) лева, без ДДС.

II. Участниците в тръжната процедура следва:

1.  Да предложат размер на инвестиция в имота не по-малък от 800 000 (осемстотин хиляди) лева за изграждане на комплектовъчен-опаковъчен и експедиционен цех и производствено хале за обработка на метални части и елементи;

2.  Да предложат разкриване на не по-малко от 23 (двадесет и три) работни места на пълна работна заетост.

3.  Да предложат срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12791 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 36), в частта на раздел II „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т. 2. „Продажби по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“.

2. Да се продаде на Т. А. А., и постоянен адрес: гр. Бургас, недвижим имот, актуван с Акт № 9592/02.06.2021г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, целият с площ 297 кв.м, при граници: северозапад – ул. „Марин Дринов“, североизток – ПИ 07079.659.368, югоизток – ПИ 07079.659.370 и ПИ 07079.659.367, югозапад – ул. „Венелин“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.659.369, с площ 297 кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.659.384, 07079.659.371, 07079.659.370, 07079.659.367,  07079.659.368, за сумата от 62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва раздел ІV-ти „Общински нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ от Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г., приета от Общински съвет - Бургас, с Решение по т. 2 от дневния ред на проведено на 07.04.2022г. заседание (Протокол №36), със следния имот - обособено помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м – без външни стълби, вътрешен двор и тераси, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги“, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас,  изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, целият с площ 4180 кв.м,.           

            ІІ. Да се отдаде под наем, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м – без външни стълби, вътрешен двор и тераси, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги“, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас,  изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, целият с площ 4180 кв.м, с начална тръжна цена 2699,00 (две хиляди  шестстотин деветдесет и девет лева) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12793  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отдадат под наем обработваеми земеделски земи, общинска собственост в землищата на община Бургас, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение, за срок от 10 години, считано от стопанската 2022/2023 г., чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас.

2. Одобрява начални тръжни наемни цени за ползване на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, за стопанската 2022/2023 г., както следва:

а) за отглеждане на едногодишни полски култури и/или за създаване и устройване на пчелини в обработваеми земеделски земи – 41 лв./дка, без оглед на категорията;

б) за създаване и отглеждане на трайни насаждения:

 

 

Трайни насаждения

 

 

Период на плододаване

 

лв./дка

 

до 3 г.

гратисен период

 

4 - 7 г.

49.00

Лозови насаждения – 

винени и десертни

                8 - 20 г.

74.00

 

За останалия период на плододаване

 

49.00

 

до 4 г.

гратисен период

Овощни насаждения –

5 - 7 г.

41.00

семкови, костилкови, черупкови

За останалия период на плододаване

 

61.00

 

до 2 г.

гратисен период

Ягодоплодни култури

За периода на плододаване

 

56.00

Етерично маслени -

до 3 г.

гратисен период

роза, мента, шипка, лавандула и др.

За периода на плододаване

 

37.00

Култивирани билки -

до 1 г.

гратисен период

срок на предоставяне – 5 г.

2 - 5 г.

26.00

 

до 3 г.

гратисен период

Аспержи -

                4 - 12 г.

58.00

срок на предоставяне – 15 г.

              13 - 15 г.

37.00

 

(Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждение се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на трайните насаждения

(ДВ бр. 107 от 2000 г.)

           

3. Начална тръжна цена за отглеждане на съществуващи трайни насаждения с изтекъл амортизационен срок:

 

Трайни насаждения

Цена

лв/дка

1. Лозови насаждения – винени, десертни

49.00

2. Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови

66.00

4. Етерично маслени – роза, мента, шипка, лавандула и др.

37.00

5. Култивирани билки – срок на предоставяне 5 г.

26.00

6. Аспержи - 

         4 – 12 г.

58.00

срок на предоставяне – 15 г.

        13 – 15 г.

37.00

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12794 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ №29 (ЖСК „Октомврийска слава“), вх. 5, партер, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г. в раздел IV. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т. 1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“ със следния имот: ул. „Константин Величков“ № 29, вх. 5, партер – обект за здравни дейности.

II. Да се отдаде под наем, чрез провеждане на  публичен търг с тайно наддаване част от нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с Акт №7558/11.02.2014г. за частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ №29 (ЖСК „Октомврийска слава“), вх. 5, партер, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на гр. Бургас, състояща се от помещения с №№1,2,3,4,5,6, функционално обособени като един общ обект със самостоятелен вход, санитарен възел и обща площ 158,65 кв.м, при съседни самостоятелни обекти на целия обект в сградата: на същия етаж: 07079.608.15.1.91, 07079.608.15.1.94, 07079.608.15.1.65; под обекта: 07079.608.15.1.94, над обекта: 07079.608.15.1.50, 07079.608.15.1.49, 07079.608.15.1.67, 07079.608.15.1.66, за срок от 10 (десет) години, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 632,06 (шестстотин тридесет и два лева и шест стотинки) лева, без ДДС.

III. Определя следните изисквания към кандидатите:

Кандидатите в публичния търг трябва да отговарят на следните условия и изисквания:

- да представят инвестиционно намерение с предварителни разчети за ремонтите, които ще бъдат извършени в обекта, който ще се полза само и единствено за здравни дейности: предоставяне на медицински услуги и осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при спазване на всички утвърдени медицински стандарти;

- да са регистрирани като лечебно заведение, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, с предмет на дейност – извънболнична медицинска помощ;

- да представят всички други необходими регистрации, лицензи и разрешителни, задължителни за осъществяване на конкретните медицински услуги, които ще се предлагат в обекта, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

Спечелилият участник е длъжен изцяло за негова сметка да ремонтира, оборудва и пригоди обекта към основните изисквания за предоставяне на здравни услуги, съгласно утвърдените медицински стандарти и действащата нормативна уредба в Република България.

Кандидатите, чиито предложения не отговарят на гореописаните условия, няма да бъдат допуснати до отваряне на наддавателното ценово предложение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12795 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищен обект, частна общинска собственост на Фондация „Невроезикова превенция срещу деменции“ с нестопанска обществено полезна дейност

РЕШЕНИЕ:

 

Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години на Фондация „Невроезикова превенция срещу деменции“, юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, с ЕИК 206803876, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 14, ет. 3, ап. десен, представлявана от П. К. Евтимова и А. П. Морено, Председатели-учредители, недвижим имот, актуван с Акт №234/23.09.1997г. за частна общинска собственост, представляващ нежилищен самостоятелен обект с идентификатор 07079.619.47.1.283 по КК на гр. Бургас, със застроена площ (ЗП) 22,00 (двадесет и два) кв.м, находящ се в ж.к. „Братя Миладинови“, блок 117 (сто и седемнадесет), разположен на партерния етаж, пред вход 11 (единадесет), при заплащане на месечен наем в размер на 52,80 лв. (петдесет и два лева и осемдесет стотинки), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12774 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на населени места и на кметските наместници в Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. ОПРЕДЕЛЯ размера на основните месечни работни заплати на кметовете на населени места и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на едно на сто върху основното месечно възнаграждение, което да се променя на период от една година на следните кметове на кметства при Община Бургас, считано от 1.04.2022 г. :

 

Кметство

Длъжностно

наименование

Име, презиме, фамилия

ОМРЗ (лв.)

1

гр. Българово           

Кмет на кметство на населено място

Йордан И. Йорданов

1165

2

с. Равнец

Кмет на кметство на населено място

Костадин С. Георгиев

1165

3

с. Извор

Кмет на кметство на населено място

Владо И. Стоянов

1165

4

с. Маринка

Кмет на кметство на населено място

Любомир Г. Узунов

1165

5

гр. Драганово           

Кмет на кметство на населено място

Исмет М. Реджеб

1090

6

с. Изворище

Кмет на кметство на населено място

Емине С. Сербез

 

1090

7

с. Твърдица

Кмет на кметство на населено място

Людмила Г. Любенова

1090

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12764 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2021 г. до 30.04.2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12778 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2021 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема докладите за осъществените читалищни дейности на народните читалища за 2021 година - културно-просветната, библиотечно-информационната, образователно- социалната, природо-екологичната и художествено-творческата дейност, съгласно приложе­нията, неразделна част от настоящата докладна записка.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12747 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Избор на член и председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности.

1. Избира общинския съветник  Георги Георгиев Георгиев за член на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности.

2. Избира общинския съветник Георги Иванов Маринчев за председател  на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности.

3. Избира общинския съветник Георги Георгиев Георгиев за зам.-председател  на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности.

II. Избор на член на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми.

1. Избира общинския съветник  Георги Георгиев Георгиев за член на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми.

 III. Избор на член на Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти.

1. Избира общинския съветник  Георги Георгиев Георгиев за член на Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти.

IV. Избор на член на Комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас.

1. Избира общинския съветник  Станимир Димитров Апостолов за член на Комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12787  Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна здравна карта

РЕШЕНИЕ:

1. Определя Йорданка Ананиева – зам.-кмет  „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ за представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта да се изпрати решението на Общински съвет – Бургас в Министерството на здравеопазването в срок до 20.05.2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12830 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна аптечна карта

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя д-р Антонио  Христов Душепеев  за представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта да се изпрати решението на Общински съвет – Бургас в Министерството на здравеопазването в срок до 31.05.2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12799 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Георги Михайлов Спасов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 19.05.2022 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 03.06.2022 г. от 14:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

1.1.Приема ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА и ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД за година, завършваща 31.12.2021г., надлежно приложен и представляващ неразделна част от настоящия протокол; - „ЗА“ 

1.2.Дружеството да начисли данъчна временна разлика, във връзка с формираната загуба- „ЗА“

1.3. Разходите на дружеството по изграждане на инфраструктурата  да се разпределят на прилежащите УПИ в ПЗ Север, включително и на продадените до момента.“ - „ЗА“ 

т.2.  Освобождава от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2021 г. – Г. П. Кузманов, З. Л. Георгиева, Т. Д. Иванов, И. П. Крушкова и  В. В. Енчева, в качеството им на членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД – „ЗА“ 

т. 4  Освобождава като членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД Г. П. Кузманов и В. В. Енчева и прекратява на основание т. 15, буква „з“  сключените с тях договори за възлагане на управлението на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от 22.03.2022 г., като не ги  освобождава от отговорност до приемане на ГФО за 2022 г. на дружеството Решението има действие от вземането му от общото събрание на дружеството. – „ЗА“

5.1 Преизбира като член на Съвета на директорите на ,,Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД З. Л. Георгиева, като представител на държавата - „ЗА“ 

5.2. Попълва състава на членовете на Съвета на директорите на ,,Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, като избира за нови членове до провеждане на конкурс по реда и при условията н Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, предложени от акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. - „ЗА“ 

т.6.  Определя мандат на членовете на Съвета на директорите от пет години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. „ЗА“ 

т.7. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в съответствие с принципите, показателите, критериите и стойностите по чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30 април 2020 г., но не повече от три минимални работни заплати за страната - „ЗА“ 

т.8. Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите по чл.240 от Търговския закон, в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. „ЗА“ 

т.9. Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите да се подпишат от законния представител на акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.- „ЗА“ 

  II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, за осигуряване възможността за легитимно участие на представителя на Община Бургас в общото събрание, насрочено за 19.05.2022 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12806 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, свързани с инвестиционни намерения

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 19.05.2022 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 03.06.2022 г. от 14:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

            ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува „ЗА“ по предложенията по т.3 и т. 10 от дневния ред, както следва:

            На основание чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, Одобрява решението на Съвета на директорите на дружеството за извършване на продажби чрез електронен търг на Електронната платформа  за продажба на имоти по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост, и на имоти -собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество  с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на:

Поземлен имот с идентификатор 07079.663.724,  гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 16303 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.717; номер по предходен план 724, квартал 5, парцел XIX;  съседи на имота: 07079.663.725, 07079.663.720, 07079.663.723, 07079.663.722, 07079.663.740, съгласно скица №15-1168942-16.12.2020 г. с начална тръжна цена 946 850 (деветстотин четиридесет и шест хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 07079.663.727,  гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 35540 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.717; 07079.663.671, 07079.663.69, номер по предходен план 727, квартал 2, парцел IX; съседи на имота: 07079.663.728, 07079.663.744, 07079.663.720, 07079.663.726, 07079.663.746, 07079.663.58, съгласно скица №15-871275-26.09.2019 г. с начална тръжна цена 2 064 055 (два милиона шестдесет и четири хиляди петдесет и пет) лева, без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 07079.605.782,  гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 26804 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен складов обект, съседи на имота: 07079.605.425, 07079.605.452, 07079.605.423, 07079.605.432, 07079.605.434, 07079.605.399, 07079.605.393, 07079.605.687,съгласно приложена скица, с начална тръжна цена 1 395 200 (Един милион триста деветдесет и пет хиляди и двеста лева) лева, без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 07079.663.756, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 20157 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.737, номер по предходен план 756, квартал 4а, парцел XX; съседи на имота: 07079.663.757, 07079.663.742, 07079.663.701, 07079.663.36, съгласно скица №15-728076-05.07.2021 г. с начална тръжна цена 1 170 500 лева (един милион, сто и седемдесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор 07079.663.765, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- 18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 30050 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.737, номер по предходен план 756, квартал 4а, парцел XX; съседи на имота: 07079.663.728, 07079.663.744, 07079.663.720, 07079.663.726, 07079.663.746, 07079.663.58 съгласно скица № 15-758205-12.07.2021 г. с начална тръжна цена 1 751 600 лева (един милион, седемстотин петдесет и една хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.

В условията на търговете да се поставят минимални изисквания към инвеститорите съгласно инвестиционните им намерения. В договорите да се предвидят клаузи за неустойки при неизпълнение на задълженията за инвестиции, както и възможности за прекратяването им.

            II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, за осигуряване възможността за легитимно участие на представителя на Община Бургас в общото събрание, насрочено за 19.05.2022 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12821 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК  и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

I. Упълномощава Кмета на Община Бургас, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, както следва:

1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2021 г. - „ЗА“;

2. На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2021 г. - „ЗА“;

3. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2022 г. - „ЗА“;

II. Определя инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР за представител на Община Бургас в редовното неприсъствено заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Бургас да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на посочените решения, с дадения мандат на кмета.

III. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание на чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид планираните дати за провеждане на редовното неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, а именно 02.06.2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00-197/26.04.2022 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя Йорданка Бенова – Ананиева за представител на Община Бургас в редовното общото събрание, насрочено за 31.05.2022 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на „УМБАЛ – БУРГАС” АД – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“  № 73, а при липса на кворум за 16.06.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приема годишния доклад на Съвета на директорите за 2021 година - „ЗА“

По т. 2 от дневния ред: Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година, заверен от регистриран одитор – „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: Приема на консолидирания доклад за дейността за 2021 година – „ЗА“;

По т. 4 от дневния ред: Одобряван консолидиран годишен финансов отчет за 2021 година, заверен от регистрирания одитор“ – „ЗА“

По т. 5 от дневния ред: Разпределя печалбата на дружеството за 2021 година – съгласно предложения доклад – „ЗА“

По т. 6 от дневния ред: Избира регистриран одитор за 2022 година – „ЗА“

По т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година– „ЗА“;

По т. 8 от дневния ред: Приемане на Бизнес програма на „УМБАЛ-Бургас“ АД за периода 2021-2023 година - „ЗА“

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението. Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 31.05.2022 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от редовното общо събрание на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД са свързани с управлението на лечебното заведение, чиято основна дейност е свързана с осигуряване живота и здравето  на гражданите – безспорно в защитата на особено важен държавен и обществен интерес. 

           

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12785 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за логистична и финансова подкрепа на инициатива за провеждане в град Бургас на майсторски класове по художествена гимнастика от олимпийските шампионки на страната

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъде включена в Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следната точка:

- нова т. 17 – логистична и финансова подкрепа на състезателките от Националния ансамбъл по художествена гимнастика – олимпийски шампионки на Република България през 2021 г., поименно: С. Дянкова, Л. Траатс, С. Кирякова, Е. Зафирова и М. Радуканова – за подготовка и провеждане на майсторски класове по художествена гимнастика в гр. Бургас в Спортна зала „Младост“ – финансиране в размер на 8 000 (осем хиляди лева), за сметка на предвидените средства по Приложение № 13.5, по т.77 – резерв по Наредба от Спортния календар на Община Бургас за 2022 г.

 II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12781 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за предстоящи участия на Европейски и Световни първенства

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъдат включени в Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следните точки:

- нова т. 15 – финансово подпомагане на състезателя от Спортен клуб „Джавелин“ Бургас – С. Снежанов за участието му на Европейски младежки паралимпийски игри във Финландия от 27 юни до 4 юли 2022 г. - финансиране в размер на 700 (седемстотин лева), за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение №13.4, т.6 „Финансово подпомагане на бургаски състезатели и отбори за участие в Световни, Европейски и Международни първенства“.

- нова т.16 – финансово подпомагане на състезателите от СК „Сентоки – Бургас“ – Н. Найденова, Т. Попова, С. Дидов, К. Марковски, Т. Крушков и А. Андреев за участието им на Световно първенство по карате киокушин на International Federation of Kyokushin във Валенсия, Испания от 3 юни до 5 юни 2022 г.  – финансиране в размер общо на 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева)по 700 лв. на всеки състезател, за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение №13.4, т.6 „Финансово подпомагане на бургаски състезатели и отбори за участие в Световни, Европейски и Международни първенства“.  

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12769 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатите суми за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 1

 

І. На основание чл. 20, от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, одобрява сумите за финансово подпомагане на следните лица:

 1. Г. Б. Г.                             2 000 (две хиляди) лв.;
 2. И. Й. С.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 3. Р. А. Н.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 4. С. Г. К.-Б.                       2 000 (две хиляди) лв.;
 5. И. С. С.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 6. И. Д. И.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 7. А. И. Ж.                          2 000 (две хиляди) лв.;
 8. Ц. К. Ч.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 9. Д. П. Г.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 10. Г. Н. П.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 11. Р. Д. П.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 12. Н. Н. И.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 13. Р. Д. С.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 14. Т. П. Р.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 15. Д. Н. Д.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 16. М. Д. В.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 17. Д. К. Г.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 18. М. Н. Д.                          2 000 (две хиляди) лв.;
 19. И. Д. К.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 20. Б. Р. Н.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 21. Р. Н. С.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 22. С. Н. Ф.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 23. Н. К. Д.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 24. Д. Х. И.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 25. В. Н. А.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 26. Я. Р. С.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 27. И. Г. З.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 28. В. С. С.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 29. С. Д. Ж.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 30. Я. П. Д.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 31. К. С. Г.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 32. К.Т. Б.                             2 000 (две хиляди) лв.;
 33. В. И. Б.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 34. Н. А. С.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 35. К. И. П.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 36. К. Г. Н.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 37. Т. П. П.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 38. В. Г. Г.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 39. Л. Т. К.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 40. И. И. Р.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 41. Т. П. С.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 42. Н.К. В.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 43. А. Г. С.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 44. С. И. Б.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 45.  Е. С. Д.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 46. Я. П. П.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 47. С. А. И.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 48. С. И. Г.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 49. Е. Б. Н.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 50. Д. Г. Д.–Р.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 51. К. С. Г.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 52. Д. П. Д.                          2 000 (две хиляди) лв.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12762 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. Я. Б. Ж., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 2. В. П. М., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 3. И. К. И., еднократно сума от 700.00 (седемстотин) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 4. Р. Т. К., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 5. А. Г. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 6. М. М. Д., чрез М. А. А., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 7. И. В. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 8. К. С. П., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 9. Д. С. Д., за сина си С. Л. Д., еднократно сума от 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 10. Д. Г. Д., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 11. С. Н. Х., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни нужди.
 12. А. Д. С., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 13. В. Д. Д.-Б., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 14. Г. П. П., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 15. Х. М. Д., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 16. А. К. Ж., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 17. Д. Р. Ф., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12761 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“ и включването му в културния календар на Община Бургас за 2022 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да бъде включен в Културния календар на Община Бургас за 2022 г. фестивалът „Лятна театрална сцена“.

2. Дава съгласие да се предостави на ДТ „Адриана Будевска“ и Държавен куклен театър безвъзмездно Летния театър за провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“.

3. Одобрява проект на Договор.

 

Проект!

 

ДОГОВОР

 

            Днес, .............. 2022 г., в град Бургас, между:

            Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ при Община Бургас, с адрес: град Бургас, Приморски парк, ЕИК: 0000568141531, представлявано от директора Димитър Маджаров (Предприятието)

            и

            ............................................................................................... (Театъра), представлявано от ………………………………………………., на основание Решение по т. ......... от проведеното на ……………2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас, се подписа настоящият договор за следното:

            I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – Предприятието предоставя на Театъра за временно и безвъзмездно ползване Летния театър, находящ се в Приморски парк, за провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“ от ................................... до ............................. , (по дни и часове, посочени в график, неразделна част от настоящия договор).

            II. СРОК НА ДОГОВОРА – Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има действие до датата на приключване на събитието (съгласно решението на Общинския съвет)

            III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

            А) Предприятието се задължава:

            1. Да осигури несмущавано ползване на сградата на Летния театър, находяща се в Приморски парк, за периода по т.I, включително помощните помещения и касите;

            2. Предприятието няма право да сключва договори, с които да предоставя за ползване Летния театър на други лица за договорения период, без съгласие на Театъра;

            3. При необходимост, съобразно атмосферните условия, да осигури ползването на подвижния покрив;

            4. При поискване от страна на Театъра, да съдейства и организира преминаването на МПС през морската градина до сградата на Летния театър, по установения за това ред от общинската администрация, единствено за извършване на товаро-разтоварни дейности. Не се допуска паркиране на моторни превозни средства в морската градина;

            5. В срок до 2 (два) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор, да предостави на Театъра скица с местата в Летния театър, необходима за организиране пропускателния режим от страна на Театъра;

            6. Да информира Театъра незабавно в случай, че не може да изпълни навреме някое от задълженията си по договора.

            Б) Театърът се задължава:

            1. Да ползва сградата и съоръженията на Летния театър, съобразно уговорените с настоящия договор условия;

            2. Да пази сградата, помещенията и съоръженията на Летния театър според договореното предназначение, като полага грижата на добър стопанин и спазва всички нормативни изисквания, свързани с експлоатацията му;

            3. Да осигури собствени декори за провеждане на събитията и лица, както и дежурен театър-майстор и ел. техник за нормално протичане на проявите;

            4. Да освободи Летния театър след приключване на събитието и да го върне в състоянието, в което му е бил предоставен.

            IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

            1. Настоящият договор се прекратява:

            1.1. С изтичане срока на действието му;

            1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

            1.3. При други обстоятелства, свързани с обявената извънредна ситуация.

            V. САНКЦИИ – При нанасяне на материални щети на Летния театър, Театърът е длъжен, в двудневен срок от приключване на мероприятието, да отстрани за своя сметка, всички нанесени материални щети на Летния театър.

            VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

            При възникнали спорове при или по повод изпълнение на настоящия договор страните се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред компетентния съд в град Бургас.

            За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

            Общинското предприятие не носи отговорност за програмата и съдържанието на събитието по т. I, както и за заплащане на авторски права, свързани с провеждането му.

            На основание чл. 76, ал. 1, т. 2 и чл. 86, ал. 1, т. 3 от ЗАПСП, организаторът на събитието се задължава да уреди авторските права със сдруженията, осъществяващи колективно управление на права за публично изпълнение на звукозаписи по време на сценични театрални представления, съгласно утвърдена от Министъра на културата тарифа „Театри“.

            Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един екземпляр за Предприятието и един екземпляр за Театъра.

 

………………………………

ДИМИТЪР МАДЖАРОВ

ДИРЕКТОР

ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР,

ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

 

………………………………

БОРИСЛАВ ЧАКРИНОВ

ДИРЕКТОР

ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“

 

ИЛИ

………………………………

ХРИСТИНА АРСЕНОВА

ДИРЕКТОР

НА ДКТ – БУРГАС

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12765 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Създаване на работна група с цел изработване на мерки за ограничаване популацията на гларусите на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Създаване на временна комисия в състав от 10 члена – 3 общински съветници, 1 представител от общинска администрация – Весна Балтина – зам.-кмет на Община Бургас, 4 външни експерти, 1 представител на РИОСВ и 1 представител на Областна дирекция „Земеделие и гори“, която да изготви мониторинг за оценка на проблема за ограничаване популацията на гларусите в Община Бургас. Избира за членове на временната комисия следните общински съветници: Георги Митев – председател; Стоян Грозев и Живко Господинов – членове

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12788 Докладна записка от Георги Събев – председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство , относно: Частично финансиране на Международен морски форум „Синьото бъдеще – наша отговорност“ – 2022 г. част от официалния календар на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Община Бургас да участва и да съфинансира провеждането на Международен морски форум „Синьото бъдеще – наша отговорност” ВеFOR – BE GREEN  2022 г.  със сумата до 6 000 лв. за сметка издръжката на Общинска администрация.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12489 Докладна записка от инж. Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Подобряване на пътната безопасност в кв. Долно Езерово

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се проведе обследване на ул. „Захари Зограф“ и ул. „Китен“ част от път III-9008 „Бургас – кв. „Долно Езерово“ – (Полски извор-Братово) в границите на урбанизираната територия на гр. Бургас от комисия в състав на представители от Община Бургас, Областно пътно управление – Бургас, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас и на дирекция „ЦАУ Долно Езерово“, която на място да извърши оглед и да прецени необходимостта от промяна в организация на движението, на позициите на съществуващите елементи на пътна безопасност и пешеходни пътеки.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12832 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договорите за управление на  „Медицински център І–Бургас“ ЕООД и „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие, за срок до приключване на конкурсните процедури и избор на управители, но за не повече от 90 дни, „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I – БУРГАС“ ЕООД („ДЦI – Бургас“ ЕООД), ЕИК 000053227 да се представлява и управлява от Д-р Малина Й. Янакиева, „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – БУРГАС“ ЕООД („МЦI – Бургас“ ЕООД), ЕИК 102085573  да се представлява и управлява от Д-р Борис И. Борисов, „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС” ЕООД („МЦII – Бургас“ ЕООД), ЕИК 102085559 да се представлява и управлява от Д-р Атанас Д. Бошев, за целите на което следва да се сключат допълнителни споразумения към следните договори за управление - № 94-01-14269/1/31.05.2019г. за „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I – БУРГАС“ ЕООД,  № 94-01-14146/1/31.05.2019г. за „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – БУРГАС“ ЕООД, № 94-01-14487/1/31.05.2019г. за „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС” ЕООД.

 2.  На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12766 Питане от Боян Дяков и Ивайло Вагенщайн – общински съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл.47 в ж. к. „Братя Миладинови“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12783 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Създаване на нови индустриални зони и разширяване на съществуващите такива на територията на Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА