ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 28.01.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 29.01.2020 - 09:10

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.01.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 29.01.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-9546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас етап 2“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-9567 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 

 

 1. ОбС 08-00-9568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-9536 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2019 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

 1. ОбС 08-00-9570 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9511 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализиране размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка - принудително преместване на ППС чрез техническо средство, регламентирана в Закона за движение по пътищата

 

 1. ОбС 08-00-9510 Докладна записка от проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбената зала на Дружеството на бургаските художници на ул. „Александровска” 22

 

 1. ОбС 08-00-9524 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9566 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, д-р Антонио Христов Душепеев и д-р Борис Петров Ангелов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на санитарни възли в сградата на „Център за психично здраве – проф. д-р Иван Темков“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-9364 Докладна записка от инж. Георги Михайлов Спасов – общински съветник от БСП, относно: Направа основен ремонт на двора на ДЦГ „Раковина“, с адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №48 

 

 1. ОбС 08-00-9435 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на тротоара срещу бл. 15, в ж.к. „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-9438 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. „Братя Миладинови“

 

 1. ОбС 08-00-9383 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от БСП и Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно:  Изграждане на детска площадка в квартал „Банево” 

 

 1. ОбС 08-00-9531 Докладна записка от Манол Тодоров – общински съветник от ДБГ, относно: Отпускане на финансови средства за изграждането на 33 площадки по БДП на територията на всички бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас 

 

 1. ОбС 08-00-9559 Докладна записка от Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на национална научна конференция  на тема „Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878 – 1944 г.“ 

 

 1. ОбС 08-00-9533 Докладна записка от Калояна Живкова, Тони Минасян и Евелина Михалева – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на „Киноклас 2020“, в рамките на „София филм фест на брега“

 

 1. ОбС 08-00-9556 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение „Югоизточен дигитален иновационен хъб“

 

 1. ОбС 08-00-9606 Докладна записка от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов – общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа

 

 1. ОбС 08-00-9526 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявен бургаски спортист в Световно и Европейско първенство по кикбокс 

 

 1. ОбС 08-00-9532 Докладна записка от Манол Тодоров – общински съветник от ДБГ, относно: Дофинансиране на „Училищните спортни игри“ по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас

 

 1.  ОбС 08-00-9518 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет – Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС – РБ)

 

 1. ОбС 08-00-9540 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9589 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на нова структура на общинската администрация за мандат 2019-2023, определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове на населени места и на годишният размер на средствата за работни заплати на персонала от държавно делегирани дейности и от общинския бюджет, одобряване на общата численост и утвърждаване на броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 1. ОбС 08-00-9588 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9542 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2020/2021 година

 

 1. ОбС 08-00-9519 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9516 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-9517 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9513 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9514 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9515 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

 1. ОбС 08-00-9541 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), Георги Маринчев – зам.-председател на ПКСДМД, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9488 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Приемане на Правила за провеждане на Национален конкурс за поезия „Христо Фотев“

 

 1. ОбС 08-00-9547 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“ финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-9552 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура BG14MFOP001-6.004 – Повишаване на знанията за състоянието на морската среда 

 

 1. ОбС 08-00-9553 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“

 

 1.  ОбС 08-00-9449 Докладна записка от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“, в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.1249, 07079.12.1483, 07079.12.1574, 07079.12.1560 – общинска собственост 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“ в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас 3. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“ в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9450 Докладна записка от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас,  преминаващи през ПИ 72151.6.7, ПИ 72151.1.15, ПИ 72151.1.16 и ПИ 72151.1.18 – общинска собственост и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ с ид. 72151.1.16 и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 134 от ЗУТ, ал.1, т.2, във връзка чл. 16а и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9543 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.853, 07079.12.854, 07079.12.892, 07079.12.893, 07079.12.1000 и 07079.12.1012 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010  по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.12.892 по КК на гр. Бургас – общинска собственост, пасище. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9544 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9451 Докладна записка от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за улица с о. т. 87 – 168 – 169 и улица с о. т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг – Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг – Запад, гр. Бургас 2. Одобряване задание за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за улица с о. т. 87 – 168 – 169 и улица с о. т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ „Юг - Запад", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг – Запад, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9523 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9563 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет при Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9582 Докладна записка от Красимира Маркович, Евелина Михалева и д-р Борис Ангелов – общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Бургас, относно: Трансформиране на част от ул. „Брацигово“, кв. Сарафово, в пешеходна зона 

 

 1. ОбС 08-00-9534 Докладна записка от Тодор Йосифов, Ивайло Колев, Петър Статев и Георги Маринчев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на 2 броя обособени паркоместа в полза на гражданите за временно паркиране на автомобили на ул. „Цар Петър“ №2 и на ул. „Стефан Стамболов“ № 43 пред „Български пощи“ ЕАД 

 

 1. ОбС 08-00-9539 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за счетоводно отписване от регистрите на „Чистота“ ЕООД, на прехвърлени на Община Бургас ДМА, за сметка на допълнителните резерви

 

 1. ОбС 08-00-9545 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-9581 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора 

 

 1. ОбС 08-00-9495 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9496 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)

 

 1. ОбС 08-00-9585 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-9508 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев Георгиев – общински съветник от БСП, относно: Образуване на Временна комисия по подготовка на населението за защита при бедствия 

 

 1. ОбС 08-00-9634 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

 1. ОбС 08-00-9557 Докладна записка от Георги Дракалиев и Евелина Михалева – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9529 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9296 Искане от Р. Т. К. за опрощаване на дължими държавни вземания 

 

 1. ОбС 08-00-9490 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на ОУ „Антон Страшимиров“

 

 1. ОбС 08-00-9491 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на паркинга, находящ се на ул. „Любен Каравелов“ №12

 

 1. ОбС 08-00-9522 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Деца, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.“

 

 1. ОбС 08-00-9558 Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Наличие на бали боклук, находящи се на Пристанище – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9574 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, УПИ I – 429, кв. 56, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9575 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Собствени бюджетни приходи на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9596 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Непотвърдена информация за изгаряне на боклук от други държави на територията на община Бургас 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.