ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 28.01.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 04.02.2020 - 16:53

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 6

 

от проведеното на 28.01.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-9546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас етап 2“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-9567 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 

 

 1. ОбС 08-00-9568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-9536 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2019 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

 1. ОбС 08-00-9570 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9511 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализиране размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка - принудително преместване на ППС чрез техническо средство, регламентирана в Закона за движение по пътищата

 

 1. ОбС 08-00-9510 Докладна записка от проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбената зала на Дружеството на бургаските художници на ул. „Александровска” 22

 

 1. ОбС 08-00-9524 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9566 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, д-р Антонио Христов Душепеев и д-р Борис Петров Ангелов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на санитарни възли в сградата на „Център за психично здраве – проф. д-р Иван Темков“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-9364 Докладна записка от инж. Георги Михайлов Спасов – общински съветник от БСП, относно: Направа основен ремонт на двора на ДЦГ „Раковина“, с адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №48 

 

 1. ОбС 08-00-9435 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на тротоара срещу бл. 15, в ж.к. „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-9438 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. „Братя Миладинови“

 

 1. ОбС 08-00-9383 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от БСП и Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно:  Изграждане на детска площадка в квартал „Банево” 

 

 1. ОбС 08-00-9531 Докладна записка от Манол Тодоров – общински съветник от ДБГ, относно: Отпускане на финансови средства за изграждането на 33 площадки по БДП на територията на всички бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас 

 

 1. ОбС 08-00-9559 Докладна записка от Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на национална научна конференция  на тема „Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878 – 1944 г.“ 

 

 1. ОбС 08-00-9533 Докладна записка от Калояна Живкова, Тони Минасян и Евелина Михалева – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на „Киноклас 2020“, в рамките на „София филм фест на брега“

 

 1. ОбС 08-00-9556 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение „Югоизточен дигитален иновационен хъб“

 

 1. ОбС 08-00-9606 Докладна записка от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов – общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа

 

 1. ОбС 08-00-9526 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявен бургаски спортист в Световно и Европейско първенство по кикбокс 

 

 1. ОбС 08-00-9532 Докладна записка от Манол Тодоров – общински съветник от ДБГ, относно: Дофинансиране на „Училищните спортни игри“ по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас

 

 1.  ОбС 08-00-9518 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет – Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС – РБ)

 

 1. ОбС 08-00-9540 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9589 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на нова структура на общинската администрация за мандат 2019-2023, определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове на населени места и на годишният размер на средствата за работни заплати на персонала от държавно делегирани дейности и от общинския бюджет, одобряване на общата численост и утвърждаване на броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 1. ОбС 08-00-9588 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9542 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2020/2021 година

 

 1. ОбС 08-00-9519 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9516 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-9517 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9513 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9514 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9515 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

 1. ОбС 08-00-9541 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), Георги Маринчев – зам.-председател на ПКСДМД, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9488 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Приемане на Правила за провеждане на Национален конкурс за поезия „Христо Фотев“

 

 1. ОбС 08-00-9547 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“ финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-9552 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура BG14MFOP001-6.004 – Повишаване на знанията за състоянието на морската среда 

 

 1. ОбС 08-00-9553 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“

 

 1.  ОбС 08-00-9449 Докладна записка от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“, в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.1249, 07079.12.1483, 07079.12.1574, 07079.12.1560 – общинска собственост 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“ в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас 3. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“ в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9450 Докладна записка от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас,  преминаващи през ПИ 72151.6.7, ПИ 72151.1.15, ПИ 72151.1.16 и ПИ 72151.1.18 – общинска собственост и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ с ид. 72151.1.16 и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 134 от ЗУТ, ал.1, т.2, във връзка чл. 16а и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9543 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.853, 07079.12.854, 07079.12.892, 07079.12.893, 07079.12.1000 и 07079.12.1012 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010  по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.12.892 по КК на гр. Бургас – общинска собственост, пасище. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9544 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9451 Докладна записка от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за улица с о. т. 87 – 168 – 169 и улица с о. т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг – Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг – Запад, гр. Бургас 2. Одобряване задание за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за улица с о. т. 87 – 168 – 169 и улица с о. т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ „Юг - Запад", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг – Запад, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9523 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9563 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет при Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9582 Докладна записка от Красимира Маркович, Евелина Михалева и д-р Борис Ангелов – общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Бургас, относно: Трансформиране на част от ул. „Брацигово“, кв. Сарафово, в пешеходна зона 

 

 1. ОбС 08-00-9534 Докладна записка от Тодор Йосифов, Ивайло Колев, Петър Статев и Георги Маринчев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на 2 броя обособени паркоместа в полза на гражданите за временно паркиране на автомобили на ул. „Цар Петър“ №2 и на ул. „Стефан Стамболов“ № 43 пред „Български пощи“ ЕАД 

 

 1. ОбС 08-00-9539 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за счетоводно отписване от регистрите на „Чистота“ ЕООД, на прехвърлени на Община Бургас ДМА, за сметка на допълнителните резерви

 

 1. ОбС 08-00-9545 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-9581 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора 

 

 1. ОбС 08-00-9495 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9496 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)

 

 1. ОбС 08-00-9585 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-9508 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев Георгиев – общински съветник от БСП, относно: Образуване на Временна комисия по подготовка на населението за защита при бедствия 

 

 1. ОбС 08-00-9634 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

 1. ОбС 08-00-9557 Докладна записка от Георги Дракалиев и Евелина Михалева – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9529 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9296 Искане от Р. Т. К. за опрощаване на дължими държавни вземания 

 

 1. ОбС 08-00-9490 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на ОУ „Антон Страшимиров“

 

 1. ОбС 08-00-9491 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на паркинга, находящ се на ул. „Любен Каравелов“ №12

 

 1. ОбС 08-00-9522 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Деца, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.“

 

 1. ОбС 08-00-9558 Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Наличие на бали боклук, находящи се на Пристанище – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9574 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, УПИ I – 429, кв. 56, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9575 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Собствени бюджетни приходи на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9596 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Непотвърдена информация за изгаряне на боклук от други държави на територията на община Бургас 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. с проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“;
  2. Дава съгласие за общинско сътрудничество с Норск Енерджи – компания от Кралство Норвегия, специализирана в ефективно, безопасно и екологично управление на енергията – партньор по проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ и подписване на Споразумение за партньорство – Приложение О от Насоките за кандидатстване по процедурата;
  3. Дава съгласие Община Бургас да съфинансира проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ в размер до 926 502 лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас етап 2“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури необходимото съфинансиране за реализиране на  проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас – етап 2“ в размер до 37 329,20 лв. за целия период на реализиране на изпълнение на  проекта – 24 месеца.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9567 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 -2023 година.

 

С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА

ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Бургас за периода  до 2023 г. продължава линията, заложена в предходната мандатна стратегия, отчитайки предизвикателствата пред местната власт за предоставяне на публични услуги на гражданите при все по-високи очаквания за качеството им. Съобразена е с управленската програма на кмета на община Бургас, и извежда като основни приоритети - прозрачност, отговорност, ефективност и контрол при управлението на общинската собственост, като стратегически ресурс на общината, средство и среда за утвърждаване на Бургас като град с устойчиво развитие.

С разработването на тази стратегия за управление на собствеността общината се стреми да анализира състоянието на общинската собственост и  възможностите за нейното развитие –управление и разпореждане, за да прецезира необходимостта от придобиването на нови имоти и да идентифицира необходимите мерки за подобряване на управлението, стопанисването и опазването на имотите общинска собственост, като  очертае възможностите  за успешно реализиране на стратегията, чрез приемане на годишните програми за управление и разпореждане със собственост.

Стратегията е разработена в съответствие с изискванията на чл.8 ал.8 от ЗОС (изм. Д.В. бр. 54 от 2008 г./. С нея за срока на мандата се определя политиката за развитие на общинската собственост, управлението й, придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане. Разработването на настоящата стратегия е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация. Същата е основа за разработване на годишни програми за управление и разпореждане с недвижимите имоти, отчитане на настъпили промени и нови приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за годишните бюджети на общината, както и при кандидатстване по международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост.

Ефективното и планирано управление е предпоставка за успешното реализиране политиката на общината във всички сфери. Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. Определянето на цели и приоритети и оповестяването на  намерения на общината при управлението и разпореждането с общинско имущество, ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. Предварително обявените стратегически намерения ще предизвикат по-широк интерес и съответно ще увеличат приходите от продажба и отдаване под наем.

Нормативна основа на общинската собственост.

Конституцията на Република България дава статут на юридическо лице на българската община с всички произтичащи от този факт последици. Съгласно чл.17, ал.4 и чл.140 от нея се дава право на общините да притежават своя собственост с цел постигане на тяхната икономическа самостоятелност. Правото на собственост на общината й осигурява възможността да съставя самостоятелен бюджет, в който важно перо са приходите от управление на общинското имущество, както и възможността да извършва стопанска дейност. В условията на финансова децентрализация на общините нараства значението на неданъчните приходи, голяма част от които се формират въз основа на упражняване на правото на собственост на общината. Най-важен момент в установяването на общинската собственост се оказа отделянето и от тази на държавата. Със Закона за местното самоуправление и местната администрация /1991 г./ §6 и §7 от ПЗР са определени обектите на общинската собственост, а със Закона за общинската собственост /ЗОС/, публикуван в ДВ бр.44/96г., се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти, общинска собственост. Общински съвет - Бургас е приел досега всички изискващи се от ЗОС подзаконови нормативни актове: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи; Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища;. Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас. Актовете на Общинския съвет се актуализират в съответствие с измененията в законодателството и в съответствие с целите, залегнали в други стратегически документи, приети от Общинския съвет. Основни цели, принципи и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. В основата на разработването на стратегията е залегнало разбирането за ограниченост на ресурсите и реализиране на принципите на устойчиво и балансирано развитие на Община Бургас и ефективно използване на общинската собственост. Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с Главната стратегическа цел - осигуряване на привлекателна жизнена среда за населението и създаване на условия за превръщането на Община Бургас в стратегически икономически и културен център в черноморския басейн, както и приоритетите заложени в общинския план за развитие.

Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост:

- законосъобразност - Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници действат в рамките на правомощията си, установени от ЗОС и подзаконовите нормативни актове;

- приоритет на обществения интерес - при упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени;

- целесъобразност - органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество;

- публичност - при придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона;

-състезателност при управлението и разпореждането — извършва се след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс, по ред и начин определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

 

Основните цели на общината при управлението на собствеността се извеждат в няколко направления:

- осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на качеството на живот , чрез създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността;

- опазване и подобряване на екологичната среда;

- пълно идентифициране на обема общинска собственост;

-гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от стопанисването на общинската собственост;

- установяване на имоти общинска собственост.

 

Приоритети:

Основните приоритети в работата на общинска администрация по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество са:

-съхраняване и подобряване на състоянието на общинската собственост;

- използване на възможностите, които предоставят структурните фондове на Европейския съюз за изпълнение на проекти, свързани с подобряване и ефективно управление и използване на общинската собственост;

-развитие и усъвършенстване на процедурите на публично-частните партньорства за изграждане  експлоатация и поддръжка на обществено заначими обекти;

- гарантиране на прозрачност и публичност при управление и разпореждане с общинска собственост.

 

Мерки за реализиране на изведените приоритети и цели:

1. Пълно обезпечаване на необходимите териториално-устройствени предпоставки за ефективно управление и разпореждане с общинската собственост, включващо цялостно изясняване на потребностите от подробни устройствени планове за града и съставните селища;

2. Ефективно управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Разработване и приемане от общинския съвет на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост, включваща предложения за отдаване под наем на нежилищни обекти и земеделски земи, прекратяване на съсобственост, делби, учредяване на вещни права и продажба.

2.2. Приоритетно разглеждане на заявленията, касаещи недвижими имоти, обременени с чужди вещни права и права на съсобственици.

2.3.Утвърждаване на публичен търг или конкурс с конкретно поети инвестиционни ангажименти, като основна форма при разпореждането с общинска собственост.

2.4.Управление на общинските имоти-публична собственост, чрез предоставянето им на концесия и/или други форми на публично-частно партньорство.

2.5.Извършване на разпоредителни сделки с неефективната и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес при отдаване под наем.

2.6.Осъществяване на текущ контрол по изпълнение на задълженията по концесионни договори, договори за продажба със задължения от проведени конкурси и договори за наем.

3. Включване в годишната програма на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост за реализиране на инфраструктурни обекти –публична собственост.

3.1. Обследване на възможности за изграждане на обществено значими обекти на социалната инфраструктура-здравеопазване, образование, култура, спорт, административни сгради, социални услуги, социални жилища и др.

4. Усъвършенстване на ползваната информационна система по регистрирането и управлението на общинската собственост.

5. Стимулиране на инвестиционната активност и осигуряване на прозрачност при управление на общинската собственост.

5.1. Обследване на възможности за увеличаване на свободните терени, подходящи за бизнес инициативи;

5.2.Обявяване в официалния сайт на Община Бургас на обекти, сгради и терени, за които взето решение за начина на управление и разпореждане, както и процедурите по публични търгове и публично оповестени конкурси.

5.3. Поддържане в актуално състояние на публичен електронен регистър на общинската собственост. Създаване на електронен регистър на общинската собственост, интегриран с Географска информационна система.

6. Устойчиво управление на земеделските земи и горите от общинския и остатъчния поземлен и горски фонд и стимулиране на инвестиционната активност.

6.1. Контрол по изпълнението на задълженията по сключени договори за наем за земеделска земя - общинска собственост.

6.2. Предоставяне под наем на обработваеми земеделските земи, мери и пасища в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

7.Търсене на възможности за привличане на средства от държавата и европейските фондове за реконструкция и модернизация на общинската собственост в сферата на инфраструктура, образование, здравеопазване, социални дейности и др.

7.1. Обществено обсъждане на предложенията за кандидатстване с проекти по оперативните програми за привличане на средства от европейските фондове.

 

Политики и задачи.

Град Бургас, като важен за България административен, туристически, търговски, икономически, транспортен, културен и образователен център, привлича вътрешни за страната миграционни потоци и допълнително хора, които без да са се установили да живеят трайно в града, ежедневно пристигат от други близки населени места до работното си място или за да получат различни специализирани услуги – здравни, образователни, административно-правни, финансови и др., предоставяни от общината. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация “населението” на общината се състои от всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й, а според Закона за общинските бюджети „местна общност” са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината. Така се натоварва допълнително както бюджета, така и инфраструктурата на община Бургас, което е и сериозна пречка пред извършването на реална оценка на необходимостта от услуги и силно затруднява процеса на планиране при управлението на собствеността. Този натиск води и до промяна на функциите на собствеността с публичен характер – част от улиците и площадите, като и урегулирани поземлени имоти започват да функционират като пространства за паркиране - обстоятелство, което неминуемо рефлектира върху решенията, свързани с управлението на собствеността– решения за увеличаване на пространствата за паркиране, създаване на различни зони за паркиране, изследване на възможности за изграждане на етажни паркинги в различни зони на града. В имоти общинска собственост се предвижда изграждане на множество обекти на спортната инфраструктура, обекти на образованието, здравеопазването, културата и туризма, залегнали в управленската програма на кмета на община Бургас, от където се извежда като основен приоритет на обществения интерес -при упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с имотите и вещите общинска собственост същите да се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

 

Състояние на общинската собственост

Предмет на настоящия анализ и очертаване на стратегическите цели за развитие са недвижимите жилищни и нежилищни имоти, общинска собственост, които са на пряко управление и разпореждане на общинския съвет и кмета на общината и са предназначени за отдаване под наем и продажба, директно от общината.

 

Структурирана по вид и предназначение на имотите, общинската собственост е посочена в Таблица № 1.

 

№ по ред

 

Вид на имота

Брой актове

 

1.

Незастроени поземлени имоти

2658

2.

Застроени нежилищни имоти

407

3.

Детски градини и ОДЗ

67

4.

Училища

76

5.

Терени застроени със здравни заведения

17

6.

Културни институти

12

7.

Читалища

17

8.

Спортни имоти

20

9.

Административни сгради

100

10.

Жилищни имоти

1421

11.

Микроязовири

19

12.

Земеделски земи от общинския поземлен фонд

 

1678

13.

Гори и земи от общинския горски фонд

59

 

Общо (съставени и преактувани):

 

6551

 

 

 

С влизане в сила на ЗОС (публикуван в ДВ бр. 44 от 1996 година) стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който не е приключил.

Приоритетно се провеждат процедури по отписване от актовите книги за държавна собственост и се съставят актове за общинска собственост за застроени имоти, които представляват прилежащ терен към имоти публична общинска собственост –административни сгради, училища, детски градини, здравни заведения и др. Процедурите по проучване, актуване и отписване продължават като в голяма част от случаите общинската администрация е предприемала проучването на конкретен терен  след инициатива на физически или юридически лица. Необходимостта от проверка на множество предходни планове, както и на кадастрална карта значително затруднява процеса на отписване и съответно на съставяне на актове за общинска собственост.

До настоящия момент все още не е приключил и процеса на разделяне общинската собственост от държавната като са налице редица имоти, предимно в съставните селища на общината, където следва да се проведат процедури по отписване от актовите книги за държавна собственост и да се предадат на общината.

Наред с това не е приключил и процеса на възстановяване на собствеността върху земеделски земи, което създава значителни затруднения по отношение на управлението – отдаването под наем на стопанисвана от общината земеделска земя. 

Съгласно Главните регистри на общинската собственост - публична и частна, в Община Бургас към 31.12.2019 год. са съставени общо 9299 акта за общинска собственост, от които 1250 актове за публична общинска собственост.

Отписани са 2748 броя имоти, в резултат на извършени разпоредителни действия, неправилно актувани или преактувани в резултат на влезли в сила частични изменения на ПУП ПРЗ и Кадастрална карта.

По-голямата част от извършените разпоредителни сделки по същество представляват уреждане на регулационни отношения, чрез прекратяване на съсобственост или в полза на лица с  учредено и реализирано право на строеж върху поземлени имоти общинска собственост. 

 

• НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ

Имотите, които са на територията на града са малки, разпокъсани, често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване, много малка част от тях имат инвестиционен потенциал. Преобладават незастроените терени на територията на съставните селища и вилните зони.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост могат да се направят следните изводи:

 

СИЛНИ СТРАНИ

- наличие на свободни терени за жилищно строителство на територията на крайните квартали и селата, със сравнително добре изградена инфраструктура, към които се проявава интерес от физически лица;

- възможност за промени на регулационните и застроителни планове с цел обособяване на терени „за обществено обслужващи дейности" и „за предимно производствени дейности";

- възможност за формиране на собствени приходи в общинския бюджет;

- повишен инвестиционен интерес към терени предназначени за производствени дейности.

          

СЛАБИ СТРАНИ

- неприключил и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти;

- необходимост от използване на външна експертна помощ (архитекти, геолози, оценители и пр.), което забавя процеса на подготовка на имотите за осъществяване на разпореждането;

- бавен процес на актуване поради несъответствие между регулационен план и кадастрална карта.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

-оптимизиране процеса на управление, чрез подобряване на комуникацията между институциите и търсене на възможности за електронен обмен на данни;

- увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови имоти;

- идентифициране на терени, за които е допустимо да се извърши промяна на предназначението и обособяване на нови бизнес зони

-възможност за реализиране на приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции, чрез провеждане на конкурси и избиране на най-доброто инвестиционно решение;

-учредяване на права срещу обезщетение в полза на общината в новопостроените сгради;

- поддържане на публични регистри за имотите, общинска собственост в актуално състояние.

 

ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не се използват за нуждите на органите на общината или на юридически лица на общинска бюджетна издръжка се отдават под наем.

Отдаването под наем е начин за дългосрочно получаване на приходи в общинския бюджет. Същевременно се предоставя възможност на физически и юридически лица да развиват търговска дейност, да извършват услуги и за задоволяване на административни нужди, като се осигурява поддържането на имотите в добър експлоатационен вид, за сметка на наемателите.

В това отношение резерви има в отдаването по наем на свободни обекти по селата, за магазини, ресторанти, офиси, лекарски и стоматологични кабинети. За тях кметовете и кметските наместници е необходимо да проучват интереса на хората по селата и да предложат начини за използването им, тъй като в момента повечето от тях са в лошо състояние, а за поддръжката им са необходими значителни средства.

В случай, че няма проявен интерес към тези обекти и възстановяването им в по-добро техническо състояние не е целесъобразно (т.е. стойността на  ремонтните работи ще е повече от бъдещи приходи от наеми), трябва да се търсят начини за продажбата им, в съответствие със ЗОС и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бургас.

Интересът към обекти - помещения и павилиони на територията на общината, предназначени за извършване на търговска дейност намалява и за да не остават без наематели, е необходимо да се търсят варианти за реализацията им при прилагане на по-гъвкава политика.  Голям интерес има към общински обекти и от страна на сдружения с нестопанска цел. За съжаление общинските обекти, които могат да се предоставят за осъществяване на клубна дейност са ограничени.

Имотите - публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Те могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите определени със закон.

Части от имоти публична общинска собственост, неподлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем, след решение на Общински съвет - Бургас и проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, в случай, че не пречат на основното предназначение на имота.

Такива са отдадените под наем за офиси, телекомуникационни и пощенски услуги помещения в административни сгради, на територията на кметствата в общината. Това дава възможност да се получават приходи от неизползваеми части от публичната общинска собственост.

От направения по-горе анализ се правят следните изводи:

 

СИЛНИ СТРАНИ

- възможност за увеличаване на сградния фонд чрез ПЧП при застрояването, учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване срещу получаване на реални обекти в новопостроените сгради.

- оптимизиране процеса на управление;

- прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината, изкупуване частта на съсобствениците или замяна;

- осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието на имотите.         

          

СЛАБИ СТРАНИ

- лошо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;

- имоти - общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица;

- наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;

- намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем;

- недостиг на сгради за обществено-обслужващи и административни дейности

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

- оптимизиране процеса на управление;

- мерки за текущ и основен ремонт и поддръжка на сградния фонд;

- предоставянето на имоти под наем за по-дълъг период от време;

 

• ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ФОНД

Общинският жилищен фонд е разпределен по видове с Решение на Общински съвет Бургас, както следва:

Общински жилища общо – 857, от тях:

Фонд "За настаняване на граждани с установени жилищни нужди" - 764

Фонд "Резервни жилища" - 32

Фонд Ведомствени жилища" - 61

 

Дейността по управлението на жилищния фонд е регламентирана в Глава пета от ЗОС и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем продажба на общински жилища, приета от Общински съвет Бургас.

Община Бургас не разполага с достатъчно общински жилища, за да бъдат удовлетворени всички молби на нуждаещите се от настаняване граждани.

Общинският жилищен фонд е стар и амортизиран. Построен е преди повече от 25-30 години, при преобладаваща конструкция - едропанелно строителство, което значително оскъпява текущата му поддръжка. Предвид общия 50-годишен амортизационен срок на този вид сгради се налага обновяване на жилищния сграден фонд, чрез постепенната му подмяна с новопостроени жилища. Във връзка с това е необходимо да се осигурят терени за жилищно строителство, върху които да се предоставят права на потенциални инвеститори срещу определено  обезщетение в полза на общината в изградените сгради. Разпокъсаността на жилищата създава пречки за правилното им управление, поради което е наложителна продажбата на част от жилищата на настанени в тях по административен ред наематели и строеж на самостоятелни, изцяло собствени на обшината жилища. За целта е целесъобразно търсенето и използването на средства по оперативни програми.

Недостигът на общински жилища налага прилагане на ясни и строги критерии за настаняване и освобождаване, както и максимален срок за пребиваване в общинските жилища. Нужна е постоянна актуализация и контрол на имотното и семейно положение на подалите молби и на тези, които вече са настанени. Целесъобразно е определяне на достатъчно дълъг срок за настаняване в общински жилища, в което време да се даде възможност на настанените граждани да придобият собствено жилище чрез покупка, строителство или по друг начин.

Анализирайки състоянието на общинските жилищни имоти се извеждат силните страни, слабите страни и възможностите:

 

СИЛНИ СТРАНИ

- подпомагане на граждани с установени жилищни нужди;

- поддържане на резервен фонд, ведомствени жилища и жилища за настаняване на лица от рискови групи от населението.

          

СЛАБИ СТРАНИ

- недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социалните функции на Община Бургас;

- значителна част от общинския жилищен фонд е остарял;

- нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността;

- значителна разлика между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища;

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

- продажба на амортизирани;

- строителство на нови общински жилищни сгради или учредяване право на строеж срещу определено  обезщетение в полза на общината в изградените сгради;

- възможност за актуализация на наемната цена, на база социално-приемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар.

 

• ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на общината се възстанови право на собственост върху земеделски земи във всички землища на територията й. Земята е възстановена разпокъсано, в голям брой маломерни имоти. Обработваемите земи спрямо общо възстановената земя е малко, като дълго време същата не е обработвана и използвана по предназначение. Преобладаващата част от поземления фонд включва пасища, мери и ливади чрез които се обезпечава преживното животновъдство.

Около 90% от ОПФ бе отнет от общината и предоставен за обезщетяване на бивши собственици на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ със заповеди № РД-09-20/15.05.2000 г. и РД-09-43/03.10.2008 г. на областния управител на Бургас.

С приемането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз се създаде възможност за земеделските производители да кандидатстват по Схемата за единно плащане на площ и да получат финансово подпомагане за развитието на земеделието и конкурентоспособността на земеделските стопани, с което се повиши интереса за ползването на земя от общинския поземлен фонд, главно пасища и мери.

В зависимост от начина на трайно ползване, управлението на земеделските земи от общинския поземлен фонд е чрез отдаване под наем.

Земеделските земи от остатъчния поземлен фонд се отдават под наем и дългосрочно, което създава сигурност в отношенията между земеделски производители и животновъди от една страна и общината от друга.

Бъдещата политика на общината следва да е в посока за дългосрочното отдаване под наем и аренда на земеделските земи. Това ще даде сигурност на земеделските производители и ще доведе до поддържането им в добро екологично и земеделско състояние.

По-долу е представена обобщена оценка на силните, слабите страни и възможностите за Община Бургас, при управлението на земеделските земи.

 

СИЛНИ СТРАНИ

- чрез отдаване под наем или аренда на общинските земи могат да се формират собствени приходи;

- използване на обработваемите земи и усвояване на продължително неизползваните общински земи.

          

СЛАБИ СТРАНИ

- земеделска земя е възстановената на многобройни парцели,разпокъсани, което намалява интереса към нея;

- идентифицирането на всеки имот, е труден и бавен процес, който изисква ангажиране на институции извън структурата на общинската администрация.

- неприключил процес на възстановяване на земеделската земя.

- липса на интерес за ползване на общинските земи разположени в отдалечени масиви и с малка площ.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

- географското разположение, климатични и почвени условия, дават възможности за развитието на овощарство, производство на зърнени и технически култури, и животновъдството, което води до повишаване на интереса за ползване на общински земи;

-ефективно използване на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ и отдаването им под наем или аренда;

-насърчаване и подпомагане на окрупняването и комасацията на земеделските земи от общинския поземлен фонд, включително чрез отдаване под наем на полските пътища, включени в масивите за ползване.

 

Осигуряване на финансови средства за реализиране на стратегията

Финансовите средства, необходими за изпълнение на приоритетите идейностите по управлението на общинската собственост се формират и приемат ежегодно с разработването на Годишните програми за управление на общинската собственост и бюджета на Община Бургас

За постигане на максимална ефективност и ефикасност на процесите по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост в Община Бургас, следва да бъде създаден механизъм за координиране и планиране на дейностите и разпределението на собствените финансови средства.

Възможност за осигуряване на финансови средства за управлението на собствеността на Община Бургас следва да се търсят и чрез разработване и изпълнение на проекти по Оперативните програми.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

            Пълното идентифициране на обема на общинската собственост е основа за вземане на правилни управленски решения по управление и разпореждане.Анализът на състоянието е задължителна предпоставка за предприемане на конкретни действия, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, включително саниране на сграден фонд, ликвидиране или разпореждане със сграден фонд неподлежащ на саниране, правна намеса за установяване на правото на собственост на общината при спор за собственост, предприемане на действия по оптимизация на управлението и охрана на имотите.

           Оптимизирането на действията по управлението на имотите общинска собственост  е важна предпоставка за устойчивото развитие на общината.

            Анализът на решенията за разпореждане следва да отразява  баланса между нуждите в краткосрочен и дългосрочен план и разходите по поддържка, охрана и управление на ненужните за общината имоти. По същество разпореждането с имоти следва да бъде насочено и съобразено главно с постигането на основните приоритети в развитието на общината-подбряване  и изграждане на инфраструктура в общината,  създавене на по-добри условия за бизнес, образование,  здравеопазване, култура, спорт, отдих и туризъм, свързани с осигуряване на устойчиво развитие на общината. 

Тази Стратегия е основа за изработването на Годишните програми за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 година. По своята същност тя е отворена система. След приемането й тя би следвало да остане непроменена по отношение на приоритетите и специфичните цели и отворена и гъвкава по отношение на мерките и проектите.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година.
 2. Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост да се публикува на интернет сайта на Община Бургас.

 

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2020 г.

І. ПРОДАЖБА  НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ/КОНКУРС

Местоположение

квартал, УПИ

кв. м

отреждане по ЗРП

1.

ж.к. „Зорница“

 Кв.6, УПИ VІІ

 226

За жилищно строителство

2.

ж.к. „Зорница“

 Кв.6, УПИ VІІІ

 553

За жилищно строителство

3.

ж.к. „Зорница“

 Кв.3, УПИ ХХІV

 248

За КОО

4.

ж.к. „Зорница“

 Кв. 3, УПИ ХХVІ

 233

За КОО

5.

ж.к. „Лазур“

 Кв.1, УПИ VІІІ

 397

За жилищно строителство

6.

ж.к. „Изгрев“

Кв.24 Б, УПИ ХХ

 235

За КОО

7.

 ж.к. „Изгрев“

Кв.28 А, УПИ VІІІ

 1108

За жилищно строителство

8.

 ж.к. „Изгрев“

Кв.28 А, УПИ І

 568

За жилищно строителство

9.

 ж.к. „Изгрев“

Кв.28 А, УПИ ІV

 1010

За здравни нужди

10.

 ж.к. „Изгрев“

кв. 19, УПИ ІV

 285

За жилищно строителство

11.

ж.к. „Изгрев“

Кв.19, УПИ V

 148

За жилищно строителство

12.

       ж.к. „Славейков“

кв. 7г, УПИ ІІІ-563

3892

за обществено обслужване

13.

ж.к. „Славейков“

кв. 25а, УПИ VІ

236

за жилищни нужди

14.

ж.к. „Славейков“

кв. 15а, УПИ ІІ-222

954

за жилищни нужди

15.

ж.к. „Славейков“

кв. 15а, УПИ VІІІ-222

700

за жилищни нужди

16.

ж.к. „Славейков“

кв. 15а, УПИ ІХ-222

700

за жилищни нужди

17.

       ж.к. „Славейков“

кв. 17а, УПИ ІV

436

за смесено предназначение

18.

ж.к. „Славейков“

кв. 15, УПИ ХІІІ-727

753

за смесена сграда

19.

ж.к „Славейков“

кв. 15, УПИ ХХІІІ-727

684

за смесена сграда

20.

кв. Акациите

кв. 20, УПИ V-1136

272

жилищно строителство

21.

кв. Акациите

кв. 5, УПИ ІІ

721

за КОО

22.

кв. Акациите

кв. 21, УПИ ХIV-1124

271

жилищно строителство

23.

кв. Лозово

кв. 1, УПИ VІІ-7

438

жилищно строителство

24.

гр. Българово

кв. 17, УПИ ХV

780

жилищно строителство

25.

гр. Българово

кв. 18, УПИ ІІІ

703

жилищно строителство

26.

гр. Българово

кв. 57, УПИ ІІІ

1700

За КОО

27.

с. Миролюбово

кв. 16, УПИ ІХ

542

жилищно строителство

28.

с. Миролюбово

кв. 16, УПИ Х

542

жилищно строителство

29.

„Бизнес индустриална

зона гр. Българово“

масив 78, УПИ І-670

3128

за складово-производствени дейности

30.

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ V-655

5687

за високотехнологично производство

31.

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ VІ-678

8671

за складово-производствени дейности

32.

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ Х-672

770

за КОО

33.

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ ХІ-674

5960

за високотехнологично производство

34.

„Бизнес индустриална зона гр. Българово“

масив 78, УПИ ХІІІ-676

2169

за КОО

35.

с. Маринка

кв. 43, УПИ І-40011

477

за жилищно строителство

36.

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІІ-40011

474

за жилищно строителство

37

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІІІ-40011

373

за жилищно строителство

38.

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІV-40011

579

за жилищно строителство

39

с. Маринка

кв. 43, УПИ V-40011

577

за жилищно строителство

40

с. Маринка

кв. 43, УПИ VІ-40011

577

за жилищно строителство

41

с. Маринка

кв. 45, УПИ І-40011

408

за жилищно строителство

42

с. Маринка

кв. 45, УПИ ІІ-40011

409

за жилищно строителство

43

с. Маринка

кв. 45, УПИ ІІІ-40011

409

за жилищно строителство

44

с. Маринка

кв. 46, УПИ І-40011

680

з жилищно строителство

45

с. Маринка

кв. 46, УПИ ІІ-40011

520

за жилищно строителство

46

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХХ-40011

630

за жилищно строителство

47

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХІХ-40011

640

за жилищно строителство

48

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХVІІІ-40011

630

за жилищно

строителство

49

с. Маринка

кв. 20, УПИ VІІІ-40011

1168

за смесено предназначение

50

с. Маринка

кв. 42, УПИ ІV-40011

2627

за жилищно строителство

51

с. Маринка

кв. 42, УПИ VІ-40125

852

за жилищно

строителство

52

кв. Сарафово

кв.3, УПИ ІІІ

823

За обслужващи и безвредни производствени дейности

53

кв. Сарафово

кв.3, УПИ ІІ

619

За обслужващи и безвредни производствени дейности

54

кв. Сарафово

кв.3, УПИ І

539

За обслужващи и безвредни производствени дейности

55

кв. Сарафово

кв.9, УПИ ІІІ-116

623

жилищно строителство

56

кв. Сарафово

кв.9, УПИ ІІ-116

682

жилищно строителство

57

кв. Сарафово

Кв.42, УПИ І

400

жилищно строителство

58

кв. Сарафово

Кв.42, УПИ ХVІ

442

жилищно строителство

59

кв. Сарафово

Кв.42, УПИ ХV

346

жилищно строителство

60

с. Драганово

Кв.4, УПИ ХІІІ

535

жилищно строителство

61

с. Драганово

Кв.4, УПИ ХІV

564

жилищно строителство

62

с. Драганово

кв.4, УПИ ІІІ

863

жилищно строителство

63

с. Драганово

кв.6, УПИ І

615

вилно стр-во

64

с. Драганово

кв.6,УПИ ІІ

603

вилно стр-во

65

с. Драганово

кв.6, УПИ ІІІ

608

вилно стр-во

66

с. Драганово

кв.5, УПИ ХVІ

579

вилно стр-во

67

с.Брястовец

Кв.50, УПИ VІ

700

жилищно строителство

68

с.Брястовец

Кв.50, УПИ І

600

жилищно строителство

69

кв. Банево

кв.6, УПИ VІ

1113

жилищно строителство

70

кв. Банево

кв.6, УПИ VІІ

1370

жилищно строителство

71

кв. Банево

кв.6, УПИ VІІІ

1080

жилищно строителство

72

кв. Банево

кв.6, УПИ ІХ

755

жилищно строителство

73

кв. Банево

кв.9, УПИ І

1000

жилищно строителство

74

кв. Банево

кв.9, УПИ ІІ

990

жилищно       строителство

75

кв. Банево

кв.9, УПИ ІІІ

770

жилищно строителство

76

кв. Банево

кв.10, УПИ І

792

жилищно строителство

77

кв. Банево

кв.11, УПИ І

572

жил. стр.

78

кв. Банево

кв.11, УПИ ІІ

562

жил. стр.

79

кв. Банево

кв.11, УПИ ІІІ

522

жил. стр.

80

кв. Банево

кв.12, УПИ І

519

жил. стр.

81

кв. Банево

кв.14, УПИ І

622

жил. стр.

82

кв. Банево

кв.14, УПИ ІІ

687

жил. стр.

83

кв. Банево

кв.14, УПИ ІІІ

677

жил. стр.

84

кв. Банево

кв.14, УПИ ІV

690

жил. стр.

85

кв. Банево

кв.14, УПИ V

681

жил. стр.

86

кв. Банево

кв.14, УПИ VІ

681

жил. стр.

87

кв. Банево

кв.14, УПИ VІІ

854

жил. стр.

88

кв. Банево

кв.15, УПИ ХІІ

435

жил.стр.

89

кв. Банево

кв.50, УПИ ІІ

560

жил. стр.

90

кв. Банево

кв.84, УПИ Х-1036

1212

жил. стр.

91

кв. Банево

кв.45, УПИ ХVІІ

448

жил. стр.

92

кв. Банево

кв. 48, УПИ ХІІ-717

495

жил. стр.

93

кв. Банево

кв. 48, УПИ ХVІІ

322

жил. стр.

94

кв. Банево

кв.26, УПИ ІV

677

жил. стр.

95

кв. Банево

кв.26, УПИ V

472

жил. стр.

96

кв. Банево

кв.82, УПИ ХV

544

жил.стр.

97

кв. Банево

кв.8, УПИ ХVІІІ-4079

494

жил. стр.

98

в.з. Боровете

кв.2, УПИ VІІ общ.

729

вилно стр.

99

в.з. Боровете

кв.2, УПИ VІІІ общ.

677

вилно стр.

100

в.з. Боровете

кв.6, УПИ І-62

646

вилно стр.

101

в.з. Боровете

кв.6, УПИ LVІ-62

664

вилно стр.

102

в.з. Боровете

кв.6, УПИ L-68

555

вилно стр.

103

в.з. Боровете

кв.10, УПИ ІХ-185

738

вилно стр.

104

с. Извор

кв.36, УПИ ІХ

730

жил. стр.

105

кв. Рудник

кв. 54, УПИ ІІ

704

жил. стр.

106

кв. Рудник

кв. 54, УПИ ІІІ

709

жил. стр.

107

кв. Рудник

кв. 54, УПИ ІV

697

жил. стр.

108

кв. Рудник

кв. 68, УПИ І-924

491

жил. стр.

109

кв. Рудник

кв. 68, УПИ XXVIІ-950,949

756

жил. стр.

110

кв. Черно море

кв. 91, УПИ І-1271

581

жил. стр.

111

кв. Черно море

кв. 91, УПИ ІІ-1271

547

жил. стр.

112

кв. Черно море

кв. 91, УПИ ІІІ-1276

653

жил. стр.

113

кв. Черно море

кв. 91, УПИ ХVІ-1276

563

жил. стр.

114

кв. Рудник

кв. 56, УПИ LV

840

жил. стр.

115

кв. Рудник

кв. 56, УПИ L

502

жил. стр.

116

кв. Рудник

кв. 56, УПИ ХІV-800

997

жил. стр.

117

кв. Рудник

кв. 76, УПИ V-общ.

527

жил. стр.

118

кв. Черно море

кв. 84, УПИ ІІІ-1190

632

жил. стр.

119

кв. Черно море

кв. 84, УПИ ІV-1191

625

жил. стр.

120

кв. Рудник

кв. 68, УПИ XXIV-934,935,945

731

жил. стр.

121

кв. Черно море

кв. 89, УПИ X

565

жил. стр.

122

кв. Черно море

кв. 89, УПИ VI-1354

829

жил. стр.

123

кв. Черно море

кв. 127, УПИ VI

518

жил. стр.

124

кв. Рудник

кв. 57, УПИ XXI

562

жил. стр.

125

кв. Черно море

кв. 85, УПИ II-1002

527

жил. стр.

126

кв. Черно море

кв. 89, УПИ V-1353

809

жил. стр.

127

в.з. Росенец

кв.19, УПИ II-общ.

878

дворно място

128

в.з. Росенец

кв.19, УПИ III-общ.

807

дворно място

129

в.з. Росенец

кв.19, УПИ IV-общ.

977

дворно място

130

в.з. Росенец

кв.19, УПИ V-общ.

1131

дворно място

131

в.з. Росенец

кв.19, УПИ VI-общ.

1057

дворно място

132

в.з. Росенец

кв.19, УПИ VII-общ.

1084

дворно място

133

в.з. Росенец

кв.19, УПИ VIII-общ.

1046

дворно място

134

в.з. Росенец

кв.19, УПИ IX-общ.

1044

дворно място

135

в.з. Росенец

кв.19, УПИ X-общ.

1088

дворно място

136

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XI-общ.

1068

дворно място

137

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XII-общ.

1075

дворно място

138

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XIII-общ.

1019

дворно място

 139

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XIV-общ.

1015

дворно място

140

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XV-общ.

1028

дворно място

 141

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XVI-общ.

1016

дворно място

 142

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XVII-общ.

1009

дворно място

 143

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XVIII-общ.

1025

дворно място

 144

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XIX-общ.

1029

дворно място

145

в.з. Росенец

кв.19, УПИ XX-общ.

712

дворно място

146

в.з. Росенец

кв.11, УПИ XІ-99

295

дворно място

147

в.з. Росенец

кв.13, УПИ XIX

513

дворно място

148

в.з. Росенец

кв.22, УПИ V-общ

1035

дворно място

149

в.з. Росенец

кв.14, УПИ XIII-общ

608

дворно място

150

в.з. Росенец

кв.22, УПИ VІ-общ

1113

дворно място

151

в.з. Росенец

кв.22, УПИ VІІ-общ

1052

дворно място

152

в.з. Росенец

кв.22, УПИ VІІІ-общ

966

дворно място

153

в.з. Минерални бани

УПИ V-379 в кв.18

480

вилно строителство

154

кв. Крайморие

ПИ 07079.30.114

/УПИ VІ-18 в кв.31/

1297

складово-производствени дейности

155

с.Твърдица, с.о. Батака

72151.506.23

965

 Новообразуван     поземлен имот

156

с.Твърдица, с.о. Батака

72151.506.61

566

 Новообразуван     поземлен имот

157

с. Твърдица, с.о. Батака

72151.506.62

623

 Новообразуван     поземлен имот

158

с. Твърдица, с.о. Батака

72151.506.67

642

 Новообразуван     поземлен имот

159

с. Твърдица, с.о. Батака

72151.506.96

2353

 Новообразуван     поземлен имот

160

с. Твърдица, с.о. Батака

72151.506.109

269

 Новообразуван     поземлен имот

161

с. Твърдица, с.о. Батака

72151.506.110

1244

 Новообразуван     поземлен имот

162

с. Маринка  с.о. Черниците- училищното

47202.503.60

311

 Новообразуван     поземлен имот

163

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.84

119

 Новообразуван     поземлен имот

164

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.92

250

 Новообразуван     поземлен имот

165

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.104

1297

 Новообразуван     поземлен имот

166

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.110

1244

 Новообразуван     поземлен имот

167

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.123

514

 Новообразуван     поземлен имот

168

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.124

712

 Новообразуван     поземлен имот

169

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.126

412

 Новообразуван     поземлен имот

170

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.127

430

 Новообразуван     поземлен имот

171

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.134

748

 Новообразуван     поземлен имот

172

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.136

804

 Новообразуван     поземлен имот

173

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.137

750

 Новообразуван     поземлен имот

174

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.138

1109

 Новообразуван     поземлен имот

175

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.198

683

 Новообразуван     поземлен имот

176

с. Маринка, с.о. Черниците-училищното

47202.503.201

361

 Новообразуван     поземлен имот

177

с. Маринка  с.о. Черниците- училищното

47202.503.314

400

 Новообразуван     поземлен имот

178

с. Маринка  с.о. Черниците- училищното

47202.503.315

1050

 Новообразуван     поземлен имот

179

с. Маринка  с.о. Черниците- училищното

47202.503.316

483

 Новообразуван     поземлен имот

180

с. Маринка    с.о. Черниците- училищното

47202.503.317

416

 Новообразуван     поземлен имот

181

с. Маринка    с.о. Черниците- училищното

47202.503.318

403

 Новообразуван     поземлен имот

182

с. Маринка  с.о. Черниците- училищното

47202.503.319

484

 Новообразуван     поземлен имот

183

с. Маринка  с.о. Черниците- училищното

47202.503.322

576

 Новообразуван     поземлен имот

184

с. Маринка  с.о. Черниците- училищното

47202.503.323

1358

 Новообразуван     поземлен имот

185

с. Маринка  с.о. Черниците- училищното

47202.503.329

552

 Новообразуван     поземлен имот

186

с. Маринка, с.о. Трите кладенчета

47202.502.16

695

 Новообразуван     поземлен имот

187

с. Маринка, с.о. Трите кладенчета

47202.502.103

807

 Новообразуван     поземлен имот

188

с. Маринка, с.о. Трите кладенчета

47202.502.104

3161

 Новообразуван     поземлен имот

189

с. Маринка, с.о. Трите кладенчета

47202.502.105

1275

 Новообразуван     поземлен имот

190

с. Маринка, с.о. Трите кладенчета

47202.502.106

270

 Новообразуван     поземлен имот

191

с. Маринка, с.о. Трите кладенчета

47202.502.107

853

 Новообразуван     поземлен имот

192

с. Маринка, с.о. Трите кладенчета

47202.502.108

707

 Новообразуван     поземлен имот

193

с. Димчево с.о. Заслона

21141.503.303

545

 Новообразуван     поземлен имот

194.

с. Димчево с.о. Заслона

21141.503.304

688

 

 Новообразуван     поземлен имот

195.

с. Димчево с.о. Заслона

УПИ II- 306

504

Урегулиран поземлен имот

196.

жк. Меден Рудник

кв. 30, УПИ ІХ

1110

жил. стр

197.

жк. Меден Рудник

кв. 30, УПИ VІІІ

482

жил. строителство

198.

жк. Меден Рудник

кв. 49, УПИ І

368

жил. строителство

199.

жк. Меден Рудник

кв. 49, УПИ ІІ

810

жил. строителство

200.

жк. Меден Рудник

кв. 50, УПИ ХІV

645

жил. строителство

201.

жк. Меден Рудник

кв.107, УПИ І

873

жил. строителство

202.

жк. Меден Рудник

кв. 114, УПИ ХVІ

1754

жил. строителство

203.

жк. Меден Рудник

кв. 128, УПИ VІ

457

жил. строителство

204.

жк. Меден Рудник

кв. 153, УПИ ХVІ

769

жил. строителство

205.

жк. Меден Рудник

кв. 155, УПИ VІІІ

838

жил. строителство

206.

жк. Меден Рудник

кв. 159, УПИ Х

666

жил. строителство

207.

жк. Меден Рудник

кв. 162, УПИ VІІ

745

жил. строителство

208.

жк. Меден Рудник

кв. 175, УПИ ХХХІХ

820

жил. строителство

209.

жк. Меден Рудник

кв. 177, УПИ ІV

895

жил. строителство

210.

жк. Меден Рудник

кв. 180, УПИ І

744

жил. строителство

211.

жк. Меден Рудник

кв. 183, УПИ VІ

919

жил. строителство

212.

жк. Меден Рудник

кв. 61, УПИ ХІ

535

жил. строителство

213.

жк. Меден Рудник

кв. 22, УПИ ХIII

937

жил. строителство

214.

жк. Меден Рудник

кв. 23, УПИ VІ

970

За КОО

215.

жк. Меден Рудник

кв. 156, УПИ ІV

2069

жил. строителство

216.

жк. Меден Рудник

кв. 156, УПИ V

1780

жил. строителство

217.

кв. Долно Езерово

кв. 55, УПИ VІІІ

542

жил. строителство

218.

кв. Долно Езерово

кв. 68, УПИ І

685

жил. строителство

219.

с. Равнец

кв. 5, УПИ ІХ

428

жил. строителство

220.

с. Равнец

кв. 5, УПИ Х

530

жил. строителство

221.

с. Равнец

кв. 62, УПИ VІ

1172

жил. строителство

222.

кв. Победа

кв.26, УПИ ХІІІ

200

жил. строителство

223.

кв. Победа

кв. 1, УПИ ХІV

477

жил. строителство

224.

Промишлена зона „Север“

УПИ І, кв.27а

1690

Складово-производствени дейности

225.

Промишлена зона „Север“

УПИ ІІІ, кв.27а

2338

Складово-производствени дейности

226.

Промишлена зона „Север“

УПИ VІІ, кв.27а

2416

Складово-производствени дейности

227.

Промишлена зона „Север“

УПИ VІІІ, кв.27а

2303

Складово-производствени дейности

 

ІІ. ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ЗОС, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

 1. ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ АПАРТАМЕНТИ НА НАЕМАТЕЛИ, НАСТАНЕНИ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД, ЗА КОИТО ИМА ПОСТЪПИЛИ ИСКАНИЯ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ВСИЧКИ ИЗИСКВАЩИ СЕ ДОКУМЕНТИ

 

Местоположение

Адрес

 

ж.к. „Братя Миладинови“

ул. „Шар планина“ №17, ет. 3, ап. 4 (ляв)

 1.  

ж.р. Меден Рудник

бл. 474, вх.8, ет.6

 1.  

ж.р. Меден Рудник

бл.440, вх. Б, ет.2, ап.27 – среден

 1.  

ж.р. Меден Рудник

бл.410, вх. 1, ет.6, ап. десен

 1.  

ж.р. Меден Рудник

бл.412, вх. 4, ет.1, ап. десен

 1.  

ж.р. Меден Рудник

бл.128, вх. 5, ет.7, ап. среден

 1.  

ж.р. Меден Рудник

бл.126, вх. 4, ет.7, ап. среден

 1.  

Ж.к. „Славейков“

Бл. 34, вх. 2, ет. 6, ап. десен

 

Ж.к. „Славейков“

Бл. 37, вх. 2, ет. 2, ап. десен

 

 1. ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗОС, ЗА КОИТО ИМА ПОДАДЕНИ ИСКАНИЯ

Местоположение

квартал, УПИ

кв. м

отреждане

по ПУП-ПРЗ

 1.  

ж.к.“Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища

кв.7, УПИ ХІ-29

(за бл.9)

385

за жилищно строителство

 1.  

ж.к.“Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища

кв.7, УПИ ІІ

(за бл.1)

369,25/874 кв. м. ид. ч.

за жилищно строителство

 1.  

ж.к.“Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища

кв.3, УПИ ІІ общ.

(за бл.14)

105,74/841

за жилищно строителство

 1.  

ж.к.“Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища

кв.3, УПИ ІІІ-44;

(за бл. 18)

69,53/666

за жилищно строителство

 1.  

ЗЦГЧ-гр.Бургас

Кв.138, УПИ ІV

219

за обществено обслужване

 1.  

ж.к.“Лазур“

Кв.22, УПИ ХІХ-617

597

за жилищно строителство

   7.

кв. Долно Езерово

кв.83, УПИ ІII

943

За жилищно строителство

  8.

кв. Долно Езерово

кв.11, УПИ ХХVІ

834

За жилищно строителство

9.

кв. Долно Езерово

кв.35, УПИ ХІV

683

За жилищно строителство

10

кв. Долно Езерово

кв.11, УПИ ХХІ

725

За жилищно строителство

11.

кв. Победа

кв.12, УПИ VІІ

289

За жилищно строителство

12.

кв. Победа

кв.19, УПИ VІ

½ от 475

За жилищно строителство

13.

ж.к. „Славейков“

Кв. 24, УПИ III

304

За обслужване

14.

кв. Сарафово

УПИ ХVІ в кв.31

686

За жилищно строителство

15.

ж.к. “Изгрев“

УПИ VІ в кв.24Б

235

За КОО

16.

кв. Сарафово

УПИ ІХ в кв.45

389

За жилищно строителство

 

17.

гр. Българово

кв. 35, УПИ V-849

530

за жилищно строителство

18.

гр. Българово

кв. 15, УПИ ХV-250

673

за жилищно строителство

19.

с. Маринка

кв. 15, УПИ IX-5010108

3310

за обществено и делово обслужване

20.

кв. Ветрен

ПИ 07079.702.782

/УПИ ХІІІ в кв.17/

½ ид.ч. от 800

за жилищно строителство

21.

кв. Ветрен

УПИ ІІI-426 в кв.54

½ ид.ч. от 600 кв.м

за жилищно строителство

22.

кв. Ветрен

УПИ VІІ-390 в кв.52

½ ид.ч. от 822 кв.м

за жилищно строителство

23.

в.з. Минерални бани

УПИ VІІI-333,334 в кв.15

½ ид.ч. от 1066 кв.м

за вилно строителство

24.

кв. Рудник

УПИ XXIII-1084, кв. 80

729 кв. м.

за жилищно строителство

25.

кв. Крайморие

УПИ Х в кв.1

¼ ид.ч. от 815 кв.м

за жилищно строителство

26.

в.з. Минерални бани

УПИ VІ в кв.15

½ ид.ч. от 983 кв.м

за вилно строителство

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОС, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ.

Местоположение

УПИ, квартал

кв. м ид. ч.

отреждане по ЗРП

1.

с. Равнец

УПИVI-623, кв. 65

93/913

За жилищно строителство

2.

С. Равнец

УПИ XVI-641, кв. 70

19/619

За жилищно строителство

3.

С. Равнец

УПИ XVIII-641, кв. 70

25/810

За жилищно строителство

       4.

кв. Лозово

УПИ VII-172, кв. 13

15/610

За жилищно строителство

5.

кв. Лозово

УПИ VI-354, кв. 31

56/1286

За жилищно строителство

6.

кв. Лозово

УПИ I-101, кв. 8

70/655

За жилищно строителство

7.

ж.к. „Лазур“

УПИ II, кв. 18

29,5/225

За жилищно строителство

8.

ж.к. „Бр. Миладинови“

УПИ ІІ, кв.42

236/283 и

1/3 ид.ч. от сграда

За жилищно строителство

9.

кв. Банево

УПИ І-50, кв. 1

131/631

за жилищно строителство

10.

кв. Банево

УПИ VІІ-272, кв. 23

105/1455

за жилищно строителство

11.

кв. Банево

УПИ VІІІ-271, кв. 23

67/1164

за жилищно строителство

12.

кв. Банево

УПИ І-347, кв. 61

100/700

за жилищно строителство

13.

кв. Банево

УПИ ХІ-878, кв. 63

10/610

за жилищно строителство

14.

кв. Банево

УПИ VІІ-1172, кв. 89

29/1030

за жилищно строителство

15.

с. Извор

УПИ ХІІ-278, кв.26

33/1070

за жилищно строителство

16.

с. Извор

УПИ VІІ-299, кв.27

75/950

за жилищно строителство

17.

в.з. Боровете

УПИ XLI-77, кв.6

150/590

за вилно строителство

18.

в.з. Боровете

УПИ VІІІ-219, кв.9

34/584

за вилно строителство

19.

с. Димчево

УПИ ХХ, кв.23

47/620

за жилищно строителство

      20.

с. Братово

кв.6, УПИ ІХ

34/1034

за жилищно строителство

      21.

кв. Долно Езерово

ПИ 07079.827.24

21/1423

за друг вид застрояване

      22.

кв. Долно Езерово

кв.95, УПИ ІV

134/5488

за складова база и галванотехн. работилница

      23

кв. Победа

кв.14, УПИ ХVІ

231,5/460

за жилищно строителство

      24.

 

кв. Победа

кв.8, УПИ ІІІ

60/290

за жилищно строителство

      25.

кв. Победа

кв.23, УПИ ХІІ

14/1164

за жилищно строителство

     26.

кв. Ветрен

    УПИ І в кв.17

410/820

за жилищно строителство

     27.

с. Изворище

 УПИ Х-50 в кв.32

6/542

за жилищно строителство

     28

кв. Сарафово,

 

УПИ VІІ  в кв.55

23/548

За жилищно строителство