ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 30.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 01.06.2022 - 12:30

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 38

 

от проведеното на 30.05.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Точка единствена ОбС 08-00-12853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на общински бази за настаняване съгласно Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България     

---------------------------------------------------------------------------------

 

Точка единствена ОбС 08-00-12853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на общински бази за настаняване съгласно Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България     

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие следните общински бази да бъдат вписани съгласно Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

  • „Многофамилни жилищни сгради – социални жилища“, ПИ с идентификатор 07079.671.334 по КК на гр. Бургас, кв. 151 по плана на зона „Д“, к/с „Меден Рудник“, ул. „Слънчеви хълмове“ № 5, вх.1, пет апартамента с общо 15 места за времето не по-късно от 31.07.2022 година;
  • Туристическа база в кв. Ветрен, УПИ 2 кв. 13 (масивна триетажна сграда) с капацитет 29 места до 31.08.2022 г;
  • Туристическа база в Лесопарк „Росенец“, ПИ № 009002, с капацитет 10 места до 31.08.2022 г;
  • Тристаен апартамент, находящ се на адрес: гр. Бургас, к/с „Меден Рудник“ бл.127, вх. Д, ет. 1, с капацитет 5 места до 31.08.2022 г.

2. За срока на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, считано от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. не се прилага реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, по отношение разселените лица от Украйна, получили временна закрила, въведена в действие от ЕС и предоставена в Република България по Закона за убежището и бежанците (включително и лицата под 18 години) и настанени в Туристическите бази на Община Бургас с адреси: кв. Ветрен, УПИ 2 кв. 13, с капацитет 34 места и база в Лесопарк „Росенец“, ПИ пл.№009002, с капацитет 10 места;

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл. 60, ал.  1 от АПК, тъй като предложените мерки касаят осигуряване на хуманитарна закрила и получаване на  предвидените финансови средства.

 

         ---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА