ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 28.06.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 01.07.2022 - 16:13

Image removed.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 39

 

от проведеното на 28.06.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-12891 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12930 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства – II етап, образователна инфраструктура и зелена енергия в гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-12916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълващо финансиране за дейностите по проект „Европейска гаранция за детето“, финансиран от Европейската комисия и изпълняван в партньорство между Община Бургас и УНИЦЕФ България

 

 1. ОбС 08-00-12949 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма „Заедно за образованието“

 

 1. ОбС 08-00-12938 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ ІV в кв. 34 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

 

 1. ОбС 08-00-12912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуваща сграда с право на строеж в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-1117 в кв. 72 по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.711.1117 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12928 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

 

 1. ОбС 08-00-12926 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12927 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.47, 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица, община Бургас, които са общинска частна и общинска публична собственост 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица 3. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-12929 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват устройствена зона 8/Пп и 16/Смф– част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-3755 в кв. 139 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 495 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50, вход А(1), етаж 5, апартамент № 13, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12917 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 6, етаж 1, апартамент 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12918 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 1Б, вход А, етаж 2, апартамент 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-852 в кв. 35 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-12895 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-15 в кв. 1 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12897 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XII-132 и в УПИ XVIII-132 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.304 и 07079.832.305 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите

 

 1. ОбС 08-00-12898 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-57а в кв. 6 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.171 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ XXIII-42 в кв. 2 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.42 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12900 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-39 в кв. 5 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.39 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12901 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-138 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.138 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12903 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ XXIX-55 в кв. 2 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.55 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12920 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ХХV-44 в кв. 2 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.44 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II-257, кв. 32 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.257 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 3/777 кв.м идеални части от имота

 

 1. ОбС 08-00-12906 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IX-147 в кв. 16 по плана на с. Димчево, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIII-559 в кв. 60 по плана на с. Равнец, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV-373 в кв. 50 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.373 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-12915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХI-793, кв. 82 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12919 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 123/623 кв. м идеални части от УПИ ХХІ-102, кв. 6, целият с площ 623 кв.м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1.  ОбС 08-00-12939 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-691 в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-12877 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на помещения, част от сградата на „Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ I в кв.113 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12923 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение част от имот публична общинска собственост разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с обща застроена площ 166,60 кв.м за нуждите на проект за създаване на Енергиен офис

 

 1. ОбС 08-00-12896 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – частна общинска собственост, представляващи каси №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11, разположени на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12909 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – спортно игрище в двора на ОУ „Найден Геров“, находящо се в ж.р. Меден Рудник, представляващо част от ПИ с идентификатор 07079.656.34 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост, за осъществяване на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност

 

 1. ОбС 08-00-12905 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Асоциация Деметра“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12893 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за постановяване решения на Общинска служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на 34 правоимащи лица в землището на с. Извор, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12902 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-12908 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Българската Държава, на основание чл.19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-12910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ плувен басейн с обща площ от 725,72 кв.м, включващ басейн и прилежащи обслужващи помещения, находящ се в източната част на „Младежки културен център“, изграден в УПИ I, кв. 158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в полза на Сдружение Плувен клуб „Бриз“

 

 1. ОбС 08-00-12913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост в процедура на изменение на ПУП-ПУР и ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и УПИ XXV-337 в кв. 53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

 

 1. ОбС 08-00-12887 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества

 

 1. ОбС 08-00-12890 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – д. м., управител на  „Комплексен онкологичен център Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на медицинска апаратура за „КОЦ Бургас” ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-12933 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управители на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ ЕООД. Удължаване на срока за подаване на документи в конкурса за управител на Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12934 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Създаване на експертна комисия за извършване на реформа в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас. Реформата цели съответствие на предоставяната от Общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги

 

 1. ОбС 08-00-12888 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест” ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-12889 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна група Камено – Бургас (МИГ Камено-Бургас) 

 

 1. ОбС 08-00-12935 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-12958 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12922 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие ,,347 Suite“ – най-голямата серия от офорти на Пабло Пикасо

 

 1. ОбС 08-00-12882 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви, както и финансова подкрепа на първия олимпийски шампион по бокс и дългогодишен спортен деятел Георги Костадинов

 

 1. ОбС 08-00-12886 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи първенства

 

 1. ОбС 08-00-12940 Докладна записка от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12880 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – С. С. Г. за детето Й. В. М.

 

 1. ОбС 08-00-12881 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – В. Х. А. за детето И. К. Ч.

 

 1. ОбС 08-00-12870 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-12953 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 17.05.2022г. заседание (Протокол№37)

 

 1. ОбС 08-00-12962 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнителни промени в Спортния календар на Община Бургас за 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-12970 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка – принудително преместване на ППС чрез техническо средство, регламентирана в Закона за движение по пътищата

 

 1. ОбС 08-00-12971 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12972 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация” и Общинска програма за осъществяване на процес на образователна десегрегация за периода 2022 – 2025 година

 

 1. ОбС 08-00-12845 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Площадка в к-с „Зорница“ между бл.11 и бл.13

 

 1. ОбС 08-00-12860 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поддържане на тревните площи в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12866 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Констатирани неравности на уличното платно в к-с „Братя Миладинови“ пред бл.56, вх.6

 

 1. ОбС 08-00-12872 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с „Възраждане“, гр. Бургас и заличаване на паркоместа

 

 1. ОбС 08-00-12873 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Преместване на таксиметрова стоянка в ж.к. „Славейков“ от блок 41 пред блок 51

 

 1. ОбС 08-00-12874 Питане от Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Георги Георгиев – общински съветници от ПП БСП, относно: Бездействие на местната администрация в село Маринка по отношение на осигуряване на дърва за огрев на жителите на селото

 

 1. ОбС 08-00-12936 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България /ПП „Зелено движение“, относно: Развитие на казуса с т.нар. „Дупка“ на пл. Тройката и бъдещото и интегриране в градската среда

 

 1. ОбС 08-00-12941 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на канализация и помпена станция в гр. Българово

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12891 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

§ 1. В Приложение 6 – Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в раздел IV ОП Транспортсъздава нова точка 1.2.6 със съответните подточки 1.2.6.1, 1.2.6.1.1, 1.2.6.1.2, 1.2.6.1.3, 1.2.6.1.4, 1.2.6.1.5, 1.2.6.1.6, 1.2.6.1.7, 1.2.6.2, 1.2.6.2.1, 1.2.6.2.2, 1.2.6.2.3, 1.2.6.2.4, 1.2.6.2.5, 1.2.6.2.6 и 1.2.6.2.7 , със следното съдържание:

 

1.2.6

Паркинг кв. „Сарафово“:

 

 

1.2.6.1

Цени за паркиране - всеки летен сезон от 01.05 до 30.09

 

 

1.2.6.1.1

На започнат час: до 5 часа

вкл. ДДС

1,00/на час

1.2.6.1.2

Над 5 часа, но не повече от 8 часа

вкл. ДДС

5,00

1.2.6.1.3

Над 8 часа, но не повече от 12 часа

вкл. ДДС

7,00

1.2.6.1.4

Над 12 часа, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

14,00

1.2.6.1.5

Месечен абонамент

вкл. ДДС

60,00

1.2.6.1.6

Месечен абонамент в часовете от 08:00 до 20:00

вкл. ДДС

40,00

1.2.6.1.7

Месечен абонамент в часовете от 20:00 до 08:00

вкл. ДДС

30,00

1.2.6.2

Цени за паркиране – всеки зимен сезон от 01.10 до 30.04

 

 

1.2.6.2.1

На започнат час: до 5 часа

вкл. ДДС

0,50/на час

1.2.6.2.2

Над 5 часа, но не повече от 8 часа

вкл. ДДС

2,50

1.2.6.2.3

Над 8 часа, но не повече от 12 часа

вкл. ДДС

3,50

1.2.6.2.4

Над 12 часа, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

7,00

1.2.6.2.5

Месечен абонамент

вкл. ДДС

30,00

1.2.6.2.6

Месечен абонамент в часовете от 08:00 до 20:00

вкл. ДДС

20,00

1.2.6.2.7

Месечен абонамент в часовете от 20:00 до 08:00

вкл. ДДС

15,00

 

Заключителна разпоредба

 

§2. Наредбата влиза в сила от 01 юли 2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12930 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства – II етап, образователна инфраструктура и зелена енергия в гр. Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

1.  Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да сключи договор за поемане на дългосрочен дълг с ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове“ чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР 2014-2020 г., за финансиране на проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства – II етап, образователна инфраструктура и зелена енергия в гр. Бургас“, при следните основни параметри:

1.1.      Максимален размер на дългосрочен дълг – до 12 000 000 лева;

1.2.      Валута на дълга – лева;

1.3.      Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен, поет с договор за финансиране от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  за регионите София и Южна България;

1.4.      Начин на обезпечаване – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

1.5.      Срок за усвояване на кредита – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.6.      Условия за погасяване – ежемесечни лихвени плащания след първото усвояване и до 120 погасителни вноски по главница, след изтичане на срока за усвояване;

1.7.      Гратисен период за погасяване на главницата -  до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.8.      Индикативен срок на кредита - до 144 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.9.      Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

1.10.    Осреднен Максимален лихвен процент – Референтен лихвен процент (на ОББ за бизнес клиенти) плюс максимална надбавка до 2,5 % годишно:

1.11.    Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас, да подготви и подаде искането за финансиране и съпътстващите с това документи, да подпише договора за финансиране на допустим проект и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на своевременни действия за изпълнение и приключване на дейностите по проекта в максимално кратък срок.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълващо финансиране за дейностите по проект „Европейска гаранция за детето“, финансиран от Европейската комисия и изпълняван в партньорство между Община Бургас и УНИЦЕФ България

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие от бюджета на Община Бургас да бъдат предоставени финансови средства в общ размер на 92 669,17 лв. за продължаване на дейностите по проект „Гаранция за детето“ на ЕС в България, свързани с осигуряване на специалисти за работа с деца на допълнителна и обща подкрепа за периода 01.07.2022 г. -31.12.2022 г. С финансовите средства се увеличава бюджета на детските градини както следва:
 • ДГ „Звездица Зорница“ – 34 500 лв.
 • ДГ „Х. К. Андерсен“ – 11 375 лв.
 • ДГ „Раковина“ – 12 000 лв.
 • ДГ „Чайка“ – 11 666,52 лв.
 • ДГ „Райна Княгиня“ – 5 688,65 лв.
 • ДГ „Звездица“ – 17 439,00 лв.
 1. Със сумата по т.1 се намалява лимита за дофинансиране на издръжката на второстепенните разпоредители, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т.13, Протокол №36/07.04.2022 г.
 2. Общински съвет – Бургас дава съгласие да бъде удължен срокът за предоставяне на безвъзмездно финансиране от страна на детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“ за изпълнение на дейностите по Компонент 4: Въвеждане на центриран към детето и семейството подход за достъп до услуги за превенция на рисковете и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение и техните семейства на Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България – Фаза III от Подготвителното действие на ЕК, които се реализират от Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Бургас до 31.12.2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12949 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма „Заедно за образованието“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема Общинска програма „Заедно за образованието.
 2. Средствата, които са предвидени в бюджета на Община Бургас в „Други дейности по образованието – общински програми“  да бъдат разпределени в бюджетите на конкретните детски градини, след представен подробен отчет.

 

Общинска програма „Заедно за образованието“

 

Община Бургас, в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски свободен университет стартира програма „ЗАЕДНО ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО“.

 

Каква е целта на програмата?

 • Да се осигури непрекъсната работа на детските градини в град Бургас през лятото – определящ фактор за младите семейства за създаване на спокойна и сигурна среда при отглеждане на малките деца.
 • Да се осигури възможност на младите учители и на студентите – бъдещи учители да натрупат ценен опит в педагогическата практика като учители-стажанти под ръководството на учители-наставници – фактор за висок професионализъм на педагогическите кадри, които поемат грижата за най-малките.

 

В какво се състои програмата?

Програмата предвижда система от координирани действия между Община Бургас, директорите на детските градини в община Бургас и двата университета, за осигуряване на работа на млади педагогически специалисти – детски учители (завършили или студенти) за периода юни – септември 2022 година.

 • Директорите обявяват свободни места за работа за летния период.
 • Студентите/завършилите учители кандидатстват за обявените места.

 

Кой може да кандидатства?

За обявените свободни места могат да кандидатстват:

 • Специалисти педагози с квалификация „детски учител“.
 • Студенти 4, 3 и 2 курс от специалности „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогики и чужд език“ и „Начална и предучилищна педагогика“

 

Защо да се кандидатства?

Програмата дава възможност на завършили учители и на студенти да започнат работа в реалната педагогическа практика. За завършилите е начин да започнат работа и да трупат професионален опит. На студентите, работата в реалната практика, ще им бъде призната за стажантска практика. За целта периодът на работа трябва да е най-малко 20 работни дни. Студентите-стажанти работят под ръководството на учители-наставници.

Работата в детската градина дава възможност на младите специалисти да докажат своите възможности. Директорите, от своя страна ще имат възможност да избират доказали възможностите си за работа учители за временна или постоянна позиция и в бъдеще.

 

За какъв период за работа се кандидатства?

Общият период на трудова ангажираност за периода юни – септември 2022 трябва да бъде не по-малка от 20 работни дни. Ангажираността може да бъде без или с прекъсване. (Например, 2 седмици и след това с прекъсване още 2 седмици.)

 

В коя детска градина ще бъде ангажираността?

Детските градини обявяват свободните места. Всеки кандидатстващ може да избере конкретна детска градина или да кандидатства за няколко или за всички. Повече възможности ще има при желание за работа в по-голям брой градини.

Процесът е динамичен. Възможно е един кандидат да работи в 2 или повече градини за периода на проекта.

 

Какво е заплащането?

За завършили учители с квалификация „детски учител“ се заплаща стартова заплата за детски учител.

За студентите се заплаща 90% от стартовата заплата за детски учител.

 

Как да кандидатствате?

Желаещите да се включат в програмата „Заедно за образованието“ трябва да попълнят формуляр на следната връзка https://forms.office.com/r/TSGP0b6m70

 

Как да се свържете с нас?

Координатор на проекта е „Образование и нови технологии“ ЕООД.

Мейл: itlearning@dgklaz.net; office@itilearning.com

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12938 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ ІV в кв. 34 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

РЕШЕНИЕ:

 

              1. Да се сключи договор по силата на който ОБЩИНА БУРГАС от една страна като УЧРЕДИТЕЛ-ПРИЕМАТЕЛ и Д. Д. И., постоянен адрес: гр. Камено, от друга страна като СЪСОБСТВЕНИК – ПРИОБРЕТАТЕЛ, като съсобственици в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV (четири римско) в кв. 34 (тридесет и четири) по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при съседи: северозапад – УПИ V; североизток – УПИ ІІ и УПИ ІІІ; югоизток – УПИ ІІІ, с площ от 373 кв.м (триста седемдесет и три), представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.621.267 (нула, седем хиляди седемдесет и девет – номер за гр. Бургас по единния кадастър на страната, в кадастрален район с номер – шестстотин двадесет и едно, поземлен имот номер – двеста шестдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 742 (седемстотин четиридесет и два) кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15м), кв. 34 (тридесет и четири), парцел ІV (четири римско), при съседи - имоти с кадастрални идентификатори: 07079.612.53; 07079.612.58; 07079.612.61; 07079.612.60; 07079.612.59 и 07079.612.329, подробно описан в СКИЦА на поземлен имот №15-228897 от 16.04.2018г. на СГКК-Бургас, взаимно си учредяват и запазват право на строеж върху описания недвижим имот, за построяване на предвидената за изграждане в съответствие с действащия ПУП-ПРЗ и строителни книжа, ЖИЛИЩНА СГРАДА, с РЗП от 2945,06 кв.м. (две хиляди деветстотин четиридесет и пет цяло и нула шест стотни кв.м), включително подземна и надземна част.

              2. Срещу учреденото по т.1 право на строеж СЪСОБСТВЕНИКЪТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ – Д. Д. И. се задължава да проектира, изгради и въведе в експлоатация, изцяло за собствена сметка цялата ЖИЛИЩНА СГРАДА, по предвидения за застрояване начин за гореописания поземлен имот, включително да завърши цялата сграда и самостоятелните обекти, които след построяването на сградата ще станат изключителна собственост на ОБЩИНА БУРГАС и по отношение на които общината си запазва правото на строеж, в степента на завършеност, в сроковете и по начин уговорени в договора за учредяване на право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство, като след построяването на сградата страните ще станат изключителни собственици, на самостоятелните обекти подробно описани в посочения договор – приложение към докладната записка.

              3. Одобрява проект на договор за учредяване на право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство със съсобственика Д. Д. И. в имота.

 

ДОГОВОР

за учредяване на право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство

 

 

На …………2022г. (………………………….. две хиляди и двадесет и втора година) между:

 

1. ОБЩИНА БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, Булстат 000056814, представлявана от Кмета ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ от една страна и   

2. Д. Д. И., с постоянен адрес: гр. Камено, наричан по-долу СЪСОБСТВЕНИК – ПРИОБРЕТАТЕЛ от друга страна,

на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 183, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 45, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет-Бургас, Протоколно Решение от заседание от 11.03.2021г. на Тръжна комисия по чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет-Бургас, Уведомление №94-01-40810-/4/02.06.2021г., се сключи този договор за следното:

І.1. ОБЩИНА БУРГАС от една страна като учредител - приемател и Д. Д. И., от друга страна като съсобственик – приобретател, заедно съсобственици в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV (четвърти) в кв. 34 (тридесет и четири) по плана на ж. к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас при съседи: североизток – УПИ II и УПИ III, югозапад- ул. „Лозенградска”, север- УПИ V, юг – вътрешно квартална улица, с площ от 742 (седемстотин четиридесет и два) кв.м, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.621.267 (нула седем нула седем девет точка шест две едно точка две шест седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение съгл. Заповед за изменение на КККР № 18-4137-26.05.2016 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС, с адрес на поземления имот: гр. Бургас, ЖК "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", с площ от 742 (седемстотин четиридесет и два) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m), предишен идентификатор: 07079.621.229, номер по предходен план: квартал 34, парцел IV, при съседи имоти с кадастрални идентификатори: 07079.621.118, 07079.621.122, 07079.621.268, 07079.621.119, 07079.621.266, подробно описан в скица №15-379668-08.04.2022г. на СГКК - Бургас, взаимно си учредяват и запазват право на строеж върху описания недвижим имот, за построяване на предвидената за изграждане в съответствие с действащия ПУП-ПРЗ и строителни книжа, СГРАДА със ЗП 352 (триста петдесет и два) кв.м и РЗП 2945,06 кв.м (две хиляди деветстотин четиридесет и пет цяло и нула шест стотни кв.м), а по § 5, т.18 от ДР на ЗУТ е 2203,03 кв.м (две хиляди двеста и три цяло и три стотни кв.м).

І.2. Срещу учреденото по т.І.1 право на строеж Д. Д. И. се задължава да проектира, изгради и въведе в експлоатация, изцяло за собствена сметка цялата СГРАДА по предвидения за застрояване начин в гореописания поземлен имот, включително да завърши цялата сграда и самостоятелните обекти, които след построяването на сградата ще станат изключителна собственост на ОБЩИНА БУРГАС и по отношение на които общината си запазва правото на строеж, в степента на завършеност, в сроковете и по начин, уговорени по-долу в този договор, като след построяването на сградата страните ще станат изключителни собственици на следните недвижими имоти:

І.3. ОБЩИНА БУРГАС си запазва правото на строеж и след построяване на сградата ще стане изключителен собственик на следните самостоятелни обекти:

І.3.1. Партерно помещение № 1 (едно), разположено на партера на кота ±0,00 (нула), с обща площ от 34,03 кв.м (тридесет и четири цяло и три стотни кв.м), със застроена площ от 29, 09 кв.м (двадесет и девет цяло и девет стотни кв.м), състоящo се от търговска зала и баня-WC, при граници: Партерно помещение №2 (две), вход партер, общи части, стълбище, асансьор, външен зид, както и 1,346 % (едно цяло триста четиридесет и шест хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 4,94 (четири цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.3.2. Партерно помещение № 2 (две), разположено на партера на кота -0,60 (минус нула цяло и шестдесет стотни), с обща площ от 50, 28 кв.м (петдесет цяло и двадесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 42, 71 кв.м (четиридесет и две цяло и седемдесет и една стотни кв.м), състоящ се от търговска зала и баня-WC, при граници: вход партер, Партерно помещение №1(едно), Партерно помещение №3(три), общи части - асансьор, външен зид, както и 2,065 % (две цяло и шестдесет и пет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 7,57 (седем цяло и петдесет и седем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.3.3. Самостоятелен обект в сграда: Ателие №1 (едно), разположено на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,45 (плюс три цяло и четиридесет и пет), с обща площ от 36,41 кв.м (тридесет и шест цяло и четиридесет и една стотни кв.м), със застроена площ от 31,04 кв.м (тридесет и едно цяло и четири стотни кв.м.), състоящ се от работно помещение с кухненски кът, антре и коридор, баня-WC, балкон, при граници: асансьор, стълбищна клетка, външен зид, външен зид, апартамент №1, коридор; над ателието – Ателие №2 (две); под ателието - Партерно помещение № 1 (едно), както и 1,465 % (едно цяло четиристотин шестдесет и пет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 5,37 (пет цяло и тридесет и седем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащото съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО № 22 (двадесет и две) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: паркомясто №23, външен зид, външен зид и стълбище, маневрен подход;

І.3.4. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №1 (едно), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,45 (плюс три цяло и четиридесет и пет), с обща площ от 73,26 кв.м (седемдесет и три цяло и двадесет и шест стотни кв.м), със застроена площ от 62,82 кв.м (шестдесет и две цяло и осемдесет и две стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, тераса, при граници: апартамент №2(две), коридор и ателие №1(едно), външен зид, външен зид; над апартамента – Апартамент №5 (пет); под апартамента – партерно помещение № 2 (две) и партерно помещение №3 (три), както и 2,848 % (две цяло осемстотин четиридесет и осем хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 10,44 (десет цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащото съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО № 23 (двадесет и три) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: паркомясто №22, паркомясто №24, външен зид, маневрен подход;

І.3.5. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №2 (две), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,45 (плюс три цяло и четиридесет и пет), с обща площ от 69,60 кв.м (шестдесет и девет цяло и шестдесет стотни кв.м), със застроена площ от 59,68 кв.м (петдесет и девет цяло и шестдесет и осем стотни кв.м.), състоящ се от кухня- дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, тераса, при граници: апартамент №3 (три), коридор, апартамент №1 (едно), външен зид; над апартамента – апартамент №6 (шест); под апартамента – партерно помещение №3 (три), както и 2,706 % (две цяло седемстотин и шест хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 9,92 (девет  цяло и деветдесет и две стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащото съгл. чл. 37, ал. 4, т. 3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО № 24 (двадесет и четири) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: паркомясто №23, маневрен подход,  паркомясто №25, външен зид;

І.3.6. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №3 (три), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,45 (плюс три цяло и четиридесет и пет), с обща площ от 90,24 кв.м, (деветдесет цяло и двадесет и четири стотни кв.м), със застроена площ от 76,93 кв.м (седемдесет и шест цяло и деветдесет и три стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC, склад, тераса и балкон, при граници: външен зид, апартамент № 4, коридор, апартамент №2, външен зид, над апартамента – апартамент №7 (седем); под апартамента – партерно помещение №3 (три), както и 3,630 % (три цяло шестстотин и тридесет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 13,31 (тринадесет  цяло и тридесет и една стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащото съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №25 (двадесет и пет) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: маневрен подход,  паркомясто №24, външен зид, паркомясто №26;

І.3.7. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №4 (четири), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,45 (плюс три цяло и четиридесет и пет), с обща площ от 108,53 кв.м, (сто и осем цяло и петдесет и три стотни кв.м.), със застроена площ от 92,43 кв.м. (деветдесет и две цяло и четиридесет и три стотни кв.м.), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC и отделно WC, склад и два балкона, при граници: външен зид, външен зид, стълбищна клетка, коридор и апартамент №3, над апартамента – апартамент №8 (осем); под апартамента – партерно помещение №3 (три), както и 4,392 % (четири цяло триста деветдесет и две хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 16,10 (шестнадесет  цяло и десет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащото съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №26 (двадесет и шест) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв. м., от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: маневрен подход, паркомясто №25, външен зид, платформа сутерен, маневрен подход;

І.3.8. Самостоятелен обект в сграда: Ателие №2 (две), разположено на втори жилищен етаж, на кота + 6,30 (плюс шест цяло и тридесет), с обща площ от 36,41 кв.м (тридесет и шест цяло и четиридесет и една стотни кв.м), със застроена площ от 31,04 кв.м (тридесет и едно цяло и четири стотни кв.м), състоящ се от работно помещение с кухненски кът, антре и коридор, баня-WC, балкон, при граници: стълбищна клетка и асансьор, външен зид, външен зид, апартамент №5 (пет), коридор, над ателието – ателие №3 (три); под ателието – ателие №1 (едно), както и 1,465 % (едно цяло четиристотин шестдесет и пет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 5,37 (пет цяло и тридесет и седем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащото съгл. чл. 37, ал. 4, т. 3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №28 (двадесет и осем) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: маневрен подход, паркомясто №27, външен зид, паркомясто №29, маневрен подход;

І.3.9. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №8 (осем), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,30 (плюс шест цяло и тридесет), с обща площ от 108,88 кв.м (сто и осем цяло и осемдесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 92,45 кв.м (деветдесет и две цяло и четиридесет и пет стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC и отделно WC, склад и два балкона, при граници: външен зид, външен зид, стълбищна клетка, коридор, апартамент № 7, над апартамента – апартамент №11 (единадесет); под апартамента - апартамент № 4 (четири), както и 4,482 % (четири цяло четиристотин осемдесет и две хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 16,43 (шестнадесет  цяло и четиридесет и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащото съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №29 (двадесет и девет) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: паркомясто №28, паркомясто №30, външен зид, маневрен подход;

І.3.10. Самостоятелен обект в сграда: Ателие №3 (три), разположено на трети жилищен етаж, на кота + 9,15 (плюс девет цяло и петнадесет и пет), с обща площ от 36,41 кв.м (тридесет и шест цяло и четиридесет и една стотни кв.м), със застроена площ от 31,04 кв.м (тридесет и едно цяло и четири стотни кв.м), състоящ се от работно помещение с кухненски кът, антре и коридор, баня-WC, балкон, при граници: стълбищна клетка и асансьор, външен зид, външен зид, апартамент №9 (девет), коридор, над ателието – Ателие №4 (четири); под ателието - Ателие № 2 (две), както и 1,465 % (едно цяло четиристотин шестдесет и пет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 5,37 (пет цяло и тридесет и седем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащите съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №30 (тридесет) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: паркомясто №29, външен зид, паркомясто №31, маневрен подход; 

І.3.11. Самостоятелен обект в сграда: Ателие №4 (четири), разположено на четвърти жилищен етаж, на кота + 12,00 (плюс дванадесет), с обща площ от 36,41 кв.м (тридесет и шест цяло и четиридесет и една стотни кв.м), със застроена площ от 31,04 кв.м (тридесет и едно цяло и четири стотни кв.м), състоящ се от работно помещение с кухненски кът, антре и коридор, баня-WC, балкон, при граници: стълбищна клетка с асансьор, външен зид, външен зид, апартамент №12 (дванадесет), коридор, над ателието – ателие №5 (пет); под ателието - ателие №3 (три), както и 1,465 % (едно цяло четиристотин шестдесет и пет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 5,37 (пет цяло и тридесет и седем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащите съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №31 (тридесет и едно) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: пътека/общи части, външен зид, паркомясто №30, маневрен подход;

І.3.12. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №12 (дванадесет), разположено на четвърти жилищен етаж, на кота + 12,00 (плюс дванадесет), с обща площ от 61,01 кв.м (шестдесет и едно цяло и една стотна кв.м), със застроена площ от 52,16 кв.м (петдесет и две цяло и шестнадесет стотни  кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, лоджия, при граници: апартамент №13 (тринадесет), коридор и ателие №4 (четири), външен зид, външен зид, над апартамента – апартамент №16 (шестнадесет); под апартамента - апартамент №9 (девет),  както и 2,413% (две цяло четиристотин и тринадесет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 8,85 (осем цяло и осемдесет и пет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащите съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №32 (тридесет и две) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: външен зид, маневрен подход, маневрен подход, паркомясто №33;

І.3.13. Самостоятелен обект в сграда: Ателие №5 (пет), разположено на пети жилищен етаж, на кота + 14,85 (плюс четиринадесет цяло и осемдесет и пет), с обща площ от 36,41 кв.м (тридесет и шест цяло и четиридесет и една стотни кв.м), със застроена площ от 31,04 кв.м (тридесет и едно цяло и четири стотни кв.м), състоящ се от работно помещение с кухненски кът, антре и коридор, баня-WC, балкон, при граници: стълбищна клетка и асансьор, външен зид, външен зид, апартамент №16 (шестнадесет), коридор, над ателието – няма; под ателието - ателие №4 (четири), както и 1,465% (едно цяло четиристотин шестдесет и пет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 5,37 (пет цяло и тридесет и седем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, както и принадлежащите съгл. чл.37, ал.4, т.3 ЗУТ към съответният самостоятелен обект ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №33 (тридесет и три) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: външен зид, паркомясто №32 (тридесет и две), маневрен подход, външен зид.

І.4. Д. Д. И. си запазва правото на строеж и след построяване на сградата ще стане изключителен собственик на следните самостоятелни обекти в сградата:

І.4.1. Партерно помещение №3 (три) разположено на партера, кота ±0,00 (нула), с обща площ от 281,71 кв.м (двеста осемдесет и едно цяло и седемдесет и една стотни кв.м), със застроена площ от 240,85 кв.м (двеста и четиридесет цяло и осемдесет и пет стотни  кв.м), състоящ се от търговска зала и баня - WC, при граници: външен зид, общи части, коридор, стълбище, външен зид, Партерно помещение №2(две), над помещението – апартамент №1 (едно), апартамент №2 (две), апартамент №3 (три), апартамент №4 (четири), под помещението – подземен гараж (сутерен), както и 11,147 % (единадесет цяло сто четиридесет и седем хилядни процента/ ид.ч., равняващи се на 40,86 (четиридесет  цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №27 (двадесет и седем) от надземен паркинг, разположено във вътрешен двор на партер, на кота ± 0,00 (плюс минус нула цяло нула нула), с обща площ от 39,97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем) кв.м, от които 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) застроена площ, както и 27,47/329,69 (двадесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни върху триста двадесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и съответните проценти ид. части, от общите части на сградата, при граници на паркомястото: паркомясто №28 (двадесет и осем), външен зид, маневрен подход, маневрен подход;

І.4.2. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №5 (пет), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,30 (плюс шест цяло и тридесет), с обща площ от 61,01 кв.м (шестдесет и едно цяло и една стотна кв.м), със застроена площ от 52,16 кв.м (петдесет и две цяло и шестнадесет стотни  кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, лоджия, при граници: апартамент №6 (шест), коридор и ателие №2 (две), външен зид, външен зид,  над апартамента – апартамент №9 (девет), под апартамента - апартамент № 1 (едно), както и 2,413 % (две цяло четиристотин и тринадесет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 8,85 (осем цяло и осемдесет и пет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.3. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №6 (шест), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,30 (плюс шест цяло и тридесет), с обща площ от 59,91 кв.м (петдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни кв.м), със застроена площ от 51, 22 кв.м ( петдесет и едно цяло и двадесет и две стотни  кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №7 (седем), коридор, апартамент №5 (пет), външен зид, над апартамента – апартамент №10 (десет); под апартамента - апартамент № 2 (две), както и 2,370 % (две цяло триста и седемдесет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 8,69 (осем цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.4. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №7 (седем), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,30 (плюс шест цяло и тридесет), с обща площ от 88,73 кв.м (осемдесет и осем цяло и седемдесет и три стотни кв.м), със застроена площ от 75,42 кв.м (седемдесет и пет цяло и четиридесет и две стотни  кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC, склад,  два балкона, при граници: външен зид, апартамент №8 (осем), коридор, апартамент №6 (шест), външен зид, над апартамента – апартамент №10 (десет); под апартамента - апартамент № 3 (три),  както и 3,632 % (три цяло шестстотин тридесет и две хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 13,31 (тринадесет цяло и тридесет и една стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.5. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №9 (девет), разположено на трети жилищен етаж, на кота + 9,15 (плюс девет цяло и петнадесет), с обща площ от 61,01 кв.м (шестдесет и едно цяло и една стотна кв.м), със застроена площ от 52,16 кв.м (петдесет и две цяло и шестнадесет стотни  кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, лоджия, при граници: апартамент №10 (десет), коридор и ателие №3 (три), външен зид, външен зид, над апартамента – апартамент №12 (дванадесет); под апартамента - апартамент № 5 (пет), както и 2,413 % (две цяло четиристотин и тринадесет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 8,85 (осем цяло и осемдесет и пет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.6. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №10 (десет), разположено на трети жилищен етаж, на кота + 9,15 (плюс девет цяло и петнадесет), с обща площ от 148,46 кв.м (сто четиридесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни кв.м), със застроена площ от 126,65 кв.м (сто двадесет и шест цяло и шестдесет и пет стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, три спални, антре и коридор, две бани с WC, гардероб, склад, два балкона, при граници: външен зид, апартамент №11 (единадесет), коридор, апартамент №9 (девет), външен зид, над апартамента – Апартамент №13 (тринадесет), Апартамент №14 (четиринадесет); под апартамента - Апартамент № 6 (шест), Апартамент №7 (седем), както и 5,949 % (пет цяло деветстотин четиридесет и девет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 21,81 (двадесет и едно цяло и осемдесет и една стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.7. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №11 (единадесет), разположено на трети жилищен етаж, на кота + 9,15 (плюс девет цяло и петнадесет), с обща площ от 108,88 кв.м (сто и осем цяло и осемдесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 92,45 кв.м (деветдесет и две цяло и четиридесет и пет стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC и отделно WC, склад и балкон, и тераса, при граници: външен зид, външен зид, стълбищна клетка, коридор, апартамент № 10 (десет), над апартамента – апартамент №15 (петнадесет); под апартамента - апартамент № 8 (осем), както и 4,482 % (четири цяло четиристотин осемдесет и две хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 16,43 (шестнадесет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.8. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №13 (тринадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, на кота + 12,00 (плюс дванадесет), с обща площ от 59,91 кв.м (петдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни кв.м), със застроена площ от 51,22 кв.м ( петдесет и едно цяло и двадесет две стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №14 (четиринадесет), коридор, апартамент №12 (дванадесет), външен зид, над апартамента – апартамент №17 (седемнадесет); под апартамента - апартамент № 10 (десет), както и 2,370% (две цяло триста и седемдесет хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 8,69 (осем цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.9. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №14 (четиринадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, на кота + 12,00 (плюс дванадесет), с обща площ от 88,73 кв.м (осемдесет и осем цяло и седемдесет и три стотни кв.м), със застроена площ от 75,42 кв.м (седемдесет и пет цяло и четиридесет две стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC, склад, два балкона, при граници: външен зид, апартамент № 15 (петнадесет), коридор, апартамент №13 (тринадесет), външен зид, над апартамента – апартамент №18 (осемнадесет); под апартамента - апартамент № 10 (десет), както и 3,632% (три цяло шестстотин тридесет и две хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 13,31 (тринадесет цяло и тридесет и една стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.10. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №15 (петнадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, на кота + 12,00 (плюс дванадесет), с обща площ от 108,88 кв.м (сто и осем цяло и осемдесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 92,45 кв.м (деветдесет и две цяло и четиридесет и пет стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC и отделно WC, склад и два балкона, при граници: външен зид, външен зид, стълбищна клетка, коридор, апартамент № 14 (четиринадесет), над апартамента – апартамент №19 (деветнадесет); под апартамента - апартамент № 11 (единадесет), както и 4,482% (четири цяло четиристотин осемдесет и две хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 16,43 (шестнадесет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.11. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №16 (шестнадесет), разположен на пети жилищен етаж, на кота + 14,85 (плюс четиринадесет цяло и осемдесет и пет), с обща площ от 60,49 кв.м (шестдесет цяло и четиридесет и девет стотни кв.м), със застроена площ от 52,16 кв.м (петдесет и две цяло и шестнадесет стотни  кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, лоджия, при граници: апартамент №17 (седемнадесет), коридор и ателие №5 (пет), външен зид, външен зид, над апартамента – няма; под апартамента - апартамент № 12 (дванадесет), както и 2,271% (две цяло двеста седемдесет и една хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 8,33 (осем цяло и тридесет и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.12. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №17 (седемнадесет), разположен на пети жилищен етаж, на кота + 14,85 (плюс четиринадесет цяло и осемдесет и пет), с обща площ от 59,48 кв.м (петдесет и девет цяло и четиридесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 51,22 кв.м ( петдесет и едно цяло и двадесет две стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №18 (осемнадесет), коридор, апартамент №16 (шестнадесет), външен зид, над апартамента – апартамент №20 (двадесет); под апартамента - апартамент № 13 (тринадесет), както и 2,254 % (две цяло двеста петдесет и четири хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 8,26 (осем цяло и двадесет и шест стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.13. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №18 (осемнадесет), разположен на пети жилищен етаж, на кота + 14,85 (плюс четиринадесет цяло и осемдесет и пет), с обща площ от 88,08 кв.м (осемдесет и осем цяло и осем стотни кв.м.), със застроена площ от 75,42 кв.м ( седемдесет и  пет цяло и четиридесет и две стотни  кв.м.), състоящ се от състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC, склад, два балкона, при граници: външен зид, апартамент № 19 (деветнадесет), коридор, апартамент №17 (седемнадесет), външен зид, над апартамента – апартамент №20 (двадесет); под апартамента - апартамент № 14 (четиринадесет), както и 3,454 % (три цяло четиристотин петдесет и четири хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 12,66 (дванадесет цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.14. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №19 (деветнадесет), разположен на пети жилищен етаж, на кота + 14,85 (плюс четиринадесет цяло и осемдесет и пет), с обща площ от 108,07 кв.м (сто и осем цяло и седем стотни кв.м), със застроена площ от 92,45 кв.м (деветдесет и две цяло и четиридесет и пет стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, две спални, антре и коридор, баня-WC и отделно WC, склад и два балкона, при граници: външен зид, външен зид, стълбищна клетка, коридор, апартамент № 18 (осемнадесет), над апартамента – апартамент №20 (двадесет); под апартамента - апартамент № 15 (петнадесет), както и 4,263 % (четири цяло двеста шестдесет и три хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 15,62 (петнадесет цяло и шестдесет и две стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.15. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №20 (двадесет), разположен на шести жилищен етаж, на кота + 17,70 (плюс седемнадесет цяло и седемдесет), с обща площ от 57,09 кв.м (петдесет и седем цяло и девет стотни кв.м), със застроена площ от 49,06 кв.м (четиридесет и девет цяло и шест стотни кв.м), състоящ се от кухня-дневна и трапезария, спалня, антре и коридор, баня-WC, склад, мокро помещение, при граници: външен зид, външен зид, външен зид, общи части и външен зид, над апартамента – няма; под апартамента - апартамент № 17 (седемнадесет), апартамент № 18 (осемнадесет); апартамент № 19 (деветнадесет), както и 2,191% (две цяло сто деветдесет и една хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 8,03 (осем цяло и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.16. ГАРАЖ, разположен в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 726,77 кв.м (седемстотин двадесет и шест цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), от който са обособени 23 (двадесет и три) броя паркоместа, както следва:

І.4.16.1 ПАРКОМЯСТО №1 (едно), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: маневрен подход, външен зид, маневрен подход, паркомясто №2 (две), както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м. идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни кв.м) ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.2. ПАРКОМЯСТО №2 (две), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: маневрен подход, външен зид, паркомясто №1, маневрен подход и стълбище, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м. ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.3 ПАРКОМЯСТО №3 (три), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №4, маневрен подход, маневрен подход и стълбище, външен зид, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.4 ПАРКОМЯСТО №4 (четири), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №5, паркомясто №3, маневрен подход, външен зид, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м. идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м. ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.5. ПАРКОМЯСТО №5 (пет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №6, паркомясто №4, маневрен подход, външен зид, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.6. ПАРКОМЯСТО №6 (шест), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №7, паркомясто №5, маневрен подход, външен зид, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м. идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м. ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.7. ПАРКОМЯСТО №7 (седем), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №8, паркомясто №6, маневрен подход, външен зид, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м. идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.8. ПАРКОМЯСТО №8 (осем), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №9, паркомясто №7, маневрен подход, външен зид, както и 15,00/373,47 (петнадесет  цяло  върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м. идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м. ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.9 ПАРКОМЯСТО №9 (девет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), с обща площ от 37,98 кв.м (тридесет и седем цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), от които 16,27 кв. м. (шестнадесет цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра) застроена площ, при граници на паркомястото: външен зид, гараж 1, паркомясто №8, маневрен подход, вход към сутерен, както и 19,51/373,47 (деветнадесет цяло и петдесет и една стотни върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,599% (нула цяло петстотин деветдесет и девет хилядни процента) ид. части, равняващи се на 2,20 кв.м (две цяло и двадесет стотни) кв.м. ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.10. ПАРКОМЯСТО №10 (десет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: външен зид, маневрен подход, паркомясто №11, гараж №2, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м. идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16 .11. ПАРКОМЯСТО №11 (единадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: външен зид, маневрен подход, паркомясто №12, паркомясто №10, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.12. ПАРКОМЯСТО №12 (дванадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: външен зид, маневрен подход, паркомясто №11, паркомясто №13, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м. ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.13. ПАРКОМЯСТО №13 (тринадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: външен зид, маневрен подход, паркомясто №13, паркомясто №14, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.14. ПАРКОМЯСТО №14 (четиринадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: външен зид, маневрен подход, вeло места, паркомясто №13, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м. идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.15. ПАРКОМЯСТО №15 (петнадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: вело места, паркомясто №16, външен зид, маневрен подход, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.16 ПАРКОМЯСТО №16 (шестнадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №17, паркомясто №15, външен зид, маневрен подход, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.17. ПАРКОМЯСТО №17 (седемнадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №18, паркомясто №16, външен зид, маневрен подход, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.18. ПАРКОМЯСТО №18 (осемнадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №19, паркомясто №17, външен зид, маневрен подход, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.19. ПАРКОМЯСТО №19 (деветнадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №20, паркомясто №18, външен зид, маневрен подход, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.20. ПАРКОМЯСТО №20 (двадесет), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №21, паркомясто №19, външен зид, маневрен подход, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.21 ПАРКОМЯСТО №21 (двадесет и едно), разположено в сутерена, на кота – 3,40 (минус три цяло и четиридесет), със застроена площ от 12,50 кв.м (дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на паркомястото: паркомясто №20, платформа за автомобили, външен зид, маневрен подход, както и 15,00/373,47 (петнадесет цяло върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м. идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,461% (нула цяло четиристотин шестдесет и една хилядни процента) ид. части, равняващи се на 1,688 кв.м (едно цяло и шестстотин осемдесет и осем хилядни) кв.м ид. части от общите части на сградата;

І.4.16.22. Гараж №1 (едно), с обща площ от 52,83 кв.м (петдесет и две цяло и осемдесет и три стотни кв.м), със застроена площ от 22,63 кв.м (двадесет и две цяло и шестдесет и три стотни кв.м), в сутеренен етаж, при граници: маневрен подход, външен зид, паркомясто №9, вход сутерен, както и 27,14/373,47 (двадесет и седем цяло и четиринадесет стотни върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,834 % (нула цяло осемстотин тридесет и четири хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 3,06 (три цяло и шест стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

І.4.16.23. Гараж №2 (две), с обща площ от 52,20 кв.м (петдесет и две цяло и двадесет стотни кв.м), със застроена площ от 22,36 кв.м (двадесет и две цяло и тридесет и шест стотни кв.м), в сутеренен етаж, при граници: външен зид, маневрен подход, външен зид, паркомясто №10, външен зид, както и 26,82/373,47 (двадесет и шест цяло и осемдесет и две стотни върху триста седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м идеални части подобрения, представляващи маневрен подход, както и 0,824 % (нула цяло осемстотин двадесет и четири хилядни процента) ид.ч., равняващи се на 3,02 (три цяло и две стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

II.1. Д. Д. И. се задължава да проектира, изгради и въведе в експлоатация, изцяло за своя сметка сградата, както и конкретните самостоятелни обекти, собственост на ОБЩИНА БУРГАС, в следния вид и степен на завършеност:

Общо за сградата: масивна стомано-бетонна конструкция. Във всички помещения (стаи, кухни, трапезарии, дневни и коридори): стени – от тухла с фина гипсова шпакловка с алуминиеви ъглови профили под шпакловката, подове - замазка, тавани - фина гипсова шпакловка. В кухни и коридори: гранитогрес над замазката. В мокри помещения: стени – варо-циментова мазилка, облицована с фаянсови плочки, под – водоплътна циментова замазка и теракот. Балкони, тераси: стени - фасадна мазилка, под гранитогрес, таван - по проект, парапети – съгласно архитектурен проект. Външна дограма - прозорци PVC, със стъклопакет, съгласно проект по част ЕЕ. Външни врати - съгласно архитектурен проект, вътрешни интериорни тип MDF. ВиК инсталация: от полипропиленов водопровод на тапа с монтирани водомери; О и В инсталация с монтирани климатици, съобразени с квадратурата за всяко от помещенията. Ел. инсталация: силнотокова електро инсталация за осветление и ключове и контакти, апартаментно ел. табло, домофонна инсталация. Общи части: Вход и стълбища: под - гранитогрес, съгласно архитектурен проект, стени с латекс върху гипсова шпакловка над мазилка, без гипсокартон, асансьор – съгласно архитектурен проект. Фасади: Външни стени - тухла (25 см.) (без Ytong), топлоизолационна система (съгласно проект по ЕЕ) и фасадна мазилка. Покрив - покривна хидро и топлоизолация съгласно проект по части архитектура и ЕЕ. Монтирана и тествана звънчево-домофонна инсталация с монтирани домофони във всеки обект и общо табло. Монтиран и тестван асансьор. Всички СМР се изпълняват по одобрената строителна документация с материали първо качество по БДС, при спазване на всички качествени и други показатели, съгласно БДС за строителство и въвеждане в експлоатация. Гаранционните срокове за извършените от СЪСОБСТВЕНИКА – ПРИОБРЕТАТЕЛД. Д. И. строителни работи са в размер на определените съгласно ЗУТ и Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Всички разходи по отстраняване на установените некачествени дейности в тези гаранционни срокове са за сметка на Д. Д. И.      

2. Проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на сградата, във вид и степен на завършеност описани в предходния пункт, от настоящия договор, ще бъде извършено изцяло за сметка на Д. Д. И., в следните срокове:

2.1. Изготвяне и внасяне за одобрение на пълен технически инвестиционен проект - срок от 3 (три) месеца от датата на вписване на този договор в Агенция по вписванията – имотен регистър;

2.2. Изготвяне и внасяне на документи за получаване на Разрешение за строеж -срок от 2 (два) месец от одобряването на инвестиционния проект;

2.3. Изготвяне и внасяне на документи за получаване на Протокол за определяне на строителна линия и ниво за обекта - 14 (четиринадесет дни) от влизане в сила на Разрешението за строеж.

2.4. Изграждане в груб строеж и изготвяне на Акт - Образец 14 за сградата - срок от 22 (двадесет и два) месеца, от датата на Протокола за определяне на строителна линия и ниво за обекта.

2.5. Изграждане до ниво фактическа и документална готовност за подписване на Акт - Образец 15 за сградата - срок от 30 (тридесет) месеца, считано от датата на даване на строителна линия за обекта.

2.6. Изготвяне и внасяне на пълна и изрядна документация за получаване на Разрешение за ползване (Акт – Образец 16) за сградата - срок от 3(три) месеца от подписването на Акт - Образец 15 за обекта.

3. Сроковете в настоящия пункт, не текат:

3.1. При наличие на форсмажорни обстоятелства, установени по съответния ред;

3.2. При наличие на неблагоприятни атмосферни условия за строителството;

3.3. При спиране на строителството на обекта от компетентните държавни или общински органи не по вина на СЪСОБСТВЕНИКА – ПРИОБРЕТАТЕЛ – Д. Д. И.;

3.4. При забава по вина на трети лица/инстанции – В и К, Електроснабдяване, РИОСВ, РДНСК, РЗИ, БАБХ, ПАБ и др., както и в периода когато се чака произнасяне на съответната компетентна администрация и/или трето лице, за произнасяне по въпроси, свързани с проектиране и/или строителството на обекта.

В тези случаи срокът се удължава с времето, нужно за възстановяване на строителния процес.

III. СТРАНИТЕ по този договор дават своето взаимно изрично съгласие на основание чл. 33 и чл. 66 от Закона за собствеността, всяка от тях да се разпорежда по нейна преценка, с ид.ч. от земята и обектите нейна собственост, съгласно настоящия договор, включително като право на строеж, в груб строеж или незавършен вид, при цени и условия, каквито намери за добре.

IV. ОБЩИНА БУРГАС има право чрез упълномощени лица да се информира и да извършва контрол на строителните работи, без да препятства същите и при спазване условията на безопасност определени от нормативните разпоредби.

V. Д. Д. И. се задължава с грижата на добър стопанин да предприеме всички необходими правни и фактически действия, необходими за проектирането и строителството на сградата предмет на този договор.

. При неизпълнение от страна на СЪСОБСТВЕНИКА – ПРИОБРЕТАТЕЛ- Д. Д. И. на задължението за изграждането на сградата по начина, в сроковете и до етап, описан в пункт II, както и при забава повече от три месеца от описания в пункт II 2.5 срок, той дължи неустойка в размер на 100 (сто) лева дневно, но за не повече от 6/шест/ месеца. След изтичане на срока по предходното изречение, договорът може да бъде развален по съответния ред, като освен гореописаната неустойка за забава Д. Д. И. дължи на Община Бургас неустойка в размер на 100 000,00 (сто хиляди лева).

VІI. Всички разходи свързани със сключването на този договор, нотариални такси, местен данък, такса вписване, включително но не само, са изцяло за сметка на СЪСОБСТВЕНИКА – ПРИОБРЕТАТЕЛ – Д. Д. И.

VІII. Д. Д. И. заяви, че е съгласен и приема учреденото в негова полза право на строеж, върху описания в пункт І.1 (първи римско, първо арабско) от този договор поземлен имот, като получава правото на строеж и след построяването ще стане изключителен собственик на самостоятелните обекти, подробно описани в пункт І.4 (първо римско, четвърто арабско) от този договор, срещу задължението да проектира, изгради и въведе в експлоатация изцяло за собствена сметка цялата сграда, по предвидения за застрояване начин за гореописания поземлен имот, включително да завърши самостоятелните обекти, които ще станат изключителна собственост на ОБЩИНА БУРГАС в степента на завършеност, в сроковете и по начин уговорен в настоящия договор.

IХ. Данъчната оценка на учреденото право на строеж за изграждането на жилищната сграда по този договор е в размер на 849870,70 лв. (осемстотин четиридесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет лева и седемдесет стотинки).

Х. Страните се споразумяват този договор да представлява документ по смисъла на чл. 417 от ГПК за задълженията за плащането на сумите, включително лихвите и неустойките в случай на неизпълнение на задълженията по този договор.

След като се съобрази, че ОБЩИНА БУРГАС и Д. Д. И. са собственици на гореописания поземлен имот и че са изпълнени особените изисквания на закона, се изготви и подписа този договор.

При подписването на договора се представиха и съобразиха следните документи, установяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона:

Акт №192/20.05.1997г. за частна общинска собственост; Нот. акт №55, том 31, д.№ 7569, рег.№12008 от 29.08.2006г.; Скица №15-379668-08.04.2022г. на СГКК-Бургас; Проектна документация – Проект по част „Архитектура”; Площообразуване на жилищната сграда; Удостоверения за данъчна оценка №5202089426/04.05.2022г., №5202089321/29.04.2022г., №……….. издадени от Дирекция МПДТР при Община Бургас;                                                                                                       

 

ОБЩИНА БУРГАС:                                                                                           

ДИМИТЪР НИКОЛОВ               

Кмет на Община Бургас                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             

Д. Д. И. (………………………………………………)

Съгласували:

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуваща сграда с право на строеж в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-1117 в кв. 72 по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.711.1117 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се учреди в полза на С. Ж. П., с постоянен адрес: гр. Бургас, възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-1117 в кв. 72 по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 596 кв. м, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: изток - улица, юг - улица и УПИ XIV-1119, запад - УПИ XX-1118, УПИ XXI-1113, УПИ XXII-1114, север - УПИ XII-1116 и улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.1117, целият с площ 594 кв. м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.711.1113, 07079.711.1114, 07079.711.1116, 07079.711.1118, 07079.711.1119, 07079.711.3673, актуван с Акт №9733/21.09.2021 г. за частна общинска собственост, за изграждане на пристройка и надстройка към съществуваща полумасивна едноетажна жилищна сграда в посочения имот, с пристроена площ на първо ниво – 40,66 кв. метра и надстройка, с площ 149 кв. метра, за сумата от 12 680,00 (дванадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12928 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

РЕШЕНИЕ:

 

   1. Дава съгласие Община Бургас да отправи искане за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост с идентификатори 21141.20.40, 21141.22.17 и 21141.22.19 по Кадастралната карта на с. Димчево, Община Бургас във връзка с реализацията на обект: „Водоснабдителна система на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II“.

   2. Предвид първостепенното значение на обекта и на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Бургас допуска предварително изпълнение на настоящето решение, с оглед съкращаването на сроковете с цел защитата обществения интерес.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12926 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас.

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПП по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас.

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПП по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на обособен брой ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас.

            ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12927 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.47, 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица, община Бургас, които са общинска частна и общинска публична собственост 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица 3. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица

РЕШЕНИЕ:

 

              1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.47, 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица, община Бургас, които са общинска частна и общинска публична собственост.                        

              Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

              2. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл.25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с. Твърдица.

              Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

              3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица.

              Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

              Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12929 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват устройствена зона 8/Пп и 16/Смф– част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1  от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствена зона 8/Пп, част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с който УПИ IX-1654 и УПИ XIII-20, кв.60 по плана на ПЗ „Север, гр. Бургас /ПИ с идентификатори 07079.3.1654 и 07079.3.1655 по КККР на гр. Бургас/ се включват в обхвата на устройствена зона 16/Смф по ОУП на гр. Бургас с допустими градоустройствени показатели за застрояване, както следва: Височина над 15.00м, Плътност до 60%, Кинт до 4.0  и Озеленяване мин. 20% и за устройствена зона 16/Смф се допълват действащите правила и нормативи, като при изготвяне на ПУП за имоти в територията задължително се отразява функционалното зониране на имота и се представя РУП, с който се определя точното разположение и очертанието на сградите и минималните разстояния между тях и до имотните граници, в т.ч. и през улиците.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-3755 в кв. 139 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 495 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на „Гейм Хоум М88“ ЕООД, с ЕИК 205802860, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. 54, вх. 1, ет. 8, недвижим имот, актуван с Акт №9754/02.11.2021 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ V-3755 в кв. 139 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, отреден „за КОО“, целият с площ 495 кв. м, при граници: север – УПИ VI-3754, изток – улица, юг – УПИ II-3756, запад – УПИ I-1630, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.712.3755 по КК на гр. Бургас, с площ 495 кв. м., при съседи: 07079.712.3754, 07079.712.3756, 07079.712.1630 и 07079.712.3729, за сумата 23 810,00 (двадесет и три хиляди осемстотин и десет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50, вход А(1), етаж 5, апартамент № 13, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на К. Г. С., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 50(450), вход А(1), етаж 5, апартамент № 13 – среден, със застроена площ 45,30 кв.м, ведно с 0,995 % ид. части от общите части на сградата (5,78 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 13 с площ 2,32 кв.м, с идентификатор 07079.653.493.1.13 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.493.1.14 и 07079.653.493.1.12; под обекта – 07079.653.493.1.10, над обекта – 07079.653.493.1.16, за сумата 60 115 (шестдесет хиляди сто и петнадесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12917 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 6, етаж 1, апартамент 4, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9451/15.10.2020г. за частна общинска собственост., представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 6, ет. 1, ап. 4, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на М. А. С., с постоянен адрес: гр. Бургас, общинско жилище, актувано с Акт №9451/15.10.2020г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57 (петдесет и седем), вход 6 (шест), етаж 1 (едно), апартамент 4 (четири), със застроена площ 40,82 (четиридесет цяло и осемдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с прилежащо избено помещение № 42а (четиридесет и две буква „а“) с площ 2,68 (две цяло и шестдесет и осем стотни) кв.м, ведно с 1,035 % (едно цяло и нула тридесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,75 (четири цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м и с право на строеж върху общинска земя, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.97.1.178 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка девет седем точка едно точка едно седем осем) по КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.620.97.1.177; под обекта: 07079.620.97.1.410; над обекта: 07079.620.97.1.182, за сумата от 81 180 (осемдесет и една хиляди сто и осемдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12918 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 1Б, вход А, етаж 2, апартамент 4, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9920/20.04.2022г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 1Б, вх. А, ет. 2, ап. 4, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на Ж. Т. Т., с постоянен адрес: гр. Бургас, общинско жилище, актувано с Акт №9920/20.04.2022г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 1Б (едно буква „Б“), вход А (буква „А“), етаж 2 (две), апартамент 4 (четири), със застроена площ 45,03 (четиридесет и пет цяло и нула три стотни) кв.м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с прилежащо избено помещение № 4 (четири) с площ 2,67 (две цяло и шестдесет и седем стотни) кв.м, ведно с 1,602 % (едно цяло и шестстотин и две хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,93 (пет цяло и деветдесет и три стотни) кв.м от общите части на сградата, с право на строеж върху общинска земя, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.621.72.1.4 (нула седем нула седем девет точка шест две едно точка седем две точка едно точка четири) по КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: на същия етаж: 07079.621.72.1.5; под обекта: 07079.621.72.1.1; над обекта: 07079.621.72.1.7, за сумата от 88 770 (осемдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-852 в кв. 35 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на В. Р. М. и Г. Н. М., и двамата с постоянен адрес: гр. Българово, недвижим имот, актуван с Акт № 9844/11.01.2021г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-852 в кв. 35, целият с площ 592 кв.м, отреден „За жилищно строителство“, по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ III-853; изток – улица; юг – УПИ V-849, запад – УПИ XVIII-851, съответстващ на ПИ с идентификатор 07332.501.852, с площ 587 кв.м. по КККР на гр. Българово, община Бургас, при съседи: 07332.501.850, 07332.501.849, 07332.501.1453, 07332.501.1197, 07332.501.1198, 07332.501.851, за сумата от 23 800 (двадесет и три хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12895 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-15 в кв. 1 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. С. Я., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9894/ 08.03.2022г. за частна общинска собственост, представляващи 19/323 кв.м идеални части от УПИ XV-15 в кв. 1, целият с площ 323 кв.м, по действащия план на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ XVI-16, изток – УПИ II-2, юг – УПИ XVIII-14, запад – улица, отговарящи на 19/323 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07079.823.5, целият с площ 323 кв.м по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 07079.823.2, 07079.823.496, 07079.823.6, 07079.823.4, за сумата от 1260 (хиляда двеста и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12897 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XII-132 и в УПИ XVIII-132 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.304 и 07079.832.305 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите

РЕШЕНИЕ:

 

        Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и К. И. И. и В. А. И., и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в следните недвижими имоти:

        -277/877 (двеста седемдесет и седем от осемстотин седемдесет и седем) кв.м ид.ч. от УПИ XII-132 (дванадесет римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто тридесет и две) в кв. 13 (тринадесет) по плана на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136/21.02.1991 г., последно изменен със Заповед №318/20.02.2007 г. на Зам.-кмета на Община Бургас, целият с площ 877 (осемстотин седемдесет и седем) кв.м, с отреждане „за жилищно строителство“, при граници: север –УПИ IV-131 и УПИ VII-135, изток – УПИ XVIII-132, юг – улица, запад – УПИ XIII-130, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.304 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка три нула четири) и с площ 877 (осемстотин седемдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 13.10.2021 г., при съседи: 07079.832.130, 07079.832.187, 07079.832.305, 07079.832.135, 07079.832.131, актувани с Акт за частна общинска собственост №7637/31.10.2013 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с №19, том 45, Вх.рег.№14147 от 12.11.2013 г, за сумата от 13 010 (тринадесет хиляди и десет) лева без ДДС;

         -121/721 (сто двадесет и един от седемстотин двадесет и един) кв.м ид.ч. от УПИ XVIII-132 (осемнадесет римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто тридесет и две) в кв. 13 (тринадесет) по плана на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136/21.02.1991 г., последно изменен със Заповед №318/20.02.2007 г. на Зам.-кмета на Община Бургас, целият с площ 721 (седемстотин двадесет и един) кв.м, с отреждане „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ VII-135, изток – УПИ XI-137а, юг – улица, запад – УПИ XII-132, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.305 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка три нула пет) и с площ 721 (седемстотин двадесет и един) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 13.10.2021 г., при съседи: 07079.832.304, 07079.832.187, 07079.832.174, 07079.832.135, актувани с Акт за частна общинска собственост №7642/31.10.2013 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с №114, том 45, Вх.рег.№14325 от 14.11.2013 г., за сумата от 5680 (пет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12898 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-57а в кв. 6 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.171 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. Х. И., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 41/591 (четиридесет и един от петстотин деветдесет и един) кв.м ид.ч. от УПИ VIII-57а (осем римско, отреден за имот с планоснимачен номер петдесет и седем, буква а) в кв. 6 (шест) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 591 (петстотин деветдесет и един) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ I-52 и УПИ II-51, изток – УПИ VII-57, юг и запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.171 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно седем едно) и с площ 591 (петстотин деветдесет и един) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 18.02.2021 г., при съседи: 07079.832.181, 07079.832.57, 07079.832.51, 07079.832.175, 07079.832.52, актувани с Акт за частна общинска собственост №9260/19.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №84, том 40, Дв. Вх.№13145/15.10.2019 г., за сумата от 1920 (хиляда деветстотин и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ XXIII-42 в кв. 2 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.42 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. Н. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас и Р. Н. М., с постоянен адрес: общ. Царево, с. Велика, чрез продажба на общинските 317/1517 (триста и седемнадесет от хиляда петстотин и седемнадесет) кв.м ид.ч. от УПИ XXIII-42 (двадесет и три римско, отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и две) в кв. 2 (две) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 1517 (хиляда петстотин и седемнадесет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ XXII-41, изток – улица, юг – УПИ XXIV-43, запад – край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.42 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка четири две) и с площ 1516 (хиляда петстотин и шестнадесет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-4748-04.06.2020 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.11.603, 07079.832.43, 07079.832.175, 07079.832.41, актувани с Акт за частна общинска собственост №9480/08.01.2021 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №1, том 13, Дв. Вх.№4008/31.03.2021 г., за сумата от 12 800 (дванадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12900 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-39 в кв. 5 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.39 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Т. И. О., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 24/724 (двадесет и четири от седемстотин двадесет и четири) кв.м ид.ч. от УПИ I-39 (едно римско, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет и девет) в кв. 5 (пет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 724 (седемстотин двадесет и четири) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север и запад-улица, изток – УПИ III-38, юг-УПИ II-40, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.39 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка три девет) и с площ 724 (седемстотин двадесет и четири) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 08.11.2021 г., при съседи: 07079.832.175, 07079.832.40, 07079.832.38, 07079.832.178, актувани с Акт за частна общинска собственост №9442/17.08.2020 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №164, том 37, Дв. Вх.№12160/19.10.2020 г., за сумата от 1070 (хиляда и седемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12901 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-138 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.138 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. Х. В., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 101/851 (сто и един от осемстотин петдесет и един) кв.м ид.ч. от УПИ VIII-138 (осем римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто тридесет и осем) в кв. 16 (шестнадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, последно изменен със Заповед №1638/06.07.2012 г. на Зам.-кмета на Община Бургас, целият с площ 851 (осемстотин петдесет и един) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ XIX и улица, изток и юг-път, запад-УПИ IX-137, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.138 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно три осем) и с площ 851 (осемстотин петдесет и един) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 19.11.2021 г., при съседи: 07079.832.137, 07079.832.185, 07079.832.187, 07079.832.306, 07079.832.135, актувани с Акт за частна общинска собственост №7633/31.10.2013 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №135, том 44, Дв. Вх.№14019/08.11.2013 г., за сумата от 4740 (четири хиляди седемстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12903 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ XXIX-55 в кв. 2 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.55 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. Д. Ж., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 464/964 (четиристотин шестдесет и четири от деветстотин шестдесет и четири) кв.м ид.ч. от УПИ XXIX-55 (двадесет и девет римско, отреден за имот с планоснимачен номер петдесет и пет) в кв. 2 (две) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 964 (деветстотин шестдесет и четири) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ XXVIII-54, изток – улица, юг–УПИ XXX-56, запад – край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.55 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка пет пет) и с площ 964 (деветстотин шестдесет и четири) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-4748-04.06.2020 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.11.603, 07079.832.56, 07079.832.175, 07079.832.54, актувани с Акт за частна общинска собственост №1937/17.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №225, том 4, Дв. Вх.№6964/12.06.2008 г., за сумата от 20 250 (двадесет хиляди двеста и петдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12920 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ХХV-44 в кв. 2 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.44 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. Д. Н., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 183/883 (сто осемдесет и три от осемстотин осемдесет и три) кв.м ид.ч. от УПИ XXV-44 (двадесет и пет римско, отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и четири) в кв. 2 (две) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ XXIV-43, изток – улица, юг–улица, УПИ XXVI-45 и край на регулация, запад – край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.44 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка четири четири) и с площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно на 08.12.2020 г., при съседи: 07079.11.620, 07079.832.45, 07079.832.175, 07079.832.43, актувани с Акт за частна общинска собственост №9882/22.02.2022 г., за сумата от 8590 (осем хиляди петстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II-257, кв. 32 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.257 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 3/777 кв.м идеални части от имота

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., приета с Решение №36-2/07.04.2022г. на Общински съвет – Бургас, в частта на Раздел ІІ. „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с нова подточка: 3/777 кв.м идеални части от УПИ II-257 в кв. 32 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, целият с площ 777 кв.м, отреден „За жилищно строителство“.

II. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и К. Д. К., с постоянен адрес: Община Созопол, с. Индже войвода, чрез продажба на общинската идеална част от УПИ II-257, кв. 32 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, в размер на 3/777 кв.м идеални части, актувани с Акт №9965/ 26.05.2022г. за частна общинска собственост, целият с площ 777 кв.м, отреден „За жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – улица с о.т. 68 – о.т. 108, изток – УПИ III-258, юг – УПИ ХI-266, запад - УПИ ХIII-395 и УПИ I-256, съответстващи на 3/777 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 37367.501.257 по одобрени КККР на с. Извор, целият с площ 777 кв.м, при съседи на целия имот: 32367.501.395, 32367.501.266, 32367.501.258, 32367.501.594 и 32367.501.256, за сумата от 78 (седемдесет и осем) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12906 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IX-147 в кв. 16 по плана на с. Димчево, община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, П. Б. – гражданин на Федерална Република Германия, в Кивиоли СССР и Х. Б. – гражданка на Федерална Република Германия, в Джансугиров, СССР, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9783/16.11.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 129/1719 кв.м. идеални части от УПИ IX-147 в кв. 16, целият с площ 1719 кв.м, по действащия план на с. Димчево, община Бургас, при граници на целия имот: североизток – УПИ XIII-148 и УПИ V-151, югоизток – УПИ VI-152, УПИ VIII-153 и УПИ VII, югозапад – улица, северозапад – УПИ X-145, УПИ XI-146, УПИ XII-146, отразен като ПИ с идентификатор 21141.501.147, целият с площ 1719 кв.м по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 21141.501.148, 21141.501.151, 21141.501.152, 21141.501.153, 21141.501.250, 21141.501.440, 21141.501.145, 21141.501.146, за сумата от 4630,00 (четири хиляди шестстотин и тридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIII-559 в кв. 60 по плана на с. Равнец, община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Т. Д. Т., с постоянен адрес: община Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9831/14.12.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 20/2438 кв.м. идеални части от УПИ XIII-559 в кв. 60, целият с площ 2438 кв.м, по действащия план на с. Равнец, община Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ XIV-560, изток – УПИ VI-558, юг – УПИ VII-557, УПИ VIII-556, УПИ IX-556, УПИ X-555, УПИ XI-554, УПИ XII-553, запад – улица, отразен като ПИ с идентификатор 61145.501.559, целият с площ 2436 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 61145.501.2054, 61145.501.553, 61145.501.554, 61145.501.555, 61145.501.1079, 61145.501.556, 61145.501.557, 61145.501.558, 61145.501.560, за сумата от 340 (триста и четиридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV-373 в кв. 50 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.373 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. Н. К., с постоянен адрес: гр. Бургас, представляван от законния си представител Е. А. К., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 122/1331 (сто двадесет и две от хиляда триста тридесет и един) кв. метра ид. части от УПИ XIV-373 (четиринадесет римско за имот с планоснимачен номер триста седемдесет и три) в кв. 50 (петдесет) по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 1331 (хиляда триста тридесет и един) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север - УПИ V-367, изток - УПИ XIII-372, юг - улица, запад - УПИ XV-375, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.373 (нула седем нула седем девет точка седем едно едно точка три седем три), целият с площ 1331 (хиляда триста тридесет и един) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.711.374, 07079.711.3636, 07079.711.3537, 07079.711.368, 07079.711.367 и 07079.711.366 по КККР на гр. Бургас, за които е съставен Акт №9823/02.12.2021 г. за частна общинска собственост, за сумата 4160,00 (четири хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХI-793, кв. 82 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Д. Б. П., с постоянен адрес: гр. Бургас и З. Б. Х., с постоянен адрес: гр. Провадия, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9873/15.02.2022г. за частна общинска собственост, представляващи 140/530 кв.м идеални части от УПИ ХХI-793, кв. 52, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 530 кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ, при граници: север - УПИ ХХIII; изток - УПИ ХХ; юг - ул. "Арбанаси"; запад - УПИ ХХII, отразен като ПИ с идентификатор 07079.826.189, с площ 532 кв.м в одобрената КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.826.188; 07079.826.444; 07079.826.190; 07079.826.210 по одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 7 420 лева (седем хиляди четиристотин и двадесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12919 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 123/623 кв. м идеални части от УПИ ХХІ-102, кв. 6, целият с площ 623 кв.м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и В. Р. П., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на 123/623 (сто и двадесет и три от шестстотин двадесет и три) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9821/23.11.2021г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІ-102 (двадесет и едно римско за имот с планоснимачен номер сто и две), целият с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв.м в кв.6 (шест) по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - УПИ ХХ; североизток - улица; югоизток - УПИ ХХІІ; югозапад - улица; запад - УПИ ХV, с идентификатор 07079.705.2102 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две едно нула две) по КККР на кв. Банево, гр. Бургас, с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв.м, при граници по КК на целия имот: 07079.705.3083, 07079.705.3082, 07079.705.2103, 07079.705.2101, 07079.705.3081, за сумата от 5 480 лв. (пет хиляди четиристотин и осемдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12939 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-691 в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с решение по т.2 от Протокол №36/07.04.2022г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 9/724 кв. м идеални части от УПИ ХІ-691, целият с площ 724 кв. м по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.751 по одобрена КК на гр. Бургас.

ІІ.  Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и И. С. Д., М. Г. Д., двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, и В. И. Д., с адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9974/31.05.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 9/724 (девет от седемстотин двадесет и четири) кв. м идеални части от УПИ ХІ-691 (единадесет римско за имот шестстотин деветдесет и едно), целият с площ 724 (седемстотин двадесет и четири) кв. м по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: Север – УПИ ХІІ, Изток – УПИ V и УПИ VІ, Юг- УПИ ІХ, УПИ ХІІІ и УПИ Х и Запад- улица „Драва“, съответстващ на 9/713 (девет от седемстотин и тринадесет) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.820.751 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка седем пет едно) с площ 713 (седемстотин и тринадесет)  кв. м по КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.958, 07079.820.753, 07079.820.754, 07079.820.755, 07079.820.757, 07079.820.758 и 07079.820.750, за сума в общ размер на  2565 (две хиляди петстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12877 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на помещения, част от сградата на „Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ I в кв.113 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Национална художествена академия – филиал Бургас, за срок от 5 (пет) години, на следните помещения: работилница – 41.23 кв. м., работилница № 1 – 76.78 кв. м., и експозиционни площи – 85.17 кв.м.  в сутерена на сградата на Регионална Библиотека “Пейо Яворов“-Бургас, изградена в ПИ 07079.609.16, съответен на УПИ I кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“, които да поемат всички консумативни разходи за ползването.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12923 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение част от имот публична общинска собственост разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с обща застроена площ 166,60 кв.м за нуждите на проект за създаване на Енергиен офис

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Отменя Решение взето по т.12 от проведеното на 17.05.2022 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол № 37)
 2. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, като от раздел IV-ти “Общински нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ отпада следния недвижим имот- обособено самостоятелно помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги“, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, целият с площ 4180 кв.м, за който е съставен Акт за публична общинска собственост №7284/11.01.2013 г.
 3. Дава съгласие самостоятелно обособена част с площ от 83 кв. м. от  помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги“, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, целият с площ 4180 кв.м, за който е съставен Акт за публична общинска собственост №7284/11.01.2013 г. да бъде предоставено за създаване и функциониране на Енергиен офис Бургас.

                

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12896 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – частна общинска собственост, представляващи каси №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11, разположени на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г. в раздел  ІV. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет - Бургас /Протокол № 36/, с нови осем подточки, както следва:

Нова т.1. Каса № 3, находяща се в град Бургас, „Автогара Юг“

Нова т.2. Каса № 4, находяща се в град Бургас, „Автогара Юг“

Нова т.3. Каса № 5, находяща се в град Бургас, „Автогара Юг”

Нова т.4. Каса № 7, находяща се в град Бургас, „Автогара Юг”

Нова т.5. Каса № 8, находяща се в град Бургас, „Автогара Юг”

Нова т.6. Каса № 9, находяща се в град Бургас, „Автогара Юг”.

Нова т.7. Каса № 10, находяща се в град Бургас, „Автогара Юг”

Нова т.8. Каса № 11, находяща се в град Бургас, „Автогара Юг”.

II. Да се отдадат под наем, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните нежилищни обекти - частна общинска собственост, представляващи:

1. Каса № 3, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – търговска зала; изток – каса № 2; юг – външен зид; запад – каса № 4, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС.

2. Каса № 4, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – търговска зала; изток – каса № 3; юг – външен зид; запад – каса № 5, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС.

3. Каса № 5, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – търговска зала; изток – каса № 4; юг – външен зид; запад – каса № 6, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС.

4. Каса № 7, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – каса № 8; изток – търговска зала; юг – каса № 6; запад – коридор, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС.

5. Каса № 8, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – каса № 9; изток – търговска зала; юг – каса № 7; запад – коридор, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС.

6. Каса № 9, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – търговска зала; изток – търговска зала; юг – каса № 8; запад – коридор, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС.

7. Каса № 10, с площ 2,50 (две цяло и пет) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – чакалня; изток – зона за обществено ползване; юг – зона за обществено ползване; запад – каса № 11, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС.

8. Каса № 11, с площ 2,50 (две цяло и пет) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – чакалня; изток – каса № 10; юг – зона зя обществено обслужване; запад – виндфанг, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС.

 1. В търга могат да участват само лица, отговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., които нямат действащи договори за отдаване под наем на каса в сградата на „Автогара Юг“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12909 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – спортно игрище в двора на ОУ „Найден Геров“, находящо се в ж.р. Меден Рудник, представляващо част от ПИ с идентификатор 07079.656.34 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост, за осъществяване на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г. в раздел V.1. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ с нова подточка: част от имот - публична общинска собственост, УПИ I в кв. 64 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, целият с площ 11 640 кв.м, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас, представляваща част от училищния двор на училище ОУ „Найден Геров“, а именно: спортно игрище с размери 43 м/57 м, с площ 2451 кв.м.

II. Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост, УПИ I в кв. 64 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, целият с площ 11 640 кв.м, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас, представляваща част от училищния двор на училище ОУ „Найден Геров“, а именно: спортно игрище с размери 43 м/57 м, с площ 2451 кв.м, за който е съставен Акт № 864/18.06.1998 г. за публична общинска собственост, за осъществяване на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 220,60 (двеста и двадесет лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

            III. В договора за отдаване под наем трябва да бъдат включени следните клаузи:

              1. Месечните наемни вноски се прихващат от стойността на вложената инвестиция. В случай че размерът на направената инвестиция е по-голям от общия размер на наемните вноски, наемателят не може да претендира заплащането им от Община Бургас.

              2. Наемателят се задължава изцяло за своя сметка и на своя отговорност да изготви проект, да го съгласува с Община Бургас, всички експлоатационни дружества и заинтересовани страни и да изгради спортно игрище с размери 43 м/57 м на предоставената под наем част от общинския имот.

              3. Наемателят е длъжен да осигури ползването на спортното игрище от учениците на ОУ „Найден Геров“ за учебни занятия по физическо възпитание, училищни празници и състезания по предварително съгласуван с директора на училището график.

              4. Наемателят е длъжен да не пренаема, преотстъпва за ползване, да не ползва съвместно по договор или по какъвто и да е друг начин с трети лица, наетия имот.

              5. Наемателят е длъжен да поема всички разходи за ел. енергия, вода, сметопочистване и други консумативи в наетият имот.

              6. След изтичане срока на договора, наемателят е длъжен да предаде обратно имота на Община Бургас, без да претендира заплащане на извършените подобрения.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12905 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Асоциация Деметра“ – гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави под наем на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Асоциация Деметра“, вписано с решение от 18.11.1997г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под №217, том 7, стр. 128 по ф. д. 3639/1997г., ЕФН 0297036391, Булстат 102151450, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Шейново“ №102А, представлявано от А. Буриева – председател на УС, за временно и възмездно ползване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивна, едноетажна сграда на ул. „Венелин“ №10 в кв. „Акациите“, гр. Бургас, с площ 131,50 кв.м, находяща се в УПИ ІV в кв. 19 по ПУП-ПРЗ на квартала, отразена с идентификатор 07079.659.415.1 в одобрените КККР на гр. Бургас, за срок от 5 (пет) години, при заплащане на месечен наем в размер на 118,35 (сто и осемнадесет лева и тридесет и пет стотинки) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12893 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за постановяване решения на Общинска служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на 34 правоимащи лица в землището на с. Извор, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие описаните по-долу проектни поземлени имоти да бъдат предоставени на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на собствениците в землище с. Извор, чиято собственост не може да бъде възстановена, както следва: 

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.37 (три две три шест седем точка три четири точка три седем) с проектна площ 3,060 дка (три дка и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.16, 32367.34.31, 32367.34.27, 32367.34.38, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на П. Г. В., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.38 (три две три шест седем точка три четири точка три осем) с проектна площ 3,278 дка (три дка и двеста седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.31, 32367.34.27, 32367.34.37, 32367.34.39, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт№6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Г. К. П., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.39 (три две три шест седем точка три четири точка три девет) с проектна площ 3,278 дка (три дка и двеста седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.13, 32367.34.31, 32367.34.27, 32367.34.38, 32367.34.40, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Д. К. Т., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.40 (три две три шест седем точка три четири точка четири нула) с проектна площ 3,278 дка (три дка и двеста седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.13, 32367.34.31, 32367.34.41, 32367.34.39, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на З. Г. З., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.41 (три две три шест седем точка три четири точка четири едно) с проектна площ 4,372 дка (четири дка и триста седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.13, 32367.34.31, 32367.34.40, 32367.34.42, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на З. П. С., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

6. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.42 (три две три шест седем точка три четири точка четири две) с проектна площ 4,918дка (четири дка и деветстотин и осемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.13, 32367.34.31, 32367.34.43, 32367.34.41, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на А. П. Д., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ -Созопол. 

7. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.43 (три две три шест седем точка три четири точка четири три) с проектна площ 4,918 дка (четири дка и деветстотин и осемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.13, 732367.34.31, 32367.34.44, 32367.34.42, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на К. Н. П., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

8. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.44 (три две три шест седем точка три четири точка четири четири) с проектна площ 9,290 дка (девет дка и двеста и деветдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.13, 32367.34.45, 32367.34.31, 32367.34.43, 32367.34.18, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот №000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на К. И. А., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

9. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.45 (три две три шест седем точка три четири точка четири пет) с проектна площ 6,011 дка (шест дка и единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.31, 32367.34.46, 32367.34.18, 32367.34.44, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6550/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Н. Г. Н., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол.  

10. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.46 (три две три шест седем точка три четири точка четири шест) с проектна площ 6,011дка (шест дка и единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.45, 32367.34.31, 32367.34.47, 32367.34.18, 32367.34.19, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на С. С. Щ., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

11. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.47 (три две три шест седем точка три четири точка четири седем) с проектна площ 5,465 дка (пет дка и четиристотин шестдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.31, 32367.34.46, 32367.34.48, 32367.34.19, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на С. Н. Г., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

12. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.49 (три две три шест седем точка три четири точка четири девет) с проектна площ 3,278 дка (три дка и двеста седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.31, 32367.34.8, 32367.34.48, 32367.34.50, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на З. Н. М., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ -  Созопол. 

13. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.50 (три две три шест седем точка три четири точка пет нула) с проектна площ 3,278 дка (три дка и двеста седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.17, 32367.34.7, 32367.34.31, 32367.34.51, 32367.34.49, 32367.34.8, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на К. Н. Г., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

14. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.51 (три две три шест седем точка три четири точка пет едно) с проектна площ 3,278 дка (три дка и двеста седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.7, 32367.34.31, 32367.34.52, 32367.34.50, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на К. Н. Р., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

15. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.34.52 (три две три шест седем точка три четири точка пет две) с проектна площ 3,278 дка (три дка и двеста седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, ІІІ категория в местността „Воденицата“ (старо наименование „Дермен кус”), при граници: 32367.34.7, 32367.34.29, 32367.35.8, 32367.34.31, 32367.34.51, образуван от ПИ с идентификатор 32367.34.30 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 91,664 дка, идентичен с имот № 000238 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6550/12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Х. Г. Р., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ- Созопол. 

16. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.98 (три две три шест седем точка едно едно точка девет осем) с проектна площ 6,470 дка (шест дка и четиристотин и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.99, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6586/12.01.2012г. за частна общинска собственост -за обезщетяване на наследниците на Н. Р. М., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

17. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.99 (три две три шест седем точка едно едно точка девет девет) с проектна площ 6,637 дка (шест дка и шестстотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.100, 32367.11.98, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Г. С. Д., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

18. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.100 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула нула) с проектна площ 6,637 дка (шест дка и шестстотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.99, 32367.11.101, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012 г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на Г. Г. Д., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

19. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.101 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула едно) с проектна площ 8,296 дка (осем дка и двеста деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.100, 32367.11.102, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Г. Н. Б., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

20. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.102 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула две) с проектна площ 8,296 дка (осем дка и двеста деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.103, 32367.11.101, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725дка, идентичен с имот №000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на Д. Н. Д., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

21. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.103 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула три) с проектна площ 7,633 дка (седем дка шестстотин тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.104, 32367.11.102, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на И. Г. В., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

22. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.104 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула четири) с проектна площ 6,637 дка (шест дка и шестстотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.105, 32367.11.103, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Д. Т. В., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

23. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.105 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула пет) с проектна площ 6,637 дка (шест дка и шестстотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.106, 32367.11.104, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Д. Г. Т., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

24. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.106 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула шест) с проектна площ 6,637 дка (шест дка и шестстотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.105, 32367.11.107, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012 г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на С. Г. К., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

25. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.107 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула седем) с проектна площ 6,637 дка (шест дка и шестстотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.106, 32367.11.108, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на Т. Г. А., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

26. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.11.108 (три две три шест седем точка едно едно точка едно нула осем) с проектна площ 6,637 дка (шест дка и шестстотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Демиркево“, при граници: 47202.14.510, 32367.11.87, 32367.11.107, 32367.11.109, образуван от ПИ с идентификатор 32367.11.86 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 83,725 дка, идентичен с имот № 000446 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6586/ 12.01.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Я. С. П., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол.

27. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.5.184 (три две три шест седем точка пет точка едно осем четири) с проектна площ 6,637 дка (шест дка и шестстотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Пороя“ (старо наименование „Ташмадема”), при граници: 32367.5.167, 32367.2.295, 32367.5.188, 32367.5.185, 32367.5.187, 32367.5.186, образуван от ПИ с идентификатор 32367.5.1 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 25,728 дка, идентичен с имот № 005001 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №9822/02.12.2021г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на К. Г. П., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ Созопол.

28. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.5.185 (три две три шест седем точка пет точка едно осем пет) с проектна площ 5,807 дка (пет дка и осемстотин и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Пороя“ (старо наименование „Ташмадема”), при граници: 32367.2.295, 32367.3.132, 32367.5.186, 32367.5.184, образуван от ПИ с идентификатор 32367.5.1 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 25,728 дка, идентичен с имот № 005001 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №9822/02.12.2021г. за частна общинска собственост, за обезщетяване на наследниците на И. С. К., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

29. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.5.186 (три две три шест седем точка пет точка едно осем шест) с проектна площ 3.319 дка (три дка триста и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Пороя“ (старо наименование „Ташмадема”), при граници: 32367.5.185, 32367.5.187, 32367.3.132, 32367.5.184, образуван от ПИ с идентификатор 32367.5.1 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 25,728 дка, идентичен с имот № 005001 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт№9822/02.12.2021г. за частна общинска собственост, за обезщетяване на С. С. С., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

30. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.5.187 (три две три шест седем точка пет точка едно осем седем) с проектна площ 4,978 дка (четири дка и деветстотин седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Пороя“ (старо наименование „Ташмадема”), при граници: 32367.5.188, 32367.3.132, 32367.5.186, 32367.5.184, образуван от ПИ с идентификатор 32367.5.1 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 25,728 дка, идентичен с имот № 005001 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №9822/02.12.2021г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Н. Н. К., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

31. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.5.190 (три две три шест седем точка пет точка едно девет нула) с проектна площ 4,978 дка (четири дка деветстотин седемдесет и осем кв.м), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Хотуля“, при граници: 32367.5.67, 32367.5.66, 32367.5.80, 32367.5.78, 32367.5.192, 32367.5.191, 32367.5.194, образуван от ПИ с идентификатор 32367.5.79 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 18,000 дка, идентичен с имот № 005079 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6648/13.02.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Я. К. С., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ -Созопол. 

32. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.5.191 (три две три шест седем точка пет точка едно девет едно) с проектна площ 4,978 дка (четири дка деветстотин седемдесет и осем кв.м), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Хотуля“, при граници: 32367.5.174, 32367.5.78, 32367.5.190, 32367.5.194, образуван от ПИ с идентификатор 32367.5.79 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 18,000 дка, идентичен с имот № 005079 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6648/13.02.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на П. П. П., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

33. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.5.192 (три две три шест седем точка пет точка едно девет две) с проектна площ 3,785 дка (три дка и седемстотин осемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Хотуля“, при граници: 32367.5.81, 32367.5.80, 32367.5.193, 32367.5.190, 32367. 5.194, образуван от ПИ с идентификатор 32367.5.79 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 18,000 дка, идентичен с имот № 005079 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт № 6648/ 13.02.201 г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Е. Л. Е., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ - Созопол. 

34. Поземлен имот с проектен идентификатор 32367.5.195 (три две три шест седем точка пет точка едно девет пет) с проектна площ 3,319 дка (три дка и триста и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, VІІ категория в местността „Костово кладенче“, при граници: 32367.5.150, 32367.4.140, 32367.5.189, 32367.5.165, образуван от ПИ с идентификатор 32367.5.113 по КККР на землище с. Извор, община Бургас, целият с площ 9,999 дка, идентичен с имот № 005113 по недействаща КВС на същото землище, актуван с Акт №6655/13.02.2012г. за частна общинска собственост - за обезщетяване на наследниците на Д. Л. Е., по влязло в сила Решение №8И/17.01.2005г. на ОСЗГ- Созопол.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12902 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

РЕШЕНИЕ:

 

Определя оценката на 750/971 кв.м ид.ч. от УПИ VII-113 в кв. 14  по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 971 кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ VI-112, изток – улица, юг – УПИ VIII-114, запад – край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.113, с площ 971 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 21.09.2020 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.114, 07079.832.175, 07079.832.112, 07079.11.603, за който има съставен Акт за частна общинска собственост №9744/04.10.2021 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 178, том 53, Дв. Вх. рег.№ 17119 от 09.11.2021 г., в размер на 693,75 (шестстотин деветдесет и три лв. и седемдесет и пет ст.) лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизане в сила на оценката, А. П. Д., З. С. К., Д. Д. К. и С. Д. К., да заплатят на Община Бургас определената цена на земята, ведно с дължимите данъци и такси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12908 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Българската Държава, на основание чл.19а от Закона за водите

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас да прехвърли безвъзмездно на Българската Държава правото на собственост върху язовир, изграден в поземлен имот с идентификатор 07079.13.117 по КККР на гр. Бургас, с площ 30110 кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, при съседи ПИ с идентификатори 07079.13.505; 07079.13.2395; 07079.13.511; 07079.13.512; 07079.13.513; 07079.13.514; 07079.13.559; 07079.17.392; 32425.64.5; 07079.13.99; 07079.13.100, за който е съставен Акт № 9925/12.05.2022г. за публична общинска собственост.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ плувен басейн с обща площ от 725,72 кв.м, включващ басейн и прилежащи обслужващи помещения, находящ се в източната част на „Младежки културен център“, изграден в УПИ I, кв. 158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в полза на Сдружение Плувен клуб „Бриз“

РЕШЕНИЕ:

 

Докладната записка се отлага за следващо заседание на Общински съвет – Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост в процедура на изменение на ПУП-ПУР и ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и УПИ XXV-337 в кв. 53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ:

 

1. Обявява за частна общинска собственост имота, предмет на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с рег. №70-00-5507(6)/21.01.2022 г., а именно:

Реална част с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв. метра от поземлен имот с идентификатор 07079.604.338, целият с площ от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв. метра по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: ПИ с идентификатори 07079.604.337, 07079.604.336 и 07079.604.272, представляващ част от улица – бул. “Янко Комитов“ по действащия подробен устройствен план на ПЗ „Север“, гр. Бургас, която реална част съгласно проект за изменение на КККР се обособява в имот с проектен идентификатор 07079.604.351, с площ от 480 (четиристотин и осемдесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, при съседи ПИ с идентификатори: 07079.604.348, 07079.604.350 и 07079.604.272, а с проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв. 53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 по КК на гр. Бургас), се урегулира и се придава към нов УПИ XXIV, с функционално отреждане „за търговия, офиси и обществено обслужване“, в кв. 53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с площ на целия УПИ 29 263 (двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и три) кв. метра, с отреждане: „за търговия, офиси и обществено обслужване“, образуван от поземлени имоти с идентификатори 07079.604.336, 07079.604.337 и поземлен имот с проектен идентификатор 07079.604.351, с площ от 480 (четиристотин и осемдесет) кв. метра, собственост на общината;

2. Дава съгласие да се сключи окончателен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ;

3. Одобрява приложения проект на окончателен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12887 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Задължава управителите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност, чийто финансови отчети подлежат на независим финансов одит, да  предприемат действия за провеждане на процедури за избор на регистриран одитор, по ред и условия, посочени в Закона за обществените поръчки, по критерий „икономически най-изгодната оферта”.
 2. Определя минимални условия, на които да отговарят кандидатите, както следва: 

2.1. Кандидатите да са със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от  Закона за независимия финансов одит. Да притежават минимален одиторски стаж от 5 (пет) години;

2.2. Да са изпълнили през последните три финансови години минимум два договора с предмет „Независим финансов одит”, на дружества, със сходен предмет на дейност на дружеството, за което се кандидатства;

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество – следва да представи доказателства по т.2.1. и 2.2. за регистрирания одитор, който пряко ще извършва услугата;

 1. Определя комисия в състав от 7 члена, от които четирима общински съветници, един представител на общинска администрация и двама представители на търговското дружество, от които един правоспособен юрист, назначени със заповед на съответния управител.
 2. Избира за членове на комисията следните общински съветници:

4.1 Станимир Димитров Апостолов;

4.2 Жейна Драгомирова Жекова;

4.3 Иван Георгиев Гаврилов;

4.4 Христо Пламенов Панайотов.

5. Въз основа на резултатите от проведените процедури, да бъде отправено предложение до Общински съвет – Бургас, за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети за търговските дружества, със сто процента общинско участие в капитала, които подлежат на задължителен независим финансов одит за финансовите 2022 и 2023 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12890 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – д. м., управител на  „Комплексен онкологичен център Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на медицинска апаратура за „КОЦ Бургас” ЕООД 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център-Бургас” ЕООД да закупи със собствени средства:

1.1. Оборудване за изграждане на радиохимична лаборатория за 86Ga - PSMA и Lu-177, на стойност до  500 000 без ДДС.

1.2. Хистероскопски сет с помпа и камера, на стойност до 100 000 лв. без ДДС.

1.3. Дозов калибратор и тестов източник Cs-137, на стойност до  26 000 лв. без ДДС.

1.4. Светлинен микроскоп – до 25 000 лв. без ДДС, замразяващ микротом – до 60 000 лв. без ДДС и парафинов център – до 30 000 лв. без ДДС, с обща стойност до 115 000 лв. без ДДС.

1.5. Дерматом до 25 000 лв. без ДДС, дрил система – до 18 000 лв. без ДДС и мешграф – до 18 000 лв. без ДДС, с обща стойност до 61 000 лв. без ДДС.

1.6. Мобилен дигитален ехограф с 3 трансдюсера, с обща стойност до 40 000 лв. без ДДС.

 1. С оглед своевременно стартиране на процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с възложител „Комплексен онкологичен център-Бургас” ЕООД,  на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението по т.1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12933 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управители на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ ЕООД. Удължаване на срока за подаване на документи в конкурса за управител на Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

I. Определя д-р Малина Йовчева Янакиева, за управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053227, за срок от пет години.

II. Определя д-р Борис Иванов Борисов, за управител на  „Медицински център I – Бургас“ ЕООД, ЕИК 102085573, за срок от пет години.

III. Определя д-р д-р Атанас Димов Бошев, за управител на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД, ЕИК 102085559, за срок от пет години.

IV. Определя възнаграждение на управителите по т. I, т. II и III както следва: месечно възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в съответното лечебното заведение.

V. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с определените управители договори за възлагане управлението съответно на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център II – Бургас“ ЕООД.

VI. Удължава срока за подаване на документи за избор на управител на „Вяра и Надежда“ ЕООД с 15 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявление за удължаване на срока.

VI. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12934 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Създаване на експертна комисия за извършване на реформа в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас. Реформата цели съответствие на предоставяната от Общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги

РЕШЕНИЕ:

 

I. Определя състав на експертна комисия за реформа на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас в следния състав:

1. Невенка Николова - Вълчева - социален работник в  отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги„ към Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Бургас;

2. Виолета Радева – представител от Съвета по въпросите на социалните услуги;

3. Д-р Красимира Костадинова - представител от роднинския кръг на потребител (дъщеря) в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас;

4. Господинка Кръстева - Председател на съвета на домуващите в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас;

5. Живка Турлакова – директор на Дома за стари хора;

6. Мая Казанджиева – директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас;

7. Мирослав Жеков – началник на отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“ при Община Бургас;

8. Д-р Антонио Христов Душепеев – общински съветник;

9. Пеньо Николов Мечков – общински съветник.

Резервни членове:

Адриана Христова – началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ при Община Бургас;

Вероника Василева - социален работник Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас.

II. Комисията следва да изготви план за трансформиране на дома за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“, чието съдържание да бъде предоставено за приемане от страна на Общински съвет – гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12888 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест” ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

І. Определя Иван Георгиев Гаврилов за представител/и на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848, което ще се проведе на 07 юли 2022 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в административната сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8.

ІІ. Оправомощава представителят в общото събрание да гласува по предложения дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: приема отчета и доклада на Управителния орган на дружеството  за 2021 г. – „ЗА“;

По т.2 от дневния ред: приема ГФО за 2021 г. и взема решение същият да бъде обявен в Търговски регистър, воден към Агенцията  по вписванията - „ЗА“;

По т.3 от дневния ред: 50% от реализираната печалба за 2021г. след данъчното и облагане,  да бъде инвестирана в дейността на дружеството – „ЗА“;

По т.4 от дневния ред: Общото събрание на съдружниците дава съгласие за придобиване от Община Бургас / като съдружник в дружеството/ на 58 дружествени дяла, притежавани от съдружника Община Карнобат чрез покупко- продажба по цена 370.19 лева за всеки един дял  на обща стойност  21 470.76 лева- „ЗА“;

По т.5 от дневния ред:  освобождава съдружника  Община Карнобат  от членство в дружеството „Бургасинвест“ ООД, поради прехвърляне на притежаваните от него  дялове в дружеството на съдружника Община Бургас-„ЗА“;

По т.6 от дневния ред: освобождава  Иванка Петрова  Николова  като управител на дружеството „Бургасинвест“ ООД  и  я  освобождава  от отговорност 

като Управител за  времето на нейното  управление - „ЗА“;

По т.7 от дневния ред:

7.1.  Оправомощава представителя на Община Бургас, да предложи за управител на „Бургасинвест“ ООД, г-жа Иванка Петрова Николова за срок от 3 (три) години, с  месечно възнаграждение, в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас и с правомощия, описани в договор за възлагане на управлението съгласно Приложение №1, Образец №2  по реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас;

7.2. Дава съгласие, избрания представител по т.I, да гласува „ЗА“, отправените предложения в т.7.1.;

По т.8 от дневния ред: приема изменен дружествен договор приложения проект „ЗА“. 

III. Предвид датата, за която е насрочено Общото събрание на дружеството, на основание чл. 60 от Административно–процесуалния кодекс допуска предварително  изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Бургас.    

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12889 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна група Камено – Бургас (МИГ Камено-Бургас) 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас определя за представител на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камено-Бургас“ Васил Иванов Иванов.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12935 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

РЕШЕНИЕ:

 

            І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 11.07.2022 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 26.07.2022 г. от 14:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

            ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува „ЗА“ по предложенията от дневния ред, както следва:   

            1. На основание чл.232а, чл. 219, ал. 2, т. 11 от Търговския закон, във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 3 и чл. 17, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 57, ал. 6 и чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, одобрява Бизнес програмата на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, гр. Бургас за периода 2021-2025 г. и утвърждава следните прогнозни показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели и стойностите, които трябва да бъдат постигнати за всяка година от периода, които да се отчитат съобразно реалистичния вариант на прогнозния финансов отчет за петгодишния период, както следва:

Финансови цели:

ПОКАЗАТЕЛИ

СТОЙНОСТИ / КОЕФИЦИЕНТ

 

2025 Г.

2024 Г. 

2023 Г.

2022 Г.

2021 Г.

Рентабилност на приходите от оперативна дейност

0,35629

0,26001

0,20300

0,08262

-1,8094

Рентабилност на собствения капитал

0,02009

0,01708

0,01738

0,01061

-0,0486

Капитализация на активите

0,01140

0,01183

0,01169

0,00745

-0,0486

Ефективност на разходите

1,55351

1,35137

1,25471

1,09006

0,3556

Ефективност на приходите

0,64371

0,73999

0,79700

0,91738

2,8119

Финансова автомомност

2,13350

2,25142

2,05493

2,35575

32,2224

Задлъжнялост

0,46871

0,44416

0,48663

0,42449

0,0310

 

Нефинансови цели

Цели, произтичащи от стратегическата цел

Показатели

 Създаване на условия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори. които достъпно и бързо да стартират  своята производствена и съпътстваща дейност;

Подобряване на общата административна и бизнес среда за местните и чуждестранни инвеститори

 

Предоставяне на възможности за концентриране дейността на взаимосвързани производства в една локация, намаляващи себестойността на единица продукт

Съгласувана работа и съвместно участие в проекти с местната власт при наличие на конкретен инвеститор

 

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за подобряване  на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението;

Статистическите данни за средната работна заплата в региона, заетостта и процента безработица в региона.   

Изграждане на нова инфраструктура в индустриален парк-Фаза 2, управляван от ИЛПБ АД

 

Изградена нова инфракструктура с цел завършване на инфраструктурната обезпеченост.

ИЛПБ АД  подкрепя зелена и кръгова икономика като реализира проекти за чиста енергия, енергийна ефективност, зелен транспорт, повторно използване на ресурси и за запазване устойчивостта на природните ресурси.

Развитието на пътната инфраструктура и на модерната смарт инфраструктура като транспорт, ИТ, енергийна ефективност.

 

Утвърждава следната Методика за начина на изчисляване на показателите за изпълнение на финансовите цели и отчитане на степента на изпълнението им:

Начин на изчисляване на показателите:

 • Рентабилност на приходите от оперативна дейност = (Приходи от оперативна Image removed.дейност - Разходи от оперативна дейност)/Приходи от оперативна дейност;
 • Рентабилност на собствения капитал = Финансов резултат/Собствен капитал;
 • Капитализация на активите = Финансов резултат/(Собствен капитал + Дългосрочни задължения);
 • Ефективност на разходите = Общо приходи/Общо разходи;
 • Ефективност на приходите = Общо разходи/Общо приходи;
 • Финансова автономност = Собствен капитал/Привлечен капитал;
 • Задлъжнялост = Привлечен капитал/ Собствен капитал.

 

Скала за отчитане изпълнението на финансовите показатели:

 • Много добро изпълнение - показателят надвишава заложената стойност с повече от 15%;
 • Добро изпълнение - показателят съответства на заложената стойност или я надвишава с до 15%;
 • Задоволително изпълнение - показателят е до 15% по-малко от заложената стойност;
 • Незадоволително изпълнение - показателят е над 15% по-малко от заложената стойност;

 

Осъществяването/изпълнението на заложените нефинансови цели да се отчита с да/не.

2.  Избира за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД, класирания на първо място участник след проведен конкурс по Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД, на основание чл.62, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

3.  Приема цени за отдаване под наем на обособени части от административната сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, съгласно приложение, неразделна част от протокола на СД.

 1. Разни – съобразно интересите на Община Бургас

            II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, за осигуряване възможността за легитимно участие на представителя на Община Бургас в общото събрание, насрочено за 11.07.2022 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12958 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Избор на член и председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство.

1. Избира общинския съветник  Иван Миленов Иванов за член на Постоянната комисия по морско дело и рибарство.

2. Избира общинския съветник Иван Миленов Иванов за председател  на Постоянната комисия по морско дело и рибарство.

II. Избор на член на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми.

1. Избира общинския съветник  Иван Миленов Иванов за член на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми.

 III. Избор на член на Постоянната комисия по опазване на околната среда.

1. Избира общинския съветник  Иван Миленов Иванов за член на Постоянната комисия по опазване на околната среда.

IV. Избор на член на Комисия по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас.

1. Избира общинския съветник  Иван Миленов Иванов за член на Комисия по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12922 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие ,,347 Suite“ – най-голямата серия от офорти на Пабло Пикасо

РЕШЕНИЕ:

 

І. Определя цени на входни билети за изложба „347 Suite“. Най-голямата серия от офорти на Пабло Пикасо, както следва:

            1. За възрастни – 7 лв.;

 1. За учащи /ученици, студенти/ – 5 лв.;
 2. За пенсионери – 5 лв.;
 3. Групови посещения (група 10 души възрастни) – 5 лв./на човек;
 4. Групови посещения за школи по изобразително изкуство (група над 10 души) – 4 лв./на човек;
 5. Деца до 7 години и хора с увреждания – безплатно.

ІІ. С реализираните приходи от изложбата да се завиши бюджетът на КЦ „Морско казино“ и ОС „Охлюва”.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12882 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви, както и финансова подкрепа на първия олимпийски шампион по бокс и дългогодишен спортен деятел Георги Костадинов

РЕШЕНИЕ:

 

            I. Дава съгласие да бъдат включени в Приложение №13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следните точки:

- нова т.18 - финансово подпомагане на състезателите от Колоездачен клуб „Черноморец Бургас“ – В. Г., Д. Я. и А. Х. за участието им на европейско първенство по колоездене през месец юли 2022 г. в Анадия, Португалия и на олимпийски фестивал по колоездене в Банска Бистрица, Словакия - финансиране в размер общо на 1 200 лв. (хиляда и двеста лева), /по 400 лв. на всеки състезател/, за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение № 13.4, т. 6 „Финансово подпомагане на бургаски състезатели и отбори за участие в световни, европейски и международни първенства“.

- нова т.19 - финансово подпомагане на състезателката от СНЦ „СК Акулите“ – Ж. А. за участието й на световно първенство по плуване през месец юни 2022 г. в Будапеща, Унгария - финансиране в размер на 400 лв. (четиристотин лева), за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение № 13.4, т. 6 „Финансово подпомагане на бургаски състезатели и отбори за участие в световни, европейски и международни първенства“.

- нова т.20 - финансово подпомагане на състезателите от Сдружение клуб по борба „Черноморец“ – Е. Г. и Е. Ш. за участието им на европейско първенство по свободна борба през месец юни 2022 г. в Букурещ, Румъния - финансиране в размер общо на 800 лв. (осемстотин лева), /по 400 лв. на всеки състезател/, за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение № 13.4, т. 6 „Финансово подпомагане на бургаски състезатели и отбори за участие в световни, европейски и международни първенства“.

- нова т.21 - финансово подпомагане на състезателите от Сдружение спортен клуб по борба „Бургас“ Д. Р., А. В. и В. Р. за участието им на европейско първенство по борба през месец юни 2022 г. в Букурещ, Румъния - финансиране в размер общо на 1 200 лв. (хиляда и двеста лева), /по 400 лв. на всеки състезател/, за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение № 13.4, т. 6 „Финансово подпомагане на бургаски състезатели и отбори за участие в световни, европейски и международни първенства“.

Дава съгласие да се отпуснат допълнително по 600 лв. на състезателите по нови т.18, т.19, т.20 и т.21, в размер общо на 5 400 лв. (пет хиляди и четиристотин лева), като средствата са за сметка на предвидените в Приложение №13.5, т.77 резерв по Наредба от Спортния календар на Община Бургас за 2022 г.

II. Дава съгласие от Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, т.3, да се отпусне финансово подпомагане на първия олимпийски шампион по бокс и дългогодишен спортен деятел Георги Костадинов - финансиране в размер на 1 000 лв. (хиляда) лева. 

            III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12886 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи първенства

РЕШЕНИЕ:

 

            I. Дава съгласие да бъде включена в Приложение №13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следната точка:

- нова т.22 - финансово подпомагане на състезателите от Яхт клуб „Порт Бургас“ – В. К. и М. Ш. за участието им на предстоящи европейско и световно първенство през м.06-08.2022 г. в Полша и Португалия - финансиране в размер общо на 3 000 лв. (три хиляди лева), /по 1 500 лв. на всеки състезател/, за сметка на предвидените средства по Приложение № 13.5, по т.77 – резерв по Наредба от Спортния календар на Община Бургас за 2022 г.

            II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12940 Докладна записка от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – дневна тарифа – 1,09 лв./км.
 2. Определя минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – нощна  тарифа – 1,19 лв./км.
 3. Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – дневна тарифа – 1,80 лв./км.
 4. Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – нощна тарифа – 2,00 лв./км.
 5. С оглед необходимостта от технологично време за претарифиране на електронните таксиметрови апарати с фискална памет, Общински съвет-Бургас дава съгласие за гратисен период до 15.07.2022 г., включително за въвеждане на приетите с настоящото решение цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа.
 6. Считано от 16.07.2022 г. единствената минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, която се използва за осъществяване на дейността таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас, е приетата с настоящото решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12880 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – С. С. Г. за детето Й. В. М.

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на професионален приемен родител – С. С. Г., с настоящ адрес гр. Бургас, еднократно сума от 850.00 (осемстотин и петдесет) лева за детето Й. В. М.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12881 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – В. Х. А. за детето И. К. Ч.

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на професионален приемен родител – В. Х. А., с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, еднократно сума от 850.00 (осемстотин и петдесет) лева за детето И. К. Ч.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12870 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

            Да се предоставят еднократни суми на:

 1. инж. Р. А. А., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 2. Д. И. Х., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 3. Б. Н. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 4. И. Р. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 5. Т. Ж. Г., за дъщеря си Ж. Г. Г., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 6. В. С. Д., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 7. В. Т. К., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 8. З. Ж. Ж., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 9. Т. Р. Ч., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 10. Я. А. П., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 11. З. М. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 12. С. С. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 13. М. Н. Д., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 14. С. Р. Н., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 15. М. И. Я., за дъщеря си Р. Г. Я., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 16. М. Р. Ф., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 17. А. А. П., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 18. Д. Й. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 19. Н. Й. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 20. Н. С. Т., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 21. Н. Х. Ч., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 22. М. Н. Щ., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 23. Б. С. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 24. С. А. В., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 25. М. Б. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 26. С. С. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 27. Р. М. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 28. М. И. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 29. Й. С. Щ., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 30. О. В. А., за Н. Б. А., еднократно сума от 700.00 (седемстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12953 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 17.05.2022г. заседание (Протокол№37)

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решението на Общински съвет-Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 17.05.2022 год. заседание (Протокол  №37), както следва: заличава т. 51 със следния текст „51.      К. С. Г.           2 000 (две хиляди) лв.“.

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта да се изплатят своевременно средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедурите инвитро.

            В останалата си част Решение по т.28, взето с Протокол № 37/17.05.2022 г. на Общински съвет – Бургас, остава непроменено.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12962 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнителни промени в Спортния календар на Община Бургас за 2022 г.

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъде допълнено Приложение №13.5 „Спортен календар на Община Бургас за 2022 г.“, както следва:

- нова т.78 – финансово подпомагане на „Спортен клуб на глухите и ветерани“ за организиране и провеждане на Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания – финансиране в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), за сметка на предвидените средства по Приложение № 13.5, по т.77 – резерв по Наредба от Спортния календар на Община Бургас за 2022 г.

- по т.27 – Международен турнир „Burgas International Acro cup 2022“ – дофинансиране в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) на Клуб по спортна акробатика „Черноморец“ – Бургас, за сметка на предвидените средства по Приложение № 13.5, по т.77 – резерв по Наредба от Спортния календар на Община Бургас за 2022 г.    

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12970 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка – принудително преместване на ППС чрез техническо средство, регламентирана в Закона за движение по пътищата

РЕШЕНИЕ:

 

            1. Определя за I-ва зона сумата от 46 лева без ДДС или 55.20 лева с ДДС представляваща разходите, направени във връзка с преместването на превозно средство по наложена принудителна административна мярка, обхващаща териториите на Централна градска част, к-с Лазур, к-с Възраждане, ж.к. Бр. Миладинови и ж.к. Зорница;

2. Определя за II-ра зона сумата от 52 лева без ДДС или 62.40 с ДДС представляваща разходите, направени във връзка с преместването на превозно средство по наложена принудителна административна мярка обхващаща териториите на к-с Изгрев, к-с Славейков, кв. Акации и кв. Победа;

            3. Определя за III-та 60 лева без ДДС или 72 лева с ДДС представляваща разходите, направени във връзка с преместването на превозно средство по наложена принудителна административна мярка обхващаща териториите на к-с Меден Рудник, кв. Сарафово, кв. Долно Езерово.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12971 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

1. Създава еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с наименование „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, етаж 3, стая 307.

2. Приема учредителен акт на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД.

3. Определя предмет на дейност на дружеството „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД, както следва: „осъществяване на болнична помощ“.

4. Капиталът на Дружеството е в размер 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева), разделен в хиляда дяла по 60 лв. (шестдесет лева). Същият следва да бъде внесен в срок до 7 дни от влизането в сила на това решение.

5. Дружеството се управлява и представлява от Управител.

6. Избира за управител, до провеждане на конкурс съгласно Закона за публичните предприятия и правилника към него: Даниел Борисов.

7. Упълномощава кмета на община Бургас да сключи договор за възлагане на управлението на Лечебното заведение съгласно Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Бургас.

8. Възлага на управителя да предприеме необходимите действия за вписване на дружеството в срок съобразно разпоредбите на Търговския закон.

9. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на съответната минималната работна заплата, установена за страната.

            10. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

 

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА

ОТГОВОРНОСТ

„Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД

 

„Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД е създадена с Решение по т. 59 (Протокол №39) от заседание на Общински съвет – гр. Бургас.

Чл.1    ПРАВЕН СТАТУТ: Еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община Бургас.

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ: „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, етаж 3, стая 307.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Осъществяване на осъществяване на болнична помощ.

Чл.5.(1) КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на  60 000 лв. (шестдесет хиляди лева), разпределени в 1000 (хиляда) дяла, всеки един на стойност 60  (шестдесет)  лева,

Чл.6. Дружеството осъществява дейността си съобразно своя предмет, в съответствие с устава и при спазване на действащото законодателство.

Чл.7. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала - Община Бургас чрез Общински съвет - Бургас,  решаващ въпросите от компетентността на общото събрание. /принципал/

2. Управител, избран от общински съвет.

Чл.8. Общински съвет – Бургас, в качеството му на Общо събрание, взема решения съгласно разпоредбите на законите и подзаконовите нормативни актове.

Чл.9. Общински съвет – Бургас упражнява правата на Община Бургас като едноличен собственик на капитала.

Чл.10. (1) Общински съвет - Бургас:

1. образува, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по който това следва да се извърши;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества 

6. взема решения за сключване на договори за съвместна дейност и за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество.

7. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества; 

9. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи /само движими вещи/ на стойност над 20 000 лева; 

10. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато обща балансова стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година или срокът на договора за наем е над 3 години;

11. взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от Търговския закон;

12. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг, за суми над 5 000 /пет хиляди/ лева;

13. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

14. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

15. взема решение за назначаване на контрольор и определя възнаграждението му;

16. избира и освобождава одитори - дипломирани експерт-счетоводител;

17. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти;

18. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

19. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, определя, а при необходимост и удължава срока на ликвидацията;

20. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност.

(2) За взетите решения по ал. 1 се съставя протокол в писмена форма.

Чл.11. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно законите, решенията на общински съвет и договора за управление;

Чл.12. Дружеството се управлява и представлява от управителя. Управителят взема решения по всички въпроси по управление дейността на дружеството, съгласно вменените му с договора за управление правомощия.

Чл.13. УПРАВИТЕЛЯТ има право:

1. да осъществява инвестиционната политика на дружеството, като се съобразява с поставените от Принципала ограничения;

2. да ползва кредити за дружеството, след изрично съгласие на Принципала;

3. да ползва средства за представителни нужди;

4. да получава възнагражденията по раздел V, т.1 от договор за управление на общинско лечебно заведение, освен в случаите по раздел V, т.2, изречение второ;

5. да ползва всички останали социални придобивки на работещите в дружеството;

6. да ползва платени неприсъствени дни, в размер и при условията, уговорени в настоящия договор;

          7. да получава парично обезщетение за временна нетрудоспособност, поради болест, в размер, определен съобразно действащото законодателство;

          8. при прекратяване на договора, да получи парично обезщетение, съответстващо на неизползваните, към датата на прекратяването, платени неприсъствени дни;

          9. да утвърждава: организационната и управленска структура, в т.ч. и щатното разписание, включително да извършва структурни и организационни промени в Лечебното заведение; правилата за организация на вътрешностопанската сметка, вътрешния документооборот; правилата за организация на работна заплата и други вътрешни правила;

          10. да сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите в дружеството, включително да определя размера на основното и допълнителните им трудови възнаграждения, да налага дисциплинарни наказания, да ги стимулира и командирова;

          11. да представлява дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица, както и пред легитимните синдикални организации и да упълномощава с тези права други длъжностни лица на дружеството;

          12. сформира помощни и консултативни екипи при осъществяване на правомощията си, като определя състава и задачите им.

          13. да упражнява медицинска дейност по специалността си в дружеството, без за това да получава допълнително възнаграждение.

Чл. 14. УПРАВИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осъществява управлението на цялостната дейност на дружеството, в интерес на същото, като при необходимост и поискване, отчита предприетите действия пред дружеството;

2. да представи на Принципала план за дейността на дружеството и неговата икономическа ефективност;

3. да уведомява Принципала, незабавно, в писмена форма, за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;

4. да представя на Принципала годишните финансови отчети в срок от три месеца от приключването на финансовата година; тримесечните финансово-счетоводни отчети и справки, в срок от тридесет дни, след приключването им и доклад за дейността на ръководеното от него дружество за всяко тримесечие;

5. да взема разрешение от Принципала за въпросите определени в Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества, а именно:

5.1. кредитиране на трети лица;

5.2. сключване на договори за безвъзмездно предоставяне на трети лица на финансови средства и движими вещи;

5.3. за закупуване на дълготрайни материални активи на стойност над 5 000 лв.

5.4. за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

5.5. за провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и други дълготрайни материални активи на дружеството, когато балансовата им стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година или срокът за отдаване под наем е повече от 3 години.

5.6. за обезпечения, в полза на трети лица;         

5.7. за разпореждане с интелектуалната собственост на дружеството;

6. да създава условия за социално развитие на трудовия колектив, да подобрява трудовите и битовите условия, като сключи Колективен трудов договор с легитимни синдикални организации на дружеството;

7. да не оглася служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящият договор, както и за срок от пет години, след прекратяването му;

8. за срока на действие на договора за управление да не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да не участва в събирателни, командитни и ограничено отговорни дружества и да не заема длъжност в ръководни органи на други дружества, със сходна дейност без съгласието на дружеството.

              Чл. 15. УПРАВИТЕЛЯТ управлява и стопанисва повереното му имущество добросъвестно с грижата на добър стопанин.

Чл. 16. Прекратяването на дейността на дружеството става чрез:

1. сливане, вливане в друго търговско дружество;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. по решение на Общински съвет - Бургас;

Чл. 17. Този учредителен акт може да бъде променян и допълван в съответствие с настъпващи структурни, нормативни и други промени.

 

 

Председател на

Общински съвет – Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12972 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация” и Общинска програма за осъществяване на процес на образователна десегрегация за периода 2022 – 2025 година

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация;
 2. Общински съвет – Бургас приема Общинска програма за осъществяване на процес на образователна десегрегация за периода 2022 – 2025 година;
 3. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на минимум 10% от исканото финансиране от програмата, но не-повече от 6 000 лв.
 4. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, предвид крайния срок за кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация”.

 

 

 

ПРОГРАМА

за

за осъществяване на процес

на образователна десегрегация

на територията на община Бургас

(2022 – 2025)

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма за осъществяване на процес на образователна десегрегация на територията на община Бургас, наричана по-нататък за краткост Програмата е общински документ, разработен в контекста на образователната десегрегация на деца и ученици от етническите малцинства. Преодоляването на сегрегацията и недопускането на вторична сегрегация на образователните институции в община Бургас е възможно с добре планиран, съгласно местните специфики, и управляем процес на десегрегация (осигуряване на обучение на деца и ученици от ромски произход в групи, паралелки, детски градини и училища, в които преобладават деца и ученици от неромски произход, извън обособените ромски квартали в общината), реализиран с общите усилия на отговорните институции и граждански организации. Програмата е съобразена с ключови национални нормативни актове, стратегически документи и национални програми, свързани с образователната интеграция в областта на правата на децата и правата на лицата, принадлежащи към етническите малцинства.

Въпреки подобряването на образователната структура на населението, продължават да са налице някои предизвикателства пред осигуряването на качествено образование. Намалява делът на ромските ученици, които посещават училища със смесен етнически състав на учениците, и се увеличава се делът на учениците в училища, където има концентрация на ученици от ромски произход. Концентрацията на роми в определени жилищни райони също може да е причина за училищна сегрегация. Децата обикновено посещават училища в близост до дома им и поради това етническият състав на училищните паралелки често отразява етническия състав на квартала.

Необходимо е да се отбележи, че главно поради финансови проблеми, но и поради капсулирането на хората в кварталите, немалка част от тях въобще не са излизали от малките населени места, които обитават.

 

 1. АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА БУРГАС

Необходимостта от осъществяването на дейностите в Програмата е продиктувана от обстоятелството, че в градските ареали се оформят квартали с компактно население от етнически общности, където липсва детска градина, затруднена е адаптацията към училището, поради лошо владеене на български език.

Основните проблеми, пред които е изправена образователната системата в Община Бургас са: липса на детски заведения в квартали с компактно ромско население, нисък обхват на ромските деца в детска градина, ниска успеваемост на учениците от І до ІV кл и отпадане на ученици от образователната система, невъзможност на учениците да продължат образованието си след 8 клас.

Лицата от ромски произход са ситуирани основно в кв. Победа, където преобладаваща част от жителите са представители на ромската и турската етнически общности.. В квартала функционира едно основно училище - Основно училище „Христо Ботев”.

Мрежата от общински образователни институции в община Бургас се състои от 35 детски градини, 23 основни училища, 9 средни училища, 9 професионални гимназии и 5 профилирани гимназии. В образователните институции на територията на община Бургас децата роми са равномерно разпределени в групите и паралелките, за да не се допуска сегрегация на ромските деца и ученици в детските градини и училищата.

С настоящата Програма Община Бургас си поставя за цел да обхване всички деца от ромски произход, подлежащи на задължително обучение. Програмата е насочена към преодоляване на проблемите на затруднената адаптация, слабата успеваемост и ранното отпадане на децата от ромски произход от училище.

 

 1. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА
 • законосъобразност - съответствие на целите на Програмата със законите и подзаконовите актове;
 • кохерентност - осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите политики и дейности при сътрудничество на всички заинтересовани страни;
 • партньорство - активно и координирано участие на институциите за образование и обучение, други държавни институции и гражданското общество, на учителите и родителите;
 • прозрачност и популяризиране на дейностите и резултатите - постигане на висока степен на информираност на обществото;
 • устойчивост на резултатите - осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати;
 • своевременност - осигуряване на навременни адекватни мерки за предотвратяване на възможни рискове за осъществяване на образователната сегрегация на деца и ученици от етническите малцинства;
 • иновативност - разработване на нови подходи за равен достъп до качествено образование и успешна образователна десегрегация на деца и ученици от етническите малцинства.

 

 1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Община Бургас е отговорна водеща институция за изпълнение на целите в Програмата.

Оперативна цел: Осигуряване на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и за образователна интеграция на децата и учениците от етнически общности, с фокус върху ромите и утвърждаване на интеркултурното образование, като един от хоризонталните принципи на образователната система.

Общи цели:

 1. Достъп до качествена ранна детска грижа и предучилищно образование, като условие за позитивно ранно детско развитие и последваща образователна интеграция.
 2. Обхващане на децата във форми на образование и грижи в ранна детска възраст и  в предучилищното образование за развиване на познавателни и социално-емоционални умения с цел последващо образователно приобщаване.
 3. Осигуряване на условия за равнопоставеност и участие на всяко дете в образователно-възпитателния процес и училищния живот.
 4. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в образователните институции.
 5. Съхраняване на културната идентичност и засилване на гражданското съзнание на деца и ученици от уязвими етнически общности, с фокус върху ромите.
 6. Приемане на мерки за намаляване броя на ранно отпадащите от образователната система деца и ученици;
 7. Създаване на условия за учене през целия живот /отпаднали, възрастни/.

 

 1. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците от етническите малцинства, с фокус върху ромите.
 2. Осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация.
 3. Разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
 4. Работа     с родителските         общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.
 5. Назначаване на „образователни медиатори", където има необходимост от допълнителни образователно-възпитателни дейности с деца и ученици от етническите малцинства.
 6. Прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 7. Осигуряване на разнообразни форми на допълнителна подкрепа за децата от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в образователната система.
 8. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства.
 9. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин.
 10. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.
 11. Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
 12. Реализиране на дейности в приемни образователни институции за осигуряване на образователна среда, насърчаваща взаимното общуване между деца в задължително предучилищно образование, ученици, родители и педагогически специалисти.
 13. Осигуряване на безплатен транспорт за деца и ученици в задължително предучилищно и училищно образование от етническите малцинства, с фокус върху ромите за обучение, възпитание и социализация в несегрегирани приемни такива.
 14. Подпомагане на децата в задължително предучилищно образование и на учениците, включени в процеса на образователна десегрегация, чрез осигуряване на безплатни учебни пособия и материали.
 15. Мотивиране на ученици от ромски произход, успешно завършили 8 клас, да постъпят в професионални гимназии, което ще им осигури успешна трудова и социална реализация.
 16. Консултиране на родители и подкрепа за участие при реализация на целите на образованието;

 

 1. ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА

Срокът за изпълнение на целите и планираните дейности на Програмата се определя до 2025 година. Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12845 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Площадка в к-с „Зорница“ между бл.11 и бл.13

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12860 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поддържане на тревните площи в Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12866 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Констатирани неравности на уличното платно в к-с „Братя Миладинови“ пред бл.56, вх.6

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12872 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с „Възраждане“, гр. Бургас и заличаване на паркоместа

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12873 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници от ДБГ, относно: Преместване на таксиметрова стоянка в ж.к. „Славейков“ от блок 41 пред блок 51

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12874 Питане от Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Георги Георгиев – общински съветници от ПП БСП, относно: Бездействие на местната администрация в село Маринка по отношение на осигуряване на дърва за огрев на жителите на селото

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12936 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България /ПП „Зелено движение“, относно: Развитие на казуса с т.нар. „Дупка“ на пл. Тройката и бъдещото и интегриране в градската среда

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12941 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на канализация и помпена станция в гр. Българово

 

---------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА