ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №40 ОТ ДАТА 26.07.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 26.07.2022 - 11:40

На 26.07.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13055 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13022 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на  Община Бургас за подписване на договор за финансиране по проект „РегиониЗАКлимат“ (Regions for climate), финансиран по програма „Хоризонт Европа“ 

 

 1. ОбС 08-00-13023 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, и модернизация на съществуващ обект „Покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас“ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

 

 1. ОбС 08-00-13062 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас, Република България и град Павлодар, Казахстан 

 

 1. ОбС 08-00-13056 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Стартиране на дейности по общинска програма „Студенти за детско и училищно здравеопазване в Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13025 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13002 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерството на образованието и науката за включване на средищна детска градина на територията на Община Бургас в Списъка на средищните детски градини и училища

 

 1. ОбС 08-00-13017 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвана на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13018 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII и УПИ VIII в кв.43Г, по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.432 и 07079.607.433 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13012  Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13013 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас (част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“), находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр. Бургас в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас (част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“), находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр. Бургас (местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“) в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13015 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, на територията на местност „Ментата“ по КВС на землището на кв. Банево, гр. Бургас, и обособяване на нов кв.29, обвързан с действащата улична регулацията на в.з. Минерални бани – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13019 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-13014 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.17 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62, находящ се в зона „Хижи“, лесопарк „Росенец“, в територия с устройствен режим 07079/85 по ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13020  Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:
 • Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас.

2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:

 • Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13021 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, във връзка е чл. 135, ал. 5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение подробен устройствен план – план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово – Бургас”) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас.; 2. Одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл.124б, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово – Бургас”) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13004 Докладна записка от арх. Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, Владимир Павлов и Георги Маринчев – членове на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-163,161 „за озеленяване“ в кв.9А по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-13005 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №2154/2020 г. по описа на Бургаския районен съд, касаещо делба на недвижим имот, находящ се в кв. Крайморие

 

 1. ОбС 08-00-13043 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-3754 в кв. 139 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 350 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-13045 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13046 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13051 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III в кв. 83 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-13026 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№57, вх.№1, ет.№1, ап.№4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13028 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№15, вх.№1, ет.№1 ап.№3-ляв, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13038 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 41, вход 1, етаж 8, апартамент 23, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13027 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-1263, кв. 40 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13029 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 188/1097 кв. метра ид. части от УПИ І-360 в кв.1  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13031 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 65/1213 кв. метра ид. части от УПИ ХІ-250 в кв.49  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 

 

 1. ОбС 08-00-13032 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 23/1436 кв. метра ид. части от УПИ І-170 в кв.25 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13033 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІ-63 в квартал 30 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-13034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІІІ-63 в квартал 30 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-13035 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 71/650 кв.м идеални части от УПИ ХІV-1176 в кв. 88 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13036 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 15/396 кв.м ид. ч. от УПИ ІІ-1147 в кв.77, целият с площ 396 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13039 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ-103, в квартал 9 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-13040 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-582 в кв. 76 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.1059 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13041 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-670 в кв. 69 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.670 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13044 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX-203 в кв. 17 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.203 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-13049 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-40043, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.958 по КККР на с. Маринка, чрез продажба на общинските 164/533 кв.м идеални части от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13050 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХII-22, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.22 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 7/1018 кв.м идеални части от имота

 

 1. ОбС 08-00-13053 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-13054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-73 в квартал 29 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-13042 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13037 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13065 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти –  общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-13030 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – офис №2 в сграда с идентификатор 07079.611.312.3 по КККР на гр. Бургас, представляваща многофункционална спортна сграда – разширение на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“ 

 

 1. ОбС 08-00-13047 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда – подблоково помещение на две нива с идентификатор 07079.607.89.1.67 по КККР на гр. Бургас, находящо се в партерния етаж на бл. 89, ж.к. Лазур, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13048 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.40.1.74 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Юрий Венелин“ №18 (ЖСК „Семеен кът“), вх. 5, ет. 1, обект №74, и отдаването му под наем по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-13010 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на постоянен представител в Съвета на директорите на „Свободна Безмитна Зона – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-13024 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие за подписване на партньорско споразумение и договор за финансиране на проект METACITIES, по програма Хоризонт Европа на ЕС
 2. ОбС 08-00-13057 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Намаляване капитала на „Диагностично консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД. Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване от „Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ – гр. Бургас на сградата, оборудването и обзавеждането на „Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства“

 

 1. ОбС 08-00-12985 Докладна записка от д-р Атанас Димов Бошев – управител на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване на нов ехокардиограф

 

 1. ОбС 08-00-13006 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-13008 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансова подкрепа чрез дофинансиране на предстоящи спортни събития, с организатор Сдружение „Клуб по плувни спортове „Победа“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12994 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-13095 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение по т.59 от проведено на 28.06.2022 г. заседание Протокол №39 на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13007 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Придвижване на граждани с велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13009 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на мероприятия на територията на Община Бургас, които да предпазят населението от ухапвания от комари и кърлежи през летния период

 

 1. ОбС 08-00-13011 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Безстопанствени кучета в парк „Минерални бани“ кв. Ветрен

 

 1. ОбС 08-00-13052 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Спешни мерки срещу пропадане на алеята до кв. Сарафово

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас