ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 28.04.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 16:49

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 9 и № 9а

 

от проведеното на 28.04.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне предназначението на част от средствата, одобрени с решение по т. 2 от Протокол №8/31.03.2020 г. на Общински съвет – Бургас, за създаване на общински социален фонд COVOD 19

 

 1. ОбС 08-00-9953 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9952 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

 

 1. ОбС 08-00-9967 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

 1. ОбС 08-00-9968 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-9972 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9969 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника  за реда на предоставяне  на целеви финансови средства от общински здравен фонд

 

 1. ОбС 08-00-9970 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-9971 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

 

 1. ОбС 08-00-9977 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9964 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово

 

 1. ОбС 08-00-9955 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване на дължимата месечна наемна цена по сключен договор №04-06-66(622-1)/26.03.2014г. между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9983 Докладна записка от Иван Гаврилов – Председател на комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас, относно: Становище на  комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и предложения за решение 

 

 1. ОбС 08-00-9981 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургасотносно: Допускане на намалено отстояние по реда на чл.36, ал.4 от ЗУТ, при предвидено застрояване с проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІX-593 и ХІ-593 в кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.683 и 07079.702.684 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9979 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за външен водопровод, захранващ ПИ с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.761 в местност „Кошарите“, землище гр. Поморие, Община Поморие, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.1.610 по КК на гр. Бургас – общинска собственост и засягащ със сервитута си ПИ с идентификатор 07079.1.716 по КК на гр. Бургас – общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-9980 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.5.704 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ между устройствени зони 4/Пп, 07079/16, 07079/17 и 07079/18 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и ПИ с идентификатор 07079.5.759 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ в устройствена зона 4/Пп съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и двата имота част от Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с който се обособяват нови обслужващи улици за обслужване на имотите в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, землище кв. Долно Езерово, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени зони З/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, нови кв.105 и кв.106, нов УПИ I в нов кв.106 и нови УПИ I, II, III, IV и V в нов кв.105 по плана на кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-9985 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ II-372 и IV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

 1. ОбС 08-00-9986 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

 1. ОбС 08-00-9978 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г.  заседание (Протокол №6) в раздел VII “Обекти от първостепенно значение”

 

 1. ОбС 08-00-9993 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9997 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в м. Под шосето, землище гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10001 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-9990 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургасотносно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците – Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-9991 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на с. Твърдица, находящ се в с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-9992 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, всички в кв.3 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9998 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XI-147 в кв.15 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.147 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9999 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ II-151 в кв.16 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.151 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-9994 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между физическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 в кв. 42 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.620.367 по КК на гр. Бургас, представляващ част от улична регулация

 

 1. ОбС 08-00-10002 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-9995 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от двуетажна сграда, представляваща павилион № 5 от ДГ „Звездица – Зорница“, град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-9996 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – гр. Бургас, на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, ул. „Урал“ № 1 

 

 1. ОбС 08-00-10000 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-9973 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършени разходи за закупуване на медицинска апаратура от „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9956 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9966 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилника за насърчаване и подкрепа  на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-9974 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2021 година

 

 1. ОбС 08-00-10003 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 3“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“

 

 1. ОбС 08-00-9984 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-9868 Докладна записка от Димитър Георгиев Найденов – общински съветник от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Поставяне на пътни знаци

 

 1. ОбС 08-00-10012 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво – 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10030 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10033 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на средства за изготвяне на технически проекти във връзка с изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

 

 1. ОбС 08-00-9935 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Нередности на живущи в к/с "Изгрев" след излят бетон на паркинг и неудобства при паркирането на МПС

 

 1. ОбС 08-00-9923 Питане от Стоян Демирев Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с "Възраждане", гр. Бургас

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне предназначението на част от средствата, одобрени с решение по т. 2 от Протокол №8/31.03.2020 г. на Общински съвет – Бургас, за създаване на общински социален фонд COVOD 19

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас дава съгласие средствата в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева, предвидени като резерв в Общински социален фонд COVID-19, да бъдат пренасочени към фонда за предоставяне на еднократни, безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица и приемни семейства.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, поради необходимостта от взимане на неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9953 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, както следва:

 

 § 1. В чл. 3 се създава нова т. 10а със следното съдържание: действия, с които се допуска събиране и съхраняване на отпадъци в сгради и прилежащите им площи, незастроени части от имоти (дворни места), с изключение на случаите, в които има издаден документ за това.

 

§ 2. Чл. 8 се изменя, допълва и придобива следното съдържание:

Чл.8 (1) Забранява се:

1. Ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, поставянето на съоръжения и маркировки (графични, цифрови и други обозначения) върху същите, без съответното разрешение от Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице;

2 Изместването на съоръжения, ограничаващи преминаването на превозни средства по улици, площади и други;

3 Паркиране за период над 4 часа на моторни превозни средства от категориите М2, М3, N2, N3 и на пътни превозни средства от категориите O2, O3, O4, съгласно ЗДвП, по улици, площади и на не по-малко от 50 метра от жилищни сгради, с изключение на МПС и ППС, паркирани в границите на строителните обекти.

4 Движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Бургас. Собственикът на такова ППС е длъжен да го регистрира в съответното кметство по постоянния си адрес, след съответната регистрация на животното. Със заповед на Кмета на Община Бургас се определят лицата, които да водят регистрите на ППС с животинска тяга, както и реда и условията за регистрацията им. Собствениците на такива ППС са длъжни да вземат необходимите мерки /поставяне на престилка и др./ за недопускане замърсявания от животните;

5. В превозните средства на градския пътнически транспорт: пътуването на лица със замърсено облекло, създаващо неудобство на пътниците и/или в явно нетрезво състояние; консумирането на храни и напитки; превозването на строителни материали, леснозапалими, взривоопасни, токсични и други вещества, обемисти предмети, както и на животни, застрашаващи живота и здравето на гражданите;

6. Провеждането на шествия и състезания по пътищата, отворени за обществено ползване без надлежни разрешения по Закона за движение по пътищата;

7. Движението  на моторни превозни средства от категориите N2 и N3, строителните и други самоходни машини по улици и булеварди. Придвижването на тези категории моторни превозни средства, съоръжения и машини се извършва след издаване на маршрутен лист от Община Бургас. Изключения се допускат за машини, извършващи сметосъбиране и сметоизвозване, обслужване, преместване и ремонт на мобилни центрове за разделно събрани отпадъци, както и в случаите на извършване на аварийни дейности по техническата инфраструктура;

8. Движението на моторни превозни средства от категориите N2 и N3, строителните и други самоходни машини с непочистена ходова част, непокрити и/или недобре уплътнени каросерии;

9. Спирането на автобуси за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници извън зоната на сигнализираните за тази цел спирки;

10. Тръгването и пристигането на автобуси за обществен превоз на пътници по междуселищните и международни автобусни линии, извън автогарите и автоспирките, както и  ведомствени автобуси и автобуси, осъществяващи случайни и специализирани превози, извън местата, определени със заповед на кмета; 

11. Движение на автобусите от междуселищните и международните автобусни линии на територията на град Бургас до/от автогарите извън посочения от Община Бургас маршрут;

12. Спирането и престоят на таксиметрови автомобили по спирките за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават затруднения за останалите участници в движението;

13. Спирането и паркирането на превозни средства пред съдове и мобилни центрове за събиране на отпадъци по начин, който възпрепятства събирането и извозването им.

            (2) Изключения от забраните по Закона за движението по пътищата, отнасящи се до движението и престоя в зони, ограничени за движение на моторни и пътни превозни средства, се допускат срещу пропуск за зареждане на търговски и други обекти със стоки, продукти и материали, както и за дейности, свързани с провеждането на обществени мероприятия, като движението и престоя на получилите пропуск моторни и пътни превозни средства се извършва в часове, определени със заповед на Кмета на Община Бургас.“

 

§ 3. В чл. 30 текста се изменя, като придобива следната редакция:

„(1) При откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) на територията на Община Бургас, физическите, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление по образец до Община Бургас за регистриране на определеното от тях работно време, с изключение на кратковременните обекти, поставени по реда на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

(2) Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

 1. За всички обекти – Становище на Регионална здравна инспекция гр. Бургас (РЗИ-Бургас), относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
 2. За обектите, заявяващи работно време след 23.00 часа – положително становище от ОД на МВР гр. Бургас.
 3. Пълномощно, при подаване на заявлението от упълномощено лице.

(3) Заявлението, ведно с приложенията се подава в Община Бургас в 7-дневен срок от получаване на становището от РЗИ и след заплащане на предвидената такса в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.  

(4) Работното време на обектите се вписва в публичен регистър, воден от длъжностно лице в срок от 3 работни дни от заявяването му в Община Бургас, ведно с приложените документи и платената такса. В регистъра се въвеждат минимум следните данни: Наименование; ЕИК, дейност/вид на обекта, номер удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти, работното време и други в зависимост от обекта.

(5) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да информират Община Бургас по реда на ал. 1 и ал. 2 в 14-дневен срок от настъпването на промяна на някои от следните обстоятелства:

  1. Преобразуване на юридическото лице или продажба на предприятие;
  2. Дейност/вид на търговския обект;
  3. Номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти;
  4. Промяна на работното време;

(6) Новите обстоятелства се вписват в регистъра по реда на ал. 4.

(7) При прекратяване на дейността в обекта – физическите, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да подават заявление по образец до Община Бургас за отписване от регистъра за работното време на търговските обекти;

(8) След получаване на писмено уведомление от директора на РЗИ-Бургас за издадена заповед за отмяна на издаденото становище по чл. 16б, ал. 2 от ЗЗШОС, търговските обекти се отписват служебно от регистъра;

(9) Работното време на обектите, регистрирани след 23.00 часа, се ограничава със заповед на кмета на Община Бургас до 23.00 часа в следните случаи:

 1. При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ–Бургас или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас, за период от 12 месеца.
 2. При констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две или повече нарушения - за период от 12 месеца.
 3. При мотивирано искане от органите на ОДМВР Бургас за две или повече жалби, подадени до ОДМВР - Бургас от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ–Бургас или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас,  за период от 12 месеца.
 4. При мотивирано искане от органите на ОД на МВР Бургас, във връзка с неизпълнение на плана за охрана или с нарушаване на обществения ред при или по повод функционирането на обекта за период от 2 месеца.
 5. При констатирано нарушаване на забраната за продажба и сервиране на спиртни напитки на лица под 18 години, регламентирана в чл. 54 от Закона за здравето и в чл. 27 от Наредбата, за срок от три месеца.“

 

§ 4. Създава се нов чл. 30а със следния текст: „Озвучаването на обществени мероприятия на открито се осъществява въз основа на разрешение на секретаря на Община Бургас, след получаване на становища от съответния териториален директор и при необходимост от органите на Министерството на вътрешните работи.“

 

§ 5. Създава се нов чл. 30б със следния текст:Озвучаването от пътни превозни средства с цел презентиране на търговски продукти, културни или обществени мероприятия се осъществява въз основа на разрешение на секретаря на Община Бургас, след заплащане на съответната такса.“

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 6. Лицата по чл. 30, ал. 1 следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на същия в 3-месечен срок от влизане в сила на измененията на наредбата.

 

§ 7. Издадените по досегашния ред разрешения за удължено работно време запазват действието си до изтичане на указания в тях срок.

 

§ 8. Започнатите и неприключили производства по издаване на разрешения за удължено работно време се довършват по реда, установен в настоящата наредба.

 

            § 9. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, като в Приложение № 4 т. 16 от Раздел I „Административни услуги“ на Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас се изменя и придобива следната редакция:

„т.16. Регистриране на работно време на обекти по чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда на територията на Община Бургас, както и промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра.“ – осв. ДДС – 20 лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9952 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, както следва:

 

§ 1. В чл. 43, ал. 1, изр. второ се изменя и придобива следното съдържание: „Със заповедта се определят дължимите данъци, такси и условията на плащането им и заповедта се връчва на другите съсобственици по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.“

 

§ 2. В чл. 43, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:

(2) След плащане на цената и на дължимите данъци и такси по сделката в посочения в заповедта по ал.1 срок, Кметът на общината сключва договор.

 

§ 3. В чл. 45, ал. 5, изр. второ се изменя и придобива следното съдържание:След заплащане на дължимата цена, данъци и такси се сключва договор с останалите съсобственици за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване.“

 

§ 4. В чл. 74, ал. 1, изр. първо се изменя и придобива следното съдържание: „Спечелилият търга за продажба е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси, в посочения в заповедта срок.“

 

§ 5. В чл. 75, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

(1) В срок от четиринадесет дни, считано от датата на плащане на цената, данъците и таксите, Кметът на общината сключва договор за продажба на съответния имот или ограничено вещно право.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9967 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

Параграф единствен:  В Приложение 1, към чл.15, ал.2,  Механизъм за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена, в т.2 текстът „Заместник-кмета по образование и култура“ се заменя с текста „Заместник-кмета по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9968 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  на общински жилища.

 

Параграф единствен:  В чл.28, ал.2 текстът „Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” се заменя с текста „Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9972 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас

 

§ 1. В чл.13, ал.3, изр. първо, текстът „направено от най-малко една четвърт от всички общински съветници“ се отменя.

§ 2. Чл.18, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:

(2) Командироването по ал.1 се извършва от кмета на Община Бургас.

§ 3. Чл.84 се изменя и придобива следното съдържание: „Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им, а председателят на Общинския съвет ги изпраща на електронната поща на общинските съветници“

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9969 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника  за реда на предоставяне  на целеви финансови средства от общински здравен фонд

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви  финансови средства от общински здравен фонд

 

§ 1.  Навсякъде в Правилника текстът „Заместник-кмета по здравеопазване, социални дейности и спорт“ се заменя с текста „Заместник-кмета по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“.

            § 2. Навсякъде в Правилника текстът „Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ се заменя с текста „Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и младежки политики“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9970 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

§ 1.  Навсякъде в Правилника текстът „Заместник-кметът „Здравеопазване, социални дейности и спорт"“ се заменя с текста „Заместник-кметът „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“.

            § 2. Навсякъде в Правилника текстът „Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ се заменя с текста „Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и младежки политики“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9971 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

 

Параграф единствен:  В чл.11, ал.1 текстът „Дирекциите „Култура, маркетинг и връзки с обществеността" и "Финанси и бюджет" се заменя с текста „Дирекциите „Култура и връзки с обществеността" и "Бюджет и финанси".

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9977 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Община Бургас да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и/или ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на следните проекти: „Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/закрита лодкостоянка“ в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност „Рибарско пристанище”, кв. „Крайморие“, гр. Бургас“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020; „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26“ по Оперативна програма "Региони в растеж"; "Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. к. “Меден рудник“,  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“ по Оперативна програма "Региони в растеж"; „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ по ОП "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", приоритетна ос "Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините", процедура BGENERGY-2.001 "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините"; „Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап“ по ОП "Региони в растеж" 2014 -2020; "Създаване на Младежки международен център Бургас" по Финансов механизъм на ЕИП 2014 - 2021, „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ по ОП „Околна среда“; „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE; „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ по Оперативна програма "Региони в растеж"; „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ по Оперативна програма "Региони в растеж"; „Реконструкция на ул. „Цариградска“ от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас – част от проект „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.к. „Меден рудник - етап II“ по Оперативна програма "Региони в растеж" при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга – до 14 784 885 лева (четиринадесет милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и пет лева)
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – до 144 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;
 • Източници за погасяване на главницата – от приходите, генерирани по проектите, където е приложимо, и/или от собствени бюджетни средства;
 • Максимален лихвен процент:
 • За кредита от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 2.8%;
 • За кредита от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” – Референтен лихвен процент на ОББ за бизнес клиенти плюс максимална надбавка от 1%;
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовите политики на „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”;
 • Начин на обезпечaване на кредита:
 • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Бургас по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас да подготви исканията за кредит, да ги подаде в офиса на „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, да подпише договорите за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
 2. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на незабавни действия за подаване на документи пред финансовите институции за сключване на договор, при посочените условия, съответно, стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки, за изпълнение и приключване на проектите в максимално кратък срок.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9964 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Одобрява финансовото участие на Община Бургас за изпълнение на „Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово –запад“ – Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1“ в размер до 3 039 334,78 лв., представляващо 38,03 % от стойността на сключения договор с ДДС.

2. Дава съгласие финансовия ресурс по т. 1 да бъде осигурен от собствени средства, натрупани от община Бургас като отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9955 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване на дължимата месечна наемна цена по сключен договор №04-06-66(622-1)/26.03.2014г. между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да се измени Договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г., като създава Чл.3а, със следното съдържание:

„Чл.3а Месечната наемна цена посочена в чл.3 от Договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г. за наем на превозни средства за извършване на обществена услуга за превоз на пътници за месеците от обявяване на извънредното положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. до края на текущата година се дължи до 30 ноември 2020 година.“

2. Дава съгласие, управителят на „Бургасбус“ ЕООД да подпише анекс към договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г. съгласно приложения проект.

3. Упълномощава Красимир Стойчев, заместник-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ при Община Бургас, да подпише анекс към договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г., съгласно приложения проект.

4. Дава съгласие Община Бургас да изплати авансово финансов ресурс в размер на 90% от издадените фактури от „Бургасбус“ ЕООД за съответните предходни месеци на 2019 г. за периода на извънредното положение. Авансовите плащания ще бъдат приспаднати на база реално извършени разходи на дружеството от 31.12.2020 г. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на собствените приходи.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9983 Докладна записка от Иван Гаврилов – Председател на комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас, относно: Становище на  комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и предложения за решение 

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Приема за сведение изготвения експресен анализ на икономическата обстановка в Бургас, от Институт за пазарна икономика и извършено проучване от служители на община Бургас

2. Приема отчет на комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас  за начина на разходване на средствата за 2019 г.

3. Отлага изработването на  общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес, до 30 дни след отмяна на извънредното положение, след   обявяване на всички държавни мерки, които се отнасят до стимулиране на бизнеса

4. Отлага решение по предложението от г-н Н. Димитров – председател на „Асоциация за защита на дребния и среден бизнес“, гр. Бургас, предвид обстоятелството, че същото касае след кризисни мерки и предлага същите да се включат в програмата по т.3

5. Освобождава от такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3, т. 6.1., 6.2., 6.3.,6.4. и т. 6.5. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, считано от 01.04.2020 г. до приключване на въведеното от Народното събрание на Република България извънредно положение, се юридически лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас, за частта (страните) от разрешените позиции, за които са налице отпаднали рекламни кампании и/или прекратени договори,  вследствие на създалото се извънредно положение и които към датата на подаване на искането, са покрили всички задължения към община Бургас до 01.03.2020 г. За страни, които са заети само за един рекламен период (15 дни) се начислява половин месечна такса.  

Освобождаването от такса да става по искане на фирмите, в полза на които са издадени разрешителните и чиято рекламна заетост е прекратена или отпаднала считано от 01.04.2020г., в следствие действието на ограничителните мерки въведени за рекламодателите им с извънредното положение.

Заявителите да прилагат декларация в която описват освободените вследствие на извънредното положение страни, номерата на издадените разрешения за поставяне от Община Бургас и рекламните периоди, след 01.04.2020г. за които са налице отпаднали рекламни кампании и/или прекратени договори с рекламодатели вследствие на обявеното извънредно положение.

На база подадените искания и декларации да се извършва проверка на място от служители на дирекция ИСД, за което се съставя минимум по един констативен протокол за всяка позиция и за всеки деклариран период, придружена със снимков материал, удостоверяващи че на декларираните като свободни страни на РИЕ няма поставена търговска реклама или има поставена информация от община Бургас, във връзка с извънредното положение. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9981 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургасотносно: Допускане на намалено отстояние по реда на чл.36, ал.4 от ЗУТ, при предвидено застрояване с проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІX-593 и ХІ-593 в кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.683 и 07079.702.684 по КК на гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА от Закона за устройство на територията, и чл.36, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет Бургас дава съгласие за допускане на отклонение от нормата на чл.36, ал.2 от ЗУТ за предвиденото застрояване с проект за  изменение на ПУП-ПРЗ за ІX-593 и ХІ-593 в кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.683 и 07079.702.684 по КК на гр. Бургас и РУП за нов УПИ IX-1076 в кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9979 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за външен водопровод, захранващ ПИ с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.761 в местност „Кошарите“, землище гр. Поморие, Община Поморие, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.1.610 по КК на гр. Бургас – общинска собственост и засягащ със сервитута си ПИ с идентификатор 07079.1.716 по КК на гр. Бургас – общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за външен водопровод, захранващ ПИ с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.761 в местност „Кошарите“, землище гр. Поморие, Община Поморие, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.1.610 по КК на гр. Бургас – oбщинска собственост и засягащ със сервитута си ПИ с идентификатор 07079.1.716 по КК на гр. Бургас – oбщинска собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9980 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.5.704 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ между устройствени зони 4/Пп, 07079/16, 07079/17 и 07079/18 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и ПИ с идентификатор 07079.5.759 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ в устройствена зона 4/Пп съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и двата имота част от Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с който се обособяват нови обслужващи улици за обслужване на имотите в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, землище кв. Долно Езерово, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени зони З/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, нови кв.105 и кв.106, нов УПИ I в нов кв.106 и нови УПИ I, II, III, IV и V в нов кв.105 по плана на кв. Долно Езерово

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.5.704 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ между устройствени зони 4/Пп, 07079/16, 07079/17 и 07079/18 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и ПИ с идентификатор 07079.5.759 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ в устройствена зона 4/Пп съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и двата имота част от Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, с който се обособяват нови обслужващи улици за обслужване на имотите в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, землище кв. Долно Езерово, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени зони З/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, нови кв.105 и кв.106, нов УПИ I в нов кв.106 и нови УПИ I, II, III, IV и V в нов кв.105 по плана на кв. Долно Езерово.

Съгласието е валидно за срок от 5 години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9985 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ II-372 и IV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява задание за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-372 и УПИ ІV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, с цел промяна на отреждането на УПИ от „За жилищни нужди“, в „За озеленяване и благоустрояване“, без предвидено ново застрояване.

II. Дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ II-372 и УПИ ІV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, съобразно одобреното по т. I техническо задание.

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас възлага на общинската администрация да изготви служебно проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ II-372 и УПИ ІV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, съобразно одобреното по т. I техническо задание.

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  Общински съвет – Бургас допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по т. 4 от проведеното на 28.01.2020г. заседание (Протокол №6), в раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинската собственост“, с нова точка 12 - „Отчуждаване на УПИ II-372 и УПИ ІV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9986 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява задание за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-133  в кв. 3а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, с цел включване на УПИ към уличната регулация за реализиране на крайуличен паркинг.

II. Дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, съобразно одобреното по т. I техническо задание.

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас възлага на общинската администрация да изготви служебно проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ V-133  в кв. 3а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, съобразно одобреното по т. I техническо задание.

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  Общински съвет – Бургас допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по т. 4 от проведеното на 28.01.2020г. заседание (Протокол №6), в раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинската собственост“, с нова точка 13 - „Отчуждаване на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9978 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г.  заседание (Протокол №6) в раздел VII “Обекти от първостепенно значение”

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г., приета от Общински съвет — Бургас с Решение по т. 4 от проведеното на 28.01.2020г. заседание (Протокол №6) в следните раздели:
  1. В Раздел VII „Обекти от първостепенно значение“ с нова точка 46 - „Обслужваща улица с о.т.59Зб до о.т.587б по плана на ж.к. „Меден Рудник“ (от ул. „Ортото” до ул. „Ленко”) по влязло в сила изменение на ПУП — ПУР, съгласно Решение № 3-20/27.11.2019г. на Община Бургас”.
  2. В Раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинската собственост” с нова точка 11 – Части от поземлени имоти в обхвата на влязло в сила изменение на ПУП — ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.59З-о.т.59За-о.т.595со.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж. р. „Меден Рудник“ - зона ”Г”, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място [в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и ХП-496 в кв.101, на УПИ МП-1474, УПИ ХП-526, УПИ М-525, УПИ Х-524, УПИ 1Х-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ М-1414, УПИ ХИ-1414, УПИ XV-544, УПИ ХМ-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. ”Меден Рудник“ - зона ”Г”, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г”, ж. р. „Меден Рудник”, гр. Бургас, съгласно Решение № 3-20/27.11.2019г. на Община Бургас”, обособени в ПИ с проектни идентификатори:
 • ПИ 07079.8.983, с проектна площ 18 м2,
 • пи 07079.650.517, с проектна площ 67 м2Image removed.
 • пи 07079.650.496, с проектна площ 642 м2Image removed.
 • пи 07079.650.499, с проектна площ 151 м2Image removed.
 • пи 07079.650.497,с проектна площ 153 м2Image removed.
 • пи 07079.650.498, с проектна площ 69 м2Image removed.
 • пи 07079.650.500,с проектна площ 5 м2

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9993 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас, попадащи в улична регулация съгласно влязло в сила изменение на ПУП-ПУР, одобрено с Решение № 46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас, представляващи:

 • ПИ с идентификатор 07079.603.99 и с площ 3538 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;
 • ПИ с проектен идентификатор 07079.603.189 и с проектна площ 4 кв.м по КККР на гр. Бургас;
 • ПИ с проектен идентификатор 07079.603.204 и с проектна площ 2 кв.м по КККР на гр. Бургас;
 • ПИ с проектен идентификатор 07079.603.205 и с проектна площ 611 кв.м по КККР на гр. Бургас.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9997 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в м. Под шосето, землище гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот държавна собственост, находящ се в м. Под шосето, землище гр. Бургас, представляващ ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3075 и с проектна площ 1706 кв.м по КККР на гр. Бургас, попадащ в улична регулация съгласно влязъл в сила ПУП-ПУР, одобрен с Решение № 43-7/ 26.06.2018 г. на Общински съвет – Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10001 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас  

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №6, в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нова подточка: УПИ VIII-194, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 605 кв. м., актуван с Акт №9263/19.09.2019 г. за частна общинска собственост; УПИ VI-148, кв. 15, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 868 кв. м, актуван с Акт №9360/26.03.2020 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

2.1. УПИ XIII в кв. 14 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 608 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ XII-18, изток-улица, юг-улица, запад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.832.203 по КККР на гр. Бургас, с площ 608 кв. метра, актуван с Акт №9361/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 660,00 (деветнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

2.2. УПИ VIII-194 в кв. 4а по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 605 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VII-30, 194, изток-край на регулация, юг-УПИ IX-36, УПИ X-196, УПИ XI-197, запад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.832.194 по КККР на гр. Бургас, с площ 605 кв. метра, актуван с Акт №9263/19.09.2019 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 350,00 (двадесет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС;

2.3. УПИ VI-148 в кв. 15 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 868 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-улица, изток-УПИ VII-144, УПИ IX-145, юг-УПИ XII-149, запад- УПИ XIII-123 и УПИ V-123, съответстващ на ПИ идентификатор 07079.832.148 по КККР на гр. Бургас, с площ 868 кв. метра, актуван с Акт №9360/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 30 770,00 (тридесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9990 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургасотносно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците – Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

РЕШЕНИЕ:

 

       Да се извърши продажба на неурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, както следва:

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.92 по КККР на с. Маринка, с площ 250 кв. метра, при граници: 47202.503.93, 47202.503.241, 47202.503.234, 47202.503.89, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 92, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 250 кв. метра, актуван с Акт №8927/16.02.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 6 080 (шест хиляди и осемдесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.314 по КККР на с. Маринка, с площ 400 кв. метра, при граници: 47202.503.64, 47202.503.231, 47202.503.63, 47202.503.230, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №314, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 400 кв. метра, актуван с Акт №8941/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 220 (девет хиляди двеста и двадесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.316 по КККР на с. Маринка, с площ 483 кв. метра, при граници: 47202.503.386, 47202.503.235, 47202.503.80, 47202.503.81, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №316, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 483 кв. метра, актуван с Акт №8928/16.02.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 10 130 (десет хиляди сто и тридесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.317 по КККР на с. Маринка, с площ 416 кв.м., при граници:47202.503.197, 47202.503.235, 47202.503.91, 47202.503.90, 47202.503.319, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №317, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 416 кв. метра, актуван с Акт №8943/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 520 (девет хиляди петстотин и двадесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.318 по КККР на с. Маринка, с площ 403 кв. метра, при граници: 47202.503.90, 47202.503.91, 47202.503.87, 47202.503.86, 47202.503.234, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №318, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 403 кв. метра, актуван с Акт №9362/26.03.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 420 (девет хиляди четиристотин и двадесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.319 по КККР на с. Маринка, с площ 484 кв. метра, при граници: 47202.503.95, 47202.503.197, 47202.503.317 47202.503.90, 47202.503.234, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №319, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 484 кв. метра, актуван с Акт №8944/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 11 220 (единадесет хиляди двеста и двадесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9991 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на с. Твърдица, находящ се в с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

РЕШЕНИЕ:

 

           Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на с. Твърдица, одобрени със Заповед №РД-18-93/ 12.12.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 642 кв. метра, при съседи: 72151.506.68, 72151.506.97, 72151.506.104, 72151.506.37, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №67, находящ се в кадастрален район 506 по ПНИ на с.о. „Батака“, земл. с. Твърдица, община Бургас, целият с площ 642 кв. метра, актуван с Акт №8460/27.06.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 14 650 (четиринадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9992 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, всички в кв.3 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

- Недвижим имот, актуван с Акт №8801/28.11.2017г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І-92 (първо римско за имот деветдесет и две), целият с площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м.,  отреден за „Обслужващи и безвредни производствени дейности“, в кв.3 (три) кв.м. по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, гр. Бургас,  при граници: североизток –УПИ ІІ, югоизток –УПИ VІІ, югозапад и северозапад -улици, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.92 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет две) и площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.932, 07079.820.91  и 07079.820.93, с начална тръжна цена 87 600 (осемдесет и седем хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.

- Недвижим имот, актуван с Акт №8800/28.11.2017г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-93 (второ римско за имот деветдесет и три), целият с площ 619 (шестстотин и деветнадесет) кв.м., отреден за „Обслужващи и безвредни производствени дейности“ в кв.3 (три) кв.м. по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, гр. Бургас,  при граници: североизток –УПИ ІІІ, югоизток –УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ, югозапад –УПИ І и северозапад -улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.93 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет три) и площ 617 (шестстотин и седемнадесет) кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.92, 07079.820.91, 07079.820.90, 07079.820.89  и 07079.820.94, с начална тръжна цена  100 290 (сто хиляди двеста и деветдесет) лева, без ДДС.

и

- Недвижим имот, актуван с Акт №8799/29.11.2017г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ -94 (три римско за имот деветдесет и четири), целият с площ 823 (осемстотин двадесет и три) кв.м., отреден за „Обслужващи и безвредни производствени дейности“ в кв.3 (три) кв.м. по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, гр. Бургас,  при граници: североизток –улица, югоизток –УПИ ІV и УПИ V, югозапад –УПИ ІІ и северозапад -улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.94 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет четири) и площ 824 (осемстотин двадесет и четири) кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.93, 07079.820.89, 07079.820.934 и 07079.820.88, с начална тръжна цена 133 780 (сто тридесет и три хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9998 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XI-147 в кв.15 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.147 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и О. Н. П., чрез продажба на общинските 180/880 (сто и осемдесет от осемстотин и осемдесет) кв.м ид.ч. от УПИ XI-147 (единадесет римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем) в кв.15 (петнадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 880 (осемстотин и осемдесет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ IX-147 , изток – УПИ X-146, юг – улица, запад – УПИ XII-149, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.147 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно четири седем) и с площ 880 (осемстотин и осемдесет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-1465-20.02.2015 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.190, 07079.832.146, 07079.832.145, 07079.832.149, актувани с Акт за частна общинска собственост №9353/04.03.2020 г., за сумата от 6500 (шест хиляди и петстотин) лева, без ДДС.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9999 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ II-151 в кв.16 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.151 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 4/854 кв.м ид. ч. от УПИ IІ-151 в кв. 16, целият с площ 854 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.151 и площ 854 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №1990/27.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 57, том 4, Вх.рег.№8674 от 04.06.2008 г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. К. Ч., чрез продажба на общинските 4/854 (четири от осемстотин петдесет и четири) кв.м ид.ч. от УПИ II-151 (две римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто петдесет и едно) в кв.16 (шестнадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – улица, изток – УПИ III-152, юг –улица, запад – УПИ I-150, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.151 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно пет едно) и с площ 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменени със Заповед №18-1465-20.02.2015г. на Началника на СГКК-гр. Бургас, при съседи: 07079.832.152, 07079.832.190, 07079.832.175, 07079.832.150, за сумата от 145 (сто четиридесет и пет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9994 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между физическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 в кв. 42 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.620.367 по КК на гр. Бургас, представляващ част от улична регулация

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Р. Д. К., на недвижими имоти, представляващи нови поземлени имоти (ПИ) с проектни идентификатори 07079.620.366 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест шест), целият с проектна площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м, съответстващ на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1864,1865 (две римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин шестдесет и четири и  хиляда осемстотин шестдесет и пет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас и 07079.620.367 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест седем), целият с площ 36 (тридесет и шест) кв.м по КК на гр. Бургас, съответстващ на част от улична регулация на бул. Стефан Стамболов и ул. „Марица“, въз основа на издадени Скици – проект от СГКК - гр. Бургас, на основание изготвен и внесен със Заявление № 01-150032-02.04.2020г. от Община Бургас, проект за промяна на КККР на гр. Бургас, с които ПИ с идентификатор 07079.620.148 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка едно четири осем), целият с площ 328 (триста двадесет и осем) кв.м се разделя на описаните два ПИ с проектни идентификатори 07079.620.366 и 07079.620.367, при следните условия:

1.ОБЩИНА БУРГАС, с ЕИК 000056814 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Александровска“ №26 да получи в дял и стане изключителен собственик на ПИ с проектен идентификатор 07079.620.367 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест седем), целият с площ 36 (тридесет и шест) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.211, 07079.620.366, 07079.620.145, 07079.620.150, представляващ част от улична регулация на бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Марица“, по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, с пазарна стойност определена в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, без ДДС.

Данъчната оценка на описания дял е в размер на 1955.50 лева(хиляда деветстотин петдесет и пет лева и петдесет стотинки).

2. Р. Д. К., да получи в дял и стане изключителен собственик на 278/292 (двеста седемдесет и осем от двеста деветдесет и два) кв.м ид. части от поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 07079.620.366 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест шест), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.147, 07079.620.211, 07079.620.367, 07079.620.145, 07079.620.150, съответен на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1864,1865 (две римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин шестдесет и четири и  хиляда осемстотин шестдесет и пет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при граници: северозапад – УПИ І-1862,1863; североизток – бул. Ст. Стамболов; югоизток – ул. Марица; югозапад – УПИ ІІІ-1866,1867, ведно с построената в имота сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 209,50 (двеста и девет цяло и петдесет стотни) кв.м, включваща партер с площ 81,90 ( осемдесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м, І-ви (първи) етаж с площ 11,14 (единадесет цяло и четиринадесет) кв.м, ІІ-ри втори) етаж с площ 70,12 ( седемдесет цяло и дванадесет стотни) кв.м, антре с площ 0,73 ( нула цяло и седемдесет и три стотни) кв.м, антре с площ 1,61 (едно цяло и шестдесет и една стотни) кв.м, изба с площ 21 (двадесет и един) кв.м, изба с площ 23 (двадесети три) кв.м, с пазарна стойност 519 103,67 (петстотин и деветнадесет хиляди сто и три лева и шестдесет и седем стотинки) лева, без ДДС и данъчната оценка на описания дял е в размер на 86 654.30лева (осемдесет и шест хиляди  шестстотин петдесет и четири лева и тридесет стотинки),

в съсобственост с „ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК 102844440, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 82, ет.1, представлявано от К. Х. Николов – Управител, притежаващо 14/292 (четиринадесет от двеста деветдесет и два) кв.м ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест шест), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.147, 07079.620.211, 07079.620.367, 07079.620.145, 07079.620.150, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 (две римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин шестдесет и четири и  хиляда осемстотин шестдесет и пет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при граници: северозапад – УПИ І-1862,1863; североизток – бул. Ст. Стамболов; югоизток – ул. Марица; югозапад – УПИ ІІІ-1866,1867, с пазарна стойност 12 157,46 (дванадесет хиляди сто петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки) лева, без ДДС и данъчната оценка в размер на 950.50 лева (деветстотин и петдесет лева и петдесет стотинки),

като за уравняване на дяловете Р. Д. К. заплати на Община Бургас пазарната стойност на 243,33/292 (двеста четиридесет и три цяло и тридесет и три стотни от двеста деветдесет и два) кв.м идеални части от ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест шест), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.147, 07079.620.211, 07079.620.367, 07079.620.145, 07079.620.150, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 (две римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин шестдесет и четири и  хиляда осемстотин шестдесет и пет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при граници: северозапад – УПИ І-1862,1863; североизток – бул. Ст. Стамболов; югоизток – ул. Марица; югозапад – УПИ ІІІ-1866,1867, ведно със следните идеални части от построената в имота сграда: 3,71/11,14 (три цяло и седемдесет и една стотни от единадесет цяло и четиринадесет стотни) кв.м ид.ч. от І-ви етаж, целият с площ 11,14 (единадесет цяло и четиринадесет стотни) кв.м;  23,37/70,12 (двадесет и три цяло и тридесет и седем стотни от седемдесет цяло и дванадесет стотни) кв.м ид.ч. от ІІ-ри жил. етаж, целият с площ 70,12 (седемдесет цяло и дванадесет стотни) кв.м; 0,24/0,73 (нула цяло и двадесет и четири стотни от нула цяло и седемдесет и три стотни) кв.м ид.ч. от антре, цялото с площ 0,73 (нула цяло и седемдесет и три стотни) кв.м; 0,54/1,61 (нула цяло петдесет и четири стотни от едно цяло и шестдесет и една стотни)  кв.м ид.ч. от антре, цялото с площ 1,61 (едно цяло и шестдесет и една стотни) кв.м; 7/21 (седем от двадесет и един) кв.м от избено помещение, цялото с площ 21 (двадесет и един) кв.м, определена в размер на 254 054 (двеста петдесет и четири хиляди и петдесет и четири) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10002 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отдадат под наем обработваеми земеделски земи, общинска собственост в землищата на община Бургас, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение, за срок от 10 години, считано от стопанската 2020/2021 г., чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас.

3. Одобрява начални тръжни наемни цени за ползване на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, за стопанската 2020/2021 г., както следва:

а) за отглеждане на едногодишни полски култури и/или за създаване и устройване на пчелини в обработваеми земеделски земи – 41 лв./дка, без оглед на категорията;

б) за създаване и отглеждане на трайни насаждения:

 

 

Трайни насаждения

 

 

Период на плододаване

 

лв./дка

 

до 3 г.

гратисен период

 

4 - 7 г.

49.00

 1. Лозови насаждения –

винени  и десертни

              8 - 20 г.

74.00

 

За останалия период на плододаване

 

49.00

 

до 4 г.

гратисен период

 1. Овощни насаждения –

5 - 7 г.

41.00

семкови, костилкови, черупкови

За останалия период на плододаване

 

61.00

 

до 2 г.

гратисен период

 1. Ягодоплодни култури

За периода на плододаване

 

56.00

 1. Етерично маслени - 

до 3 г.

гратисен период

роза, мента, шипка, лавандула и др.

За периода на плододаване

 

37.00

 1. Култивирани билки -

до 1 г.

гратисен период

срок на предоставяне – 5 г.

2 - 5 г.

26.00

 

до 3 г.

гратисен период

 1. Аспержи -

                4 - 12 г.

58.00

срок на предоставяне -15 г.

              13 - 15 г.

37.00

 

 

в) за отглеждане на съществуващи трайни насаждения с изтекъл амортизационен срок:

 

Трайни насаждения

Цена

лв/дка

1. Лозови насаждения

49

2. Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови

61

3. Ягодоплодни култури

56

4. Етерично маслени - роза, мента, шипка, лавандула и др.

37

5. Култивирани билки

26

6. Аспержи

37

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9995 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от двуетажна сграда, представляваща павилион № 5 от ДГ „Звездица – Зорница“, град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г., в раздел ІV. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова точка: „част от двуетажна сграда с идентификатор 07079.601.264.1 по КККР на град Бургас (павилион № 5 от ДГ„Звездица-Зорница“), с площ на обособената част 488 кв. м.
 2. Да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за образователни дейности, самостоятелно обособена част от двуетажна масивна сграда - павилион № 5 от ДГ „Звездица-Зорница“, град Бургас, отразена с идентификатор 07079.601.264.1 по КККР на град Бургас, построена в УПИ XIX-264, кв. 9 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, град Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.264 по КККР на град Бургас, за които е съставен Акт № 9224/01.08.2018 г. за публична общинска собственост, с разгърната застроена площ на обособената част от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв. метра, състояща се от една секция с вход №1, включваща две занимални, разположени на два етажа и обслужващи и санитарни помещения, с начална тръжна цена на месечния наем, в размер на 1220(хиляда двеста и двадесет) лева, без ДДС.
 3. Участниците в търга да осъществяват дейност в областта на образованието и да са вписани в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.
 4. В договора за отдаване под наем да бъдат включени следните клаузи:
 1. Помещенията в павилион № 5 на ДГ „Звездица-Зорница“ - град Бургас, предмет на договора, да се ползват за образователни дейности.
 2. Всички подобрения и преустройства на имота се съгласуват с ръководството на ДГ Звездица-Зорница“ - град Бургас и Община Бургас по предвидените законови разпоредби.
 3. Наемателят е длъжен да извърши ремонт, като направените от него инвестиции ще се приспадат от месечния наем до изчерпване стойността на направените подобрения в имота.
 4. Инвестициите, извършени от наемателя, ще се приспадат от месечния наем при представени документи и фактури, след извършване на проверка на обекта от служители на Община Бургас.
 5. След прекратяване действието на договора за наем, всички извършени от наемателя подобрения, в резултат на основни, текущи ремонти, реконструкции и преустройства, остават собственост на Община Бургас, като наемателят няма право да претендира заплащането им.
 6. Всички разходи за ел. енергия, вода, отопление, чистота, хигиена и всички други разходи, свързани с ползването и поддръжката на имота, са за сметка на наемателя.
 7. Наемателят застрахова за своя сметка в полза на Община Бургас наетия имот за всички застрахователни събития. В случай на възникнало застрахователно събитие, застрахователят заплаща дължимото обезщетение  по банкова сметка на Община Бургас в „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, сметка BG 08 SOMB 91308424151744, код за вид плащане 44 41 00.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9996 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – гр. Бургас, на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, ул. „Урал“ № 1 

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да бъде предоставен безвъзмездно в управление на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания–гр. Бургас с ЕИК 177425890, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, ул.„Урал“ № 1, представляван от директор – П. С. Ралчева, за срок от 10 години (десет), недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 7236/ 16.11.2012 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 148, том 42, Вх.рег.№ 13190 от 28.11.2012 г., представляващ УПИ ХІІ в кв.2 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, целият с площ 11613 кв.м, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, ул. „Урал“ № 1, съответен на ПИ с идентификатор 07079.601.74 и с площ 11613 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За обект комплекс за социални грижи“ по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/ 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с разположените в същия:

- Масивна двуетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.601.74.1 и със застроена площ 587 кв.м в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, /корпус „Г“ – административна сграда с РЗП – 1174 кв.м/;

- Масивна двуетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.601.74.2 и със застроена площ 260 кв.м в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, /корпус „В“ – приемно изолационно отделение с РЗП – 520 кв.м/;

- Масивна пететажна сграда, отразена с идентификатор 07079.601.74.3 и със застроена площ 896 кв.м в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, /корпус „А“ и „Б“ – медицински блок с РЗП – 4480 кв.м/;

- Масивна едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.601.74.4 и със застроена площ 12 кв.м в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, /спомагателна сграда/;

- Масивна едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.601.74.5 и със застроена площ 39 кв.м в КККР в гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, /кислородно хранилище/;

- Масивна едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.601.74.6 и със застроена площ 172 кв.м в КККР в гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, /гаражи/;

- Масивна едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.601.74.7 и със застроена площ 16 кв.м в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, /КПП/.

2. Да бъде предоставен безвъзмездно в управление на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания—гр. Бургас с ЕИК 177425890, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, ул. „Урал” № 1, представлявано от директора — П. С. Ралчева, за срок от 10 (десет) години, лек автомобил Ауди А6 2,5 ТДИ, цвят-сив металик, с двигател №BGZ007380, с рама № WAUZZZ4B84N055539, с държавен регистрационен номер А 8845МА.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10000 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

РЕШЕНИЕ:

 

Определя оценката на 700/735 кв.м ид.ч. от УПИ VI-95 в кв.11 по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 735 кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ V-92, УПИ IV-93 и УПИ III-94, изток – улица, юг – УПИ VIII-96 и УПИ VII-96а, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.95 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-4736-15.06.2016 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, с площ 735 кв.м, при съседи: 07079.832.186, 07079.832.96, 07079.832.173, 07079.832.94, 07079.832.175, 07079.832.93, 07079.832.92, за който има съставен Акт № 9256/05.09.2019 г. за частна общинска собственост, в размер на 6475,00 лева (шест хиляди четиристотин седемдесет и пет лева), без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизане в сила на оценката, М. П. Т. и С. П. Т. да заплатят на Община Бургас определената цена на земята, ведно с дължимите данъци и такси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9973 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършени разходи за закупуване на медицинска апаратура от „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на печалбата за 2018 г. на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД за частично плащане при закупуването на  Автоматизирана  терапевтична система за брахитерапия,  в размер на 12 056,49 (дванадесет хиляди, петдесет и шест лева и 49 стотинки) лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9956 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

            І. Продължава срока на действие на Разрешително № 7/21.12.2016 г. за водовземане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение, с титуляр „ТЕРМОПОЛИС БУРГАС“ АД гр. Бургас,  ЕИК 102916879, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, в.з. „Минерални бани“, ул. „Единадесета“ № 1, представлявано от В. Б. С., за профилактика в обект находящ се в УПИ І-676, кв.13 (ПИ 07079.701.299) по плана на в.з. „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас до 05.03.2030 г.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9966 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилника за насърчаване и подкрепа  на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и общинска програма „Успешни студенти“

 

РЕШЕНИЕ:

 

Избира 6 общински съветника: Проф. Сотир Сотиров,  Виолета Илиева, Христина Секлемова, Веселин Пренеров, Милен Ненчев и Тони Минасян за членове на Комисия по чл.10, ал.2 от Правилата за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9974 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2021 година

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2021 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10003 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 3“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Променя вида на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 3” в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, находящ се в гр. Бургас, к-с „Меден Рудник”, бл. 408, вх. А, ет.2, считано от 01.06.2020 г., като социалната услуга запазва капацитета си — 8 нуждаещи се пълнолетни лица с умствена изостаналост и числеността на персонала – 6 щатни бройки.
 2. Средствата за осъществяване на дейността на променената социална услуга, включващи: работни заплати, осигурителни вноски и цялостната издръжка, са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по стандарти и критерии, определени с Решение на Министерски съвет – стандарти за делегирана държавна дейност.
 3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1 от АПК.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9984 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. А. Л. Д., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 2. Щ. П. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 3. Д. И. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 4. Р. А. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 5. С. М. М., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за социални нужди.
 6. С. Р. П., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 7. М. Б. К., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 8. К. И. Ч., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 9. Е. Й. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за за неотложни социални нужди.
 10. Д. М. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 11. Р. О. С., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 12. Н. Н. С., за дъщеря си Д. С. С., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 13. Р. Ж. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 14. Д. А. К., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 15. К. Х. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 16. Д. Д. Д., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 17. С. А. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 18. Н. А. У., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 19. К. Х. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 20. А. Д. Х., . еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 21. Р. Й. Д., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 22. М. Н. Д., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 23. И. С. Г., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 24. М. С. Д., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 25. И. К. И., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 26. А. П. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 27. В. Г. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 28. И. Г. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 29. К. Л. У., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 30. А. И. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 31. Г. С. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 32.  Р. Г. Ч., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 33. Р. Р. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 34. С. Х. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 35. Г. М. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 36.  Г. Д. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 37. Б. А. У., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 38. Н. А. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 39. Ю. Ю. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 40. Ю. А. У., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 41. С. П. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 42. И.  А. Х., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 43. Н. Б. У., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 44. Г. Ж. Х., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 45. М. Г. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 46. К. М. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 47. Р. З. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 48. С. Й. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 49. Р. Д. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 50. П. П. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 51. Г. Г. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 52. М. Т. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 53. К. Б. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 54. М. И. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 55. В. К. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 56. А. С. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 57. К. Г. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 58. А. А. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 59. П. С. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 60. Е. С. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 61. Р. П. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 62. К. Г. Л., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 63. А. А. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 64. М. Т. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 65. Й. П. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 66. С. И. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 67. Е. Д. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 68. Щ. М. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 69. Ю. И. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 70. М. С. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 71. Х. Р. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 72. М. И. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 73. Л. С. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 74. К. Ч. Ж., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 75. А. Г. Ч., за сина си Г. С. Ч., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 76. В. С. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 77. В. Д. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 78. Ф. Л. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 79.  Г. П. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 80. Д. М. П., за внука си Д. Т. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 81. Р. Д. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 82. К. М. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 83. Р. Р. Р., , еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 84. Е. П. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 85. А. Н. М., , еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 86. Н. С. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 87. Й. П. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 88. Ж. П. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 89. С. Б. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 90. Г. М. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 91. М. Д. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 92. С. Ш. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 93. А. М. Х., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 94. И. Г. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 95. С. А. Ш., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 96. К. М. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 97. Г. В. П., за Б. Г. Ж., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 98. И. К. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 99. Р. А. Ж., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 100. Д. А. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 101. Д. Й. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 102. П. М. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 103. Ю. М. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 104. М. А. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 105. Д. Х. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 106. С. С. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 107. Ф. А. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 108. Ф. Ж. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 109. А. Я. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 110. К. П. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 111. А. С. Е., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 112. Ю. О. Ю., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 113. Д. Х. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 114. Ж. Д. Т., за В. Ж. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 115. А. Х. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 116. Р. И. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 117. П. В. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9868 Докладна записка от Димитър Георгиев Найденов – общински съветник от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Поставяне на пътни знаци

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се поставят съответните пътни знаци, при спазване изискванията на Наредба № 18/23.07.2001г. за сигнализация на пътища с пътни знаци.

2.Финансирането да бъде изпълнено със средства от общинския бюджет.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10012 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво – 2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво – 2020 г. от Съвета на Европа;
  2. Декларира, че Община Бургас е приела и прилага в дейността си принципите за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10030 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.15 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, Общински съвет Бургас:

 1. Одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас, с което се преконфигурира частично уличната мрежа и кварталите, обособяват се нови квартали 11, 12, 13 и 14, преконфигурират се УПИ и се урегулират имоти, за които се обособяват нови УПИ, с приложена редукция по реда на чл.16 от ЗУТ, с функционално отреждане и предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас, подробно описани в матрици и таблица, съгласно приложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от настоящето решение.
 2. Одобрява проекти на предварителни договори, съгласно приложените такива.
 3. Обявява за частна общинска собственост частите от имоти, предмет на предварителните договори,  както следва: ПИ с проектен идентификатор 07079.831.299, с площ от 71 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.319, с площ от 1 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.313, с площ от 2291 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.306, с площ от 9 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.314, с площ от 894 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.315, с площ от 59 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.297, с площ от 3 кв. м.; ПИ  с проектен идентификатор 07079.831.285, с площ от 13 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.284, с площ от 4566 кв. м.
 4. Дава съгласие, след влизане в сила на изменението на ПУП-ПРЗ да бъдат сключени окончателни договори за прехвърляне на частите от ПИ, съгласно приложените предварителни договори.

Решението по т.1 да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10033 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на средства за изготвяне на технически проекти във връзка с изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

 

РЕШЕНИЕ:

 

         1. Дава съгласие община Бургас да участва с проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

         2. Дава съгласие от бюджета на ОП „Общински имоти“ да бъдат използвани 50 000 лева за изготвяне на технически проекти, във връзка с изпълнение на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9935 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Нередности на живущи в к/с „Изгрев“ след излят бетон на паркинг и неудобства при паркирането на МПС

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9923 Питане от Стоян Демирев Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с „Възраждане“, гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                            ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА