ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №44 ОТ ДАТА 29.11.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 06.12.2022 - 14:22

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 44

 

от проведеното на 29.11.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-13529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за извършване на проучвателни и проектни дейности за укрепване на свлачищна територия по крайбрежна зона между солниците и кв. Сарафово 

 

 1. ОбС 08-00-13370 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13453 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас за периода 2021 – 2028 г.

 

 1. ОбС 08-00-13462 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг от Европейска инвестиционна банка за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Създаване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ Бургас“

 

 1.  ОбС 08-00-13426 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш, във връзка с икономическата обстановка в страната 

 

 1. ОбС 08-00-13454 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост  (Основно училище „Антон Страшимиров“; Основно училище „Георги Бенковски“; Детска градина „Вълшебство“; Детска градина „Ален Мак“, кв. Сарафово)

 

 1. ОбС 08-00-13455 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Английска езикова гимназия „Гео Милев“; Основно училище „Климент Охридски“; Основно училище „Васил Априлов“) 

 

 1. ОбС 08-00-13456 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложение за изпълнение на инвестиция по компонент 1: Образование и умения, инвестиция 2: „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Основно училище „Христо Ботев“, кв. Сарафово)

 

 1. ОбС 08-00-13457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като водещ партньор в проект „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) и подпише партньорско споразумение със Столична Община и Българска соларна асоциация, партньори по проекта  

 

 1. ОбС 08-00-13425 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Укрепване  капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“ по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-13451 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ 

 

 1. ОбС 08-00-13452 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект № BG14MFOP001-1.019-0003 „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки” на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство

 

 1. ОбС 08-00-13461 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас; 2. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13463 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.10 по КК на с. Маринка – общинска частна собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.4 по КК на с. Маринка – общинска собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „пасище“; 3. Одобряване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13464 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 (бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312) по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.2809 и 07079.3.2767  по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост; 2. Одобряване на ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 (бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312) по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13491 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.23 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост; 2. ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-13467 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, за изграждане на нов трафопост – тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ І в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13430 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №54, вх. 3, ет. 5, ап. 13 (десен), на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-13431 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок № 10(410), вход А(1), етаж 1, апартамент № 1 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13432 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок №53, вход В(3), етаж 7, апартамент № 69, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13433 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок №41, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 88, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13434 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №58, ет. 4 (3-ти жилищен), ап. 5, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13435 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 11, етаж 8, апартамент 25, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13446 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ с идентификатор 32425.28.5 по КККР на с. Изворище, целият с площ 1000 кв. метра, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-13436 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV в квартал 14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-13437 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III, кв. 8 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13438 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХII-1624 в кв. 107 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13439 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 54/1306 кв. м. ид. ч. от УПИ ХІ-73 в кв.14, целият с площ 1306 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13440 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 34/934 кв. м. ид. ч. от УПИ ІV-76 в кв.29, целият с площ 934 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13441 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IX-348 в кв. 31 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13442 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 32/1063 кв.м ид. ч. от УПИ VІІІ-333,334 в кв.15, целият с площ 1063 кв.м по плана на в.з. „Минерални бани“,  гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13445 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба общинска идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.17.1330 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Старите лозя“, земл. кв. Рудник, гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

 

 1.  ОбС 08-00-13447 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-62 в кв. 7 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.62 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13448 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-21 в кв. 4а по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.21 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXV-1877 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.3043 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI в кв. 142 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1586 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13480 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХVI-210, кв. 29 по ПУП – ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.502 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 110/389 кв.м идеални части от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13481 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 5/701 кв.м ид. ч. от УПИ ХІІІ-1134 в кв. 79, целият с площ 701 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13468 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-1449 в кв. 98 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1449 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1.  ОбС 08-00-13472 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпределяне реалното ползване на съсобствен недвижим имот

 

 1. ОбС 08-00-13427 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. и определяне на цена за ползването им

 

 1. ОбС 08-00-13443 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в кв.11 „А“, по плана на ж.к. „Бр. Миладинови“, зад бл.117, между ул. „Камчия“ и ул. „Места“, гр. Бургас – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13444 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Общински съюз на пенсионерите Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13469 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Пенсионерски клуб „Св. Николай Чудотворец" 

 

 1. ОбС 08-00-13470 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска асоциация на пенсионерите – Обединени – Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-13471 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-13475 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.16.1.107 в КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Странджа планина“ №17 (ЖСК „Български воин“), на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Сдружение за демократично образование – ФАР“ 

 

 1. ОбС 08-00-13476 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения в имот – публична общинска собственост, находящи се в сградата на Кметството на кв. Рудник, гр. Бургас, представляваща сграда с идентификатор 07079.711.3516.1 по КККР на гр. Бургас по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 (десет) години

 

 1. ОбС 08-00-13466 Докладна записка от Малина Янакиева – управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване под наем срещу заплащане на шест броя работни помещения и един санитарен възел, находящи се на първи етаж в сградата, собственост на „Дентален център  І – Бургас“ ЕООД, на Регионална здравна инспекция – Бургас за временно ползване като база на отдел ,,Радиационен контрол“ към Дирекция ,,Обществено здраве“  

 

 1. ОбС 08-00-13458 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ, собственост на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13465 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Вземане на решение за предоставяне в управление на Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас, кв. Рудник на движима вещ, общинска собственост – моторно превозно средство, за осъществяване на безплатни превози на ученици

 

 1. ОбС 08-00-13402 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2022 г. до 31.10.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13407 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на договорна ипотека в полза на търговска банка (финансова институция) за имоти с идентификатори 07079.605.384 и 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-13408 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл.10, ал.1, т.2 от Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13483 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

 1. ОбС 08-00-13412 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13413 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване щата на ПФА „Странджа“

 

 1. ОбС 08-00-13390 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на детско-юношеската школа към Волейболен клуб „Бургос Волей“ от бюджета за спорт

 

 1. ОбС 08-00-13449 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев  – председател на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянна комисия по устройство на територията, относно: Предложения за именуване на нови улици на територията на Община Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-13394 Докладна записка от Иван Георгиев Гаврилов – зам.- председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13411 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Обособяване на парцел за загробване на домашни любимци на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13423 Докладна записка от Христо Панайотов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Стоян Коларов – общински съветници от БСП, относно: Отделяне на средства за честване на 80-годишнината от рождението на проф. Стефан Данаилов

 

 1. ОбС 08-00-13513 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т. 8 (Протокол № 43) от проведеното на 27.10.2022 г. заседание на Общински съвет – гр. Бургас, с което е дадено съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Бургас“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ 

 

 1. ОбС 08-00-13516 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на целеви средства на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, за изработване на инвестиционен проект, промяна на предназначението на съществуваща сграда и нейната реконструкция в корпус за предоставяне на медицински дейности

 

 1. ОбС 08-00-13340 Питане от Живко Господинов  - общински съветник от ПП БСП, относно: Липса на улично осветление на паркинг в к-с „Меден рудник“ на бл. 16, вх. от 1 до 5

 

 1. ОбС 08-00-13375 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Констатиране на необходимост от предприемане на мерки по премахване на дървета в ж.к. „Меден рудник“, на паркинга пред бл. 19, вх.1  

 

 1. ОбС 08-00-13378 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Премахване на съборените от ураган дървета и клони на територията на община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-13397 Питане от Мария Табакова – общински съветник от ДБГ, относно: Решение на Общински съвет – Бургас от 27.10.22 г. свързано с увеличението на възнаграждението на кмета

 

 1. ОбС 08-00-13398 Питане от Мария Табакова – общински съветник от ДБГ, относно: Увеличение на заплатите на служителите в администрацията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13410 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Сигнали от граждани за неприятни миризми

 

 1. ОбС 08-00-13414 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Задължения по договор на фирма „Нелсън“

 

 1. ОбС 08-00-13415 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Зала Арена – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13420 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Цялостното състояние на инфраструктурата на гр. Българово

 

 1. ОбС 08-00-13421 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на оглед на състоянието на пешеходните пътеки на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13428 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Локациите, на които мобилната автоматична станция за измерване КАВ е работила през периода 1 юни – 31 август 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13479 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Строителство в имот с кадастрален номер 07079.613.360

 

 1. ОбС 08-00-13486 Питане от Иван Иванов и Росен Топкаров – общински съветници от  ПП „Средна европейска класа“, относно: Изграждане на детска болница в град Бургас 

             

 1. ОбС 08-00-13485 Питане от Иван Иванов и Росен Топкаров – общински съветници от  ПП „Средна европейска класа“, относно: Изграждане на детска болница в град Бургас (КСС)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за извършване на проучвателни и проектни дейности за укрепване на свлачищна територия по крайбрежна зона между солниците и кв. Сарафово 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Капиталовата програма на Община Бургас за 2022 г. с нов обект 2785 „Свлачище Солниците„ и финансови средства – собствени бюджетни средства в размер на 40 000 лв. за проучвателни и проектни дейности. Финансовият ресурс е за сметка на одобрените средства за обект 2726 „Укрепване подпорна стена Приморски парк“.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, тъй като активизиралите се свлачищни процеси всеки момент могат да доведат до пълно разрушаване на съществуващата алея, като същевременно застрашават живота и здравето на преминаващите пешеходци и велосипедисти.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13370 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, както следва:

 

§1. В глава трета „Транспорт и организация на движението“ на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, се създава нов раздел III със следното съдържание:

 

РАЗДЕЛ III

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА

 

Чл.13. Индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) на територията на община Бургас могат да бъдат управлявани при спазване на изискванията и ограниченията, регламентирани със Закона за движението по пътищата и настоящата Наредба.

Чл.14. Максимално допустимата скорост за движение на  ИЕПС на територията на община Бургас е 20 км/час.

Чл.15. Всяко ИЕПС трябва да е оборудвано с изправни:

1.спирачки;

2.механичен или електронен звънец, като не се използва друга звукова сигнализация;

3. устройства за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина  отпред и за излъчване на червена светлина отзад.

Чл.16. Водачите на ИЕПС са длъжни да спазват всички задължения и забрани, изчерпателно изброени в разпоредбите на чл.80а, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДвП.

Чл.17. (1) Забранява се движението на ИЕПС по тротоарните площи на всички населени места, с изключение на маркираните тротоарни велосипедни алеи.

         (2) В урбанизираната територия на гр. Бургас се забранява движението на ИЕПС в следните зони:

 1. улиците „Александровска“ и „Богориди“, както и другите пешеходни улици и алеи;
 2. градските градини;
 3. площадите;
 4. детските и спортни площадки.

 

§2. В раздел VI “Санкции и контрол на Наредбата се създава нов чл. 34а със следното съдържание:

Чл.34а. (1) Актовете за установяване на административни нарушения  по Раздел III се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината на осн. чл.167, ал.2, т.1 от Закона за движението по пътищата.

(2) За нарушения на чл. 14 и чл. 17 от тази Наредба на виновните лица се налагат наказания „глоба“ в  размер до 50.00 лв.

(3) За нарушения на Раздел III, извън случаите по предходната алинея, се налагат предвидените в Закона за движението по пътищата административни наказания.

(4) На основание чл.189, ал.12 от ЗДвП наказателните постановления за нарушения по предходните алинеи се издават от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13453 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас за периода 2021 – 2028 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема „Програма за управление на отпадъците на Община Бургас за периода  2021-2028 г.“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13462 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг от Европейска инвестиционна банка за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Създаване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да сключи договор за поемане на дългосрочен дълг с Европейска инвестиционна банка за финансиране на проект: „Създаване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас при следните основни параметри:

1. 1.Максимален размер на дългосрочния дълг – до 12 800 000 евро;

1.2 Валута на дълга – евро;

1.3. Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договор за финансиране от Европейска инвестиционна банка, усвояван на траншове, съгласно развитието на проекта и ликвидните нужди на общината;

1.4. Начин на обезпечаване – без обезпечение;

1.5. Срок за усвояване на кредита – до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Кредитът може да бъде усвоен еднократно или на траншове в рамките на 36 месеца. Кредитополучателят може да вземе решение и да не усвои целия заем, като за това не се дължат наказателни такси.

1.6. Метод за погасяване – ежемесечни лихвени плащания след първото усвояване.

1.7. Гратисен период за погасяване на главницата - до 7 години (84 месеца), считано от датата на подписване на договора за кредита.

1.8. Индикативен срок на кредита: 25 години, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.9. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

1.10. Индикативен лихвен процент – Фиксиран в размер до 4,5% или плаващ лихвен процент на база 6М Euribor + надбавка до 2%. Лихвата се определя в деня на усвояване на съответния транш при най-добри пазарни условия към момента на усвояване.

1.11. Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на банката.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас: да подготви и подаде искането за финансиране и съпътстващите с това документи; да подпише Финансов договор за заем с Европейската инвестиционна банка за съфинансиране на Проекта по т. 1 от настоящото решение, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. Кметът предоставя съгласувания проект за договор за финансиране на допустим проект от Европейската инвестиционна банка за сведение на Постоянната комисия по бюджет и финанси при общински съвет Бургас.

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на своевременни действия за изпълнение и приключване на дейностите по проекта в максимално кратък срок.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13426 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш, във връзка с икономическата обстановка в страната 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие определеният с Решение по т.1 от Протокол №17 от 27.09.2016г. данък върху таксиметровия превоз на пътници да бъде заплащан, както следва:
  1. Данъкът, в размер на 300 лева, представляващ минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси, да бъде заплащан от данъчно задължените лица на годишна база, във връзка с издаване на разрешения за извършване на таксиметрова дейност по чл.24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за 2023г.
  2. Разликата до пълния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници, определен с Решение по т.1 от Протокол №17 от 27.09.2016г. да бъде поета от държавния бюджет, чрез целева субсидия за компенсиране на бюджета на Община Бургас.
 2. Разрешение по чл.24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данък таксиметров превоз, определен в т.1.1.
 3. Община Бургас, чрез компетентните дирекции подготвя ежемесечни справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз.
 4. Община Бургас във връзка с т.1 и т.2 от настоящото решение, изготвя искане до министъра на транспорта  и съобщенията за получаване на компенсация от държавния бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2023 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г., определен в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Бургас и минималния размер на данъка по чл.61 ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл.61 ч от същия Закон.
 5.  При липса на приета законова разпоредба за компенсация на общините за намаляване на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в срок до 30.04.2023г., изпълнението на решенията по т.1 и т.2 се прекратява, а разликата подлежи на заплащане от данъчно-задължените лица, в срок до 30.06.2023 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13454 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост  (Основно училище „Антон Страшимиров“; Основно училище „Георги Бенковски“; Детска градина „Вълшебство“; Детска градина „Ален Мак“, кв. Сарафово)

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с предложения за инвестиции по процедура за подбор „Модернизация на образователната среда“ със следните обекти:

По компонент 1:

 • Основно училище „Антон Страшимиров“;
 • Основно училище „Георги Бенковски“;

По компонент 4:

 • Детска градина „Вълшебство“;
 • Детска градина „Ален Мак“, кв. Сарафово.
 1. Общински съвет – Бургас декларира, че за предложените обекти е осигурена устойчивост и съответните образователни институции ще продължат да функционират като такива и няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател.
 2. Общински съвет – Бургас дава съгласие за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13455 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Английска езикова гимназия „Гео Милев“; Основно училище „Климент Охридски“; Основно училище „Васил Априлов“) 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с предложения за инвестиции по процедура за подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“, компонент 1 със следните обекти:
 • Английска езикова гимназия „Гео Милев“;
 • Основно училище „Климент Охридски“;
 • Основно училище „Васил Априлов“;
 1. Общински съвет – Бургас декларира, че за предложените обекти е осигурена устойчивост и съответните образователни институции ще продължат да функционират като такива и няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.
 2. Общински съвет – Бургас дава съгласие за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13456 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложение за изпълнение на инвестиция по компонент 1: Образование и умения, инвестиция 2: „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Основно училище „Христо Ботев“, кв. Сарафово)

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с предложение за инвестиции по процедура за подбор „Модернизация на образователната среда“ по компонент 2 с обект: Основно училище „Христо Ботев“, кв. Сарафово.
 2. Общински съвет – Бургас декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответната образователна институция/филиал ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател.
 3. Общински съвет – Бургас дава съгласие за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.
 4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като водещ партньор в проект „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) и подпише партньорско споразумение със Столична Община и Българска соларна асоциация, партньори по проекта  

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да участва като водещ партньор в проект „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове)”, с бюджет за Община Бургас  96 000, 00 евро, от които 86 400, 00 евро предоставени като безвъзмездна финансова помощ и 9 600, 00 евро собствени средства. 

2. Дава съгласие Община Бургас да подпише с партньорите по проект „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове)”, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). Партньорско споразумение съгласно приложения проект.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

           

Днес, …………………… в гр. София, между:

            1. ОБЩИНА БУРГАС, БУЛСТАТ 000056814, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000 ул. „Александровска” № 26, представлявана от Димитър Николов в качеството му на кмет,  наричана по-нататък „Община Бургас“

            2. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, представлявана от Йорданка Фандъкова, в качеството й на кмет, наричана по-нататък „Бенефициер 1“

            3. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ“, ЕИК 176086519, със седалище и адрес на управление гр. Габрово 5300, ул. „Станционна“ № 14, представлявано от М. Димитров, наричано по-нататък „Бенефициер 2“,

            Наричани по-нататък „страните“, се сключи настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

 

Преамбюл

 

            На 01.09.2021 г. GIZ GmbH („Германско дружество за международно сътрудничество“ ООД) отпусна на Община Бургас безвъзмездна финансова помощ (номер на проекта 17.9045.0-003.03, Договор № 81277394) за изпълнение на проект „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове)” („Проектът”).

            Безвъзмездната помощ се отпуска за периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2023 г. („Период на проекта“). GIZ действа от името на Министерство на икономиката и действията по климата на Федерална Република Германия.

            Споразумението, подписано между GIZ и Община Бургас („Споразумението за безвъзмездна помощ”), определя Бенефициера като „Партньор по изпълнението” на проекта. По този начин Бенефициерът следва да получи част от безвъзмездната помощ за изпълнение на проекта.

            На 19.05.2022 г. между GIZ и Община Бургас се подписа Анекс към Споразумението за безвъзмездна помощ. С Анекса се приема, че Община София е пълноправен партньор в Проекта, както и че крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2023 г.

            Споразумението за безвъзмездна финансова помощ определя редица срокове и условия, които трябва да бъдат спазвани от Община Бургас при изпълнението на проекта.

            Оригиналът на Споразумението за безвъзмездна финансова помощ между GIZ и Община Бургас е на английски език.

            Настоящото споразумение между Страните определя реда и условията съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 81277394 (ДБФП, Договора), при които Община Бургас може да предостави финансиране в размер до 80 280.00 € (евро) на Бенефициер 1 и до 44 279,36 € (евро) на Бенефициер 2 за планирания им принос към проекта.

 

КЛАУЗИ:

 

§1 - Цел и предмет на дейност

            1. Бенефициер 1 и Бенефициер 2 се съгласяват да допринесат за проекта, описан в проектното предложение „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София (Слънчеви градове)”, което е приложено към Споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ като Приложение 1.

            2. Бенефициер 1 и Бенефициер 2 се съгласяват да допринесат за проекта чрез дейностите и в съответствие с конкретните целеви срокове („Основните етапи”), посочени в Приложение 1 към настоящото Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

            §2 - Общи задължения

            1. Бенефициер 1 и Бенефициер 2 ще използват финансирането, предоставено по настоящото Споразумение, единствено за да допринесат за изпълнението на проекта. Финансирането не може да се използва за никакви други цели.

            2. Бенефициер 1 и Бенефициер 2 нямат право да прехвърлят финансирането, предоставено по настоящото Споразумение, на други физически или юридически лица.

            3. Бенефициер 1 и Бенефициер 2 ще използват финансирането и ще изпълняват проекта в съответствие с цялото действащо законодателство (включително законите за борба с тероризма, законите за борба с подкупите и корупцията, законите за защита на личните данни и всички свързани с тях разпоредби). Бенефициерът е длъжен да спазва и всички други закони и разпоредби, които се прилагат спрямо него, включително тези, свързани с благотворителност, публична отговорност, здраве, безопасност и заетост. Бенефициерът няма да използва финансирането за подкрепа или насърчаване на насилието, за подпомагане на терористи или свързани с тероризъм дейности, за извършване на дейности по изпиране на пари или за финансиране на организации, за които е известно, че подкрепят тероризма или са свързани с изпирането на пари.

            4. Бенефициер 1 и Бенефициер 2 ще изпълнят дейностите, заложени в проекта, своевременно и професионално, с грижата на добър стопанин.

            § 3 – Вид на финансирането, размер на финансирането и процедура за отпускане на средства

            1. Съгласно предвидения бюджет, посочен в Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, Община Бургас може да предостави до 80 280,00 € (евро) на Бенефициер 1 и до 44 279,36 € (евро) на Бенефициер 2 за очаквания им принос към проекта. Финансирането ще се използва от Бенефициерите изключително за дейности по изпълнението на проекта.

            2. Плащанията ще се превеждат от Община Бургас на Бенефициер 1 и Бенефициер 2 по следните банкови сметки:

Бенефициер 1

Титуляр на сметката: Столична община

IBAN: BG89SOMB91303433008302

Основание: „Авансово/междинно/окончателно плащане за EUKI, project Solar Cities

и

Бенефициер 2

Титуляр на сметката : Българска соларна асоциация

IBAN: BG71FINV91501017643211

Основание: „Авансово/междинно/окончателно плащане за EUKI, project Solar Cities

 

            3. Бенефициер 1 и Бенефициер 2 трябва да открият отделна подсметка в своята банка или отделно разходно перо в собствените си сметки за разплащане на дейности, изпълнени по настоящото Споразумение. При подаване на първото искане за плащане следва да се уведоми Община Бургас за потвърждение на извършената трансакция.

            4. Субсидиите могат да се използват само за покриване на разходи, които са необходими за постигане на предвидената цел на проекта и са в съответствие с бюджета на проекта, който се съдържа в Приложение 1 към настоящото Споразумение. Допустими за финансиране от тази безвъзмездна помощ са само разходи, платени и поети от Бенефициера, направени в срока на Споразумението.

            5. Основните бюджетни редове от Приложение 1, а именно: 1. Външни експерти/консултанти, 2. Персонал, 3. Транспорт/пътни разходи, 4. Разходи за обучение, 5. Закупуване на стоки, 6. Разходи за обучение/консумативи,  могат да бъдат надхвърлени с до 20% след предварително одобрение от Община Бургас и само в случай че има налични икономии в други основни бюджетни редове (от 1. до 6.) на същата стойност.

            6. Съгласно уговореното в Споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, Бенефициер 1 ще осигури финансиране в размер до 8 920,00 € (евро), а Бенефициер 2 ще осигури финансиране в размер до 4 920,00 € (евро) от собствените си средства за проекта. Тези средства не могат да произтичат от друго публично финансиране (напр. от Европейския съюз). Бенефициерите ще информират незабавно Община Бургас, в случай че възнамеряват да получат допълнително финансиране за същия проект от друг източник на финансиране. Собствените средства следва да подлежат на одит, да бъдат част от финансовия отчет и да фигурират в списъка на разходите. Собствените средства ще се третират при същите условия като финансирането от Община Бургас.

            7. За покриване на разходите за дейностите, планирани при изпълнението на проекта, Община Бургас ще предостави финансирането на 8 транша, както следва:

          Бенефициер 1 (Столична община)

          Транш 1: (авансово плащане) юли, 2022 год.

          22 281,93 евро

 

Транш 2: след получаване на финансиране от EUKI (декември, 2022-януари, 2023)

4 439, 89 евро

 

Транш 3: след получаване на финансиране от EUKI (март, 2023-април, 2023)

13 339, 03 евро

 

Транш 4: след получаване на финансиране от EUKI (юни, 2023-юли, 2023)

8 879, 80 евро

 

Транш 5: след получаване на финансиране от EUKI (септември, 2023-октомври, 2023)

8 879, 80 евро

 

Транш 6: след получаване на финансиране от EUKI (декември, 2023-януари, 2024)

4 439, 90 евро

 

Транш 7: след получаване на финансиране от EUKI (януари, 2024-февруари, 2024)

4 420, 57 евро

 

Транш 8 (финално плащане): след получаване на финансиране от EUKI (април, 2024-май, 2024)

13 599, 08 евро

 

Бенефициер 2 (Българска Соларна Асоциация)

Транш 1: (авансово плащане) юли, 2022 год.

12 289,86 евро

 

Транш 2: след получаване на финансиране от EUKI (декември, 2022-януари, 2023)

2 448, 88 евро

 

Транш 3: след получаване на финансиране от EUKI (март, 2023-април, 2023)

7 357, 30 евро

 

Транш 4: след получаване на финансиране от EUKI (юни, 2023-юли, 2023)

4 897, 75 евро

 

Транш 5: след получаване на финансиране от EUKI (септември, 2023-октомври, 2023)

4 897, 75 евро

 

Транш 6: след получаване на финансиране от EUKI (декември, 2023-януари, 2024)

2 448, 88 евро

 

Транш 7: след получаване на финансиране от EUKI (януари, 2024-февруари, 2024)

2 438, 21 евро

 

Транш 8 (финално плащане): след получаване на финансиране от EUKI (април, 2024-май, 2024)

7 500, 80 евро

 

8. Плащанията на траншове ще се предоставят по писмено искане на получателите във валутата, посочена в Договора, след спазване на всички правила за финансово и административно отчитане, съгласно правилата на програмата и при условие че Община Бургас получи своевременно средствата от GIZ.

9. С изключение на първия транш, заедно с всяко искане за плащане Бенефициерите представят подписан финансов отчет със съответните придружаващи документи, доказващи направените разходи.

Финансовият отчет трябва да бъде изготвен съгласно посочената в Договора валута. Разходите се вписват хронологично и се разбиват по категории разходи или мерки, както е посочено в бюджета на Бенефициера (Приложение 1 към настоящото Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ).

Ако прогнозните разходи съдържат и административни такива, те трябва да бъдат уредени отделно, като еднократна сума. Горните граници, посочени в бюджетните редове и подробно описани в Приложение 1, не трябва да бъдат превишавани. Всички други категории разходи трябва да бъдат доказани чрез изпълнение на работа, услуги или доставки, оригинални разписки/фактури и документ за извършено плащане.

За всяка разписка/фактура (особено за пътни разходи), издадена в изпълнение на проекта, основанието за плащане трябва да може да бъде възпроизведено и документирано.

Субсидиите трябва да бъдат използвани икономично, като се вземат предвид принципите на ефикасност и ефективност. Субсидиите не могат да се използват за създаване на резервни фондове.

Всички останали средства, държани от Бенефициера, ще бъдат прихванати от следващия транш на плащане.

10. За изплатените от Община Бургас средства, Бенефициерът трябва да представи документ от банката за размера на постъпилата сума в съответната валута.

Всички финансови средства и всички направени разходи във връзка с получаване или изпращане на суми от или до Бенефициера се превалутират в евро по фиксинга на БНБ – 1.95583 лв. за 1 €.

11. Разход за възстановяване на ДДС по проекта от страна на Бенефициента е недопустим, в случай че Бенефициентът има право да възстановява ДДС.

12. В случай че Бенефициерът прецени, че част от полученото финансиране не е необходимо или не се изисква за осъществяване на дейности по Проекта, същият незабавно уведомява Община Бургас и възстановява тези средства на Община Бургас в 14-дневен срок от подаването на уведомлението.

Връщането на неправомерно получените средства се извършва по следната банкова сметка:

Титуляр на сметката: Община Бургас

IBAN: BG 94 SOMB 9130 34 23996524

BIC/ Swift код: SOMBBGSF с референция: „Връщане на превод за EUKI: СЛЪНЧЕВИ ГРАДОВЕ”

 

            § 4 — Продължителност

Бенефициерът ще участва в проекта от датата на сключване на настоящото споразумение до края на срока на Договора.

            § 5 - Отчитане на напредъка по изпълнението на проекта

            Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 01.09.2021 г. на всеки шест месеца Община Бургас следва да представя доклад за напредъка по проекта. В края на периода на проекта Община Бургас трябва да представи цялостен окончателен доклад за изпълнението на проекта.

            1. Окончателният доклад на Бенефициерите трябва да съдържа изчерпателно описание, обхващащо цялата им работа по Проекта.  Бенефициерите се отчитат пред Община Бургас за напредъка си в постигането на договорените резултати и постигането на целите на Проекта във формат, посочен в Приложение 5, и в съответствие с графика за отчитане, включен в Приложение 1 към настоящото Споразумение.

            2. Докладите на Бенефициерите се предоставят на Община Бургас в разумен срок след поискване и трябва да включват доказателства за постигнатия напредък и съответните резултати, включително подписани списъци на участниците в семинарите и срещите, организирани от получателя, снимки на събитията в цифров формат с висока разделителна способност, съобщения и програми, както и всякакви други материали, полезни за документиране на резултатите.

            3. В случай че проектът бъде отменен или прекратен преди крайния му срок, Бенефициерите следва да представят доклад, съдържащ цялостен анализ, във формат, определен от Община Бургас, в срок до 45 дни от отмяната или прекратяването му.

            4. Докладите, посочени в § 5.1 и 5.2, трябва да включват удостоверение от отговорния служител или друг подходящ представител на Бенефициерите, че информацията в доклада за напредъка и изпълнението на проекта е вярно представена.

            5. Получателите трябва да предоставят информацията си на английски език и по електронен път на електронен адрес, посочен от Община Бургас.

            § 6 - Отчитане на използването на средствата, получени за проекта

            Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 01.09.2021 г. Община Бургас трябва да представя на всеки три месеца междинен доклад за използването на полученото финансиране по проекта. В края на срока на проекта Община Бургас трябва да представи изчерпателен окончателен доклад за използването на финансирането, получено по проекта.

            Бенефициерите се задължават:

1.  да водят пълни и точни счетоводни книги, записи, документи и други доказателства, свързани с получаването и използването на финансирането, получено за проекта;

2.  да предоставят на Община Бургас хронологичен списък на всички свързани с проекта разходи и финансови вноски, надлежно разделени и в съответствие с категориите в бюджета на проекта, във формата предвидена в Приложение 5 и в съответствие с графика за финансова отчетност, включен в Приложение 3 към настоящото Споразумение;

3.  да представят на Община Бургас електронни копия на фактурите за всички получени или извършени плащания, свързани с проекта, и заедно с отчета си по § 6.2. Подадените документи трябва да са на английски език. За оригиналните фактури на друг език Бенефициерът предоставя официален превод на английски език;

4.  да подават финансовата информация, посочена в § 6.2 и § 6.3, по електронен път на електронен адрес, посочен от Община Бургас;

5.  да създадат отделно разходно перо/номер на проекта в счетоводната си система за този проект и водят счетоводна отчетност, показваща всички постъпления и плащания, свързани с проекта;

6.  да съхраняват оригиналните фактури за всички получени или извършени плащания, свързани с проекта, най-малко десет години след представянето на изчерпателния окончателен доклад за използването на финансирането, получено по проекта.

            § 7 - Интелектуална собственост

1. Бенефициерът се съгласява, че разрешава на GIZ и Община Бургас безсрочно, безвъзмездно и навсякъде по света да копират, адаптират и използват всички материали, разработени от него в резултат на финансирането.

2. При използването на материалите Община Бургас предприема необходимите мерки за посочване на Бенефициерите като източници, автори или лица, допринесли за създаването на материалите.

3. Упражняването на това право подлежи на изискванията за защита на личните данни и поверителност съгласно § 11 по-долу.

            § 8 - Право на преглед и одит

1. Бенефициерите се съгласяват да предоставят цялата финансова и друга документация, свързана с проекта, на Община Бургас и GIZ и/или на техни представители в разумни срокове и на разумни места за преглед и одит, както и да изпълняват всички разумни искания на Община Бургас и GIZ за информация и интервюта във връзка с проекта и използването на финансирането.

2. Бенефициерите разрешават на Община Бургас и/или на представители на GIZ, включително на външни консултанти, да посещават офисите им с разумно предизвестие, за да наблюдават дейностите, подкрепяни от финансирането, и/или да извършват преглед, одит или оценка, за да могат Община Бургас и/или GIZ да упражняват контрол върху използването на финансирането и да оценяват напредъка на проекта. Бенефициерите се съгласяват да предоставят разумно съдействие във връзка с тези посещения, включително информация относно дейностите по проекта и организиране на времето, когато съответният персонал по проекта ще бъде на разположение.

            § 9 - Публичност

            1. Страните трябва да отбелязват участието си в проекта във всяко свое публично изявление, свързано с проекта.

            2. Страните имат право да споменават финансирането и съответните роли на Община Бургас и Бенефициерите в проекта в своите годишни доклади, на своя уебсайт и в публични изявления.

            3. Никоя от Страните няма право да използва логото или емблемата на някоя от другите Страни, без да е получила предварителното писмено одобрение на тази Страна.

            § 10 - Защита на личните данни и конфиденциалност

            Бенефициерите се задължават и гарантират, че техните представители, подизпълнители, консултанти или служители се съгласяват да администрират, изпълняват и предоставят приноса си към проекта в съответствие с разпоредбите на цялото приложимо законодателство относно защитата на личните данни и поверителността.

            § 11 - Спиране на действието или прекратяване на настоящото Споразумение

            1. Община Бургас си запазва правото да задържи или да изиска обратно плащането на средствата или на части от тях, ако:

            - финансовата помощ не се използва или вече не се използва по предназначението на Проекта;

            - стане ясно, че предвидената цел на проекта или приносът на Бенефициерите към него не могат да бъдат постигнати с одобрените средства или изобщо;

            - възникнат обстоятелства, които променят или обезсмислят предвидената цел на проекта или приноса на Бенефициерите в него;

            - условията, поставени от Община Бургас, не могат да бъдат изпълнени или не могат да бъдат изпълнени в рамките на определения срок По-специално това касае навременното представяне на отчети и спазване на изискванията за оповестяване, посочени в § 10 от настоящото Споразумение за безвъзмездна финансова помощ.

            Община Бургас няма право да задържа или изисква обратно изплатени средства, ако Бенефициерите са осъществили принос към проекта чрез изпълнение на предвидените дейности, и финансовото отчитане за тях е извършено или своевременно ще бъде извършено по правилата, предвидени в настоящото споразумение.

            2. Община Бургас може да прекрати Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без предизвестие и без да дължи каквато и да е компенсация, ако Бенефициерът:

            - без основателна причина не изпълни някое от задълженията си и след като е бил уведомен с писмо да изпълни тези задължения, все още не ги е изпълнил или не е представил задоволително обяснение в срок от 30 (тридесет) дни от изпращането на писмото;

            - е обявен в несъстоятелност или е в процес на ликвидация с депозирани в съда документи, сключил е споразумение с кредиторите, преустановил е стопанската си дейност, обект е на производство по тези въпроси или се намира в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура, предвидена в националното законодателство или подзаконови актове;

            - ако представителят на Бенефициера е осъден за престъпление, свързано с професионалното поведение, с влязла в сила присъда или е виновен за тежко професионално нарушение;

            - ако представителят на Бенефициера е осъден в участие в какъвто и да е акт на измама или корупция, или е замесен в престъпна организация, или каквато и да е друга незаконна дейност, накърняваща финансовия интерес на Община Бургас, като това се отнася и за партньорите, подизпълнителите и представителите на Бенефициера;

            - промени своята правосубектност, освен ако не бъде изготвен анекс към настоящото споразумение за безвъзмездна финансова помощ, в който да бъде отбелязан този факт;

            - не спазва административните разпоредби, като например финансовото отчитане и възлагане;

            - прави неверни или непълни изявления, за да получи безвъзмездната финансова помощ, или предоставя отчети, които не отразяват действителността.

            3. В случай на прекратяване на участието си в проекта, Бенефициерите имат право да получат плащания само за частта от своя принос, която е била изпълнена, с изключение на разходите, свързани с текущи ангажименти, които ще бъдат изпълнени след датата на прекратяване. За да получат плащане, Бенефициерите трябва да подадат искане за плащане и окончателен доклад в съответствие с разпоредбите на настоящото Споразумение.

            4. Преди или вместо да прекрати споразумението, Община Бургас може да спре плащанията като предпазна мярка без предварително уведомление.

            § 12 - Връщане на средства

            1. В случай че Община Бургас прекрати настоящото Споразумение поради нареждане за финансово възстановяване от страна на GIZ, Бенефициерите са длъжни да върнат на Община Бургас финансирането получено за проекта, единствено и само при еднозначно доказана вина за неизпълнение или злоупотреба.

            2. Всички суми, за които не може да се докаже по подходящ начин, че са изразходвани за договорената цел, следва да бъдат незабавно възстановени от Бенефициерите на Община Бургас.

            3. В случай че Община Бургас спре или прекрати настоящото Споразумение по друга причина в съответствие с § 12, Бенефициерите са длъжни да възстановят всички все още неизползвани средства от предишни траншове, в срок до 14 дни след като бъдат уведомени от Община Бургас за решението й да спре или прекрати настоящото Споразумение.

            4. В случай че предоставените средства не се използват за плащания в рамките на предвидения период, върху оставащия баланс не се дължи лихва. Всички неусвоени средства, включително натрупаните лихви, ще бъдат възстановени изцяло на Община Бургас след приключване срока на споразумението.

            5. Според параграф 4.2, буква „е“ от Споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага лихвен процент в размер на 5 (пет) процентни пункта над основния лихвен процент на Европейската централна банка годишно.

            Връщането на получени средства се извършва по следната банкова сметка:

            Титуляр на сметката Община Бургас

            IBAN: BG 94 SOMB 9130 34 23996524

            BIC/ Swift код: SOMBBGSF с референция: „Връщане на превод за EUKI: СЛЪНЧЕВИ ГРАДОВЕ”

            § 13 - Лица за контакт

            Страните се споразумяват цялата кореспонденция във връзка и по повод изпълнението на Договора и настоящото споразумение да се осъществява чрез следните

            Лица за контакт:

            За Столична община – Теодора Полимерова тел. 029041362, имейл  t_polimerova@sofia.bg

            За Община Бургас: Ивайло Трендафилов тел. 0886717271, имейл i.trendafilov@burgas.bg

            За Българска Соларна Асоциация- Мирослав Димитров тел. 0888 982656, имейл miroslav.dimitrov@technosun.bg

 

            § 14 – Приложения към споразумението

            Приложения, неразделна част от настоящото Споразумение:

 • Приложение 1 – Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключено между GIZ и Община Бургас (номер на проекта 17.9045.0-003.03, договор № 81277394) и приложенията към него;
 • Приложение 2 – Допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключено между GIZ и Община Бургас (номер на проекта 17.9045.0-003.03, договор № 81277394) и приложенията към него;
 • Приложение 3 – Тримесечна рамка за финансиране на проекта (Annex_3b);
 • Приложение 4 – Потвърждение за банкова сметка (Annex_3 h);
 • Приложение 5 – Финансов отчет и искане за плащане (Annex 3d-f);
 • Приложение 6 – Опис на оборудване/ обзавеждане и материали (Annex_3 g2);
 • Приложение 7 – Отчет за извършена работа на експерти.

            § 15 - Формални изисквания и невалидни клаузи

            1. Измененията и допълненията на настоящото Споразумение, както и всички изявления и уведомления, които се правят по силата на настоящото Споразумение, са валидни само в писмена форма.

            2. В случай че съд или друг компетентен орган установи, че някоя от разпоредбите на това Споразумение (или част от някоя разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или част от нея се счита за премахната, доколкото е необходимо, като това не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби на това Споразумение.

            § 16 - Приложимо право и разрешаване на спорове

            1. Това Споразумение и всички спорове или претенции, произтичащи от или във връзка с него или предмета му на формиране (включително извъндоговорни спорове или претенции), се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.

            § 17Настоящото Споразумение се подписа в 4 (четири) оригинални хартиени екземпляра, по един за Община Бургас и Българска Соларна Асоциация и 2 за Столична община.

 

 

ЗА Община Бургас                                                          ЗА Столична община

 

………………………………………..                        ………………………………………….

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КМЕТ                                   ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ

дата: ……………….. .2022  г.                                       дата: ……….. .2022 г.

 

 

ЗА Българска соларна асоциация

 

…………………………………………….

 

М. ДИМИТРОВ – председател на Управителния съвет

дата: ………. .2022 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13425 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Укрепване  капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“ по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение с наименование „Укрепване  капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“ по процедура BG05SFPR002-2.002 Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.;

2. Общински съвет – Бургас дава съгласие, за нуждите на проекта да се използва помещение частна общинска собственост, представляващо обособен обект „Кафе“, с обща площ 124,50 кв. м, включващ: кафе, склад и прилежаща площ към кафе, при граници: север – стълбище и външен зид, изток: външен зид, юг – сервизни помещения, тераса и офис, запад – офис, коридор и помещение за майки с деца, разположено на втория етаж в масивна двуетажна сграда – „Автогара Юг“, отразена с идентификатор 07079.618.1060.1 в одобрените КККР на гр. Бургас, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.618.1060 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ I, в кв.2 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13451 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, платим на предявяване,  който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ в размер на  119 185 лв. /сто и деветнадесет хиляди сто осемдесет и пет лева/, или 110 % (сто и десет процента) от стойността на заявеното авансово плащане по проекта.

2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише издадената запис на заповед.

 

 

 

 

Приложение № 9.5б

                                                                                                                     

ДО

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ГР. СОФИЯ

Бул. “Цар Борис ІІІ” № 136

 

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

 

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 119 185 лева

 

 

 

 

Днес, .............................год., в гр. Бургас,  ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ, с ЕГН: ………………, лична карта №  …………., издадена на …………. год. от МВР – гр. Бургас, с  постоянен  адрес………………. в качеството си на Кмет на Община Бургас, област Бургас, ул. „Александровска“ № 26, БУЛСТАТ 000056814, и на основание чл. 535-чл. 538 от Търговския закон като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано от Изпълнителния директор – ………….. (изписват се трите имена на изпълняващия длъжността изпълнителен директор на Фонда към датата на издаване на записа на заповед), сумата от 119 185 лв. /сто и деветнадесет хиляди сто осемдесет и пет лева/. Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на одобрения годишен бюджет за съответната календарна година, определен в Договор  № МДР-ИП-01-86 от 20.07.2018г., сключен между УО на ПМДР 2014-2020 г. и Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено.

 

 

Дата на издаване: ...................................................

 

Място на издаване: гр. Бургас

 

Подпис на издателя: ..............................................

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13452 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект № BG14MFOP001-1.019-0003 „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки” на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, платим на предявяване, който обезпечава 110 % от размера на исканото авансово плащане по проект № BG14MFOP001-1.019-0003 „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, АДБФП № МДР-ИП-01-101/19.05.2022г., по процедура № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ на ПМДР2014-2020, в размер до 352 000 лв. (триста петдесет и две хиляди лева), със срок за предявяване до датата на влизане в сила на акта за верификация по окончателното искане за плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-101/19.05.2022г (но не по-малко от 6 месеца от датата на изтичане на срока по Договора за БФП), съгласно приложения образец, неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

Приложение № 16

 

ДО

ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ГР. СОФИЯ

Бул. “Цар Борис ІІІ” № 136

 

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: …………… лева

 

 

Днес, ..............................год., в гр.(с.) ........................................................................................, ...................................................................................................(трите имена), с ЕГН: .........................., лична карта № ..................................., издадена на ............................. год. от МВР – гр. .................., с постоянен  адрес: гр.  ......................................................., ул. ........................................... № ..........., в качеството си на Кмет на Община/ Представляващ Компетентния орган на публичноправния орган ........................................................................, област ........................................................., ул. .....................................................  №  ....................., БУЛСТАТ ......................................................, и на основание чл. 535-чл. 538 от Търговския закон като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано от Изпълнителния директор – .........................…………………………………………………………………………………….(изписват се трите имена на изпълняващия длъжността изпълнителен директор на Фонда към датата на издаване на записа на заповед), сумата от ......................................... лева, (словом ....................................................................................................................................................).

 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор/ Споразумение № ....................... от ...................г., сключен между ........................................... и .........................................................

 

Дата на издаване: ...................................................

 

Място на издаване: ................................................

 

Подпис на издателя: ..............................................

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13461 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас; 2. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

    1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас, с което се предвижда: създаване на две нови сезонни позиции за детски атракции - К 2.30 и К 2.31; една нова сезонна позиция за сладолед - К 1.27; една нова сезонна позиция за цигари - К 9.5; една нова сезонна позиция за хладилни витрини за минерална вода и безалкохолни напитки - К 7.13; четири нови целогодишни позиции за детски атракции – Е 39, Е 40, Е 41 и Е 42 и промяна на позиции за детски атракции от сезонни в целогодишни, съответно с номера: позиция К 2.9 се преномерира с номер Е 43, позиция К 2.15 се преномерира с номер Е 7, позиция К 2.18 се преномерира с номер Е 10, позиция К 2.24 се преномерира с номер Е 44, позиция К 2.25 се преномерира с номер Е 45, позиция К 2.27 се преномерира с номер Е 46, позиция К 2.29 се преномерира с номер Е 30, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.
 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с което се предвижда 1 (една) нова целогодишна позиция - за детски атракции - Е 2, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.  

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13463 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.10 по КК на с. Маринка – общинска частна собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.4 по КК на с. Маринка – общинска собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „пасище“; 3. Одобряване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.10 по КК на с. Маринка – общинска частна собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.                     

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл.25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.4 по КК на с. Маринка - общинска собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „пасище“.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с. Маринка, Община Бургас.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13464 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 (бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312) по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.2809 и 07079.3.2767  по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост; 2. Одобряване на ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 (бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312) по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

              1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 /бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312/ по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.2809 и 07079.3.2767  по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост;

            2. Одобряване на ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 /бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312/ по КК на гр. Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр. Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13491 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.23 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост; 2. ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас  

РЕШЕНИЕ:

 

              1. Дава предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.23 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост;

            2. Одобрява ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица с о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.4, за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

            ПУП-ПУР касае инвестиционен проект в процес на сертифициране за инвестиция клас А пред Българската агенция за инвестиции, което изисква бързо административно обслужване, съобразно разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите. Своевременното процедиране на плана ще даде възможност за стартиране реализирането на инвестицията, свързана с развиване на производство и откриване на работни места, безспорно в голям обществен интерес, поради което на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13467 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, за изграждане на нов трафопост – тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ І в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по КККР на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се учреди в полза на „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД, ЕИК 000053191, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация” №86, представлявано от Управителя – проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на нов трафопост - тип БКТП, с размери 4,46м х 2,70м и застроена площ 12,55 кв.м, ведно със сервитутно право на прилежащата в имота зона, с площ 54 кв.м, определена по реда на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, в недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 1173 кв.м, с отреждане „за паркинг“, при граници: североизток – УПИ III и улична регулация с о.т. 1910 – о.т. 1911, югоизток – улична регулация с о.т. 1909 – о.т. 1911, югозапад – УПИ XV, улична регулация с о.т. 1521 – о.т. 394г и УПИ IV-общ., северозапад – УПИ IV-общ., УПИ II-2422 и УПИ III, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по одобрените КККР на гр. Бургас, целият с площ 1173 кв.м, при граници: 07079.608.331, 07079.608.332, 07079.608.320, 07079.608.101, 07079.608.295, 07079.608.325, актуван с Акт №3314/10.06.2002г. за публична общинска собственост, общо за сумата 16 270 (шестнадесет хиляди двеста и седемдесет) лева, без ДДС, представляваща цената на правото на строеж, ведно с цената на сервитутната зона.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13430 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №54, вх. 3, ет. 5, ап. 13 (десен), на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

І. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10013/25.08.2022г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №54, вход 3, етаж 5, ап. 13  (десен), от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

ІІ. Да се продаде на А. Д. С., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №54 (петдесет и четири), вход 3 (три), етаж 5 (пет), ап. 13 (тринадесет – десен), със застроена площ 71,71 (седемдесет и един цяло седемдесет и един) кв.м, ведно с 1,362 (едно цяло триста шестдесет и два) % ид. части от общите части на сградата (9,52кв.м) и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение №9 (девет), с площ 3,73 (три цяло седемдесет и три) кв.м, с идентификатор 07079.607.54.1.49 (нула седем нула седем девет точка шест нула седем точка пет четири точка едно точка четири девет) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС 07079.607.54.1.33, СОС 07079.607.54.1.50, под обекта – СОС 07079.607.54.1.46, над обекта – 07079.607.54.1.52, за сумата от 150 500 (сто и петдесет хиляди и петстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13431 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок № 10(410), вход А(1), етаж 1, апартамент № 1 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10028/21.09.2022г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 10(410), вход А(1), етаж 1, апартамент № 1 - ляв, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., приета по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022г. заседание на Общински съвет – Бургас, в Раздел ІІ – „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1 – „Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се продаде на С. Д. У., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 10(410), вход А(1), етаж 1, ап. 1 - ляв, със застроена площ 93,88 кв.м, ведно с 0,721 % ид. части от общите части на сградата (14,92 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 12 с площ 2,91 кв.м, с идентификатор 07079.651.195.1.1 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма, над обекта – 07079.651.219.1.13, за сумата от 134 000 (сто тридесет и четири хиляди) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13432 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок №53, вход В(3), етаж 7, апартамент № 69, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на Г. Т. К., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 53(453), вход В(3), етаж 7, апартамент № 69 – десен, със застроена площ 65,83 кв.м, ведно с 1,0901 % ид. части от общите части на сградата (8,48 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение 69 с площ 3,22 кв.м, с идентификатор 07079.653.494.3.21 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.494.3.20; под обекта – 07079.653.494.3.18, над обекта – 07079.653.494.3.24, за сумата 91300 (деветдесет и една хиляди и триста)  лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13433 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, блок №41, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 88, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на И. П. В., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 41(441), вход Г(4), етаж 7, апартамент № 88 – среден, със застроена площ 45,30 кв.м, ведно с 0,760 % ид. части от общите части на сградата (5,89 кв.м)  и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 88 с площ 2,32 кв.м, с идентификатор 07079.653.481.4.19 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.481.4.18, 07079.653.481.4.20; под обекта – 07079.653.481.4.16, над обекта – 07079.653.481.4.22, за сумата 57 700 (петдесет и седем хиляди и седемстотин)  лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13434 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №58, ет. 4 (3-ти жилищен), ап. 5, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13435 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 11, етаж 8, апартамент 25, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г., приета с Решение по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36), в раздел ІІ, т.1 „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“ с общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 11, ет. 8, ап. 25, със застроена площ 40,79 кв.м, с прилежащо избено помещение №50, с площ 3,59 кв.м, ведно с 0,379 % идеални части от общите части на сградата (5,91 кв.м) и от правото на строеж върху общинска земя, актувано с Акт №10029/29.09.2022г. за частна общинска собственост.

2. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10029/29.09.2022г. за частна общинска собственост., представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 11, ет. 8, ап. 25, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

3. Да се продаде на А. А. А., с постоянен адрес: гр. Бургас, общинско жилище, актувано с Акт №10029/29.09.2022г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57 (петдесет и седем), вход 11 (единадесет), етаж 8 (осем), апартамент 25 (двадесет и пет), със застроена площ 40,79 (четиридесет цяло и седемдесет и девет стотни) кв.м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с прилежащо избено помещение № 50 (петдесет) с площ 3,59 (три цяло и петдесет и девет стотни) кв.м, ведно с 0,379 % (нула цяло и триста седемдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,91 (пет цяло и деветдесет и един) кв.м и с право на строеж върху общинска земя, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.97.1.382 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка девет седем точка едно точка три осем две) по КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.620.97.1.381; под обекта: 07079.620.97.1.378; над обекта: 07079.620.97.1.386, за сумата от 88 900 лв. (осемдесет и осем хиляди и деветстотин лева).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13446 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ с идентификатор 32425.28.5 по КККР на с. Изворище, целият с площ 1000 кв. метра, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти за 2022 г. на Община Бургас, приета по т.2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет- Бургас (Протокол №36), в частта на Раздел ІІ, т. 2 „Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания“ с недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 32425.28.5 по КККР на с. Изворище, целият с 1000 кв. метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, актуван с Акт за частна общинска собственост №8152/10.07.2015 г.;

2. Да се продаде на А. Х. К., с постоянен адрес: общ. Карнобат, недвижим имот, за който е съставен Акт №8152/10.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан в Агенция по вписванията-Бургас под №64, тим 27, вх. Рег. №9375/27.07.2015 г., представляващ ПИ с идентификатор 32425.28.5 по КККР на с. Изворище, целият с площ 1000 кв. метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, при съседи: 32425.28.356, 32425.28.4, идентичен с поземлен имот №000358 по КВС на земл. с. Изворище, общ. Бургас, за сумата от 15 370,00 (петнадесет хиляди триста и седемдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13436 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV в квартал 14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с решение по т.2 от Протокол №36/07.04.2022 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 22/598 кв. м идеални части от УПИ ХІV-80, целият с площ  598 кв. м по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, съответстващ на 23/599 кв. м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.820.194, с площ 599 кв. м по одобрена КК на гр. Бургас.

ІІ.  Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. Д. И., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9992/29.06.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 22/598 (двадесет и два от петстотин деветдесет и осем) кв. м. идеални части от УПИ ХІV-80 (четиринадесет римско за имот пл.№ осемдесет) в кв.14 (четиринадесет), при граници на целия имот: североизток – УПИ ІV и УПИ ХІV; югоизток – улица „Октомври“; югозапад – УПИ ХХ и северозапад – ХХVІ, по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, съответстващи на 23/599 (двадесет и три от петстотин деветдесет и девет) кв. м. ид. части от ПИ с ид. 07079.820.194 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка едно девет четири) по КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.193, 07079.820.946, 07079.820.208, 07079.820.207 и  07079.820.1453, за сума в размер на 7170 (седем хиляди сто и седемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13437 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III, кв. 8 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г., приета по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 36), в частта на раздел II „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, с УПИ III в кв. 8 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Р. Д. М., с постоянен адрес: гр. Бургас и И. А. А., с постоянен адрес: с. Казичене, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №10036/04.10.2022г. за частна общинска собственост, представляващи 258/403 кв. м идеални части от УПИ III, кв.8, по действащия план на ж. р. Меден Рудник, гр. Бургас, целият с площ 403 кв.м, отреден „за друг обществен обект, комплекс“, при граници: север – улица, изток – УПИ V, юг – УПИ V и УПИ VI, запад – УПИ II, отразен като ПИ с идентификатор 07079.651.27, с площ 402 кв.м, при съседи: 07079.651.26, 07079.651.313, 07079.651.312, 07079.651.144, в одобрената Кадастрална карта на гр. Бургас, за сумата 85 920 лева (осемдесет и пет хиляди деветстотин и двадесет лв.), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13438 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХII-1624 в кв. 107 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022г., приета по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 36), в частта на раздел II „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, с УПИ ХХII-1624 в кв. 107 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и „Кастела“ ЕООД, ЕИК 131390601, с управител М. Маринов, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда“, бл.265, вх. А, ет. 7, ап. 21, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №10027/21.09.2022г. за частна общинска собственост, представляващи 21/539 кв.м идеални части от УПИ ХХII-634, кв. 107, по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, целият с площ 539 кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ, при граници: север – УПИ ХХI, изток – УПИ ХХIII, юг – ул. „Босна“, запад - ул. „Света гора“, отразен като ПИ с идентификатор 07079.650.469, с площ 539 кв.м при съседи: 07079.650.475, 07079.650.470, 07079.650.1 по одобрената карта на гр. Бургас, за сумата 7800 лева (седем хиляди и осемстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13439 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 54/1306 кв. м. ид. ч. от УПИ ХІ-73 в кв.14, целият с площ 1306 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с решение по т.2 от Протокол №36/07.04.2022 г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 54/1306 кв. м ид.ч. от УПИ ХІ-73 в кв.14, целият с площ 1306 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.73, с площ 1306 кв. м. по одобрена КК на с. Брястовец, Община Бургас.

            ІІ.  Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Г. Д. Ц., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт № 10024/14.09.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 54/1306 (петдесет и четири от хиляда триста и шест) кв. м идеални части от  УПИ ХІ-73 (единадесет римско за имот пл. номер седемдесет и три), целият с площ 1306 (хиляда триста и шест) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.14 (четиринадесет) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ХІІ и УПИ ІХ, изток-УПИ Х, юг и запад-улици, съответстващ на 54/1306 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.73 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка седем три) с площ 1306 (хиляда триста и шест) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.683, 06776.501.72, 06776.501.369, 06776.501.515 и 06776.501.68, за сума в размер на 1960 (хиляда деветстотин и шестдесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13440 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 34/934 кв. м. ид. ч. от УПИ ІV-76 в кв.29, целият с площ 934 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с решение по т.2 от Протокол №36/07.04.2022 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 34/934 кв. м ид.ч. от УПИ ІV-76 в кв.29, целият с площ 934 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, съответстващи на 34/934 кв. м ид. части от ПИ с идентификатор 06776.501.76, с площ 934 кв. м. по одобрена КК на с. Брястовец, Община Бургас.

            ІІ.  Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и З. Й. Г., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт № 9993/29.06.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 34/934 (тридесет и четири от деветстотин тридесет и четири) кв. м идеални части от  УПИ ІV-76 (четири римско за имот пл. номер седемдесет и шест), целият с площ 934 (деветстотин тридесет и четири) кв. м, отреден „За жилищно строителство“ в кв.29 (двадесет и девет) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: север - улица "Шеста"; изток- УПИ V и УПИ ІХ; юг- УПИ Х и запад-УПИ ІІІ, съответстващи на 34/934 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.76 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка седем шест) с площ 934 (деветстотин тридесет и четири) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.597, 06776.501.82, 06776.501.81, 06776.501.683 и 06776.501.77, за сума в размер на 1160 (хиляда сто и шестдесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13441 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IX-348 в кв. 31 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г., приета по т. 2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 36), в частта на раздел II „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с нова подточка.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. Т. К., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 10023/14.09.2022г. за частна общинска собственост, представляващи 8/384 кв.м идеални части от УПИ IX-348 в кв. 31, целият с площ 384 кв.м, по действащия план на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ I-347, изток – УПИ II-350, юг – УПИ VII-349, запад – улица, отразен като ПИ с идентификатор 07079.823.395, целият с площ 385 кв.м по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 07079.823.393, 07079.823.396, 07079.823.397, 07079.823.394, за сумата от 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13442 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 32/1063 кв.м ид. ч. от УПИ VІІІ-333,334 в кв.15, целият с площ 1063 кв.м по плана на в.з. „Минерални бани“,  гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА БУРГАС и С. Н. М., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на 32/1063 (тридесет и два от хиляда шестдесет и три) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9914/23.03.2022г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-333,334 (осем римско за имоти с планоснимачни номера триста тридесет и три и триста тридесет и четири ) в кв. 15 (петнадесет), целият с площ 1063 (хиляда шестдесет и три) кв.м по действащия план на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, отреден "за вилно строителство", при граници: североизток - улица; югоизток - улица; югозапад - УПИ ІХ; северозапад - УПИ VІІ, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.701.111 (нула седем нула седем девет точка седем нула едно точка едно едно едно), целият с площ 1061 (хиляда шестдесет и един) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.701.110, 07079.701.112, 07079.701.419, 07079.701.415, 07079.701.109, за сумата от 4900 лв. (четири хиляди и деветстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13445 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба общинска идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.17.1330 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Старите лозя“, земл. кв. Рудник, гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти за 2022 г. на Община Бургас, приета по т.2 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36), в частта на Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 120/820 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.17.1330 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 820 кв. метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставен орна земя, актуван с Акт за частна общинска собственост №10035/04.10.2022 г.;

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Ж. Р. Т., с постоянен адрес гр. Бургас, чрез продажба на общинските 120/820 (сто и двадесет от осемстотин и двадесет) кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.17.1330 (нула седем нула седем девет точка едно седем точка едно три три нула) по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-965/22.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ 820 (осемстотин и двадесет) кв. метра, при съседи: 07079.17.2290, 07079.17.1336, идентичен с поземлен имот №317 по недействащата КВС на земл. кв. Рудник, гр. Бургас, актувани с акт №10035/04.10.2022 г. за частна общинска собственост, за сумата 2 370 (две хиляди триста и седемдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13447 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-62 в кв. 7 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.62 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с Решение по т. 12 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 46/546 кв.м ид. ч. от УПИ I-62 в кв. 8, целият с площ 546 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.62 и площ 546 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9616/23.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с №49, том 36, Вх. рег.№ 11547 от 12.08.2021 г.;
 2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. Д. Ф., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 46/546 (четиридесет и шест от петстотин четиридесет и шест) кв.м ид.ч. от УПИ I-62 (едно римско, отреден за имот с планоснимачен номер шестдесет и две) в кв. 7 (седем) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 546 (петстотин четиридесет и шест) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток – УПИ XI-62, юг-УПИ XIII-66, запад-улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.62 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка шест две) и с площ 546 (петстотин четиридесет и шест) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 11.03.2022 г., при съседи: 07079.832.66, 07079.832.199, 07079.832.181, 07079.832.175, актувани с Акт за частна общинска собственост №9616/23.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №49, том 36, Дв. Вх.№11547/17.08.2021 г., за сумата от 2530 (две хиляди петстотин и тридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13448 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-21 в кв. 4а по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.21 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2022 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 125/825 кв.м ид. ч. от УПИ I-21 в кв. 4a, целият с площ 825 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.21 и площ 822 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9275/04.11.2019г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №115, том 50, Дв. Вх.№16539/17.13.2019 г.;
 2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. П. К., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 125/825 (сто двадесет и пет от осемстотин двадесет и пет) кв.м ид.ч. от УПИ I-21 (едно римско, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и едно) в кв. 4а (четири, буква а) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, изменен с Решение №39-7/12.08.2014 г. на Общински съвет-Бургас, целият с площ 825 (осемстотин двадесет и пет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ VIII-19 и УПИ  X-20, изток – край на регулация, юг–УПИ II-22, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.21 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка две едно) и с площ 822 (осемстотин двадесет и две) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-5254-22.05.2019 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.11.620, 07079.832.175, 07079.832.22, 07079.832.20, 07079.832.19, актувани с Акт за частна общинска собственост №9275/04.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №115, том 50, Дв. Вх.№16539/17.12.2019 г., за сумата от 5 850 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXV-1877 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.3043 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., приета с Решение по т. 2 от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36) в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с нова точка: имот - частна общинска собственост, представляващ 11/468 кв. метра ид. части от УПИ XXV-1877 в кв. 151 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", с идентификатор 07079.712.3043 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 457 кв. м.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Г. Р. И., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 11/468 (единадесет от четиристотин шестдесет и осем) кв. метра ид. части от УПИ XXV-1877 (двадесет и пет римско за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин седемдесет и седем), целият с площ 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв. метра в кв. 151 (сто петдесет и едно) по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници на целия имот север - УПИ II-1877, изток - улица, юг - УПИ III-1878, запад - УПИ I-1876, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.3043 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка три нула четири три), целият с площ 457 (четиристотин петдесет и седем) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.712.1876, 07079.712.1878, 07079.712.3730, 07079.712.1877, за които е съставен Акт №10015/25.08.2022 г. за частна общинска собственост, за сумата 480,00 (четиристотин и осемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI в кв. 142 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1586 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., приета с Решение по т. 2 от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36) в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с нова точка: имот - частна общинска собственост, представляващ 117/913 кв. метра ид. части от УПИ XI, целият с площ 913 кв. метра в кв. 142 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", с идентификатор 07079.712.3759 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 909 кв. м.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и В. Ж. Г., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 117/913 (сто и седемнадесет от деветстотин и тринадесет) кв. метра ид. части от УПИ XI (единадесет римско), целият с площ 913 (деветстотин и тринадесет) кв. метра в кв. 142 (сто четиридесет и две) по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници на целия имот: север - УПИ XII-1587, изток - УПИ X-1585, юг - улица, запад - улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.3759 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка три седем пет девет), целият с площ 909 (деветстотин и девет) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.712.1587, 07079.712.1585, 07079.712.3740, 07079.712.3736, за които е съставен Акт №9968/26.05.2022 г. за частна общинска собственост, за сумата 4860,00 (четири хиляди осемстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13480 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХVI-210, кв. 29 по ПУП – ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.502 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 110/389 кв.м идеални части от имота 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., приета с Решение №36-2/07.04.2022г. на Общински съвет – Бургас, в частта на Раздел ІІ. „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с нова подточка: 110/389 кв.м идеални части от УПИ ХVI-210 в кв. 29 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, целият с площ 389 кв.м, отреден „За жилищно строителство“.

II. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. П. П., с постоянен адрес: гр. Бургас, продажба на общинската идеална част от УПИ XVI-210, кв. 29 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, в размер на 110/389 кв.м идеални части, целият с площ 389 кв.м, отреден „За жилищно строителство“, при граници на целия имот: североизток - ХV-222, югоизток – улична регулация с о.т. 80 – о.т. 81 (ул. „Резвая“), югозапад – УПИ XVII – 210, северозапад - УПИ V-211 и УПИ VI-общ., съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.502 по одобрени КККР на с. Извор, целият с площ 392 кв.м, при съседи на целия имот: 32367.501.210, 32367.501.586, 32367.501.222, 32367.501.501, 32367.501.211, актувани с Акт №9231/ 13.08.2019г. за частна общинска собственост, за сумата от 2860 (две хиляди осемстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13481 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 5/701 кв.м ид. ч. от УПИ ХІІІ-1134 в кв. 79, целият с площ 701 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА БУРГАС и А. С. Ж., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на 5/701 (пет от седемстотин и един) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9886/22.02.2022г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-1134 (тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда сто тридесет и четири) в кв. 79 (седемдесет и девет), целият с площ 701 (седемстотин и един) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: североизток - УПИ ХІІ-1133; югоизток - улица; югозапад - УПИ ХІV-1135; северозапад - УПИ ХІ-1132, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1134 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно едно три четири), целият с площ 702 (седемстотин и два) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1135, 07079.705.4012, 07079.705.1133, 07079.705.1132, за сумата от 345,00 лв. (триста четиридесет и пет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13468 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-1449 в кв. 98 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1449 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., приета с Решение по т. 2 от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №36) в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с нова точка: имот - частна общинска собственост, представляващ 240/1465 кв. метра ид. части от УПИ XIII-1449, целият с площ 1465 кв. метра в кв. 98 по действащия план на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.712.1449 по КККР на гр. Бургас, с площ 1465 кв. м.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и К. Н. К., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 240/1465 (двеста и четиридесет от хиляда четиристотин шестдесет и пет) кв. метра ид. части от УПИ XIII-1449 (тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин четиридесет и девет), целият с площ 1465 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) кв. метра в кв. 98 (деветдесет и осем) по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници на целия имот: север - УПИ XIV-1450, изток - УПИ XII-1448, юг - улица, запад - улица, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.712.1449 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка едно четири четири девет), целият с площ 1465 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.712.1448, 07079.712.1450, 07079.712.3680, 07079.712.3687, за които е съставен Акт №10011/27.07.2022 г. за частна общинска собственост, за сумата 9140,00 (девет хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13472 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпределяне реалното ползване на съсобствен недвижим имот

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да се сключи договор за разпределяне реално ползване на съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, представляващ УПИ VІІ в кв. 159 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, в който е изградена жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ №17-21, отразен в КККР на гр. Бургас като ПИ с идентификатори 07079.612.29 и 07079.612.30, съгласно приложена и одобрена схема (вариант №3), както следва:

I-ви дял за реално ползване: А. Г. П. и Д. М. П., и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственици на 85,80/1005 кв.м ид.части от УПИ VІІ, съгласно нот. акт № 67,том ІІ, рег. № 5238, дело №220 от 11.09.2017г., представляващи 8,54 % от УПИ – застроено и незастроено, да получат право на реално ползване върху 53,02 кв.м от имота, разположени в УПИ до ютоизточната регулационна граница, заключени от полигон със следните точки: т.3, т.2, т.1, т.4 и т.3;

ІI-ри дял за реално ползване: З. Я. Г., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на 91,80/1005 кв.м ид. части от УПИ VІІ, съгласно договор за продажба на недвижим имот от 18.12.1997г., представляващи 9,13% от УПИ – застроено и незастроено, да получат право на реално ползване върху 56,72 кв.м от имота, разположени в УПИ до ютоизточната регулационна граница, заключени от полигон със следните точки: т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.3;

IІІ-ти дял за реално ползване: Община Бургас, като собственик на 827,40/1005 кв.м идеални части от УПИ VІІ, целият с площ 1005 кв.м в кв.159 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, представляващи 82,33% от УПИ - застроено и незастроено място, съгласно Акт №4729/13.08.2007г. за частна общинска собственост, да получи право на реално ползване върху свободната от застрояване площ от 512 кв.м от имота, разположени в УПИ, извън определените площи за реално ползване посочени в І-ви и ІІ-ри дял.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13427 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. и определяне на цена за ползването им

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да се предоставят проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, за ползване под наем за стопанската 2022/2023 г., на лицата, участници в споразуменията за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на община Бургас, описани в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение,

2. Определя годишна наемна цена за стопанската 2022/2023 година в размер на 41 лв./дка, за ползване на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, описани в Приложение №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

С   П   И   С   Ъ   К

на

общинските полски пътища

 попадащи в масиви за ползване на земеделски земи

в   землищата  на  територията  на  Община  Бургас,

през стопанската 2021/2022 г.

 

 

землище гр. Бургас

 

 

 

 

 

 

ВЗК "ХРИСТО БОТЕВ" - EИК 812206770

№ на имот по КК

Площ на имота          (дка)

Ползвана площ            (дка)

Дължим годишен наем (лв.)

НТП

БЗЗ

07079.2.1446

6.795

6.762

277.24

Полски път

924

07079.2.1317

5.814

5.812

238.29

Полски път

918

07079.2.1623

7.416

4.461

182.90

Полски път

1043

07079.2.875

7.705

3.999

163.96

Полски път

910

07079.3.821

3.405

3.367

138.05

Полски път

976

07079.2.1042

5.029

3.163

129.68

Полски път

917

07079.2.3611

2.868

2.836

116.28

Полски път

993

07079.2.289

10.119

2.744

112.50

Полски път

1033

07079.2.1204

6.456

2.698

110.62

Полски път

911

07079.2.1105

6.236

2.645

108.45

Полски път

919

07079.2.1204

6.456

2.514

103.07

Полски път

932

07079.2.843

7.161

2.181

89.42

Полски път

915

07079.2.875

7.705

2.018

82.74

Полски път

909

07079.2.681

2.445

1.971

80.81

Полски път

910

07079.2.1264

6.599

1.834

75.19

Полски път

919

07079.2.1409

4.645

1.801

73.84

Полски път

1203

07079.2.844

3.873

1.719

70.48

Полски път

915

07079.2.1043

7.192

1.432

58.71

Полски път

911

07079.2.931

1.333

1.326

54.37

Полски път

910

07079.2.1063

2.327

1.288

52.81

Полски път

911

07079.2.3612

1.678

1.249

51.21

Полски път

902

07079.2.1152

5.631

1.230

50.43

Полски път

918

07079.2.3665

1.118

1.104

45.26

Полски път

1043

07079.2.843

7.161

1.091

44.73

Полски път

917

07079.2.3591

2.832

0.986

40.43

Полски път

1321

07079.3.850

3.204

0.952

39.03

Полски път

976

07079.2.3590

0.939

0.860

35.26

Полски път

1205

07079.2.702

10.949

0.813

33.33

Полски път

933

07079.2.955

2.416

0.792

32.47

Полски път

894

07079.2.3589

0.826

0.764

31.32

Полски път

923

07079.2.1086

4.327

0.675

27.68

Полски път

938

07079.2.3594

1.433

0.563

23.08

Полски път

1205

07079.3.880

3.163

0.527

21.61

Полски път

1035

07079.2.702

10.949

0.503

20.62

Полски път

1207

07079.2.1043

7.192

0.475

19.48

Полски път

932

07079.2.784

7.591

0.430

17.63

Полски път

913

07079.2.1234

2.821

0.384

15.74

Полски път

923

07079.2.1151

11.881

0.356

14.60

Полски път

1043

07079.2.797

1.659

0.354

14.51

Полски път

934

07079.2.1264

6.599

0.338

13.86

Полски път

920

07079.2.1438

0.335

0.333

13.65

Полски път

1203

07079.2.906

2.403

0.305

12.51

Полски път

910

07079.2.3591

2.832

0.209

8.57

Полски път

994

07079.2.3560

2.303

0.189

7.75

Полски път

1196

07079.2.843

7.161

0.187

7.67

Полски път

916

07079.2.727

3.101

0.135

5.54

Полски път

933

07079.2.1264

6.599

0.119

4.88

Полски път

924

07079.2.1041

5.921

0.069

2.83

Полски път

914

07079.2.1152

5.631

0.049

2.01

Полски път

917

07079.2.1151

11.881

0.041

1.68

Полски път

918

07079.3.907

11.368

0.041

1.68

Полски път

976

07079.2.1346

4.970

0.037

1.52

Полски път

918

07079.2.844

3.873

0.031

1.27

Полски път

916

07079.2.22

8.543

0.031

1.27

Полски път

895

07079.2.3632

5.468

0.031

1.27

Полски път

993

07079.2.872

20.811

0.025

1.03

Полски път

918

07079.2.1786

1.141

0.021

0.86

Полски път

1310

07079.3.761

3.841

0.018

0.74

Полски път

976

07079.2.1105

6.236

0.018

0.74

Полски път

922

07079.2.415

5.043

0.017

0.70

Полски път

906

07079.2.1151

11.881

0.017

0.70

Полски път

924

07079.2.22

8.543

0.016

0.66

Полски път

1044

07079.2.872

20.811

0.016

0.66

Полски път

936

07079.2.289

10.119

0.015

0.62

Полски път

940

07079.2.269

4.194

0.015

0.62

Полски път

937

07079.2.3558

2.046

0.012

0.49

Полски път

932

07079.2.1623

7.416

0.012

0.49

Полски път

924

07079.2.25

4.062

0.010

0.41

Полски път

895

07079.2.52

3.814

0.010

0.41

Полски път

944

 

Общо:

73.046

2994.89

 

 

           

 

 

 

"И ЕС ДЖИ БУРГАС" ЕООД - ЕИК 202852527

№ на имот по КК

Площ на имота          (дка)

Ползвана площ            (дка)

Дължим годишен наем (лв.)

НТП

БЗЗ

07079.2.499

9.277

5.418

222.14

Полски път

1064

07079.3.1228

5.620

4.662

191.14

Полски път

1300

07079.3.547

8.391

4.380

179.58

Полски път

1053

07079.2.616

4.372

4.266

174.91

Полски път

975

07079.3.35

3.972

3.969

162.73

Полски път

1005

07079.2.1680

3.922

3.917

160.60

Полски път

996

07079.2.499

9.277

3.678

150.80

Полски път

939

07079.3.23

3.661

3.661

150.10

Полски път

1005

07079.3.1060

3.223

3.223

132.14

Полски път

1300

07079.2.604

3.064

3.062

125.54

Полски път

975

07079.3.1

3.866

3.033

124.35

Полски път

1005

07079.3.1431

2.842

2.805

115.01

Полски път

1023

07079.3.1229

2.797

2.797

114.68

Полски път

1300

07079.3.1265

2.834

2.797

114.68

Полски път

1023

07079.3.1399

2.797

2.796

114.64

Полски път

1023

07079.3.881

3.103

2.667

109.35

Полски път

1053

07079.3.880

3.163

2.636

108.08

Полски път

1053

07079.3.991

2.592

2.589

106.15

Полски път

1023

07079.2.3700

7.519

2.499

102.46

Полски път

1201

07079.3.851

2.486

2.441

100.08

Полски път

1053

07079.2.554

4.002

2.204

90.36

Полски път

939

07079.2.296

19.199

2.104

86.26

Полски път

981

07079.3.53

4.263

1.992

81.67

Полски път

1005

07079.2.567

1.933

1.914

78.47

Полски път

939

07079.3.1448

1.886

1.880

77.08

Полски път

1023

07079.3.1210

1.850

1.816

74.46

Полски път

1300

07079.3.1414

1.478

1.477

60.56

Полски път

1023

07079.2.2179

7.367

1.367

56.05

Полски път

1314

07079.2.3693

1.307

1.268

51.99

Полски път

1201

07079.3.69

4.571

1.145

46.95

Полски път

1005

07079.2.2207

3.036

1.136

46.58

Полски път

1201

07079.2.1204

6.456

1.099

45.06

Полски път

973

07079.2.843

7.161

1.070

43.87

Полски път

999

07079.2.587

6.131

1.022

41.90

Полски път

1064

07079.2.635

4.707

0.998

40.92

Полски път

974

07079.2.92

17.662

0.935

38.34

Полски път

1317

07079.3.549

0.896

0.732

30.01

Полски път

1016

07079.2.784

7.591

0.719

29.48

Полски път

999

07079.2.843

7.161

0.687

28.17

Полски път

998

07079.2.655

7.366

0.583

23.90

Полски път

997

07079.2.1882

5.413

0.479

19.64

Полски път

1201

07079.2.875

7.705

0.448

18.37

Полски път

987

07079.2.605

1.059

0.373

15.29

Полски път

984

07079.2.635

4.707

0.236

9.68

Полски път

975

07079.3.850

3.204

0.191

7.83

Полски път

1053

07079.2.1733

2.427

0.167

6.85

Полски път

996

07079.2.587

6.131

0.134

5.49

Полски път

975

07079.2.456

2.373

0.022

0.90

Полски път

984

07079.2.659

10.316

0.020

0.82

Полски път

975

07079.3.2

1.383

0.019

0.78

Полски път

1005

07079.3.644

4.309

0.019

0.78

Полски път

1007

07079.3.1264

5.700

0.017

0.70

Полски път

1300

07079.2.182

3.513

0.016

0.66

Полски път

978

07079.2.655

7.366

0.014

0.57

Полски път

974

07079.2.296

19.199

0.013

0.53

Полски път

982

07079.3.1209

4.752

0.010

0.41

Полски път

1300

 

Общо:

95.622

3920.50

 

 

 

"СОРТОВИ СЕМЕНА - БУРГАС" ООД - ЕИК 102116353

№ на имот по КК

Площ на имота          (дка)

Ползвана площ            (дка)

Дължим годишен наем (лв.)

НТП

БЗЗ

07079.3.1209

4.752

4.417

181.10

Полски път

1046

07079.3.1106

4.308

4.299

176.26

Полски път

1179

07079.2.296

19.199

4.289

175.85

Полски път

980

07079.3.1125

3.543

3.347

137.23

Полски път

1179

07079.3.1287

3.037

2.995

122.80

Полски път

1057

07079.3.1337

2.997

2.993

122.71

Полски път

1057

07079.3.955

3.000

2.991

122.63

Полски път

1057

07079.3.1484

2.991

2.991

122.63

Полски път

1057

07079.3.1705

3.001

2.950

120.95

Полски път

1045

07079.3.1147

3.133

2.917

119.60

Полски път

1179

07079.3.2760

2.525

2.431

99.67

Полски път

1057

07079.2.92

17.662

2.318

95.04

Полски път

980

07079.3.1366

2.195

2.185

89.59

Полски път

1057

07079.3.183

7.429

1.887

77.37

Полски път

1312

07079.3.938

1.937

1.807

74.09

Полски път

1057

07079.3.183

7.429

1.586

65.03

Полски път

1042

07079.3.1536

1.534

1.494

61.25

Полски път

1014

07079.3.1317

1.502

1.470

60.27

Полски път

1014

07079.3.1183

2.108

1.452

59.53

Полски път

1020

07079.3.1511

1.351

1.351

55.39

Полски път

1057

07079.3.1668

2.174

1.216

49.86

Полски път

1318

07079.3.1510

1.196

1.196

49.04

Полски път

1057

07079.3.1162

1.977

1.145

46.95

Полски път

1179

07079.3.1163

2.002

0.990

40.59

Полски път

1179

07079.3.763

1.927

0.876

35.92

Полски път

1056

07079.2.182

3.513

0.552

22.63

Полски път

980

07079.3.1183

2.108

0.528

21.65

Полски път

1046

07079.3.787

4.002

0.412

16.89

Полски път

1056

07079.3.1184

3.760

0.351

14.39

Полски път

1025

07079.2.427

9.493

0.049

2.01

Полски път

980

07079.3.1563

3.035

0.026

1.07

Полски път

1057

07079.3.761

3.841

0.020

0.82

Полски път

1041

07079.3.403

7.508

0.016

0.66

Полски път

1039

07079.3.907

11.368

0.015

0.62

Полски път

1056

 

Общо:

59.562

2442.04

 

 

           
           
 

Всичко:

228.230

9357.43

   

 

 

землище кв. Банево

ВК "НАПРЕДЪК" - ЕИК 812177856

№ на имот по КК

Площ на имота          (дка)

Ползвана площ            (дка)

Дължим годишен наем (лв.)

НТП

БЗЗ

07079.13.201

5.709

1.376

56.42

Полски път

2

07079.13.184

0.989

0.692

28.37

Полски път

16

07079.13.184

0.989

0.206

8.45

Полски път

64

 

Общо:

2.274

93.23

 

 

           
           
 

Всичко:

2.274

93.23

   

 

 

землище с. Братово

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

№ на имот по КК

Площ на имота          (дка)

Ползвана площ            (дка)

Дължим годишен наем (лв.)

НТП

БЗЗ

06152.1.85

4.226

3.865

158.47

Полски път

16

 

Общо:

3.865

158.47

 

 

           

 

 

"ПЕТКОВ АГРО" ЕООД - ЕИК 203415363

№ на имот по КК

Площ на имота          (дка)

Ползвана площ            (дка)

Дължим годишен наем (лв.)

НТП

БЗЗ

06152.2.109

2.618

1.309

53.67

Полски път</