ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №50 ОТ ДАТА 11.04.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 11.04.2023 - 16:25

На 11.04.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13987 Докладна записка от Георги Маринчев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски състезатели по борба за участието им в предстояща Балканиада в Гърция

 

 1. ОбС 08-00-13993 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III и УПИ VII-547 в кв.46 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас  (ПИ с идентификатори 07079.605.419  и 07079.605.547 по КККР на гр. Бургас) и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.441 по КККР на гр. Бургас;  2. Одобряване на проект на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за прехвърляне на собственост в процедура по изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III и УПИ VII-547 в кв.46 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас  (ПИ с идентификатори 07079.605.419  и 07079.605.547 по КККР на гр. Бургас) и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.441 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13994 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003 г. за ПНУОВТУЗ от Общински съвет Бургас с цел завишаване на допустимия Кинт, съгласно действащ ПУП за реализиране на нов корпус „Мама и аз“ към МБАЛ „Сърце и мозък“ в УПИ VII-842 в кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.842 по КККР на гр. Бургас), във връзка с провеждане на процедура по изменение на ПУП-ПЗ за имота 

 

 1. ОбС 08-00-13933 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по покана на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за набиране на проекти по Програма „Микропроекти за климата“ 

 

 1. ОбС 08-00-13934 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен ЕкоФонд по Инвестиционна програма за климата за насърчаване използването на електромобили

 

 1. ОбС 08-00-13946 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“

 

 1. ОбС 08-00-13932 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“ 

 

 1. ОбС 08-00-13935 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подписване на партньорски споразумения за целите на подготовката и изпълнението на проектни предложения, с които Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, която е част от инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България 

 

 1. ОбС 08-00-13936 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансов ресурс за изготвяне на техническа документация за целите на подготовка и изпълнението на проектно предложения, с което Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, която е част от инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България 

 

 1. ОбС 08-00-13872 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“, находящ се в Община Бургас, Бургаски залив

 

 1. ОбС 08-00-13880 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно:  Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Общински имоти“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Спортен комплекс „Парк Арена ОЗК“, находящ се в гр. Бургас, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13947 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на общинска Програма за осигуряване на извънкласни и извънучилищни дейности за децата и младежите в социалните услуги в Община Бургас „И аз обичам да спортувам и творя в свободното си време” 

 

 1. ОбС 08-00-13930 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие за сключване на договор за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от текстил и кожа

 

 1. ОбС 08-00-13950 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР  за УПИ I-195 и УПИ II-288, кв.16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.604.195 и 07079.604.288 по КККР на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-13937 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на имоти в бивш масив 19, местност Оникилика, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-13949 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас включващ територията на град Бургас заедно с кварталите „Меден рудник“, „Долно Езерово“, „Горно Езерово“, „Лозово“, „Крайморие“, „Сарафово“, „Рудник“ и „Черно море“ и техните землища; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас включващ територията на град Бургас заедно с кварталите „Меден рудник“, „Долно Езерово“, „Горно Езерово“, „Лозово“, „Крайморие“, „Сарафово“, „Рудник“ и „Черно море“ и техните землища 

 

 1. ОбС 08-00-13939 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) на основание с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ за изменение на габарита на улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185, между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“ с цел обособяване и изграждане на крайуличен паркинг. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР за изменение на габарита на улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185, между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“ с цел обособяване и изграждане на крайуличен паркинг 

 

 1. ОбС 08-00-13940 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.604.57, 07079.604.58, 07079.604.332 и 07079.604.158 КККР на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.1 във връзка с чл.208, ал.1 и чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.604.57, 07079.604.58, 07079.604.332 и 07079.604.158 по КККР на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13938 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ отредени „За озеленяване“, намиращи се на територията на Зона „А“ и „Д“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас и на УПИ на територията на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, във връзка с проект за „Изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящ се в обособяване на две нови кръгови кръстовища при о.т.97 и при о.т.7 – пресичане на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово – Бургас“) и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-13969 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за с.о. „Индустриален парк Равнец“, землище с. Равнец, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13977 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж в полза на  Министерство на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ ІІ в кв.4б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.601.238 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13957 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.619.47 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13945 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне управлението на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, кв. „Ветрен“, в.з. „Минерални бани“, предоставен безвъзмездно за управление на Община Бургас, на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ към Учебно- производствен комплекс „Младост“

 

 1. ОбС 08-00-13956 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм“ на имоти и вещи – общинска собственост, представляващи допълващо застрояване и благоустрояване към Етнографски музей – гр. Бургас: кафе, сглобяема сцена и прилежащ към тях терен (алейна мрежа и зелени площи), част от УПИ III в кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.105 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13958 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи обособени обекти в бл. 1„А“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13951 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 59/759 кв.м ид. ч. от УПИ Х-10 в кв. 94, целият с площ 759 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-13952 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 113/1182 кв.м ид. ч. от УПИ V-124,125 в кв. 8, целият с площ 1182 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13955 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ X-186 в кв. 10 по плана на в.з. „Боровете“, землище кв. „Банево“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.705.2186 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1.  ОбС 08-00-13961 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 24/729 кв.м идеални части от УПИ ХІV-465 в кв.47, целият с площ 729 кв.м, по плана на кв. „Ветрен“, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-13953 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ ІІ-300 в кв.40 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13962 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XIII-876 в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас.

 

 1. ОбС 08-00-13963 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ I-547 в кв. 63 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас. 

 

 1. ОбС 08-00-13964 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-309 в кв. 26 по плана на кв. „Лозово“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13965 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 364,50/969 кв.м идеални части от УПИ VІ-329,330,742 в кв.15, целият с площ от 969 кв.м, по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-13959 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба“ №7, ет. 4, ап. 11, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13960 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№70, вх.№3, ет.№2, ап. ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-13954 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ №29, вх. 5, партер, на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Общински съюз на пенсионерите – Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-13966 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за  обезщетяване на наследниците на Георги Згуров Янев 

 

 1. ОбС 08-00-13942 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и тяхното предаване за срока на Договора подписан между Асоциацията по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-13948 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

 

 1. ОбС 08-00-13922 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. „Ветрен“, гр. Бургас („Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ – гр. Бургас) 

 

 1. ОбС 08-00-13924 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. „Ветрен“, гр. Бургас („Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД) 

 

 1. ОбС 08-00-13923 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Изворище“, с. Изворище, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13920 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас за периода 2021 – 2028 г.

 

 1. ОбС 08-00-13921 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2022 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021 – 2027 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13892 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2023 година

 

 1. ОбС 08-00-13912 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2022 година на читалищата, намиращи се на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13968 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13944 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. август 2022 – м. януари 2023 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13899 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по раздел V, т. 1 от Правилата за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13900 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора

 

 1. ОбС 08-00-13918 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова помощ на изявени бургаски състезатели за участие в предстоящи световни и европейски първенства

 

 1. ОбС 08-00-13928 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-13913 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13927 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на мемориална плоча за възпоменание на трагично загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицейски служители Йордан Илиев и Атанас Градев

 

 1. ОбС 08-00-13926 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев  – председател на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянна комисия по устройство на територията, относно: Предложение за преименуване на стадион „Червено знаме“, намиращ се в квартал „Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13943 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Обявяване на месеци на културното наследство на тракийските и македонски бежанци в Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13795 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Опазване на културното наследство на територията на община Бургас –

 

 1. ОбС 08-00-13862 Питане от общински съветници от Общински съвет – Бургас, относно: Изтичащ договор на веригата Lafka на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13871 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Промяна на системата на сметоизвозване на улици с една активна лента за движене

 

 1. ОбС 08-00-13889 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Разписание на автобусните линии от и до терминал „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-13890 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от БСП, относно: Мерки за опазване на общинската собственост в Община Бургас\

 

 1. ОбС 08-00-13896 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Липса на инфраструктура (транспортна техническа) в кв. „Сарафово“

 

 1. ОбС 08-00-13902 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник, относно: Готовност на Приморски парк – Бургас за летния сезон 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13904 Питане от Георги Георгиев – общински съветник от БСП, относно: Изсъхнали клони на дървета пред бл.38 в ж.к. „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-13911 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Неправомерно паркирани МПС пред бл.14 в ж.к. „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-13925 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Просрочени задължения към община Бургас на концесионера на подземния паркинг под пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас