ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №40 ОТ ДАТА 26.07.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 28.07.2022 - 14:33

Image removed.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 40

 

от проведеното на 26.07.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-13055 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13022 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на  Община Бургас за подписване на договор за финансиране по проект „РегиониЗАКлимат“ (Regions for climate), финансиран по програма „Хоризонт Европа“ 

 

 1. ОбС 08-00-13023 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, и модернизация на съществуващ обект „Покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас“ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

 

 1. ОбС 08-00-13062 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас, Република България и град Павлодар, Казахстан 

 

 1. ОбС 08-00-13056 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Стартиране на дейности по общинска програма „Студенти за детско и училищно здравеопазване в Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13025 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13002 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерството на образованието и науката за включване на средищна детска градина на територията на Община Бургас в Списъка на средищните детски градини и училища

 

 1. ОбС 08-00-13017 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвана на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13018 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII и УПИ VIII в кв.43Г, по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.432 и 07079.607.433 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13012 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13013 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас (част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“), находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр. Бургас в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас (част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“), находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр. Бургас (местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“) в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13015 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, на територията на местност „Ментата“ по КВС на землището на кв. Банево, гр. Бургас, и обособяване на нов кв.29, обвързан с действащата улична регулацията на в.з. Минерални бани – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13019 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-13014 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.17 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62, находящ се в зона „Хижи“, лесопарк „Росенец“, в територия с устройствен режим 07079/85 по ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13020 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:
 • Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас.

2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:

 • Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13021 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, във връзка е чл. 135, ал. 5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение подробен устройствен план – план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово – Бургас”) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас.; 2. Одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл.124б, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово – Бургас”) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13004 Докладна записка от арх. Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, Владимир Павлов и Георги Маринчев – членове на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-163,161 „за озеленяване“ в кв.9А по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-13005 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №2154/2020 г. по описа на Бургаския районен съд, касаещо делба на недвижим имот, находящ се в кв. Крайморие

 

 1. ОбС 08-00-13043 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-3754 в кв. 139 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 350 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-13045 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13046 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13051 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III в кв. 83 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-13026 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№57, вх.№1, ет.№1, ап.№4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13028 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№15, вх.№1, ет.№1 ап.№3-ляв, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13038 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 41, вход 1, етаж 8, апартамент 23, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13027 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-1263, кв. 40 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13029 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 188/1097 кв. метра ид. части от УПИ І-360 в кв.1  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13031 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 65/1213 кв. метра ид. части от УПИ ХІ-250 в кв.49  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 

 

 1. ОбС 08-00-13032 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 23/1436 кв. метра ид. части от УПИ І-170 в кв.25 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13033 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІ-63 в квартал 30 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-13034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІІІ-63 в квартал 30 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-13035 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 71/650 кв.м идеални части от УПИ ХІV-1176 в кв. 88 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13036 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 15/396 кв.м ид. ч. от УПИ ІІ-1147 в кв.77, целият с площ 396 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13039 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ-103, в квартал 9 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-13040 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-582 в кв. 76 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.1059 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13041 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-670 в кв. 69 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.670 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13044 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX-203 в кв. 17 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.203 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-13049 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-40043, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.958 по КККР на с. Маринка, чрез продажба на общинските 164/533 кв.м идеални части от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13050 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХII-22, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.22 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 7/1018 кв.м идеални части от имота

 

 1. ОбС 08-00-13053 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-13054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-73 в квартал 29 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-13042 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13037 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13065 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти –  общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-13030 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – офис №2 в сграда с идентификатор 07079.611.312.3 по КККР на гр. Бургас, представляваща многофункционална спортна сграда – разширение на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“ 

 

 1. ОбС 08-00-13047 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда – подблоково помещение на две нива с идентификатор 07079.607.89.1.67 по КККР на гр. Бургас, находящо се в партерния етаж на бл. 89, ж.к. Лазур, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13048 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.40.1.74 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Юрий Венелин“ №18 (ЖСК „Семеен кът“), вх. 5, ет. 1, обект №74, и отдаването му под наем по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-13010 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на постоянен представител в Съвета на директорите на „Свободна Безмитна Зона – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-13024 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие за подписване на партньорско споразумение и договор за финансиране на проект METACITIES, по програма Хоризонт Европа на ЕС

 

 1. ОбС 08-00-13057 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Намаляване капитала на „Диагностично консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД. Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване от „Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ – гр. Бургас на сградата, оборудването и обзавеждането на „Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства“

 

 1. ОбС 08-00-12985 Докладна записка от д-р Атанас Димов Бошев – управител на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване на нов ехокардиограф

 

 1. ОбС 08-00-13006 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-13008 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансова подкрепа чрез дофинансиране на предстоящи спортни събития, с организатор Сдружение „Клуб по плувни спортове „Победа“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12994 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-13095 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение по т.59 от проведено на 28.06.2022 г. заседание Протокол №39 на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13007 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Придвижване на граждани с велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13009 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на мероприятия на територията на Община Бургас, които да предпазят населението от ухапвания от комари и кърлежи през летния период

 

 1. ОбС 08-00-13011 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Безстопанствени кучета в парк „Минерални бани“ кв. Ветрен

 

 1. ОбС 08-00-13052 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Спешни мерки срещу пропадане на алеята до кв. Сарафово

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13055 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

§ 1. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас, се прави следното изменение:

1. Раздел II „Детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“, точка 8 придобива следната редакция:

8.

Ползване храна от детска кухня такса за купон

3,00

 

§ 2. В Приложение 4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, се прави следното изменение:

1. Раздел VДоставка на храна, приготвена от детска млечна кухня, до дома на потребителя“, точка 1 придобива следната редакция:

 

1.

Доставка на храна, приготвена от детска млечна кухня до дома на потребителя

вкл. ДДС

1,00

 

Заключителна разпоредба

§3. Наредбата влиза в сила от 01 юли 2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13022 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на  Община Бургас за подписване на договор за финансиране по проект „РегиониЗАКлимат“ (Regions for climate), финансиран по програма „Хоризонт Европа“ 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет - Бургас дава съгласие Кметът на  Община Бургас да подпише договор за финансиране (grant agreement) по проект „РегиониЗАКлимат“ (Regions for climate), финансиран по програма „Хоризонт Европа“.
 2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид обявения краен срок за сключване на договор за финансиране.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13023 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, и модернизация на съществуващ обект „Покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас“ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, и модернизация на съществуващ обект „Покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас“ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка  1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13062 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас, Република България и град Павлодар, Казахстан 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява Споразумение за побратимяване между град Бургас и град Павлодар, Казахстан, съгласно приложения проект.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13056 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Стартиране на дейности по общинска програма „Студенти за детско и училищно здравеопазване в Община Бургас“

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Приема общинска програма „Студенти за детско и училищно здравеопазване в Община Бургас“.

2. Средствата, които са необходими за изпълнение на дейностите по програмата „Студенти за детско и училищно здравеопазване при Община Бургас“, да се осигурят от бюджета на Община Бургас, „Други дейности по здравеопазване“, след представен подробен отчет.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на горепосочените решения.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13025 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2023 г.

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2023 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13002 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерството на образованието и науката за включване на средищна детска градина на територията на Община Бургас в Списъка на средищните детски градини и училища

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие кмета на Община Бургас да внесе предложение в Министерството на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища на Детска градина „Пролетна дъга“, с адрес: с.Маринка, ул. „Лазар Маджаров“ № 4Б.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13017 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвана на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с което ПИ с идентификатори 07079.604.80, 07079.604.81, 07079.604.82, 07079.604.83, 07079.604.84 и 07079.604.166, попадащи в квартал 20 по ПУП с устройствени зони на ПЗ „Север“ и частта от ПИ с идентификатор 07079.604.79, граничеща с кв.20, да станат част от устройствена зона 17/Смф, конкретизирана като многофункционална устройствена зона за обществено обслужване, търговия, услуги, безвредни производства и складове, спорт и атракции, обитаване (с възможност за изграждане на хотели, общежития и смесени сгради) и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния, с изграждане на открити и покрити паркинги и гаражи, възможност за изграждане на системи към тях за производство на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди, с градоустройствени показатели за застрояване, както следва: Плътност – до 80%; Кинт – до 5,0; Озеленяване – мин. 20% и Височина – над 15м, доказваща се с ПУП и РУП със силуетни планове, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13018 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII и УПИ VIII в кв.43Г, по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.432 и 07079.607.433 по КК на гр. Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас дава съгласие за допускане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XII и VIII в кв.43Г по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.607.432 и 07079.607.433 по КК на гр. Бургас), съгласно представеното предложение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13012 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява служебен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на уличната регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с който се предвижда, от ПИ с идентификатор 07079.826.22 да се обособят 10 броя нови самостоятелни УПИ с функционално отреждане „за жилищно строителство“, както следва: УПИ XX-600, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.600; УПИ XXVI-601, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.601; УПИ XXVII-602, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.602; УПИ XXVIII-603, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.603; УПИ XXX-605, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.605; УПИ XXXI-606, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.606; УПИ XXXII-607, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.607; УПИ XXXIII-608, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.608; УПИ XXXIV-609, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.609; УПИ XXXV-610, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.610, с предвидено в имотите ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с допустими градоустройствени показатели, както следва: Плътност - до 60%; Кинт - до 1,2; Височина - до 10м (3ет); Озеленяване - мин. 40% и нов УПИ XXIX-604, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.604, с функционално отреждане „за ТП“, с предвидено в него ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с допустими градоустройствени показатели, както следва: Плътност - до 60%; Кинт - до 1,2; Височина - до 3м (1ет), като с оглед осигуряване на по-добро обслужване на новообразуваните УПИ, се предвижда изменение на действащата улична регулация между о.т.170а-170б-170в-170г и о.т.171б-171в-171г на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с което се увеличава габаритът на обслужваща улица с о.т. 170а-170в-170г, а обслужваща задънена улица между о.т.170а-170б  се обвързва с обслужваща улица с о.т.171а - о.т.171б - о.т.171в - о.т.171г - о.т.171д - о.т.171е - о.т.171ж - о.т.171з - о.т.171и - о.т.171й - о.т.171к, съгласно графичната част на проекта, която е неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13013 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас (част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“), находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр. Бургас в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас (част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“), находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр. Бургас (местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“) в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас;

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас (част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“), находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр. Бургас в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас;
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова задънена улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас (част от бивш имот пл.№4 в бивш масив 37, местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“), находящ се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, землище на гр. Бургас (местност „Дванадесетте“, б. местност „Оникилика“) в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас;

Проектът да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8/МРРБ за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР.

Към проектите за ПУП да се изготви трасировъчен чертеж с координатен регистър и баланс на площите, с отразен коефициент на редукция.

Новообразуваният УПИ да се отреди за нов ПИ с проектен идентификатор по кадастрална карта.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта на гр.Бургас.

Към ПУП да се изготвят схеми по части, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ, съгласувани с експлоатационните дружества .

 С ПУП да се докаже габарита на улицата и привързването ѝ към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17г. и ЗУТ.

Преди одобряване ПУП-ПУР да се съгласува с Областно пътно управление-Бургас и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ-Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13015 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, на територията на местност „Ментата“ по КВС на землището на кв. Банево, гр. Бургас, и обособяване на нов кв.29, обвързан с действащата улична регулацията на в.з. Минерални бани – Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16а от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, на територията на местност „Ментата“ по КВС на землището на кв. Банево, гр. Бургас, и обособяване на нов кв.29, обвързан с действащата улична регулацията на в.з. Минерални бани - Бургас.      

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13019 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр. Бургас)

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и УПИ I-330 в кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с което, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, УПИ IX възстановява местоположението си в съответствие с ПУП одобрен със Заповед №518/28.04.2005г., като се обособява нов УПИ IX-860, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.602.860, с дворищно-регулационни граници проведени по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.602.341 по КК на гр. Бургас, при съобразяване с уличната регулация на обслужваща улица с о.т.1343-о.т.1344, с функционално отреждане „за обществено обслужване“ и предвидено ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с градоустройствени показатели за застрояване за устройствена зона „Оо“, както следва: Височина - до 10м., Пл. застр. - 60%, Кинт - 1.6 и П озеленяване - 20%, както и задължително паркиране в границите на УПИ.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13014 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.17 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62, находящ се в зона „Хижи“, лесопарк „Росенец“, в територия с устройствен режим 07079/85 по ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по КК на гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

    1. На основание чл. 124а, ал.1 във връзка с чл.17 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по КК на гр. Бургас, с който, при условията на чл.17 от ЗУТ и при съобразяване с действащия ПУП-ПУР, в границите на кв.5 да се обособи нов УПИ с функционално отреждане "за курортни и допълващи дейности”, с предвидено в него ново свободно застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с градоустройствени показатели за застрояване за територия с устройствен режим 07079/85 по действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност - до 20%, Кинт  - до 0.5, Озеленяване - мин. 70% и Височина - до 7.5м (2+Тет) и паркиране в границите на УПИ.
 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по КК на гр. Бургас.

ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и  Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

Към ПУП да се изготви трасировъчен чертеж с координатен регистър и баланс на територията.

Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ, към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества и контролни органи.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ-Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13020 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:
 • Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас.

2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:

 • Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за:
 • Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас.
 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на:
 • Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас;
 • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на гр. Бургас, землище кв. Лозово, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас.

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

 В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

 Новообразуваните имоти да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

 Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

 С ПУП да се докаже габарита на новата обслужваща улица и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17г.

 Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

 ПУП да се съгласуват с РИОСВ-Бургас съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ. 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13021 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, във връзка е чл. 135, ал. 5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение подробен устройствен план – план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово – Бургас”) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас.; 2. Одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл.124б, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово – Бургас”) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.205, ал.1 и чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 135, ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за промяна на подробен устройствен план - план за улична регулация на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път П-79 “Елхово - Бургас”) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас;
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 1246, ал. 1, чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящо се в обособяване на две кръгови кръстовища при о.т.97 и о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път П-79 “Елхово – Бургас”) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ – Запад“, гр. Бургас;

ПУП-ПР и ПУП-ПУР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПУП-ПР и ПУП-ПУР да се изготви ТЧ с координатен регистър на характерните и подробните точки, баланс на територията, с посочени характерни дължини и разстояния, както и да се изготвят план-схеми по вертикално планиране, за транспортно комуникационната мрежа, за водоснабдяване, канализация електрификация, газоснабдяване, топлоснабдяване и далекосъобщения.

Решението да се разгласи по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13004 Докладна записка от арх. Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, Владимир Павлов и Георги Маринчев – членове на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-163,161 „за озеленяване“ в кв.9А по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас)

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава промяна на предназначението на УПИ V-163,161 „за озеленяване“ в кв.9А по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас), с цел придаването му към улична регулация за реализиране на елементи на транспортната техническа инфраструктура.

ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ-Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13005 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №2154/2020 г. по описа на Бургаския районен съд, касаещо делба на недвижим имот, находящ се в кв. Крайморие

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде сключена съдебна спогодба за уреждане на спора по гр. дело №2154/2020 по описа на Районен съд – Бургас, която да бъде подписана от упълномощен от кмета на Община Бургас процесуален представител със следното съдържание:

„Днес, ……..….  2022 г. в гр. Бургас , между: 

1.  Община Бургас, с ЕИК №000056814, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, представлявана от Димитър Николов Николов, кмет на Община Бургас

2.  Г. К. П., съдебен адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №17, ет. 1, представлявана от адв. Н. Драгнев

В качеството ни на съсобственици на недвижим имот: УПИ I-28, кв. 6 по плана на кв. Крайморие, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.830.19 в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо поземления имот от 13.05.2020 г., адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Тракиец“ №17, с площ от 1 343 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 28, квартал 6, парцел I, съседи: 07079.830.9, 07079.830.18, 07079.830.205 и 07079.830.203 и като страни – СЪДЕЛИТЕЛИ по гр. дело № 2154/2020 г. по описа на Районен съд - Бургас, при квоти, определени с Решение №260819/08.12.2020 на Районен съд – Бургас по гр. дело №2154/2020 г. на същия съд, както следва: За Община Бургас – 338,57/1343 кв.м. идеални части и за Г. К. П. - 1004,43/1343 кв.м. идеални части и водени от желанието за постигане на спогодба по цитираното гражданско дело относно извършване на делбата и на основание решение по т.18 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.07.2022 г., (Протокол №40), и  като взехме предвид:

  - приетото по делото заключение на съдебно-техническата експертиза с предложение (скица-проект Приложение №2) за разделяне на съсобствения имот, при което всеки от съсобствениците ще получи самостоятелен имот съобразно изискванията на ЗУТ за минимална площ и минимално лице на новообразуваните УПИ и със съществуващия в имота строеж

- приетото по делото заключение за определяне стойността на дяловете при приета средна пазарна стойност на делбения имот – поземлен имот с идентификатор 07079.830.19 в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо поземления имот от 13.05.2020 г., адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Тракиец“ №17, с площ от 1 343 кв.м., в размер на 88 772 евро (173 549, 26 лв.).

   

се спогодихме  за следното:

 

I.  Община Бургас получава в дял и става изключителен собственик на УПИ I-289, отреден за проектен идентификатор 07079.830.289, с площ 278 кв.м., с функционално отреждане „за жилищно строителство“, с предвидено ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, с показатели за застрояване, както следва: височина – до 3 ет. (до 10 м.); плътност – от 20 до 60 %.

Средната пазарна стойност на преминаващия в собственост на Община Бургас поземлен имот, съгласно приетото по гр. дело №2154/2020 г. заключение на вещото лице, е в размер на 18 348 евро, изчислено на 35 870, 34 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет лева и тридесет и четири стотинки).

    

II. Г. К. П., получава в дял и става изключителен собственик на УПИ XI-290, отреден за проектен идентификатор 07079.830.290 с площ 1065 кв.м., с функционално отреждане „за жилищно строителство“, с предвидено ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, с показатели за застрояване, както следва: височина – до 3 ет. (до 10 м.); плътност – от 20 до 60 %.

Средната пазарна стойност на преминаващия в собственост на Г.К. П. поземлен имот, съгласно приетото по гр. дело №2154/2020 г. заключение на вещото лице, е в размер на 66 775, 50 евро, изчислено на 130 546, 10 лв. (сто и тридесет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и десет стотинки).

За уравняване на дела си Г. К.П., следва да заплати на Община Бургас сумата от 3997, 62 евро, изчислено на 7815, 35 лв. (седем хиляди осемстотин и петнадесет лева и тридесет и пет стотинки). Дължимата сума се превежда в едномесечен срок от одобряване на настоящата спогодба от съда по банкова сметка на Община Бургас, както следва: BG28SOMB9130303123996500.

 

III.  С подписването на настоящата спогодба се прекратява съсобствеността на поделения имот: УПИ I-28, кв. 6 по плана на кв. Крайморие, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.830.19 в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо поземления имот от 13.05.2020 г., адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Тракиец“ №17, с площ от 1 343 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 28, квартал 6, парцел I, съседи: 07079.830.9, 07079.830.18, 07079.830.205 и 07079.830.203.

Съделителите заявяват отношенията си за окончателно уредени и никой от тях не може да има каквито и да било претенции един спрямо друг.

 

IV. На основание чл. 355 от ГПК направените разноски по гр. дело №2154/2020 г. по описа на БРС се разпределят между съделителите съобразно стойността на дяловете им. В съдебно заседание на 07.07.2022 г. от процесуалния представител на Г.П. са представени доказателства за заплатени от нея 1 200 лв. разноски във връзка с одобрението на проекта за изменение на действащия план за регулация, които разноски се разпределят между страните, както следва:

 • 948 лв. (деветстотин четиридесет и осем лева), които остават за сметка на Г. К. П.;
 • 252 лв. (двеста петдесет и два лева), които следва да бъдат възстановени на Г. П. от страна на Община Бургас.

Всички останали разноски по цитираното съдебно дело остават за сметка на съделителите, така както са били направени и по отношение на тях никой няма да има каквито и да е претенции спрямо другите.

V. Страните заявяват, че са съгласни с всички клаузи на тази спогодба, както и да ѝ се придаде форма на съдебна спогодба съгласно чл.234, ал.1 от ГПК, като заедно с подписването ѝ подпишат съвместно протокола, с който се одобрява същата от съда по реда на чл.234 от ГПК за прекратяване на производството по гр. дело №2154/2020 г. на Районен съд – Бургас. 

Настоящата спогодба се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и една за Районен съд – Бургас“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13043 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-3754 в кв. 139 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 350 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на А. С. Т., и с постоянен адрес: гр. Бургас, и М. С. Т., и с постоянен адрес: гр. Бургас, недвижим имот, актуван с Акт №9755/02.11.2021 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-3754 в кв. 139 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, целият с площ 350 кв. м, при граници: север - улица, изток - улица и УПИ V-3755, юг - УПИ V-3755, запад - УПИ I-1630, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.712.3754 по КК на гр. Бургас, с площ 350 кв. м., при съседи: 07079.712.3717, 07079.712.1630, 07079.712.3729 и 07079.712.3755, за сумата 19 310,00 (деветнадесет хиляди триста и десет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13045 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.5 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1025 (хиляда двадесет и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.7, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.3, 07079.834.2, идентичен на УПИ XVIII (осемнадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1026 (хиляда двадесет и шест) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XIX и УПИ II , изток- УПИ IV, юг- УПИ XVII и запад – улица, актуван с Акт №7092/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 600 (двадесет и четири хиляди и шестстотин) лева, без ДДС;
 2.  Поземлен имот с идентификатор 07079.834.6 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 977 (деветстотин седемдесет и седем) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.5, 07079.834.7, 07079.834.128, 07079.834.8, 07079.834.4, 07079.834.3, идентичен на УПИ IV (четири), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 975 (деветстотин седемдесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ III и УПИ II, изток- улица, юг- УПИ V и запад- УПИ XVIII, актуван с Акт №7078/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 23 450 (двадесет и три хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС;
 3. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.7 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1009 (хиляда и девет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.5, идентичен на УПИ XVII (седемнадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1012 (хиляда и дванадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници:  север- УПИ XVIII, изток- УПИ V, юг- УПИ XVI и запад – улица, актуван с Акт №7091/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 220 (двадесет и четири хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС;
 4. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.8 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1130 (хиляда сто и тридесет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.5, 07079.834.7, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.128, 07079.834.6, идентичен на УПИ V (пет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1129 (хиляда сто двадесет и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IV, изток- улица, юг- УПИ VI, запад- УПИ XVII, актуван с Акт №7079/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 120 (двадесет и седем хиляди сто и двадесет) лева, без ДДС;
 5. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.9 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 (хиляда и петнадесет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.7, идентичен на УПИ XVI (шестнадесет) , кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1019 (хиляда и деветнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XVII, изток- УПИ VI, юг- УПИ XV и запад- улица, актуван с Акт №7090/12.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 360 (двадесет и четири хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС;
 6. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.10 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1057 (хиляда петдесет и седем) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.7, 07079.834.9, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.128, 07079.834.8, идентичен на УПИ VI (шест), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1055 (хиляда петдесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ V , изток- улица, юг- УПИ VII и запад- УПИ XVI, актуван с Акт №7080/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 370 (двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС;
 7. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.11 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 1028 (хиляда двадесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.13, 07079.834.14, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.9, 07079.834.127, идентичен на УПИ XV (петнадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1031 (хиляда тридесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XVI, изток- УПИ VII, юг- УПИ XIV и запад- улица, актуван с Акт №7089/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 670 (двадесет и четири хиляди шестстотин и седемдесет) лева, без ДДС;
 8. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.12 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две) по КККР на гр. Бургас, с площ 1084 (хиляда осемдесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.9, 07079.834.11, 07079.834.13, 07079.834.14, 07079.834.128, 07079.834.10, идентичен на УПИ VII (седем), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1082 (хиляда осемдесет и две) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ VI, изток- улица, юг- УПИ VIII и запад- УПИ XV, актуван с Акт №7081/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 020 (двадесет и шест хиляди и двадесет) лева, без ДДС;
 9. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.13 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно три) по КККР на гр. Бургас, с площ 1014 (хиляда и четиринадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.15, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.12, 07079.834.11, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIV (четиринадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1018 (хиляда и осемнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XV, изток- УПИ VIII, юг- УПИ XIII и запад- улица, актуван с Акт №7088/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 340 (двадесет и четири хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС;
 10. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.14 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 (хиляда четиридесет и шест) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.11, 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.16, 07079.834.128, 07079.834.12, идентичен на УПИ VIII (осем), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1045 (хиляда четиридесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници:  север- УПИ VII, изток- улица, юг- УПИ IX и запад- УПИ XIV, актуван с Акт №7082/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 100 (двадесет и пет хиляди и сто) лева, без ДДС;
 11. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.15 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1019 (хиляда и деветнадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.17, 07079.834.18, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.13, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIII (тринадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1022 (хиляда двадесет и две) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: изток- УПИ IX, юг- УПИ XI и УПИ XII,  запад- улица и север- УПИ XIV, актуван с Акт №7087/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 460 (двадесет и четири хиляди четиристоин и шестдесет) лева, без ДДС;
 12. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.16 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 1044 (хиляда четиридесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.19, 07079.834.14, идентичен на УПИ IX (девет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1043 (хиляда четиридесет и три) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ VIII, изток- улица, юг- УПИ X и УПИ XI и запад- УПИ XIII, актуван с Акт №7083/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 060 (двадесет и пет хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС;
 13. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.18 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1068 (хиляда шестдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.17, 07079.834.19, 07079.834.16, 07079.834.127, 07079.834.15, идентичен на УПИ XI (единадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1072 (хиляда седемдесет и две) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север -УПИ XIII  и УПИ IX , изток - УПИ X, юг- улица и запад- УПИ XII, актуван с Акт №7085/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 630 (двадесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева, без ДДС;
 14. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.19 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1088 (хиляда осемдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.16, 07079.834.127, идентичен на УПИ X (десет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1089 (хиляда осемдесет и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IX, изток- улица, юг- улица и запад- УПИ XI, актуван с Акт №7084/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 110 (двадесет и шест хиляди сто и десет) лева, без ДДС;
 15. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.36 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 964 (деветстотин шестдесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.37, 07079.11.604 и 07079.834.35, идентичен на УПИ IV (четири), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ III, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ V и югозапад –улица, актуван с Акт №7103/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 23 140 (двадесет и три хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС;
 16. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.37 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1098 (хиляда деветдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.38, 07079.11.604, 07079.11.360  и 07079.834.36, идентичен на УПИ V (пет), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1099 (хиляда деветдесет и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ IV, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ VI и югозапад –улица, актуван с Акт №7104/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 350 (двадесет и шест хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС;
 17. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.38 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 (хиляда и петнадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.39, 07079.11.360  и 07079.834.37, идентичен на УПИ VI (шест), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1017 (хиляда и седемнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ V, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ VII и югозапад –улица, актуван с Акт №7105/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 360 (двадесет и четири хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС;
 18. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.108 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 996 (деветстотин деветдесет и шест) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.110, 07079.834.109, 07079.834.130, 07079.834.131, идентичен на УПИ I (едно) в кв. 25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 993 (деветстотин деветдесет и три) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток- УПИ II, юг- УПИ III, запад- улица, актуван с Акт №9784/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 23 900 (двадесет и три хиляди и деветстотин) лева, без ДДС;
 19. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.109 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1075 (хиляда седемдесет и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.110, 07079.11.317, 07079.834.130, 07079.834.108, идентичен на УПИ II (две) в кв. 25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1081 (хиляда осемдесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници- север- улица, изток-край на регулацията, юг- УПИ III и запад-УПИ I, актуван с Акт №9785/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 800 (двадесет и пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС;
 20. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.110 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1092 (хиляда деветдесет и две) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.111, 07079.11.317, 07079.834.109, 07079.834.108, идентичен на УПИ III (три) в кв. 25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1088 (хиляда осемдесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници- север-УПИ I и УПИ II, изток-край на регулацията, юг- УПИ IV и запад-улица, актуван с Акт №9786/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 210 (двадесет и шест хиляди двеста и десет) лева, без ДДС;
 21. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.111 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 1141 (хиляда сто четиридесет и един) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.112, 07079.11.317, 07079.834.110, идентичен на УПИ IV (четири) в кв.25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1135 (хиляда сто тридесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ III, изток-край на регулацията, юг- УПИ V, запад- улица, актуван с Акт № 9787/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 380 (двадесет и седем хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС;
 22. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.112 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно две) по КККР на гр. Бургас, с площ 1061 (хиляда шестдесет и един) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.113, 07079.11.317, 07079.834.111, идентичен на УПИ V (пет) в кв.25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1054 (хиляда петдесет и четири) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IV, изток-край на регулацията, юг- УПИ VI, запад- улица, актуван с Акт № 9788/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 460 (двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;
 23. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.102 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула две) по КККР на гр. Бургас, с площ  972 (деветстотин седемдесет и две) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.132, 07079.834.104, 07079.834.105, 07079.834.103, 07079.834.101, 07079.834.100, идентичен на УПИ Х (десет) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 972 (деветстотин седемдесет и два) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ ХI, изток-УПИ V, юг-УПИ IХ, запад- улица, актуван с Акт № 9800/16.11.2021 г. за частна общинска собственост,  с начална тръжна цена в размер на 23 330 (двадесет и три хиляди триста и тридесет) лева, без ДДС;
 24. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.103 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула три) по КККР на гр. Бургас, с площ  949 (деветстотин четиридесет и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.102, 07079.834.104, 07079.834.105, 07079.834.133, 07079.834.101, 07079.834.100, идентичен на УПИ V (пет) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ IV, изток- улица, юг-УПИ VI, запад- УПИ Х, актуван с Акт № 9795/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 22 780 (двадесет и две хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС;
 25. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.104 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула четири) по КККР на гр. Бургас, с площ  1067 (хиляда шестдесет и седем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.132, 07079.834.106, 07079.834.107, 07079.834.105, 07079.834.103, 07079.834.102, идентичен на УПИ IХ (девет) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1067 (хиляда шестдесет и седем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ Х, изток-УПИ VI, юг-УПИ VIII, запад- улица, актуван с Акт № 9799/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 610 (двадесет и пет хиляди шестстотин и десет) лева, без ДДС;
 26. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.105 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула пет) по КККР на гр. Бургас, с площ  985 (деветстотин осемдесет и пет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.104, 07079.834.106, 07079.834.107, 07079.834.133, 07079.834.103, 07079.834.102, идентичен на УПИ VI (шест) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980 (деветстотин и осемдесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ V, изток- улица, юг-УПИ VII, запад- УПИ IХ, актуван с Акт № 9796/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 23 640 (двадесет и три хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС;
 27. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.117 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1232 (хиляда двеста тридесет и два) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.301, 07079.834.118, 07079.834.133, 07079.834.116, 07079.834.115, идентичен на УПИ III (три) в кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1228 (хиляда двеста двадесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ I и УПИ II, изток – улица, юг- УПИ IV, запад- край на регулация, актуван с Акт №9806/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 29 710 (двадесет и девет седемстотин и десет) лева, без ДДС;
 28. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.118 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.301, 07079.834.119, 07079.834.133, 07079.834.117, идентичен на УПИ IV (четири) в кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1238 (хиляда двеста тридесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ III, изток – улица, юг- УПИ V, запад- край на регулация, актуван с Акт №9807/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева, без ДДС;
 29. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.124 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 (хиляда и три) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при граници: 07079.834.125, 07079.11.317, 07079.834.123, 07079.834.133, идентичен на УПИ IV (четири) в кв. 29 (двадесет и девет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1001 (хиляда и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ III, изток – край на регулацията, юг- УПИ V, запад- улица, актуван с Акт №9813/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 190 (двадесет и четири хиляди сто и деветдесет) лева, без ДДС;

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13046 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., приета по т. 2 на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №36, в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нови подточки:

-УПИ IV-61, кв. 7, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 282 кв. м., отреден „за КОО“, при граници: север-улица, изток-УПИ V-60, юг-УПИ III-61, запад-улица, с идентификатор 07079.832.359 по КККР на гр. Бургас, с площ 282 кв. метра, актуван с Акт №9635/02.08.2021 г. за частна общинска собственост;

-УПИ III-15, кв. 4, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 781 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ I-14, изток-край на регулация, юг-УПИ IV-16, запад-улица и УПИ II-15, с идентификатор 07079.832.337 по КККР на гр. Бургас, с площ 779 кв. метра, актуван с Акт №5108/23.05.2008 г. за частна общинска собственост;

-УПИ V-370, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 615 кв. м., отреден „за КОО“, при граници: север-УПИ IV-369, изток-край на регулация, юг-УПИ VI-30, запад-улица, с идентификатор 07079.832.370 по КККР на гр. Бургас, с площ 615 кв. метра, актуван с Акт №9825/03.12.2021 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

2.1. УПИ IV-61, кв. 7, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 282 кв. м., отреден „за КОО“, при граници: север-улица, изток-УПИ V-60, юг-УПИ III-61, запад-улица, с идентификатор 07079.832.359 по КККР на гр. Бургас, с площ 282 кв. метра, актуван с Акт №9635/02.08.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 690 (дванадесет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

2.2. УПИ XI-99, кв. 11, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 295 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VIII-96 и УПИ VII-96a, изток-УПИ XII-100 и УПИ XIII-101, юг-улица, запад-УПИ X-98, с идентификатор 07079.832.99 по КККР на гр. Бургас, с площ 295 кв. метра, актуван с Акт №9402/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 280 (тринадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС;

2.3. УПИ III-15, кв. 4, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 781 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ I-14, изток-край на регулация, юг-УПИ IV-16, запад-улица и УПИ II-15, с идентификатор 07079.832.337 по КККР на гр. Бургас, с площ 779 кв. метра, актуван с Акт №5108/23.05.2008 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 35 150 (тридесет и пет хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС;

2.4. УПИ V-370, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 615 кв. м., отреден „за КОО“, при граници: север-УПИ IV-369, изток-край на регулация, юг-УПИ VI-30, запад-улица, с идентификатор 07079.832.370 по КККР на гр. Бургас, с площ 615 кв. метра, актуван с Акт №9825/03.12.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 27 680 (двадесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13051 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III в кв. 83 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на „ДИ-ЙОР-2“ ЕООД, ЕИК 147048444, с управител Д. А. Стаматов, със седалище и адрес на управление: к-с „Славейков“, бл.№ 37, вх.3, ап. 4, недвижим имот, актуван с Акт № 9327/20.01.2020г. за частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 83 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас,  целият с площ 943 кв.м, отреден „за КОО“, при граници: север - УПИ I; изток - УПИ I и УПИ IV; юг - улица „Пасат“; запад - улица „Младост“; съответен на ПИ с идентификатор 07079.826.234, целият с площ 940 кв.м по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.826.440, 07079.826.442, 07079.826.579, 07079.826.233, за сумата от  36 725 (тридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и пет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13026 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№57, вх.№1, ет.№1, ап.№4, на наемател, настанен по административен ред

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9173/18.04.2019 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№57, вх. №А, ет.№1-жилищен, ап.№4, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с решение по т.2 от Протокол №36/07.04.2022г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ -„Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1.„Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се  продаде на Р. А. Ю., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№ 57 (петдесет и седем), вх.№ А, ет.№ 1 (първи) - жилищен, ап.№ 4 (четири), със застроена площ 114,62 (сто и четиринадесет цяло шестдесет и два) кв. м, ведно с 2,256 (две цяло двеста петдесет и шест) % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 18,02 (осемнадесет цяло нула два) кв. м и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение  №4 (четири) с площ 5,08 (пет цяло нула осем) кв. м, при граници на избата: север-изба №5, изток-външен зид, юг-изба №3 и запад- коридор, с идентификатор 07079.601.108.1.4 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка едно нула осем точка едно точка четири) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.601.108.1.3 и 07079.601.108.1.5; под обекта: 07079.601.108.1.106, 07079.601.108.1.104 и 07079.601.108.1.103 и над обекта: 07079.601.108.1.11 и 07079.601.108.1.10, за сумата 227 200 (двеста двадесет и седем хиляди и двеста) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13028 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№15, вх.№1, ет.№1 ап.№3-ляв, на наемател, настанен по административен ред

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №8110/14.04.2015 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.№15, вх.№1, ет.№1, ап.№3-ляв, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост  на Община Бургас за 2022 г., приета с решение по т.2 от Протокол №36/07.04.2022 г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ -„Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1.„Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се  продаде на Ж. К. Н., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№ 15 (петнадесет), вх.№ 1 (едно), ет.№ 1 (първи), ап.№ 3 (три)-ляв, със застроена площ 67,17 (шестдесет и седем цяло и седемнадесет) кв. м, ведно с 0,643 (нула цяло шестстотин четиридесет и три) % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,38 (четири цяло тридесет и осем) кв. м и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение  с площ 3,26 (три цяло двадесет и шест) кв. м, с идентификатор 07079.601.15.1.3 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка едно пет точка едно точка три) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.601.15.1.2 и 07079.601.15.1.25; под обекта: няма и над обекта: 07079.601.15.1.6, за сумата 129 000 (сто двадесет и девет хиляди) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13038 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 41, вход 1, етаж 8, апартамент 23, на наемател, настанен по административен ред

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г., приета с Решение по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36), в раздел ІІ, т.1 „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“ с общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 41, вх. 1, ет. 10 (8-ми жилищен), ап. 23, със застроена площ 49,89 кв.м, с прилежащо избено помещение №23, с площ 3,72 кв.м, ведно с 0,575 % идеални части от общите части на сградата (4,06 кв.м) и от правото на строеж върху общинска земя, актувано с Акт №9991/29.06.2022г. за частна общинска собственост.

2. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9991/29.06.2022г. за частна общинска собственост., представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 41, вх. 1, ет. 10 (8-ми жилищен), ап. 23, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

3. Да се продаде на П. Г. К., и постоянен адрес: гр. Бургас, общинско жилище, актувано с Акт №9991/29.06.2022г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 41 (четиридесет и едно), вход 1 (едно), етаж 10 (десет) /8-ми жилищен/, апартамент 23 (двадесет и три), със застроена площ 49,89 (четиридесет и девет цяло и осемдесет и девет стотни) кв.м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с прилежащо избено помещение №23 (двадесет и три) с площ 3,72 (три цяло и седемдесет и две стотни) кв.м, ведно с 0,575 % (пет цяло петстотин седемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,06 (четири цяло нула шест стотни) кв.м, с право на строеж върху общинска земя, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.133.1.23 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка едно три три точка едно точка две три) по КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.620.133.1.24, 07079.620.133.1.22; под обекта: 07079.620.133.1.20; над обекта: 07079.620.133.1.26, за сумата от 103 000 лв. (сто и три хиляди лева).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13027 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-1263, кв. 40 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. Х. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №9495/04.02.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 45/617 кв.м идеални части от УПИ I-1263, кв. 40, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 617 кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ, при граници: север – улица „Есперанто“; изток – УПИ II, юг – УПИ ХVI, запад – улица „Тарфа“, отразен като ПИ с идентификатор 07079.825.234, с площ 621 кв.м в одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 2380 лева (две хиляди триста и осемдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13029 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 188/1097 кв. метра ид. части от УПИ І-360 в кв.1  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

 

            Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Г. Д. Ц., и постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт №9855/01.02.2022 г. за частна общинска собственост,  представляващ 188/1097 (сто осемдесет и осем от хиляда деветдесет и седем) кв. м идеални части от УПИ І-360 (първо римско за имот пл.№ триста и шестдесет), целият с площ 1097 (хиляда деветдесет и седем) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.1  (едно) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: Север - край на регулацията, Изток и Юг- улици, запад - УПИ ІІ, съответстващи на 188/1097 (сто осемдесет и осем от хиляда деветдесет и седем) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.344 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка три четири четири) с площ 1097 (хиляда деветдесет и седем) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.400, 06776.501.662, 06776.501.661, 06676.81.23  и 06776.81.34, за сума в размер на 6 330 (шест хиляди триста и тридесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13031 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 65/1213 кв. метра ид. части от УПИ ХІ-250 в кв.49  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 

 

РЕШЕНИЕ:

 

            Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Ю. М. И., и постоянен адрес: с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт №9853/01.02.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 65/1211 (шестдесет и пет от хиляда двеста и единадесет) кв. м идеални части от УПИ ХІ-250 (единадесет римско за имот пл.№ двеста и петдесет), целият с площ 1211 (хиляда двеста и единадесет) кв. м., отреден "За жилищно строителство" в кв.49 (четиридесет и девет) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: Север - УПИ Х, Изток  и Юг- улици, Запад - УПИ ХІІ и УПИ ІV, съответстващи на 65/1213 (шестдесет и пет от хиляда двеста и тринадесет) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.250 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка две пет нула ) с площ 1213 (хиляда двеста и тринадесет) кв. м по КККР на с. Брястовец, при съседи, имоти с идентификатори: 06776.501.249, 06776.501.245, 06776.501.705 и 06776.501.251, за сума в размер на 2 190 (две хиляди сто и деветдесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13032 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 23/1436 кв. метра ид. части от УПИ І-170 в кв.25 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

           

            Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. В. Ц., и постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт № 4988/12.05.2008 г. за частна общинска собственост,  представляващ 23/1436 (двадесет и три от хиляда четиристотин тридесет и шест) кв. м идеални части от  УПИ І-170 (първо римско за имот пл. номер сто и седемдесет), целият с площ 1436 (хиляда четиристотин тридесет и шест) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: североизток – УПИ ІІ, югоизток-УПИ Х, югозапад и северозапад - улици, съответстващ на 23/1435 (двадесет и три от хиляда четиристотин тридесет и пет) кв. м  идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.170 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка едно седем нула) с площ 1435 (хиляда четиристотин тридесет и пет) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.695, 06776.501.169, 06776.501.691, 06676.501.165  и 06776.501.164, за сума в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13033 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІ-63 в квартал 30 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. С. М., и постоянен адрес: с. Изворище, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9911/23.03.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 15/962 (петнадесет от деветстотин шестдесет и два) кв. м идеални части от УПИ ІІ-63 (две римско за имот шестдесет и три), целият с площ 962 (деветстотин шестдесет и два) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.30 (тридесет) по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, при граници на целия имот: Север  и Изток - улици, Юг- УПИ ІІІ и УПИ ІV и Запад- УПИ І, съответстващ на 15/911 (петнадесет от деветстотин и единадесет) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 32425.501.63 (три две четири две пет точка пет нула едно точка шест три) с площ 911 (деветстотин и единадесет) кв. м по КККР на с. Изворище, Община Бургас, при съседи, имоти с идентификатори: 32425.501.64, 32425.501.65, 32425.501.346, 32425.501.66,  и 32425.501.320; за сума в размер на 590 (петстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІІІ-63 в квартал 30 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Г. А. М., Я. Д. М., и Д. С. М., тримата с постоянен адрес: с. Изворище, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №9913/23.03.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 64/687 (шестдесет и четири от шестстотин осемдесет и седем) кв. м идеални части от УПИ ІІІ-66 (три римско за имот шестдесет и шест), целият с площ 687 (шестстотин осемдесет и седем) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.30 (тридесет) по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, при граници на целия имот: Север - УПИ ІІ, Изток и Юг - улици и Запад- УПИ ІV, съответстващ на 64/738 (шестдесет и четири от седемстотин тридесет и осем) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 32425.501.66 (три две четири две пет точка пет нула едно точка шест шест) с площ 738 (седемстотин тридесет и осем) кв. м по КККР на с. Изворище, Община Бургас, при съседи, имоти с идентификатори: 32425.501.65, 32425.501.346 и 32425.501.63, за сума в общ размер на 2 410 (две хиляди четиристотин и десет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13035 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 71/650 кв.м идеални части от УПИ ХІV-1176 в кв. 88 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и

1) Д. М. К. и постоянен адрес: гр. Бургас;

2) С. М. М. и постоянен адрес: гр. Бургас;

3) К. Ж. М. и постоянен адрес: гр. Бургас;

4) Д. А. М. и постоянен адрес: гр. Бургас;

5) Ж. А. Х. и постоянен адрес: гр. Бургас;

6) Х. И. Х. и постоянен адрес: гр. Бургас;

7) Ж. Х. Х. и постоянен адрес: гр. Бургас и

8) С. Х. Х. и постоянен адрес: гр. Бургас, всички като наследници на С. М. А. и А. Д. А., чрез продажба, при квоти съобразно наследствените им права, на 71/650 кв.м ид. части от недвижим имот, актувани с Акт №9849/01.02.2022 г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) УПИ ХІV-1176, целият с площ 650 кв.м в кв. 88, отреден "за жилищно строителство", кв. Банево, гр. Бургас, при граници: северозапад - улица; североизток - УПИ І-1177; юг - УПИ ХV-1176; запад, югозапад - улица, отразен в КККР на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.705.1176 и площ 650 кв.м, при съседи: 07079.705.4017, 07079.705.1837, 07079.705.1185, 07079.705.1177 и 07079.705.4012, за сумата от 4760 лв. (четири хиляди седемстотин и шестдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13036 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 15/396 кв.м ид. ч. от УПИ ІІ-1147 в кв.77, целият с площ 396 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г., приета с Решение по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ 15/396 кв.м ид. ч. от УПИ ІІ-1147 в кв. 77, целият с площ 396 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: североизток – УПИ ІХ-1147; югоизток – УПИ ІІІ-1148; югозапад – УПИ І-1147; северозапад – улица, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.705.1866 и площ 398 кв.м, актуван с Акт №9500/22.02.2021г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и А. К. А., с постоянен адрес: гр. Карнобат, чрез продажба на 15/396 (петнадесет от триста деветдесет и шест) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9500/22.02.2021г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1147 (две римско за имот с планоснимачен номер хиляда сто четиридесет и седем) в кв. 77 (седемдесет и седем), целият с площ 396 (триста деветдесет и шест) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: североизток – УПИ ІХ-1147; югоизток – УПИ ІІІ-1148; югозапад – УПИ І-1147; северозапад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1866 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно осем шест шест), целият с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1867, 07079.705.1865, 07079.705.1148, 07079.705.4033, 07079.705.1147, за сумата от 1010 лв. (хиляда и десет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13039 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ-103, в квартал 9 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. Ш. Х., и постоянен адрес: с. Драганово, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9848/11.01.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 94/666 (деветдесет и четири от шестстотин шестдесет и шест) кв. м идеални части от УПИ ХІІ-103 (дванадесет римско за имот пл. номер сто и три), целият с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.9 (девет) по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, при граници на целия имот: Север- УПИ ХІІ, Изток - УПИ ХІ, Юг-улица и запад-път, съответстващ на 94/666 (деветдесет и четири от шестстотин шестдесет и шест) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 23090.501.267 (две три нула девет нула точка пет нула едно точка две шест седем) с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв. м по КККР на с. Драганово, Община Бургас, при съседи, имоти с идентификатори: 23090.501.103, 23090.501.104 и 23090.501.354, за сума в размер на 2 340 (две хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13040 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-582 в кв. 76 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.1059 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с Решение по т. 2 от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36) в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с нова точка: имот - частна общинска собственост, представляващ 2/963 кв. метра ид. части от УПИ XIII-582 в кв. 76, целият с площ 963 кв. м по действащия ПУП-ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.1059 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, с площ 962 кв. м, актувани с Акт №9970/26.05.2022 г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. А. Х., и постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 2/963 (две от деветстотин шестдесет и три) кв. метра ид. части от УПИ XIII-582 (тринадесет римско за имот с планоснимачен номер петстотин осемдесет и две) в кв. 76 (седемдесет и шест) по ПУП-ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, целият с площ 963 (деветстотин шестдесет и три) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север - УПИ II-581 и УПИ III-580, изток - УПИ XII-582, юг - улица, запад - УПИ XIV-582 и УПИ XV-582, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.1059 (шест едно едно четири пет точка пет нула едно точка десет нула пет девет), целият с площ 962 (деветстотин шестдесет и два) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 61145.501.1055, 61145.501.1060, 61145.501.1061, 61145.501.2028, 61145.501.580, 61145.501.582по КККР на гр. Бургас, за които е съставен Акт №9970/26.05.2022 г. за частна общинска собственост, за сумата 38,00 (тридесет и осем) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13041 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-670 в кв. 69 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.670 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Х. С. С., и постоянен адрес: с. Равнец, общ. Бургас и А. С. А. и постоянен адрес: с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинските 180/1739 (сто и осемдесет от хиляда седемстотин тридесет и девет) кв. метра ид. части от УПИ II-670 (две римско за имот с планоснимачен номер шестстотин и седемдесет) в кв. 69 (шестдесет и девет) по ПУП-ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, целият с площ 1739 (хиляда седемстотин тридесет и девет) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: североизток - улица, югоизток - УПИ III-672, югозапад – УПИ XI-671, северозапад - улица, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.670 (шест едно едно четири пет точка пет нула едно точка шест седем нула), целият с площ 1739 (хиляда седемстотин тридесет и девет) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 61145.501.671, 61145.14.172, 61145.501.672, 61145.501.2033 по КККР на гр. Бургас, при равни квоти, за които е съставен Акт №9845/11.01.2022 г. за частна общинска собственост, за сумата 3400,00 (три хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13044 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX-203 в кв. 17 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.203 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и И. С. И., и постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Рудник, чрез продажба на общинските 40/986 (четиридесет от деветстотин осемдесет и шест) кв. метра ид. части от УПИ IX-203 (девет римско за имот с планоснимачен номер двеста и три) в кв. 17 (седемнадесет) по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 986 (деветстотин осемдесет и шест) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север - УПИ XI-2119, изток - УПИ VIII-202 и УПИ IV-198, юг - улица, запад - УПИ X-204, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.203 (нула седем нула седем девет точка седем едно едно точка две нула три), целият с площ 987 (деветстотин осемдесет и седем) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.711.3656, 07079.711.202, 07079.711.198, 07079.711.3121, 07079.711.204 по КККР на гр. Бургас, за които е съставен Акт №9856/01.02.2022 г. за частна общинска собственост, за сумата 1460,00 (хиляда четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13049 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-40043, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.958 по КККР на с. Маринка, чрез продажба на общинските 164/533 кв.м идеални части от имота 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. С. С., с постоянен адрес: община Бургас, с. Маринка, чрез продажба на общинската идеална част от УПИ ІV-40043, кв. 19 по актуализирания ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, в размер на164/533 кв.м  идеални части, актувани с Акт №9897/15.03.2022г. за частна общинска собственост, целият с площ 533 кв.м, отреден „За жилищно строителство“, при граници на целия имот: север - улица с о.т 156 - о.т. 231, изток - УПИ V-40047, юг - УПИ VIII, запад - УПИ III-40002, съответстващи на 164/533 кв.м от ПИ с идентификатор 47202.501.958 по одобрените КККР на с. Маринка, целият с площ 533 кв.м, при съседи на целия имот: 47202.501.1448, 47202.501.1450, 47202.501.1449, 47202.501.1352, за сумата от 6560 (шест хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13050 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХII-22, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.22 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 7/1018 кв.м идеални части от имота

 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., приета с Решение №36-2/07.04.2022г. на Общински съвет – Бургас, в частта на Раздел ІІ. „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с нова подточка: 7/1018 кв.м идеални части от УПИ ХII-22 в кв. 13 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, целият с площ 1018 кв.м, отреден „За жилищно строителство“.

II. Да се прекрати съсобствеността с Община Бургас в УПИ II-257, кв. 32 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота на С. Г. Н., с постоянен адрес: община Бургас, в размер на 7/1018 кв.м идеални части, актувани с Акт №9967/26.05.2022г. за частна общинска собственост, целият с площ 1018 кв.м, отреден „За жилищно строителство“, при граници на целия имот: север - ХVI-16, изток - УПИ IX-24, УПИ Х-24 и УПИ ХI-23, юг - улична регулация с о.т. 27 - о.т 28 (ул. „Средна гора"), запад - УПИ XIII-20 и УПИ XV-За детско заведение, съответстващи на 7/1018 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 32367.501.22 по одобрени КККР на с. Извор, целият с площ 1018 кв.м, при съседи на целия имот: 32367.501.20, 32367.501.578, 32367.501.23, 32367.501.24, 32367.501.426, 32367.501.16, 32367.501.18, за сумата от 182 (сто осемдесет и два) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13053 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. И. И., и постоянен адрес: гр. Бургас, К. И. Б. и постоянен адрес: гр. Бургас, и Й. И. Ж., и постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на К. И. Б., на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №8973/14.05.2018г. за частна общинска собственост,  представляващ 62/462 (шестдесет и два от четиристотин шестдесет и два) кв. м идеални части от УПИ ХІ-105 (единадесет римско за имот сто и пет),  целият  с  площ 462 (четиристотин шестдесет и два) кв. м, отреден за КОО в квартал 5 (пет) по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, при граници на целия имот: север-улица, изток-УПИ VІІ и УПИ VІІІ, юг- УПИ Х и запад- улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.105 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка едно нула пет), с площ 462 (четиристотин шестдесет и два) кв. м, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.601.154, 07079.601.107, 07079.601.106 и 07079.601.104 по одобрена КК на гр. Бургас, при равни квоти за всяка от тях, за обща сума в размер на 50 350 (петдесет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-73 в квартал 29 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

РЕШЕНИЕ:

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. М. И., и постоянен адрес: с. Изворище, община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9883/22.02.2022г. за частна общинска собственост, представляващ 28/818 (двадесет и осем от осемстотин и осемнадесет) кв. м идеални части от УПИ Х-73 (десет римско за имот седемдесет и три),  целият  с  площ 818 (осемстотин и осемнадесет) кв. м., в квартал 29 (двадесет и девет) по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, община Бургас, при граници на целия имот: Север - УПИ ХІ, Изток- УПИ V, Юг- УПИ ІХ и Запад -улица "9-ти септември", съответстващ на 28/818 (двадесет и осем от осемстотин и осемнадесет) кв. м идеални части ПИ с идентификатор 32425.501.73 (три две четири две пет точка пет нула едно точка седем три) с площ 818 (осемстотин и осемнадесет) кв. м по КККР на с. Изворище, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 32425.501.71, 32425.501.72, 32425.501.337, 32425.501.74 и 32425.501.345, за сума в размер 1 120 (хиляда сто и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13042 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Годишната програма на Община Бургас за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. в раздел  ІV „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен  търг/конкурс“, т. 1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета с решение по т. 2 от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36), със следните имоти:

1. „Лекарски кабинет”, находящ се в сградата на „Здравна служба“ в кв. Черно море, гр. Бургас, актувана с Акт №5211/28.08.2008 г. за частна общинска собственост, находяща се в УПИ I в кв.135 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, включващ: кабинет-помещение №3, с площ 11,55 кв. м, ведно с 6,74/13,48 кв. метра ид. части от манипулационна и 16,52 кв. метра ид. части от общата площ на чакалня, коридор и сервизни помещения, при граници на кабинета: север – коридор, юг – външен зид към ул. „Пирин“, запад – лекарски кабинет, изток – склад, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ.

2. „Лекарски кабинет” №3, находящ се в сградата на „Здравна служба“ в кв. Рудник, гр. Бургас, актувана с Акт №4421/27.11.2006 г. за публична общинска собственост, находяща се в УПИ XXIII в кв. 24 по плана на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, включващ: кабинет-помещение №3, с площ 14,34 кв. м, ведно с 4,63/9,26 кв. м ид. части от манипулационна и 12,93 кв. метра ид. части от коридор, преддверие, склад и сервизни помещения, при граници на кабинета: север – коридор, изток – лекарски кабинет №2, юг – външен зид, запад – склад и преддверие, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ.

ІІ. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните самостоятелно обособени обекти, собственост на Община Бургас:

1. „Лекарски кабинет”, находящ се в сградата на „Здравна служба“ в кв. Черно море, гр. Бургас, актувана с Акт №5211/28.08.2008 г. за частна общинска собственост, находяща се в УПИ I в кв.135 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, включващ: кабинет-помещение №3, с площ 11,55 кв. м, ведно с 6,74/13,48 кв. метра ид. части от манипулационна и 16,52 кв. метра ид. части от общата площ на чакалня, коридор и сервизни помещения, при граници на кабинета: север – коридор, юг – външен зид към ул. „Пирин“, запад – лекарски кабинет, изток – склад, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,67 (тридесет и четири лв. и шестдесет и седем ст.) лв., без ДДС.

2. „Лекарски кабинет” №3, находящ се в сградата на „Здравна служба“ в кв. Рудник, гр. Бургас, актувана с Акт №4421/27.11.2006 г. за публична общинска собственост, находяща се в УПИ XXIII в кв. 24 по плана на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, включващ: кабинет-помещение №3, с площ 14,34 кв. м, ведно с 4,63/9,26 кв. м ид. части от манипулационна и 12,93 кв. метра ид. части от коридор, преддверие, склад и сервизни помещения, при граници на кабинета: север – коридор, изток – лекарски кабинет №2, юг – външен зид, запад – склад и преддверие, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,89 (тридесет и три лв. и осемдесет и девет ст.) лв., без ДДС.

III. С оглед законосъобразното функциониране на кабинетите за прегледи на общопрактикуващи лекари и зъболекари и пълноценното обслужване на населението в районите, се въвеждат следните изисквания към наемателите: 

1. Да са общопрактикуващи лекари.

2. Да са регистрирани като лечебно заведение – индивидуална практика за първична медицинска помощ, с предмет на дейност – извънболнична медицинска помощ.

3. Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13037 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва раздел ІV-ти „Общински нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ от Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г., приета от Общински съвет – Бургас, с Решение по т. 2 от дневния ред на проведено на 07.04.2022г. заседание (Протокол №36), със следния имот самостоятелно обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 83,60 кв.м от помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м – без външни стълби, вътрешен двор и тераси, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги“, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас,  изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, целият с площ 4180 кв.м.         

ІІ. Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ  83,60 кв.м от обособено помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м – без външни стълби, вътрешен двор и тераси, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги“, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас,  изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, целият с площ 4180 кв.м, с начална тръжна цена 1355 лв. (хиляда  триста петдесет и пет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13065 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти –  общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Годишната програма на Община Бургас за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. в раздел  ІV. „Oбщински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен  търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №36), със следните имоти:

1.Самостоятелен обособен обект павилион №1, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 8,19 кв.м., при граници: изток – обект №2, запад – пешеходен тунел, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

2.Самостоятелен обособен обект павилион №2, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв.м., при граници: изток – обект №3, запад – обект №1, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

3.Самостоятелен обособен обект павилион №3, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв.м., при граници: изток – обект №4, запад – обект №2, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

4.Самостоятелен обособен обект павилион №5, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,06 кв.м., при граници: изток – обект №6, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

5.Самостоятелен обособен обект павилион №6, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,06 кв.м., при граници: изток – обект №7, запад – обект №5, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

6.Самостоятелен обособен обект павилион №9, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 8,91 кв.м., при граници: изток – обект №10, запад – обект №8, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

7.Самостоятелен обособен обект павилион №2, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 22.36 кв.м., при граници: изток – стълбище, запад – обект №3, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

8.Самостоятелен обособен обект павилион №7, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 27.60 кв.м., при граници: изток – обект №6, запад – обект №8, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

9.Самостоятелен обособен обект павилион №8, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 27.60 кв.м., при граници: изток – обект №7, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

10.Самостоятелен обособен обект павилион №11, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 7.83 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – стълбище, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за търговска дейност;

11.Самостоятелен обособен обект павилион №13, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11.49 кв.м., при граници: изток – стълбище и пешеходен тунел, запад – външен зид, север – обект №12, юг – външен зид и стълбище, предназначен за търговска дейност;

12.Самостоятелен обособен обект павилион №14, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 8.44 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – пешеходен тунел и стълбище, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за търговска дейност.

13.Самостоятелен обособен обект павилион №15, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 0.50 кв.м., при граници: изток – обект №9, запад – пешеходен тунел, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за кафе-машина.

14.Самостоятелен обособен обект №1, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 24,06 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел, запад – вертикална стена на подлеза, север – обект №2, юг – вертикална стена на подлеза, предназначен за търговска дейност;

15.Самостоятелен обособен обект №6', находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 67.40 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел, запад – обект №6, север – вертикална стена на подлеза, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност;

16.Павилион №1 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 ид.ч. от тоалетна, с обща площ 9.65 кв.м., при граници: изток – обект №7 откъм оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. „Ст. Стамболов“, север – тротоар, юг – павилион №2, предназначен за търговска дейност;

17.Павилион №4 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 ид.ч. от тоалетна, с обща площ 8.56 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. „Ст. Стамболов“, север – павилион №3, юг – павилион №5, предназначен за търговска дейност;

18.Павилион №5 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 ид.ч. от тоалетна, с обща площ 8.56 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. „Стефан Стамболов“, север – павилион №4, юг – павилион №6, предназначен за търговска дейност.

 

ІІ. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните самостоятелно обособени обекти, собственост на Община Бургас:

1.Самостоятелен обособен обект павилион №1, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 8,19 кв.м., при граници: изток – обект №2, запад – пешеходен тунел, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 90 (деветдесет) лева, без ДДС;

2.Самостоятелен обособен обект павилион №2, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв.м., при граници: изток – обект №3, запад – обект №1, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 103 (сто и три) лева, без ДДС;

3.Самостоятелен обособен обект павилион №3, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв.м., при граници: изток – обект №4, запад – обект №2, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 103 (сто и три) лева, без ДДС;

4.Самостоятелен обособен обект павилион №4, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,06 кв.м., при граници: изток – обект №5, запад – обект №3, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 100 (сто) лева, без ДДС;

5.Самостоятелен обособен обект павилион №5, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,06 кв.м., при граници: изток – обект №6, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 100 (сто) лева, без ДДС;

6.Самостоятелен обособен обект павилион №6, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,06 кв.м., при граници: изток – обект №7, запад – обект №5, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 100 (сто) лева, без ДДС;

7.Самостоятелен обособен обект павилион №9, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 8,91 кв.м., при граници: изток – обект №10, запад – обект №8, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 98 (деветдесет и осем) лева, без ДДС;

8.Самостоятелен обособен обект павилион №2, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 22.36 кв.м., при граници: изток – стълбище, запад – обект №3, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, без ДДС;

9.Самостоятелен обособен обект павилион №7, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 27.60 кв.м., при граници: изток – обект №6, запад – обект №8, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 305 (триста и пет) лева, без ДДС;

10.Самостоятелен обособен обект павилион №8, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 27.60 кв.м., при граници: изток – обект №7, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 305 (триста и пет) лева, без ДДС;

11.Самостоятелен обособен обект павилион №11, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 7.83 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – стълбище, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 90 (деветдесет) лева, без ДДС;

12.Самостоятелен обособен обект павилион №13, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11.49 кв.м., при граници: изток – стълбище и пешеходен тунел, запад – външен зид, север – обект №12, юг – външен зид и стълбище, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 130 (сто и тридесет) лева, без ДДС;

13.Самостоятелен обособен обект павилион №14, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 8.44 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – пешеходен тунел и стълбище, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 95 (деветдесет и пет) лева, без ДДС;

14.Самостоятелен обособен обект павилион №15, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 0.50 кв.м., при граници: изток – обект №9, запад – пешеходен тунел, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за кафе-машина, с начална тръжна цена в размер на 26 (двадесет и шест) лева, без ДДС;

15.Самостоятелен обособен обект №1, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 24,06 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел, запад – вертикална стена на подлеза, север – обект №2, юг – вертикална стена на подлеза, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 189 (сто осемдесет и девет) лева, без ДДС;

16.Самостоятелен обособен обект №1а, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 24,36 кв.м., при граници: изток – външен зид на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – обект №2а, юг – външен зид на подлеза, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 192 (сто деветдесет и два) лева, без ДДС;

17.Самостоятелен обособен обект №2, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 24,34 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел, запад – вертикална стена на подлеза, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект №1, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 192 (сто деветдесет и два) лева, без ДДС;

18.Самостоятелен обособен обект №2а, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 13,02 кв.м., при граници: изток – вертикална стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – обект №3а, юг – обект №1а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 103 (сто и три) лева, без ДДС;

19.Самостоятелен обособен обект №3а, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12.81 кв.м., при граници: изток – вертикална стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект №2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 101 (сто и един) лева, без ДДС;

20.Самостоятелен обособен обект №5,6, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 125.77 кв.м., при граници: изток – обект № 6', запад – обект №4, север – вертикална стена на подлеза, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 990 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС;

21.Самостоятелен обособен обект №6, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 67.40 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел, запад – обект №6, север – вертикална стена на подлеза, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 530 (петстотин и тридесет) лева, без ДДС;

22.Павилион №1 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 ид.ч. от тоалетна, с обща площ 9.65 кв.м., при граници: изток – обект №7 откъм оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. „Ст. Стамболов“, север – тротоар, юг – павилион №2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 137 (сто тридесет и седем) лева, без ДДС;

23.Павилион №4 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 ид.ч. от тоалетна, с обща площ 8.56 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. „Ст. Стамболов“, север – павилион №3, юг – павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 121 (сто двадесет и един) лева, без ДДС;

24.Павилион №5 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 ид.ч. от тоалетна, с обща площ 8.56 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. „Стефан Стамболов“, север – павилион №4, юг – павилион №6, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена в размер на 121 (сто двадесет и един) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13030 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – офис №2 в сграда с идентификатор 07079.611.312.3 по КККР на гр. Бургас, представляваща многофункционална спортна сграда – разширение на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“ 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта, ЕИК по БУЛСТАТ 175745920, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, бул. „Васил Левски“ №75, недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – офис №2 с площ 19,60 кв.м, разположен на кота +13,40 м в шестетажна масивна сграда, отразена с идентификатор 07079.611.312.3 в КККР на гр. Бургас, представляваща многофункционална спортна зала, построена в двора на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“ - УПИ I, кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.312 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ №19, актувана с Акт №8107/23.03.2015г. за публична общинска собственост, при граници на обекта: север – стълбище, изток – външен зид, юг – офис №3, запад – коридор, за срок от 5 (пет) години. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13047 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда – подблоково помещение на две нива с идентификатор 07079.607.89.1.67 по КККР на гр. Бургас, находящо се в партерния етаж на бл. 89, ж.к. Лазур, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане, ЕИК по БУЛСТАТ 121015056, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. „Триадица“ №2, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда – подблоково помещение на две нива, със застроена площ 397,88 кв.м, находящо се в партерния етаж на бл. 89 в ж.к. Лазур, гр. Бургас, отразено с идентификатор 07079.607.89.1.67 в одобрените КККР на гр. Бургас, актуван с Акт №107/28.01.1997г. за частна общинска собственост, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 07079.607.89.1.68, под обекта – няма, над обекта – 07079.607.89.1.4, 07079.607.89.1.5, за срок от 5 (пет) години. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13048 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.40.1.74 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Юрий Венелин“ №18 (ЖСК „Семеен кът“), вх. 5, ет. 1, обект №74, и отдаването му под наем по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост

 

РЕШЕНИЕ:

I. Обявява за частна общинска собственост общински недвижим нежилищен имот, актуван с Акт №1266/19.04.1999 г. за публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, отразен с идентификатор 07079.608.40.1.74 в КККР на гр. Бургас, със застроена площ 90 кв.м, находящ се в  гр. Бургас, ул. „Юрий Венелин“ №18 (ЖСК „Семеен кът“), вх. 5, ет. 1, обект №74, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.608.40.1.73, под обекта: няма, над обекта: 07079.608.40.1.76, 07079.608.40.1.75.

 II. Описаният в т. I на решението имот да се предостави под наем на Фондация „Асоциация за подкрепа на диализно болни пациенти“, ЕИК 206836164, със седалище и адрес на управление“ гр. Бургас, ул. „Христо Фотев“ №22, ет. 1, представлявано от управителя Д. Н. Златев, за срок от 5 (пет) години, при заплащане на месечен наем в размер на 43,20 (четиридесет и три лева и двадесет стотинки)  лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13010 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на постоянен представител в Съвета на директорите на „Свободна Безмитна Зона – Бургас“ АД

 

РЕШЕНИЕ:

 

Определя Красимир Иванов Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ за представител на Община Бургас за изпълнение на задълженията ѝ в Съвета на директорите на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13024 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие за подписване на партньорско споразумение и договор за финансиране на проект METACITIES, по програма Хоризонт Европа на ЕС

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие за съвместно участие на Община Бургас, „Иновационни системи – Бургас” ЕООД и Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб по проект Metacities и подписване на договора за финансиране (Grant Agreament), съгласно приложения проект.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13057 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Намаляване капитала на „Диагностично консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД. Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване от „Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ – гр. Бургас на сградата, оборудването и обзавеждането на „Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства“

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Изважда от активите на „Диагностично консултативен център I – Бургас“ ЕООД: 1. Масивна едноетажна сграда, построена в УПИ ІІІ - 735, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас, с идентификатор 07079.701.71 по КККР на гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.701.71.1 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 501 (петстотин и един) кв. м.; 2. Медицинско оборудване: Тангенторни вани - 2 бр.; Масажни кушетки - 3 бр.; Статичен вертикализатор за деца с увреждания - 1 бр.; Колело за пасивно/активно движение на долен крайник - 1 бр.; Шведска стена - 1 бр.; Дървени кутии за сетивни усещания- 1 бр.; Постелки за аеробика - 6 бр.; Сух басейн с топчета - 1 бр.; Къща за деца със специални потребности -1 бр.; Комбиниран двуканален апарат с нискочестотни и средночестотни токове - 2бр.; Единичен апарат с нискочестотна и средночестотна електростимулация - 1 бр.; Медицинска тапицирани дървени кушетки - 5 бр. ; Комбиниран апарат за ултразвукова терапия - 1 бр; Апарат за магнитотерапия - 1 бр.; Лекарски шкаф - 1 бр.; Медицинска кушетка - 2 бр.; Мобилен лифт за басейн - 1 бр.; Подводен велосипед -1 бр.; Подводна пътека -1 бр.; 3. Обзавеждане.

 •    Намалява капитала на „Диагностично консултативен център I – Бургас“ ЕООД от 659 810лева (шестстотин петдесет и девет хиляди осемстотин и десет лева) на 27 800 лева (двадесет и седем хиляди и осемстотин лева) със стойността на следните имоти и вещи, внесени като непарична вноска: 1. Масивна едноетажна сграда, построена в УПИ ІІІ - 735, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас, с идентификатор 07079.701.71 по КККР на гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.701.71.1 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 501 (петстотин и един) кв. м.; 2. Медицинско оборудване: Тангенторни вани - 2 бр.; Масажни кушетки - 3 бр.; Статичен вертикализатор за деца с увреждания - 1 бр.; Колело за пасивно/активно движение на долен крайник - 1 бр.; Шведска стена - 1 бр.; Дървени кутии за сетивни усещания- 1 бр.; Постелки за аеробика - 6 бр.; Сух басейн с топчета - 1 бр.; Къща за деца със специални потребности -1 бр.; Комбиниран двуканален апарат с нискочестотни и средночестотни токове - 2бр.; Единичен апарат с нискочестотна и средночестотна електростимулация - 1 бр.; Медицинска тапицирани дървени кушетки - 5 бр. ; Комбиниран апарат за ултразвукова терапия - 1 бр; Апарат за магнитотерапия - 1 бр.; Лекарски шкаф - 1 бр.; Медицинска кушетка - 2 бр.; Мобилен лифт за басейн - 1 бр.; Подводен велосипед -1 бр.; Подводна пътека -1 бр.; 3. Обзавеждане.

 

Начин – Намаляването на капитала се извършва чрез намаляване  броя на дяловете.

 

II.1.  Изменя учредителния акт на дружеството, както следва:

Променя текста на чл. 5, както следва:

Чл. 5 Капиталът на Дружеството е в размер на 27 800 лв. (двадесет и седем хиляди и осемстотин лева), разпределени в 2780 (две хиляди седемстотин и осемдесет) дяла, всеки един на стойност 10 (десет) лева.

Намалението на капитала представлява балансовата стойност на недвижим имот – 1. Масивна едноетажна сграда, построена в УПИ ІІІ - 735, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас, с идентификатор 07079.701.71 по КККР на гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.701.71.1 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 501 (петстотин и един) кв. м., на стойност: 549900 лв.; 2. Медицинско оборудване: Тангенторни вани - 2 бр.; Масажни кушетки - 3 бр.; Статичен вертикализатор за деца с увреждания - 1 бр.; Колело за пасивно/активно движение на долен крайник - 1 бр.; Шведска стена - 1 бр.; Дървени кутии за сетивни усещания- 1 бр.; Постелки за аеробика - 6 бр.; Сух басейн с топчета - 1 бр.; Къща за деца със специални потребности -1 бр.; Комбиниран двуканален апарат с нискочестотни и средночестотни токове - 2бр.; Единичен апарат с нискочестотна и средночестотна електростимулация - 1 бр.; Медицинска тапицирани дървени кушетки - 5 бр. ; Комбиниран апарат за ултразвукова терапия - 1 бр; Апарат за магнитотерапия - 1 бр.; Лекарски шкаф - 1 бр.; Медицинска кушетка - 2 бр.; Мобилен лифт за басейн - 1 бр.; Подводен велосипед -1 бр.; Подводна пътека -1 бр.; на стойност: 68750 лв. и 3. Обзавеждане на стойност: 13360 лв.

Балансова стойност на активите в размер на 632 010 лв. (шестстотин тридесет и две хиляди и десет лева), снети от активите на дружеството и се извършва за сметка на:

 

 • Записания капитал – намалява записания капитал на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД с 632 010 лева (шестстотин тридесет и две хиляди и десет лева) от 659 810лева (шестстотин петдесет и девет хиляди осемстотин и десет лева) на 27 800 лева (двадесет и седем хиляди и осемстотин лева).

Намалението на капитала се извършва чрез намаление броя на дяловете.

2. Приема актуализиран Дружествен (учредителен) акт на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД с отразените промени по решението, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

3.  Задължава управителя на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на взетите решения при спазване на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон, и за последващо вписване на новонастъпилите обстоятелства в Агенция по вписванията.

III. Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по т. I 

IV. Дава съгласие, да се предоставят безвъзмездно за управление на  „Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ – гр. Бургас с БУЛСТАТ 177425890, в качеството му на юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на здравеопазването, за срок от пет години  следните активи и прилежащо оборудване и обзавеждане: Недвижим имот – Масивна едноетажна сграда, построена в УПИ ІІІ - 735, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас, с идентификатор 07079.701.71 по КККР на гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.701.71.1 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 501 (петстотин и един) кв. м.; 2. Медицинско оборудване: Тангенторни вани - 2 бр.; Масажни кушетки - 3 бр.; Статичен вертикализатор за деца с увреждания - 1 бр.; Колело за пасивно/активно движение на долен крайник - 1 бр.; Шведска стена - 1 бр.; Дървени кутии за сетивни усещания- 1 бр.; Постелки за аеробика - 6 бр.; Сух басейн с топчета - 1 бр.; Къща за деца със специални потребности -1 бр.; Комбиниран двуканален апарат с нискочестотни и средночестотни токове - 2бр.; Единичен апарат с нискочестотна и средночестотна електростимулация - 1 бр.; Медицинска тапицирани дървени кушетки - 5 бр.; Комбиниран апарат за ултразвукова терапия - 1 бр.; Апарат за магнитотерапия - 1 бр.; Лекарски шкаф - 1 бр.; Медицинска кушетка - 2 бр.; Мобилен лифт за басейн - 1 бр.; Подводен велосипед -1 бр.; Подводна пътека -1 бр.; 3. Обзавеждане.

V. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12985 Докладна записка от д-р Атанас Димов Бошев – управител на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване на нов ехокардиограф

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие „Медицински Център II – Бургас“ ЕООД да закупи със собствени средства нов ехокардиограф на стойност до 30 000 лв. с ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13006 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъдат включени в Приложение №13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следните точки:

- нова т.23 – финансово подпомагане на състезателите от Сдружение спортен клуб по борба „Бургас“ Д. Рачев, А. Вълканов и В. Радева за участието им на Световно първенство по борба в Рим, Италия – финансиране в размер общо на 3 000 лв. (три хиляди лева), (по 1 000 лв. на всеки състезател), за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение № 13.5, т. 77 – резерв по Наредба.

- нова т.24 – финансово подпомагане на състезателите от Сдружение „Спортен клуб Джавелин“ – В. Марчева и М. Юсеинов за участието им на Международен рангов пара открит турнир по тенис на маса в Аргостоли, Гърция – финансиране в размер общо на 2 000 лв. (две хиляди лева), (по 1 000 лв. на всеки състезател), за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение № 13.5, т. 77 – резерв по Наредба.

II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13008 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансова подкрепа чрез дофинансиране на предстоящи спортни събития, с организатор Сдружение „Клуб по плувни спортове „Победа“ – гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъде допълнено Приложение №13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, както следва:

- по т.13 – Финансово подпомагане на Ц. Цанков за преплуване на Гибралтарския проток – дофинансиране в размер на 8 000 лв. (осем хиляди), за сметка на неусвоените средства от бюджета по Приложение №13.5, т.4 „Национална Универсиада 2022“.

II. Дава съгласие да бъде допълнено Приложение №13.5 „Спортен календар на Община Бургас за 2022 г.“, както следва:

- по т.8 – Международен плувен маратон „Port-Burgas“ в акваторията на Морска гара Бургас с организатор Сдружение „Клуб по плувни спортове Победа“ – дофинансиране в размер на 5 000 лв. (пет хиляди), за сметка на неусвоените средства от бюджета по  Приложение №13.5, т.4 „Национална Универсиада 2022“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12994 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 1. М. С. С., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 2. А. С. Т., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 3. Р. И. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 4. А. С. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 5. Ю. Х. Й., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 6. К. Л. С., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 7. С. Т. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 8. С. Р. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 9. М. А. Ч., за сина си К. Н. Ч., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 10. А. Р. Ж., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 11. Е. Р. К., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 12. Д. С. Ч., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 13. М. В. Ч., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 14. Н. А. Т. за сина си А. А. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 15. Р. С. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 16. С. П. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 17. З. Х. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 18. П. С. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 19. Р. А.  С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 20. Е. Н. Т., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 21. Л. Х. Г., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 22. И. Л. Г., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 23. Н. Р. Т., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 24. М. М. Д., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 25. Л. А. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 26. В. Д. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 27. Т. Г. В., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 28. К. Н. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 29. Р. С. Р., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 30. Н. Х. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 31. П. С. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 32. К. Й. Я., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 33. К. З. Щ., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 34. С. А. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 35. А. О. Т., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 36. Б. Б. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 37. Г. С. П., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 38. А. С. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 39. Д. А. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 40. А. Х. О., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 41. Н. А. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 42. К. Й. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 43. Й. В. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 44. С. И. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 45. М. Щ. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 46. И. А. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 47. С. А. Я., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 48. А. А. Й., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 49. З. А. Й., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 50. Ю. М. П., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 51. З. К. Й., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 52. М. Щ. Д., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 53. А. А. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 54. С. Н. Щ., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 55. М. Р. Ф., за дъщеря си С. Г.С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 56. Ф. А. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 57. М. С. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 58. Н. А. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 59. Й. И. А., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 60. Т. П. С., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 61. З. Н. И., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 62. М. Я. И. за сина си В. Д. И., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 63. С. Н. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 64. Д. В. Л., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 65. Т. З. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 66. В. К.Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 67. Н. Ж. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 68. Н. С. В., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 69. С. А. Н., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 70. И. А. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 71. Б. И. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 72. И. Г. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 73. Х. Р. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 74. И. С. М., чрез П. Я. М., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13095 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение по т.59 от проведено на 28.06.2022 г. заседание Протокол №39 на Общински съвет – Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Отменя подточка 6 и подточка 9 от решение по т.59, взето с протокол № 39/ 28.06.2022 г. на Общински съвет – Бургас.

2. Избира проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм, за управител на „Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД, до провеждане на конкурс по реда на Закона за лечебните заведения, Закона за публичните предприятия и приложимата подзаконовата нормативна база.

3. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 5 (пет) минимални работни заплати за страната.

4. Допуска предварително изпълнение на решенията по реда и условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради необходимостта от своевременна регистрация на лечебното заведение „Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ ЕООД и включването му в областна здравна карта.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13007 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Придвижване на граждани с велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на Бургас

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13009 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на мероприятия на територията на Община Бургас, които да предпазят населението от ухапвания от комари и кърлежи през летния период

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13011 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Безстопанствени кучета в парк „Минерални бани“ кв. Ветрен

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13052 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Спешни мерки срещу пропадане на алеята до кв. Сарафово

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА