ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №5 ОТ ДАТА 19.12.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 23.12.2019 - 15:32

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 5

 

от проведеното на 19.12.2019 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-9410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г. Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.;  т.3,  Протокол №53/29.01.2019 г.)

 

 1. ОбС 08-00-9409 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 2, Протокол №21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения 

 

 1. ОбС 08-00-9430 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“

 

 1. ОбС 08-00-9413 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи

 

 1. ОбС 08-00-9419 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Одобряване на План-сметка  за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-9417 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез директно предоставяне на БФП по процедура  BG16M1OP002-5.005 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух-2“, по приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

 

 

 1. ОбС 08-00-9444 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“ 

 

 1. ОбС 08-00-9418 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Кандидатстване на НЧ „Петър Янев 1939“, кв. Крайморие, Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“ 

 

 1. ОбС 08-00-9416 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Създаване на съвременни условия за образование и учебно-просветителска дейност чрез модернизиране на читалище „Васил Левски” – кв. Горно Езерово, гр. Бургас“ за финансиране по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

 

 1. ОбС 08-00-9445 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Спортни имоти“ на „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка)“, находяща се в акваторията на Черно море (поземлен имот с идентификатор 07079.10.1331), северно от кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас и североизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.10.623 по Кадастралната карта на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9371 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2020 година в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9421 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-9425 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9429 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-9431 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 94-00-3081(13)/19.04.2018 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) – Бургас на основание §27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за предоставяне на общинска земя, с оглед постановяване на решение за обезщетяване със земеделска земя на наследници на П. С. Д. 

 

 1. ОбС 08-00-9426 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-9420 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Сдружение общински съюз на пенсионерите Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-9432 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Минерални бани“, землище кв. Банево, гр. Бургас, за разполагане на електронно съобщително съоръжение „Базова станция“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

 

 1. ОбС 08-00-9424 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 81/681 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-37 в кв. 1, целият с площ 681 кв.м, по плана на в.з. „До стопанския двор“, землище кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-9427 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-114 в кв.14 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.114 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9428 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVII-31 в кв.2 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.31 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9422 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№11, вх.№2, ет.№3, ап.-среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-9423 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№31, вх.№1, ет.№15, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-9389 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ на Община Бургас, относно: Избор на представител на Общински съвет – Бургас, който да бъде включен като член в състава на консултативния орган 

 

 1. ОбС 08-00-9406 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 

 1. ОбС 08-00-9415 Докладна записка от Стоян Коларов, Йордан Георгиев и Павел Маринов – общински съветници, относно: Разширяване на финансовата децентрализация на общините в България 

 

 1. ОбС 08-00-9443 Докладна записка от Красимир Калудов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Изграждане на олекотена покривна конструкция над тенис кортове, част от съществуваща спортна инфраструктура в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9264 Искане за опрощаване на дължими държани вземания на А. Т. Т. 

 

 1. ОбС 08-00-9458 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси 

 

 1. ОбС 08-00-9464 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, приета по т. 4, подточка 4 от дневния ред на проведеното на 19.11.2019 г. заседание (Протокол №2) 

 

 1. ОбС 08-00-9472 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Ремонт на ул. „Климент Охридски“, в частта от ул. „Гладстон“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие през месец януари 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9484 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развити“ – За Кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3886/17.12.2019 г., относно: Даване съгласие за ползване на ПИ с идентификатор 07079.651.54 по КККР УПИ IV-54, кв. 14 по плана на ж.к. „Меден рудник“, зона „A“ за целите на проектно предложение: „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта

 

 1. ОбС 08-00-9360 Питане от инж. Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Премахване на дърво в ж. к. „Възраждане“ 

 

 1. ОбС 08-00-9384 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на уличната мрежа в с. Извор

 

 1. ОбС 08-00-9385 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Бургаски пазар „Краснодар“

 

 1. ОбС 08-00-9386 Питане от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Футболното игрище в кв. „Лозово“

 

 1. ОбС 08-00-9387 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Подпомагане на новородени деца в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9405 Питане от Стоян Демирев Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Модернизация на улично осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ 

 

 1. ОбС 08-00-9439 Питане от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Размера на средствата, с които Община Бургас субсидира, дофинансира или подпомага физически и юридически лица, НПО и държавни институции през последните 12 години 

 

 1. ОбС 08-00-9442 Питане от Кирил Начев - общински съветник от ПП СЕК, относно: Проект за ремонт и преустройство на съществуваща сграда 

 

 1. ОбС 08-00-9457 Питане от инж. Георги Михайлов Спасов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на тротоара в участъка между бул. „Сан Стефано“ и ул. „Цар Самуил“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г. Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.;  т.3,  Протокол №53/29.01.2019 г.)

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г. Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.;  т.3,  Протокол №53/29.01.2019 г.):

 

§ 1. В Глава втора „Местни данъци“, в раздел IV „Данък върху превозните средства“ в чл. 49 ал.1 т.2 таблицата за екологичният компонент, в зависимост от екологичната категория на автомобила придобива следната редакция:

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,20

„Евро 3“

1,10

„Евро 4“

0,90

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9409 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 2, Протокол №21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения).

§ 1. В Глава втора „Местни такси“, в раздел III Такси за детски ясли, детски градини, ученически общежития, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги“, в чл.29 ал.1 се създава нова точка със следното съдържание:

„5. Деца, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.“

§ 2. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас, в Раздел I Ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение:

 1. В точка 2 «За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, сергии, палатки и др. подобни се събира такса на кв.м.» след края на текстовете се добавя нов ред със забележката:
 

За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за организирана спортна дейност  на открито, за разполагане на игрища и спортни съоръжения и др. подобни, се събира такса изчислена с корекционен коефициент  – 0.3

   
 1. В точка 6 «За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна дейност» се създава нова подточка 6.6.:

6.6.

Реклама върху обезопасителни мрежа и на строителни обекти и обекти в ремонт на кв. м.:

 

 

 

До 50 кв.м.

 

5,00  

 

До 100 кв. м. рекламна площ

 

4,00

 

До 200 кв. м. рекламна площ

 

3,00

 

Над 300 кв. м. рекламна площ

 

1,00

§ 3. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас, Раздел ІІІ, Технически услуги придобива следната редакция:

 

Раздел ІІІ

 

 

Технически услуги

 

1.

Издаване на скици за недвижим имот

-формат А 4

-формат А 3

-комбинирана –дейтваща регулация  и кадастрална карта

-комбинирана скица от действащ и недействащи планове

 

50,00

80,00

100,00

250,00

2.

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

150,00

3.

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

50% от т.1 и 2

4.

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

70,00

5.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

100,00

6.

Издаване на удостоверения за поделяемост на поземлени имоти по чл.19 от ЗУТ

60,00

7.

Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

60,00

8.

Издаване на удостоверения и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

400,00

9.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

150,00

10.

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

- За копия  с размер А4  и А3

- За черно-бели копия с размер,  по-голям от А3

- За цветни копия  с размер,  по-голям от А3

 

2,50/лист

5,00 лв. /кв. м / лист

7,00 лв. /кв. м / лист

11.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

60,00

12.

Издаване на разрешение за строеж

 

 

      -     За преустройство на обект

100,00

 

      -     За жилищни сгради до 3 етажа

200,00

 

 • За жилищни сгради над 3 етажа

60,00 / етаж

 

 • За нежилищни сгради до 2 етажа

0,50/кв.м. РЗП, но не по-малко от 150,00

 

 • За нежилищни сгради над 2 етажа

0,60/кв.м. РЗП, но не по-малко от 200.00

 

 • За селскостопански и стопански сгради

50,00

 

 • За инженерна инфраструктура и сградни инсталации

а/до 20 м

б/над 20 м

в/газови сградни инсталации в жил.сгради до 3 ет.

г/газови сгради инсталации в жил.сгради над 3 ет.

д/газови вътрешни инсталации на жилища

е/газови сградни и вътрешни инсталации в нежилищни сгради

 

100,00

150,00

50,00

100,00

50,00

200,00

 

Разрешение за строеж за базови станции на мобилни оператори:

 а/върху терен /ЖР конструкция/

б/ върху покрив на сграда или наето помещение

 

 

1000,00

1000,00

 

Издаване на акт за узаконяване на строеж

горните такси в троен размер

 

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

100,00

 

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

100,00

 

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /Заповед/  със Заповед по чл.154 от ЗУТ/

50% от основното разрешение за строеж

 

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

50% от основното разрешение за строеж

 

§ 4. В Приложение 4, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Бургас, в Раздел І Административни услуги, в т.17 наименованието на услугата става следното: „Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства.“

§ 5. В Приложение 4, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Бургас, Раздел III Услуги по ТСУ, кадастър, регулация:

 1. В точка 1 цената на услугата - Удостоверение за предвиждания на ТУП/ОУП, осв.ДДС, се изменя от «150,00 за имот» на «200,00 за имот».
 2. Точка 2 придобива следното съдържание:

2.

Одобряване на подробен устройствен план

 

 

 

- До 3 УПИ

осв. ДДС

350,00

 

- Над 3 УПИ

   осв. ДДС

600,00

 

- За линейни обекти до 1 км

осв. ДДС

500,00

 

- За линейни обекти от 1 км до 5 км

осв. ДДС

700,00

 

- За линейни обекти над 5 км

осв. ДДС

1 000,00

 

- Повторно и всяко следващо разглеждане на ПУП и техните изменения след

отразяване на забележки

осв. ДДС

50% от горните цени за първо разглеждане

 1. Точка 3 придобива следното съдържание:

3.

Становище на ЕСУТ на архитектурни и сградни инсталационни проекти

 

 

 

a) Проекти за жилищна сграда

осв. ДДС

0,80 /кв.м.РЗП

 

б) Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение

осв. ДДС

1,20

/кв.м.РЗП

 

в) Проекти за преустройства

осв. ДДС

75 % от б.а и б

 

г) разглеждане на идеен проект:

-за жилищна сграда;

-нежилищни сгради/смесени сгради

осв. ДДС

 

0,50/кв.м. РЗП

0,65/кв.м. РЗП

 

д) Повторно разглеждане на идеен проект

осв. ДДС

50% от

първоначалната

такса

 1. В точка 4 се променят следните цени на услуги:

                   а) «-Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти по чл.141 от ЗУТ» от 0,25 на  0,35% от ПСС.

                   б) В подточка «в) Инвест. проекти на инж. инфраструктура и благоустройство» от 0,75% на 1,50% от ПСС

                   в) Подточка д) се редактира така:

 

д) Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ:

- За 1 обособен самостоятелен обект в сграда

- За 1 сграда

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

осв. ДДС

 

1.50 лв./м2

1.00 лв./м2

     

     100.00

                   г) Създават се нови подточки:

 

ж) Одобряване на План за управление на строителните отпадъци по чл.156б, ал.1 т.1 от ЗУТ

осв. ДДС

50,00

 

з) Одобряване на план за безопасност и здраве по чл.156б, ал.1 т.2 от ЗУТ

осв. ДДС

50,00

 

 1. В точка 7 се променя цената на услугатаОтразяване на промени в разписния списък към кадастрален план, осв.ДДС“ от 10,00 на 30,00.
 2. В точка 12 се правят следните изменения:

                   а)променя се цената на услугатаИздаване констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строежа, осв.ДДС“ от 50,00 на 150,00.

                   б) след първия ред се създава нов със следното съдържание:

 

Издаване на протокол за съборени сгради/удостоверение

осв. ДДС

50,00

 1. В точка 13 „Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари, осв.ДДС“, стойността на последната подточка „- определяне и издаване на маршрут за движение на товарни автомобили над 3,5т.“ става от 4лв/месец на 5лв/месец   
 2. Точка 15 се изменя и придобива редакцията:

15.

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси:

За обекти в ЦГЧ

    - направление и извозване

    - депониране

За обекти в комплексите, кварталите и землището на гр.Бургас

   - направление и извозване

   - депониране

За обекти в другите населени места и землищата

   - направление и извозване

   - депониране

За направление, извозване и депониране на земни маси по договори за общински обекти

осв. ДДС

 

 

 

1,20/тон

1,50/тон

 

0,70/тон

1,50/тон

 

0,70/тон

1,50/тон

50% от горните цени

 1.  В точка 17 се правят следните изменения:

                   а) в реда «Реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория» след текста се добавя  «и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им  ІV категория»

                   б) заличава се реда: 

 

вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория,с които не се засяга конструкцията им ІV категория

- за един самостоятелен обект

- за повече от един самостоятелен обект

 

осв. ДДС

 

 

200,00

400,00

                   в) в следващия ред „Електронни съобщителни мрежи и съоръжения» преди текста се добавя: Физическа инфраструктура за разполагане наи цената на услугата „- трасе до 100 м.,          осв. ДДС“ се коригира от 2000,00 на 200,00

                   г) в реда „Електронни съобщителни мрежи и съоръжения» преди текста се добавя: Физическа инфраструктура за разполагане на

 1. В точка 18 отпада следния текст:

 

Строежи от трета категория

 

 

 

Жилищни и смесени сгради с високо застрояване

осв. ДДС

1 000,00

 

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители

 

осв. ДДС

 

1 800,00

 

Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места,съоръженията и складовете към тях

 

осв. ДДС

 

1 300,00

 

Сгради и съоръжения на електрическите централи,топлоелектрическите централи,отоплителни централи,инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници до 25 МW

 

 

осв. ДДС

 

 

 

2 000,00

 

Паркове и градини с площ над 1 ха,вкл. Атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове, гробищни паркове

 

 

осв. ДДС

 

 

1 500,00

 

Реконструкции,преустройства,основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от трета категория

 

осв. ДДС

 

900,00

 1. Създава се нова точка 25 със следното съдържание:

25

Издадане на разрешение за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки

осв. ДДС

100,00

 

§ 6. В Приложение 5, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, в Раздел V Регионален Бургаски музей се правят следните изменения:

 1. В точка 2 Входни такси, подточка Промоционален билет/възрастен/ се редактира така:

 

Промоционален билет /възрастен/:

 

 

 

2 музея

без ДДС

7,00

 

3 музея

без ДДС

10,00

 

4 музея

без ДДС

12,00

 1.  В точка 5 Беседа, в подточката „- на български език, без ДДС“ стойността от 5,00 се променя на 10,00. 

§ 7. В Приложение 5, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, Раздел ХІ Младежки културен център придобива следната редакция:

 

Раздел ХІ

 

 

 

Младежки културен център

 

 

 

Школа

без ДДС

15,00/месец

 

Зали за провеждане на културно-развлекателни прояви

 

 

 

Концертна зала № 1

 

 

 

- за час

без ДДС

70,00

 

- за всеки следващ час след първия

без ДДС

35,00

 

Изложбена зала

без ДДС

 

 

- за час

без ДДС

35,00

 

- за всеки следващ час след първия

без ДДС

17,50

 

Конферентна зала № 2

 

 

 

- за час

без ДДС

35,00

 

- за всеки следващ час след първия

без ДДС

17,50

 

Конферентна зала № 3

 

 

 

- за час

без ДДС

27,50

 

- за всеки следващ час след първия

без ДДС

15,00

 

Зала № 14

 

 

 

- за час

без ДДС

27,50

 

- за всеки следващ час след първия

без ДДС

15,00

 

Репетиционни зали

 

 

 

зала 1

без ДДС

10,00/час

 

зала 2

без ДДС

9,00/час

 

зала 3

без ДДС

6,00/час

 

зала 14

без ДДС

5,00/час

 

Зала 5

без ДДС

4,00/час

 

Зала 16

без ДДС

5,00/час

 

Зала 17

без ДДС

5,00/час

 

Зала 18

без ДДС

5,00/час

 

Зала 24

без ДДС

4,00/час

 

Зала №2 – Хорова школа

без ДДС

5,00/час

 

Изложбена зала

без ДДС

9,00/час

 

§ 8. В Приложение 5, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, в раздел ХІІ Услуги, предоставяни от училища се правят следните промени:

 1. В точка 2. ПГ по туризъм „Проф.Д-р Асен Златаров“ и комплекс „Младост“:        а) подточка 2.1 придобива следната редакция:

 

 

2.1. Квалификационен курс по професия „Техник-технолог в хранително вкусовата промишленост“

 

 

 

2.1.1. Специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

 

 

 

 • 300 часа

 

 

 

група 15 курсисти

вкл. ДДС

444.00

 

група 12 курсисти

вкл. ДДС

555.00

 

група 10 курсисти

вкл. ДДС

666.00

              б) в подточка 2.2 Професия „Хлебар-сладкар” се изменят подточки 2.2.1 и 2.2.2. и придобиват съдържанието:

 

2.2.1.Специалност „Производство на сладкарски изделия”

 

 

 

– 300 часа

 

 

 

група 15 курсисти

вкл. ДДС

444.00

 

група 12 курсисти

вкл. ДДС

555.00

 

група 10 курсисти

вкл. ДДС

666.00

 

2.2.2. Специалност „Производство на хлебни изделия”

 

 

 

– 300 часа

 

 

 

група 15 курсисти

вкл. ДДС

444.00

 

група 12 курсисти

вкл. ДДС

555.00

 

група 10 курсисти

вкл. ДДС

666.00

                   в) подточка 2.3 се изменя така:

 

2.3.Професия „Сервитьор-барман” по специалност „Обслужване на заведенията за обществено хранене”

 

 

 

– 300 часа

 

 

 

група 15 курсисти

вкл. ДДС

440.00

 

група 12 курсисти

вкл. ДДС

550.00

 

група 10 курсисти

вкл. ДДС

659.00

                   г) в подточка 2.4 Професия „Готвач“:

 • подточки 2.4.1 и 2.4.2 придобиват редакцията:

 

2.4.1. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” I СПК

 

 

 

– 300 часа

 

 

 

група 15 курсисти

вкл. ДДС

460.00

 

група 12 курсисти

вкл. ДДС

575.00

 

група 10 курсисти

вкл. ДДС

690.00

 

2.4.2. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” II СПК

 

 

 

360 часа

 

 

 

група 15 курсисти

вкл. ДДС

597.00

 

група 12 курсисти

вкл. ДДС

746.00

 

група 10 курсисти

вкл. ДДС

896.00

 • подточки 2.4.3 и 2.4.4 се отменят, а подточки 2.4.5 и 2.4.6 съответно стават 2.4.3 и 2.4.4.

              д) в подточка 2.9 Професия „Ресторантьор”:

 • подточка 2.9.1 се изменя така:

 

2.9. 1. Професия „Ресторантьор”

 

 

 

 660 часа

 

 

 

група 15 курсисти

вкл. ДДС

1046.00

 

група 12 курсисти

вкл. ДДС

1307.00

 

група 10 курсисти

вкл. ДДС

1569.00

 • подточка 2.9.2 се отменя, а подточки 2.9.3, 2.9.4 и 2.9.5 стават 2.9.2, 2.9.3 и 2.9.4

              е) подточка 2.14 става със следното съдържание:

 

2.14  Специалност „Корабен готвач“

 

 

 

– 484 часа

 

 

 

група 15 курсисти

вкл. ДДС

936.00

 

група 12 курсисти

вкл. ДДС

1170.00

 

група 10 курсисти

вкл. ДДС

1404.00

 1. В точка 3. ПГ по механоелектротехника и електроника-Бургас:

              а) в подточка 3.1 цената „8,00 лв./час“ се променя на „10,00 лв./час“

              б) в подточка 3.2 цената „12,00/час“ се променя на „15,00 лв./час“

              в) в подточка 3.10 стойността „ 670,00“ се променя на „770,00“

              г) в подточка 3.11 стойността „ 670,00“ се променя на „770,00“

              д) в подточка 3.12 стойността „ 600,00“ се променя на „700,00“

              е) в подточка 3.13 стойността „ 150,00“ се променя на „170,00“

              ж) в подточка 3.14 стойността „ 155,00“ се променя на „170,00“

              з) създават се нови подточки със следното съдържание:

 

3.15. Квалификационен курс на обучение след завършено средно образование по професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството” и „Електрообзавеждане на транспортна техника“ ; професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, специалност „Автомобилна мехатроника”; професия „ Техник електронна техника“, специалност „ Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „ Техник на компютърни системи“, специалност „ Компютърни мрежи“; професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“ - първа година    

 

вкл. ДДС

 

700,00

 

3.16. Квалификационен курс на обучение след завършено средно образование по професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството” и „Електрообзавеждане на транспортна техника“ ; професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, специалност „Автомобилна мехатроника”; професия „ Техник електронна техника“, специалност „ Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „ Техник на компютърни системи“, специалност „ Компютърни мрежи“; професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“  - втора година  

 

вкл. ДДС

 

700,00

 1. В точка 4. ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас:

              а) в подточка 4.1 цената „410“ се променя на „450“

              б) в подточка 4.2 цената „1 500“ се променя на „1 760“

              в) в подточка 4.3 цената „ 1 630“ се променя на „1 760“

              г) в подточка 4.4 цената „1 230“ се променя на „1 560“

              д) в подточка 4.5 цената „1 180“ се променя на „1 560“

              е) в подточка 4.6 цената „935“ се променя на „950“

 1. Създава се нова точка 6 със следното съдържание:

6.

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „ Свети Никола“

 

 

 

6.1. Курс квалификация за морски лица: “Техника за оцеляване на море; пожарна безопасност и борба с пожарите;елементарна първа помощ;лична безопасност и социална отговорност” – цена за 1 курсист

 вкл. ДДС

350 лв.

 

6.2. Курс квалификация за морски лица: “Основна подготовка по морска безопасност-подновяване“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

160 лв.

 

6.3. Курс квалификация за морски лица: “Подготовка на инструктори” - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

350 лв.

 

6.4. Курс квалификация за морски лица: “Експлоатация на пристанища и флота” - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

300 лв.

 

6.5. Курс квалификация за морски лица: “Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица” - цена за 1 курсист“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

350 лв.

 

6.6. Курс квалификация за морски лица: “Медицински грижи на борда на кораба” ( Мedical care on board ship ) - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

350 лв.

 

6.7. Курс квалификация за морски лица:“Медицински грижи на борда на кораба -опреснителен ” - ( medical care on board ship) - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

150 лв.

 

6.8. Курс квалификация за морски лица: “Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка” - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

350 лв.

 

6.9. Курс квалификация за морски лица: “Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка - опреснителен” - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

100 лв.

 

6.10. Курс квалификация за морски лица: “Умения за оказване на първа медицинска помощ“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

250 лв.

 

6.11. Курс квалификация за морски лица: “Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

330 лв.

 

6.12. Курс квалификация за морски лица: “ Борба с пожари по разширена програма -опреснителен“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

100 лв.

 

6.13. Курс квалификация за морски лица: “Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз” - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

350 лв.

 

6.14.Курс квалификация за морски лица: “Специализирано обучение на екипажите на пътнически кораби ( вкл. ро-ро пътнически кораби)“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

100 лв.

 

6.15. Курс квалификация за морски лица: “ Елементарни познания по сигурността на кораба“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

80 лв.

 

6.16.Курс квалификация за морски лица:“ Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани с безопасността на кораба“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

150 лв.

 

6.17. Курс квалификация за морски лица: “ Познания по опазване на околната среда“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

100 лв.

 

6.18. Курс квалификация за морски лица: “Водач на кораб до 40БТ (по море)“ - цена за 1 курсист

вкл. ДДС

350 лв.

 

6.19. Курс квалификация за морски лица: “Водач на кораб до 40БТ извършващ сезонен превоз на хора до 35 души на борда (по море)“ – за 1 курсист

вкл. ДДС

150 лв.

 1. Досегашната точка 6 става точка 7.

 

§ 9. В Приложение 5, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, в Раздел XIV „Авиомузей – Бургас“ се правят следните допълнения:

 1. В точка 1 Посещение на музея, се създава нова подточка 1.6 със следното съдържание:

1.6

Временни експозиции (над 7 годишна възраст)

Вкл.ДДС

4 лв.

 

§ 10. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел ІII ОП „Спортни имоти“ се правят следните изменения:

 1. Навсякъде в раздела часът „17.00“ се заменя с „18.00“.
 2. В точка 1. Спортна зала „Младост“:

а) в подточката „-тренировки“ стойността 20.00/час се заличава, и под нея се добавят нови редове:

 

от 7.30 – 18.00 часа

вкл. ДДС

30,00/час

 

от 18.00 – 22.00 часа

вкл. ДДС

40.00/час

б) променят се цените на следните услуги:

- мачове от първенството по спортен календар, вкл. ДДС от 30,00/среща става  50,00/среща

- приятелски и контролни мачове,   вкл. ДДС, от 20,00/среща става 40,00/среща

- мачове от първенството по спортен календар, вкл. ДДС, от 60,00/среща става „100,00/среща

- зала 1 чуждестранни отбори – тренировки, вкл. ДДС, от 50,00/час става 80,00/час

- зала 2 чуждестранни отбори – тренировки, вкл. ДДС, от 30,00/час става 40,00/час

- Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ” -        вкл. ДДС      от 30,00 става 40,00/месец

в) в края на точката се добавя забележка:

 

Отбори – волейбол и хандбал със сключени договори с ОП СИ, завършили в топ три на предходният състезателен сезон в СуперЛига  и А РХГ- за мъже и жени, ползват 50% след 18.00 часа

 

 

 1. В точка 2. Спортна зала Никола Станчев“:

а) след ред „При посещение на залата над 10 часа месечно, вкл. ДДС, отстъпка 20%“, се добавя нов ред със следното съдържание:

 

Провеждане на състезания и турнири

вкл. ДДС

        40.00 / час

б) в ред „Ученици до 18 години“ се добавя текста „(индивидуални посещения)“

в) в края на точката се добавя забележка:

 

Отбори – волейбол и хандбал със сключени договори с ОП СИ, завършили в топ три на предходният състезателен сезон в СуперЛига  и А РХГ- за мъже и жени, ползват 50% след 18.00 часа

 

 

 1. В точка 3. „Спортна зала "Б. Брънзов“:

а)в подточката „-тренировки“ стойността 20.00/час се заличава, и под нея се добавят нови редове:

 

от 7.30 – 18.00 часа

вкл. ДДС

30,00/час

 

от 18.00 – 22.00 часа

вкл. ДДС

40.00/час

б) променят се цените на следните услуги:

- мачове от първенството по спортен календар, вкл. ДДС от 30,00/среща става  50,00/среща

- приятелски и контролни мачове,   вкл. ДДС, от 20,00/среща става 40,00/среща

- мачове от първенството по спортен календар, вкл. ДДС, от 60,00/среща става 100,00/среща

- чуждестранни отбори – тренировки, вкл. ДДС, от 60,00/час става 80,00/час

- Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ” -        вкл. ДДС      от 30,00 става 40,00/месец

в) в края на точката се добавя забележка:

 

Отбори – волейбол и хандбал със сключени договори с ОП СИ, завършили в топ три на предходният състезателен сезон в СуперЛига  и А РХГ- за мъже и жени, ползват 50% след 18.00 часа

 

 

 1. В точка 4. Спортен комплекс „Изгрев се променя цената на следната услуга:

- Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ” -        вкл. ДДС      от 30,00 става 40,00/месец.

 1. В точка 5. Тенис кортове – Парк "Езеро", „Васил Левски” след тектовете на точката се добавят нови услуги:

 

За сътезатели по тенис на корт към   клубове със скючени договори с ОП СИ  на възраст – 14 г., 16г. и 18 г., класирани в ранглистата топ 20 , могат да закупят индивидуална карта с неограничени посещения валидна за 12 месеца.

Заб. Карта важи за всички тенис кортове, стопанисвани от ОП СИ.

вкл. ДДС

50,00 лв./месец

 

За възрастите – 8 г , 10 г  и 12 г. , класирали се в регионално първенство от 1-во до 4-то място от предходния състезателен сезон , могат да закупят индивидуална карта с неограничени посещения валидна за 12 месеца.

Заб. Карта важи за всички тенис кортове, стопанисвани от ОП СИ.

вкл. ДДС

50,00 лв./месец

 1. В точка 11. Открит Плувен басейн „Флора”, к-с „Лазур” Морска градина:

а) се променят цените на следните услуги:

- външни спортни клубове               

1 коридор         вкл. ДДС        от 20,00 става 30,00/час

цял басейн       вкл. ДДС        от 100,00 става 120,00/час

б) заличава се реда:

 

- провеждане на срещи и състезания

вкл. ДДС

40,00/час

 1. Отменят се всички текстове на точка 12. Спортна площадка „Елин Пелин“ к-с „Меден рудник”
 2.  В точка 14. Спортен комплекс „Славейков“:

              а) в ред „Ученици до 18 години – 1-во игрище; 2-ро игрище и игрище волейбол, баскетбол“ се добавя текста „(индивидуални посещения)“

              б) променя се цената на услугата

- Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ”, вкл. ДДС, от 30,00 става 40,00/месец

 1. В точка 15. Открит Плувен басейн „Минерални бани“:

              а) се променят цените на следните услуги:

- външни спортни клубове             

1 коридор      вкл. ДДС        от 15,00 става 20,00/час

цял басейн     вкл. ДДС        от 50,00 става 70,00/час

     б) заличава се реда:

 

- провеждане на срещи и състезания

вкл. ДДС

20,00/час

 1. В точка 19. Спортна зала ПМГ, в подточката Плувен басейн, се променят цените на следните услуги:

- външни спортни клубове               

1 коридор         вкл. ДДС        от 15,00 става 20,00/час

цял басейн       вкл. ДДС        от 50,00 става 70,00/час

 1. В точка 20. Закрит плувен басейн к/с «Меден Рудник»:

а) се променят цените на следните услуги:

- външни спортни клубове                     

1 коридор   вкл. ДДС        от 15,00 става 20,00/час

цял басейн вкл. ДДС        от 50,00 става 70,00/час

б) заличава се реда:

 

- провеждане на срещи и състезания

вкл. ДДС

40,00/час

 1. В точка 21. Плувен басейн “Младежки културен център“ променя се цената на услугата:

- организирано ползване на коридор за час

              за лицензирани клубове    вкл. ДДС        от  15,00/час става 20.00/ час

 1. В точка 24. Плувен басейн „Славейков“:

              а) след ред „ Цена за ползване на басейн 50 м. за Републикански първенства по плувани спортове и срещи по водна топка  (нова, Протокол №60/30.07.2019 г.), вкл. ДДС, 100,00 лв./час, се добавя реда:

 

За състезатели на бургаски плувни клубове, участващи в националния отбор на РБългария, могат да закупят индивидуална карта с неограничени посещения валидна за 12 месеца.

Заб. Карта важи за всички плувни басейни, стопанисвани от ОП СИ.

вкл. ДДС

50,00 лв./месец

              б) след ред „Цена на неохраняем нощен паркинг,вкл. ДДС, 40,00 лв./месец, се съдават нови редове със следното съдържание:

 

Ползване на паркинг до 3 часа

 

Безплатно

 

Ползване на паркинг над 3 часа

вкл.ДДС

1,00 лв./час

 1. В точка 25. Лодкостоянка „Крайморие”, в подточка 25.1.:

а) третото условие придобива редакцията: „- Да членува в рибарско сдружение „Крайморие“, „Маринка“ или „Бриз“

б) условие четири се заличава.

 

§ 11.  В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел ІV ОП „Транспорт“ се правят следните изменения:

 1. В точка 1 подраздел „Закрити паркинги“ се номерира с 1.1, подраздел „Открити паркинги“ се номерира с 1.2 и се създава нов подраздел, който става точка 1.3 със следното съдържание:

1.3

Многоетажни надземи паркинги в жилищни комплекси

 

 

1.3.1

месечен абонамент

вкл. ДДС

25,00

1.3.2

месечен ВИП абонамент

вкл. ДДС

50,00

1.3.3

годишен абонамент

вкл. ДДС

275,00

1.3.4

Годишен ВПИ абонамент за една календарна година

вкл. ДДС

550,00

1.3.5

Престой до два часа

вкл. ДДС

безплатно

1.3.6

Престой от над два часа до осмия час

вкл. ДДС

2,00

1.3.7

Престой от над осем часа до двадесет и четири часа

вкл. ДДС

5,00

 1. В подточка 2.1.2 цената на услугата се изменя от „200,00“ на „250,00“.
 2. В подточка 2.2.2. цената на услугата се променя от „250,00“ на „200,00“
 3. Наименованието на т.2.3 се изменя така: „2.3 Абонаменти извън зоните.“, а подточка 2.3.2 се отменя.“

 

          § 12. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел VІ ОП „Чистота ЕКО“ се правят изменение в следното, заличава се реда: 

 

Отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО (изм. Протокол №26/25.04.2017 г., Протокол №36/19.12.2017 г.)

осв. ДДС

45,00/тон

и се заменя с текста:

 

Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2020г., се определят на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „з“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.)

осв. ДДС

95.00лв./т

 

§ 13. В Приложение 7 Размер на базисни наемни цени, промените са:

 1. В Раздел А Жилища, се променят следните цени:

I-ва зона         Централна градска част, к/с „Възраждане”, к/с „Братя Миладинови”, к/с „Лазур”, без ДДС, от 1,65 става 1,90

ІI-ра зона   К/с „Изгрев”, к/с „Славейков”, к/с „Зорница”, без ДДС, от 1,10 става 1,30

III-та зона  К/с „Меден рудник”, кв.Акациите, кв. Победа, без ДДС, от 0,70 става 0,90

IV-та зона  Кв. Крайморие, кв. Сарафово, без ДДС, от 0,70 става 0,90

V-та зона   Кв. „Горно Езерово”, кв. „Лозово”, кв. „Долно Езерово”, гр. Българово, без ДДС, от 0,70 става 0,90

 1. В Раздел Б Нежилищни имоти, се променя цената по т.13:

13. Помещения за осъществяване дейността на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, без ДДС, от 1,50 става 2,00.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9430 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“, съгласно приложения проект.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. Този правилник урежда дейността, структурата, управлението, числения състав и организацията на работа в Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ при община Бургас, както и реда и условията за ползване на предоставената му собственост.

Чл.2. (1) Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.

(2) Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“, се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Бургас.

Чл.3. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник в съответствие със Закона за общинската собственост и приетите от Общински съвет - Бургас подзаконови актове, на адрес:  ул. „Шейново” № 24.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.4. (1) Предметът на дейност на Общинското предприятие е:

 1. Трайно поддържане на зелените площи на територията на Община Бургас;
 2. Предоставяне на услуги по озеленяване и благоустройство;
 3. Хигиенизиране и подобряване на околната среда;
 4. Поддръжка на обществени паркове, улици и градини в отдалечените квартали на гр. Бургас и в малки селища на територията на общината;
 5. Всички дейности, съобразени с разписаните в чл. 53 от ЗОС дейности по поддръжка на обекти на техническата инфраструктура - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
 6. Осигуряване на оптимална заетост на наетите лица.

            (2) Предприятието управлява предоставеното му имущество, посочено в Приложение №1, неразделна част от този правилник.

 

 

РАЗДЕЛ ІII

 СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.5. (1) Организационно-управленската структура на общинското предприятие е съгласно Приложение №2, неразделна част от настоящия правилник. Численият състав на общинското предприятие е 15 бройки.

 (2) Директорът на общинското предприятие съставя проект на длъжностно щатно разписание и го представя на Кмета на Община Бургас за утвърждаването му.

            (3) Директорът организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и го представлява пред контролните органи - Сметна палата, НАП, НОИ и др.

            (4) Директорът е работодател на работниците и служителите в предприятието и има всички права и задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и др. 

 

РАЗДЕЛ IV

 УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.6. Кметът на Общината назначава Директора на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти”. Дейността на общинското предприятие се координира и контролира от Кмета на Общината или определен от него заместник-кмет.

            Чл.7. Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор.

            Чл.8. Директорът, отговаря за управлението на общинското предприятие, координацията на работата на служителите, оценява тяхната работа, разпределя и делегира задачи и отговорности на служителите на предприятието, упражнява оперативен контрол върху задачите на членовете на екипа, изпълнението на времевите графици, контрол върху отчетността, проверка и контрол на работата на доставчиците и изпълнителите.

 

РАЗДЕЛ V

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНА БУРГАС

 

            Чл.9. Дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти” се финансира от бюджета на Община Бургас, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година. Същото е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

            Чл.10. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдена счетоводна политика на Община Бургас. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите и разходите си.

            Чл.11. Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз основа на годишния счетоводен отчет.

            Чл.12. Предприятието реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в прихода на бюджета на Общината.

 

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление  (Страсбург, 15.Х.1985 г., ратифицирана със закон, приет от 37-то Народно събрание на 17.03.1995 г. (ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.).

§2. Този правилник отменя Правилника за организацията и дейността на Общинско Предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени Асистенти“ в община Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №43/26.06.2018 г.

§3.  Този правилник влиза в сила от деня на приемането му.  

 

 

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

Декоративни храсти и дървета

 

N

Декоративна растителност

Дек.растителност   българско название

Височина на растител.

Брой

 

.І. Игл. дървета

 

h - м

 

1

Abies cephalonica

Гр. eла

0.70 - 1.50

2

2

Cedrus atlantica

Атл. kедър

10.00 -12.00

125

3

Cedrus deodara

Хим. kедър "Argentea"

6.00 - 7.00

61

4

Chamaeciparis lawsoniana

Лъжекипарис

4,45

15

5

Criptomeria japonika

Криптомерия

5.00 - 6.00

55

6

Cupressus arizonika

Ар. kипарис

5.00 - 6.00

220

7

Cupressus arizonika

Ар. kипарис

1.00-2.00

4

8

Cupressus arizonika

Ар. kипарис

0.50 - 0.80

270

9

Cupressus sempervirens

Об. kипарис

6.00 - 7.00

7

11

Juniperus virginiana

Вирг. xвойна

1.50 - 2.00

405

12

Juniperus communis

Обикновенно хвойна

3,00

1

13

Libocedrus decurrens

Либоцедрус

3.50 - 4.00

180

14

Pinus nigra

Черен бор

3.50 - 4.00

5

15

Thuja orientalis

Източна туя

2.50 - 3.50

325

16

Thuja orientalis

Източна туя

5.00 - 6.00

145

17

Thuja occidentalis brabant

Западна туя "Брабант"

2.50 - 3.00

10

18

Taxodium distichum

Бл. кипарис

2.00 - 2.50

64

 

.II.Шир. дървета

 

h - м

0

1

Acer dasycarpum

Явор среброл.

2.50 - 4.50

740

2

Acer ginala

Явор гинала

2.00 - 2.50

257

3

Acer palmatum

Явор палмат

1,00

3

4

Acer platanoides

Шестил

2.50 - 6.50

922

5

Acer pseudoplatanus

Обикновен явор

2.50 - 5.50

1815

6

Acer pseudoplatanus

Обикновен явор

1.50 - 2.80

197

7

Acer negundo

Явор ясенолистен

3.50 - 4.00

14

8

Acer campestre

Клен

2.50 - 3.00

220

9

Aesculus hippocastanum

Конски кестен

2.00 - 2.50

587

10

Aesculus hippocastanum

Конски кестен

1.00 - 1.50

500

11

Albizzia julibrissin

Албиция

0.30 - 1.00

72

12

Албиция

Албиция

1.50 - 2.00

16

13

Betula alba

Бяла бреза

6.00 - 8.00

55

14

Betula alba

Бяла бреза

0.50 - 2.00

41

15

Broussonetia papirifea

Книжно дърво

2.00 - 2.50

18

16

carpinus betulus

Габър

1.50 - 1.80

10

17

Catalpa bignonioides

Каталпа

3.50 - 4.50

925

18

Catalpa bignonioides

Каталпа

2.0 - 2.50

155

19

Celtis australis

Копривка

1,00

10

20

Celtis australis

Копривка

4.00 - 4.50

105

21

Cercis siliquastrum

Див рошков

2.50 - 3.00

520

22

Diospyrus lotus

Дива р. ябълка

2.00 - 2.50

23

23

Eleagnus angustifolia

Мириз. върба

2.00 - 2.50

50

24

Eleagnus argentea

Сребриста  върба

2.00 - 2.50

45

25

Evodia henryi

Еводия

2.00 - 2.50

14

26

Evonimus europaea

Ев. чашкодрян

2.00 - 2.50

70

27

Evonimus europaea

Ев. чашкодрян

1,00

30

28

Fraxinus americana

Американски ясен

3.50 - 5.50

1506

29

Fraxinus americana

Американски ясен

1.50 - 2.00

200

30

Fraxinus americana

Пл.ясен

1.80 - 2.00

200

31

Fraxinus exelsior

Пл.ясен

3.50 - 5.50

670

32

Ginkgo biloba

Гинко

2.00 - 2.50

39

33

Ginkgo biloba

Гинко

1,50

16

34

Gymnocladus canadensis

Гимнокладус

3.50 - 4.00

80

35

Gymnocladus canadensis

Гимнокладус

1.00 - 1.50

10

36

Hibiscus syriacus

Дър. ружа стъблена

1.50 - 1.80

290

37

Koelreuteria paniculata

Кит. мехурник

3.50 - 4.00

435

38

Koelreuteria paniculata

Кит. мехурник

1,00

12

39

Laburnum vulgare

Златен дъжд

2.50 - 3.00

460

40

Malus Niedzwetzkiana

Декоративна ябълка

2.50 - 3.00

525

41

Melia azedarach

Мелия

4.00 - 5.00

51

42

Melia azedarach

Мелия

2.00 - 2.50

36

43

Melia azedarach

Мелия

0,50

31

44

Paulownia tomentosa

Пауловния

4.00 - 4.50

7

45

Paulownia tomentosa

Пауловния

1.60 - 1.80

7

46

Platanus occidentalis

З. чинар

6.00 - 7.00

297

47

Ptelea trifoliata

Птелея

2.00 - 2.50

120

48

Quercus rubra

Червен дъб

3.50 - 4.50

575

49

Quercus rubra

Червен дъб

0,30

300

50

Rhus typhina

Шмак

1.80 - 2.50

204

51

Rhus typhina

Шмак

0.70 - 1.50

90

52

Salix babylonica

Пл. върба

2.00 - 2.50

32

53

Salix babylonica

Пл. върба

1.80 - 2.00

36

54

Robinia pseudoacacia

Бяла акация

3.00 - 4.50

67

55

Robinia pseudoacacia

Бяла акация

5.0 - 6.0

143

56

Salix caprea

Ива

2.00 - 2.50

95

57

Tilia argentea

Ср. липа

2.50 - 3.00

213

58

Tilia argentea

Ср. липа

0,50

40

59

Salix matsudana

Къдр. върба

3.50 - 4.50

51

60

Ulmus glabra

П. бряст

5.00 - 6.00

15

 

 

 

 

0

 

.ІІІ. Веч.зел.храсти

 

h - м

0

1

Buxus sempervirens

Чимшир

0,35

43

2

Cotoneaster dammeri

Котонеастер д.

1

105

3

Evonymus japonica

Яп. чашкодрян

0,80

3

4

Jun.sabina f.tamaricifolia

Стел. хвойна

0,50

25

5

Ligustrum ovalifolium

Пт. грозде-полувечн.

1.00 - 1.30

13

6

Ligustrum ovalifolium

Пт. грозде-полувечн.

0,60 - 1.00

422

7

Ligustrum ovalifolium

Пт. грозде-полувечн.

0.30 - 0.60

1600

8

Lonicera fragrantissima

Нокът-полувечнозеленo

 1,50

495

9

Lonicera nitida

Нокът

0.80 - 1.00

49

10

Lonicera nitida

Нокът

 0,50

10

11

Mahonia aquifolium

Махония

0,70

1315

12

Pyracantha coccinea

Огнен трън

1.50 - 1.80

370

13

Rosmarinus offcinale

Розмарин

0.60 - 1.30

23

14

Viburnum rhytidophillum

Калина

1,30

5

15

Yucca gloriosa

Юка-пищна

0.50 - 0.70

120

 

 

 

 

0

 

.ІV.Лист. храсти

 

h - м

0

1

Amorpha fruticosa

Аморфа

1.30 - 1.50

35

2

Berberis vulgaris

Кисел трън

1,50

840

3

Buddleia alternifolia

Будлея алтер.

1,50

5

4

Buddleia Davidii

Будлея дав.

1.50 - 1.80

10

5

Cercis siliguastrum

Див рошков

2.5 - 3.00

560

6

Ceaesailpinia gilliesii

Цезалпиния

0.70 - 1.0

13

7

Cidonia japonica

Японска дюля

 0,80 - 1.00

1277

8

Cornus alba sibirica

Червен дрян

0.80 - 1

70

9

Cornus sanguinea

Кучи дрян

1,00

160

10

Deutzia crenata

Дойция

1,00

110

11

Evonymus europaea

Ев. чашкодрян

1.00 - 1.6

345

12

Forsythian suspensa

Форзиция

0.80 - 1.00

168

13

Genista germanica

Жълтуга

0.80 - 2.00

150

14

Hibiscus syriacus

Дър. ружа

0.80 - 1.00

77

15

Hibiscus syriacus

Дър. ружа

0.20 - 0.40

170

16

Jasminum nudiflorum

Жасмин

 0,60

38

17

Laburnum vulgare

Златен дъжд

2.5 - 3.00

245

18

Lagerstroemia indica

Индийски люляк

0.6 - 1.00

10

19

Lonicera tatarica

Нокът

1,50

38

20

Lonicera tatarica

Нокът

0.50 - 0.80

80

21

Phisocarpus opulifolius

Физокарпус

1,30

30

22

Philadelphus coronarius

Филаделфус

1.00 - 2.00

357

23

Potentilla fruticosa

Потентила

0,60

15

24

Punica granatum

Нар

1,70

5

25

Punica granatum

Нар

0,60

17

26

Rhodotypus kerrioides

Родотипус

1.00 - 1.50

760

27

Ribes aureum

Рибес

 1,00

13

28

Salix caprea

Ива

1.8 - 2.00

130

29

Sambucus nigra

Черен бъз

1,60

20

30

Sorbaria sorbifolia

Сорбария

1,70

20

31

Spiraea Douglasii

Спирея дугл.

1,50

465

32

Spiraea japonica

Спирея япон.

 0,70 - 1.00

126

33

Spiraea Vanhouttei

Спирея ванх.

1.00 - 1.30

770

34

Spiraea cantoniensi

Спирея кант.

1.00 - 1.30

105

35

Staphilea pinnata

Клокочка

1,00

50

36

Simphoricarpus racemosa

Снежник

0.80 - 1.00

145

37

Symphoricarpus orbiculatus

Червен сим.

0.80 - 1.00

550

38

Syringa vulgaris

Об. люляк

1.00 - 1.30

827

39

Syringa persica

Перс. люляк

1.00 - 1.30

15

40

Tamarix tetrandra

Ракитовица

0,80 - 1.00

225

41

Vitex agnus castus

Витекс

1.00 - 2.20

602

42

Viburnum lantana

Черна калина

0.80 - 1.00

50

43

Weigela hibrida

Вайгелия

0.80 - 1.00

275

44

Ziziphus vulgaris

Хинап

2,50

4

 

 .V.Увивни храсти

 

h - м

0

1

Ampelopsis quinquefolia

дива лоза

1,00

100

2

Tecoma radicans

текома

1.00 - 2.00

110

3

lonicera caprifolia

нокът

0,60

9

4

Wistaria chinensis

глициния

1.00 - 1.50

11

 

.VІ. Алейни дървета  - едроразмерни

 

h - м

0

1

Ginkgo biloba

гинко

3,00

6