ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №41 ОТ ДАТА 14.09.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 21.09.2022 - 16:37

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 41

 

от проведеното на 14.09.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-13113 Декларация от общински съветници от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП „Движение България на гражданите“, ПП СДС, ПП ВМРО, „Демократична България“, ПП НФСБ, Коалиция „Ние гражданите“, ПП ДПС и Независими съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Решение по т. 37 от Протокол 36/07.04.2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13111 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-13146 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г. и актуализация на Бюджет 2022 г. на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13193 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на 10 000 лв. от бюджета за 2022 г. за обезпечаване на наем, електроенергия и частично обзавеждане на помещения извън сградата на ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово за нуждите на училището

 

 1. ОбС 08-00-13151 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13147 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13183 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ и ПП СДС, относно: Предоставяне на финансова помощ за отстраняване на щетите от наводнението в община Карлово

 

 1. ОбС 08-00-13156 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Бургас да бъде актуализиран, в Приоритет 6 „Бургас се адаптира. Устойчиво управление на природните и урбанизираните екосистеми“, Мярка 6.3. „Съхранение и увеличаване на природния капитал, включително чрез качествени екосистемни услуги за местната общност“ с включването на приоритетна идея „Обновяване на Зоопарк „Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13152 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект Re-SKIN, финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на ЕС 

 

 1. ОбС 08-00-13155 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда  в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value), финансиран по покана „Градоустройство и проектиране за справедливи, устойчиви и неутрални по отношение на климата градове до 2030 г.“ (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01) „Хоризонт Европа“ 

 

 1. ОбС 08-00-13153 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition” (Взаимодействие между градове/ региони и енергийни кооперативи като двигател за ускоряване на енергийната трансформация) (TANDEMS), по програма LIFE

 

 1. ОбС 08-00-13154 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на 2 броя запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, АДБФП № МДР-ИР-01-237/14.12.2020г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, финансирана  по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

 

 1. ОбС 08-00-13143 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Удължаване срока на изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договор № BG05M9OP001-6.002-0112 „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“, проект №BG05M9OP001-6.004-0060, по процедура BG05M9OP001-2.119, „Патронажна грижа + Компонент 3“

 

 1. ОбС 08-00-13181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решения, свързани с инвестиционно намерение

 

 1.  ОбС 08-00-13170 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.23 и 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13171 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.9.365 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13172 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.158, 07079.7.109 и 07079.7.209 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, и ПИ с идентификатор 07079.7.17 - общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас в, устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13173 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр. Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас и ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр. Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII в кв. 8 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Боровете“, земл. кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13166 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортен обект: Екологично образователен център с клуб по конен спорт към сграда с идентификатор 07079.622.201.1 – конюшня и съоръжения, в УПИ X, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на „Парк-Езеро“, гр. Бургас и право на ползване върху недвижим имот – УПИ X-201, в кв. 1, публична общинска собственост, отреден „За конна база“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.201 по КК на гр. Бургас, ведно с изградените в имота сграда и манеж, както и върху сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени, в полза на Сдружение „Клуб по конен спорт Кан Крум – Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13164 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект – стадион, изграден в УПИ I, целият с площ 28655 кв. м, в кв. 7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, в полза на СдружениеФутболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”

 

 1. ОбС 08-00-13168 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Транспорт“ право на управление върху части от имот – публична общинска собственост, представляващи паркинги, разположени в ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Зорница“

 

 1. ОбС 08-00-13169 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на срочно, възмездно право на ползване на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – София, върху части от общински поземлени имоти в землището на с. Извор, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства

 

 1. ОбС 08-00-13163 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 (пет) години, представляващ част от масивна едноетажна сграда, с идентификатор 47202.501.1036.1 по КККР на с. Маринка, община Бургас, находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, за аптека 

 

 1. ОбС 08-00-13165 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 3, етаж 3, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13167 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой 

 

 1. ОбС 08-00-13160 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема – квота на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13159 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2022 – м. юли 2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13127 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2022 г. – 31.08.2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за приемане на домакинството от Община Бургас на Гимнастически фестивал „Златни години“ („Golden age“) през 2024 г. и участието на представителен отбор от гр. Бургас в предстоящия фестивал „Golden Age Gym Festival“ 2022 в Португалия 

 

 1. ОбС 08-00-13141 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-13144 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви 

 

 1. ОбС 08-00-13148 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Предвидените с Решение (Протокол №36, т.13, т.35) от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет Бургас средства, в размер от 10 000 лв., за уъркшоп „Духано стъкло“ да се използват за изграждане на предпазващо съоръжение за специализирана пещ и зона за провеждане на обучения в културно-туристическия комплекс „Ченгене скеле“ 

 

 1. ОбС 08-00-13161 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управител на Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12969 Искане от А. Т. Т. за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-13190 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за отправяне на предложение към Министерство на финансите за безвъзмездно придобиване на обикновени поименни акции от Община Бургас, представляващи държавното участие в капитала на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-13198 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на промени в бюджета за спорт чрез прехвърляне на средства от Приложение 13.3 „Финансово подпомагане на представителните отбори на Община Бургас“ към Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта през 2022 г.“, дейност 714, параграф 10-20 и частично разпределение на средствата 

 

 1. ОбС 08-00-13097 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Развитието на казуси свързани с кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-13134 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Изложбата на Пикасо в Казино Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13157 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Натрупани задължения на ПК „БРИЗ“ към Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13158 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Съществуващи предпоставки за инциденти, причинени от велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13174 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Коалиция „Демократична България Обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Дефицит на откритост и обоснованост при младежките проекти и разпределението на 20 000 лв. по Общински младежки грант

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13113 Декларация от общински съветници от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП „Движение България на гражданите“, ПП СДС, ПП ВМРО, „Демократична България“, ПП НФСБ, Коалиция „Ние гражданите“, ПП ДПС и Независими съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Решение по т. 37 от Протокол 36/07.04.2022 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от общински съветници от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП „Движение България на гражданите“, ПП СДС, ПП ВМРО, „Демократична България“, ПП НФСБ, Коалиция „Ние гражданите“, ПП ДПС и Независими съветници в Общински съвет – Бургас

 

Във връзка с прието решение по т.37 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Бургас, проведено на 07.04.2022 г., отразено в Протокол №36 декларираме, че:

1. Категорично сме против максималната прогнозна цена на ВиК Бургас и утвърдената от КЕВР пределна цена. Общинският съвет не е компетентен орган да приема цени на услуги, предлагани от ВиК Бургас.

2. Общински съвет Бургас не приема, а съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 — 2026 г. Няма общински съветник, който да е против инвестиционните политики на ВиК оператора в град Бургас.

3. В Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, предложен от ВиК Бургас за привличане на инвестиции е заложено европейско и държавно финансиране. Вместо това се пристъпва към използване на собствени средства, като се прехвърля тежестта и отговорността върху гражданите. Бездействието не е оправдание за неизпълнение на поетите ангажименти.

4. Общински съвет Бургас напълно подкрепя жалбата на Кмета на Община Бургас в предприетото оспорване на решението на КЕВР в съда и призовава кметовете на останалите общини в област Бургас да направят същото.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13111 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2021 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 274 814 820 лева, с преходен остатък– 17 564 033 лева, съгласно Приложение №1.
 2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2021 г. съгласно Приложение №2.
 3. Приема отчетите на Община Бургас към 31.12.2021 г. за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд, сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“, за други средства от Европейския съюз, за средствата по други международни програми и за операциите и наличностите по сметките за чужди средства, съгласно Приложение №3, Приложение №4 Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №7.
 4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г. и информация за дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг съгласно Приложение №15.
 5. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал.3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за детски градини, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и други, за сметка на останалите приходоизточници.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13146 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г. и актуализация на Бюджет 2022 г. на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Одобрява актуализация на Бюджет 2022 г. в частта за държавно делегирани дейности съгласно Приложение №15. Променя разпределението на преходния остатък от 2021 г. за държавна дейност 561 „Асистентска подкрепа“ с намаление на средства за текущи разходи и увеличение на средствата за капиталови разходи със 130 000 лева.
 2. Одобрява актуализация и променя разходната част на Бюджет 2022 г. в частта за местни дейности съгласно Приложение №16. Субсидирането с общински приходи на разходите за персонал на второстепенните разпоредители се извършва след анализ на отчета им за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2022 г. до необходимия размер за изплащане на възнагражденията за м. Декември 2022 г., но не повече от одобрената сума по Приложение №16.

Да се отпуснат финансови средства на Сдружение „Равен старт“ в размер на 1 860 лева.

 1. Изменя и допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи съгласно Приложение №17.
 2. Приема информацията както следва:                                                      
 1. За отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2022 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 120 917 918 лева, съгласно Приложение №1.
 2. За отчетите на Община Бургас за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6.
 3. За разчета и отчета на капиталовите разходи на Община Бургас към 30.06.2022 г. по Приложение №2.
 4. За състоянието на общинския дълг на Община Бургас към 30.06.2022 г., съгласно Приложение №14.
 1. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за детски градини, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и други за сметка на останалите приходоизточници.
 2.  На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението от т. I. до т. III. с оглед предприемане на незабавни действия за изпълнение на поетите ангажименти за осъществяване на делегирани държавни дейности и защитата на стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13193 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на 10 000 лв. от бюджета за 2022 г. за обезпечаване на наем, електроенергия и частично обзавеждане на помещения извън сградата на ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово за нуждите на училището

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява сума в размер на 10 000 лева за финансово подпомагане на ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово за обезпечаване на наем, електроенергия и частично обзавеждане на помещения извън сградата на училището, необходими за осигуряване на нормален учебен процес. Средствата са за сметка на лимита за дофинансиране издръжката на второстепенните разпоредители, предвиден в бюджета на Община Бургас за 2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13151 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

§ 1. В Приложение 6 – Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в раздел IV ОП Транспортсъздава нова точка 1.2.7 със съответните подточки 1.2.7.1, 1.2.7.2, 1.2.7.3, 1.2.7.4, със следното съдържание:

 

1.2.7

Паркинг пред УМБАЛ – Бургас – Цени за паркиране

 

 

1.2.7.1

До 2 часа 

 

безплатно

1.2.7.2

След 2-рия до 8-мия час

вкл. ДДС

1,00/на час

1.2.7.3

От 9-тия час, но не повече от 12 часа

вкл. ДДС

8,00 лв. – еднократно

1.2.7.4

От 13-тия час, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

10,00 лв. – еднократно

 

Заключителна разпоредба

§2. Наредбата влиза в сила от 01 септември 2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13147 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

§1. В чл. 4, ал. 1, т. 4, се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„4. Физически лица – еднолични търговци по смисъла на Търговския закон, творци - упражняващи свободна професия по смисъла на §1, т.29 от ЗДДФЛ в сферата на културата, които отговарят едновременно на следните условия: осъществяват за своя сметка професионална дейност; не са регистрирани като еднолични търговци; са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване или автори/съставители на книги, които упражняват или не упражняват свободна професия по смисъла на ЗДДФЛ;“

§2. В чл. 4, ал. 3 се премахват Направление 4 и 6.

§3. В чл. 20, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„3. Сесия 3 – период за подаване на документи – до 45 календарни дни, считано от първия работен ден на месец октомври. Срок за разглеждане на предложенията от комисията по допустимост – 10 работни дни след крайния срок за подаване на предложения. Срок за работа на Комисията за оценка – 20 работни дни от предаване на протокола и допуснатите до съдържателна оценка проектни предложения от комисията по допустимост. Одобрените проекти в тази сесия се реализират в следващата календарна година, както следва:

- по Направление 1 и 6 – в срок до 1 май;

- по Направление 2, 3 и 5 – в срок до 7 декември.“

§4. В чл. 21, ал. 4, т. 2, б. „ж“ се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„ж. Декларация, удостоверяваща, че кандидатът е самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ“  

§5. В чл. 21, ал. 4, т. 2 се добавя б. „з“ със следното съдържание:

„з. Други специфични документи, посочени в условията и реда за кандидатстване по отделните направления;“

§6. В чл. 22, ал. 6 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„(6) В срок до 5 работни дни от публикуването на резултатите в Електронна система на фонд „Култура“ Изпълнителят коригира бюджета и при необходимост културното съдържание, съгласно препоръките на КО и ги публикува в електронна система.“

§7. Чл. 22, ал. 7 се отменя.

§8. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

(1) Кметът на Община Бургас или упълномощено от него лице, сключва договори с кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране за Сесия 1 и 2, в срок до 20 работни дни след обявяването на резултатите от работата на КО.

§9. В чл. 23 се добавя нова алинея 2 със следното съдържание:

(2) Кметът на Община Бургас или упълномощено от него лице, сключва договори с кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране за Сесия 3, в следните срокове:

1. по Направление 1 и 6 – до края на месец февруари,

2. по Направление 2, 3 и 5 – до края на месец март на следващата година.

§10. В чл. 23 се добавя нова алинея 3 със следното съдържание:

(3) При забавяне на бюджетните процедури през съответната година договорите с одобрените за финансиране кандидати се сключват в срок от 20 работни дни след влизане в сила на решението за приемане на бюджета на Община Бургас.

§11. В чл. 30 се добавя нова алинея 5 със следното съдържание:

„(5) Кандидат, чието проектно предложение е разгледано и неодобрено от КО може да кандидатства с друго, качествено ново проектно предложение в рамките на календарната година.“

§12. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„(1) По Направление 1 се подпомага осъществяването на нови културни проекти, в това число и случаите на издания на дългогодишни проекти, които не са реализирани в Община Бургас до настоящия момент.“

§13. В чл. 32 се добавя нова алинея 2 със следното съдържание:

„(2) Финансирането по Направление 1 може да бъде в размер до 10 000 лева.“

§14. В чл. 44, ал. 3 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„(3) Финансирането по Направление 4 може да бъде в размер до 2400 лева.“

§15. В чл. 46 се добавя нова т. 5 със следното съдържание:

„5. При издаване на антология съставителят на изданието представя декларации от авторите или техните наследници, с които същите изразяват съгласие техните произведения да бъдат включени в изданието“

§16. В чл. 49, ал. 3 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„(3) Проектът се приема за приключен след като Издателството предостави информация (с писмо или по имейл) за извършената работа по отпечатване на съответното произведение в определения тираж и предостави в Отдел „Култура“ 5 броя от конкретното издание.“

§17. Чл. 49, ал. 4 се отменя.

§18. В чл. 49, ал. 5 след израза „от продажната цена на тиража на произведението или авторски хонорар“ се добавя „…, освен ако двете страни не са уредили тези отношения по друг подходящ начин в договора по чл. 46, т. 3.“

§19. В чл. 49, ал. 6 след израза „в срок до 31.08 на следващата година“ се добавя „…, освен ако двете страни не са уредили тези отношения по друг подходящ начин в договора по чл. 46, т. 3.“

§20. В чл. 49, ал. 7 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„(7) Издателството се задължава да организира първата премиера на произведението в гр. Бургас, освен ако двете страни не са уредили тези отношения по друг подходящ начин в договора по чл. 46, т.3. За датата на премиерата се информира Отдел „Култура“ за да бъде включена в културния календар на Община Бургас за съответната година.“

§21. В чл. 50 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

Чл. 50. По Направление 5 се финансира заснемането на кинопродукции, снимките на които се осъществяват изцяло или частично на територията на Община Бургас, както следва:

1. Документални филми и документални сериали;

2. Игрални (късометражни и пълнометражни) филми, телевизионни и уеб сериали.“

§22. В чл. 51, ал. 2 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„(2) Срокът за реализация на проектите по Направление 5 за Сесия 1 е до 1 декември на съответната календарна година.“

§23. В чл. 51 се добавя нова алинея 3 със следното съдържание:

„(3) Проектите по чл. 50, т. 1 се считат за приключени след премиерата им пред публика в гр. Бургас.“

§24. В чл. 51 се добавя нова алинея 4 със следното съдържание:

„(4) Проектите по чл. 50, т. 2 се представят от екипа на продукцията, в рамките на 15 минути, на място пред КО и представители на медиите или чрез онлайн платформа за видео комуникация.“

§25. В чл. 51 се добавя нова алинея 5 със следното съдържание:

„(5) Проектите по чл. 50, т. 2 се считат за приключени при изцяло осъществен снимачен процес на територията на Община Бургас и след предоставяне на информация (с писмо или по имейл) в Отдел „Култура“ за очакваните дати на премиерата на кинопродукцията.“

§26. В чл. 53 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 53. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения по чл. 50, т. 1 се извършва от КО по следните критерии:

 

 

КРИТЕРИИ

Минимален и максимален брой точки

1.

Художествено-творчески потенциал на проекта

от 1 до 40

2.

Концепция за представяне на град Бургас

от 1 до 20

3.

Брой места и обекти на територията на Община Бургас, включени  в сценария

от 1 до 15

4.

Партньори за разпространение

от 1 до 10

5.

Рекламна стратегия след излизане на екран

от 1 до 5

6.

Публики, за които е насочен

от 1 до 5

7.

Премиерни прожекции в град Бургас

от 1 до 5

 

(2) Оценяването и класирането на проектните предложения по чл. 50, т. 2 се извършва от КО по следните критерии:

 

 

КРИТЕРИИ

Минимален и максимален брой точки

1.

Концепция за представянето на град Бургас

от 1 до 40

2.

Брой места и обекти на територията на Община Бургас, включени  в сценария

от 1 до 20

3.

Партньори за кино и TV разпространение

от 1 до 15

4.

Рекламна стратегия след излизане на екран

от 1 до 10

5.

Публики, за които е насочен

от 1 до 5

6.

Предпремиерни и премиерни прожекции в град Бургас

от 1 до 5

7.

Участие на статисти от град Бургас

от 1 до 5

 

(3) Максималният брой точки е 100, като всеки член на КО по своя преценка дава от 1 до 40 точки по критерий 1, от 1 до 20 точки по критерий 2, от 1 до 15 точки по критерий от 3, от 1 до 10 точки по критерий 4, от 1 до 5 точки по критерий от 5 до 7. Проекти събрали по-малко от 50 точки не се финансират.“

§27. В чл. 54, ал 2 се правят следните изменя и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„(2) По това направление се финансират индивидуални и групови пътувания, както следва:

1. Индивидуални пътувания – до 1200 лв.

2. Групови пътувания – до 2 500 лв.

3. Транспорт на произведения на изкуството и инструменти – до 3000 лв.“

§28. В чл. 62 се добавя нова алинея 8 със следното съдържание:

(8)  При забавяне приемането на бюджета на Община Бургас за текущата година, за събития с период на реализация до 31 май (от Сесия 1 на настоящата година и Сесия 3 на предходната година по различните направления), ще се признават разходи и извършени разплащания, свързани с реализацията на събитието, направени в периода преди подписване на договора, не по-рано от 1 февруари на съответната година.“

§29. В чл. 62 се добавя нова алинея 9 със следното съдържание:

(9) При забавяне приемането на бюджета на Община Бургас за текущата година изискването по ал. 3, за представяне на фактури с изписан номер на сключен договор с Община Бургас, не се прилага за събития от Сесия 1 на настоящата година и Сесия 3 на предходната година, които са с период на реализация до 31 май.

§30. В Чл. 68, ал. 1 след изречението „Постоянният състав на КО определя външните независими експерти“ се добавя „… по чл. 67“.

§31. В Чл. 68, ал. 3 след изречението „За външни независими експерти, които упражняват мониторинг“ се добавя „ и при необходимост…“ .

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13183 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ и ПП СДС, относно: Предоставяне на финансова помощ за отстраняване на щетите от наводнението в община Карлово

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас одобрява трансфер в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева за подпомагане на Община Карлово за справяне с последиците нанесени от проливните дъждове. Средствата са за сметка на предвидените средства в бюджета за 2022 г. на Община Бургас за дейности и мерки за неотложна помощ.
 2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13156 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Бургас да бъде актуализиран, в Приоритет 6 „Бургас се адаптира. Устойчиво управление на природните и урбанизираните екосистеми“, Мярка 6.3. „Съхранение и увеличаване на природния капитал, включително чрез качествени екосистемни услуги за местната общност“ с включването на приоритетна идея „Обновяване на Зоопарк „Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Бургас да бъде актуализиран, в Приоритет 6. „Бургас се адаптира. Устойчиво управление на природните и урбанизираните екосистеми“, Мярка 6.3. „Съхранение и увеличаване на природния капитал, включително чрез качествени екосистемни услуги за местната общност“ с включването на приоритетна идея  „Обновяване на Зоопарк „Бургас“ с обща индикативна стойност 6 000 000 лева и срок на изпълнение 60 месеца.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13152 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект Re-SKIN, финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на ЕС

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор по проект Re- SKIN, финансиран от програма Хоризонт Европа на ЕС.

2. Общински съвет – Бургас дава съгласие Кмета на Община Бургас да подпише Партньорско споразумение за изпълнение на проект Re- SKIN, финансиран от програма Хоризонт Европа на ЕС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13155 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда  в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value), финансиран по покана „Градоустройство и проектиране за справедливи, устойчиви и неутрални по отношение на климата градове до 2030 г.“ (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01) „Хоризонт Европа“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор по проект: „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда  в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities (Re-value), финансиран по програма „Хоризонт Европа“.
 2. Общински съвет – Бургас дава съгласие Кмета на Община Бургас да подпише Партньорско споразумение за изпълнение на проект: „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда  в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value), финансиран по програма „Хоризонт Европа“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13153 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition” (Взаимодействие между градове/ региони и енергийни кооперативи като двигател за ускоряване на енергийната трансформация) (TANDEMS), по програма LIFE

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор по проект Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition” (Взаимодействие между градове/ региони и енергийни кооперативи като двигател за ускоряване на енергийната трансформация) /TANDEMS/, финансиран по програма LIFE.

2. Общински съвет – Бургас дава съгласие Кмета на Община Бургас да подпише Партньорско споразумение за изпълнение на проект Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition” (Взаимодействие между градове/ региони и енергийни кооперативи като двигател за ускоряване на енергийната трансформация) /TANDEMS/, финансиран по програма LIFE.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13154 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на 2 броя запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, АДБФП № МДР-ИР-01-237/14.12.2020г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, финансирана  по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде 2 броя запис на заповеди без протест и без разноски, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, платим на предявяване, които обезпечават пълният размер на авансовото плащане по проект: „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, АДБФП № МДР-ИР-01-237/14.12.2020г. финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., процедура BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, със следните размери:

 • 149 219,70 лева (словом: сто четиридесет и девет хиляди двеста и деветнадесет лева и седемдесет стотинки), която да гарантира авансовото плащане за стойността по договора без ДДС;
 • 16 073,32 лева (словом: шестнадесет хиляди седемдесет и три лева и тридесет и две стотинки), гарантираща възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане

или 110 % от стойността на съответно заявените искания за авансово плащане със срок за предявяване до датата на влизане в сила на акта за верификация по окончателното искане за плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МДР-ИР-01-237/14.12.2020г. (но не по-малко от 6 месеца от датата на изтичане на срока по Договора за БФП), съгласно приложените образци, неразделна част от настоящото решение.

2. Допуска предварително изпълнение на решението по т.1, основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, с оглед своевременната подготовка на искане за авансово плащане и осигуряване  на средства, необходими за изпълнение на дейностите по проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 16

                                                                                                                     

ДО

ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ГР. СОФИЯ

Бул. “Цар Борис ІІІ” № 136

 

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

 

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 149 219,70 лева

 

 

 

 

 

Днес, ..............................год., в гр. Бургас, ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ (трите имена), с ЕГН .........................., лична карта №  ..................................., издадена на ............................. год. от МВР – гр. .................., с  постоянен  адрес:  гр.  .......................................................,  ул. ......................................................, в качеството си на Кмет на Община Бургас, област Бургас, ул. „Александровска“ № 26, БУЛСТАТ 000056814, и на основание чл. 535-чл. 538 от Търговския закон като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано от Изпълнителния директор –..................................................................................(изписват се трите имена на изпълняващия длъжността изпълнителен директор на Фонда към датата на издаване на записа на заповед), сумата от 149 219,70 лева, (словом: сто четиридесет и девет хиляди двеста и деветнадесет лева и седемдесет стотинки).

 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в Договор/ Споразумение № МДР-ИР-01-237/14.12.2020г. сключен между УО на ПМДР 2014-2020 г. и Община Бургас.

 

 

 

Дата на издаване: ...................................................

 

Място на издаване: ................................................

 

Подпис на издателя: ..............................................

 

 

Приложение № 16

                                                                                                                     

ДО

ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ГР. СОФИЯ

Бул. “Цар Борис ІІІ” № 136

 

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

 

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 16 073,32 лева

 

 

 

 

Днес, ..............................год., в гр. Бургас, ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ (трите имена), с ЕГН .........................., лична карта №  ..................................., издадена на ............................. год. от МВР – гр. .................., с  постоянен  адрес:  гр.  .......................................................,  ул. ......................................................, в качеството си на Кмет на Община Бургас, област Бургас, ул. „Александровска“ № 26, БУЛСТАТ 000056814, и на основание чл. 535-чл. 538 от Търговския закон като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано от Изпълнителния директор – ..................................................................................(изписват се трите имена на изпълняващия длъжността изпълнителен директор на Фонда към датата на издаване на записа на заповед), сумата от 16 073,32 лева, (словом: шестнадесет хиляди седемдесет и три лева и тридесет и две стотинки).

 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор/ Споразумение № МДР-ИР-01-237/14.12.2020г. сключен между УО на ПМДР 2014-2020 г. и Община Бургас.

 

 

Дата на издаване: ...................................................

 

Място на издаване: ................................................

 

Подпис на издателя: ..............................................

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13143 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Удължаване срока на изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договор № BG05M9OP001-6.002-0112 „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“, проект №BG05M9OP001-6.004-0060, по процедура BG05M9OP001-2.119, „Патронажна грижа + Компонент 3“

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя за Доставчик на здравно-социалната услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа” – Домашен социален патронаж при Община Бургас – второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

2. Възлага предоставянето на мобилната интегрирана здравно-социална услуга по патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания, за срок от 6 месеца, считано от 14.10.2022 г. до 14.04.2023 г.

3. Услугата „Патронажна грижа +” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ да се предоставя безвъзмездно на потребителите ѝ, за срока на проекта.

4. Оправомощава Кмета на Община Бургас да извърши последващи действия, във връзка с указанията на Управляващия орган по проект „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“, процедура BG05M9OP001-2.119, „Патронажна грижа + - Компонент 3“, като сключи допълнително споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решения, свързани с инвестиционно намерение

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2022 г. в Раздел I „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот: Поземлен имот е идентификатор 07079.605.441, целият с площ 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ кв. м., по Кадастрална карта на гр. Бургас, неурегулиран с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект.

II. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижим имот, частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.441 (нула седем нула седем девет точка шест нула пет точка четири, четири едно), целият е площ 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ кв. м., по Кадастрална карта на гр. Бургас, със съседи: 07079.605.333, 07079.605.334, 07079.605.419, 07079.605.421, 07079.605.502, 07079.605.547, 07079.605.674, на гр. Бургас, неурегулиран с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, за който е съставен Акт № 8878/29.01.2018 г. за частна общинска собственост.

III. Определя начална тръжна цена на търга в размер на 809 840 (осемстотин и девет хиляди, осемстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

IV. Определя следните минимални изисквания към участниците в тръжната процедура:

1. Да предложат срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – до 12 месеца от датата на сключване на договора – 6 000 000 лева; до 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на договора – 4 000 000 лева).

2. Да предложат брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по- малко от 100 души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на целия комплекс от производства.

3. Да предложат размер на инвестицията – не по-малко от 10 000 000 лв. /десет милиона/ лева за 24 месеца от датата на сключване на договора.

V. Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 04.10.2022 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 30.10.2022 г. от 14:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

VI. Оправомощава представителя в общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД да гласува „ЗА“ по предложенията от дневния ред, както следва:

„1. На основание чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, Одобрява решението на Съвета на директорите на дружеството за извършване на продажби чрез електронен търг на Електронната платформа за продажба на имоти по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на:

Поземлен имот е идентификатор 07079.605.547 (нула седем, нула седем девет, точка, шест нула пет, точка пет четири седем), гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18- 9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Промишлена зона Север, площ 18 574 /осемнадесет хиляди, петстотин седемдесет и четири/ кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: кв.46, парцел ПУ-547, съседи: 07079.605.572, 07079.605.559, 07079.605.441; 07079.605.419, 07079.605.502, 07079.605.501, 07079.605.546, при следните условия:

1. Минимална тръжна цена в размер на 1 393 000 (един милион, триста деветдесет и три хиляди) лева без ДДС.

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – до 12 месеца от датата на сключване на договора – 6 000 000 лева; до 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на договора – 4 000 000 лева.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по-малко от 100 души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на целия комплекс от производства.

4. Размер на инвестицията – не по-малко от 10 000 000 лв. /десет милиона/ лева за 24 месеца от датата на сключване на договора.

5. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача: -да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота; -да осигури предложения брой работни места трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години; - да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; -да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия; -прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, освен ако не се свързани лица; -да се предвидят неустойки в размер на 30% от продажната цена общо за всички форми на неизпълнение задълженията по договора.“ – „ЗА“.

2. Разни – съобразно интересите на Община Бургас – „ЗА“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13170 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.23 и 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.23 и 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас), кръстовище на път I-6 с ПИ с идентификатор 07079.2.457 при км  490+370 и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас.            

            3. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр. Бургас), кръстовище на път I-6 с ПИ с идентификатор 07079.2.457 при км 490+370 и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр. Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр. Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр. Бургас.

            ПУП-ПУР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8/МРРБ за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

            В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

            ПУП-ПУР да се съгласува с Агенция „Пътна инфраструктура“.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13171 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.9.365 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 

 

            1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас., преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.9.365 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.   

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас.          

            3. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас.  

            ПУП-ПУР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8/МРРБ за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

            ПУП-ПУР да се изработи върху актуална извадка от кадастралната карта на гр. Бургас.

            Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

            В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

            ПУП да се съгласуват с РИОСВ-Бургас съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ. 

            Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13172 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.158, 07079.7.109 и 07079.7.209 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, и ПИ с идентификатор 07079.7.17 - общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас в, устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.158, 07079.7.109 и 07079.7.209 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, и ПИ с идентификатор 07079.7.17 - общинска частна собственост.     

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас.

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

            3. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас в, устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас.

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13173 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр. Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас и ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр. Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр. Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр. Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас.

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

Новообразуваните УПИ да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

С ПУП да се прецизира габарита на новата обслужваща улица за провеждане на всички елементи на транспортната и техническата инфраструктура предвид устройствена зона 7/Пп и в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17г.

Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

ПУП да се съгласува с „Топлофикация – Бургас“ АД.

ПУП да се съгласуват с РИОСВ-Бургас съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ. 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII в кв. 8 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Боровете“, земл. кв. Банево, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., приета с Решение по т. 2 (Протокол № 36) от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел III. „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т. 2. „Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, п. т. 2.2. „По реда на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС“, с нова подточка: „УПИ XII в кв. 8 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Боровете“, земл. кв. Банево, гр. Бургас, целият с площ 191 кв. метра, отразен като ПИ 07079.705.2300 по одобрени КККР на гр. Бургас, целият с площ 191 кв. метра“;

2. Да се учреди в полза на ”Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” №37, представлявано от З. О. Братоев–член на Съвета на директорите, възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XII в кв. 8, целият с площ 191 кв. метра по ПУП-ПРЗ на в.з. „Боровете“, земл. кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136/ 21.02.1991 г. на Общински народен съвет-Бургас, изменен със Заповед №1560/27.06.2011 г. на Зам.-кмет при Община Бургас, отреден „За трафопост“, отразен като ПИ с идентификатор 07079.705.2300 по одобрени КККР на гр. Бургас, целият с площ 191 кв. метра, при съседи: 07079.705.2823, 07079.705.3086, 07079.705.2773, 07079.705.2774, за изграждане на трафопост, тип БКТП 1х800 кVА с размери 3,00м./2,10м и застроена площ 6,30 (шест цяло и тридесет) кв. метра, ведно със сервитутно право на прилежащата към него зона, определена по реда на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, с площ 31,95 (тридесет и едно цяло и деветдесет и пет) кв. метра, за сума в общ размер на 4 340 (четири хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС, включваща цената на правото на строеж–640 (шестстотин и четиридесет) лв. и 3 700 (три хиляди и седемстотин) лв. за сервитутната зона в цитирания УПИ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13166 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортен обект: Екологично образователен център с клуб по конен спорт към сграда с идентификатор 07079.622.201.1 – конюшня и съоръжения, в УПИ X, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на „Парк-Езеро“, гр. Бургас и право на ползване върху недвижим имот – УПИ X-201, в кв. 1, публична общинска собственост, отреден „За конна база“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.201 по КК на гр. Бургас, ведно с изградените в имота сграда и манеж, както и върху сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени, в полза на Сдружение „Клуб по конен спорт Кан Крум – Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се учреди на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клуб по конен спорт Кан Крум – Бургас“, с ЕИК 147256915, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 28, представлявано от Г. Базотев, безвъзмездно право на строеж, за срок от 30 години,  върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ X-201, в кв. 1, с площ от 15444 кв.м, отреден „За конна база“ по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.622.201 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 9376/14.05.2020 г. за публична общинска собственост, за изграждане на:

-    сграда с обслужващи и тренировъчни помещения, със ЗП 770 кв.м, включваща зала за хипотерапия с площ 225 кв.м;

-    нови боксове за хотел за коне със ЗП 300 кв.м;

-    закрит манеж с размери 20х60 м и ЗП 1200 кв.м;

-    обществено обслужваща сграда със ЗП 1300 кв.м и РЗП 6000 кв.м, включваща: нови битови помещения, тренажор за коне, заведение, възстановително рекреационен комплекс, администрация, зали за презентация, обслужващи помещения, експозиционни площи и търговски площи, с предложената стойност на инвестицията в размер на 7 860 011, 37 лева, без ДДС, със срок за реализиране на финансово обезпечената инвестиционна програма до 5 години, считано от сключване на договор, и предложена инвестиция в размер на 725 500,00 лева за оборудване и материали.

 1. Да се предостави на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клуб по конен спорт Кан Крум – Бургас“, с ЕИК 147256915, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 28, представлявано от Г. Базотев, безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ X-201, в кв. 1, отреден „За конна база“ по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.201 по КК на гр. Бургас, ведно с изградените в имота сграда с идентификатор 07079.622.201.1 по КК и манеж, както и върху сградите и съоръженията, които ще бъдат реализирани в изпълнение на учреденото право на строеж по т. I.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13164 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект – стадион, изграден в УПИ I, целият с площ 28655 кв. м, в кв. 7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, в полза на СдружениеФутболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”, ЕИК 176913805, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Тоника“ № 1, представлявано от Д. Т. Стоилова, безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект, изграден в УПИ  I, целият с площ 28665 кв.м, в кв.7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, за който е съставен Акт № 4270/18.05.2006 г. за частна общинска собственост, отреден за стадион, за срок от 30 години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13168 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Транспорт“ право на управление върху части от имот – публична общинска собственост, представляващи паркинги, разположени в ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Зорница“

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на ОП „Транспорт“, ЕИК 0000568141634, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №106, представлявано от Андрей Рунчев – директор, правото на управление върху обособени части от УПИ І-265 в кв.4 а по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, отразен като ПИ с идентификатор 07079.601.265 (бивш ПИ 07079.601.237)  по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 8682/02.05.2017 г. за публична общинска собственост, представляващи:

- Терен с площ 771 кв. м, разположен в северозападната част на имота, в непосредствена близост до сградата на ДКЦ-1, при граници на обособената част: север, изток и юг – територия на УМБАЛ и запад – бул. „Ст. Стамболов;

- Терен с площ 692 кв. м, разположен в южната част на имота, пешеходна зона пред сградата на УМБАЛ (Хирургическия корпус), при граници на обособената част: север, изток и юг – територия на УМБАЛ и запад – вътрешна улица, 

за реализиране на два паркинга с контролиран достъп за платено почасово паркиране, във връзка с дейността на общинското предприятие.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13169 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на срочно, възмездно право на ползване на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – София, върху части от общински поземлени имоти в землището на с. Извор, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., приета с Решение по т. 2 (Протокол № 36) от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас, с нов раздел X „Учредяване право на ползване върху имоти- общинска собственост“, със следните части от имоти:

- 0.040 дка. от ПИ с идентификатор 32367.16.82 по КККР на с. Извор, с начин на трайно ползване „пасище“,

- 0.101дка от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка.,

- 0.130дка от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка.,

- 0.020дка от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка.,

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка,

- 0.020дка от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка,

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка,

- 0.021дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка,

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка,

2. Да се учреди в полза на „Асарел - Инвестмънт“ ЕАД, с ЕИК 202285379, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, район Витоша, бул. България 102, Бизнес център „Белисимо“, ет.6, в качеството му на титуляр на Разрешение №546/11.02.2020г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства в площ „Извор”, разположена в землищата на общините Созопол, Бургас и Камено, възмездно срочно право на ползване със срок 1 (една) година, но не повече от срока на разрешението, издадено по реда на Закона за подземните богатства- 19.11.2023г. за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства- изпълнение на проучвателни канави, върху части от поземлени имоти- общинска собственост, представляващи:

 - 0.040 дка. от ПИ с идентификатор 32367.16.82 по КККР на с. Извор, с начин на трайно ползване „пасище“, за канава № PR_IT_2208, при цена на правото на ползване в размер на 2 лв;

- 0.101дка от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка, за канава № PR_IT_2209, при цена на правото на ползване в размер на 8 лв и цена на дървесината на корен - 29лв;

- 0.130дка от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка., за канава №PR_IT_2210, при цена на правото на ползване в размер на 17 лв и цена на дървесината на корен - 44лв;

- 0.020дка от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка., за канава №PR_IT_2211, при цена на правото на ползване в размер на 2 лв и цена на дървесината на корен - 9лв;

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка, за канава №PR_IT_2212, при цена на правото на ползване в размер на 1 лв и цена на дървесината на корен- 0 лева;

- 0.020дка от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка, за канава №PR_IT_2213, при цена на правото на ползване в размер на 1 лв и цена на дървесината на корен- 1 лев;

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка, за канава №PR_IT_2214, при цена на правото на ползване в размер на 1 лв и цена на дървесината на корен- 1 лев;

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка, за канава №PR_IT_2215, при цена на правото на ползване в размер на 2 лв и цена на дървесината на корен- 10 лева;

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка, за канава №PR_IT_2216, при цена на правото на ползване, в размер на 2 лв и цена на дървесината на корен- 10 лева;

- 0.021дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка, за канава №PR_IT_2217, при цена на правото на ползване в размер на 2 лв и цена на дървесината на корен- 10 лева;

- 0.020дка. от ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, площ 8785.106дка, за канава №PR_IT_2218, при цена на правото на ползване в размер на 2 лв и цена на дървесината на корен- 10 лева.

3. Заповед за учредяване на право на ползване да бъде издадена след представяне от „Асарел - Инвестмънт“ ЕАД на изискуемата в чл.70, ал.2, т. 4 от Закона за горите безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на проекта.

4. На основание чл.86, ал.5 и ал.6 от Закона за горите, преди сключване на договора за учредяване на право на ползване върху частите от общински ПИ с идентификатор 32367.35.2 по КККР на с. Извор, вид територия горска, НТП широколистна гора, „Асарел - Инвестмънт“ ЕАД следва да заплати на Община Бургас цена за компенсационно залесяване, съгласно Заповед №РД-49-1/04.01.2022г. на министъра на земеделието.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13163 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 (пет) години, представляващ част от масивна едноетажна сграда, с идентификатор 47202.501.1036.1 по КККР на с. Маринка, община Бургас, находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, за аптека

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г. в раздел IV. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т. 1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“ със следния имот: с. Маринка, ул. „Михаил Герджиков“ №38, обекти с №№1, 1а и 2 в сграда с идентификатор 47202.501.1036.1 по КККР на с. Маринка (бивше кметство) – за аптека.

II. Да се отдаде под наем част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, актуван с Акт №1017/30.10.1998г. за публична общинска собственост, представляваща помещения с №№1, 1а и 2 в масивна едноетажна сграда (бивше кметство), находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по актуализирания ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, отреден „За обществено и делово обслужване и ТП“, с административен адрес: с. Маринка, ул. „Михаил Герджиков“ №38, отразена с идентификатор 47202.501.1036.1 в одобрените КККР на с. Маринка, с обща площ 39,73 кв.м, при граници на трите обекта: север – външен зид, изток – външен зид, юг – входно антре и помещение №3, запад – външен зид, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на  публичен търг с тайно наддаване, за аптека, с обща начална тръжна месечна наемна цена в размер на 63,57 (шестдесет и три лева и петдесет и седем стотинки) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13165 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 3, етаж 3, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

I. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9990/28.06.2022г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 3, етаж 3, апартамент среден, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

II. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г, приета по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 36), в частта на Раздел ІІ. „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 1. „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи”, с нова подточка - ж.к. „Славейков“, бл. 63, вх. 3, ет. 3, ап. среден.

IIІ. Да се продаде на Ж. И. В. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63 (шестдесет и три), вх. 3 (три), етаж 3 (три), апартамент среден, със застроена площ 44,58 (четиридесет и четири цяло петдесет и осем) кв.м, ведно с 0,502 (нула цяло петстотин и два) % ид. части от общите части на сградата (5,64 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 7 (седем), с площ 3,09 (три цяло нула девет) кв.м, с идентификатор 07079.602.50.1.56 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка пет нула точка едно точка пет шест) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС 07079.602.50.1.55, СОС 07079.602.50.1.57, под обекта – СОС 07079.602.50.1.53, над обекта – 07079.602.50.1.59, за сумата от 81 400 (oсемдесет и една хиляди и четиристотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13167 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Разрешава за учебната 2022/2023 година формирането на 40 (четиридесет) самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум в 8 (осем) училища на територията на Община Бургас, съгласно Приложение № 1 – Справка за дофинансиране на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой за учебната 2022/2023 г. на база стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за функция „Образование“  през 2023 г. /РМС № 540 от 29 юли 2022 г./, изготвена от Дирекция „Образование и демографски въпроси“ при Община Бургас, неразделна част от докладната записка.
 2. Финансовия ресурс в размер на 450 106 лева (четиристотин и петдесет хиляди сто и шест лева) да бъде осигурен като дофинансиране и заложен в общинския бюджет за 2023 година, съгласно Приложение № 1.

 

Приложение №1

 

Справка за дофинансиране на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой за учебната 2022/2023 на база стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за функция „Образование“  през 2023 г.

(РМС № 540 от 29 юли   2022г.)

 

Училище

Населено място

Клас

                      Брой паралелки/групи

                Брой ученици

Брой ученици под миним. норматив за дофинансиране

Необходими средства за дофинансиране

Общо средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ОУ „Васил Левски“

гр. Българово

I

1

14

2

5 038

103 279

II

1

8

8

20 152

III

1

8

8

20 152

IV

1

12

4

10 076

V

1

12

6

15 114

VI

1

9

9

22 671

VII

1

14

4

10 076

2

СУ „Христо Ботев“

кв. Черно море

II

1

15

1

2 519

60 456

III

1

15

1

2 519

IV

1

11

5

12 595

V

1

8

10

25 190

VI

1

17

1

2 519

IX

1

12

6

15 114

3

ОУ „Иван Вазов“

кв. Банево

I

1

13

3

7 557

73 051

III

1

10

6

15 114

IV

1

14

2

5 038

V

1

15

3

7 557

VI

1

11

7

17 633

VII

1

10

8

20 152

4

ОУ „Христо Ботев“

кв. Ветрен

III

1

15

1

2 519

10 076

V

1

15

3

7 557

5

ОУ „Христо Ботев“

с. Маринка

I

1

14

2

5 038

80 608

II

1

7

9

22 671

IV

1

10

6

15 114

V

1

12

6

15 114

VI

1

13

5

12 595

VII

1

12

6

15 114

6

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

с. Равнец

I

1

14

2

5 038

47 861

II

1

10

6

15 114

III

1

15

1

2 519

IV

1

15

1

2 519

V

1

12

6

15 114

VI

1

15

3

7 557

7

ОбУ „Св. Климент Охридски“

кв. Равнец

I

1

15

1

2 519

61 359

II

1

15

1

2 519

VI

1

17

1

2 519

VIII

1

15

3

11 529

IX

1

12

6

23 058

X

1

13

5

19 215

8

ПГСИ „Пеньо Пенев“

гр. Бургас

XI

1

14

4

13 416

13 416

                                      Всичко:

 

40

508

172

455 144

450 106

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13160 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема – квота на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема „Механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на Община Бургас“, както следва:

МЕХАНИЗЪМ

 

За разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на Община Бургас

 1. Общи положения:
 1. Настоящият механизъм се разработва съгласно чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите(Наредбата). Той отразява дейността на транспортните фирми, като осигурява тяхната равнопоставеност, чрез въвеждане на обективни критерии и показатели на средствата.
 2. Механизмът определя допустимия размер на субсидията която може да получи всеки превозвач извършващ обществен превоз на пътници, по утвърдени транспортни схеми.
 3. Основните показатели за дейността на транспортните фирми се доказват с писмени доказателства, в това число Месечна справка за финансовите резултати (Приложение №3 към чл.12 ал.1 от Наредбата) изготвена с натрупване.

 

 1. Основни показатели:

Изчисляват се за всеки превозвач при спазване на чл. 57 от Наредбата, като отчита равнището на следните показатели:

 1. Подлежащ на субсидиране приведен пробег на база пътнико-вместимост (П1) – показателят отчита пътнико-вместимостта на превозните средства, вписани в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което участва в транспортния процес ще се вземат от справките на превозвачите за извършване на дейността. Изчислява се съобразно действително изминатия пробег в пътнико километри, съгласно справките за съответния отчетен период за извършените курсове, по следната формула:

 

П1 = Приведения пробег на съответния превозвач   * 100/ ∑ приведен пробег на всички превозвачи

 

Приведеният пробег се изчислява по следния начин:

Ппп = Пип * Псп / 22, където

Ппп е приведения пробег на съответния превозвач;

Преобразуването на реализирания пробег в „приведен пробег“ се извършва чрез коригиране на действителния пробег с коефициенти за привеждане, представляващи отношение между пътниковместимостта на отделните типове превозни средства към пътниковместимостта на превозно средство с 22 места по данни на завода производител, коефициентът за което е равен на 1.

Пип е реално изминатия пробег на съответния превозвач;

Псп е средната пътнико-вместимост на превозните средства на съответния превозвач; Средната пътнико-вместимост на превозните средства се изчислява като общия брой места (седящи и правостоящи) се дели на общия брой превозни средства, а именно:

Средна пътнико вместимост = Общ брой места/ Общ брой МПС

2. Реализирана загуба в резултат от изпълнението на задължението за извършване на обществена услуга (П2) – показателят отчита реализираната за отчетния период  загуба на един километър пробег в лева на километър. Представя се от операторите, съгласно Справката за финансовите резултати от извършените междуселищни превози през съответния отчетен период. Изчислява по следната формула:

П2 = Зкп на съответния превозвач*100/  ∑Зкп на всички превозвачи

където:      

Зкп е загуба на километър пробег на съответния превозвач.

Изчислява се по следния начин:

Зкп =   Загуба  * 100 / Изминат пробег

3. Равнище на превозната цена (П3) –  показателят, отчита тарифната ставка на база пътникокилометър. Представя се от операторите, съгласно Справката за финансовите резултати от извършените междуселищни превози през съответния отчетен период. Показателят се изчислява по следния начин:

П3 = Кп/км / ∑ Кп/км *100,          където:

Кп/км – коефициент пътникокилометър на съответния превозвач

∑ Кп/км – сумата от коефициентите за пътникокилометър на всички превозвачи

 

 

Тарифна ставка :                                           Коефициент пътникокилометър:

До 1,00лв/км(вкл.)                                          2,00

До 1,50лв/км(вкл.)                                          1,80

До 2,00лв/км(вкл.)                                          1,60

До 2,50лв/км(вкл.)                                          1,40

До 3,00лв/км(вкл.)                                          1,20

Над 3,00лв/км                                                 1,00

4. Експлоатационни условия (П4) – отчита реално изпълнените курсове по съответната линия. Показателят се изчислява по следния начин:

П4 = ∑рик     *100/ ∑срик

∑рик - сбор от реално изпълнените курсове по всички линии на съответния превозвач;

∑срик - сбор от реално изпълнените курсове по всички линии на всички превозвачи;

Реално изпълнените курсове по възложените маршрути се декларират от превозвачите. Информацията се сравнява с извадка от дневниците на автогарите. При установяване на различия за достоверна се счита информацията  предоставена от автогарите.

5. Екологично въздействие върху околната среда (П5) – отчита екологичното съответствие на двигателите на използваните превозни средства, вписано в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което участва в транспортния процес ще се вземат от справките на превозвачите подадени за извършване на дейността.  Изчислява се съобразно броя на превозните средства на съответния оператор, умножен по съответния коефициент за екологичност.

Показателят се изчислява по следната формула:

П5 = Кек 1*n + Кек 2*n + Кек 3*n + Кек 4*n + Кек 5*n + …. Кек n*n , където:

Кек- коефициент за екологосъобразността на двигателя

Кек 1 – за двигател с ЕВРО 2 – 0,5 т.

Кек 2 – за двигател с ЕВРО 3 – 1,00 т.

Кек 3 – за двигател с ЕВРО 4 – 1,50 т.

Кек 4 – за двигател с ЕВРО 5 – 2,00 т.

Кек 5 – за двигател с ЕВРО 6 – 3,00 т.

За всяка следваща категория ЕВРО се прибавя 1 т. (EВРО 7- 4,00 т. и т.н.)

При липса на данни за екологичното съответствие на двигателите   и  за превозни средства, които са с ЕВРО 1 не се присъждат точки.

n – брой превозни средства на съответния оператор, в чиито свидетелства за регистрация има отразена еврокатегория.

При изчисленията получените резултати за коефициентите  се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

 

 1. Определяне размера  на субсидията за всеки един превозвач

Субсидията се разпределя на база получените коефициенти за всеки от превозвачите, както следва:

1. За всеки един от превозвачите се сумират показателите:

Превозвач = П1 + П2 + П3 + П4 + П5

 

2. Сумират се показателите на всички превозвачи:

∑ П = Превозвач 1 + Превозвач 2 + …. Превозвач n

 

3. Изчислява се Коефициент (процентния дял) на всеки от превозвачите:

К% = Превозвач  * 100/ ∑ П

 

При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

От разполагаемите средства , за всеки от превозвачите се определя процентния дял средства.

Субсидията не трябва да надвишава реализираната от съответния превозвач загуба.

 

4. Субсидии за пътнически превози се предоставят на превозвачите чрез бюджетите на общините до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на задължението за обществени услуги.

 

5. Когато превозвачите дължат суми за неустойки или обезщетения по сключените с общината договори за обществен превоз на пътници, дължимите суми се превеждат в съответствие с предвиденото в договорите.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13159 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2022 – м. юли 2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13127 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2022 г. – 31.08.2022 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява разходите за командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2022 г. – 31.08.2022 г.  в размер на 163.00 лв., както следва:

1. До гр. Стара Загора на 13.04.2022 г. – 14.04.2022 г. – участие в заседание на Управителния съвет на НАПОС – РБ

- дневни – 40 лв.

2. До гр. София на 06.06.2022 г. – 08.06.2022 г. – участие в Общо събрание на НАПОС – РБ

- дневни – 60 лв.

3. До гр. София на 03.07.2022 г. – участие в заседание на Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони

- дневни – 20 лв.

- разход за паркинг – 43 лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за приемане на домакинството от Община Бургас на Гимнастически фестивал „Златни години“ („Golden age“) през 2024 г. и участието на представителен отбор от гр. Бургас в предстоящия фестивал „Golden Age Gym Festival“ 2022 в Португалия

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие за приемане на домакинството от Община Бургас на Гимнастически фестивал „Златни години“ (Golden age) с организатор БФХГ на 22-27 септември 2024 г. и финансово подпомагане провеждането му при възможност със средства от бюджета за 2024 г., съгласно финансова план-сметка, която да бъде представена от БФХГ и съобразена с общото икономическо състояние през 2024 г.

II. Дава съгласие да бъде включена в Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следната точка:

- нова т.26 – Финансово подпомагане на участието на представителен отбор от гр. Бургас в Golden Age Gym Festival 2022 в Португалия (остров Мадейра) в периода 02.10 – 08.10.2022 г.финансиране в размер на 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева, като 20 000 лв. (двадесет хиляди) лева от тях са за сметка на неусвоените средства в бюджета по Приложение № 13.5, т. 5 от непроведения Международен турнир по мажоретни спортове, а 15 000 лв. (петнадесет хиляди) лева са за сметка на средствата в общинска дейност 128 „Международни програми и споразумения“, §10-20 „Външни услуги“.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13141 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъде допълнено Приложение №13.5 „Спортен календар на Община Бургас за 2022 г.“, както следва:

- нова т.79 – Спортно мероприятие по случай 60 години от създаването на „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ с организатор СНЦ „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ на 10 септември 2022 г. – финансиране в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), за сметка на предвидените средства в бюджета по Приложение № 13.5, т. 77 – резерв по Наредба.

II. Дава съгласие да бъде включена в Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следната точка:

- нова т.25 – Финансово подпомагане на А. Х. Б. за предстоящото му участие в Професионална Гала вечер SENSHI на 10.09.2022 г. в гр. Варна – финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева, за сметка на неусвоените средства в бюджета по Приложение № 13.5, т. 51 от непроведения Шахматен турнир за хора със зрителни увреждания „Купа Бургас“.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13144 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви

РЕШЕНИЕ:

 

 

I. Дава съгласие да бъдат включени в Приложение №13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следните точки:

 • нова т.27 – финансово подпомагане на СК „Джавелин“ за организиране и провеждане на параолимпийски състезания – финансиране в размер на 1 600 лв. (хиляда и шестстотин лева), като 600 лв. от тях са за сметка на остатъка от резерва по т.77 на Приложение 13.5 „Спортен календар за 2022 г.“, а 1 000 лв. – за сметка на останалите средства по т.4 на Приложение 13.5 от непроведената Национална Универсиада 2022.
 • нова т.28 – финансово подпомагане на състезателя от СК „Интер 92“ – Т.  В. В. за подготовка и участие на Световно първенство за деца, юноши кадети по кикбокс в периода 30.09 – 09.10.2022 г. в гр. Йезоло, Италия – финансиране в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), за сметка на остатъка по т.4 на Приложение 13.5 от непроведената Национална Универсиада 2022.

II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13148 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Предвидените с Решение (Протокол №36, т.13, т.35) от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет Бургас средства, в размер от 10 000 лв., за уъркшоп „Духано стъкло“ да се използват за изграждане на предпазващо съоръжение за специализирана пещ и зона за провеждане на обучения в културно-туристическия комплекс „Ченгене скеле“

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие предвидените с Решение (Протокол № 36, т. 13, т. 35) от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет Бургас средства в размер от 10 000 лв. за уъркшоп „Духано стъкло“ да се използват за изграждане на предпазващо съоръжение за специализирана пещ и зона за провеждане на обучения в културно-туристическия комплекс „Ченгене скеле“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13161 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управител на Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

I. Определя д-р Николай Киселков, за управител на  „Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД, ЕИК 206718116, за срок от три години.

II. Определя възнаграждение на управителя по т. I както следва: месечно възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в съответното лечебното заведение.

III. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с определения управител договор за възлагане управлението съответно на „Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД.

IV. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12969 Искане от А. Т. Т. за опрощаване на дължими държавни вземания

РЕШЕНИЕ:

 

Подкрепя  искането от А. Т. Т. за опрощаване на дължими държавни вземания.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13190 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за отправяне на предложение към Министерство на финансите за безвъзмездно придобиване на обикновени поименни акции от Община Бургас, представляващи държавното участие в капитала на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на кмета на Община Бургас, да отправи предложение към Министерство на финансите за безвъзмездно придобиване от Община Бургас на 9 724 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 10 лв. всяка от тях, представляващи държавното участие в капитала на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД и да подпише произтичащите от изпълнението на това решение документи.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

Решението е оспорено съгласно Заповед №РД-09-35/26.09.2022 г.  на Областния управител на област Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13198 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на промени в бюджета за спорт чрез прехвърляне на средства от Приложение 13.3 „Финансово подпомагане на представителните отбори на Община Бургас“ към Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта през 2022 г.“, дейност 714, параграф 10-20 и частично разпределение на средствата

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Одобрява промяна в разпределение на средствата за спорт в бюджета за 2022 г. на Община Бургас, както следва:

1. Намалява сумата по т.1 на Приложение № 13.3„Финансово подпомагане на представителни отбори на Община Бургас“, представляваща субсидия на ПФК „Нефтохимик 1962“ АД със 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди) лева.

II. Предоставя субсидия в размер на 90 000 лв. за обезпечаване предстоящи участия на елитните групи U15 и U17 в национално първенство по футбол за сезон 2022/2023 на следните клубове: Сдружение „Футболен клуб Звезденбург“ – 30 000 лв. (тридесет хиляди) лева, Сдружение „Футболен клуб Черноморец 1919“-ДЮШ – 30 000 лв. (тридесет хиляди) лева, СНЦ „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ – 30 000 лв. (тридесет хиляди) лева.

III. Предоставя субсидия в размер на 30 000 лв. на ХК „Фрегата“ Бургас за обезпечаване на участието им в АРХГ.

 1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13097 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Развитието на казуси свързани с кв. Долно Езерово

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13134 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Изложбата на Пикасо в Казино Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13157 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Натрупани задължения на ПК „БРИЗ“ към Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13158 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Съществуващи предпоставки за инциденти, причинени от велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на град Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13174 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Коалиция „Демократична България Обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Дефицит на откритост и обоснованост при младежките проекти и разпределението на 20 000 лв. по Общински младежки грант

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА