ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 27.02.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 05.03.2020 - 11:24

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 7

 

от проведеното на 27.02.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-9727 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-9549 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, с Протокол №27/24.09.2013 г., последно изменена по т. 2, Протокол №48/25.25.09.2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9689 Докладна записка от Христо Пламенов Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2019 – 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-9750 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

 

 1. ОбС 08-00-9733 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в обединение Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“ 

 

 1. ОбС 08-00-9735 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров,  инж. Виолета Илева, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов, Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „Регионален академичен център на БАН – Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-9719 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ – гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9720 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на основно училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-9655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни  и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) 

 

 1. ОбС 08-00-9651 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-9721 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на  устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9659 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и тяхното предаване, в едно с новоизградените от Община Бургас ВиК обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9673 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9674 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9700 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, предоставен за нуждите на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9705 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлени имоти с идентификатор 07079.605.677 и 07079.605.678 по одобрена КК на гр. Бургас, находящи се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП – ПУР 

 

 1. ОбС 08-00-9706 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за нуждите на Професионална гимназия по транспорт–гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9699 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“ 

 

 1. ОбС 08-00-9701 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ-401 в кв. 11 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС

 

 1. ОбС 08-00-9677 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-9704 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-9710 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020/2021 година 

 

 1. ОбС 08-00-9708 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижими имоти – публична общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление на „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД, за частна общинска собственост, с оглед преминаването им в собственост на дружеството, в съответствие с чл.104, ал.1 от Закона за лечебните заведения 

 

 1. ОбС 08-00-9703 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление нежилищен имот – частна общинска собственост, за нуждите на „Детска млечна кухня“ – Бургас, структура към отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9687 Докладна записка от д-р Илка Баева – управител на „Диагностично-консултативен център – 2 Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 12, ал. 1, т. 10 и чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас във връзка с чл. 57, ал. 2, чл. 59, Раздел II и Раздел IV от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

 1. ОбС 08-00-9698 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-9697 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 8, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-9702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност –  „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“  

 

 1. ОбС 08-00-9707 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Регионално сдружение с нестопанска цел „Диабетни грижи“

 

 1. ОбС 08-00-9709 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ № 53, за временно и възмездно ползване на Сдружение „Лъч надежда“ гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9711 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от недвижим имот, държавна собственост, обособена като ПИ с проектен идентификатор 07079.820.1541 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово, с начин на трайно ползване – за улица 

 

 1. ОбС 08-00-9728 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Българската държава чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: „Обходен път на гр. Бургас - І етап, от км 230+ 700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна по одобрен ПУП-ПП 

 

 1. ОбС 08-00-9734 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода месец юни 2019 – месец декември 2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-9572 Годишен отчет от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9732 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала на 2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-9671 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане  на процедури  инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9718 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

 1. ОбС 08-00-9686 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 06.02.2019 г. – 16.01.2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9691 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.11.2019 г. – 31.01.2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9678 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на състезатели от Централен полицейски карате и джу джицу клуб в Световно и Европейско първенство

 

 1.  ОбС 08-00-9712 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Увеличаване сумата, предвидена в т. 54, Проект „Филми за Бургас“ от културната програма на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9408 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пътен светофар в к-с „Изгрев“ на кръстовището на ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“ 

 

 1. ОбС 08-00-9560 Докладна записка от Бенчо Бенчев и Стоян Колев – общински съветници от Коалиция „Ние гражданите“, Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници от ПП „Възраждане“, относно: Изграждането на втори етаж на паркинга под Трета поликлиника

 

 1. ОбС 08-00-9668 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев – общински съветници от БСП, относно: Отмяна на решение от 30.10.2018 г. на Общински съвет – Бургас по докладна записка, вх. №08-00-7917 

 

 1. ОбС 08-00-9754 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Освобождаване от такси, дължими съгласно чл. 20 т Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден проект за област Бургас”, представен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура” 

 

 1. ОбС 08-00-9770 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Изворище за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет 

 

 1. ОбС 08-00-9772 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9785 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на Спортния календар на Община Бургас за 2020 г. по реда на Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане н физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от календара на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9799 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Включване в бюджета на Община Бургас за 2020 година, нов обект: „Укрепване на подпорна стена в УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-9657 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Премахване на праховото замърсяване на територията на кв. Банево 

 

 1. ОбС 08-00-9714  Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Предвидени мерки за възстановяване на проблемен участък от пътната настилка на ул. „Цар Самуил“

 

 1. ОбС 08-00-9740 Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Унифициране на платения престой за „Синя“ и „Зелена зона“ 

 

 1. ОбС 08-00-9749 Питане от Станимир Димитров Апостолов – общински съветник от СДС, относно: Държавния план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9762 Питане от Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Пешеходен подлез в ж.к. „П.Р. Славейков“ между бл. 147 и магазин „Лидл“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9727 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ:

 

§ 1. В чл. 3, т. 2 се изменя така:     

Поддържане и ремонт на общински сграден фонд - жилищни и нежилищни имоти, съоръжения на техническата инфраструктура, елементи на градското обзавеждане и други обекти, предадени за управление на предприятието.

 

§ 2. Отменя се досега действащото Приложение № 2 към чл. 5 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”.

 

§ 3. Приема ново Приложение № 2 към чл. 5 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти” със следното съдържание:

 

             

        Приложение № 2 към чл.5

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

 

№ по ред

Структурни звена и длъжностни наименования

Численост на персонала /брой/

1

2

3

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО

 

1.

Директор

1

2.

Ръководител, техн. надзор и ПТО

1

3.

Главен инженер 

1

4.

Главен счетоводител

1

5.

Главен юрисконсулт

1

 

 

 

 

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ"

 

6.

Началник отдел

1

7.

Счетоводител

2

8.

Касиер и ТРЗ

1

9.

Специалист, контрол приходи

2

10.

Домакин

1

11.

Инкасатор, наеми

3

12.

Технически сътрудник и Чов. ресурси

1

 

 

 

 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

 

13.

Началник отдел

1

14.

Юрисконсулт

1

15.

Главен специалист

2

16.

Агент, управление на собственост

6

 

 

 

 

ОТДЕЛ "ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ"

 

17.

Началник отдел

1

18.

Главен специалист

1

19.

Старши специалист

2

 

 

 

 

ОТДЕЛ "ПРОЕКТНО - ТЕХНИЧЕСКИ"

 

20.

Техник, инвеститорски контрол

1

21.

Строителен техник, проектно - техн. отдел

1

22.

Координатор по безопасност и здраве и техник, инвеститорски контрол

1

 

 

 

 

ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ПОДДРЪЖКА"

 

23.

Началник отдел

1

24.

Началник база

1

25.

Специалист, логистика

1

26.

Снабдител, доставчик

1

27.

Зидаромазач

1

28.

Дърводелец, поддръжка

1

29.

Работник, поддръжка на сгради

4

30.

Работник, подови облицовки и настилки

1

31.

Работник, полагане на паваж

5

32.

Водопроводчик

2

33.

Бояджия, сгради

2

34.

Заварчик

1

35.

Електротехник, поддръжка на сгради

2

36.

Работник, хидротехн. съоръжения

2

37.

Шофьор, лек автомобил до 9 места

1

38.

Шофьор, лекотоварен автомобил

2

39.

Чистач

1

 

 

 

 

§ 4. Чл. 13 се изменя така:

Кметът на Община Бургас утвърждава длъжностното щатно разписание на предприятието.

 

§ 5. Отменя се досега действащото Приложение № 1 към чл. 16 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”.

 

§ 6. Приема ново Приложение № 1 към чл. 16 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти” със следното съдържание:

 

 

 

Приложение № 1 към чл. 16

 

ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“,

ОБЩИНА БУРГАС

 

I. НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ                                                                                444

-   за отдаване под наем                                                                                          239

-   предоставени на държавни структури                                                                23

-   предоставени на общински структури                                                               40

-   клубове на пенсионери                                                                                       26

-  съсобствени и др. обекти включително:                                                            116

 

подлези – 10 броя; надлези – 3 броя; фонтани - 14 броя; автобусни спирки – 36 броя; язовири – 18 броя; мостик – 1 брой; находище „Бургаски минерални бани”; почивни бази – 2 броя.             

 

II. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ                                                                                    867

-   за настаняване на граждани с установени жилищни нужди                         764

-   резервни жилища                                                                                                 32

-   ведомствени жилища                                                                                           61

-   съсобствени                                                                                                           10

- социални жилища, които ще бъдат изградени по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

 

III. ДВОРНИ МЕСТА                                                                                          117

 

IV. ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ ПО § 17 ОТ ЗУТ                                                   518

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9549 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, с Протокол №27/24.09.2013 г., последно изменена по т. 2, Протокол №48/25.25.09.2018 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013 г., последно изменена по т.2, Протокол №48/25.09.2018 г., както следва:

§1, Навсякъде в наредбата думата „стикер“ се заменя с израза „електронен стикер“

§2. В чл. 6, ал. 1 след израза „Служебен абонамент”, се добавя и текстът: „за търговци, по смисъла на Търговския закон, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България и ползващи собствени или наети имоти в територията на съответната зона“.

§3. В чл. 14, ал.3 , се отменя изразът: „който съдържа: герба на Община Бургас, знак за защита, пореден номер, надпис „платена зона“; номер на подзона“.

§4. В чл.14, ал.4, се отменя.

§5.Чл. 15 ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: „Електронен стикер се валидира в 7-дневен срок, след подаване на заявлението и заплащане на определената цена на услугата“.

§6. В чл.23 ал.1 се отменя.

§7. В Допълнителните разпоредби в т.4 текстът след израза „валидност“ се отменя.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9689 Докладна записка от Христо Пламенов Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, чл. 29 (4), (5) и Тарифа на местни такси по ЗМДТ по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, Раздел II „Детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“ от т. 1 до т. 6

§ 1: Текста на чл. 29 ал.4 се изменя и придобива следното съдържание:

„При отсъствие на децата, такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие че родителите са уведомили писмено директора на детското заведение (детска ясла) с молба или медицински документ, представен до 3 (три) дни от издаването му.“

§ 2: Текста на чл. 29 ал.5 се изменя и придобива следното съдържание:

„Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение не работи поради аварии и ремонт, карантина и други обективни причини (регламентирани със заповед на Кмета), както и при отсъствие на детето за периода от 1 юни до 31 август. При присъствие на детето в детската градина в периода от 1 юни до 31 август се заплаща съответната такса по видове детски заведения за периода на присъствието му.

§ 3: Приложение 3 Тарифа на местни такси по ЗМДТ по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, Раздел II „Детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“ от т. 1 до т. 6 се изменя и придобива следното съдържание:

 

 

Наименование на таксите

Размер на такса /в лева/

 

Раздел ІІ

 

 

Детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги

 

1.

Седмични детски ясли:

 

 

такса

30,00

 

такса за периода 01 юни – 31 август

42,00

2.

Целодневна детска ясла:

 

 

такса

28,00

 

такса за периода 01 юни – 31 август

39,00

3.

Седмична детска градина:

 

 

такса

40,00

 

такса за периода 01 юни – 31 август

51,00

4.

Целодневна детска градина:

 

 

такса

33,00

 

такса 01 юни – 31 август

45,00

5.

Целодневна подготвителна група:

/средства за храноден в размер на 2,20 лв./

 

 

такса

32,00

 

такса за присъствен ден за периода 01 юни – 31 август

43,00

5а.

Целодневна подготвителна група, за деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, за периода 01 юни – 31 август, при ползване на преференциите по чл.29 от НОАМТЦУТОБ, месечна такса (нова, Протокол №36/19.12.2017 г.)

 

 

70,00

6.

Седмична подготвителна група в детските заведения:

 

 

такса

36,00

 

такса за периода 01 юни – 31 август

50,00

 

Преходна и заключителна разпоредба

§ 4: Настоящата Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас влиза в сила от 01.10.2020 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2019 – 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОКА НА МАНДАТ

2019-2023г.

 

 

 1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ:

 

Основание за разработване на настоящата програма за управление за срока на мандата е чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в сила от 17.09.1991г. (Изм. ДВ бр.79 от 8 Октомври 2019 г.).

Целеполагането и планирането на основните дейности от програмата за управление за срока на мандат 2019- 2023 г. отразяват философията на главната цел на НКПР 2013-2025, а именно“ Постигане на балансирано пространствено развитие, базирано на местен потенциал и сближаване в териториален, икономически и социален аспект“

Основните приоритети на управленската програма са изведени в действащите планови документи като Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г., Общински план за развитие на Община Бургас 2014 – 2020г., Инвестиционна програма на Община Бургас за финансиране на обекти по Оперативна програма „Региони в растеж”2014 – 2020г. и ще залегнат в разработването на ключови средносрочни и дългосрочни стратегически документи за новия програмен период като План за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021-2027  и др. секторни документи, с което се осигурява:

- ПРИЕМСТВЕНОСТ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ,

- стремеж за надграждане на резултатите, постигнати през мандат 2015 - 2019г., с цел утвърждаване на ЛИДЕРСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА ГРАДА В ОБЩИНАТА, РЕГИОНА И СТРАНАТА както и

- задълбочен анализ на постигнатия напредък в различните сектори на градския живот и амбицията за подобряване на основните градски индикатори за ПОВИШАВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ТЯХНОТО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, ЛИЧНОСТНА И ОБЩЕСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 1. ВИЗИЯ:

 

Община Бургас, интегрирана в европейското пространство, предлагаща условия за икономически растеж, социално и образователно развитие на всички общности, като използва потенциала на местните ресурси и запазва природните дадености на територията.

 

Отчитайки постигнатото до този момент, потребностите на града и добрите международни практики си поставяме следните цели:

 

-    Осигуряване просперитет на общината, чрез балансирано и устойчиво интегрирано развитие, което да осигури икономически растеж и социално сближаване, защита на околната среда и адаптиране към промените;

 

-    Прилагане на модел за интелигентно управление, за да се осигури подобряване на мобилността, комуникативността и достъпа до услуги чрез използването на модерни технологии и иновации.

 

-    Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на общината, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите, чрез изграждане на модерна инфраструктура и прилагане на иновативни решения;

 

-    Осигуряване на добро място за живеене на гражданите си, чрез опазване на околната среда и устойчиво управление на природните ресурси;

 

-    Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените природни и културни ценности;

 

-    Подобряване на образователна, здравна, социална и туристически инфраструктура чрез ефективно използвайки местните ресурси и потенциал, следвайки принципите на ресурсна ефективност;

 

-    Подобряване на мобилността, комуникативността и достъпа до образователни, социални и здравни услуги чрез използването на модерни технологии и иновации.

 

Фокус в политиката на общината е включването на гражданите и изпълнението на мерки изцяло насочени към техните нужди е основен приоритет при прилагане на градските политики в областта на:

-           устойчива градска мобилност

-           енергийна ефективност на сгради и улично осветление

-           интелигентно управление на енергията

-           опазване на естествените ресурси

-           интегрирани градски платформи

-           образование и иновативни форми на обучение

-           дигитализация

-           сигурност

-           равни възможности.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ:

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

ГРИЖА ЗА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Грижата за бременните жени, бебетата и малките деца е инвестиция в бъдещи здрави поколения, защото в първите години от живота ни се поставят основите на човешкото здраве, проследяват се темповете на израстване и развитие, формира се здравното поведение на всеки човек, а това гарантира по-добър живот и здраве в бъдеще.

 

*  Изграждане на Университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване, която ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на децата не само от община Бургас, а и от цяла Източна България. 

 

*  Ремонт на всички педиатрични кабинети и чакални в Диагностично-консултативните центрове – „Диагностично-консултативен център 1 - Бургас” ЕООД; „Диагностично-консултативен център 2 - Бургас” ЕООД; „Медицински център І - Бургас” ЕООД; „Медицински център ІІ - Бургас” ЕООД; „Медицински център ІІІ - Бургас” ЕООД.

 

*  Въвеждане на ранно детско здравно образование – организиране и провеждане на часове по здраве „Да заведем Мечо на преглед” в детските градини.

 

МОДЕРНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 

*  Комплексен онкологичен център - Бургас ще стане най-модерният в България със затваряне на цикъла от предоставяни медицински услуги – дооборудваме го с ПЕТ скенер, гамакамера за брахитерапия, осигуряване на максимални условия за диагностика, лечение и последващо наблюдение на ракови заболявания. Вече стартира изграждането на нова сграда към КОЦ, в която ще бъде разположено Отделението по нуклеарна медицина и сектор „Брахитерапия” към Отделението по лъчелечение.

 

*  Нова генетична лаборатория в Бургас.

 

В ПОДКРЕПА ЗА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

*  Създаване на фонд за специализацията на завършващите лекари в приоритетни за общината специалности.

*  Подкрепа за продължаващото обучение и специализацията на професионалистите по здравни грижи.

 

*  Привличане на водещи медици да работят или преподават в Бургас – възможност за използване на общински жилища.

 

ПРОФИЛАКТИКАТА – ОСНОВА НА ДОБРОТО ЗДРАВЕ

 

*  Ежегодно организиране и провеждане, с подкрепата на всички лечебни заведения в общината, на периодични профилактични кампании на социално значими заболявания. Месеци на безплатни профилактични прегледи.

 

ЗЕЛЕН ГРАД

 

*  Грижа за зелената система на Бургас.

В следващите четири години чувствително ще се увеличи броят на засадените нови фиданки. Избраните зони за засаждане са територии в паркове, градини, улици, залесителни пояси, междублокови пространства. Община Бургас ще осигури подкрепа при избора на растителни видове, начина на тяхното засаждане и укрепване, както и обучени специалисти за осъществяване на връзка с гражданите.

 

*  Благоустрояване на:

- Парк „Света Троица” в ж.к. „Славейков”

- Парк „Славейков”

- Парк „Изгрев”

- Парк „Езеро”

- Местност „Шилото”

 

*  Велополигон за деца-начинаещи велосипедисти в парк „Света Троица”, к-с „Славейков“. Това ще е специално място, където родителите да научат децата си да карат колело, да разпознават пътните знаци, правилата на пътя и как да карат безопасно. 

 

*  Изграждане на нови пикник зони с барбекюта и детски кътове в к-с „Меден рудник” – в боровата горичка и в близост до манастира „Света Богородица”, в кварталите „Сарафово” и „Черно море”, както и в парк „Езеро”.

 

*  Програма за масово облагородяване на вътрешно квартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица”. Тя стартира с благоустрояване на:

- Парка до бл. 1 в к-с „Славейков” – освен обособяване на кътове за детски игри и отдих, проектът включва създаване на паркоместа, озеленяване и изграждане на голяма комбинирана спортна площадка.

 

- Междублоково пространство в к-с „Изгрев”, 39-40 блок – там ще бъдат създадени чудесни условия за отдих и игри, които да се използват от хора на всякаква възраст. Проектът включва също така създаване на паркоместа и озеленяване.

- В програмата ще могат да се включат всички бургазлии, живеещи в сгради с режим на етажна собственост, построени върху терени общинска собственост. Кандидатстването ще става пред Общината, чрез заявление по образец. Правила за кандидатстване ще бъдат подробно разработени и предложени за гласуване от общински съвет. Програмата ще има състезателен характер.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

*  Детски градини и училища:

 

1. Предучилищната подготовка във всички детски градини се изкачва на следващо, още по-високо ниво, чрез:

- Намаляване броя на децата в групите

- Обновяване на учебната база и технологичното оборудване

 

2. Обновяване на дворните пространства и детските площадки в 14 детски градини: ДГ „Раковина”, ДГ „Пламъче”, ДГ „Радост”, ДГ „Ханс Кр. Андерсен”, ДГ „Славейче”, ДГ „Делфин”, ДГ „Ран Босилек”, ДГ „Калинка”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Иглика”, ДГ „Моряче”, ДГ „Звездица-Зорница”, ДГ „Калина Малина”, ДГ „Слънце”.

 

3. Изграждане на нова детска градина в к-с „Братя Миладинови”.

 

*  Училищно образование

 

- Ще подготвим бургаските ученици за професионалните предизвикателства на живота през следващите десетилетия.

 

- „Първокласно начало” и за следващите випуски. Всички училища ще предлагат на своите ученици еднакви условия за обучение – ремонтирани класни стаи, обзаведени с нови мебели, които дават възможност за гъвкаво използване на средата, оборудвани със съвременна техника и електронно учебно съдържание.

 

- Инвестиция в бургаските учители чрез обучения, семинари, конференции, групи за споделяне на опит, подпомагане реализацията на младите педагози. Ще ги подкрепим и насърчим да развиват своите умения и способности, да споделят добрите практики помежду си. Създаване на дигитални учебни ресурси.

 

- Реновиране на спортните площадки, изграждане на видеонаблюдение и отварянето им за безвъзмездно използване от учениците през цялата година. От 49 общински училища са реконструирани изцяло дворовете на 14, в които ще се изгради видеонаблюдение. 11 нови проекта ще се реализират в периода 2020 – 2023 година – ОУ „Г. Бенковски”, ОУ „П. Яворов”, НЕГ „Гьоте”, СУ „Константин Петканов”, НБУ „Михаил Лъкатник”, ПГМЕЕ, ОУ „Антон Страшимиров”, СУ „Йордан Йовков”,  ОУ „Л. Каравелов”, ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Кл. Охридски”.

 

- Засилен контрол на достъпа до училищата.

 

- Разширяване сградния фонд на училищата чрез ремонт и пристрояване на съществуващи сгради и изграждане на нови, за които има готови проекти – СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ОУ „В. Априлов”, АЕГ „Гео Милев”, ОУ „Св. Княз Борис I”, ППМГ „Акад. Н. Обрешков” и ГРЕ „Г. С. Раковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СУ „Добри Чинтулов” и ОУ „Христо Ботев” - кв. „Сарафово”.

 

- Програма „Професионално образование и бизнес” - модернизиране на материалната база на професионалните училища и разкриване на нови специалности, за които вече има заявено желание за сътрудничество от бизнеса:

1. Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола” – Оборудване на съвременни кабинети по морска навигация, корабоплаване и морско спасяване, които да позволят международно сертифициране на морските специалисти. 

2. Разкриване на нови паралелки към Механотехникума, създаване на Авиационен център Бургас – за обучение на пилоти от гражданската авиация, оборудване на учебен център.

 

*  Висше образование и наука

 

- Подкрепа за развитието на Факултета по медицина за осигуряване на модерно и на световно ниво обучение, включително обучение на чужд език, с цел привличане и на чуждестранни студенти.

 

- Обновяване на учебно-тренировъчната база на Колеж по туризъм – гр. Бургас. Създаване на комфортни условия за образование и живот на студентите, разширяване на стажантските програми и практически занимания в реална среда.

 

- Създаване на общински фонд  „Наука”:

1. За стимулиране на научен обмен на преподаватели и студенти

2. За разработване и внедряване на научни разработки от студенти и учени от висшите училища в Бургас.

3. Програма „Стипендии за успешни студенти”.

 

- Разработване на нови магистърски програми в синхрон с направление Индустрия 4.0 и новите тенденции на пазара на труда, във взаимодействие с бизнеса. Привличане на утвърдени световни учени за провеждане на лекции в магистърските програми в бургаските университети.

 

- Откриване на нови филиали на висши учебни заведения в Бургас.

 

- Създаване и оборудване на Детски научен център „ПланетУМ”.

 

- Създаване на Регионален научен център по генетика, биотехнологии и персонализирана медицина.

 

- Създаване на Регионален научен център на тема „Синя икономика и свързаност” - иновации за морски, въздушни и сухопътни решения, свързващи югоизточните граници на Европейския съюз.

 

ТУРИЗЪМ

 

*  Нови туристически обекти:

 

1. Ченгене скеле

Изграждане на нов културно-образователен и туристически център, посветен на рибарството. Така бургаската традиция ще бъде съхранена в природна и екологична среда, като едновременно с това ще бъде показана по интересен за туристите начин. Подобряване на довеждащата инфраструктура, включително по море - чрез изграждане на защитена лодкостоянка.

Бъдещият етнографски комплекс ще покаже бита на рибарите с активното участие на местната общност – как се плете мрежа, как се връзва въдица, как се готви морска храна. 

 

2. Нов експозиционен и демонстрационен център „Акве Калиде”

Нов експозиционен и демонстрационен център в туристическия комплекс „Акве калиде” ще запознава по атрактивен начин посетителите с широкоспектърната употреба на лековитите бургаски минерални води, известни от Античността до днес. Услугата ще бъде съчетана с богатата археология в района. Ще бъде създадена нова музейна експозиция под покрив и на открито.

 

3. Конгресен център

Приключва изграждането на новия конгресен център в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас. Той ще се използва целогодишно като място за провеждане на конференции, браншови срещи, изложби, концерти, образователни форуми, обучителни семинари. Сградата се състои от шест нива, многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, кабинети за научно-изследователска дейност и др.

 

4. Нов пристан на остров Света Анастасия

Чрез изграждането на новия пристан ще бъде удължен периодът за посещение на острова. Той ще осигури по-безопасно акостиране. При лошо време пристанът ще е убежище за малки плавателни съдове. Изграждането му ще защити от ерозия скалистата основа на остров Света Анастасия.

 

5. Морски таксита в Бургаския залив

Община Бургас кандидатства с европейски проект за ново туристическо корабче, подобно на катамарана „Анастасия”. След завършване на защитените пристани на острова и в Ченгене скеле, както и на лодкостоянката в „Крайморие”, ще може да се извършват превози с корабче между пет точки в Бургаския залив – изброените три, плюс Магазия 1 в Пристанище Бургас и рибарско пристанище „Сарафово.

 

*  Остров Света Анастасия - внедряване на модерни дигитални решения в музейната експозиция, създаване на нови атракциони, обособяване на винарна/билкарна, където посетителите ще могат да опитат местни продукти, както и сами да си ги произвеждат.

 

*  Туристически информационни центрове

На територията на града функционират три Туристически информационни центъра. Базата данни на ТИЦ ще продължи да се разширява, за да презентира и рекламира природните, културни, архитектурни и исторически забележителности, както и събитията на територията на община Бургас.

 

*  Надграждане на услугите, които се ползват чрез Burgas CARD – комбиниран пакет за посещение на културни и туристически обекти, ползване на градски транспорт, морски таксита в Бургаския залив и наем на велосипеди.

 

 *  Създаване на Регионално конгресно бюро, което ще обедини различни конгресно-културни центрове, хотели, туроператори и др. То ще работи за привличане на големи международни събития в Бургас.

 

КУЛТУРА

 

През следващите години ще продължим да обогатяваме културния календар с нови събития и фестивали. Ще съхраним станалите вече традиционни за града. Бургаските творци от всички гилдии и НПО могат да разчитат на подкрепа за реализиране на техните проекти в изкуството. Читалищата остават важна част от съхраняването на бита и традиционната за региона култура. Програмата БУЛЕВАРТ ще продължи да превръща градските пространства в арт зони.

 

*  Арт галерия „Богориди”

На ъгъла срещу Часовника ще бъде изградена 4-етажна сграда, която да се превърне в нов Дом на бургаските художници. Партерът ще е споделено пространство. Там ще има Туристически информационен център със зона за изложби и провеждане на събития. Горните етажи ще са експозиционни зали и ателиета за реставрация.

 

*  Немска болница – Библиотека

Нова библиотека и Център за съвременно изкуство ще бъдат изградени на мястото на бившата Немска болница. Сградата ще има “зелен” покрив. Вътре ще се съхраняват над 600 000 книги, сега разпръснати на няколко места. Красив атриум ще свърже библиотеката и новата модернистична сграда от стъкло и метал на Центъра за съвременно изкуство. Във вътрешния двор ще се изгради малък амфитеатър. Идеята е обновената сграда да стане не просто книгохранилище, а и любимо място на младежите.

 

*  Културен дом на нефтохимика

Започна цялостна реконструкция на Културен дом на Нефтохимика. Сградата ще се надстрои и „опакова” в нова атрактивна окачена фасада, която изцяло ще промени нейния облик. Тече ремонт на всички вътрешни помещения. Пълна промяна ще претърпи голямата зрителна зала. Неизползваемият вътрешен двор ще се сдобие с малка сцена и ще се отвори от едната си страна към площад „Тройката”. Два асансьора и необходимите рампи за хора с увреждания ще осигурят комфортен достъп до сградата за всички бургазлии и гости на града.

 

*  Филхармонията

Оригиналната фасада на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе” от 1913 г. се възстановява в рамките на стартиралата мащабна реконструкция на сградата. Проектът включва още топлоизолиране на всички стени и покрива, подмяна на дограма и мазилки, реконструкция на корнизи, обновяване на всички вътрешни помещения, подобряване на акустиката, осигуряване на достъпна среда.

 

*  Арт улица „Алеко Константинов”

Проектът за цялостно обновление предвижда подмяна на настилките, нови зелени площи, пейки, кътове за отдих, ново осветление и видеонаблюдение, перголи с пълзяща растителност, като на „Богориди”, безжичен интернет. За настилка ще бъдат използвани основно гранитни павета. По протежението на улицата ще бъдат подредени красиви павилиони от дърво, метал и стъкло и арт кафене.

 

*  Проект за Етнографски музей 

Етнографският музей на Бургас ще се развие в място, което отговаря на всички функционални, експлоатационни и естетически изисквания, съответстващи на статута на паметник на недвижимото културно наследство от местно значение. Предвидените мерки за благоустрояване са строго съобразени с автентичния вид на сградата.

 

*  Къщата на композитора Георги Шагунов ще бъде превърната в Музей на музиката

За целта преди няколко години сградата, която се намира на улица „Филип Кутев” № 2А, бе прехвърлена на Община Бургас. Решението и заданието вече са съгласувани с Министерството на културата и е проведена процедура по реда на Закона за паметниците на културата. Предстои изготвянето на работен проект за реконструкция и преустройство на сградата, така че тя да заеме подобаващо място в обществения и културен живот на града.

 

*  Нова програма за по-интензивно приобщаване на децата и младежите към създаване на културен продукт

Предвижда се поредица от изложби, концерти и спектакли под мотото „През погледа на един млад талант”.

 

*  Дигитализация на творчеството на големите бургаски художници.

 

ИКОНОМИКА

 

ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ - повече възможности за нови инвеститори и за бургаските компании:

 

*  Създаване на нови бизнес зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства, които създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане.

 

*  Индустриален и логистичен парк - Фаза 2

Втора фаза на Индустриален и логистичен парк – съвместен проект на Община Бургас и Национална компания „Индустриални зони”, е за създаване на съвременна нова бизнес зона върху площ от 600 декара. Избраната територия се намира между Пътен възел Юг и к-с „Меден рудник”. Доскоро тя се използваше като депо за строителни отпадъци. Вече е готов проектът за изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура. Общината работи по засипване и заравняване на терена.

 

*  Индустриална зона „Девети километър”

В ход е промяна в предназначението на терените в района на Девети километър. Имотът от 150 декара е с отлична локация и изградена довеждаща инфраструктура. Вече се изработва подробен устройствен план на фаза идеен проект, с който да се обособи още една нова индустриална зона.

 

*  Индустриална зона „Равнец”

Готов е проектът на подробен устройствен план за изграждане на индустриалната зона. С него се обособяват урегулирани поземлени имоти за чисти производства и високотехнологични обекти. В територията е предвидена възможност за изграждане на общежитие за работещите, детска градина, обслужваща зона с паркинг и търговски обекти, зона за спорт и отдих.

 

*  Индустриална зона „Долно Езерово”

Тя е с площ 120 декара, предназначени за логистични дейности, с изградена довеждаща инфраструктура. За нея е изготвен подробен устройствен план и план за улична регулация.

 

*  Индустриална зона в близост до бившата мина „Черно море”

За територия от 327 409 кв. м. в района на бившата мина „Черно море” е изготвен подробен устройствен план за създаване на нова зона за производствено-складови дейности. Тя граничи с промишлена зона „Сарафово” и е в непосредствена близост до Летище Бургас. Транспортният достъп се осъществява директно от пътя Бургас - кв. „Рудник” – кв. „Черно море” - Каблешково. Мястото е с потенциал за развитие и създаване на атрактивна за инвестиции индустриална зона северно от гр. Бургас.

 

*  Приоритетно изграждане на довеждаща инфраструктура до терени в производствени и многофункционални зони, където има заявени инвестиционни намерения за нови предприятия. Обновяване на уличната мрежа, която обслужва съществуващи бизнес зони на града.

 

*  Строителство на обслужващи улици и техническа инфраструктура в местността „Мадика”, разширението на промишлена зона „Север”.

 

*  Изграждане на нова пътна връзка с кръстовище до надлез „Владимир Павлов”, която ще осигури бързо и удобно придвижване между Индустриална зона Юг, Индустриална зона Север, Пристанище Бургас, както и връзка с международния път към Турция, Гърция и АМ „Тракия”. 

 

*  Разширение на ул. „Янко Комитов” с осигуряване на четирилентова връзка в участъка от бул. „Проф. Я. Якимов” към промишлена зона Север, с крайулично паркиране и габарит, отговарящ на функциите на зоната.

 

*  Изграждане на локал по ул. „Захари Стоянов”, който обслужва промишлена зона Юг-Запад, за да осигурим адекватно транспортно обслужва на съществуващите и бъдещите производствени бази в този участък.

 

*  Изграждане на локал на бул. “Тодор Александров”, за да облекчим трафика и да осигурим директен достъп от републиканската пътна мрежа до предприятията в Промишлена зона „Победа”.

 

*  Изграждане на локално пътно платно, успоредно на директното трасе по ул. „Крайезерна”, което да облекчи значително транзитния трафик и да осигури директен достъп до производствените терени и площадки в промишлена зона Север. 

 

*  Продължаваме с реконструкцията на ул. „Крайезерна”. Втори етап ще обхваща участъка от надлез над Товарна гара до СОМАТ. С осигуряването на четирилентов път ще подобрим транспортното обслужване и връзките между Свободна безмитна зона, Индустриален и логистичен парк и републиканската пътна мрежа.

 

СТАРТИРАЙ БИЗНЕС В БУРГАС

 

*  Създаване на общински фонд за подпомагане на старт-ъпи, който да съфинансира реализирането на добрите идеи. Ежегодно ще организираме конкурси за идеи и ще подпомагаме реализацията на най-добрите от тях. Всички разходи, които ще се поемат от общинския фонд, ще бъдат предварително одобрени от комисия.

 

*  ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ЦЕНТЪР – място за генериране на идеи и трансформацията им в бизнес проекти, start-up компании и предприятия. Центърът ще обединява ресурси и ще предоставя възможности за създаване на мрежи, офис пространства и достъп до финансиране.

 

*  ЗЕЛЕНИ ОФИСИ – Създаване на мрежа от изнесени офиси на компании, които изпращат специалисти да работят в Бургас. Създаване на база данни за свободни обзаведени офис пространства  в града и възможности за настаняване, които да бъдат представяни пред партньорските асоциации и по този начин инициативата да достига до максимален брой фирми.

 

*  Създаване на условия за привличане на нови компании в ИТ сектора сферата - През последните четири години в Бургас отвориха над 20 технологични компании, които разкриха над 600 работни места, а заетите офис площи са над 9 000 кв.м. Продължаваме с подкрепа за инициативи и обучения в сферата на ИТ и аутсорсинг индустрията, насочени към квалификация и привличане на специалисти, съобразени с изискванията на компаниите, за да увеличим броя на заетите в сектора.

 

- Безплатни ИТ академии вече провеждат технологичните компании, които работят в Бургас. Успяхме да привлечем и признати академии за обучение на кадри като Софтуни, Терелик и ИТ Таланти и продължаваме в тази посока. Първите предстоящи инициативи са нови съвместни Академии с две големи технологични компании, която вече сме договорили и ще стартират до края на 2019 г.

 

*  Привличане на специалисти и надграждане на програмата „РАБОТА В БУРГАС:

- Сътрудничество с компании, които привличат специалисти от други български градове и чужбина

- Организиране на бургаски кариерни дни в посолствата в чужбина, където, освен възможностите за работа, ще се представят и възможностите за учене и условията на живот в Бургас

- Създаване на предприемачески „Hub” в университетите

 

ТРАНСПОРТ

 

*  Градски транспорт

 

- Закупуване на 56 електробуса последно поколение, което ще ни позволи да учестим разписанията по натоварените линии, да разширим обхвата на транспортната услуга, за да осигурим обслужване на местата, където е възникнала транспортна необходимост, и да търсим варианти за съкращаване на времето за придвижване с градски транспорт.

Това ще реши и проблема с неспазване на разписанията при ПТП и повреди, както и проблема с неработещите климатици през лятото, тъй като наличието на резервен подвижен състав ще даде възможност за бърза реакция и подмяна на превозните средства с изправни. Бургаските съставни селища ще се обслужват с климатизирани, екологично чисти автобуси.

 

- Надграждане на системата от Бързи автобусни линии чрез реконструкция на нови участъци от основните транспортните трасета. Изграждане на „бърз автобусен коридор” по бул. „Демокрация”.

 

- Въвеждане на Интегрирана система за управление на транспортните потоци. Ще надградим системата за управление на градския транспорт, като увеличим броя на кръстовищата с автоматизирано управление.

 

- Информационни табла на входните градски артерии, които ще предоставят информация за задръствания, ремонти, ПТП, за да могат водачите да планират маршрутите си и да оптимизират времето на пътуване.

 

- Изграждане на спирки на местата, където липсват, както и достъпна среда до всяка една спирка на градския транспорт.

 

*  Велосипеден транспорт

През следващите четири години ще бъде осъществен непрекъснат велосипеден маршрут по цялото бургаско крайбрежие, свързващ кварталите „Сарафово” и „Крайморие”. По-голяма част от него вече е изградена, но липсват ключови свързващи участъци.

 

*  Четирилентови пътища между Бургас и съседните общини

Община Бургас извършва прединвестиционни проучвания за осигуряване на транспортна свързаност между общинските центрове в област Бургас по  направленията Бургас – Малко Търново, „Бургас – Средец и „Бургас – Айтос, чрез удобни четирилентови транспортни връзки.

Това ще даде възможност да бъдат подготвени регионални проекти, насочени към осигуряване на по-добри условия за икономическо развитие на региона чрез подобряване на инфраструктурата.

 

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА НА БУРГАС – СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА

 

*  Разработване и реализиране на нов, по-широкобхватен проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”:

- Подкрепа в дома (почистване, пазаруване, персонална хигиена, медицински консултации)

- Административни и юридически консултации

- Социална, емоционална и психологическа подкрепа

- Възможност за включване в почасова работа с подкрепата на Община Бургас

 

*  Разкриване на 9 нови социални услуги за уязвими групи от населението – деца и възрастни:

- Създаване на Дневен център за лица с увреждания, мобилна социална услуга със специализиран транспорт и заместваща грижа

- Изграждане на Дневен център за деца и младежи с тежки и множествени увреждания

- Център за обществена подкрепа

- Дневен център за деца с увреждания

- Преходно жилище за деца от 15 до 18 г.

- Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.

- Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи

- Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи

- Изграждане на нов Кризисен център за жертви на домашно насилие

- Изпълнение на дейности по Механизъм за лична помощ 2019-2023 г., насочени към деца и лица с увреждания

- Увеличаване броя на потребителите на Обществена трапезария от 85 на 120

- Стимулиране на доброволчеството сред младите хора

 

АКТИВНИ ПЕНСИОНЕРИ

 

*  Създаване на програма за спортни занимания за възрастни „Спортуваме заедно” (с подкрепата на пенсионерските клубове)

*  Организиране на профилактични прегледи

*  Безплатен градски транспорт за конкретни събития

*  Мобилна администрация за възрастни и трудноподвижни хора

 

СПОРТ И АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

 

Продължава подкрепата за професионалните и аматьорските клубове в Бургас. Спортният календар ще бъде обогатен с нови събития. Нови инвестиции в спортна инфраструктура ще създадат условия за активен начин на живот за хората от всички възрасти.

 

*  Нов градски футболен стадион

Теренът е разположен между Пътен възел Юг и к-с „Меден рудник”. Бъдещият стадион ще отговаря на изискванията на УЕФА. Той ще се използва за професионален, но и за аматьорски спорт. Предвидени са 4350 седящи места за зрители, козирки на трибуните. Към съоръжението ще бъдат изградени довеждащи улици, както и паркинг с места за 310 автомобила и 4 автобуса. Продължаваме с усилията да върнем на Бургас двата градски стадиона „Лазур” и „Черноморец”.

 

*  Спортен комплекс „Меден рудник”

Той е оразмерен за едновременно използване от 100 души и предоставя възможност за пребиваване на около 150 зрители около голямото футболно игрище при провеждане на състезания.

В завършен вид комплексът ще има паркинг с 40 места, футболна и детска площадка, фитнес на открито, малък скейт парк, два тенис корта, тоалетна, зони за игра на тенис, шах, дама. Той ще е ограден и с богата зелена система.

 

*  Зала „Арена Бургас”

През 2020 г. приключва изграждането на многофункционалната зала „Арена Бургас”. Тя ще е единствената в страната, лицензирана да приема домакинство на лекоатлетически състезания от най-висок ранг. Освен турнири в много спортове, в залата ще могат да се провеждат мащабни концерти и други културни събития.

„Арена Бургас” е съставена от три блока:

- Блок А  - основната зала с обслужващи помещения – малка тренировъчна зала, ресторанти, кафенета, фитнес, помещения за отдаване под наем;

- Блок Б – открит етажен паркинг на три нива с 400 места, голяма обслужваща зала със 700 седящи места;

- Блок В – още един паркинг на три нива, отново с 400 места.

В основната зала ще има 7000 седящи места, с опция при определени събития да бъдат увеличени до 12 000 заедно с правостоящите.

 

*  Малки квартални спортни зали

Изграждане на 6 многофункционални спортни зали, всяка от които ще разполага с по две зали между 100 и 200 кв.м. Те ще бъдат изградени в к-с „Изгрев”, к-с „Братя Миладинови”, к-с „Зорница”, к-с „Славейков”, к-с „Меден рудник” и кв. „Сарафово“. Залите ще дават възможност да се практикува не само спорт за високо майсторство, а и спорт за свободното време, като каланетика, пилатес, аеробика, гимнастика, йога, зумба, модерен балет, различни видове танци, бойни спортове и много други.

 

*  Увеличаване броя на обществените велосипеди, включително електрическите, както и на пунктовете за отдаването им под наем чрез обособяване на нови точки в градските квартали.

 

ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА

 

*  Благодарение на националната програма, в Бургас бяха санирани 190 стари жилищни блока, обитавани от 40 000 наши съграждани. Продължението на тази безспорно успешна програма със следващи бенефициенти ще бъде приоритет през следващите години.

 

*  Студентски жилища

Изграждане на многофамилна жилищна сграда в к-с „Меден рудник”. Тя ще разполага с пет секции, 4 двуетажни и 1 триетажна. В сградата ще има общо 47 апартамента. Желанието на Община Бургас е да ги предоставя на студенти и млади семейства с висше образование. Изграждането на жилищната сграда ще даде възможност за настаняване на около 120 души, които да работят, учат и отглеждат своите деца в Бургас. Приоритет ще бъде идентифицирането на нови терени за строителство на жилища за студенти и висококвалифицирани специалисти от сферата на образование и медицина.

 

*  Младежки център „Меден рудник”

Избраното място за новия Младежки център е до СУ „Петко Росен”. Проектът предвижда сграда на два етажа, с един допълнителен по-малък междинен етаж. Тя ще съдържа различни по функционалност зони и помещения – голяма мултифункционална зала за провеждане на представления, концерти, конференции, форуми, кръгли маси и др., детски кът, смарт офиси, където младежите да провеждат обучения за работа с модерни технологии, кафене, зони за отдих.

 

*  Реконструкция на ул. „Одрин” – изготвен проект, предстои реализация

 

*  Улица и велоалея до кв. „Лозово” – изготвен проект, предстои реализация

 

*  Реконструкция на кръстовища по бул. „Захари Стоянов” и провеждане на обслужваща улица в промишлена зона Юг-Запад*  Локал на ул. „Тодор Александров”, кв. „Победа” – одобрен ПУП, предстои изготвяне на проект

 

*  Светофарно регулирано кръстовище на ул. „Лазар Маджаров” и ул. “Янко Комитов” – има проектна готовност

 

*  Рехабилитация на бул. “Мария Луиза”

 

*  Реконструкция на ул. „Крайезерна” – втори етап, в участъка от надлез над Товарна гара до  СОМАТ

 

*  Ул. „Александровска” – трети етап

Трети етап от реконструкцията на главната улица „Александровска“ обхваща участъка от пл. „Тройката” до Централна автобусна спирка. Изготвеният проект предвижда изпълнението на модерна настилка с внасяне на естествен камък. По улицата ще бъде монтирано ново осветление и видеонаблюдение. Ще бъдат оформени кътове за отдих. В проекта са заложени места за поставяне на арт пластики за обогатяване на градския екстериор и нова растителност.

 

*  Предстоящи ремонти на улици във „Възраждане” и ЦГЧ

За тях има проведени обществени поръчки, избрани изпълнители и предстои подписване на договори. Ремонтите включват подмяна на амортизирани ВиК мрежи, нова пътна настилка, бордюри и тротоари с достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъде подменено уличното осветление с ново енергоспестяващо. Ще се благоустроят зелените площи, ще има нови пейки и детски площадки.

 

1. К-с „Възраждане”:

 

- Ул. „Христо Фотев”, ул. „Цар Самуил”, ул. „Македония”, ул. „Пробуда”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Васил Левски”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Шейново”, междублоково пространство в УПИ III, кв. 160, междублоково пространство в УПИ I, кв. 162, междублоково пространство в УПИ I, кв. 145, междублоково пространство в УПИ I, кв. 144

 

- Реконструкция на ул. „Св. Патриарх Евтимий”, ул. „Шейново”, ул. „Цариградска”

 

- Реконструкция на ул. „Ивайло”, ул. „Цариградска”, междублоково пространство  УПИ I, кв. 38

 

- Реконструкция на ул. „Дебелт”

 

- Реконструкция на бул. „Гладстон” от о.т. 374А до о.т. 314

 

- Реконструкция на ул. „Оборище”, ул. „Асен Златаров” от о.т. 93 до о.т. 166, ул. „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Средна гора”

 

2. Централна градска част – аналогично на вече ремонтираните в територията около „Богориди” улици, с прилагане на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженерни и дизайнерски решения, ще се възстанови автентичният облик на улиците в старата част на града:

 

- Ул. „Трайчо Китанчев”, ул. „Рилска”, ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Охрид”, ул. „Съединение”, ул. „Петко Каравелов”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Софроний”, ул. „Морска”, ул. „Славянска”, ул. „Силистра”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Тутракан”, ул. „Момина сълза”, ул. „Антим I”, ул. „Княгиня Райна”, ул. „Митрополит Симеон”, ул. „Д-р Нидер”, „Емил де Лавеле”, ул. „Георги Шагунов”, ул. „Крали Марко”, „Филип Кутев”, ул. „6-ти септември”, ул. „Морска”.

 

*  Нова пътна връзка на к-с „Меден рудник”

Към настоящия момент автомобилният трафик се осъществява основно по бул. „Захари Стоянов”. В следващите години се предвижда усвояването на терени при входа на комплекса чрез създаването на индустриална зона. Това създава и необходимостта от изграждането на допълнителна инфраструктура.

Начална и финална точка на новата пътна връзка на „Меден рудник” ще бъдат две кръгови кръстовища, ситуирани в района на продължението на ул. „Александър Георгиев Коджакафалията”, след „Битака”, и при връзката с републикански път I-9, малко преди бензиностанция „Лукойл”. По трасето няма защитени територии.

 

*  Реставрация на фасадата на катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий”

От изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий” преди повече от век, по фасадата не са извършвани никакви ремонтни и възстановителни дейности. В резултат на атмосферните влияния съществуващата облицовка от айтоски камък е силно увредена. Компрометирани са части от корнизи и други декоративни елементи.

След укрепването на храма и стабилизиране на конструкцията му, съответстващи на всички съвременни изисквания, животът на сградата е гарантиран. За да се възстанови и съхрани автентичният ѝ външен вид, е необходимо да се направи цялостна реставрация на фасадата. За целта ще бъдат използвани най-съвременни методи и технологии, с които да бъде върнат първоначалният блясък на катедралния храм. Художествено осветление ще подчертава характерните елементи и силуета на една от най-забележителните културни ценности в града.

 

*  Етажни конструктивни паркинги

Чрез монтирането на отворена метална конструкция ще се осигури второ ниво над съществуващи паркинги в Бургас. Това ще позволи значително увеличение в броя на паркоместата върху един и същи терен. Такъв втори етаж за начало може да се реализира над общинските паркинги на ул. „Гурко” и на бул. „Мария Луиза”.

 

*  Парк с амфитеатър в „Меден рудник”

Новият парк ще се простира върху 10 декара площ от северната страна на ДГ „Чайка”. Там ще бъдат обособени три зони. В едната ще има празнична елха, кръгъл площад и търговска част. Следващата е за спорт и отдих. Тя ще разполага с фитнес уреди и детски кът. В третата зона ще се намира амфитеатърът, който ще разполага със сцена от 600 кв. м. Проектът е съобразен с изискванията за достъпност на хората с увреждания до всяка една от зоните.

 

*  Морски амфитеатрални сцени за културни събития в кв. „Крайморие” и кв. „Сарафово”.

 

*  Създаване на звено за ремонт и поддръжка „Общински имоти, услуги и ремонти” и инспекторат за борба с вандализма

Засилване на контрола за поддръжка на детски площадки, квартални паркове и междублокови пространства. Създаване на звено за ремонт и поддръжка на елементи на градската среда, като тротоари, стълбища, градинска и паркова мебел, фонтани, подлези и пасарелки, междублокови пространства, детски площадки и достъпна среда, както и извършването на аварийни ремонти по улична мрежа и инфраструктура.

Това ще позволи:

- Регулярен одит на елементите на градската среда

- Пряк контрол върху извършваните дейности

- Високо качество при изпълнението

- По-бърза и своевременна реакция при възникнал проблем

- По-висока ефективност при поддръжката на уличната мрежа

 

*  Паркинг зона за кемпери и каравани

Община Бургас има намерение да обособи специален паркинг за кемпери и каравани в кв. „Сарафово”. Той ще предложи 60 места за използване от гости на града в активния сезон. Избраното място е удобно, сред дървета, близо и до плажа, и до атрактивното рибарско пристанище на „Сарафово”.

 

*  Финални стъпки за приключване на сагата с „Дупката”

Пред финална развръзка е многогодишният лабиринт от съдебни дела и преговори по казуса с така наречената „язва” на площад „Тройката”. През тези години успяхме:

- Да извоюваме чрез съдебни битки и да придобием за Бургас по-голямата част от имота

- Да не допуснем строитеството на МОЛ в топ центъра на Бургас

- Да променим предназначението на терена в полза на обществения интерес – от търговски мастодонт към зона за отдих и култура

Имотът е подходящ за открито площадно пространство със зони за почивка, разходка, провеждане на културни събития, както и зелени площи. Обособяването и оформянето на такова градско пространство в буквалния геометричен център на града е желание на мнозинството бургазлии и Община Бургас го подкрепя. Възможностите Общината да придобие изцяло имота са две:

- Провеждане на преговори за уреждане на спорните въпроси чрез съдебна спогодба за придобиване на идеалните части от имота. Средствата ще бъдат поискани от държавния бюджет.

- Продължаване на съдебните дела и провеждане на процедура по отчуждаване, в която всеки един акт подлежи на обжалване - одобреният подробен план, впоследствие оценката за отчуждаване.

Мнението на широката бургаска общественост ще е определящо за следващата последна стъпка към окончателното решаване на този проблем.

 

ОКОЛНА СРЕДА

 

ПРИОРИТЕТ „ПОДОБРЯВАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

 

1. Въвеждане на нова система за сметосъбиране и сметоизвозване, базирана на пълна подмяна на съдовете за събиране на отпадъци и отчитане на количествата генерирани отпадъци. Подмяната ще обхване всички 1200 контейнерни площадки на територията на общината. Те ще се обслужват от напълно нови екологично чисти превозни средства и механизация, отговарящи на стандарта ЕВРО 6.

 

2. Разширяване на системата от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата.

 

3. Рекултивация на депо за битови отпадъци „Братово”.

 

4. Изграждане на втора клетка в Регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово - Запад” с капацитет 400 000 тона, с реконструкция и разширение на локална пречиствателна станция за отпадъчни води.

 

5. Подобряване капацитета за контролно – превантивна дейност по опазване на околната среда. Засилване на контрола по опазване на чистотата, замърсяването от строителна и инвестиционна дейност, домашни любимци, безстопанствени кучета и котки.

 

ПРИОРИТЕТ „КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА”

 

1. Изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци с когенерация и въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинства и юридически лица. Основните дейности включват изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци, с капацитет над 30 000 тона отпадъци годишно, производство на електрическа енергия, довеждаща инфраструктура, доставка на 10 сметосъбиращи автомобила и 8 280 съда за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

 

2. Въвеждане на мерки за ограничаване употребата на пластмаса за еднократна употреба.

 

3. Създаване на Център за изследвания и син растеж. Изследвания и разработване на пилотни инициативи за оценка и предотвратяване на замърсяването на морската акватория на Черно море с пластмаса и микро пластмаса.

 

4. Създаване на информационна платформа - пътеводител за предотвратяване и разделно събиране на отпадъците от домакинства.

 

ПРИОРИТЕТ „КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ”

 

- Закупуване на нови станции за измерване чистотата на въздуха в реално време

 

- Надграждане на системата за мониторинг на въздуха, надграждане и модернизиране на мобилната лаборатория с допълнителни функции за измерване показателите на атмосферния въздух

 

- Извършване на допълнителни анализи на качеството на въздуха в партньорство с международни институции и независими лаборатории

 

- Мерки за намаляване замърсяването на въздуха с източник битово отопление. Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни и екологични начини на отопление на 4000 домакинствата

 

- Въвеждане на зони с ниски емисии, като мярка за поддържане на нормите на качеството на атмосферния въздух, включително зони с успокоен трафик, зелени пояси, разширяване на пешеходни зони и пространства

 

ПРИОРИТЕТ „КЛИМАТ”

 

1. Разработване на стратегия за адаптация на Община Бургас към климатичните промени. Тя ще разгледа и планира мерки в приоритетни за общината области, като биоразнообразие, енергийна ефективност, туризъм, градска среда, води.

 

2. Надграждане на системата за управление на риска от наводнения чрез изграждане на допълнителни станции за мониторинг и интегриране на системи за наблюдение на метео данни.

 

ИНТЕЛИГЕНТЕН ГРАД

 

Бургас е град на отворените възможности, предлагащ условия за икономически растеж, културно, социално и образователно развитие на всички общности същевремeнно запазвайки природните дадености на територията.

За да остане в темпото и да съхрани естествения облик на града, Община Бургас ще заложи на интелигентен растеж, осигуряващ високо качество на живот на своите граждани, защитаващ околната среда чрез въвеждане на технологични и социални иновации.

Включването на гражданите и изпълнението на мерки изцяло насочени към техните нужди е основен приоритет при прилагане на градските политики в областта на:

-           устойчива градска мобилност

-           енергийна ефективност на сгради и улично осветление

-           интелигентно управление на енергията

-           опазване на естествените ресурси

-           интегрирани градски платформи

-           образование и иновативни форми на обучение

-           дигитализация

-           сигурност

-           равни възможности.

 

Интелигентното управление за Бургас вече не е само стремеж за етикета „SMART CITY“, с който се отличават високо технологичните и модерни градове, а ангажимент и задължение на местната власт, за да осигури добро място за живеене на гражданите си,  сигурна и безопасна на среда за развитие на успешни хора и граждански общности.

Интелигентното управление е модел, който ще следваме за осигуряване просперитет на града ни чрез разумно усилие и ефективни инвестиции, отплащащи се еднакво добре в настоящето и в бъдещето.

Отчитайки постигнатото до този момент, потребностите на града и добрите световни практики, в краткосрочен план общината ще разработи и реализира следните МЕРКИ И ИНВЕСТИЦИИ:

 

*  Видеонаблюдение

Предвиждаме до 2023 г. общият брой на камерите на територията на община Бургас да е около 1800. Разширяваме системата за видеонаблюдение с обзорни камери и камери за разпознаване на автомобилни номера, разположени в близост до пътни артерии. Ще бъде увеличена гъстотата на камерите в обществените и междублокови пространства. Информацията от отделните локации ще се подава към Центъра за видеонаблюдение и управление на трафика, както и към централизирана база данни на МВР. 

 

*  Интегрирана система за управление на паркирането

Единна система за управление на паркирането ще дава пълна информация за свободните паркоместа чрез лесно за използване приложение за смарт телефон, таблет и компютър. Основната работа е свързана с монтирането на сензори в над 4000 паркоместа за платено улично паркиране.

 

*  Адаптивна система за управление на трафика при светофарно регулирани кръстовища

Системата ще обхваща 22 светофарно регулирани кръстовища и 4 пешеходни преминавания. Интелигентното решение ще осигури централизирано събиране на данни за транспортните потоци, чрез преброяване на преминаващите превозни средства през кръстовищата и входните артерии на града. Това ще даде възможност за реализиране на зелени вълни и синхронизация на циклите на светофарите. По този начин ще се постигне успокояване на трафика в пиковите часове и преразпределението му към по-спокойни и ненатоварени направления.

 

*  Интелигентна система за мониторинг на улично осветление и енергийна ефективност на обществени сгради

Подмяната на уличните осветителни тела с модерни ЛЕД осветители доказано води до спестявания на над 30 % електрическа енергия. Наред с поетапната подмяна на осветителните тела се работи за надграждане на системата за мониторинг на уличното осветление с нови устройства и осигуряване на дистанционен контрол дори на ниво единична лампа. Така ще бъде постигнат значителен напредък по отношение намаляване на разходите за ел. енергия и ще се увеличат възможностите за осигуряване на допълнителни инвестиции за улично осветление.  Предстои надграждане на системата за наблюдение на улично осветление с нов модул за мониторинг на енергийната ефективност на общинските сгради.

 

*  Географска информационна система (ГИС) и други услуги, насочени към бизнеса и гражданите

Философията за развитието на ГИС на Бургас е основана на създаването на солидна основа от градски данни за формиране на единен информационен масив. Поетапни инвестиции в сървърно оборудване, ГИС софтуер и изграждане на мобилни и уеб базирани геопространствени приложения, които предоставят комбинирано статична информация и информация в реално време, ще подпомогнат използването на електронни услуги от гражданите.

 

*  Виртуално пространство за криейтив и иновации

Платформата ще събира по един модерен начин научната общност, градската администрация, гражданското общество и бизнеса, за да играе ролята на работилница за „свежи” предложения. Във виртуалното пространство ще се генерират идеи за подобряване на жизнената среда и начина, по който те могат да бъдат реализирани.

 

*  Бургаска IT градина

Обособяване на работни зони и кътове за работа с компютър в парковете и градините на Бургас. Те ще бъдат оборудвани с бърз интернет и удобна паркова мебел. Зоните с по няколко работни места и индивидуалните кътове ще позволят на ползвателите им да работят в екип или самостоятелно сред природата.

 *  Градска платформа SMART BURGAS

 

SmartBurgas е електронна платформа, предоставяща информация за различни аспекти на градския живот в реално време със следните модули: Паркиране – за общински затворени паркинги и улично паркиране; Велосипедна мобилност – веломрежа и велостоянки; Ремонти и снимки; Управление на отпадъци; Обекти на интерес; Трафик – натовареност на пътни артерии; Метеорология; „Бургас диша”; Управление на риска от наводнения; Модул с информационен панел за събития; Модул за инвеститорите и бизнеса; Модул „Burgas Apps”; Виртуална разходка в Бургас; Модул за общностна активност; Модул „Видеонаблюдение”. Данните ще могат да бъдат разглеждани чрез мобилен телефон, таблет или компютър, а мобилно приложение ще дава възможност на всеки един да ги използва в реално време. 

Платформата „Смарт Бургас” представлява софтуерен продукт, който събира градските данни от различни свързани системи, предоставящи данни в реално време, и други източници на актуална информация за града.  Представя ги в обединен и лесен за употреба информационен панел, осигуряващ възможност за наблюдение и контрол. Платформата ще подпомага вземането на решения от ползвателите й, които водят до спестяване на време и ресурси. Чрез модулите за обратна връзка и анкети, гражданите ще получат възможност да се включат активно в създаването на новия облик за растеж на града.

 

*  Информационни технологии и Е-управление. Развитието на е-управление в Община Бургас през следващия мандат предвижда:

- Все по-тясно интегриране с изградените държавни хоризонтални системи за е-управление

- Използване на споделени ресурси при скъсяване на времето за обработка на преписки

- Увеличаване броя на предлаганите на най-високо ниво на взаимодействие електронни услуги

- Промотиране на електронните разплащания като средство за улеснение на гражданите

- Внедряване на разнообразни приложения в сферата на географските информационни системи (ГИС)

- Развитие на общинските интернет страници

 

*  Проект „WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности”

С този проект Община Бургас ще достави безплатен безжичен интернет в следните зони: ж.к. „Меден рудник” – кв. 12-14; ж.к. „Славейков” – около плувния басейн; парк „Лазур”; ж.к. „Изгрев” – спортния комплекс и скейт парка; ЦГЧ – пл. „Жени Патева”, пл. „Св. св. Кирил и Методий”, Борисова градина. Община Бургас разполага със собствена оптична мрежа и захранване до по-голяма част от изброените обекти. Това ще улесни изграждането на мрежата, която ще бъде въведена в режим на реална експлоатация през 2020 г.

 

ПРОГРАМА „НОВА ВИЗИЯ ЗА СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА“

 

Ще бъде разработена нова програма за облагородяването на всички съставни селища и подобряване стандарта на живот на техните жители. Основни мерки, които ще залегнат в програмата:

- Подобряване на условията в детските градини и училищата – ремонт на дворните пространства, създаване на по-добри условия за обучение, въвеждане на споделени практики за прилагане на иновации в сферата на образованието

- Обновяване и поддръжка на зелените площи и обособяване на зони за отдих;

- Ремонт на съществуващите детски площадки;

- Осигуряване на подходящи условия за провеждане на спортни дейности на открито и закрито;

- Въвеждане на нов действащ модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания;

- Подобряване на услугите по елементи на градската среда, като тротоари, стълбища, градинска и паркова мебел, фонтани, детски площадки и достъпна среда чрез създаване на звено за ремонт и поддръжка;

- Осигуряване на поддържането на чистотата на територия на съставните селища.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

Реализацията на програмните приоритети и дейности ще допринесе за постигане на следните

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

 • Качество на средата за живот, осигуряващо равен достъп до инфраструктура, услуги ;
 • Осигурени инфраструктура и услуги, ориентирани към потребителите;
 • Утвърдени устойчиви и „зелени” модели на градско развитие;
 • Градът като платформа за развитие на културно многообразие и творчески индустрии;
 • Специфичен бранд на градския културен и социален живот и инфраструктура;
 • Конкурентоспособна местна икономика, стимулираща развитие на предприемаческата култура и индустрии с добавена стойност.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9750 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ дава съгласие да бъде разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр. Бургас, с което се предлага промяна в отреждането на УПИ, от „за паркинг и подземен гараж“ в „за здравни нужди“, с предвиждане в УПИ на ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, с градоустройствени показатели за устройствена Т42, както следва: Плътност до 80%, Височина над 15м, Кинт до 5 и Озеленяване мин.20% и предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за намаляване на  необходимата площ в м2/на легло от 90м2/легло по чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ на 33,7м2/легло за УПИ II.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9733 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в обединение Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“ 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да участва в сдружение с нестопанска цел в частна полза с наименование: „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“, което ще се изписва на латиница South – East Agricultural Hub for Innovation и съкратено катоSEAgriHub и същото да кандидатства с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“.

2. Определя Заместник-кмета по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ – Йорданка Ананиева за представител на Община Бургас в учредителното и в общите събрания на сдружение:  Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“.

3. Одобрява устав на сдружението, съгласно приложения проект.

4. Одобрява всъпителна/учредителна вноска в размер на 150.00 лева. Одобрява годишен членски внос в размер на 100.00 лева.

5. На основание чл.60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска  предварително изпълнение на решенията с оглед своевременно подаване на проектното предложение и свързаните с това предварителни действия, изразяващи се в учредяване на сдружението и регистрирането му в регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден в Агенция по вписванията.

 

 

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА

„ Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

             СТАТУТ

 

Чл. 1. (1)  Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което е отделно от учредителите.

(2) Сдружението не отговаря за задълженията на учредителите.

Чл. 2. Учредители и членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

 

СРОК

 

Чл. 3 Сдружението се учредява за неопределено време.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл. 4. Учредителите на Сдружението изготвиха този устав в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и взеха решение то да носи името „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“ , което се изписва на латиница South-East Agricultural Hub for Innovation and Technology” и съкратено като „SEAgriHub“.

 

СЕДАЛИЩЕ

 

Чл. 5. Седалището на Сдружението е Република България, гр. Бургас, адресът на управление, ж.к. „Зорница“, бл. 82, офис 213.

 

ЦЕЛИ

 

Чл. 6. Основните цели на Сдружението са:

 1. Да подобри ефективността и рентабилността на селското стопанство;
 2. Да постигне висока специализация на експертизата в областта на селското стопанство;
 3. Да осигурява подкрепа за развитието на селското стопанство в съответствие с концепцията за кръгова икономика;
 4. Да формира иноваторски, институционални, изследователски и експериментални политики за развитието на селското стопанство;
 5. Да подпомага лицата, отговарящи за създаването на политики в разработването и прилагането на политики за обезпечаване на човешки ресурси с цел постигане и гарантиране на професионализъм на експертите, работещи в сферата на селското стопанство;
 6. Да инициира и/или подпомага научни изследвания в областта на селското стопанство;
 7. Да обменя опит както на територията на България, така и с останалите страни – членки на Европейския съюз, както и със съседни страни при въвеждането на добрите практики и технологии в областта на селското стопанство, подобряване на биоразнообразието и опазването на околната среда;
 8. Да разработва и прилага работещи политики за насърчаване участието на предприятия от аграрния сектор като бенефициенти на различни финансиращи програми;
 9. Да осигури предоставянето на подходяща експертна и професионална подкрепа на българското селско стопанство;
 10. Да гарантира, че въведените политики и законодателство, благоприятстват развитието на селското стопанство в България;
 11. Да стимулира биоразнообразието и опазването на околната среда чрез въвеждане на природосъобразни селскостопански практики;
 12. Да извършва дейности за насърчаване на социалното включване и социално предприемачество, както и социални дейности, свързани с уязвими групи и младежи;
 13. Да насърчава младежката ангажираност към социалните проблеми на обществото.

Чл. 7. Средства за постигане целите на сдружението

 1. Разработване и/или популяризиране на високотехнологични методи в селското стопанство;
 2. Промотиране и подпомагане на биологичното земеделие и животновъдство;
 3. Създаване и членуване в международни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с целите на фондацията;
 4. Осъществяване на фундаментални изследвания, индустриални изследвания и експериментални разработки, както и разпространението на техните резултати посредством преподаване, публикуване или трансфер на технологии;
 5. Интегриране на съвременни научни подходи и технологии в селското стопанство;
 6. Разпространяване на информация, работа в мрежа и обмен на информация между земеделски производители и други заинтересовани страни;
 7. Изграждане на административен капацитет за разработване на образователни програми в сферата на селското стопанство;
 8. Изграждане на капацитет за групови операции и управление, бизнес умения, управление на стопанства, за добавена стойност и маркетинг на продукти от селско стопанство;
 9. Осигуряване на техническа помощ на членовете на сдружението, както и на други партньорски организации като държавни институции, общини и търговски дружества при работата по финансиращи програми и планове;
 10. Изграждане на капацитета на стопанствата, повишаване информираността по въпросите на развитието на селското стопанство, с цел подпомагане развитието на сектора;
 11. Предоставяне на квалифицирана помощ на държавни и регионални институции, общини и търговски дружества при разработването на проекти за кандидатстване по финансиращи програми;
 12. Маркетинг на високотехнологични продукти в селското стопанство;
 13. Издаване на наръчници и информационни материали, с цел разпространяване на практиките и експертизата и изграждане на модели за интерактивна обмяна на професионална информация между всички институции и субекти, действащи в сферата на селското стопанство;
 14. Изпълнение на мерки за стимулиране на биоразнообразието и опазването околната среда, както и за защита на застрашените видове чрез подходящи мерки в селското стопанство.

 

ДЕЙНОСТ

 

Чл. 8. Допълнителна стопанска дейност: Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност за която няма законова забрана, като сдружението няма да разпределя печалба и получените средства ще се използват единствено за постигане целите на сдружението.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 9. Сдружението се определя за извършване на дейност в частна полза.

 

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

 

Чл. 10. Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл. 11. Член на Сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице и дееспособно физическо лице, което:

 1. проявява интерес към предмета на дейност на Сдружението и неговите цели;
 2. приема основните принципи залегнали в устава на Сдружението.

Чл. 12. Членовете на Сдружението внасят имуществени вноски под формата на членски внос.

Чл. 13. (1) Искането за приемане на нов член в Сдружението се отправя с писмена молба до Управителния съвет. Управителният съвет разглежда искането на следващото си заседание.

(2) Кандидатите – юридическите лица, заедно с молбата представят и преписи от решението на компетентния управляващ орган за членство в Сдружението.

Чл. 14. Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участва в управлението па Сдружението;
 2. да бъде информиран за неговата дейност.

Чл. 15. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 16. Членовете на Сдружението могат да предоставят изпълнението на членските задължения и упражняването на членските си права на трети лица само с изрично нотариално заверено пълномощно или след предварително писмено известяване на лицата, пред които третото лице е упълномощено да изпълнява правата и задълженията на член на Сдружението.

Чл. 17. Членовете на Сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

2.  да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

3.  да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на
имуществото и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите
му и го злепоставят;

4.  да заплащат редовно имуществените си вноски (членски внос).

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 18. (1) Членството в Сдружението се прекратява

 1. с едностранно писмено волеизявление до Сдружението;
 2. със смърт (в случаите на физическо лице-член на Сдружението) или поставянето му под пълно запрещение или с прекратяване на юридическото лице член на Сдружението;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице е нестопанска цел;
 5. при отпадане;      

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет при:

1.    наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство
несъвместимо;

2.    пречи за осъществяване целите на Сдружението ;

3.    системно нарушаване на Устава и неизпълнение на приетите решения на
Общото събрание и Управителния съвет;

4.    уронване на авторитета и доброто име на Сдружението и неговите членове.

            (3) Решенията по предходната алинея се вземат е мнозинство повече от

половината от членовете на Управителния съвет, а когато това решение се обжалва по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание взема решение с мнозинство две трети от всички членове.

(4) Член на Сдружението може да отпадне от състава му при:

 1. незаплащане на имуществените си вноски (членския си внос) в рамките на една календарна година;
 2. системно неучастие в дейността на Сдружението. Под системно неучастие се разбира неучастие в три поредни заседания на ОС. без да се изпрати представител, независимо от причините за това.

(5) Отпадането на член се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение за прекратяване на членство.

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

Чл. 19. Органи на управление на Сдружението са:

 • Общото събрание – върховен орган
 • Управителен съвет
 • Председател на УС

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Компетентност на Общото събрание

 

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички членове.

(2) Членовете на Сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители, лично или чрез представител с писмено пълномощно.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 21. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 4. приема бюджета на Сдружението;
 5. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 6. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 7. отменя решенията на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

(2) Правата по чл. 21, ал. 1 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

СВИКВАНЕ

 

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок, Управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то може да се свика от заинтересованите членове .

Чл. 23. (1) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане и по чия инициатива се свиква.

(2) Поканата се обявява в търговския регистър по партидата на Сдружението най- малко 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Чл. 24. (1) Общото събрание може да заседава, ако присъстват повече от половината от всички членове;

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се независимо от явилите се членове.

(3) Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателят на УС на Сдружението.

Чл. 25. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Чл. 26. Член па Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 • него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена – до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 • юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 27.  (1)  Решенията   на  Общото  събрание   се   вземат  с квалифицирано  мнозинство   от присъстващите;

(2) По въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения, освен когато всички членове, присъстващи приемат и не възразят  повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 28. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателстващия и лицето изготвило протокола.

(2) Към протокола се прибавя списък на присъстващите на заседанието на ОС заверен от председателя на събранието.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 29. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на Сдружението – председател и двама членове, избрани от Общото събрание. Юридически лица, които са членове на Сдружението, могат да бъдат членове на управителния съвет, като посочат лица, които да ги представляват в УС.

(2) Управителният съвет се избира за срок от 3 (три) години, без ограничение в броя на мандатите.

Чл. 30. Управителният съвет:

 1. Избира Председател на УС и представляващ Сдружението
 2. Определя обема па правомощията на отделните негови членове;
 3. Приема вътрешни актове па Сдружението;
 4. Приема и изключва членове;
 5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. Взема решение за участие в други организации;
 7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 8. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 9. Определя адреса на Сдружението;
 10. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 11. Осигурява изпълнението на решенията па Общото събрание;
 12. Подготвя и внася в Общото събрание проекто-бюджет;
 13. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 14. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Общото събрание;
 15. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
 16. При необходимост може да избере от състава си и изпълнителен директор, който заедно или поотделно да представлява сдружението пред трети лица

Чл. 31. (1) Заседанията на Управителният съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(2) При писмено искане на 1/3 от членовете на Управителният съвет Председателят е длъжен да свика заседание на Управителният съвет.

(3) Ако в едноседмичен срок след постъпване на писменото искане. Председателят не свика заседание на Управителният съвет, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

(4) При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителният съвет негов заместник.

Чл. 32. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, като този факт се отразява в протокола.

(3) Гласуването на член на Управителният съвет по реда на ал. 2 се удостоверява в протокол от председателстващия заседанието.

(4) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан от всички членове, без забележки и възражения.

Чл. 33. Решенията на Управителният съвет се вземат е квалифицирано мнозинство от 2/3 от  присъстващите.

Чл. 34. (1) Председателят на Управителния съвет взема решения за подаване на заявления за кандидатстване по европейски и национални проекти и програми, без да има решение на Управителния съвет. В тези случаи Председателят на Управителния съвет в най-кратки срокове преди подаването на заявлението за кандидатстване уведомява за това членовете на Управителния съвет.

(2) В рамките на 10 календарни дни след одобряването на заявлението по ал.1 от съответната финансираща институция, Управителният съвет следва да вземе решение дали подкрепя подаденото заявление. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет.

(3) В случаите когато за целите на кандидатстването по ал.1 е необходимо решение на Управителния съвет, то това решение се взима с мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет, преди крайния срок за кандидатстване по съответния проект и/или програма.

 

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 35. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическо лице е нестопанска цел в частна полза, съставляващи основни оборотни средства.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 

Чл. 36. (1)Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е годишен и е в размер на 100.00 лева 

(2) Срокът за внасянето на членския внос се определя от Управителния съвет на Сдружението, но не по-късно от 31.03. на годината, за която той се дължи.

(3) По решение на общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на Сдружението.

(4) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем, както и да предоставят за безвъзмездно ползване недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи за постигане на целите на Сдружението.

(5) Размерът на лихвите по заемите по ал. 3 се определя от Общото събрание на Сдружението

(6) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

 

Чл. 37. Сдружението може да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

Чл. 38. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на Сдружението.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 39. Общото събрание и Управителният съвет на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 40. Юридическото лице е нестопанска цел се прекратява:

1. С решение на Общото събрание;

2. С решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на закона или на обществения ред и добрите нрави или е обявено в несъстоятелност.

Чл. 41. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него

лице.

Чл. 42. (1) закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(2) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя съгласно решение на Общото събрание.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 1. Община Бургас ……………………..
 2. Селскостопанска академия ……………………..
 3. Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ …………………..

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9735 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров,  инж. Виолета Илева, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов, Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „Регионален академичен център на БАН – Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

1.  Дава съгласие Община Бургас да участва в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „Регионален академичен център на БАН – Бургас” или съкратено СНЦ „РАЦ на БАН-Бургас”, което ще се изписва допълнително на латиница по следния начин  - „Regional Academic Center of Bulgarian academy of scienceBurgas”, съкратено „RAC of BAS-Burgas”. Сдружението e с цел подпомагане на развитието на научните и академични среди и инициативи на територията на община Бургас и област Бургас, както и възможността за кандидатстване с проектни предложения в качеството му самостоятелно юридическо лице.

2.  Определя проф. д-р Севдалина Турманова за представител на Община Бургас в учредителното и в общите събрания на сдружение: „Регионален академичен център на БАН – Бургас”, а при невъзможност и в случаи на отсъствие на проф. д-р Севдалина Турманова — проф. д-р Сотир Сотиров.

3.  Одобрява Устав на сдружението, съгласно приложения проект.

4.  Одобрява встъпителна/учредителна вноска в размер на 100.00 лева. Одобрява годишен членски внос в размер на 100.00 лева.

 

 

УСТАВ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА С НАИМЕНОВАНИЕ

 

 „РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР НА БАН- БУРГАС”

 

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на дейност в обществена полза.

Сдружението се учредява от следните представители на стопанския, нестопанския и научно-образователния сектор: Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Регионален исторически музей – Бургас, Институт по математика и информатика на Българската академия на науките, Институт за изследване на климата, атмосферата и водите, Институтът по полимери на Българската академия на науките, Института по океанология на Българската академия на науките, Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките и Бургаски свободен университет. 

Сдружение с нестопанска цел “Регионален академичен център на БАН- Бургас”, наричано по нататък в Устава „Сдружението” или СНЦ „РАЦ на БАН Бургас”, което ще се изписва допълнително на латиница по следния начин – „Regional Academic Center of the Bulgarian Academy of Sciences - Burgas”, съкратено „RAC of BAS-Burgas”, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, по смисъла на чл. 2 и чл. 19, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и подлежащо на регистрация по реда на същия закон, което чрез своите членове – физически и юридически лица, работи за ускоряване процеса на развитие и увеличаване на академичната общност, насърчаване и задълбочаване на научните изследвания, привличане, създаване и утвърждаване на научни звена, които работят на територията на област Бургас с акцент върху приоритетните направления. При упражняване на своята дейност Сдружението се ръководи от следните принципи: достъпност и популяризация на научните общности и изследвания; партньорство и сътрудничество в мрежа; ефективен и ползотворен диалог с всички заинтересовани страни; споделено знание и инфраструктура; решения в полза на обществото; устойчивост на решенията и процесите.

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.  (1) Този Устав урежда създаването, организацията и дейността на сдружение с нестопанска цел “Регионален академичен център на БАН - Бургас”, наричано по-нататък съкратено СНЦ ”РАЦ на БАН-Бургас”, което ще се изписва допълнително на латиница по следния начин – „Regional Academic Center of the Bulgarian Academy of Sciencse - Burgas”, съкратено „RAC of BAS-Burgas” или Сдружението.

            (2)  СНЦ “РАЦ на БАН-Бургас“ е юридическо лице, отделно от членовете си, което представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по  реда и условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(3) СНЦ “РАЦ на БАН-Бургас“ е организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл.37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чиито членове са община Бургас и представители на идентифицираните заинтересовани страни от стопанския, нестопанския и образователния сектор на регионално ниво.

(4) СНЦ ”РАЦ на БАН-Бургас“ е независима доброволна организация на представители на публичния, стопанския, нестопанския и образователния сектор, активни в областта на науката, образованието и иновациите.

(5) Вътрешно-структурните отношения, функционирането, целите и предмета на дейност на СНЦ ”РАЦ на БАН-Бургас“ се подчиняват на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на нормативните актове и българското законодателство, в съответствие с този Устав и вътрешните правила, приети от Общото събрание на Сдружението.

            Чл. 2. Сдружението осъществява дейността си в сътрудничество с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на стопанския и нестопанския сектор и сродни български и чуждестранни организации, като ще се търси активно сътрудничество с организации със сходни цели и предмет на дейност от ЕС и трети страни.

            Чл. 3.  Сдружението може да членува в други местни и чуждестранни организации съобразно своите цели и задачи.

            Чл. 4. Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак, символи и печат.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл. 5.  (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел  е “Регионален академичен център на БАН- Бургас”, съкратено изписвано  СНЦ ”РАЦ на БАН-Бургас“.

(2) Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано и превеждано на английски език по следния начин:  Non-Profit Organization Regional Academic Center of the Bulgarian Academy of Science - Burgasили съкратено:  „RAC of BAS-Burgas”.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.6.  (1) Седалището на Сдружението е гр. Бургас 8000, ул. "Демокрация" № 5, ет. 2 

(2) Адресът на управление на Сдружението е: гр. Бургас 8000, ул. "Демокрация" № 5, ет. 2.

(3) Наименованието, седалището и адреса на управление на Сдружението, както и данните за неговата регистрация и БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички документи и писмени изявления на Сдружението.

 

СРОК

 

Чл. 7.  СНЦ ”РАЦ на БАН-Бургас“ се създава за неопределен срок.

 

РАЗДЕЛ II ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

ЦЕЛИ

 

Чл. 8.  Основните цели на СНЦ „РАЦ на БАН – Бургас“ са:

 

 • Да съдейства при разработването на експертизи, становища и други експертни оценки по проекти на нормативни актове, регионални, национални и международни стратегии и проекти;
 • Да инициира, разработва и участва в научноизследователски и научно-приложни проекти;
 • Да спомага и разработва регионални прогнози и оценки за състоянието и качествата на компонентите на околната среда, на биологичното разнообразие; мониторинг на околната среда и на природните ресурси в региона, защита на населението и критичната инфраструктура и управлението на риска от природни бедствия и аварии;
 • Да съдейства и участва в развитието на технологични центрове, бизнес инкубатори и технологични паркове за трансфер на технологии;
 • Да участва при разработването на методи и технологии за отделяне и преработване на полимерни замърсители от морската среда;
 • Да разработва и внедрява информационни и комуникационни технологии с оглед прилагането на компютърни системи, мрежи и платформи за креативните и рекреативните индустрии;
 • Да съдейства при разработването и внедряването на микрокомпютърно управление на технологичните процеси;
 • Да стимулира образователни и квалификационни програми, да насочва потоците от знание и подобрява синергията между научните изследвания и техните приложения;
 • Да участва при разработването на програми и проекти, свързани със социално-икономическото развитие, образованието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси на територията на община Бургас и Югоизточен район;
 • Да насърчава включването на академичните и образователни среди към решаване на социалните проблеми на обществото.

 

СРЕДСТВА

 

Чл. 9. За постигане на целите си Сдружението използва следните средства:

 1. Разработване и прилагане на национални и международни стратегии в сферата на науката и образованието;
 2. Организиране на многостранни дейности за изграждане на капацитет на местно ниво с умения за планиране и  реализация на интегрирани проекти чрез: изследвания, анализи, обучения, консултации и експертна помощ;
 3. Организиране и участие във форуми и събития свързани с осъществяването на политики с фокус върху приоритетните области;
 4. Изграждане и поддържане на бази данни за научните и академични общности в област Бургас;
 5. Изграждане на партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса за провеждане на добри практики и трансфер на иновационни идеи за интелигентно и климатично неутрално развитие на целевата територия;
 6. Предприемане на други подходящи инициативи и мерки за развитие, подпомагащи и защитаващи интересите на СДРУЖЕНИЕТО и неговите членове.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 10.  Сдружението осъществява дейност в обществена полза за регионално, национално и транснационално развитие, с фокус върху тематични области съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. и основните типове инвестиции за Югоизточен район за периода 2021-2027 г.:

•    наука, иновации и модерни технологии- креативни и рекреативни индустрии;

•    мобилност и регионална свързаност;

•    инвестиции в човешки ресурси;

•    нисковъглеродна икономика, зелени инвестиции, кръгова икономика;

•    интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони;

•    трансгранично и транснационално сътрудничество;

•    туризъм (екологичен, здравен, културен и др.) и уелнес;

•    химически продукти и технологии

•    информационни и комуникационни технологии, услуги и далекосъобщения;

•    морска биология, аквакултури и рибовъдство;

•    биотехнологии, биохрани и биопродукти;

•    мехатроника; енергетични технологии и биогорива.

За постигане на поставените цели Сдружението подготвя и провежда изследвания, проучвания и анализи, свързани със научното и социално-икономическото развитие, създава, координира, управлява и осъществява мониторинг на проекти, програми, консултира и подпомага други публични и частни организации във връзка с изготвянето на анализи, научни изследвания, подготовката и изпълнението на проекти.

Чл. 11. Сдружението може да развива и всякаква друга незабранена от закона  дейност, свързана с целите на Сдружението и допринасяща за осъществяване на заложените цели като:

1. Разработване, реализиране и координиране на проекти с фокус върху посочените тематични области за регионалното, трансграничното и транснационалното сътрудничество;

2. Проучване, анализиране и прогнозиране на социално-икономическото развитие;

3. Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани с научния, социален и икономически потенциал на област Бургас;

4. Консултации с академичната общност;

5. Мобилизиране участието на местните власти, бизнеса и социално-икономическите партньори, и предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на научните разработки и дейности в област Бургас;

6. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми.

Чл. 12. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност на сдружението по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Предметът на допълнителната стопанска дейност включва:

1. Разработване на планове, проекти и програми;

2. Извършване на проучвания, изследвания и анализи;

3. Посредничество за коопериране в регионален, национален и международен план;

4. Консултантски услуги в областта на европейските фондове и програми, национални и международни източници за финансиране, управлението на стопански субекти;

5. Организиране и провеждане на семинари, конференции, мастъркласове и други подобни научни и научно-популярни форуми;

7. Технически услуги и издателска дейност – обучителни материали, доклади, информационни материали, свързани с популяризиране дейността на Сдружението;

8. Управление на собствено имущество;

9. Упражняване на права върху интелектуална собственост.

(2) Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на целите на Сдружението.

(3) Извършваната допълнителна стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчното законодателство.

(4) Изпълнението и контрола върху извършваната допълнителна стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(5) Сдружението не разпределя печалба. Всички приходи от тази дейност се използват за постигането на заявените с този Устав цели и в предвидените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел възможности.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 13. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат:

а) дееспособни физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на РАЦ-Бургас;

б) юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на РАЦ-Бургас;

в) клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на РАЦ на БАН Бургас;

г) общините от територията на действие на РАЦ на БАН-Бургас;

(2) Членовете – физически лица, участват в дейността на Сдружението и органите му лично.

(3) Членовете - юридически лица и клон на юридическо лице, участват в дейността на Сдружението и органите му чрез свой законен представител. 

(4) Представителите на общините се избират с Решение на Общинския съвет.

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл. 14. (1) Всеки член на Сдружението е участник в публично-частно партньорство за реализацията на целите и стратегията на Сдружението на територията на РАЦ на БАН-Бургас и се ангажира да допринася за дейността на Сдружението според своята специфика и възможности.

(2) Членовете представляват не само своя интерес, но и интересите на съответния сектор, който представляват – публичен, стопански и нестопански сектор, на територията на действие на РАЦ на БАН-Бургас.

(3) Членовете се ангажират с целите на Сдружението и с прилагането на стратегията. 

(4) Членовете се ръководят от интересите на РАЦ на БАН-Бургас като една обща територия и общност.

(5) Членовете следва да са мотивирани за участието си в Сдружението и да действат активно за постигане на неговите цели като допринасят съобразно техните възможности и поети ангажименти.

 

ПРИЕМ НА ЧЛЕНОВЕ

 

Чл. 15. (1) Приемането на нови членове става с решение на Общото събрание на Сдружението.

(2) Молбата - писмено заявление за членство се подава до Управителния съвет, който е длъжен да я докладва на Общото събрание. Заявлението следва да съдържа трите имена, ЕГН и точен адрес за физическите лица, а кандидатите – юридически лица следва да представят решение на управителните си органи за участие в Сдружението и удостоверения за регистрацията си, както и декларация, че приемат и ще спазват Устава на Сдружението;

(3) Заявлението се разглежда на първото Общо събрание, проведено след постъпването му в УС на Сдружението.

(4) Приемането на нов член на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание, с обикновено мнозинство от половината плюс един от имащите право на глас.

(5) При отхвърляне на заявлението за членство от Общото събрание, ново заявление може да бъде подадено най-рано след шест месеца.

(6) Членството се счита за възникнало след решението на Общото събрание, към датата на заплащането на дължимия за съответния период до края на годината членски внос. Същият се внася в условията на чл. 46, ал.3 изреч.2 от устава.

(7) Решението на Общото събрание за приемане или отхвърляне на заявлението за членство е окончателно.

(8) Учредителите нямат никакво предимство и не се ползват от привилегии при осъществяване дейността на Сдружението.

(9) При избор на нови членове се спазва принципа за включване на представители на различни заинтересовани страни, идентифицирани и доказани като лица от научните и академични среди.

 

ПРАВА

 

Чл. 16. Всеки член на Сдружението има следните права:

1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас;

2. Да избира и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението;

3. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и неговите органи;

4. Да бъде информиран за дейността на Сдружението и неговите органи;

5. Да ползва имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейностите на самото Сдружение;

6. Да участва в дейностите на Сдружението и да се ползва от резултатите от тях съгласно с разпоредбите на устава.

7. Да участва в състава на Комисиите за избор на проекти

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 17.  (1) Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да плаща редовно годишния си членски внос и имуществени вноски в срок и размер, определени с решение на Общото събрание;

2. Да спазва устава на Сдружението и да работи за постигане на заложените цели;

3.Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и за издигане на обществения авторитет на Сдружението;

4.Да предоставя на Сдружението необходимата информация за постигане на заложените цели и изпълнявани дейности;

5. Да изпълнява решенията на органите на Сдружението.

(2) За задълженията на Сдружението всеки член отговаря до размера на определените от общото събрание членски внос и допълнителни имуществени вноски. Над този размер членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

 

НЕПРЕХВЪРЛИМОСТ НА ЧЛЕНСТВЕНИТЕ ПРАВА

 

Чл. 18. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 19. Членството се прекратява:

1. С едностранно писмено заявление, отправено до Управителния съвет;

2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, респективно прекратяване на юридическото лице - член на Сдружението;

3. С изключването на член по решение на Общото събрание на Сдружението.

4. С отпадане на член на Сдружението при хипотезата, посочена в следващата разпоредба.

5. С прекратяване на Сдружението.

 

ОТПАДАНЕ

 

Чл. 20. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото събрание, когато член на Сдружението:

1. Не е внесъл в срок годишния си членски внос и установените допълнителни имуществени вноски в продължение на 2 /две/ последователни години;

2. Преустановил е участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от 2 /две/ последователни или на общо 5 /пет/ непоследователни редовни заседания на Общото събрание без уважителни причини, или не е изпълнил друго свое задължение в срока, определен от Общото събрание или Управителния съвет;

(2) Горните обстоятелства се констатират по документи от Управителния съвет, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ

 

Чл. 21. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен по предложение на Управителния съвет поради следните причини:

1. Нарушава предвидените в настоящия устав задължения;

2. С действията си уронва престижа, доброто име и авторитета на Сдружението или на членовете му;

3. Умишлено укрива факти за свързаност и конфликт на интереси;

4. При преместване на седалището и адреса на управление на юридическото лице, респективно постоянния адрес на физическото лице – член на Сдружението извън територията на РАЦ-Бургас;

5. Системно не внася дължимия членски внос. За системно невнасяне се счита незаплащането на 2 вноски за 2 последователни календарни години;

6. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство невъзможно или несъвместимо с целите и дейността на Сдружението.

(2) Решението за изключване се взема от  Общото събрание с квалифицирано мнозинство.

 

 

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 22. Във всички случаи на прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

ОРГАНИ

 

Чл. 23. Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание.

2. Управителен съвет.

3. Помощни органи, създадени по решение на Общото събрание.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 24. (1) Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

(3) Членовете на Сдружението участват лично в Общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно. Пълномощникът не може да бъде член на Сдружението и не може да представлява повече от един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

 

ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 25. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Приема структурата на управителния съвет и други вътрешни актове;
 3. Приема стратегия за развитие на Сдружението и измененията в нея;
 4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет;
 5. Приема членове на Сдружението;
 6. Взема решение за изключване на членове по реда и условията на чл. 21 от настоящия устав;
 7. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 8. Взема решение за участие в други организации;
 9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 10. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 11. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 12. Приема бюджета на Сдружението;
 13. Приема годишен отчет за дейността на Сдружението и годишен финансов отчет;
 14. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски, както и реда за тяхното събиране;
 15. Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет;
 16. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 17. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 18. Взема решения, свързани с имуществото на Сдружението, вкл. за учредяването на вещни права върху имуществото на Сдружението, обременяване с вещни тежести, предоставяне и получаване на заеми;
 19. Взема и всички други решения, предвидени в устава.

 

СВИКВАНЕ

 

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания от Управителния съвет най-малко веднъж в годината. Извънредни заседания могат да се свикват и по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи в двуседмичен срок покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(3) Поканата се връчва най-малко 7 дни преди насрочения ден по един от следните начини: лично срещу подпис или изпращане по пощата с обратна разписка.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

(6) Поканата за свикване на Общо събрание се поставя и на мястото за обявления в сградата на управлението на Сдружението и се публикува и на интернет страницата на Сдружението.

 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО

 

Чл. 27. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта и съответно пълномощно. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

 

КВОРУМ

 

Чл. 28. (1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове на Сдружението.

(2) При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

ГЛАСУВАНЕ

 

Чл. 29. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас, който упражнява лично или чрез пълномощника си при условията на чл. 24, ал. 3 от устава.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Гласуването в Общото събрание на Сдружението е явно.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, определено от броя на присъстващите на заседанието.

(2) Решенията по чл. 25, т. 1 и т. 8 от устава се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО

 

Чл. 31. Общото събрание се открива и ръководи от Председателя на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от член на Управителния съвет.

 

ПРОТОКОЛ

 

Чл. 32. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол от избрано от събранието лице – секретар.

(2) В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се формулират взетите от събранието решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(3) Към протоколите се прилага списък на присъстващите, пълномощните по чл. 24, ал. 5 от устава и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване в протокола на приетите решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 33. (1) Управителният съвет се състои от 3 /три/ лица – членове на Сдружението и се избира от Общото събрание.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Член на Управителния съвет, представител на публичния сектор, прекратява пълномощията си при загубване на това си качество и въз основа на решение на Общинския съвет на общината, член на Сдружението.

(4) Всеки член на Управителния съвет може да го напусне и преди изтичането на мандата му с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет.

(5) При системно неучастие на член на Управителния съвет в дейността на Сдружението, в работата на Управителния съвет, или при извършване на действия несъответстващи на изискванията на закона, целите на сдружението и уронващи престижа на сдружението, същият може да бъде освободен от състава на Управителния съвет с решение на Общото събрание, свикано на извънредно заседание по реда на чл. 26 от този устав.

 

ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.

(3) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението.

(4) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 35. Управителният съвет:

1. Представлява Сдружението чрез своя Председател и определя обема на представителната му власт;

2. Ръководи дейността на Сдружението, когато не заседава Общото събрание, като осигурява изпълнението на решенията му;

3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

5. Подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет;

6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. Подготвя и внася в Общото събрание предложения за изключване на членове;

8. Отговаря за процеса на подготовка и последващо управление на стратегията.

9. Взема решения във връзка с вменени му задължения и отговорности по силата на нормативни актове;

10. Приема планове, програми и проекти за дейността на Сдружението и управленските екипи за тяхната реализация;

10. Приема и определя организационната структура, длъжностните характеристики и щатното разписание на административния персонал на Сдружението, както и правила за работата на екипа на Сдружението и на помощните му органи.

12. Приема Устройствен правилник и Правила за вътрешния трудов ред относно дейността и функциите на структурните звена на Сдружението;

13. Определя адреса на Сдружението;

14. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

15. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 

ЗАСЕДАНИЯ

 

Чл. 36. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет най-малко веднъж на три месеца, а при необходимост и по-често.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет.

(3) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(4) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Управителният съвет може да вземе решение чрез провеждане на неприсъствено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(6) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията по чл. 35, т. 3 и 8 от устава, както и всички решения по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, свързани с ликвидацията на Сдружението, когато Управителния съвет е определен за ликвидатор - в тези случаи решенията се вземат с мнозинство от всичките му членове.

(7) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се отразяват в съответна за целта книга, като за верността на съдържанието им отговарят водещият заседанията и лицето, изготвило протоколите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 37. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението при осъществяване на дейността му и в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.

Чл. 38. Председателят се избира от Общото събрание за срок от пет години. Той може да бъде преизбиран неограничен брой мандати.

Чл. 39. Председателят:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния Съвет;

2. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет;

3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

4. Организира дейността по изпълнението на задачите на Сдружението и осигурява правилното стопанисване и опазване на имуществото му;

5. Подготвя материалите за заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като организира провеждането на тези заседания;

6. Организира ръководство, мониторинг и контрол за качественото изпълнение на договорите, проектите и другите задължения на Сдружението;

7. Представлява Сдружението пред държавните органи и институции, органите на местната власт и местното самоуправление, пред другите обществени организации, както и пред международни органи и организации, физически и юридически лица;

8. Сключва договори в страната и чужбина от името на Сдружението и във връзка с изпълнението на решенията на органите на Сдружението;

9. Сключва предварителни споразумения и трудови договори с административния персонал на Сдружението и изпълнява функциите на работодател по отношение на служителите на Сдружението в съответствие с трудовото законодателство;

10. Изготвя длъжностни характеристики съгласно организационната структура и щатното разписание на административния персонал на Сдружението;

11. Периодично внася в Управителния съвет отчети и информация за дейността на Сдружението.

12. Изпълнява и други функции в рамките на този Устав.

13. Отчита се за дейността си пред УС

Чл. 40. (1) Председателят на Управителния съвет при изпълнение на своите функции е задължен да защитава интересите на Сдружението.

(2) За користни действия или нанесени щети на Сдружението в резултат на умишлени или невнимателни действия, Председателят носи имуществена и друга отговорност, предвидена в действащото законодателство и настоящия устав.

 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ

 

Чл. 41. За постигане на поставените цели и осъществяване на предмета на дейност на Сдружението с решение на Общото събрание се създават и функционират:

(1) Контролен съвет- Контролният съвет /КС/ се състои от не по-малко от 3 лица –

членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години.

 1.2. Контролния съвет провежда заседания най-малко веднъж на шест месеца или по искане на някой от членовете му.

1.3. Контролният съвет има следните правомощия:

А) Следи изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет;

Б) Проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване имуществото на Сдружението, като може да предизвиква и финансова ревизия;

1.4 Председателят на КС ръководи заседанията му като в негово отсъствие функциите му се поемат от неговия заместник, който предварително е посочил;

1.5 Заседанията на КС са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете му като решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

1.5 КС се отчита за дейността си пред Колективния върховен орган.

(2) Други помощни органи с цел осъществяване на конкретни задачи, проекти и др.

(3) Служителите на СНЦ РАЦ на БАН-Бургас не могат да са членове на колективния управителен орган или на контролния орган на РАЦ на БАН-Бургас и да са свързани лица с членовете на колективния управителен орган или на контролния орган на РАЦ на БАН-Бургас по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

 

РАЗДЕЛ V

ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 42. Имуществото на Сдружението се състои от:

1. Право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество,

вземания и други права, предвидени от закона.

2. Дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и юридически лица;

3. Договори с държавни органи, с международни организации или с други лица;

4. Доходи от имуществото на Сдружението и от съвместни или самостоятелни дейности, целящи гарантирането на устойчивостта му и постигането на целите му;

5. Други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 

Чл. 43. Сдружението набира средства като кандидатства по програми за финансиране

Чл. 44. (1) Източници на средства на Сдружението са: членският внос, имуществените вноски на членовете, допълнителната стопанска дейност, предвидена в закона и този устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и други.

(2) Членовете на сдружението като участници в публично-частно партньорство подкрепят дейността му както с членския внос и имуществените си вноски, така и с лични усилия, предоставяне за ползване при преференциални цени или безвъзмездно на техни помещения, трудов ресурс, оборудване, хардуер и софтуер, превозни средства, информация, експертно и техническо обслужване и други подобни според техните възможности и нуждите на Сдружението.

 

 

ВНОСКИ

 

Чл. 45.(1) Всеки член на Сдружението прави задължително

а/ първоначална вноска /встъпителен членски внос/, в размер:

1. Държавни и общински структури – 100.00 лв.

2. Юридически лица, представители на стопанския сектор –200.00 лв.

3. Юридически лица, представители на нестопанския сектор – 100.00 лв.

4. Физически лица – 50.00 лв.

б/ Годишен членски внос, в размер:

1. Държавни и общински структури – 100.00 лв

2. Юридически лица, представители на стопанския сектор – 200.00 лв.

3. Юридически лица, представители на нестопанския сектор – 100.00 лв.

4. Физически лица – 30.00 лв.

            (2) Размерите на първоначалната вноска и годишния членски внос могат да се променят по решение на Общото събрание.

 

НАЧИН И СРОК НА ВНАСЯНЕ

 

Чл. 46. (1) Вноските се внасят в касата на Сдружението или по банкова сметка на Сдружението.

(2) Първоначалната вноска се внася в срок от 10 (десет) дни от регистрацията на Сдружението – за учредителите, или при подаване на молбата за членство - за нов член.

(3) Годишният членски внос се внася в срок до 30.06 (тридесети юни) на съответната календарна година. Новоприетите членове внасят годишен членски внос за съответната календарна година в срок до края на месеца следващ месеца на гласуването за приемането за член на Сдружението.

(4) При забава на плащането на годишния членския внос с повече от шест месеца, Управителния съвет има правото да вземе решение за отпадане на съответните членове, които са в забава.

(5) Членовете на сдружението могат да правят доброволно имуществени вноски за постигане на цели, определени с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целите, размера и начина на събиране на вноските.

 

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

 

Чл.47. При приключване на финансовата година със загуба Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни имуществени вноски от членовете на Сдружението за покриването на загубата. Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението.

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

 

Чл. 48. (1) Сдружението разходва имуществото си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

(2) Сдружението може да разходва имуществото си безвъзмездно само за осъществяване на дейности, подчинени на целите, определени в този устав.

(3) При избора на лица за подпомагане Сдружението се ръководи от закона, този устав, донори, с чиито средства се осъществява подпомагането, стратегията на РАЦ на БАН-Бургас, програмата за дейността и бюджета на Сдружението за съответния период, целите и реалните си финансови възможности.

Чл. 49. (1) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. Лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. Юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. Юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. Политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Сдружението.

(2) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 1, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза за Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

РАЗДЕЛ VІ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Чл. 50. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен доклад за дейността на Сдружението и годишен финансов отчет при условията на Закона за счетоводството.

Чл. 51. (1) В доклада за дейността се описва извършената дейност и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът за дейността на Сдружението е публичен и трябва да съдържа данни относно:

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. Финансовия резултат.

Чл. 52. (1) Управителният съвет взема решение за свикване на Общото събрание за приемането на изготвените годишен финансов отчет и докладът за дейността.

 

РАЗДЕЛ VІІ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 

Чл. 53. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 54. Сдружението се прекратява:

1. С решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от присъстващите;

2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато: не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави, или е обявено в несъстоятелност.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 55. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите, определени със закон, ликвидаторът се назначава от окръжния съд по седалището на Сдружението.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. Учредителите и настоящите и бившите членове;

2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

4. Съпрузите на лицата по т. 1 - 3;

5. Роднините на лицата от т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

 

Чл. 56. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се  предава на община Бургас. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружение общественополезна дейност.

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

 

Чл. 57. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището му.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 Този Устав е приет на Общо събрание на Сдружение РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР НА БАН- БУРГАС, проведено на … год. в …., гр. Бургас, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ .

§2 Списъкът на учредителите, подписали Устава е неразделна част от този Устав.

§3 За  неуредените  в  този  Устав  случаи,  както  и  относно  тълкуването  и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

-------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9719 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ – гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие за откриване на нова Детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ – гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.156.
 2. Финансирането на Детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ – гр. Бургас да бъде разчетено от бюджета на община Бургас за 2021 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9720 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на основно училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване на Основно училище „Васил Левски“ – град Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище „Васил Левски“ – град Бургас, кв. Горно Езерово, считано от 01.09.2020 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни  и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.), Общински съвет Бургас определя периодите и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи в частта на град Бургас, определена за климатичен морски курорт от национално значение, както следва:

 

 1. От 20 юни 2020 г. (събота) до 13 септември 2020 г. (неделя) за територията на: кв. „Сарафово“, включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК и Курортна зона  местност „Ъгъла“, и кв. „Крайморие“, включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК; Приморски парк; Парк „Езеро“; Зона Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро).

2. От 1 юли 2020 г. до 1 септември 2020 г. на територията на: Централна градска част заключена между бул. „Сан Стефано“, бул. „Демокрация“, ул. „Агоп Мелконян“, ул. „Княз Александър Батенберг“, площад „Царица Йоана“, бул. „Иван Вазов“ и ул. „Уилям Гладстон“;

- ж.к. „Възраждане“ - територията заключена между ул. „Уилям Гладстон“, бул. „Сан Стефано“, бул. „Мария Луиза“ и бул. „Иван Вазов“;

- ж.к. „Братя Миладинови“;

- ж.к. „Лазур“;

II. Забраната в определените в т.I, 1 и 2 територии не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата.

III. На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените в т.I, 1 и 2 територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

IV. На основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК, решението да се публикува на официалната интернет страницата на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9651 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 129 ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява план – схема за разполагане на два броя преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314 в кв.41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас., отреден – „за озеленяване и благоустрояване“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9721 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на  устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:

Подробен устройствен план – План за улична регулация в условията на чл.16а от ЗУТ за нова обслужваща в границите на устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас, с о.т.902 – о.т.901 – о.т.901а - о.т.901б, с габарит 13,00м. /2 пътни платна по 3.50м. и двустранен тротоар по 3.00м., с обръщало с размери 13,30/22,50 м. при о.т. 901б, в обвръзка с уличната мрежа на ПЗ Север при о.т. 902  и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл.16 от ЗУТ, в съответствие с изготвения ПУР  се обособява УПИ І, отреден за ПИ с проeктен идентификатор 07079.3.2178 по КК, с функционално отреждане „за паркинг за автобуси, гараж и автосервиз“, с предвидено свободностоящо застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от дворищно-регулационни граници и на 5,00 м от улично-регулационната му граница с градоустройствени показатели, в съответствие с допустимите, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 07079/35, както следва: Височина до 15.00м.; Пл. застр. до 60%; Кинт до 3.0, П озел. мин.30% и задължително паркиране в границите на УПИ,  съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9659 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и тяхното предаване, в едно с новоизградените от Община Бургас ВиК обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие за приемане на инвестициите, описани в приложение: „Таблица с опис на извършените инвестиции, публична общинска собственост от „ВиК“ Бургас  на територията на Община Бургас за периода  01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.“, извършени от „ВиК“ ЕАД – Бургас за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. в размер на 2 802 339,22 лв. (два милиона осемстотин и две хиляди триста тридесет и девет лева и 22 ст.), преминаване управлението на активите в Асоциация по ВиК и  предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ. 
 2. Дава съгласие Община Бургас, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК да предостави  за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „ВиК“ ЕАД Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас следните обекти:

 

- Главен довеждащ водопровод от магистрален водопровод „Ясна поляна- Бургас“ ПЕВП тръби ф 225/13,4 РЕ100 до нова помпена станция в с. Маринка- 4131м;

- Помпена станция в УПИ XIV-55, кв.47 с. Маринка, Община Бургас, (ПИ с идентификатор 47202.501.802 по КК и КР на с. Маринка);

- Тласкателен водопровод от ПС „Маринка“ до Напорен водоем с. Маринка в ПИ 000057, ЕКАТТЕ 32367 в землището на с. Извор, община Бургас, (ПИ с идентификатор 32367.4.131 по КК на с. Извор) и до Напорен водоем с. Твърдица в ПИ 000120, ЕКАТТЕ 32367 в землището на с. Извор, община Бургас, (ПИ с идентификатор 32367.4.133 по КК на с. Извор) с ПЕВП тръби ф225/20,5 РЕ100, с разширение на напорен водоем с. Твърдица;

- Главен водопроводен клон за с. Маринка с ПЕВП тръби РЕ 100 с ф225/8.6- 1534м- реконструкция“.

 

 1. Дава съгласие Община Бургас, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК да предостави  за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „ВиК“ ЕАД Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас следните обекти:

 

- Подобект 1: „Битова канализационна мрежа на кв. Рудник и кв. Черно море“, Първи етап: Гл. кол. I от начало до о.т.453- част първа и колектори:1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 от о.т.183 до о.т.224,, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 54а, 55, 56, 56a, 57, 57а, 58, 59, 60, 61; Гл. кол. II от о.т. 243 до 504а  - част втора и колектори: 99-1 от начало до о.т.243,  99-2 от РШ заустване колектор 101А до о.т.394,100, 101, 102, 100а, 101а /от т. А до кол. 99/, 102а, 103, 104 от началото до о.т.481, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 от о.т. 395 до о.т. 488, колектори  150, 151, 152, 154, 155, 156 и 157;

- Подобект 2: „Канална помпена станция в УПИ III-41, масив 44, м. Овчарска лъка /бивша м. Чобан чаир/, з-ще кв. Рудник, Община Бургас, Канализационен тласкател ПЕВП ф225 от КПС до РШ при о.т.463; Авариен канал от РШ8 до заустване; Улична канализация- Колектор 149 от ПП тръби ф315 от о.т.488 до 504а и Главен колектор II от ПП тръби ф400 от о.т.504а до КПС; Уличен водопровод ПЕВП ф90 за захранване на КПС; Сградно водопроводно отклонения и площадков водопровод за КПС, Ограда на КПС;

- Подобект 3: „Обслужващ път до ПСОВ; ВиК инфраструктура обслужваща ПСОВ- захранващ водопровод, довеждащ канализационен колектор до УПИ I-312, местност „Локвата“ (бивща м. Гьол бою)“, з-ще кв. Рудник, Община Бургас;

- „Канализационна помпена станция /КПС/ в УПИ I-312, местност „Локвата“ (бивща м. Гьол бою)“, з-ще кв. Рудник, гр. Бургас и канализационен тласкател с тръби ПЕВП OD 140 от КПС до изливна РШ пред ПСОВ Ветрен с дължина 7585м“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9673 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да бъде издадено разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж          Б - 191, находище „Бургаски минерални бани“ на Общинско предприятие “Спортни имоти“ гр. Бургас, ЕИК 0000568141481, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 19, представлявано от Ж. Иванов, за срок от 10 (десет) години от датата на влизане в сила на разрешителното, при следните експлоатационни параметри – „за отдих“ в обект находящ се в УПИ II, кв.13 по плана на в. з. „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас:

Проектни параметри на използване:

 • средноденонощен дебит – 0,14 л/сек;

- годишен воден обем: до 4 256,36 м3/год.;

- разрешен сезонен воден обем, в т.ч. период на черпене – 01.06 – 30.09 (122 дни); 

- максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – Sмакс.доп.= 1,6 м;

 

 1.  За разрешеното ползване на минерална вода да бъде заплащана такса, съгласно Приложение № 9 Тарифа на местните такси за водовземане, ползване на воден обект и цена на услуга по водоподаване на минерална вода, предоставяни от Община Бургас от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9674 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Изменя Разрешително № Е-3/15.01.2013 г. за водовземане на минерална вода, продължено с Решение № Е-3/13.01.2016 г. и изменено с Решение № Е-6/06.03.2017 г., както следва:

В раздел: Параметри на разрешеното водовземане“:

а) разрешен средноденонощен дебит  -  0,48 л/сек

б) разрешен годишен воден обем  - 15 000 м3/год.

                 В раздел „Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на минералната вода“:

                 Годишно: до 15 000 м3/год.

            2. Продължава срока на действие на Разрешително № Е-3/15.01.2013 г. за водовземане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение, с титуляр „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ ЕАД гр. Бургас,  ЕИК 102659833, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, в.з. „Минерални бани“, ул. „Александър Стамболийски“ № 66, представлявано от К. Младенов, за лечение и рехабилитация в обект: База 2 на „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“, находяща се в УПИ І, кв.6 по плана на в. з. „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас до 15.01.2030 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9700 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, предоставен за нуждите на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне на Община Бургас правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост,  актуван с Акт №9361/25.03.2019 г. за частна държавна собственост (АЧДС) и Акт за поправка № 9427/20.05.2019 г. на АЧДС №9361/25.03.2019 г., предоставен за нуждите на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ – гр. Бургас, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, зона „А“, кв.11 по ПУП-ПРЗ на квартала, бл.25(425), ет. 1-партер, с идентификатор 07079.651.229.1.2, с предназначение – за търговска дейност, магазин със застроена площ 132,79 кв.м, ведно с 1,882 % идеални части от общите части на сградата, при граници на обекта: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – 07079.651.229.1.5, 07079.651.1.4 по КККР на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9705 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлени имоти с идентификатор 07079.605.677 и 07079.605.678 по одобрена КК на гр. Бургас, находящи се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП – ПУР 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на област Бургас, да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Община Бургас държавни имоти, попадащи в обхвата на влязъл в сила ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 07079.605.40 и ПИ с идентификатор 07079.605.42 по КК на гр. Бургас, одобрен със Заповед №1687/27.06.2016 г.  на Зам.-кмет на Община Бургас, засегнати от обект: „Реконструкция на ул. „Одрин“ от кръстовище „Трапезица“ до бул. „Проф. Яким Якимов“ с изграждане на второ пътно платно“, както следва:

- ПИ с идентификатор 07079.605.677, актуван с Акт №9260/05.02.2019 за публична държавна собственост, целият с площ 280 кв. м., при граници: 07079.605.508, 07079.605.688, 07079.605.690 по КК на гр. Бургас;

- ПИ с идентификатор 07079.605.678, актуван с Акт №9262/05.02.2019 г. за публична държавна собственост, целият с площ 14 кв. м., при граници: 07079.605.508, 07079.605.622, 07079.605.690 по КК на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9706 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за нуждите на Професионална гимназия по транспорт–гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за нуждите на Професионална гимназия по транспорт–гр. Бургас, представляващи:

1. ПИ с идентификатор 07079.604.32 и с площ 4019 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответен на бивш поземлен имот с пл.№ 103 в кв.14 по ПУП-ПУР на ПЗ „Север“, гр. Бургас, ведно с разположените в същия шест броя сгради, както следва:

 • Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.1, със застроена площ 183 кв.м и с функционално предназначение „Промишлена сграда“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;
 • Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.2, със застроена площ 426 кв.м и с функционално предназначение „Промишлена сграда“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;
 • Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.3, със застроена площ 10 кв.м и с функционално предназначение „Промишлена сграда“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;
 • Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.4, със застроена площ 362 кв.м и с функционално предназначение „Промишлена сграда“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;
 • Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.5, със застроена площ 65 кв.м и с функционално предназначение „Промишлена сграда“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;
 • Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.6, със застроена площ 42 кв.м и с функционално предназначение „Промишлена сграда“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

2. Самостоятелен обект в сграда (СОС), отразен с идентификатор 07079.602.242.1.82, със застроена площ 49,36 кв.м и с функционално предназначение „Жилище, апартамент“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с прилежащо избено помещение с площ 3,52 кв.м, ведно с 0,944 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота;

3. ПИ с идентификатор 44425.6.69 и с площ 27 796 кв.м, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, с начин на трайно ползване: „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ по КККР на с. Лъка, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1313/17.07.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответен на бивш ПИ № 000083 по недействаща карта на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Лъка, община Поморие;

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9699 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“ 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Да се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, на недвижим имот, актуван с Акт № 9293/27.11.2019 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ (единадесет римско), масив 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“, землище гр. Българово, Община Бургас, по влязъл в сила ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, одобрен със Заповед №1796/29.06.2018 г. на Зам.-кмет на Община Бургас, целият с площ 5960 (пет хиляди деветстотин и шестдесет) кв.м, отреден „За високотехнологично производство“, съответен на ПИ с идентификатор 07332.64.674 (нула седем три три две точка шест четири точка шест седем четири) по влезли в сила КККР на землище гр. Българово, одобрени със Заповед №РД-18-252/24.08.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 5959 (пет хиляди деветстотин петдесет и девет) кв.м, с начална конкурсна цена в размер на 87 340 (осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС.

 

ІІ. МИНИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ЗА КОЕТО ТЕ ПРЕДСТАВЯТ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ:

1. Да бъде предложен размер на първоначална инвестиция, свързана с построяване на производствена база и нейното оборудване - не по-малък от 400 000 (четиристотин хиляди) лева, като участникът следва да представи референции или други доказателства за финансови възможности за изпълнение на предложената инвестиция;

2. Да се предложи разкриване на  минимум  3 (три) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да се осигури предложеният брой работни места по трудов договор в изградения обект и да се поддържат за срок не по-кратък от 5 (пет) години;

4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора, да се изготви и представи в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;

5. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 5 (пет) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Да се завърши строителството на обекта и да се въведе в експлоатация в 36 (тридесет и шест) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да не се извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години;

8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

 

ІІІ. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОФЕРТИТЕ:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер от 87 340 (осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева;

3. Брой осигурени работни места, след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба,  не по-малко от 3 (три), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 (пет) години.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА:

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

1. К1 –  Цена  (конкурсна  цена в лева, без ДДС) – не по-ниска от 87 340 (осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц  х 50

         Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц(макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

 

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по - малка от 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И  х 25

         И(макс.),

където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

 

3. К3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 (пет) години – не по - малко от 3 (три) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Р  х 25

        Р(макс.),

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N3=0,25

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3

 

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.

 

V. В ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ МИНИМУМ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КУПУВАЧА:

1. Да не извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години;

2. Изграденият обект да се използва само за дейността, съгласно предназначението на имота по одобрен ПУП-ПРЗ и предложената инвестиция;

3. Да изготви и представи в Община Бургас проектна документация в 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора;

4. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, в срок от 5 (пет) месеца от датата на издаване на строителното разрешение, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора;

5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в 36 (тридесет и шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Максимален срок за реализация на инвестицията – 36 (тридесет и шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да разкрие минимум 3 (три) работни места, след построяване на обекта в имота;

8. Предложеният от инвеститора брой работни места по трудов договор в изградения обект да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 (пет) години;

  9. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове;

10. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на горепосочените условия;

11. Да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, по  настоящия договор, преди изтичане на 10 годишния срок, без изрично писмено съгласие на Общински съвет – Бургас;

12. Да се предвидят неустойки в размер минимум – 30 (тридесет) % от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора

(за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота, след предложения срок);

13. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30 (тридесет) % от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

14. Да се предвиди неустойка от минимум 30 (тридесет) % от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9701 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ-401 в кв. 11 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се продаде на М. Д. Д. недвижим имот, актуван с Акт № 9073/17.10.2018г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, целият с площ 725 кв.м, при граници: север – УПИ ХХIII, изток – УПИ ХХIХ, юг - улица „Дубровник“, запад – УПИ ХХII  и УПИ ХХХII, съответен на ПИ с идентификатор 07079.824.54, целият с площ 726 кв.м, по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.824.457, 07079.824.517, 07079.824.55, 07079.824.52, 07079.824.518, за сумата от 27 520 (двадесет и седем хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9677 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

РЕШЕНИЕ:

 

 

Променя предназначението на следните общински жилища – частна общинска собственост, предадени за управление на ОП „Общински имоти”:

 

1. Ведомствено общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба” № 9, ет. 6, ап. 38, със застроена площ от 35,67 кв.м., съгласно АЧОС № 2695/09.01.2001 г., да премине от ведомствения фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

2. Ведомствено общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 54, вх. 2, ет. 5, ап. 5, със застроена площ от 101,59 кв.м., съгласно АЧОС № 2745/20.02.2001 г., да премине от ведомствения фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

3. Ведомствено общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 408, вх. 1, ет. 4, ап. десен, със застроена площ от 63,05 кв.м., съгласно АЧОС № 463/24.10.1997 г., да премине от ведомствения фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

4. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 408, вх. А, ет. 1, ап. ляв, със застроена площ от 66,87 кв.м., съгласно АЧОС № 462/24.10.1997 г., да премине от резервния във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

5. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 474, вх. 6,  ет. 8, ап. среден, със застроена площ от 45,29 кв.м., съгласно АЧОС № 631/29.12.1997 г., да премине от резервния във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

6. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 462, вх. 4, ет. 1, ап. 70, със застроена площ от 79,13 кв.м., съгласно АЧОС № 992/29.10.1998 г., да премине от резервния във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

7. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 470, вх. 1, ет. 3, ап. ляв, със застроена площ от 94,66 кв.м., съгласно АЧОС № 617/20.12.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

8. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 461, вх. 1, ет. 2, ап. среден, със застроена площ от 45,29 кв.м., съгласно АЧОС № 596/02.12.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

9. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 460, вх. 2, ет. 8, ап. ляв, със застроена площ от 64,12 кв.м., съгласно АЧОС № 274/30.09.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

10. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 430, вх. 5, ет. 4, ап. среден, със застроена площ от 45,28 кв.м., съгласно АЧОС № 575/24.11.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

11.Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 491, вх. 3, ет. 3, ап. среден, със застроена площ от 68,71 кв.м., съгласно АЧОС № 640/29.12.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

12.Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 494, вх. 5, ет. 1, ап. десен, със застроена площ от 66,82 кв.м., съгласно АЧОС № 645/29.12.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

13. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 49, вх. 1, ет. 4, ап. среден, със застроена площ от 45,35 кв.м., съгласно АЧОС № 529/12.11.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във ведомствения фонд;

14. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 34, вх. 2, ет. 8, ап. 22, със застроена площ от 64,45 кв.м., съгласно АЧОС № 261/30.09.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във ведомствения фонд;

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9704 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

РЕШЕНИЕ:

 

Определя оценката на 550/591 кв.м ид. ч. от УПИ VIII-57a в кв.6 по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 591 кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ I-52 и УПИ II-51, изток – УПИ V-57, юг – улица, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.171, с площ 591 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-6575-07.09.2017 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, при съседи: 07079.832.181, 07079.832.57, 07079.832.175, 07079.832.51, 07079.832.52, за който има съставен Акт № 9260/19.09.2019 г. за частна общинска собственост, в размер на 508,75 лева (петстотин и осем лева и седемдесет и пет стотинки), без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизане в сила на оценката, П. И. Ж., Л. Г. К., Н. Г. К.,  Б. Г. К. да заплатят на Община Бургас определената цена на земята, ведно с дължимите данъци и такси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9710 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020/2021 година 

РЕШЕНИЕ:

 1. Определя пасищата и ливадите за индивидуално и общо ползване в землищата на територията на община Бургас, включени в годишен план за паша(Приложение №1), неразделна част от настоящите решения и дава съгласие да бъдат предоставени за ползване.
 2. Пасищата и ливадите, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни или от образуваните колективни стада.
 3. Пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл.98, чл.99 и чл.100 от ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

4. Да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година(за стопанската 2020/2021г.), останалите след разпределението по чл. 37и, ал.1 от ЗСПЗЗ свободни цели имоти- пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, на основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.

5. Останалите след провеждане на търга по т. 4 свободни имоти – пасища и ливади да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година(за стопанската 2020/2021г.), чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно ред, определен в ППЗСПЗЗ, на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.

6. Определя годишни наемни цени на общинските пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2020/2021г. и начални тръжни наемни цени за имотите по т.4 и т.5 от настоящите решения (Приложение №2), съгласно оценителски доклади, неразделна част от настоящите решения.

7. Приема Правила за ползване на общинските пасища и ливади на територията на общината(Приложение №3), неразделна част от настоящите решения.

8. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на пасищата и ливадите, както следва:

 

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС:

8.1. Община Бургас предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни животни, земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища и ливади, в състоянието, в което се намира, като осигурява безпрепятственото им използване.

8.2. Общинските пасища и ливади се предоставят на животновъдите за директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на земеделския производител.

8.3. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на Община Бургас се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери и ливади от страна на ползвателите и при констатирани нарушения да уведомяват Община Бургас.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

8.4. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по предназначение, а именно:

- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели;

- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни;

- Ливадите се използват за косене;

8.5. Ползвателите да спазват одобрените със заповед №РД09-122/23.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“;

8.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища и ливади с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;

8.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и ливадите;

8.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;

8.9. Да не допускат използване на общинските пасища и ливади, както и на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

8.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата;

8.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи;

8.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;

8.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване;

8.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и ливадите, както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир;

8.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

8.16. Ползвателите на пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем;

8.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

9. На основание чл. 60, ал. 1, предложение второ от АПК, допуска предварително изпълнение на решенията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9708 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижими имоти – публична общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление на „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД, за частна общинска собственост, с оглед преминаването им в собственост на дружеството, в съответствие с чл.104, ал.1 от Закона за лечебните заведения 

РЕШЕНИЕ:

 

Да бъдат обявени за частна общинска собственост недвижими имоти – публична общинска собственост, включени като дълготрайни материални активи в счетоводния баланс на „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД с ЕИК 102085559, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ (до ОДЗ № 9), представлявано от Управителя А. Бошев, както следва:

1. Масивна сграда, състояща се от пет блока на два етажа, разположена в УПИ ІІІ в кв.22 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, актувана с Акт за публична общинска собственост № 2175/03.02.2000 г., съставен въз основа на предходно действащ Акт за публична общинска собственост № 72/08.01.1997 г., включваща:

 - блок „А“: І-ви етаж, застроен на 168,81 кв.м и ІІ-ри етаж, застроен на 193,91 кв.м;

 - блок „Б“: І-ви етаж, застроен на 141,06 кв.м и ІІ-ри етаж, застроен на 162,03 кв.м;

 - блок „В“: І-ви етаж, застроен на 175,19 кв.м и ІІ-ри етаж, застроен на 144,06 кв.м;

 - блок „Г“: І-ви етаж, застроен на 108,66 кв.м и ІІ-ри етаж, застроен на 36,81 кв.м;

 - блок „Д“: І-ви етаж, застроен на 141,06 кв.м и ІІ-ри етаж, застроен на 141,06 кв.м;

2. Здравна служба, представляваща масивна едноетажна сграда със застроена площ 62,76 кв.м, разположена в УПИ ІV-253 в кв.19 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.823.295.1 и със застроена площ 62 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актувана с Акт за публична общинска собственост № 7239/23.11.2012 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 109, том 45, Вх. рег.№ 14074/14.12.2012 г., съставен въз основа на предходно действащ Акт за публична общинска собственост № 1264/19.04.1999 г.;

3. Масивна двуетажна сграда „Здравен дом“, със застроена площ 182 кв.м, разположена в УПИ ХІІІ в кв.62 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, актувана с Акт за публична общинска собственост № 700/21.01.1998 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9703 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление нежилищен имот – частна общинска собственост, за нуждите на „Детска млечна кухня“ – Бургас, структура към отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на „Детска млечна кухня“ – Бургас, структура към отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, ЕИК 0000568140122, представлявана от управителя – Т. Бурдева, безвъзмездно за управление нежилищен имот – частна общинска собственост, за осъществяване дейността на „Детска млечна кухня“ - Бургас, представляващ обект №2 с площ 38 кв.м, находящ се в партера на двуетажна масивна сграда с идентификатор 07079.824.316.1 по одобрена Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, построена в УПИ I, кв. 75 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, при граници на обекта: север – склад към обект № 3; изток – обект    № 3, юг – външен зид, запад – стълбищна клетка.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9687 Докладна записка от д-р Илка Баева – управител на „Диагностично-консултативен център – 2 Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 12, ал. 1, т. 10 и чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас във връзка с чл. 57, ал. 2, чл. 59, Раздел II и Раздел IV от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

РЕШЕНИЕ:

 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  II БУРГАС“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, ведно на следните недвижими имоти: Кабинети №120 и №121, заедно с част от коридор, с обща площ от 79.25 кв. м., находящи се на І-ви етаж, в края на южното крило на триетажната масивна сграда с административен адрес: бул. Демокрация №94, цялата с площ от 877,5 кв.м., при граници на сградата: изток – бул. Демокрация, запад – вътрешен двор, север – Бурмедика ЕООД – гр. Бургас., юг – Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар Бургас ЕООД, собственост на ДКЦ ІІ-Бургас ЕООД – гр. Бургас. Горепосочените помещения, предмет на публичния търг с тайно наддаване ще се ползват за извършване на образна диагностика и в същите следва да бъдат монтирани скенер и ядрено-магнитен резонанс, произведени след 2012г.

1. Начална тръжна цена:

- Общо за Кабинети №120 и №121, ведно с част от коридор - месечна наемна цена, в размер на 1579 лева /хиляда петстотин седемдесет и девет  лева/, с включен ДДС.

 1. Стъпка за наддаване:

- Общо за Кабинети №120 и №121, ведно с част от коридор, определена в размер на 5 /пет/ на сто от началната тръжна цена, а именно: 78,95 лева (седемдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) с включен ДДС.

3. Изисквания към кандидатите: Физическоб или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка на Европейския съюз; Да няма парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, както и задължения към Община Бургас; Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; Кандидатът да разполага с документ, доказващ, че притежава висше медицинско образование с придобита специалност „Образна диагностика“ и стаж по същата специалност минимум 5 /пет/ години, както и да има право да извършва дейности по предоставяне на медицински услуги, свързани с образна диагностика при спазване разпоредбите на Наредба №27 от 30.06.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“ или нает специалист, който да отговаря на горепосочените условия; Кандидатът да разполага с документ, доказващ, че медицинската апаратура, предмет на публичния търг с тайно наддаване е собствена, наета или че същата ще е на негово разположение за срока на договора, както и че е произведена след 2012г.; Кандидатът да разполага с наети специалисти, притежаващи удостоверения за извършване на дейности с източници на йонизиращо лъчение в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия /ЗБИЯЕ/.

4. Критерии и метод за оценка на предложенията:

„Най-висока предложена месечна наемна цена в лева, с включен ДДС

5. Документи, които задължително следва да се съдържат в офертата за участие в публичен търг с тайно наддаване:

5.1. Заявление за участие в тръжната процедура – по образец, изготвен от управителя на „ДКЦ ІІ  - Бургас” ЕООД;

5.2. Декларация за приемане условията на търга и всички клаузи на проекто-договора за наем - по образец изготвен от управителя на „ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД;

5.3. Оригинал на документи за внесен депозит за участие и за закупена тръжна документация;

5.4. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата, в оригинал или нотариално заверено копие, с дата на издаване не по-рано от един месец преди подаване на офертата. В случай, че кандидатът е вписан в търговския регистър, същият е достатъчно да  посочи ЕИК на кандидата.

5.5.  Декларация (свободен текст), че кандидата няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

Преди сключване на договора, обявеният за спечелил търга представя оригинал на документ, издаден от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на задължения по смисъла на чл.87, ал.6 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

5.6. Декларация (свободен текст), че кандидата няма задължения към Община Бургас, както и такива по неизплатени задължения по договори със същата.

Преди сключване на договора, обявеният за спечелил търга представя оригинал на документ за липсата на задължения към Община Бургас.

5.7. Декларация от кандидата (свободен текст), че подадената от същия оферта ще бъде със срок на валидност от 90 (деветдесет) календарни дни от нейното депозиране.

5.8. Декларация (свободен текст) за направен оглед на обекта, предмет на публичния търг с тайно наддаване.

5.9. Документ, доказващ, че кандидата притежава висше медицинско образование с придобита специалност „Образна диагностика“ и стаж по същата специалност минимум 5 (пет) години, както и да има право да извършва дейности по предоставяне на медицински услуги, свързани с образна диагностика при спазване разпоредбите на Наредба №27 от 30.06.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“ или нает специалист, който да отговаря на горепосочените условия. Представя се заверено копие на диплома, заверено копие на граждански или трудов договор, както и други документи по преценка на кандидата.

5.10. Декларация от кандидата (свободен текст), че медицинската апаратура, предмет на публичния търг с тайно наддаване е собствена, наета или че същата ще е на негово разположение за срока на договора, както и че е произведена след 2012 г.

Преди сключване на договора, обявеният за спечелил търга представя оригинал на документ за собственост, договор за наем или друг документ, доказващ че медицинската апаратура ще е на негово разположение за целия срок на договора, както и че е произведена след 2012г.

5.11. Списък на специалистите, които ще работят с медицинската апаратура, като за същите се представят заверени копия от дипломи, заверени копия на трудови книжки, заверени удостоверения за извършване на дейности с източници на йонизиращо лъчение в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), както и други документи по преценка на кандидата, доказващи че са изпълнени разпоредбите на Наредба №27 от 30.06.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“.

5.12. Наддавателно предложение, представляващо посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена. (посочената месечна наемна цена следва да бъде в лева, с включен ДДС);  

Този документ следва да се постави в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис “НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, подписан и надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта, за който кандидатства,

5.13. Заверено пълномощно, когато предложението се подава от пълномощник.

Всички приложени в офертата копия на документи, за които не е посочен начин на заверка, трябва да бъдат подписани, съответно заверени с „Вярно с оригинала” от лицето, представляващо кандидата.

6. Търга ще се проведе от комисия, в състав от петима души – председател и четирима членове, както следва: трима представители на „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД, единият от които правоспособен юрист, един представител на община Бургас и един общински съветник:

Председател: …………………………………………. и

Членове:

1. Д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник

2. ………………………………………………..

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

7. Депозитът за участие в тръжната процедура е в размер на 4 737 лева (четири хиляди седемстотин тридесет и седем лева), с включен ДДС, платими по банков път по сметка на „Диагностично - консултативен център II” ЕООД – гр. Бургас: IBAN                 BG36TTBB94001508019453, BIC: TTBBBG22, “Експресбанк”, клон гр. Бургас.

8. Документацията за участие в тръжната процедурата се закупува от счетоводството на „Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД (гр. Бургас, бул. “Демокрация” №94, ет.3, стая №316), всеки работен ден,  считано от датата на публикуване на заповедта за откриване на публичния търг с тайно наддаване, от 14:00 до 16:00 часа. Цената на документацията за участие в процедурата е в размер на 30 (тридесет) лева, с включен ДДС.

9. Офертите за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават от кандидатите в срок до ………..2020 г. включително, считано от датата на публикуване в  поне един местен ежедневник, на съобщение за търга с минимално съдържание, включващо посочените в чл.61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, данни в местен ежедневник. Съобщение със същото съдържание се поставя и на видно място в сградата на „ДКЦ ІІ“ ЕООД в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на публичния търг с тайно наддаване. В случай че за горепосочения търг не са подадени заявления, срокът ще бъде удължен с 14 дни с нова заповед. В случай че след удължаване на срока няма подадено нито едно заявление, управителят на „ДКЦ ІІ“ ЕООД, въз основа на доклад от председателя на тръжната комисия, със заповед насрочва повторен търг, с нова начална тръжна цена, намалена с 10% от първоначално обявената, като се извършат и съответните корекции в тръжната документация. При провеждане на повторен публичен търг, кандидатите подават нови заявления за участие, при спазване изискванията, посочени в заповедта за повторния търг.   

10. Оглед на обекта, предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден, считано от датата на публикуване на съобщение за откриване на публичния търг, до изтичане на крайния срок за подаване на заявленията, от 10,00 до 11,00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

11. Търгът ще се проведе на ……...2020 г., а именно след изтичане на срока за подаване на заявления, от 12:00 часа, в сградата на „Диагностично-консултативен център II- Бургас” ЕООД– гр. Бургас, ул. „Демокрация” №94, ет.3, стая №310.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9698 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните нежилищни обекти, собственост на Община Бургас:   
 1. „Лекарски кабинет”, находящ се в сградата на „Здравна служба“ в кв. Черно море, град Бургас, актувана с Акт № 5211/28.08.2008 г. за частна общинска собственост, построена в УПИ I, в кв.135, по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, град Бургас, включващ кабинет – помещение № 3 с площ 11,55 кв.м, ведно с 6,74/13,48 кв. м ид. ч. от манипулационна и 16,52 кв.м ид. ч. от общата площ на чакалня, коридор и сервизни помещения, при граници на кабинета: изток – склад, запад – лекарски кабинет, север – коридор, юг – външен зид към ул. „Пирин“, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 34,67 лв., без ДДС.
 2.  „Лекарски кабинет № 1“, находящ се на II етаж в сграда, с административен адрес: град Бургас, кв. Победа, ул. „Кубрат“ № 7, актувана с Акт № 858/09.06.1998 г. за частна общинска собственост, състоящ се от кабинет с площ 13 кв.м, ведно с 5.62 кв. м ид. ч. от чакалня, 4.5 кв. м ид. ч. от манипулационна и 2.87 кв. м ид. ч. от сервизни помещения, с обща площ 26 кв. м, при граници на кабинета: изток – манипулационна, запад – външен зид и лекарски кабинет № 2, север – лекарски кабинет № 2, юг – външен зид, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 34,95 лв., без ДДС.
 3. „Лекарски кабинет № 2“, находящ се на II етаж в сграда с административен адрес: град Бургас, кв. Победа, ул. „Кубрат“ № 7, актувана с Акт № 858/09.06.1998 г. за частна общинска собственост, състоящ се от кабинет с площ 13, кв.м, ведно с 5.62 кв. м ид. ч. от чакалня, 4.5 кв. м ид. ч. от манипулационна и 2.87 кв. м ид. ч. от сервизни помещения, с обща площ 26 кв. м, при граници на кабинета: изток – чакалня, запад – външен зид, север – външен зид, юг – лекарски кабинет № 1, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 34,95 лв., без ДДС.
 4. „Лекарски кабинет” № 2, находящ в сградата на „Здравна служба“, построен в УПИ XXIII, кв.24, по плана на кв. Рудник, град Бургас, актуван с Акт № 4421/27.11.2006 г. за публична общинска собственост, с площ 16,13 кв. м, ведно манипулационна с площ 18,37 кв. м и 8,62 кв. м ид. ч. от коридор, преддверие, склад и сервизни помещения, при граници на кабинета: изток – вътрешен зид, запад – лекарски кабинет № 3, север – коридор, юг – външен зид, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 45,81 лв., без ДДС. 
 5. „Лекарски кабинет“ с обща площ 40,90 кв. м, включващ кабинет с площ 29,60 кв. м и чакалня с площ  11,30 кв. м, находящ се в сграда Кметство, кв. Горно Езерово, град Бургас, построена в УПИ I в кв. 15 по плана на кв. Горно Езерово град Бургас, актуван с Акт № 8791/24.10.2017 г. за частна общинска собственост, при граници на кабинета: изток – външен зид, запад – административни помещения, север – външен зид, юг – административни помещения, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 46,16 лв., без ДДС.
 6. Обект № 1.45 с площ 14.84 кв. м, разположен на първи етаж в спортна зала „Никола Станчев“, актувана с Акт № 5929/28.10.2009 г. за публична общинска собственост, изградена в УПИ I, кв. 14 по плана на ж.р. „Меден рудник“, град Бургас, при граници на обекта: североизток – външен зид и котелно, югоизток – котелно и коридор, югозапад – чакалня и коридор, северозапад – коридор, предназначена за лекарски кабинет или кабинет за рехабилитация, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 37,69лв., без ДДС.
 1. С оглед законосъобразното функциониране на кабинетите за прегледи на общопрактикуващи лекари и пълноценното обслужване на населението, се въвеждат следните изисквания към наемателите на лекарски кабинети: 
 1. Да са общопрактикуващи лекари.
 2. Да са регистрирани като лечебно заведение – индивидуална практика за първична медицинска помощ, с предмет на дейност – извънболнична медицинска помощ.
 3. Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9697 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 8, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  ІV. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 6), с нова точка: Нежилищен обект, представляващ каса № 8 с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост.

 1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, нежилищен обект, представляващ каса № 8 с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: изток – търговска зала, запад – коридор, север – каса № 9, юг – каса № 7, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС.
 2. В търга могат да участват само лица, отговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., които нямат действащи договори за отдаване под наем на каса в сградата на „Автогара Юг“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност –  „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“  

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави под наем, за срок от 5 години, на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“, вписано с решение от 07.09.2010 г. на Бургаски окръжен съд в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под №83, том 4, стр.156 по ф.д.97/2010, ЕФН 0210000971, със седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр. Бургас, ул.„Демокрация“№46, представлявано от  В. Андонова – Председател на Управителния съвет на сдружението, за временно и възмездно  ползване, общински нежилищен обект №3 с площ 148 кв.м, при граници на обекта: север – външен зид и помещение №1, изток – помещение СОС собственост на ПК „Тракия“ и външен зид, юг – външен зид, запад – обект №2 и външен зид, състоящ се от стая, кухня, склад и сервизни помещения, находящ се в партера на сграда с идентификатор 07079.824.316.1 по одобрена КК на гр. Бургас, построена в УПИ I, кв. 75 по действащия план на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, при заплащане на месечен наем в размер на 79,92 лева (седемдесет и девет лв. и деветдесет и две ст.), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9707 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Регионално сдружение с нестопанска цел „Диабетни грижи“

РЕШЕНИЕ:

 

Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години на Регионално сдружение с нестопанска цел "Диабетни грижи" с ЕИК 102002455, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието под № 20030613025, представлявано от председателя на Управителния съвет /УС/ на сдружението – Р. Станчева, обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, състояща се от:

- помещения 2 с площ 13,50 кв.м и № 3 с площ 13,45 кв.м, при общи граници на двете помещения: североизток – помещение № 1, югоизток – коридор, югозапад – помещение № 4, северозапад – външен зид,

- помещение № 7 с площ 34,61 кв.м, при граници: североизток – помещение № 6, югоизток - външен зид, югозапад – външен зид, северозапад – санитарно помещение № 9, помещение № 8 и коридор, ведно с ¼ от санитарни помещения № 9 с площ 6,98 кв.м и № 10 с площ 5,22 кв.м, всички с обща полезна площ 64,61 кв.м, разположени на първи етаж в масивна двуетажна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, отразена с идентификатор 07079.608.320.3 и със застроена площ 224 кв.м в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № КД-14-02-806/04.05.2012 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, актувана с Акт за частна общинска собственост № 7826/28.02.2014 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 50, том 7, Вх. рег.№ 2267 от 05.03.2014 г., при заплащане на месечен наем в размер на 186,08 лв. (сто осемдесет и шест лева и осем стотинки), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9709 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ № 53, за временно и възмездно ползване на Сдружение „Лъч надежда“ гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

            Община Бургас предоставя под наем, за срок от 5 (пет) години на сдружение „Лъч надежда“ – гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с “Меден рудник“, бл.132, вх. Г, ет.5, ап.77, БУЛСТАТ 176675898, регистрирано по ф. д. №19/2014г. по описа на БОС от 14.04.2014г., като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, представлявано от Н. Тодорова - Председател, за временно и възмездно ползване, нежилищен недвижим имот с идентификатор 07079.615.238.1.14 по КККР на гр. Бургас, актуван с Акт №7359/02.04.2013г. за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, състоящ се от зала, стая и санитарен възел, с обща площ 49,56 (четиридесет и девет цяло и петдесет и шест стотни) кв.м, находящ се на партерен етаж на жилищна сграда с идентификатор 07079.615.238.1 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Уйлям Гладстон“ №53, изградена в УПИ VІ-218 в кв.154 по ПУП-ПРЗ на ЗЦГЧ, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.615.238 по КККР на гр. Бургас, при заплащане на месечен наем в размер на 47,60 (четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9711 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от недвижим имот, държавна собственост, обособена като ПИ с проектен идентификатор 07079.820.1541 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово, с начин на трайно ползване – за улица 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас правото на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 07079.820.1541 с площ 293 кв.м. по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, посочен в скица-проект №15-822668/07.11.2018 г., издадена от СГКК-Бургас, обособен от част от бивш ПИ с идентификатор 07079.820.1257, целият с площ 5399 кв.м. по КК н