ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 31.03.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 06.04.2020 - 17:23

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 8

 

от проведеното на 31.03.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-9939 Декларация от общинските съветници на БСП

 

 1. ОбС 08-00-9937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение 

 

 1. ОбС 08-00-9922 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка;

ОбС 08-00-9926 Докладна записка от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес;

ОбС 08-00-9931 Докладна записка от Живко Господинов - председател на ПК по обществен ред и сигурност, Йордан Георгиев – председател на ПК по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев – председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка;

ОбС 08-00-9932 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас;

ОбС 08-00-9936 Докладна записка от Живко Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм и Иво Баев – председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение 

 

 1. ОбС 08-00-9860 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9864 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9887 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ 

 

 1. ОбС 08-00-9886 Докладна записка от Георги Дракалиев, арх. Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ И Станимир Апостолов – общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9888 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-9893 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: “Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по процедура BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021

 

 1. ОбС 08-00-9894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-9869 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проектно предложение в етап на оценка, подадено от ПФА „Странджа“ по първа програма за набиране на проектни предложения по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

 

 1. ОбС 08-00-9914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУППРЗ) за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв6 и кв. 7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А)

 

 1. ОбС 08-00-9896 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот – държавна собственост, находящ се в  ПЗ Меден Рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9901 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ, кв. 32 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9903 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.304 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

 

 1. ОбС 08-00-9913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХІІІ-13 и УПИ ХІV-13 в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Драганово, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9895 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 131/631 кв.м ид. части от УПИ I – 50 в кв. 1, целият с площ 631 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-9897 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ – VII и УПИ VIII в квартал 55 по ПУП-ПРЗ НА кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-9900 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV, кв. 95 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9902 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/610 кв.м идеални части от УПИ ХІ-878 в кв. 63, целият с площ 610 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-9911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – ПИ с идентификатор 07079.827.24 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 29/1030 кв.м идеални части  от УПИVII – 1172 в кв.89 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-9906 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-9907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, разположена на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР на град Бургас, на „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“ – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза 

 

 1. ОбС 08-00-9908 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.701.303.1.1 по КККР на град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-9898 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас“ безвъзмездно право на управление върху имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр. Бургас

  

 1. ОбС 08-00-9899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивна сграда с идентификатор 07079.618.7.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в Приморски парк – гр. Бургас, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 

 

 1. ОбС 08-00-9904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Бургас, на общинско помещение, находящо се на IІ-ри етаж (трето ниво) в административна сграда на ул. „Шейново“ №24, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9905 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 95, партер до вх. А

 

 1. ОбС 08-00-9909 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение в сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-9871 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на състав на Обществен съвет по социално подпомагане 

 

 1. ОбС 08-00-9872 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

 1. ОбС 08-00-9890 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Обреден комплекс“ ЕООД, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9855 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2019 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9885 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет по Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2018 – 2023 г. – за 2018 – 2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-9808 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2019 г. за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9870 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-9892 Докладна записка от Калояна Живкова, Димчо Грудев и Веселин Пренеров - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изпълнение на общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и средния бизнес, както и превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори  

 

 1. ОбС 08-00-9713 Докладна записка от Боян Дяков – общински съветник от ПП НФСБ, относно: Поставяне на изкуствени неравности в Северна промишлена зона 

 

 1. ОбС 08-00-9884 Докладна записка от Красимир Калудов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Безвъзмездно предоставяне на сцената на Летен театър на Опера Пловдив за две постановки от програмата „Европейска столица на културата, гостува“

 

 1. ОбС 08-00-9847 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на спирков заслон

 

 1. ОбС 08-00-9850 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Одитен комитет на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9866 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Замърсяване около бл. 4 и бл. 8 в жк. Изгрев

 

 1. ОбС 08-00-9873 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Разположението на съдовете за смесени битови отпадъци 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9939 Декларация от общинските съветници на БСП

РЕШЕНИЕ:

 

Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-жо Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаема администрация на Община Бургас.

С настоящата Декларация, ние общинските съветници от БСП Бургас изразяваме своята пълна подкрепа на Кризисния оперативен щаб за неговите действия, за неговата неуморна работа и стремеж за овладяване на кризисната ситуация в Община Бургас. Искаме да отправим своите най-сърдечни благодарности и подкрепа на хората на първа линия в борбата за спасяване на гражданите от коронавирус, а именно: на бургаските лекари във всички болници и болнични заведения; на личните лекари; на парамедиците медицинските сестри, медицинския персонал; на служителите оказващи логистична подкрепа на болничните заведения; на фармацевтите. Искаме да благодарим на всички полицаи, които без страх за собственото си оцеляване изпълняват разпорежданията  на своите началници за прилагане на мерките за ограничаване разпространението на вируса и опазване на обществения ред. Искаме да благодарим на служителите и доброволците, ангажирани с логистична подкрепа на социалния патронаж, разнасящи храна и лекарства на нуждаещите се и карантинираните лица, извършващи дезинфекция на жилищните сгради, разнасящи дезинфекционни препарати и т.н. Всички те без да бъдат длъжни, по свое желание и съвест полагат усилия за подкрепа на населението. Дълбок поклон на всички Вас, които пренебрегвайки личните си интереси, рискувате своето здраве, за да спасявате и подпомагате гражданите на Бургас в преодоляване на кризата.

Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаема администрация на Община Бургас.

Ние съветниците от БСП Бургас считаме, че се намираме в състояние на война без фронт и без тил. В тази извънредна ситуация най-важното за успеха е нашето единство. Ние всичките, без значение от политическата украса трябва да бъдем обединени и единни, като водещото начало за всеки от нас е, че ние сме общински съветници на всички граждани на Бургас. Водени от тази аксиома нека забравим политическите си пристрастия и политическо противопоставяне, да преглътнем междуличностни отношения, да не използваме ситуацията за извличане на политически дивиденти, да се откажем от какъвто и да е политически популизъм и от сметки на дребно. И всичко това за да можем единни да преодолеем тази изключително тежка криза, за доброто и бъдещето на гражданите на Бургас.

Уважаеми граждани на Община Бургас.

Основното демократично право на всеки от нас е правото на живот. Когато то е застрашено всички останали демократични права минават на заден план. Всички мерки и ограничения, които се вземат от оперативните щабове не са самоцелни, а се правят за спасяване на нашия живот, живота на нашите родители, на нашите баби и дядовци, на нашите деца и близки. В същото време не забравяйте, че всички решения се вземат при огромен психологически натиск от обстоятелствата продиктувани от събитията, които произтичат в света и у нас. Вземат се с ясната мисъл за моралната отговорност, която тези хора носят за живота и здравето на нацията. Националния кризисен щаб и Общинския кризисен щаб знаят какво трябва да правят. Ние се обръщаме към всички наши симпатизанти, наши избиратели, към всички граждани на Община Бургас със следния призив:

Уважаеми граждани, ние Ви призоваваме да спазвате безусловно мерките разпоредени от Националния и Общинския кризисни щабове във връзка с неразпространението на коронавирус. Направете го за Ваше добро и за доброто на Вашите близки. Ние вярваме във Вашата отговорност и сме убедени, че с общи усилия ще се справим с кризата породена от пандемията на коронавирус.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Одобрява допълнителни разходи в размер до 485 000, за обезпечаване на въведените противоепидемични мерки.
 2. Одобрява средства в размер на 300 000 за създаване на общински социален фонд COVID-19.
 3. Финансовият ресурс по т.1 и 2 да бъде осигурен от дейност 128 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина.
 4. Предложените мерки безспорно касаят осигуряване живота и здравето на населението, поради което следва да бъде допуснато предварително изпълнение  на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9922 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка;

ОбС 08-00-9926 Докладна записка от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес;

ОбС 08-00-9931 Докладна записка от Живко Господинов - председател на ПК по обществен ред и сигурност, Йордан Георгиев – председател на ПК по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев – председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка;

ОбС 08-00-9932 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.:

1.1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение.

1.2. Освобождават се от заплащане на наемни цени търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза – наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето,  в което са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение.

1.3. Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз по т.11 на Раздел I, Приложение 4 таксиметрови водачи, които са прекратили разрешенията си в периода на обявеното извънредно положение.

1.4. Освобождават се от такса за ползване на детски ясли, детски градини по чл.23 от  Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас родителите или настойниците на децата, посещаващи детска ясла и детска градина на територията на Община Бургас.

 

2. Удължава се срока за заплащане на дължимите месечни наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г.

 

3. Възлага на комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас, в срок до 10 април:

3.1. Да направи анализ на засегнатите, вследствие на извънредното положение, сектори от местната икономика и да изработи критерии за подбор на МСП, както и условия за споделяне на кредитния риск по банкови кредити, усвоявани от тях, за покриване на възнаграждения на служители, осигурителни вноски, публични задължения и текущи разходи, свързани с дейността на фирмите (разплащания с доставчици, наеми и други);

3.2. Да представи пред Общински съвет отчет за начина на разходване на средствата през изтеклата 2019 г.;                     

3.3. Да изработи и внесе в Общински съвет общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес.                                             

3.4. Да разгледа предложението от Н. Димитров – председател на „Асоциация за защита на дребния и среден бизнес“, гр. Бургас, постъпило в деловодството на Общински съвет – Бургас (вх. №  08-00- 9934/ 30.03.2020 г.)

3.5. Да разгледа предложението по т.3 от проекта за решение по докладна записка с вх.№ 08-00-9932/30.03.2020 г., за обявяване на нулева година за събиране на туристически данък на територията на Община Бургас.

 

4. Финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас.

За сметка на съкращаване на капиталовата програма да се закупи за болниците апаратура, тестове, консумативи.                                  

5. Създаване на общинско анализаторско звено със следните задачи:

5.1.Постоянен мониторинг за налични на стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи;                                  

5.2.Създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства. И в случай на необходимост за подпомагане на органите за спазване на мерките и общественият ред.                            

5.3.Разглеждане на различните сценарий при развитие на кризата и набелязване на мерки за тези случай. Мерки при постъпателно излизане от извънредното положение.

6. Сумата, платена за стикер за синя и зелена зона през времето, което не е работила, да бъде прихваната за следващите месеци.

7. Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредното положение.

 1. Удължаване на срока на плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от с 5% до 30.06.2020 г.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящите решения, поради необходимостта от взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас.

 

 

Докладна записка с вх. № 08-00-9936 от Живко Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм и Иво Баев – председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение, беше оттеглена от вносителите

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9860 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, както следва:

 

§1. В Приложение № 3 на Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас се създава нов Раздел VII – Регионална библиотека „П. К. Яворов” със следното съдържание:

 

 

Писмени тематични библиографски справки (ползване на първични библиографски източници, Външни мрежови ресурси и Бази данни):

 

 

 

 • до 5 г. назад във времето

без ДДС

20.00 лв.

 

 • до 10 г. назад във времето

без ДДС

30.00 лв.

 

 • за период по-голям от 10 години (по договаряне, но не по-малко от 40.00 лв.)

без ДДС

40.00 лв.

 

 • използване на готова справка

без ДДС

3.00 лв.

 

 

 

 

 

Писмени библиографски и фактографски справки:

 

 

 

 • За прегледан информационен източник на български език

без ДДС

1.00 лв.

 

 • За прегледан информационен източник на чужд език

без ДДС

1.50 лв.

 

 • Чрез преглеждане Де Визу (De Visu) на Държавен вестник (книговезко тяло)

 

Забележка: При заявка за писмена справка  се внася депозит – 25 % от стойността на избраната справка, който се приспада при цялостното оценяване на справката.

Срок на изпълнение на заявката – 1 месец.

За бързи услуги (1 седмица) заплащането се завишава с 25 %.

без ДДС

 

6.00 лв.

(като половина-та от сумата се заплаща предвари-телно)

 

 

 

 

 

Ретроспекивни библиографски издирвания до 1965 г.

без ДДС

1. 50 лв. / бр.

 

 

 

 

 

За достъп до външни мрежови ресурси и бази данни с информационно търсене в локална автоматизирана система, онлайн база данни или база данни върху електронен носител и предоставяне на библиографска/ пълнотекстова справка:

 

 

 

 

 • за 1 час

без ДДС

10.50 лв.

 

 • за намерено заглавие на български език

без ДДС

0. 50 лв.

 

 • за намерено заглавие на чужд език

без ДДС

0. 50 лв.

 

 • за една статия с пълен текст

без ДДС

3. 00 лв.

 

 

 

 

 

Копиране на библиотечни документи

 

 

 

 • предоставяне на копия на ръкописи и архивни материали

 

3.00 лв./ стр.

 

 • предоставяне на копие на произведения на културата, създадени до края на XIX век

 

3.00 лв./ стр.

 

 

 

 

 

Копирни услуги:

 

 

 

 • черно-бяло формат А4

без ДДС

0.10 лв./ стр.

 

 • черно-бяло формат А3

без ДДС

0.16 лв./ стр.

 

 • цветно копие формат А4

без ДДС

1.40 лв./ стр.

 

 • цветно копие формат А3

без ДДС

2.80 лв./ стр.

 

 

 

 

 

Копиране /прехвърляне/ на информация върху:

 

 

 

 •  CD 

без ДДС

2.00 лв.

 

 • Запис от видеокасети

без ДДС

10.00 лв.

 

 • Запис от грамофонна плоча, аудиокасета, CD, DVD

без ДДС

10.00 лв.

 

 

 

 

           

Компютърни услуги

 

 

 

 • Разпечатка на принтер А4

без ДДС

0. 20 лв./ стр.

 

 • Разпечатка на принтер А3

без ДДС

0. 30 лв./ стр.

 

 

 

 

 

Сканиране от библиотечен документ

 

 

 

 • Формат А4

без ДДС

0. 20 лв./ стр.

 

 • Формат А3 - А1, 300 dpi, формат jpg, без обработка

без ДДС

1.00 лв./ стр.

 

 • Обработка на файл

без ДДС

1.00 лв./ стр.

 

 

 

 

 

Набиране и обработка на текст от библиотечен сътрудник

без ДДС

1. 00 лв./ стр.

 

 

 

 

 

3D принтиране

без ДДС

0.37 лв./ грам

 

§ 2. В Приложение № 5 Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, в Раздел VІІ - Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“, в ред „участие на изпълнител с вкл. ДДС числото 30 се заменя с числото 35;

 

§ 3. В Приложение № 5 Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, в Раздел VІІ - Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ подточката „Входни билети“ се изменя и допълва, като след числото 15,00 се добавят числата: 20, 30, 40 и 50 и разпоредбата придобива следното съдържание:

 

Входни билети

 

 

 • за възрастни

вкл. ДДС

8,00

10,00

12,00

15,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

§4. В Приложение № 5 на Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Раздел ІХ – Регионална библиотека „П. К. Яворов” се изменя и придобива следния вид:

 

 

 

 Издаване на потребителска/ читателска карта:

 

 

 

 • За 12 месеца

без ДДС

5.00 лв.

 

 • деца  до 7 г.

без ДДС

безплатно

 

 • деца от 7 до 14 г.

без ДДС

1.50 лв.

 

 • ученици, студенти, пенсионери

без ДДС

2.00 лв.

 

За 1 седмица за Читалните на РБ „П. К. Яворов”

без ДДС

1.50 лв.

 

Еднодневна карта за Читалните на РБ „П. К. Яворов”

без ДДС

1.00 лв.

 

 

 

 

 

Ползване на Зала за мероприятия/ за провеждане на събитие

Забележка: В събота и неделя се заплаща договорената цена, увеличена с 20 на сто.

вкл. ДДС

минимум 50.00 лв. / събитие

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9864 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

 

§1. Създава нова Подзона, заключена в карето между бул. „Мария Луиза“, ул. „Княз Борис“, ул. „Гладстон“ и ул. „Цариградска“, с наименование „Подзона 22“, в Приложение 1 „Синя зона“ към чл.14, съгласно приложена Схема на паркоместа за Зоната за платено и безплатно паркиране в гр. Бургас, с териториален обхват както следва:

„Подзона 22“

 1. Ул. „Княз Борис“ между ул. „Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“- 86 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 2. Ул. „Александър Стамболийски“ между ул. „Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“- 71 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 3. Ул. „Сливница“ между ул. „Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“- 52 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 4. Ул. „Александър Велики“ между ул. „Гладстон“ и ул. „Дебелт“- 27 бр. места „Синя зона“;
 5. Ул. „Св. Климент Охридски“ между ул. „Гладстон“ и ул. „Дебелт“- 25 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 6. Ул. „Цариградска“ между ул. „Гладстон“ и бул. „Мария Луиза“- 43 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 7. Ул. „Ивайло“ между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Княз Борис“- 23 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 8. Ул. „Цар Калоян“ между ул. „Цариградска“ и ул. „Княз Борис“- 31 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 9. Ул. „Дебелт“ между ул. „Цариградска“ и ул. „Княз Борис“- 44 бр. места „Синя зона“;
 10.  Бул. „Мария Луиза“ – 8 бр.места „Синя зона“;
 11.  Паркинг №1 – между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Цариградска“ - 25 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 12.  Паркинг №2 – между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Цариградска“ - 21 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 13.  Паркинг №3 – между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Цариградска“ - 30 бр. места „Синя зона“;
 14.  Паркинг №4 – между ул. „Цариградска“ и ул. „Сливница“ - 81 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания.“

 

§2. Създава нова Подзона заключена в карето между бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Ванче Михайлов“, ул. „Струга“ и ул. „Одрин“, с наименование „Подзона 23“, в Приложение 1 „Синя зона“ към чл.14, съгласно приложена Схема на паркоместа за Зоната за платено и безплатно паркиране в гр. Бургас, с териториален обхват както следва:

„Подзона 23“

 1. Ул. „Места“ между ул. „Родопи“ и ул. „Янтра“- 77 бр. места „Синя зона“ и 4 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 2.  Ул. „Янтра“- 226 бр. места „Синя зона“ и 10 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 3.  Ул. „Дрин“ между ул. „Ванче Михайлов“ и ул. „Места“- 44 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания ;
 4.  Ул. „София“ между ул. „Шар планина“ и ул. „Янтра“- 28 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 5.  Ул. „Битоля“ между ул. „Родопи“ и ул. „Дрин“-4 бр. места „Синя зона“;
 6.  Ул. „Шар планина“ между ул. „София“ и ул. „Ванче Михайлов“- 24 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 7.  Ул. „Ванче Михайлов“ - 24 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 8.  Паркинг №1 – между ул. „Шар планина “ и бул. „Стефан Стамболов“ - 53 бр. места „Синя зона“ ;
 9.  Паркинг №2 – между ул. „Родопи“ и ул. „Шар планина“ - 26 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 10.  Паркинг №3 – между ул. „Битоля“ и ул. „Ванче Михайлов“ - 42 бр. места „Синя зона“;
 11.  Паркинг №4 – мeжду ул. „Битоля“ и ул. „Дрин“-43бр. места „Синя зона“;
 12.  Паркинг №5 – от ул. „София“ - 70 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 13.  Паркинг №6 – от ул. „Янтра“ - 13 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 14.  Паркинг №7 – между ул. „Янтра“ и ул. „Места“ - 6 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 15.  Паркинг №8 – успоредно на  ул. „Янтра“ - 79 бр. места „Синя зона“ и 4 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 16.  Паркинг №9 – успоредно на ул. „Ванче Михайлов“ - 70 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания.“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9887 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ 

РЕШЕНИЕ:

 

§ 1: Текстът на чл.10, ал.4 се изменя и придобива следното съдържание:

„В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.10 ал.1, комисия в състав от 5 члена, включваща двама представители от общинска администрация, назначени със заповед на кмета на община Бургас, един представител на ОП “Спортни имоти“ и председателите на Постоянните комисии по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, и по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас, разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи. Комисията избира от своя състав председател, а поне един от нейните членове следва да бъде правоспособен юрист.“

§ 2: Навсякъде в Наредбата, текстът „Комисията по чл. 10 от Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове“ се заменя с текста „Комисията по чл. 10 ал. 4“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9886 Докладна записка от Георги Дракалиев, арх. Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ И Станимир Апостолов – общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда реда за  подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас, както и правата и задълженията на общинските органи, юридическите и физическите лица, във връзка с това.

Чл. 2. Паметник е недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на хора, събития и постижения с принос към общочовешките ценности, към световното и националното развитие и към развитието на община Бургас, в частност, който изразява признателността на населението от общината към тяхното дело и значимост, и представлява мемориален обект по смисъла на § 5, т. 69 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Чл. 3. За изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметник е необходимо:

1. Писмено предложение до Общински съвет - Бургас;

2. Решение на Общински съвет - Бургас.

Чл. 4. Писменото предложение до Общинския съвет представлява мотивирано искане от:

1. Кмета на общината;

2. общински съветници;

3. Кметове на населени места;

4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и/или други организации и/или инициативни граждански комитети, представящи подписка на не по-малко от 1 000 души.

 Чл. 5. Предложението трябва да съдържа:

1. Подробни мотиви за изграждане, поставяне, преместване или премахване на паметника;

2. Задание за проектиране;

3. Подробен устройствен план (ПУП) или скица предложение за изменение на ПУП;

4. Схема за поставяне, одобрена от ЕСУТ;

5. Заверено съгласие за поставяне от собственика на имота, в случай че той не е общински;

6. Идеен проект, макет или визуализация на паметника;

7. Приблизителна количествено стойностна сметка;

8. Източник на финансиране.

Чл. 6. Предложението по чл. 5, трябва да бъде придружено от протокол - становище на Експертен  съвет по устройство на територията, в който се включват: художници, архитекти, дейци на културата, историци, общественици и др.

Чл. 7. Ако имотът, върху който ще се постави паметника, мемориалния знак или художествената пластика, е частна или държавна собственост, задължително се учредява безвъзмездно право на строеж от неговия собственик.

Чл. 8. Инвестиционните проекти за изграждане и поставяне в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии на паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и елементи и други свързани с исторически събития и/или личности, а така също и военни паметници , както и тяхното преместване и премахване се извършва при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за културното наследство и Закона за военните паметници.

Чл. 9. (1) В случаите, в които Община Бургас участва със собствени средства в проектирането и/или изграждането на паметника, мемориалния знак или художествената пластика, авторът им се определя след конкурс, обявен от кмета на общината, по решение на Общински съвет. В журито се включват художници, архитекти, дейци на културата, общественици и др., а резултатите от конкурса се обнародват в поне един местен ежедневник.

 (2) В случаите, когато Община Бургас не участва със собствени средства в проектирането и/или изграждането на паметника, мемориалния знак или художествената пластика, не се провежда конкурс, като органът по чл. 6 представя становище за избраното местоположение на съоръжението, художествената му стойност и синтеза с градската среда.

Чл. 10. (1) Проектите за паметници се публикуват на интернет страницата на общината, а техен макет или визуализация се излага на обществено достъпно място в продължение на един месец от датата на внасяне на предложението, с оглед провеждане на обществено обсъждане, проведено съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

      (2) Протоколът от общественото обсъждане се прилага към изискуемите документи по чл. 5.

Чл. 11. Предложението за изграждане, поставяне, преместване или премахване на паметник се обсъжда на съвместно заседание на Постоянните комисии по „Култура и читалищна дейност”, „Устройство на територията” и „Образование и вероизповедания”, които изготвят общ проект за решение. Проектът се внася  за разглеждане в Общински съвет от председателя на Постоянната комисия по  „Култура и читалищна дейност“.

Чл. 12. (1) Решението на Общинския съвет за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства, в урбанизирани и извънселищни територии на територията на община Бургас, се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи не по-рано от 1 година. 

(2) С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса за източника на финансиране и необходимите средства за изграждане на паметника.

Чл. 13. (1) Кметът на общината изготвя и поддържа регистър на паметниците на територията на общината. Регистърът се утвърждава от Общинския съвет.

(2) Кметът на общината или упълномощено от него лице упражнява контрол по изграждането и пряко отговаря за ремонта, стопанисването и опазването на паметниците, мемориалните знаци или художествените пластики, на територията на общината.

Чл. 14.  Изграждането на  паметник, мемориален знак или художествена пластика се извършва на база:

1. Действащ ПУП, за който са проведени процедури, предвидени в глава седма, раздел III и IV от Закона за устройство на територията, за създаване, обявяване и одобряване на устройствени планове.

2. Одобрен инвестиционен проект, за който са проведени процедури предвидени в глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията, за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти.

3. Разрешение за строеж, за което са проведени процедури съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

Чл. 15.  (1) Изискванията по чл. 5, т. 2 и 3, чл. 7, чл. 9, чл.10 и чл. 14 не се прилагат при поставяне на паметни плочи.

(2) Изискванията по чл. 5, т. 2, 3, 4, 5 и 6 не се прилагат при премахване на паметници, монументи и паметни плочи.

(3) Изискванията по чл. 3 не се прилагат при изготвяне от общинската администрация на служебни проекти за благоустрояване.

Чл. 16. Всички паметници, мемориални знаци или художествени пластики са публична общинска собственост при спазване на закона за авторското право и сродните му права.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 2. За неуредени в настоящия правилник въпроси Общинският съвет приема отделни решения.

§ 3. Правилникът е приет на заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 31 март 2020 г. и влиза в сила след изтичане на срока за контрол за законосъобразност от страна на Областния управител.

§4. Този правилник отменя: Правилник за реда и условията за подаване на предложения и взимане на решения за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас, приет с решение на Общински съвет –Бургас по т. 4, Протокол №34/25.03.2014 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9888 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“, съгласно приложения проект.
 2. Отменя Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“, приети с Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол № 24/ 28.02.2017г.
 3. Средствата, предвидени в §50 от бюджета на Община Бургас за 2020г., приет с Решение по т.25 / Протокол № 6 от проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас да бъдат разпределяни по реда на настоящите правила.

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

 

Раздел І

Общи положения

 

Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за финансово подпомагане от бюджета на Община Бургас за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти от бургаските учебни заведения с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“.

 Чл. 2. (1)  Финансовото подпомагане по Общинска програма „Бургаски деца“ има за цел, чрез система от мерки, да насърчи и подкрепи творческите заложби на изявени ученици, да гарантира развитието на техните дарби и да им даде възможности за изява.

(2) Финансовото подпомагане по Общинска програма „Успешни студенти“ има за цел осигуряване на подкрепа и повишаване мотивацията на студенти от бургаски висши учебни заведения в процеса на обучението им.

Чл. 3. (1) Финансовите средства за подпомагане по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се приемат ежегодно от Общинския съвет с бюджета на Община Бургас. 

(2) Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се публикуват на интернет страницата на Община Бургас.

 Чл. 4. (1) Право на кандидатстване по Общинска програма „Бургаски деца“ има всеки ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на територията на Община Бургас, класиран до трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви, включени в Общинска програма „Бургаски деца“;

(2)  Ежегодно до 15 април Кметът на Община Бургас утвърждава Общинска програма „Бургаски деца“, след съгласуването й с Началника на Регионално управление на образованието – гр. Бургас.

(3) В програмата по ал. 1 са посочени конкурси, състезания, олимпиади, и други прояви от местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на образованието, науката и изкуството, за които може да бъде получено финансовото подпомагане по чл. 6 от тези правила.

Чл.5 (1) Право да кандидатстват по Общинска програма „Успешни студенти“  имат студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по специалност, за която се предвижда обучение само за степен "Магистър". 

(2) Студенти, които се обучават едновременно по две специалности (основна и допълнителна) не могат да кандидатстват за допълнителната, а имат право да кандидатстват само по основната специалност.

(3) Ежегодно до 1 февруари Кметът на Община Бургас утвърждава Общинска програма „Успешни студенти“, след съгласуване с ректорите на бургаските висши учебни заведения.

(4) В Общинска програма „Успешни студенти“ са посочени специалностите и разпределението им по квоти и размерът на семестриалната стипендия. За изчисляване на разпределението на квотите за отпускане на стипендии се използват предложените от академичните ръководства на университетите на територията на Община Бургас приоритетни професионални направления и броят на студентите в тях.

(5) В случай че квотите от дадена специалност бъдат незаети, след решение на комисията средствата могат да бъдат пренасочени и разходвани за други специалности.

Чл. 6. Видовете мерки за финансово подпомагане по тези правила са:

          1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“;

2. Еднократна финансова награда;

3. Финансово подпомагане на ученици за транспорт при участия в международни прояви;

3. Семестриална стипендия „Успешни студенти“;

4. Награда „Студент на годината“;

5. Награда „Ученик на годината“.

Чл. 7. Организационно-административното обслужване по тези правила се извършва от Дирекция „Образование и демографски въпроси” при Община Бургас.

 

Раздел ІІ

Условия и ред за кандидатстване за финансово подпомагане

 

Чл. 8. (1) Учениците и студентите, желаещи да получат финансово подпомагане от Община Бургас по реда на тези правила, подават мотивирано заявление по съответния образец /Приложение №1 или Приложение №2/.

(2) Заявлението се подава от:

1. ученик, навършил 16 години;

2. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за ученика;

3. директора на училището - в случаите на колективни прояви;

4. студент, обучаващи се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационна степени „бакалавър“ или по специалност, за която се предвижда обучение само за степен "Магистър".

(3) Към заявлението се прилагат посочените в съответното приложение документи.

(4) Заявлението се подава в деловодството на Община Бургас.

Чл. 9. (1) Заявлението се подава в срок до 1 месец от възникване на основанието за получаване на финансово подпомагане по чл. 6, т. 1 и т. 2 и минимум 2 месец преди това по чл. 6, т. 3.

 (2) Заявлението за семестриална стипендия се подава в срок до 1 месец от записването на студента за първи или следващ семестър.

Чл. 10. (1) Средствата по програмите се управляват и разпределят от експертна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Бургас.

(2) Комисията е в състав от девет членове и включва: Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални и младежки дейности“ при Община Бургас, правоспособен юрист от Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, представител на Дирекция „Образование и демографски въпроси“ или представител на Дирекция „Култура и връзки с обществеността”, трима представители на „Постоянна комисия по образование и вероизповедания” към Общински съвет – Бургас и трима представители на „Постоянна комисия по култура и читалищна дейност” към Общински съвет – Бургас.

(3) Представителите на постоянните комисии се определят с решение на Общински съвет– Бургас.

(4) Комисията на първото си заседание избира от своя състав председател.

(5) Комисията заседава ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете й.

(6) Комисията приема решения с обикновено мнозинство.

(7) За своята работа комисията не получава възнаграждение.

(8) Комисията разглежда постъпилите заявления за отпускане на финансово подпомагане веднъж месечно.

(9) В срок до 10 календарни дни от приключване на работата си, комисията предоставя протокол от заседанието си за утвърждаване на Кмета на Община Бургас и за сведение на Председателя на Общински съвет – Бургас.

Чл. 11. Всеки ученик може да получи финансово подпомагане и за трите мерки по чл. 6, т. 1, 2, 3, в рамките на календарната година.

Чл. 12. (1) По отношение на ученици не се допуска двойно финансиране за едно и също постижение и/или мероприятие и кандидатстване по мярка, за която вече е получено подпомагане в рамките на една календарна година. 

 (2) Не се допуска получаване на едногодишна стипендия „Бургаски деца“ по чл. 6, т. 1 от ученици, които получават годишна стипендия по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003г, в сила от 25.04.2014г.

 (3) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ може да бъде получена за всеки семестър от съответната учебна година.

Чл. 13. (1) Изплащането на финансовото подпомагане по чл. 6, т. 1, 2, 3 се извършва от училището, в което е записан ученикът;

(2) Изплащането на семестриална стипендия „Успешни студенти“ се извършва от съответния университет, в който се обучава студентът.

Чл. 14. (1) Едногодишна стипендията „Бургаски деца“ е годишна стипендия и се присъжда на ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на територията на Община Бургас, класиран на първо, второ или трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви, включени в Общинска програма „Бургаски деца“ за съответната календарна година.

(2) Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена наградата.

(3) Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ се отпуска за период от 12 календарни месеца. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ за учениците в XII клас се изплаща за месеците до завършване на учебната година.

Чл. 15. (1) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска на студент, обучаващ се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение, който е постигнал минимален успех много добър 5,00, има постижения в областта на науката и  се включва в инициативи и кампании с обществено значение.

(2) Студентите имат правото да кандидатстват за получаване на семестриална стипендия  след записване за първи или следващ семестър;

(3) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска за един семестър.

Чл. 16. (1) Награда „Ученик на годината“ се връчва на официална церемония за награждаване на изявени ученици.

(2) По предложение на директора на училището или на експертната комисия се номинират за награждаване ученици в следните категории:

 1. „Изкуства“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;
 2. „Математика и природни науки“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;
 3. „Хуманитарни науки“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас.      

Чл. 17. (1) Награда „Студент на годината“ се връчва на официална церемония за награждаване на студенти, постигнали значими резултати в обучението или в научната дейност.

Чл. 18. (1) Учениците и студентите губят правото си на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си;

2. имат наложено наказание с решение на Педагогическия или Академичния съвет – до заличаване на наказанието;

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тези правила се приемат на основание чл. 12, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

§2. С приемането на тези правила се отменят правилата, приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол № 24/ 28.02.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

                                                                                              към чл. 8, ал.1

 

№ ......................./............... г.

 

ДО

 

 

..................................................

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за финансово подпомагане на ученици

 

Днес, .............. г., ............................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

- ученик;

- родител;

- настойник/попечител;

- лице, полагащо грижи за детето;

- директор на училище

лична карта № ................................................, издадена на…………………………………..

от ......................................., ЕГН ........................., месторождение: ........................................,

постоянен адрес: ........................................................................................................................,

тел. ............................., настоящ адрес.......................................................................................

 

На основание Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Бургаски деца“ и общинска програма „Успешни студенти“, отправям искане за предоставяне на финансово подпомагане на:

...................................................................................................., ЕГН .......................................,

                 (име, презиме, фамилия на ученика)

......................................................................................................................................................,

(настоящ адрес на ученика)

......................................................................................................................................................

(ученик в училище/клас)

за:

1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ по чл. 6, т. 1;

2. Еднократна финансова награда по чл. 6, т. 2;

3. Финансово подпомагане на ученици за транспорт при участия в международни прояви по чл. 6, т. 3;

 

Мотиви:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прилагам следните документи:

За т. 1 и т. 2:

1.1. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;

1.2. служебна бележка от училището, удостоверяваща, че кандидатът е ученик и няма наложени наказания от педагогическия съвет на училището през съответната учебна година;

За т. 3:

2.1. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;

2.2. Служебна бележка от училището, удостоверяваща, че кандидатът е ученик и няма наложени наказания от педагогическия съвет на училището през съответната учебна година;

2.3. Покана или друг документ за участие в международни прояви, в случаите по чл. 6, т. 3.

 

 

 

 

Гр. (с.) .............................

 

Подпис: ………………

Дата ............................. г.

 

 

 

 

 

Приложение №2

                                                                                              към чл. 8, ал.1

 

№ ......................./............... г.

 

ДО

 

 

..................................................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за финансово подпомагане на студенти

 

Днес, .............. г., ............................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

- студент

Университет …………………………………………………………………………….

Специалност ………………………………………………….. курс …………………….

 

лична карта № ................................................, издадена на…………………………………..

от ......................................., ЕГН ........................., месторождение: ........................................,

постоянен адрес: ........................................................................................................................,

тел. ............................., настоящ адрес.......................................................................................

 

На основание Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Бургаски деца“ и общинска програма „Успешни студенти“, отправям искане за предоставяне на семестриална стипендия за ………………………… семестър на учебната …………….г. 

 

Мотиви: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прилагам следните документи:

1. Служебна бележка от университета, удостоверяваща че студентът е записан за съответния семестър в редовна форма на обучение и семестриалния му успех, както и средния успех от следването;

2. Документ за участие в национални и университетски научно-изследователски проекти, международни форуми и научни конференции с публикации;

3. Сертификати за владеене на чужд език;

4. Документ /грамота, сертификат/ за доброволческо участие в обществени мероприятия;

5. Участие в научни публикации /копие или препратка към публикацията/.

 

 

 

Гр. (с.) .............................

 

Подпис: ………………

Дата ............................. г.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9893 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: “Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по процедура BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив ” по процедура BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци” по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 — 2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет — Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение за: „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д”, ж. р. „Меден рудник”, УПИ VIII, кв. 151, гр. Бургас”, по процедура BG05M9ОP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9869 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проектно предложение в етап на оценка, подадено от ПФА „Странджа“ по първа програма за набиране на проектни предложения по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет Бургас одобрява „Академия Рейкявик – Исландия“ в качеството на партньор на ПФА „Странджа“ по проектно предложение с Рег. №:BGCULTURE-2.001-0020-M001, първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

           2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУППРЗ) за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв6 и кв. 7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А)

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1, чл. 124а, ал. 1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А), както следва: 07079.2.1751, 07079.2.1756, 07079.2.2647, 07076.2.2643, 07079.2.2644, 07079.2.2645, 07079.2.2646, 07079.2.2649, 07079.2.1955, 07079.2.1956, 07079.2.1957, 07079.2.1958, 07079.2.1959, 07079.2.1960, 07079.2.2267, 07079.2.2268, 07079.2.2269, 07079.2.2270, 07079.2.1967, 07079.2.1969, 07079.2.1970, 07079.2.1971, 07079.2.1972, 07079.2.1973, 07079.2.1974, 07079.2.1975, 07079.2.1976, 07079.2.1977, 07079.2.1978, 07079.2.2586, 07079.2.1752, 07079.2.1755, 07079.2.1962, 07079.2.1964, 07079.2.1965, 07079.2.1966, 07079.2.1968, 07079.2.2648, 07079.2.21963, 07079.2.2020 по КК на гр. Бургас, с което при максимално съобразяване с местоположението на ПИ по КК, с наличния сграден фонд, документите за собственост, предвижданията на действащ ПУР, се преконфигурират обслужващи улици, квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се преконфигурират в нови квартали 20, 20а, 21 и 22 и се обособяват УПИ, с приложена редукция по реда на чл.16 от ЗУТ, отредени за проектни ПИ по КК, с функционално отреждане и предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 13/Смф2, подробно описани в матрици и таблица, съгласно приложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от настоящето решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9896 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот – държавна собственост, находящ се в  ПЗ Меден Рудник, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху 11799/321807 кв.м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.665.159, целият с площ 321807 кв.м, актуван с АЧДС №5319/24.01.2011г. и Акт за поправка №9252/22.01.2011г. за частна държавна собственост, върху който са образувани нови ПИ, представляващи:

1. ПИ с проектен идентификатор 07079.665.232 с проектна площ 11127 кв.м, образуван от ПИ с идентификатор  07079.665.159 по действащи КККР на гр. Бургас, с предвидено отреждане за второстепенна улица и паркинг по одобрен ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР с Решение № 48-15/25.09.2018 год. на Общински съвет – Бургас;

2. ПИ с проектен идентификатор 07079.665.225 с проектна площ 672 кв.м, образуван от ПИ с идентификатор  07079.665.159 по действащи КККР на гр. Бургас, с предвидено отреждане „за обществено обслужване и техническа инфраструктура“ по одобрен ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР с Решение № 48-15/25.09.2018 год. на Общински съвет – Бургас;

II. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.I.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9901 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ, кв. 32 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се учреди на „БУРГАСЦВЕТ – 90 ТАНЕВ“ ЕООД, ЕИК 102833771, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Богориди“ №16, представлявано от В. В. Т., възмездно безсрочно право на строеж в недвижим имот, актуван с Акт №9058/ 22.08.2018г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ (три римско), кв. 32 (тридесет и две) по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас, при граници: североизток, югоизток и югозапад - УПИ ІІ, северозапад – улица с о.т. 1204 – о.т. 1425, целият с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м, отреден „За обществено обслужване“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.602.630 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка шест три нула) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: ПИ 07079.602.134, ПИ 07079.602.133, целият с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м, за построения в него обект с траен градоустройствен статут, представляващ едноетажна сграда за обществено обслужване – „Магазин за цветя“, със застроена площ – 45,85 (четиридесет и пет цяло осемдесет и пет) кв.м, отразена с идентификатор 07079.602.630.2 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка шест три нула точка две) в одобрените КККР на гр. Бургас, със застроена площ 54 (петдесет и четири) кв.м, за сумата от  15 640 (петнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

2. Да се учреди на М. И. Ш. възмездно безсрочно право на строеж в недвижим имот, актуван с Акт №9058/22.08.2018г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ (три римско), кв. 32 (тридесет и две) по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас, при граници: североизток, югоизток и югозапад - УПИ ІІ, северозапад – улица с о.т. 1204 – о.т. 1425, целият с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м, отреден „За обществено обслужване“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.602.630 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка шест три нула) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: ПИ 07079.602.134, ПИ 07079.602.133, целият с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м, за построения в него обект с траен градоустройствен статут, представляващ едноетажна сграда за обществено обслужване – „Павилион за канцеларски и книжарски материали“, със застроена площ – 26,16 (двадесет и шест цяло и шестнадесет) кв.м, отразена с идентификатор 07079.602.630.1 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка шест три нула точка едно) в одобрените КККР на гр. Бургас, със застроена площ 24 (двадесет и четири) кв.м, за сумата от  8 920 (осем хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС.

            3. Да се учреди на П. С. К. възмездно безсрочно право на строеж в недвижим имот, актуван с Акт №9058/ 22.08.2018г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ (три римско), кв. 32 (тридесет и две) по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас, при граници: североизток, югоизток и югозапад - УПИ ІІ, северозапад – улица с о.т. 1204 – о.т. 1425, целият с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м, отреден „За обществено обслужване“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.602.630 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка шест три нула) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: ПИ 07079.602.134, ПИ 07079.602.133, целият с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м, за построения в него обект с траен градоустройствен статут, представляващ едноетажна сграда за обществено обслужване – „Павилион за аптека“, със застроена площ – 26,16 (двадесет и шест цяло и шестнадесет) кв.м, отразена с идентификатор 07079.602.630.3 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка шест три нула точка три) в одобрените КККР на гр. Бургас, със застроена площ 24 (двадесет и четири) кв.м, за сумата от  8 920 (осем хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9903 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.304 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на 334,50 / 731,81 (триста тридесет и четири цяло и петдесет стотни от седемстотин тридесет и едно цяло и осемдесет и една стотни) кв.м идеални части от недвижим имот, актуван с Акт №4535/06.03.2007г. за частна общинска собственост, представляващ идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ (две римско) в кв. 7 (седем), целият с площ 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв.м., отреден „за жилищно застрояване“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, при граници: северозапад – УПИ ХІІ; североизток – улица; югоизток – УПИ ІІІ-36; югозапад – УПИ ХІІ, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.304 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула четири), целият с площ 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв.м по одобрени Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при граници на целия имот: 07079.620.43, 07079.620.305, 07079.620.53, припадащи се към самостоятелни обекти в двуетажната масивна жилищна сграда построена в имота, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови“, кв. Работнически жилища, блок 1, собственост на физически и юридически лица, разпределени както следва:

І. Да се продадат на М. К. В. и С. К. Д като собственици при квоти - 1/8 ид. части за първия и 7/8 ид. части за втория, на СОС с идентификатор 07079.620.304.1.13 - общо 8,628 % (осем цяло и шестстотин двадесет и осем хилядни процента) ид. части, равняващи се на 75,41/874 кв.м ид. части (седемдесет и пет цяло и четиридесет и една стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м. ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, съответно на М. К. В. - 1/8 ид. части от 75,41 кв. м ид. ч., равняващи се на 9,43/874 кв.м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.620.304 по КК, с пазарна стойност 8 695 (осем хиляди шестстотин деветдесет и пет лева) лв., без ДДС и на С. К. Д. - 7/8 ид. части от 75,41 кв.м ид. ч., равняващи се на 65,98/874 кв. м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.620.304 по КК, с пазарна стойност 60 840 (шестдесет хиляди осемстотин и четиридесет лева) лв., без ДДС.

            ІІ. Да се продадат на „СИТИ БИЛД“ ЕООД, с ЕИК 102929894 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Оборище № 2, ет. 3, представлявано от Х. Т. Т. – Управител, като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.304.1.2 - 8,166 % (осем цяло и сто шестдесет и шест хилядни процента) ид. части, равняващи се на 71,37/874 (седемдесет и едно цяло и тридесет и седем стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 65 810 (шестдесет и пет хиляди осемстотин и десет лева) лв., без ДДС.

ІІІ. Да се продадат на П. В. Т. като собственик на 1/2 ид. части от СОС с идентификатор 07079.620.304.1.5 – 1/2 от 7,953 % (седем цяло и деветстотин петдесет и три хилядни процента) ид. части, равняващи се на 34,76/874 кв.м ид. части (тридесет и четири цяло и седемдесет и шест стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 32 052 (тридесет и две хиляди и петдесет и два лева) лв., без ДДС;

ІV. Да се продадат на Й. Т. Т. като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.304.1.12 – 8,703 % (осем цяло и седемстотин и три хилядни процента) ид. части, равняващи се на 76,06/874 (седемдесет и шест цяло и нула шест стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 70 135 (седемдесет хиляди сто тридесет и пет) лв., без ДДС;

V. Да се продадат на М. Б. Д. като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.304.1.8 – 8,799 % (осем цяло и седемстотин деветдесет и девет хилядни процента) ид. части, равняващи се на 76,90/874 (седемдесет и шест цяло и деветдесет стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 70 910 (седемдесет хиляди деветстотин и десет лева) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета с решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), в Раздел І. „Продажба на общински имоти, чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нова точка: УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, с площ 1822 кв. м, отреден за складово – производствени дейности.
 2. Да се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, на недвижим имот, актуван с Акт № 9355/10.03.2020 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, с площ 1822 кв. м, отреден за складово – производствени дейности, при граници: север – УПИ II-627, изток – улица, юг – тупик, запад - УПИ I-733, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас, с площ 1821 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, при съседи: 07079.605.734, 07079.605.386, 07079.605.627, 07079.605.733, с начална конкурсна цена в размер на 136 900(сто тридесет и шест хиляди и деветстотин )лева, без ДДС, при стъпка за наддаване 10 (десет) % от началната конкурсна цена, без ДДС, равняваща се на 13 690(тринадесет хиляди, шестотин и деветдесет) лева, без ДДС.

ІIІ. МИНИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ЗА КОЕТО ТЕ ПРЕДСТАВЯТ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ:

1. Да бъде предложен размер на първоначалната инвестиция, свързана с изграждане и оборудване на производствени помещения, не по-малък от 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) лева, като участникът представи референции или други доказателства за финансови възможности за изпълнение на предложената инвестиция;

2. Да се предложи разкриване на  минимум  6 (шест) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да се осигури предложеният брой работни места по трудов договор в изградения обект и да се поддържат за срок не по-кратък от 5 (пет) години;

4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора, да се изготви и представи в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;

5. Да се започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 6 месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Да се завърши строителството на обекта и да се въведе в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да не се извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години;

8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

 1. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОФЕРТИТЕ:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер от 136 900(сто тридесет и шест хиляди и деветстотин )лева, без ДДС;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) лева;

3. Брой осигурени работни места, след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба,  не по-малко от 6 (шест), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 (пет) години.

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА:

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

1. К1 –  Цена  (конкурсна  цена в лева, без ДДС) – не по-ниска от 136 900(сто тридесет и шест хиляди и деветстотин )лева, без ДДС, без ДДС.

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц  х 50

         Ц (макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц (макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

 

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по - малка от 550 000 (петстотин и петдесет хиляди)лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И  х 25

         И (макс.),

където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И (макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

 

3. К3– Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 (пет) години – не по - малко от 6 (шест) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К4 = Р  х 25

        Р(макс.),

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N4=0,25

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3

 

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.

ІV. В ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ МИНИМУМ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КУПУВАЧА:

1. Да не извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години;

2. Изграденият обект да се използва само за дейността, съгласно предназначението на имота по одобрен ПУП-ПРЗ;

3. Да изготви и представи в Община Бургас проектна документация в 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора;

4. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Максимален срок за реализация на инвестицията – 36 (тридесет и шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове;

8. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на горепосочените условия;

9. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора за продажба на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок да става само след изрично съгласие на Общински съвет – Бургас;

10. При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият да се прекратява по право;

11. Да се предвидят неустойки в размер минимум – 30 (тридесет) % от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота, след предложения срок);

12. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30 (тридесет) % от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

13. Да се предвиди неустойка от минимум 30 (тридесет) % от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХІІІ-13 и УПИ ХІV-13 в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Драганово, община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет–Бургас, на недвижими имоти, представляващи:

- УПИ ХІІІ-13 (тринадесет римско, отреден за имот с планоснимачен номер тринадесет) в кв.4 (четири) по действащия ПУП-ПРЗ на с. Драганово, община Бургас, целият с площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв.м, с отреждане „за жилищно строителство“, при граници: североизток – УПИ І, югоизток – УПИ ХІ-общ. и УПИ ХІІ-14, югозапад – ул. „Първа“, северозапад – УПИ ХІV-13, отразен като ПИ с идентификатор 23090.501.226 (две три нула девет нула точка пет нула едно точка две две шест) и с площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв.м в КККР на с. Драганово, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-456/03.07.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 23090.501.14, 23090.501.361, 23090.501.225, 23090.501.231 и 23090.501.227, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9285/ 13.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 152, том 51, Вх. рег.№ 16874 от 19.12.2019 г., с начална тръжна цена в размер на 6620 (шест хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС и

- УПИ ХІV-13 (четиринадесет римско, отреден за имот с планоснимачен номер тринадесет) в кв.4 (четири) по действащия ПУП-ПРЗ на с. Драганово, община Бургас, целият с площ 564 (петстотин шестдесет и четири) кв.м, с отреждане „за жилищно строителство“, при граници: североизток и северозапад – УПИ І, югоизток – УПИ ХІІІ-13, югозапад – ул. „Първа“, отразен като ПИ с идентификатор 23090.501.227 (две три нула девет нула точка пет нула едно точка две две седем) и с площ 564 (петстотин шестдесет и четири) кв.м в КККР на с. Драганово, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-456/03.07.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 23090.501.226, 23090.501.361 и 23090.501.231, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9286/12.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 110, том 51, Вх. рег.№ 16810 от 19.12.2019 г., с начална тръжна цена в размер на 6980 (шест хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9895 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 131/631 кв.м ид. части от УПИ I – 50 в кв. 1, целият с площ 631 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Х. Г. Б. чрез продажба на 131/631 (сто тридесет и един от шестстотин тридесет и един) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9282/12.11.2019г. за частна общинска собственост,  представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) І-50 (едно римско за имот с планоснимачен номер петдесет) в кв. 1 (едно), целият с площ 631 (шестстотин тридесет и един) кв.м, отреден "за жилищно строителство"  по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад – УПИ ХХІХ-51; изток – УПИ ІІ-52; югоизток – УПИ ХХVІІІ-48,49; югозапад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.50 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка пет нула), целият с площ 631 (шестстотин тридесет и един) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3058, 07079.705.49, 07079.705.52, 07079.705.51, за сумата от 7 300 (седем хиляди и триста) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9897 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ – VII и УПИ VIII в квартал 55 по ПУП-ПРЗ НА кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

РЕШЕНИЕ:

 

         Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и физическите лица:  Я. А. С., И. М. С., Д. П. С. и С. П. С. чрез продажба на общинските  идеални части от недвижими имоти,  при равни квоти за всеки от тях, както следва:

- 23/548 (двадесет и три от петстотин четиридесет и осем) кв.м. идеални части от УПИ VІІ-645 (седем римско),  целият  с  площ 548 (петстотин четиридесет и осем) кв.м., в квартал 55 (петдесет и пет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, актуван с Акт №9265/01.11.2019г. за частна общинска собственост, при граници: север – улица, изток – УПИ VІІІ, юг-УПИ ХІV и УПИ ХІ и запад- УПИ VІ, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.645 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка шест четири пет), с площ 547 (петстотин четиридесет и седем) кв.м. по одобрена КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.644, 07079.820.914, 07079.820.643, 07079.820.649 и 07079.820.646, за сумата 4810 (четири хиляди осемстотин и десет) лева, без ДДС;

и

 -70/595 (седемдесет от петстотин деветдесет и пет) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот VІІІ-432 (осем римско),  целият  с  площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м., в квартал 55 (петдесет и пет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, актуван с Акт №9266/01.11.2019г. за частна общинска собственост, при граници: север – улица, изток- УПИ ІХ и УПИ Х,  юг-УПИ ХІ и запад-УПИ VІІ, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.646 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка шест четири шест), с площ 598 (петстотин деветдесет и осем) кв.м. по одобрена КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.645, 07079.820.914, 07079.820.649, 07079.820.648 и 07079.820.647, за сумата 14630 (четиринадесет хиляди шестстотин и тридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9900 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV, кв. 95 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и ЕТ „Супергаз – Иван Стоянов“, рег. по ф.д. №700 по описа на БОС за 2003г., седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Батак“ № 24, ет.2, Булстат 102837660, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9328/20.01.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 134/5488 кв.м идеални части от УПИ IV, кв. 95, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 5488 кв.м, отреден „за складова база и галванотехническа работилница“, при граници: север – улица „Арбанаси“, изток – улица „Младост“, юг – улица „Лом“, запад – УПИ ІІІ и УПИ V, отразен като ПИ с идентификатор 07079.826.572, с площ 5491 кв.м,  при съседи: 07079.826.273, 07079.826.523, 07079.826.441, 07079.826.433, 07079.826.279 по одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 6655 лева (шест хиляди шестстотин петдесет и пет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9902 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/610 кв.м идеални части от УПИ ХІ-878 в кв. 63, целият с площ 610 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. Д. И. чрез продажба на 10/610 (десет от шестстотин и десет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9281/12.11.2019г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-878 (единадесет римско за имот планоснимачен номер осемстотин седемдесет и осем) в кв. 63 (шестдесет и три), целият с площ 610 (шестстотин и десет) кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници на целия имот: северозапад - УПИ ХІІ-879,880; североизток - УПИ VІІ-873,874,875; югоизток - УПИ ІХ-875, УПИ Х-877; югозапад - ул. "Пирин", отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.878 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка осем седем осем), целият с площ 610 (шестстотин и десет) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 070709.705.877, 07079.705.875, 07079.705.874, 07079.705.879, 07079.705.4015, за сумата от 600 (шестстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – ПИ с идентификатор 07079.827.24 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и „Водконсулт – Йорданов“ ЕООД, с ЕИК 200147970, чрез Р. Х. Й., в качеството му на управител, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9238/27.08.2019г. за частна общинска собственост, представляващи 21/1423 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.827.24, целият с площ 1423 кв.м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.827.57, 07079.827.100, 07079.827.23, за сумата от 450 лева(четиристотин и петдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 29/1030 кв.м идеални части  от УПИVII – 1172 в кв.89 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. Й. К. чрез продажба на 29/1030 кв.м ид. части от недвижим имот, актувани с Акт №8988/05.07.2018г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-1172 (седем римско за имот планоснимачен номер хиляда сто седемдесет и две), целият с площ 1030 (хиляда и тридесет) кв.м в кв. 89 (осемдесет и девет), отреден "за жилищно строителство" по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници: северозапад – УПИ VІ-1173 и УПИ ІІІ-1169; североизток – улица; югоизток – VІІІ-1171 и УПИ ІХ-1171; югозапад – УПИ ІІІ-1169, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4072 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула седем две), целият с площ 1030 (хиляда и тридесет) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1809, 07079.705.4017, 07079.705.1171, 07079.705.1173 и 07079.705.1812, за сумата от 1750 (хиляда седемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9906 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  ІV. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по

т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), със следните имоти:

1.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, представляваща обект № 5, с площ 173,20 кв. м;

2.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, представляваща обект № 16, с площ 16,60 кв. м;

3.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, представляваща обект № 17, с площ 17,63 кв. м;

4.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, представляваща обект № 20, с площ 14,06 кв. м;

5.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, представляваща обект № 21, с площ 14,06 кв. м;

6.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, представляваща обект № 22, с площ 14,06 кв. м;

7.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, представляваща обект № 4, с площ 16,80 кв. м;

8.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, представляваща обект № 5, с площ 12,50 кв. м;

9.  Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, представляваща обект № 6, с площ 37,00 кв. м.

 1. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните обособени обекти – публична общинска собственост: 
 1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 173,20 кв. м, разположен на кота +1.53, при граници: север - външен зид, изток – вход, юг – зала № 1, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 091,16 лева (хиляда деветдесет и един лв. и шестнадесет ст.), без ДДС.
 2. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 16, с площ 16,60 кв. м, при граници: север – коридор, изток – коридор, юг – зала № 1, запад – помещение № 17, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 104,58 лева (сто и четири лв. и петдесет и осем ст.), без ДДС.
 3. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 17, с площ 17,63 кв. м, при граници: : север – коридор, изток – обект № 16, юг – зала № 1, запад – помещение № 18, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 111,06 лева (сто и единадесет лв. и шест ст.), без ДДС.
 4. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 20, с площ 14,06 кв. м, при граници: север – коридор, изток – вход към залата, юг – коридор, запад – вход към залата, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС.
 5. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 21, с площ 14,06 кв. м, при граници: север –  фоайе, изток – обект № 22, юг – коридор, запад – вход на спортната зала, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС.
 6. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 22, с площ 14,06 кв. м, при граници: север –  фоайе, изток – вход на спортната зала, юг – коридор, запад – обект № 21, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС.
 7. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. „Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 4, с площ 16,80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – обект № 5, юг – външен зид, запад - входно преддверие, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,07 лева (сто и деветнадесет лв. и седем ст.), без ДДС.
 8. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. „Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 12,50 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – фоайе, юг – външен зид, запад - обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88, 59 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и девет ст.), без ДДС.
 9. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. „Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 6, с площ 37,00 кв. м, при граници: север – зала, изток – вход към залата, юг – фоайе, запад – обект № 7, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 262,23 лева (двеста шестдесет и два лв. и двадесет и три ст.), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, разположена на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР на град Бургас, на „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“ – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, на „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“, ЕИК 175962518, със седалище и адрес на управление: град Бургас, бул. „Демокрация“ № 46, представлявано от В. С. Андонова – председател на Управителния съвет, обособена част от имот – частна общинска собственост, бивше кафе, с площ 70,95 кв. м, ведно с ½ идеални части от сервизни помещения: санитарен възел, целият с площ 0,92 кв. м и преддверие с площ 2,95 кв. м, разположени на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР на град Бургас, със застоена площ 229 кв. м, построена в ПИ с идентификатор 07079.607.85 по КККР на град Бургас, с предназначение – спортна сграда, база, находяща се в ж.к. „Лазур“, град Бургас, при заплащане на месечен наем в размер на 125,68 лева (сто двадесет и пет лв. и шестдесет и осем ст.), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9908 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.701.303.1.1 по КККР на град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  ІV. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова точка: самостоятелен обект с идентификатор 07079.701.303.1.1 по КККР на град Бургас, разположен на първи етаж в сграда с идентификатор 07079.701.303.1 по КККР на град Бургас, с площ 147,00 кв. м, ведно с прилежаща лятна тераса с площ 105 кв. м.
 2. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, самостоятелен обект с идентификатор 07079.701.303.1.1 по КККР на град Бургас, с площ 147,00 кв. м, с предназначение на обекта: „за обществено хранене“, разположен на първи етаж в сграда с идентификатор 07079.701.303.1 по КККР на град Бургас, актувана с Акт № 7345/07.03.2013 г. за частна общинска собственост, ведно с прилежаща лятна тераса с площ 105 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 201,60 лева (двеста и един лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9898 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас“ безвъзмездно право на управление върху имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на „Център за подкрепа на личностно развитие – Бургас“ обслужващо звено в системата на образованието,  юридическо лице на бюджетна издръжка, с ЕИК 102006775, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня“ №11, представлявано от директора П. Ж. Ангелова, безвъзмездно право  на управление на част от недвижим имот,  актуван с Акт №148/02.04.1997г. за публична общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, както следва:

Част от І етаж, включващ: кабинет танцова школа, кабинет лечебна физкултура, кабинет авиомоделизъм, стая портиер, складови помещения, санитарни помещения;

Целият ІІ етаж, състоящ се от: кабинет хор, кабинет музика, кабинет изобразително изкуство, офиси администрация, складови помещения, санитарни помещения;

Описаните помещения в сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КК на гр. Бургас, изградена в ПИ с идентификатор 07079.501.84 по  КК на гр. Бургас, съответстващ на  УПИ І, отреден „За детска градина“ в кв.10 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, се предоставят за осъществяване дейността на „Център за подкрепа на личностно развитие – Бургас“, за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, за срок от 10 години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивна сграда с идентификатор 07079.618.7.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в Приморски парк – гр. Бургас, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на Национален институт по метеорология и хидрология, ЕИК 000663814, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“, представлявано от професор Х. Брънзов – Генерален директор, безвъзмездно за управление недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда – Вила, застроена както следва: първи етаж със ЗП 79,10 кв.м, втори етаж със ЗП 74,79 кв.м. и  избено помещение, застроено на 79,10 кв.м, находяща се в Приморски парк – гр. Бургас, актувана с Акт № 171/06.05.1997г. за частна общинска собственост, отразена в одобрените КККР на гр. Бургас, като сграда с идентификатор 07079.618.7.1, със застроена площ 74,00 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 07079.618.7, за срок от 10 години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Бургас, на общинско помещение, находящо се на IІ-ри етаж (трето ниво) в административна сграда на ул. „Шейново“ №24, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Бургас, с ЕИК по БУЛСТАТ 121617276, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 24, представляван от О. И. Маринов – Председател, безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години, общинско помещение – стая № 8, с площ 11,42 кв.м, находящо се на втори етаж (трето ниво) в административна сграда с идентификатор 07079.613.189.1 по одобрена КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ №24, актувано с Акт №9248/27.08.2019г. за частна общинска собственост, представляващо част от самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 07079.613.189.1.20, със застроена площ 314,23 кв.м, с предназначение „за офис“, състоящ се от три броя офиси. Стая № 8, с площ 11,42 кв.м е  част от офис № 3, целият с площ 172,55 кв.м,  при граници на обекта: стая № 7, коридор, стая № 9 и външен зид.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9905 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 95, партер до вх. А

РЕШЕНИЕ:

 

Да бъде предоставен безвъзмездно в управление на Профилирана природо-математическа гимназия /ППМГ/ „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас с ЕИК 000047498, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 19, представлявана от директор – К. П. Стоянов, за срок от 5 (пет) години, недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ подблоково помещение – занималня със застроена площ 81 кв.м, разположено на партерния етаж до вх.А в жилищна сграда /ЖСК „Мальовица“/ с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 95, актувано с Акт за публична общинска собственост № 1267/   19.04.1999 г., отразено като самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.608.39.1.73 в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 07079.608.39.1.2, 07079.608.39.1.1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9909 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение в сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №46, представлявано от старши комисар Р. Сотиров – директор,  безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот,  актуван с Акт №148/02.04.1997г. за публична общинска собственост, представляващ помещение с външен самостоятелен вход и площ 10 кв.м., ведно със санитарно помещение с площ 3,5 кв.м., при граници: вътрешен зид и склад, коридор, стая ел. табла и външен зид, разположени на 1 етаж в двуетажна сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, изградена в ПИ с идентификатор 07079.501.84 по  КК на гр. Бургас, съответстващ на  УПИ І, отреден „За детска градина“ в кв.10 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, за изпълнение функциите на МВР, за срок от 10 години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9871 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на състав на Обществен съвет по социално подпомагане 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Променя състава на обществен съвет по социално подпомагане при Община Бургас.

II. Избира за членове на Обществения съвет по социално подпомагане, следните лица:

 1. Йорданка Бенова-Ананиева – Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“;
 2. Антонио Христов Душепеев – общински съветник при Общински съвет Бургас;

3. Мая Казанджиева – директор на дирекция ”Здравеопазване, социални дейности и младежки политики ”, Община Бургас;

 1. Т. Чалъкова – главен социален работник в дирекция „Социално подпомагане” – Бургас;
 2. Е. Жеков – директор на ТП „Национален осигурителен институт” Бургас;
 3. А. Буриева – председател на Асоциация „Деметра”;
 4. М. Стоянова — председател на Сдружение „Социален център Бургас”;
 5. Е. Тодорова — Районна организация на глухите Бургас;
 6. В. Радева — директор на Областен съвет на сдружение „Български червен кръст Image removed.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9872 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя Йорданка Бенова-Ананиева, Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ за представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД, ЕИК 102274111, което ще се проведе на 06.04.2020 г., от 11 ч., в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 22.04.2020г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.
 2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Отмяна на всички взети решения на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 27.02.2020 г. – Общото събрание на акционерите отменя всички взети решения на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 27.02.2020 г.“ „ЗА“,

По т. 2 от дневния ред: „Промяна в състава на Съвета на директорите – Освобождава настоящия в състав: Б. Г, Миразчийски, Р. А. Иванова и В. С. Стоев и избира на нов тричленен съвет на директорите в състав: Б. Г. Миразчийски, Р. А. Иванова и Ц. Б. Велинов” — „ЗА”;

По т. 3 от дневния ред: „Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – определя 3-годишен мандат на съвета на директорите” „ЗА“,

По т. 4 от дневния ред: „Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – определя възнаграждение в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като възнаграждение се изплаща в случаите, когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.“ „ЗА“Image removed.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9890 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Обреден комплекс“ ЕООД, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. ИЗБИРА М. КАРАСТОЯНОВА, за управител на „Обреден комплекс“ ЕООД за срок от 3 години, считано от 24.04.2020 г.
 2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас.
 3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи договор за възлагане управлението на „Обреден комплекс“ ЕООД с г-жа М. Карастоянова, съгласно утвърдения образец №2 към приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9855 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2019 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема представения отчет за 2019 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас и отчета за изпълнение на заложените мерки и проекти за подобряване на КАВ в Плана за действие към Програмата.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9885 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет по Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2018 – 2023 г. – за 2018 – 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Отчета по Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2018 – 2023 г. – за 2018 – 2019 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9808 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2019 г. за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема годишен отчет за 2019 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9870 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 1. С. К. П., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 2. И. К. Р, еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални и здравни нужди.

3. М. А. Ш., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.

  1. П. К. Д., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
  2. В. Н. Н., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
  3. Д. Н. З., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
  4. Т. П. Н., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
  5. Р. Д. Н., еднократно сума от 900.00 (деветстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  6. И. Б. М., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  7. В. Т. К., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  8. И. П. Д., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  9. Н. И. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
  10. М. К. В., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  11. К. В. М., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  12. Й. С. И., за сина си С. И. И., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  13. Д. И. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
  14. С. Г. М., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  15. К. Д. Т., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
  16. В. Т. В., за сина си Н. П. Д., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  17. Д. К. Б., за дъщеря си Т. Д. Б., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
  18. Я. Г. Ч., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  19. Р. В. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
  20. И. Т. Т., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
  21. И. К. Ф.., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  22. Г. Х. М., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
  23. Д. Г. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
  24. Г. П. П., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
  25. М. П. А., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9892 Докладна записка от Калояна Живкова, Димчо Грудев и Веселин Пренеров - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изпълнение на общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и средния бизнес, както и превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори  

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Фондация „Възстановяване и опазване на истинското наследство“ да продължи изпълнението на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9713 Докладна записка от Боян Дяков – общински съветник от ПП НФСБ, относно: Поставяне на изкуствени неравности в Северна промишлена зона 

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да организира изграждането на изкуствени неравности тип „легнал полицай“, непосредствено до сградата на магазин „Кауфланд”, на улицата в Северна промишлена зона, която свързва 5-ти километър с бул. „Транспортна“, като необходимите средства да бъдат осигурени от бюджета на общината за 2020 г., предвидени за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. ОбС 08-00-9884 Докладна записка от Красимир Калудов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Безвъзмездно предоставяне на сцената на Летен театър на Опера Пловдив за две постановки от програмата „Европейска столица на културата, гостува“

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9847 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на спирков заслон

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9850 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Одитен комитет на Община Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9866 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Замърсяване около бл. 4 и бл. 8 в жк. Изгрев

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9873 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Разположението на съдовете за смесени битови отпадъци 

 

         ---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                       ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА