ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №47 ОТ ДАТА 31.01.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 07.02.2023 - 13:48

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 47

 

от проведеното на 31.01.2023 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-13661 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-13664 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13650 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и части от улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13667 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028

 

 1. ОбС 08-00-13676 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Включване на събитие по повод 150 години от гибелта на Васил Левски в културната програма на Община Бургас за 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13663 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас за периода 2022-2026 година

 

 1. ОбС 08-00-13662 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Одобряване на актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13674 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Програмния оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г към Министерство на културата по проект „Бургас – вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ – Договор № РА14 – Р2-2.2.-РД-7/19.10.2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003 г. за ПНУОВТУЗ от Общински съвет Бургас за завишаване на допустимия Кинт и намаляване на необходимата площ за м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ VII-842 в кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с цел реализиране на нов корпус „Мама и аз“ към МБАЛ „Сърце и мозък“

 

 1. ОбС 08-00-13658 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10 и 07079.13.11  по КК на гр. Бургас в местност „До село“, землището на кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13672 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.619.125 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13654 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13656 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод Ф 90 за обслужване на имоти в кадастрален район 72151.37 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13657 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация (ИПУП ПУР) за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр. Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „за пасище“; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 2.1. Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация (ИПУП ПУР) за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр. Бургас; 2.2. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на гр. Бургас, находящ се във в.з. „Росенец“, гр. Бургас;  3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проекти за:  3.1 Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация (ИПУП ПУР) за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр. Бургас; 3.2. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на гр. Бургас, находящ се във в.з. „Росенец“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13671 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Общински имоти“ право на управление върху имот частна общинска собственост, представляващ „Ремонтна работилница за рибарски лодки“, изградена в УПИ VIII-1367, м. „Рибарско пристанище“, земл. кв. Крайморие, с идентификатор 07079.10.1367.1 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13669 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот – общинска собственост на Местна инициативна рибарска група „Бургас – Камено“

 

 1. ОбС 08-00-13679 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – частна общинска собственост, разположени на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13673 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на общинските ид. части от УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ, трите в кв.45 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13643 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за включване на предстояща спортна проява в други дейности в спорта през 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13627 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проект на решение, посочен в Покана №19-00-615/30.12.2022 г. за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-13680 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Комисията за оценка по чл. 15 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13632 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, относно: Избор на председател на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13649 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Избор на член на Комисия, на основание чл.33а, ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13665 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Създаване на временна комисия от общински съветници, представители на общинска администрация и представители на браншови организации за изготвяне на задания за изработване на стандарти (специфични изисквания), заложени в Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията  на град Бургас, приета с Решение № 46 от 20.12.2022 год. на Общински  съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13659 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.09.2022 г. – 31.12.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13473 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България Обединение/ПП „Зелено движение“, относно: Належащи ремонти в „Център за психично здраве Проф. Ив. Темков – Бургас“ ЕООД и недискриминиране на психично болните граждани

 

 1. ОбС 08-00-13637 Докладна записка от Манол Тодоров и Стоян Грозев – общински съветници, относно: Залагане на допълнителни до 10 000 лева, които да бъдат отделно от делегирания годишен бюджет на „Общински приют за безстопанствени кучета“ – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13677 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13728 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стартиране на дейностите по проект „Предоставяне на здравни услуги чрез телемедицина на трудноподвижни и самотно живеещи възрастни граждани, потребители на социалните услуги в Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13729 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ за нуждите на филиал Бургас обособени части от имоти – общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-13608 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Нерегламентирано изхвърляне на земни маси в общински терен в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-13620 Питане от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ „Зора“ и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-13622 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Новогодишен концерт

 

 1. ОбС 08-00-13623 Питане от Димо Грудев и Евелина Михалева – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Оказване на помощ и подкрепа на бездомни лица в Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13634 Питане от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонтни дейности по ул. „Шейново“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Ат. Манчев“, ул. „Обходна“ в гр. Българово

 

 1. ОбС 08-00-13635 Питане от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на ул. „Втора“, ул. „Трета“, ул. „Пета“ и ул. „Двадесета“ в село Брястовец

 

 1. ОбС 08-00-13638 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров, относно: Приют за безстопанствени кучета на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13652 Питане от Иван Иванов – общински съветник от  ПП „Средна европейска класа“, относно: Системни нарушения на търговски преместваем обект, намиращ се на територията на кметство Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-13653 Питане от Иван Иванов – общински съветник от  ПП „Средна европейска класа“, относно: Финансиране и изграждане на допълнителен корпус към ОУ „Христо Ботев“ кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13666 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Здравна служба в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-13668 Питане от Мария Табакова – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Парк на миниатюрите в парк „Св. Троица“, к-с „Славейков“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13661 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения).

 

§ 1. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас.

 1. В Раздел I Ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, се правят следните изменения:

     а)Точки 1, 2, 3 и 4 стават със съдържанието:

1.

3а ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция

 

1.1.

На квадратен метър

 

 

а) на ден

2,07

 

б) на месец

34,50

1.2.

За продажба с лек автомобил на ден

11,50

1.3.

За продажба с товарен автомобил или ремарке на ден и месец

13,80 /на ден

322.00 /на месец

1.4.

За ползване с цел търговия с промишлени стоки - таксата се събира в увеличен размер

5 пъти от таксите

по т.1, 2 и 3

2.

За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, сергии, палатки и др. подобни се събира такса на кв.м.

 

 

На ден

На месец

 

Супер зона: ул. "Александровска", бул. "Богориди“, Гаров площад, площад "Тройката", площада пред БОС

- за обектите  по чл.2, ал.2, т.2.2  от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас  – зимен сезон (месец ноември до месец март включително)

1,38

26,45

 

13,80

 

І-ва зона: ул. "Св. Св. Кирил и Методий", с изключение на частта й от пресечката с  ул. „Алеко Константинов“ до пл. „Св. Св. Кирил и Методий“; ул. "Тутракан"; ул. "Силистра"; ул. "Г. Кирков"; районните паркове; ул. "Хан Аспарух" до пл. "Баба Ганка"; ул. „Ал. Велики” до ул. „Хр. Ботев”; ул. „Кл. Охридски” до ул. „Хр. Ботев”; ул. „В. Априлов”; площад „Ат. Сиреков”; ул. „Граф Игнатиев” до ул. „Ил. Макариополски”; ул. „Хан Крум” до ул. „Цар Петър”; районът около х. ”България”; ул. „Възраждане” до ул. „Шипка”; ул. „Антим І” до ул. „Митрополит Симеон”; ул. „Райна княгиня” до ул. „Митрополит Симеон”; ул. „Славянска” до ул. „Митрополит Симеон”; ул. „Морска” до ул. „Софроний Врачански”; ул. „Оборище” до ул. „П. Яворов” и в района на УМБАЛ.

- за обектите  по чл.2, ал.2, т.2.2. от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас  – зимен сезон (месец ноември до месец март включително)

1,04

18,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,12

 

ІІ-ра зона: Улици и площади в ЦГЧ с изключение на посочените в първа зона, к-с "Възраждане", к-с "Бр. Миладинови", к-с "Лазур", к-с "Славейков", к-с "Изгрев", к-с "Зорница"; кв. "Сарафово", кв. "Крайморие" и районните центрове около РУМ „Младост”; РУМ „Велека“; РУМ „Резвая.“

- за обектите  по чл.2, ал.2, т.2.2. от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас  – зимен сезон (месец ноември до месец март включително)

1,04

11,50

 

 

 

6,44

 

ІІІ-та зона: к-с "Славейков"-западно от ул. "Я. Комитов", к-с "Меден рудник"; Минералните бани; кв. ”Ветрен”; гр. Българово и всички подлези на територията на гр. Бургас

- за обектите  по чл.2, ал.2, т.2.2. от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас  – зимен сезон (месец ноември до месец март включително)

0,64

 

 

 

 

 

 

6,90

 

 

 

 

 

3,68

 

 

ІV-та зона: парк "Росенец", кв. "Победа", кв. "Акациите", кв. "Лозово", кв. "Долно Езерово"; ,кв. „Горно Езерово”, кв. ”Банево”; кв. "Черно море", кв. "Рудник",  м. с. "Върли бряг" и всички села на територията на Община Бургас

- за обектите  по чл.2, ал.2, т.2.2. от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас  – зимен сезон (месец ноември до месец март включително)

0,46

 

 

 

 

4,60

 

 

 

2,76

 

V-та зона: - Зона за приоритетно развитие на туристически атракции и творчески общности -

( ул. Алеко Константинов“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – в частта й от пресечката с ул. „Алеко Константинов“ до пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“)

- летен сезон – от месец април до месец октомври включително

- зимен сезон – от месец ноември до месец март включително

- за обектите  по чл.2, ал.2, т.2.2. от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас  – зимен сезон (месец ноември до месец март включително)

До 31.01.

2023 г.

безплатно

 

 

0.52

 

 

 

До

31.01.

2023 г.

безплатно

 

 

9,20

 

 

4,60

 

зона „Приморски парк”: обектите находящи се в „Приморски парк”

 

 

 

- летен сезон – от месец април до месец октомври включително

 

34,50

 

- зимен сезон – от месец ноември до месец март включително

 

23,00

 

За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за организирана спортна дейност  на открито, за разполагане на игрища и спортни съоръжения и др. подобни, се събира такса изчислена с корекционен коефициент  – 0.3

 

 

3.

За места за организиране на пазари, събори и празници за продажба на стоки на ден на кв.м.

 

3,22

4.

За места на панорами, стрелбища, моторни лодки и др. на ден за кв.м.

 

 

 

а) за заета площ до 15 кв.м

 

0,92

 

б) за заета площ от 15 кв.м. до 50 кв.м.

 

0,69

 

в) за заета площ над 50 кв.м.

 

0,58

           

            б)Точка 5 става със следното съдържание:

5.

За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за строителни площадки на кв.м. на месец или част от месеца

 

5.1.

В градове с население над 100000 жители

 

 

а) І зона

14,00 лв/м2

 

б) ІІ зона

12,00 лв/м2

 

в) ІІІ зона

10,00 лв/м2

5.2.

В градове с население под 100000 жители

 

 

а) І зона

7,00 лв/м2

 

б) ІІ зона

6,00 лв/м2

5.3.

В селата (в община Бургас те са ІV зона)

5,00 лв/м2

 

 1. Раздел III Технически услуги придобива следната редакция:

 

Раздел ІІІ

 

 

Технически услуги

 

1.

Издаване на скици за недвижим имот

-формат А 4

-формат А 3

-комбинирана –действаща регулация  и кадастрална карта

-комбинирана скица от действащ и недействащи планове и издаване на удостоверение

 

80,00

100,00

150,00

300,00

2.

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

200,00

3.

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

50% от т.1 и 2

4.

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

200,00

5.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

200,00

6.

Издаване на удостоверения за поделяемост на поземлени имоти по чл.19 от ЗУТ

200,00

7.

Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

350,00

8.

Издаване на удостоверения и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

400,00

9.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

400,00

10.

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

- За копия  с размер А4  и А3

- За черно-бели копия с размер,  по-голям от А3

- За цветни копия  с размер,  по-голям от А3

 

 

2,50/лист

4,50 лв. /л. м / лист

6,00 лв. /л. м / лист

11.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

200,00

12.

Издаване на разрешение за строеж

 

 

      -     За преустройство на обект

200,00

 

      -     За жилищни сгради V категория по чл.137 от ЗУТ

400,00

 

 • За жилищни сгради IV категория по чл.137 от ЗУТ

500,00

 

 • За жилищни сгради III категория по чл.137 от ЗУТ

600,00

 

 • За нежилищни и смесени сгради IV и V категория по чл.137 от ЗУТ

500,00

 

 

 • За нежилищни и смесени сгради III, II и I категория по чл.137 от ЗУТ

600,00

 

 • За селскостопански и стопански сгради

200,00

 

 • За инженерна инфраструктура и сградни инсталации

а/до 20 м

б/над 20 м

в/газови сградни инсталации в жил.сгради до 3 ет.

г/газови сгради инсталации в жил.сгради над 3 ет.

д/газови вътрешни инсталации на жилища

е/газови сградни и вътрешни инсталации в нежилищни сгради

 

200,00

500,00

200,00

300,00

100,00

200,00

 

Разрешение за строеж за базови станции на мобилни оператори:

 а/върху терен /ЖР конструкция/

б/ върху покрив на сграда или наето помещение

 

 

1000,00

1000,00

 

Издаване на акт за узаконяване на строеж

горните такси в троен размер

 

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

200,00

 

Издаване на разрешение по чл.147а от ЗУТ

200,00

 

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

100,00

 

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /Заповед/  със Заповед по чл.154 от ЗУТ/

50% от основното разрешение за строеж

 

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

50% от основното разрешение за строеж

 

§ 2. В Приложение 4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас.

 1. В Раздел I Административни услуги точки 8 и 9 се променят така:

8.

Разглеждане на заявление за поставяне на РИЕ (чл.57 от ЗУТ)

осв. ДДС

50,00 на

позиция

9.

Издаване на разрешително за поставяне на РИЕ

осв. ДДС

70,00

 

 1. В Раздел III Услуги по ТСУ, кадастър, регулация се правят следните промени:

а)точки 2, 3 и 4 се изменят така:

2.

Одобряване на подробен устройствен план

осв. ДДС

0.20 лв/кв.м но не по-малко от 500,00лв

 

- За линейни обекти до 1 км

осв. ДДС

500,00

 

- За линейни обекти над 1 км

осв. ДДС

500.00+ 200.00 на всеки започнат километър

 

- Повторно и всяко следващо разглеждане на ПУП и техните изменения след отразяване на забележки

осв. ДДС

50% от горните цени за първо разглеждане

3.

Становище на ЕСУТ по инвестиционни проекти

 

500.00

 

повторно разглеждане на идеен проект

осв. ДДС

50% от

първоначалната

такса

4.

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж :

-Съгласуване на идейни инвестиционни проекти по чл.141 от ЗУТ

-Одобряване на идейни инвестиционни проекти по чл.142 от ЗУТ

-Одобряване на технически и работен инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж

 

 

 

0,55% от ПСС

 

0,90% от ПСС

 

1,50% от ПСС

 

 

а) Инвестиционни проекти /идеен, технически или работен/

осв. ДДС

1,50% от ПСС

 

б) Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок

осв. ДДС

50% от таксата за одобряване на проекта

 

в) Инвест. проекти на инж. инфраструктура и благоустройство

 

2,00% от ПСС

 

г) Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

осв. ДДС

30 % от таксата за одобряване на ТИП

 

д) Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ:

- За 1 обособен самостоятелен обект в сграда

- За 1 сграда

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

осв. ДДС

 

 

1.50 лв./м2

1.00 лв./м2

     

     100.00

 

е) Одобряване на проекти – преработка по време на строителството с РЗП  за обхвата на промените както следва:

осв. ДДС

1,50/кв.м. но не по-малко от 500лв

 

ж) Одобряване на План за управление на строителните отпадъци по чл.156б, ал.1 т.1 от ЗУТ

осв. ДДС

150,00

 

з) Одобряване на план за безопасност и здраве по чл.156б, ал.1 т.2 от ЗУТ

осв. ДДС

150,00

 

 1.  Точки 6, 7 и 8 придобиват редакцията:

6.

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове:

осв. ДДС

по 100,00лв/дка, но не по-малко от 500,00

7.

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове: (ПУП ПРЗ/ ПР/ ПП)

осв. ДДС

по 100,00лв/дка, но не по-малко от 500,00

 

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

100,00

 

Попълване/поправка на кадастрален план

 

 

100,00 до 3 имота

150,00над 3 имота

 

Изменение на план но новообразуваните имоти

 

150,00 до 3 имота

200,00над 3 имота

 

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

650,00

 

8.

- Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи след прокопаване

осв. ДДС

150,00

 

 1. Точка 10 става със следното съдържание:

10.

- Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на експертни становища или указания

 

осв. ДДС

 

200,00

 

 1. В точка 11 последния ред се редактира така:

 

- Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването:

1)строежи І и ІІ категории

2)строежи ІІІ и ІV категории

3)строежи V категории

осв. ДДС

 

 

 

 

600.00

400.00

200.00

 

 1. В точка 12 първите два реда се изменят така:

12.

Издаване констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строежа

осв. ДДС

200,00

 

Издаване на протокол за съборени сгради/удостоверение

осв. ДДС

200,00

 

 1. Точка 13 се редактира:

13.

 

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

- натоварване на ос до 8 тона

- натоварване на ос от 8 до 12 тона

- натоварване на ос над 12 тона

- определяне и издаване на маршрут за движение на товарни автомобили над 3,5т. (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

А) за 1ден

Б) за 1м

 

осв. ДДС

 

 

 

600,00

1200,00

3600,00

 

50,00 лв/месец

6,00 лв/ден

 

 1. В точка 17 «Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория», в подточка Б «Строежи пета категория», редът «жилищни и вилни сгради-ниско застрояване, в т.ч. сградни отклонения до 200 кв.м. РЗП; над 200 кв.м. РЗП» става със съдържанието:

 

жилищни и вилни сгради-ниско застрояване,в т.ч. сградни отклонения

до 200 кв.м. РЗП

 

над 200 кв.м. РЗП

 

 

осв. ДДС

 

осв. ДДС

 

 

150,00лв

на сграда

250,00лв

на сграда

 

 1. Точка 20 се променя така:

20.

Издаване на разрешение за отсичане на

а/ дървета

б/лозя

 

осв. ДДС

 

 

100 лв/бр

100 лв/дка

 

Издаване на превозен билет и марка на дървесина

осв. ДДС

5лв/м3

 

Издавае на протокол за реализирано озеленяване

осв. ДДС

200,00 лв.

 

 1. Точка 25 става със следната редакция:

25.

Издадане на разрешение за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки

осв. ДДС

 

200,00 лв.

 

Издадане на разрешение за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки за всеки следващ месец

осв. ДДС

 

50 % от таксата по т.25

 

§ 3. В Приложение 5 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, се правят следните изменения и допълнения:

 1. Раздел ІV Къща музей ''Георги Баев“ става със следното съдържание:

 

Раздел ІV

 

 

 

Галерия ''Георги Баев“

 

 

1.

Такси за събития

 

 

1.1.

Зала ет. 1

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

40,00

 

За всеки следващ след първия

вкл. ДДС

20,00

1.2.

Зала ет.0

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС.

30,00

 

За всеки следващ след първия

вкл. ДДС

15,00

1.3.

Двор

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

50,00

 

За всеки следващ след първия

вкл. ДДС

25,00

2.

Такси зали за изложби

 

 

2.1.

Зала ет. 1

 

 

 

До 7 дни

вкл. ДДС

90,00

 

До 14 дни

вкл. ДДС

115,00

 

До 21 дни

вкл. ДДС

140,00

 

До 30 дни

вкл. ДДС

160,00

2.2.

Зала ет. 0

 

 

 

До 7 дни

вкл. ДДС

46,00

 

До 14 дни

вкл. ДДС

60,00

 

До 21 дни

вкл. ДДС

74,00

 

До 30 дни

вкл. ДДС

88,00

2.3.

Двор

 

 

 

До 7 дни

вкл. ДДС

90,00

 

До 14 дни

вкл. ДДС

115,00

 

До 21 дни

вкл. ДДС

140,00

 

До 30 дни

вкл. ДДС

160,00

3.

Такси зали за обучения

 

 

3.1.

Зала ет. 1

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

14,00

 

За всеки следващ след първия

вкл. ДДС

7,00

3.2.

Зала ет. 0

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

12,00

 

За всеки следващ след първия

вкл. ДДС

6,00

4.

Такса за ползване на мултимедиен проектор /цена за 1 бр./

 

 

4.1.

За 1 час

вкл. ДДС

56,00

4.2.

За всеки следващ след първия

вкл. ДДС

28,00

5.

Билети

 

 

 

За възрастни

вкл. ДДС

2.00

 

За ученици и студенти

вкл. ДДС

1.00

 

За пенсионери

вкл. ДДС

1.00

 

За беседа

вкл. ДДС

5.00

6.

Такса за озвучаване на събития -  1.5 KW /2 тонколони, миксер, CD плеър, до 3 микрофона/

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

36,00

 

За всеки следващ след първия

вкл. ДДС

18,00

 

4.2. Такса за допълнителен микрофон на ден /цена за 1 бр./

 

 

 

Безжичен микрофон

вкл. ДДС

12,00

 

Кабелен микрофон

вкл. ДДС

12,00

 

Микрофон брошка

вкл. ДДС

12,00

 

Микрофон за глава

вкл. ДДС

12,00

 

 1. Раздел ХII Културен център „Морско казино“ придобива редакцията:

 

Раздел ХІІІ

 

 

 

Културен център „Морско казино“

 

 

1.

Зала ''Георги Баев''

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

48,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

24,00

2.

Зала ''Петя Дубарова“

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

32,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

16,00

3.

Зала ''Ал. Г. Коджакафалията''

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

64,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

32,00

4.

Зала ''Христо Фотев''

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

26,0

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

13,00

5.

Арт-ателие

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

20,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

10,00

6.

Такса за тераси /ет. 0, ет. 1, ет.2/

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

100,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

50,00

7.

Открита сцена ''Охлюва''

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

80,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

40,00

8.

Монокуляр 1 бой /за 2 мин./

вкл. ДДС

0,50

9.

Наем на презентационна техника

 

 

9.1.

Такса за ползване на преносим екран за предна прожекция с размер: 2.50 м x 2.00 м /цена за 1 бр./

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

24,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

12,00

9.2.

Такса за  ползване на мултимедиен проектор /цена за 1 бр./

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

40,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

20,00

10.

Наем на озвучителна техника

 

 

10.1.

Такса за озвучаване на събития -  1.5 KW /2 тонколони, миксер, CD плеър, до 3 микрофона/

 

 

 

За 1 час

вкл. ДДС

56,00

 

За всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

26,00

10.2.

Такса за допълнителен микрофон на ден /цена за 1 бр./

 

 

 

Безжичен микрофон

вкл. ДДС

15,00

 

Кабелен микрофон

вкл. ДДС

15,00

 

Микрофон брошка

вкл. ДДС

15,00

 

Микрофон за глава

вкл. ДДС

15,00

11.

Такси зали за изложби

 

 

11.1.

Зала ''Ал. Г. Коджакафалията''

 

 

 

до 7 дни

вкл. ДДС

100,00

 

до 14 дни

вкл. ДДС

180,00

 

до 21 дни

вкл. ДДС

260,00

 

до 30 дни

вкл. ДДС

340,00

11.2.

Зала ''Христо Фотев“

 

 

 

до 7 дни

вкл. ДДС

40,00

 

до 14 дни

вкл. ДДС

60,00

 

до 21 дни

вкл. ДДС

90,00

 

до 30 дни

вкл. ДДС

120,00

 

§ 4. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия.

 1. Раздел І ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, се изменя и редактира така:

 

Раздел І

 

 

 

ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

 

 

1.

Услуги на оркестър "Горещ пясък"

 

 

 

- за поръчков концерт на територията на гр. Бургас

вкл. ДДС

1100,00/час

2.

Участия на Общински духов оркестър

 

 

 

2.1. Участие на Общински духов оркестър на територията на гр. Бургас

вкл. ДДС

1380,00/час

 

2.2. Участие на Общински духов оркестър 15 минути на територията на гр. Бургас

вкл. ДДС

410,00

 

2.3. Участие на Общински духов оркестър 30 минути на територията на гр. Бургас

вкл. ДДС

750,00

3.

Участие в МФФ

вкл. ДДС

690,00

4.

Летен театър

 

 

4.1

Ползване сцена Летен театър за шоу - програми, фестивали, концерти, театрални, оперни, детски постановки и други, с изключение на абитуриентски балове за училища на територията на Община Бургас, за периода от 01.05 до 25.05 вкл.

 

вкл. ДДС

2300,00/ден

4.2

Ползване на вътрешни пространства в сграда на Летен театър Бургас (без сцена и зала) за творческа дейност

вкл. ДДС

8,00/на ден

4.3

4.3 Ползване на вътрешни пространства в Летен театър Бургас (без сцена и зрителна зала) за съхранение на инвентар

вкл. ДДС

3,40/на ден

5

Културен дом – НХК

 

 

5.1

Ползване на зрителна зала

 

 

-

За репетиция до 2 часа

вкл. ДДС

80,00

-

За събития на училища, градини, читалища до 2 часа

вкл. ДДС

570,00

-

За всеки следващ започнат час за (за училища, градини, читалища)

вкл. ДДС

170,00

 

за концерти и танцови спектакли с включено стандартно

осветление и озвучаване до 2 часа

вкл. ДДС

920,00

-

За всеки следващ започнат час (за концерти и танцови спектакли )

вкл. ДДС

280,00

 

За театрални постановки с включено стандартно осветление и озвучаване до 2 часа

вкл. ДДС

920,00

 

За всеки следващ започнат час (за театрални постановки)

вкл. ДДС

280,00

 

За две театрални постановки, в един ден, с включено стандартно осветление и озвучаване

вкл. ДДС

1150,00

 

За концерт и танцов спектакъл без осветление и озвучаване до 2 часа

вкл. ДДС

690,00

 

За всеки следващ час (за концерт и танцов спектакъл без осветление и озвучаване )

вкл. ДДС

280,00

 

За конференции, семинари, симпозиум до 2 часа

вкл. ДДС

570,00

 

За всеки следващ започнат час (конференции, семинари, симпозиум)

вкл. ДДС

170,00

 

За конференции, семинари, симпозиум до 2 часа, с включена мултимедия

вкл. ДДС

740,00

 

За всеки следващ започнат час (конференции, семинари, симпозиум), с включена мултимедия

вкл. ДДС

200,00

 

За фестивали и конкурси, с включено стандартно осветление и озвучаване

вкл. ДДС

1150,00

 

Прожекция на филм

вкл. ДДС

920,00

 

Ползване на професионален лазерен проектор за прожекция на сцена в Зрителна зала

вкл. ДДС

690,00

 

Въртяща сцена на събитие

вкл. ДДС

115,00

 

Отваряне и затваряне на оркестрина на събитие

вкл. ДДС

280,00

 

Ползване на роял за събития

вкл. ДДС

170,00

5.2

Ползване на вътрешен двор за събитие до 2 часа

вкл. ДДС

45,00

 

За всеки следващ започнат час

вкл. ДДС

17,00

 

Стандартна външна сцена с размер 6x4 - 24 кв. м. до 2 часа

вкл. ДДС

55,00

 

За всеки следващ започнат час

вкл. ДДС

23,00

 

За филмов фестивал с преносим екран с размери 752 x 569 cm комплект предна и задна прожекция и  проектор DLP 6000ANSI Lum 1920x1200 на ден

вкл. ДДС

690,00

 

Отдаване на търговска площи под наем, на кв. м., на ден

вкл. ДДС

5,50

5.3

Ползване на фоайета

вкл. ДДС

 

 

Фоайе партерен етаж за събития: ревюта, коктейли и други - за час

вкл. ДДС

55,00

-

За всеки следващ час

вкл. ДДС

34,00

-

До 8 часа

вкл. ДДС

230,00

 

Фоайе партерен етаж за изложба:

 

 

-

Ползване на фоайе за изложба на ден

вкл. ДДС

115,00

-

Ползване на фоайе за изложба за седем дни

вкл. ДДС

400,00

-

Ползване на фоайе за изложба за всеки следващ ден

 

55,00

 

Ползване на фоайе пред камерна зала за събития до час

вкл. ДДС

45,00

-

За всеки следващ час

вкл. ДДС

23,00

-

До 8 часа

вкл. ДДС

170,00

 

Фоайе пред камерна зала за изложба

 

 

-

Ползване на фоайе за изложба на ден

вкл. ДДС

80,00

-

Ползване на фоайе за изложба за седем дни

вкл. ДДС

285,00

-

Ползване на фоайе за изложба за всеки следващ ден

 

40,00

-

Отдаване на площ под наем на кв. м., на ден

вкл. ДДС

11,00

5.4

Зала Общински съвет

 

 

-

Ползване на час

вкл. ДДС

285,00

5.5

КАМЕРНА ЗАЛА - МНОГОФУНКЦИОНАЛНА (ЗАЛА 01.2)

 

 

-

Ползване за ден

вкл. ДДС

230,00

-

За 7 дни включително ( на ден )

вкл. ДДС

55,00

-

За всеки следващ започнат ден

вкл. ДДС

28,00

-

Ползване за събитие на час

вкл. ДДС

69,00

-

За всеки следващ започнат час

вкл. ДДС

34,00

-

Ползване за репетиции на час

вкл. ДДС

17,00

5.6

Ползване на каса за едно място ( 5 места )

 

 

-

За ден

вкл. ДДС

11,00

-

За 7 дни

вкл. ДДС

45,00

-

За месец

вкл. ДДС

135,00

5.7

Ползване на офис почасово

 

 

-

За час

вкл. ДДС

11,00

-

За четири часа

вкл. ДДС

28,00

-

За осем часа

вкл. ДДС

55,00

5.8

ВХОД С (ЗАЛА C 0. 1) - 78.5 кв. м. Многофункционална зала

 

 

-

Ползване за ден

вкл. ДДС

230,00

-

За 7 дни включително (на ден)

вкл. ДДС

45,00

-

За всеки следващ ден

вкл. ДДС

23,00

-

Ползване за 1 час

вкл. ДДС

69,00

-

За всеки следващ час

вкл. ДДС

34,00

-

Ползване на зала за репетиции (танци, спорт и други) на час

вкл. ДДС

13,00

5.9

ВХОД С (ЗАЛА C 0. 2) 57.7 кв. м. - на час

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

34,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

17,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (за танци, спорт и други)

вкл. ДДС

11,00

5.10

ВХОД С (ЗАЛА C 1.2) 84.5 кв. м. - на час

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

45,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

23,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (за танци, спорт и други)

вкл. ДДС

17,00

5.11

ВХОД С (ЗАЛА C 1.1) 76.6 кв. м. - на час

 

 

 

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

45,00

 

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

23,00

 

Ползване на зала за репетиции (танци, спорт и други) - на час

вкл. ДДС

17,00

5.12

ВХОД С (ЗАЛА C 1.3) 104 кв. м. - на час

вкл. ДДС

19,00

5.13

ВХОД В (ЗАЛА B 1.1)

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

69,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

34,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

вкл. ДДС

17,00

5.14

ВХОД В (ЗАЛА B 3.2)

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

69,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

34,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

вкл. ДДС

17,00

5.15

ВХОД В (ЗАЛА B 3.1) 135 кв. м.

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

115,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

55,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

вкл. ДДС

28,00

5.16

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.1) 44.3 кв. м. - на час

вкл. ДДС

17,00

5.17

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.2) 36.3 кв. м. - на час

вкл. ДДС

13,00

5.18

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.3) 22.8 кв. м. - на час

вкл. ДДС

11,00

 

5.19

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.4) 14.5 кв. м. - на час

вкл. ДДС

11,00

5.20

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.3) 14.9 кв. м. - на час

вкл. ДДС

11,00

5.21

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.1) 26.2 кв. м. - на час

вкл. ДДС

11,00

5.22

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 2.2) 35.9 кв. м. - на час

вкл. ДДС

17,00

5.23

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 2.5) 28.3 кв. м. - на час

вкл. ДДС

13,00

5.24

Ползване на кабинети за репетиционни, музикални дейности и ударни инструменти на час

 

 

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.1 ) ВХОД Е 21.00 кв. м.

вкл. ДДС

13,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.2) ВХОД Е 11.4 кв. м.

вкл. ДДС

11,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.3) ВХОД Е 11.4 кв. м.

вкл. ДДС

11,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.1) ВХОД Е 23.00 кв. м.

вкл. ДДС

13,00

5.25

10% отстъпка при ползване на повече от 50 часа месечно за тренировки, репетиции, кръжоци и други

 

 

6.

Електронни сайтове за колективно пазаруване ползват до 30 % отстъпка от цените на билетите за всички мероприятия

 

 

7.

Продажба на билети, в полза на организатора на външни платени събития в сградата на Експо център Флора, от лица ангажирани от ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

 

10% от осъществените продажби

8.

Ползване на рекламни площи:

 

 

 

8.1. За една календарна седмица

вкл. ДДС

11,00/кв.м.

 

8.2. За един календарен месец     

вкл. ДДС

34,00/кв.м

 

8.3. За три календарни месеца     

вкл. ДДС

96,00/кв.м

9.

Ползване на търговски площи в сгради на ОП «ЛТФК» за:

 

 

 

9.1. За поставяне на банкомат

вкл. ДДС

230,00/ за месец

 

9.2. За поставяне на вендинг машина

вкл. ДДС

69,00 за кв.м/месец

10.

Услуги предоставени от Експозиционен център „Флора“ Бургас:

 

 

 

1. Ползване на зали за конференции, съвещания, семинари и др. безплатни събития

 

 

 

1.1. Кръгла зала за единични събития

 

 

 

- за 1 час

вкл. ДДС

23,00

 

- до 4 ч.

вкл. ДДС

69,00

 

- до 8 часа

вкл. ДДС

115,00

 

1.2. Зала 1 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

34,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

100,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

230,00

 

1.3. Зала 2 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

74,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

170,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

285,00

 

1.4. Зала 3 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

60,00

 

- до 4 ч.

вкл. ДДС

125,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

230,00

 

1.5. Зала 4 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

60,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

125,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

230,00

 

1.6. Зала 5 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

17,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

50,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

115,00

 

1.7. Зала 2 за конференции с включено стандартно озвучаване и мултимедия

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

115,00

 

-  до 4 часа

вкл. ДДС

240,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

365,00

 

2. Ползване на зали за базари, изложения и други търговски събития и събития с входни такси:

 

 

 

2.1. Кръгла зала за единични събития

 

 

 

- за 1 час

вкл. ДДС

45,00

 

- до 4 ч.

вкл. ДДС

90,00

 

-до 8 часа

вкл. ДДС

138,00

 

2.2. Зала 1 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

55,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

125,00

 

-до 8 часа

вкл. ДДС

250,00

 

2.3. Зала 2 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

95,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

195,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

310,00

 

2.4. Зала 3 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

85,00

 

- до 4 ч.

вкл. ДДС

145,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

250,00

 

2.5. Зала 4 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

85,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

149,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

253,00

 

2.6. Наем на зала 1 за продажба на цветя, натурални и био продукти за 15 дни

 

 

 

За периода: 15 септември – 15 април

вкл. ДДС

1150,00

 

За периода: 15 април – 15 септември

вкл. ДДС

2300,00

 

3. Външни търговски площи

 

 

 

-  на ден на кв.м

вкл. ДДС

5,70

 

-  на площи с осигурени търговски маси на ден на кв.м

вкл. ДДС

8,00

 

3.1. Външни търговски щандове

 

 

 

- на стак маси на ден на кв.м

вкл. ДДС

5,70

 

3.2. Наем на външни изложбени площи

 

 

 

-  на ден за кв.м

вкл. ДДС

5,70

 

3.3. Сцена и двор във вътрешното пространство на центъра за провеждане на концерти, спектакли и други сценични прояви

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

115,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

205,00

 

-  за цял ден

вкл. ДДС

345,00

 

3.4. Пространството пред централния вход за провеждане на мероприятия

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

55,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

90,00

 

-  за цял ден

вкл. ДДС

135,00

 

4. Целия Експозиционен център Флора Бургас /без зала 5/ -

 

 

 

4.1. За месец април, май, септември, октомври;

 

 

 

за цял ден

вкл. ДДС

1150,00

 

до три дена

вкл. ДДС

2990,00

 

до седем дена

вкл. ДДС

5750,00

 

за месец

вкл. ДДС

23000,00

 

4.2.   За месец юни, юли, август;

 

 

 

за цял ден

вкл. ДДС

2300,00

 

до три дена

вкл. ДДС

5980,00

 

до седем дена

вкл. ДДС

11500,00

 

за месец

вкл. ДДС

46000,00

 

4.3. За месец ноември, декември, януари, февруари, март;

 

 

 

за цял ден

вкл. ДДС

975,00

 

до три дена

вкл. ДДС

2760,00

 

до седем дена

вкл. ДДС

4830,00

 

за месец

вкл. ДДС

17250,00

 

5. Ползване на Презентационна техника

 

 

 

5.1. Базисна - преместваем екран и проектор

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

11,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

23,00

 

-  за цял ден

вкл. ДДС

45,00

 

5.2. Стационарен мултимедиен проектор DLP 6000ANSI Lum 1920x1200 ; 2000:

 

 

 

 

- На събитие до 4 часа

вкл. ДДС

90,00

 

- На събитие до 8 часа

вкл. ДДС

165,00

 

- На събитие до 12 часа

вкл. ДДС

230,00

 

5.3. 180 градусова проекция

 

 

 

- на час

вкл. ДДС

460,00

 

5.4. Стационарен екран с платно за предна или задна прожекция /406 х 310/ 16:10

 

 

 

-  за събитие до 4 часа

вкл. ДДС

63,00

 

-  за събитие до 8 часа

вкл. ДДС

109,00

 

-  за събитие до 12 часа

вкл. ДДС

155,00

 

5.5. Преносим екран с платно за предна или задна прожекция /300 х 230/ 16:10

 

 

 

-  за събитие до 4 часа

вкл. ДДС

50,00

 

-  за събитие до 8 часа

вкл. ДДС

95,00

 

-  за събитие до 12 часа

вкл. ДДС

135,00

 

5.6. Презентационен монитор  - LCD 50",HDMI x2, DVI-D, PC-IN,RS-232C, LAN

 

 

 

- 30 сек. до 30 излъчвания на ден

вкл. ДДС

34,00

 

6. Ползване на Озвучаване

 

 

 

6.1. Безжичен микрофон на ден

вкл. ДДС

11,00

 

6.2. Широкообхватен микрофон на ден

вкл. ДДС

11,00

 

6.3. Кабелен микрофон  на ден

вкл. ДДС

11,00

 

6.4. Ползване на стандартно озвучаване (2 тонколони, миксер, cd плеър, лаптоп до 3 кабелни микрофона) на територията на Експозиционен център „Флора“ Бургас

 

 

 

- На събитие до 4 часа

вкл. ДДС

55,00

 

- На събитие до 8 часа

вкл. ДДС

90,00

 

-На събитие до 12 часа

вкл. ДДС

125,00

 

6.4.1. Ползване на стандартно озвучаване и осветление на външна сцена (2 тонколони, миксер, cd плеър, лаптоп до 3 кабелни микрофона, осветление LED PAR 64M 18Wx18 RGBWA-UV(6-in-1) до 6 броя) на територията на Експозиционен център „Флора“ Бургас

 

 

 

- На събитие до 4 часа

вкл. ДДС

115,00

 

- На събитие до 8 часа

вкл. ДДС

180,00

 

-На събитие до 12 часа

вкл. ДДС

250,00

 

7. Изложения и базари, организирани от Община Бургас

 

 

 

7.1.Цена за участие в изложения – еднократно заплащане

вкл.ДДС

205,00

 

7.2.Цена за участие в базари – еднократно заплащане

вкл.ДДС

55,00

 

7.3. Цена за излагане на търговска и изложбена продукция  -  заплащане на кв.м за ден

вкл.ДДС

11,00

 

8. Ползване на роял за частни събития и мероприятия на територията на експозиционен център Флора

вкл. ДДС

170,00/на събитие

 

9. Ползване на инвентар /без вкл. транспорт

 

 

 

9.1. Пластмасов стол

вкл. ДДС

1,10 на бр./на ден

 

9.2. Сгъваема маса

вкл. ДДС

2,30 на бр./на ден

 

9.3. Конферентна маса – 2 м. на 1 м.

вкл. ДДС

5,70 на бр./на ден

 

9.4. Бар-маса

вкл. ДДС

11,00 на бр./на ден

 

9.5. Мека мебел за презентации

вкл. ДДС

11,00 на бр./на ден

 

10. Ползване на тоалетна (нова, Протокол №11/30.06.2020 г.)

вкл. ДДС

1,00

11.

Наем на офис на ден в Експо център „Флора“

 

 

 

11.1. до час

вкл. ДДС

11,00/ за човек

 

11.2. до 4 часа

вкл. ДДС

28,00 / за човек

 

11.3. до 8 часа

вкл. ДДС

55,00/ за човек

 

11.4. отстъпка от цената при повече от две наемания в месец

 

10%

12.

Ползване на мобилна озвучителна, мултимедийна, осветителна ефектна техника, мобилна конферентна и преводаческа система на ОП «ЛТФК»:

 

 

12.1.

Ползване на стандартно озвучаване и осветление на външна сцена (2 тонколони, миксер, cd плеър, лаптоп до 3 кабелни микрофона, осветление LED PAR 64M 18Wx18 RGBWA-UV(6-in-1) до 6 броя) до 4 часа

вкл. ДДС

250,00

12.2.

Ползване на допълнително озвучаване 10 KW и стандартно осветление (line array система, цифров мишпулт,  4 безжични микрофона, cd  плеър, лаптоп, 10 кабелни микрофона, 4 широкообхватни микрофона, осветление LED PAR 64M 18Wx18 RGBWA-UV(6-in-1) до 8 броя)

вкл. ДДС

690,00

12.3.

Ползване на допълнително озвучаване 12 KW и стандартно осветление (line array система, цифров мишпулт,  4 безжични микрофона, cd  плеър, лаптоп, 10 кабелни микрофона, 4 широкообхватни микрофона, осветление LED PAR 64M 18Wx18 RGBWA-UV(6-in-1) до 8 броя)

вкл. ДДС

860,00

12.4.

Ползване на озвучаване до 18 KW  и допълнително ефектно осветление (line array система, цифров мишпулт,  4 безжични микрофона, cd  плеър, лаптоп, 10 кабелни микрофона, 4 широкообхватни микрофона, осветление 16 броя LED PAR 64M, интелигентно осветление до 6 броя)

вкл. ДДС

920,00

12.5.

Ползване на 1 практикабел с размери 2х1м и височина до 60 см /без монтаж и транспорт/

вкл. ДДС

11,00

12.6.

Ползване на мултимедиен проектор DLP 6000ANSI Lum 1920x1200 за събитие

вкл. ДДС

165,00

12.7.

Ползване на мултимедиен проектор DLP 6000ANSI Lum 1920x1200 и преносим екран 406 х 310 cm комплект предна и задна прожекция за събитие

вкл. ДДС

275,00

12.8.

Ползване на преносим екран с размери 752 x 569 cm комплект предна и задна прожекция и мултимедиен проектор DLP 6000ANSI Lum 1920x1200 за събитие

вкл. ДДС

515,00

12.9.

Ползване на преносим екран 400 х 500 cm предна прожекция за събитие

вкл. ДДС

180,00

12.10.

Проектор 16 000 лумена за събитие

вкл. ДДС

690,00

12.11.

Проектор 16 000 лумена  с преносим екран за събитие

вкл. ДДС

825,00

12.12.

Ползване на мултимедиен проектор DLP 6000ANSI Lum 1920x1200 и преносим екран 300 х 230 cm комплект предна и задна прожекция за събитие

вкл. ДДС

 

260,00

12.13.

Ползване на преносим екран с размери 752 x 569 cm комплект предна и задна прожекция за събитие

вкл. ДДС

345,00

12.14.

Ползване на преносим екран 406 х 310 cm комплект предна и задна прожекция за събитие

вкл. ДДС

105,00

12.15.

Ползване на преносим екран 300 х 230 cm комплект предна и задна прожекция за събитие

вкл. ДДС

95,00

12.16.

Ползване на следач 260W, 5500К с бял светодиоден излъчвател без осигурен осветител

вкл. ДДС

17,00

 

12.17.

Ефектно осветление LED PAR 64 36x3W RGBW /брой за ден/

вкл. ДДС

6,50

12.18.

Ефектно осветление MAC 101 in cardboard box /брой за ден/

вкл. ДДС

45,00

12.19.

Ефектно осветление  RUSH MH 1 LED Profile (180W LED) /брой за ден/

вкл. ДДС

55,00

12.20.

Ползване на допълнително ефектно осветление за концерт (16 броя LED PAR 64M, интелигентно осветление до 6 броя, машина за мъгла 1500W, машина за ниско стелеща се пара)

Вкл. ДДС

345,00

12.21.

Конферентна система

 

 

 

-  за мероприятие до 4 часа

вкл. ДДС

55,00

 

-  за мероприятие до 8 часа

вкл. ДДС

90,00

 

-  за мероприятие до 12 часа

вкл. ДДС

125,00

12.22.

Преводаческа система - до 12 часа /без преводачи/

вкл. ДДС

345,00

13.

Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)

 

 

 

Ползване на зали за конференции, съвещания, семинари, обучения и др. събития

 

 

13.1

Експозиционна зала, етаж 1

 

 

 

За събития:

 

 

-

До 1 час

вкл. ДДС

55,00

-

За всеки следващ час

вкл. ДДС

28,00

 

За изложби:

 

 

-

за ден /до 8 часа/

вкл. ДДС

90,00

-

за седмица

вкл. ДДС

230,00

-

за месец

вкл. ДДС

575,00

13.2

Зала за временни експозиции, етаж 4

 

 

 

За събития:

 

 

-

до 1 час

вкл. ДДС

57,00

-

за всеки следващ час

вкл. ДДС

28,00

 

За изложби:

 

 

-

за седмица

вкл. ДДС

230,00

-

за месец

вкл. ДДС

575,00

13.3

Компютърна зала

 

 

 

Групово наемане за обучения, курсове, занимални и други.

 

 

-

До 1 час

вкл. ДДС

55,00

-

За всеки следващ час

вкл. ДДС

40,00

 

Индивидуално наемане на компютър в залата

 

 

-

Наем на един компютър за ден

вкл. ДДС

23,00

-

За учащи /студенти и ученици/

вкл. ДДС

11,00

13.4

Конферентна зала /без включена техника/

 

 

-

До 1 час

вкл. ДДС

69,00

-

До 4 часа

вкл. ДДС

135,00

-

До 8 часа

вкл. ДДС

230,00

-

За всеки следващ ден /до 8 часа/

вкл. ДДС

170,00

-

За един календарен месец

вкл. ДДС

1150,00

13.5

Кръгла маса в библиотечния отдел за събитие

 

 

-

До 1 час

вкл. ДДС

23,00

-

До 4 часа

вкл. ДДС

55,00

13.6

Външни площи /двор или тераса/

 

 

 

За събития

 

 

-

До 4 часа

вкл. ДДС

115,00

-

До 8 часа

вкл. ДДС

205,00

 

За базари и изложения

 

 

-

За ден /до 8 часа/

вкл. ДДС

5,50/кв.м.

-

За ден /до 8 часа - с включени маси/

вкл. ДДС

8,00/кв.м.

13.7

Канцеларски услуги

 

 

 

Скенер /сканиране на книги с Букскенер/

 

 

-

От 1 до 10 броя страници 

вкл. ДДС

1,00 бр./стр.

-

От 11 страница нагоре 

вкл. ДДС

0,35 бр.стр.

 

Подвързване на принтирани страници със спирала и хартиен гръб

вкл. ДДС

 

-

До 100 страници

вкл. ДДС

2,60

-

Над 200 страници

вкл. ДДС

3,40

13.8

Наем на техника

 

 

 

Озвучаване / 2 колони, до 2 микрофона и миксер/

 

 

-

До 4 часа

вкл. ДДС

55,00

-

До 8 часа

вкл. ДДС

92,00

-

До 12 часа

вкл. ДДС

125,00