ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 07.07.2020 - 16:41

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 11

 

от проведеното на 30.06.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас и Европейска инвестиционна банка за цялостното проучване на възможностите (включително осъществяване на функционално планиране и разработване на предварителен проект) за изграждане на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА БОЛНИЦА в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10266 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на Община Бургас, одобрен с решение по т. 2 от Протокол № 8/31.03.2020 г.  Общински съвет – Бургас, за създаване на общински социален фонд COVID-19

 

 1. ОбС 08-00-10218 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10255 Докладна записка от Христо Пламенов Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на правилниците за организацията и дейността на: 1. Общинско предприятие „Чистота еко“; 2. Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“; 3. Общинско социално предприятие „Морски знаци"; 4. Общинско предприятие „Общински имоти“; 5. Общинско предприятие „Спортни имоти“; 6. Общинско предприятие „Транспорт“; 7. Общинско предприятие „Туризъм“ и 8. Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „зелени асистенти“  в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10273 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10299 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане План за действие за общинските концесии на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10292 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика

 

 1. ОбС 08-00-10267 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-10232 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект №BG16М1ОР002-5.005-0003 „Разработване на програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021 – 2027“, договор №BG16М1ОР002-5.005-0003-С01, процедура №BG16М1ОР002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, ОП „Околна среда“ 2014 – 2020

 

 1. ОбС 08-00-10231 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16М1ОР002-2.010-0034 „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо на неопасни отпадъци – Братово“, ДБФП №BG16М1ОР002-2.010-0034-Ц01 от 05.06.2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10258 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Етап 3 - „Изграждане на обслужваща инфраструктура в с.о. Рибарско селище „Ченгене скеле“, кв. Крайморие, община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-10271 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишни финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2019 година

 

 1. ОбС 08-00-10226 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

 

 1. ОбС 08-00-10272 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете; 2. Допускане на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас; 3. Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10259 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280,   07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, и обслужващи улици с о.т.129-о.т.129а-о.т.129б, о.т.128-о.т.130-о.т.131-о.т.132-о.т.133-о.т.134-о.т.135-о.т.137-о.т.137а, о.т.135-о.т.136-о.т.136а и о.т.134-о.т.138-о.т.139-о.т.140-о.т.141-о.т.142-о.т.143-о.т.144-о.т.145-о.т.146-о.т.147 за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ в местност „Кара баир“, землище на ж. р. „Меден рудник“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10260 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за полагане на два броя кабели 20 kV през следните поземлени имоти – неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за полагане на два броя кабели 20 kV през следните поземлени имоти – неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за утвърждаване на трасе за обект „Кабелиране на 4 бр. ВЕЛ 20 kV с 2 бр. кабели 20 kV от нов МБТП в УПИ IV-732, кв.10, ПЗ „Юг-Запад“, гр. Бургас до нов МБТП „ДЗС-1“ в УПИ V, кв.34, кв. Крайморие, гр. Бургас – ЕТАП 2“ 

 

 1. ОбС 08-00-10263 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10198 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизграден обект по проект: „Външен водопровод Ø250 мм от ПИ с идентификатор 07079.3.467 до ПИ с идентификатор 07079.3.174 по КК на гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-10268 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разходване на натрупани средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона на здравето

 

 1. ОбС 08-00-10284 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.9 по плана на зона „Хижи“ в лесопарк „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.831.142 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10283 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на поставяем обект – модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, по одобрена план – схема за поставяне на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-10291 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за поставяне, по одобрена план – схема, на поставяем обект – заведение за обществено хранене с площ 45 кв. м за извършване на търговска дейност, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище

 

 1. ОбС 08-00-10295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XII в кв. 69 по плана на кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10293 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-10282 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.659.569 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, местност „Бургаско Езеро“ 

 

 1. ОбС 08-00-10276 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІІ, в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-10280 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІ в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-10275 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.28а по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10278 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10279 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10285 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10286 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ХХІV и УПИ ХХVІ, двата в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10294 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност „Черна Яна“, (бивша м. „Караянос“), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-10281 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Мочура“, землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10296 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общински идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ VI-329,330,742 в кв.15 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, на собственика на законно построена в същия сграда, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-10277 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30, вх.№1, ет.№1, ап.№2-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10287 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №10 (410), вход 1 (А), етаж 6, апартамент № 26, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10288 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 37, вх. 2, етаж 2, апартамент десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10289 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№30, вх.№8, ет.№1, ап.№3-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10290 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 147, вх.3, ет.4, ап.10, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10209 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 02.07.2020 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред 

 

 1. ОбС 08-00-10204 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекта – решенията

 

 1. ОбС 08-00-10265 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-10202 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10211 Докладна записка от Георги Маринчев – общински съветник от ПП ГЕРБ  и зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на финалния етап на 67-ма Международна колоездачна обиколка на България 

 

 1. ОбС 08-00-10246 Докладна записка от Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), общински съветник от БСП, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху спортните организации на територията на Община Бургас, вследствие на извънредното положение 

 

 1. ОбС 08-00-10310 Докладна записка от Йордан Георгиев – общински съветник от БСП, председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Домакинство на Община Бургас за финали по волейбол в старша възрастова група юноши, които ще се проведат от 15-ти до 19-ти юли, 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10203 Докладна записка от Красимира Маркович – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на допълнителна безопасност на жителите и гостите на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10205 Докладна записка от Красимира Маркович – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Монтиране на общинска велостоянка в района на пристанище „Сарафово“

 

 1. ОбС 08-00-10264 Докладна записка от Боян Дяков и Милен Ненчев – общински съветници от ПП НФСБ , относно: Поставяне на спасителни пояси на моста в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10247 Докладна записка от Станимир Димитров Апостолов и Георги Митев Митев – общински съветници от ПП СДС, относно: Придобиване на комуникативни умения за общуване с хора с увреден слух, чрез обучение по жестов език на служители от общинска администрация, за осигуряване на ефективна и равностойна комуникация с уязвимите хора и улесняване достъпа им до социални и обществени услуги, и за по-доброто им интегриране в обществото

 

 1. ОбС 08-00-10253 Докладна записка от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на допълнителна информация и прозрачност при управлението на общински дружества в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10274 Докладна записка от Иван Гаврилов – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас, относно: Отчет на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10210 Докладна записка от д-р Надя Желязкова – управител на „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т. 5 от дневния ред на заседание №6, проведено на 28.01.2020 г. (Протокол № 6) 

 

 1. ОбС 08-00-10163 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Подмяна на контейнери за битови отпадъци в кв. Република 

 

 1. ОбС 08-00-10208 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Предприемане на мерки за недопускане на нови инциденти на „Бургаския мост“ 

 

 1. ОбС 08-00-10235 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Междублоково пространство, находящо се в гр. Бургас, между бл. 24 на ул. „Цар Калоян“ и бл. 11 на ул. „Дебелт“ 

 

 1. ОбС 08-00-10238 Питане от Стоян Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Поставяне на указателни табели на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10250 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Предприети мерки срещу вандалски прояви в ж. к. „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-10254 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Отдадено общинско жилище в комплекс „Лазур“, възникналите конфликти с етажната собственост и противообществените прояви на наемателите

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас и Европейска инвестиционна банка за цялостното проучване на възможностите (включително осъществяване на функционално планиране и разработване на предварителен проект) за изграждане на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА БОЛНИЦА в Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише Споразумение между Община Бургас и Европейска инвестиционна банка за цялостното проучване на възможностите (включително осъществяване на функционално планиране и разработване на предварителен проект) за изграждане на СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ДЕТСКА БОЛНИЦА В ОБЩИНА БУРГАС.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението. Възможните дати за подписване на Споразумението са 6 или 7 юли, което обуславя безспорно защитата на особено важен държавен и обществен интерес. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10266 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на Община Бургас, одобрен с решение по т. 2 от Протокол № 8/31.03.2020 г.  Общински съвет – Бургас, за създаване на общински социален фонд COVID-19

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас дава съгласие средствата в размер на 14 000 (четиринадесет хиляди) лева, предвидени като резерв в Общински социален фонд COVID-19, да бъдат пренасочени към фонда за предоставяне на еднократни, безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица и приемни семейства;

2. Общински съвет – Бургас дава съгласие средствата в размер на 16 000 (шестнадесет хиляди) лева, предвидени като резерв в Общински социален фонд COVID-19, да бъдат пренасочени към фонда за подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10218 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, както следва:

            §1. В приложение № 6 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Раздел I. ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, т. 10 „Услуги предоставени от Експозиционен център „Флора“ Бургас, създава нова подточка 13 със следното съдържание:

 

 

такса ползване на тоалетна

 

вкл. ДДС

1 лв.

 

            §2. В Раздел IV – ОП „Транспорт“ от Приложение № 6 – ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6, ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия по т.10, се правят следните изменения и допълнения, т.10.1 се изменя придобива следното съдържание:

 

10.

Автогара „Юг“

 

 

10.1

Цена преминаване през автогара

Без ДДС

8.50

 

            §3. Т. 10.1.1; т.10.1.2; т.10.2; т.10.2.1; и т. 10.2.2 се отменят.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10255 Докладна записка от Христо Пламенов Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на правилниците за организацията и дейността на: 1. Общинско предприятие „Чистота еко“; 2. Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“; 3. Общинско социално предприятие „Морски знаци"; 4. Общинско предприятие „Общински имоти“; 5. Общинско предприятие „Спортни имоти“; 6. Общинско предприятие „Транспорт“; 7. Общинско предприятие „Туризъм“ и 8. Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „зелени асистенти“  в Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10273 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

  Удостоява с Почетна значка на Община Бургас Георги Иванов.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10299 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане План за действие за общинските концесии на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема План за действие за общинските концесии на Община Бургас, както следва:

 

„ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Приет с Решение № 6 по протокол № 11 от 30.06.2020 г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият План за действие за развитие на общинските концесии в Община Бургас (План за действие) е разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.

 Планът за действие служи за определяне на концесиите, чрез които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите.

Планът за действие изразява политиката за концесии на община Бургас. Съдържанието на плана за действие се определя по години и включва процедури за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите (ЗК) и на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията по чл.45 от ЗК, наричани по-нататък „проекти за концесии“.

Всеки проект за концесия, включен в настоящия план за действие съдържа прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите:

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия;

2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;

3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. концесионни възнаграждения.

Предложението за включване на проекти за концесии в плана за действие следва да съдържат информация за:

1. наименование на проекта за концесия;

2. описание на проекта за концесия, което съдържа:

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо;

в) териториален обхват на концесията – място на изпълнение на строителството или услугите, а когато е приложимо – и местонахождението на обекта на концесията;

г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;

д) кръга на потребителите;

е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;

3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово икономическите елементи на концесията;

4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на концесионер.

Съдържанието на плана се определя по години и може да се изменя и допълва текущо с решение на Общински съвет Бургас.

           

ЧАСТ І

Приоритет 1 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Услуги, свързани със социалната инфраструктура в областите образование; здравеопазване, култура и спорт“

Специфична цел 1.1. Осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ и на здравно-социалните услуги

Не са предвидени проекти за концесии

Специфична цел 1.2. Осигуряване на достъпност и качество на предучилищното и училищното образование

Не са предвидени проекти за концесии

Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпност и качество на библиотечни и читалищни услуги

Не са предвидени проекти за концесии

Специфична цел 1.4. Осигуряване на достъпност и качество на услугите, свързани със системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти

 

ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА 2020 Г.

1. Концесия за строителство на обект: Конна База

Предмет на концесията

Концесия за строителство.

Наименование на проекта за концесия: Възлагане на концесия за строителство   на конна база, поддържане в експлоатационна годност на съществуващата Конна база на територията на парк „Езеро“ от и изцяло за сметка на концесионера, неговото управление и поддържане на риск на концесионера, включително извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи. 

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите:

Чрез посочената концесия може да се осигури достъпност и качество на услугите, свързани със системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти. 

- Създаване на възможности и подходящи условия на гражданите, независимо от тяхната възраст, социално и обществено положение, да спортуват за здраве и дълголетие.

- Ефективното и качествено управление на публичната собственост чрез включването й в гражданския оборот;

- Използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в интерес на гражданите и обществото;

- Запазване и повишаване размера на концесионните възнаграждения, респективно бюджетните приходи от публичната собственост.

- Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с реконструкция, преустройство, възстановяване или извършване основни ремонти на обекти, които са публична общинска собственост;

- Задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни услуги, които може да се предоставят чрез обекти, които са публична общинска собственост.

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо

Концесията е в съответствие със Специфична цел 1.4. по Приоритет 1 и  Специфичните цели по Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите.

В Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 202227 е посочено, че главните стратегически цели на системата са „модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и спорт, както и да осигурява условия за подготовка и постигане на високи спортни резултати“ и „усъвършенстване на Националната система за физическо възпитание и спорт в съответствие с водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения“.

Обект на концесията

Имот - публична общинска собственост УПИ X, отреден за ПИ с идентификатор 07079.622.201, функционално отреждане „за конна база“, с реализираните в същия манеж и сграда, с концесионна територия в размер 15 444 кв. м.

Максимален срок на концесията

Ще се определи при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Строителство, което ще се възложи с концесията

Строителство по чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗК.

Услуги, които ще се възложат с концесията

- Услуги от обществен интерес туристически услуги; популяризиране на конния спорт, здравна услуга

- Извършване на останалите дейности самостоятелно или чрез трети лица, ако това е посочено в офертата.

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Ще се определят при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Плащания от концедента

Не се предвиждат.

Концесионно възнаграждение (без ДДС)

Годишно концесионно възнаграждение, и еднократно концесионно възнаграждение, в случай, че с финансовия анализ обоснове необходимостта от такова при извършване на подготвителните действия.

 

ЧАСТ ІІ

Приоритет 2 от Националната стратегия за развитие на концесиите „Услуги, свързани с техническата инфраструктура в областите транспорт, пътища и пътни съоръжения, транспортна инфраструктура в населените места, водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване и третиране на отпадъците

Не са предвидени концесии

 

ЧАСТ ІІІ

Приоритет 3 от Националната стратегия за развитие на концесиите Природни ресурси - морски плажове; минерални води и др.

Не са предвидени концесии.

 

ЧАСТ ІV

Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите: „Изграждане на нови или реконструиране, преустройване, възстановяване или извършване на основен ремонт на обекти, които са публична държавна собственост или публична общинска собственост, извън тези, които попадат в Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 3

 

ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА 2020 Г.

1. Концесия за услуга на обект: Интегрирана и конфигурируема система за почасово ползване на електрически скутери

Предмет на концесията

Концесия за услуга.

Наименование на проекта на концесия:

Възлагане на концесия за предоставяне на услуга за изграждане на интегрирана и конфигурируема система за почасово ползване на електрически скутери за лично придвижване, от и изцяло за сметка на концесионера, нейното управление и поддържане и извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи. 

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите:

- Ефективното и качествено управление на публичната собственост чрез включването й в гражданския оборот;

- Използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в интерес на гражданите и обществото;

- Въвеждане на алтернативни, екологични форми на придвижване в градската среда

- Запазване и повишаване размера на концесионните възнаграждения, респективно бюджетните приходи от публичната собственост.

- Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържането на публичната общинска собственост;

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо - Настоящата концесия е в съответствие със специфичните цели по Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите.

Обект на концесията

Части от имоти - публична общинска собственост, върху които, съгласно одобрена схема се предвижда поставяне на електрически скутери, съгласно условия и технически изисквания, които да се определят в концесионната процедура.

Максимален срок на концесията

Ще се определи при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Строителство, което ще се възложи с концесията

Строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗК.

Услуги, които ще се възложат с концесията

- Услуги от обществен интерес, свързани с предоставяне на възможности за алтернативни методи за лично придвижване в градска среда - Извършване на останалите дейности самостоятелно или чрез трети лица, ако това е посочено в офертата.

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Ще се определят при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Плащания от концедента

Не се предвиждат.

Концесионно възнаграждение (без ДДС)

Годишно концесионно възнаграждение, и еднократно концесионно възнаграждение, в случай, че с финансовия анализ се обоснове необходимостта от такова при извършване на подготвителните действия.

3. Концесия за строителство на обект: Развлекателен парк 

Предмет на концесията

Концесия за строителство.

Наименование на проекта за концесия: Възлагане на концесия за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане (проектиране и строителство) на „Развлекателен парк“ на територията на  парк „Езеро“ от и изцяло за сметка на концесионера, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, включително експлоатация на обекта на концесията и извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи. 

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите:

- Ефективното и качествено управление на публичната собственост чрез включването й в гражданския оборот;

- Използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в интерес на гражданите и обществото;

- Запазване и повишаване размера на концесионните възнаграждения, респективно бюджетните приходи от публичната собственост.

- Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържането на публичната общинска собственост;

- Задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни услугите, които може да се предоставят чрез концесията.

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо - Настоящата концесия е в съответствие със специфичните цели по Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите.

Обект на концесията

Имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II, отреден за проектен ПИ с идентификатор 07079.622.198, с функционално отреждане „за атракционен обект и обществено обслужване“, с концесионна територия в размер 65 036 кв. м.

Максимален срок на концесията

Ще се определи при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Строителство, което ще се възложи с концесията

Строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 от ЗК.

Услуги, които ще се възложат с концесията

- Услуги от обществен интерес, туристически услуги; популяризиране на природните забележителности на Южно Атанасовско езеро, както и на екологичните дейности и инициативи, свързани с него; осигуряване на възможност за „зелено“ образование на подрастващите;

- Извършване на останалите дейности самостоятелно или чрез трети лица, ако това е посочено в офертата.

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Ще се определят при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Плащания от концедента

Не се предвиждат.

Концесионно възнаграждение (без ДДС)

Годишно концесионно възнаграждение, и еднократно концесионно възнаграждение, в случай, че с финансовия анализ се обоснове необходимостта от такова при извършване на подготвителните действия.

4. Концесия за строителство на обект: Атракцион

Предмет на концесията

Концесия за строителство.

Наименование на проекта за концесия: Възлагане на концесия за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане (проектиране и строителство) на атракцион на територията на  парк „Езеро“ от и изцяло за сметка на концесионера, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, включително експлоатация на обекта на концесията и извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи. 

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите:

 

- Ефективното и качествено управление на публичната собственост чрез включването й в гражданския оборот;

- Използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в интерес на гражданите и обществото;

- Запазване и повишаване размера на концесионните възнаграждения, респективно бюджетните приходи от публичната собственост.

- Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с поддържането на публичната общинска собственост;

- Задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни услугите, които може да се предоставят чрез концесията.

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо - Настоящата концесия е в съответствие със специфичните цели по Приоритет 4 от Националната стратегия за развитие на концесиите.

Обект на концесията

Имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ IX, отреден за проектен ПИ с идентификатор 07079.622.200, с функционално отреждане „за атракционен обект и обществено обслужване“, с концесионна територия в размер 3 254 кв. м.

Максимален срок на концесията

Ще се определи при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Строителство, което ще се възложи с концесията

Строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 от ЗК.

Услуги, които ще се възложат с концесията

- Услуги от обществен интерес, туристически услуги;  

- Извършване на останалите дейности самостоятелно или чрез трети лица, ако това е посочено в офертата.

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Ще се определят при извършване на подготвителните действия по ЗК.

Плащания от концедента

Не се предвиждат.

Концесионно възнаграждение (без ДДС)

Годишно концесионно възнаграждение, и еднократно концесионно възнаграждение, в случай, че с финансовия анализ се обоснове необходимостта от такова при извършване на подготвителните действия.“

2. Актуализира Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, като се създава нов „Раздел VІІI-КОНЦЕСИИ И ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА“ със съдържание като следва:

 

VIII. КОНЦЕСИИ И ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

1. Концесия за строителство, поддържане в експлоатационна годност на съществуващата Конна база на територията на парк „Езеро“ в  урегулиран имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ X, отреден за ПИ с идентификатор 07079.622.201, функционално отреждане „за конна база“, с реализираните в същия манеж и сграда, с концесионна територия в размер 15 444 кв. м.

2. Концесия за услуга за за изграждане на интегрирана и конфигурируема система за почасово ползване на електрически скутери за лично придвижване, от и изцяло за сметка на концесионера, нейното управление и поддържане и извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи в части от имоти - публична общинска собственост, разположени до изградените велостоянки, съгласно одобрена схема, условия и технически изисквания, които да се определят в концесионната процедура.

3. Концесия за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане (проектиране и строителство) на „Развлекателен парк“ на територията на  парк „Езеро“  в урегулиран имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II, отреден за проектен ПИ с идентификатор 07079.622.198, с функционално отреждане „за атракционен обект и обществено обслужване“, с концесионна територия в размер 65 036 кв. м.

4. Концесия за изграждане, стопанисване и управление на атракционен обект в урегулиран имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ IX, отреден за проектен ПИ с идентификатор 07079.622.200, с функционално отреждане „за атракционен обект и обществено обслужване“, с концесионна територия в размер 3 254 кв. м.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10292 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение по „Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“ и получаване на финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ за реализиране на дейностите по програмата.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10267 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно- реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10232 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект №BG16М1ОР002-5.005-0003 „Разработване на програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021 – 2027“, договор №BG16М1ОР002-5.005-0003-С01, процедура №BG16М1ОР002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, ОП „Околна среда“ 2014 – 2020

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект № BG16M1OP002-5.005-0003 „Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.005-0003-C01, процедура BG16M1OP002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, ОП „Околна среда“ 2014-2020 в размер на 19 994,00 (деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева, представляващи 20 (двадесет) % от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10231 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16М1ОР002-2.010-0034 „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо на неопасни отпадъци – Братово“, ДБФП №BG16М1ОР002-2.010-0034-Ц01 от 05.06.2020 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване,  който обезпечава авансовото плащане представляващо 10 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проект № BG16M1OP002-2.010-0034 „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“, ДБФП BG16M1OP002-2.010-0034-C01, в размер на 795 176,41  лв. (седемстотин деветдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки).
 2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише издадената запис на заповед.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10258 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Етап 3 - „Изграждане на обслужваща инфраструктура в с.о. Рибарско селище „Ченгене скеле“, кв. Крайморие, община Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие за сключване на договор за финансиране от ПУДООС за проект: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Зона Хижи – Eтап 2а ВиК мрежи и Етап 3- ВиК мрежи и ЛПСОВ“.

2. Потвърждава извършените до този момент действия по кандидатстване за финансиране по описания приоритетен обект за Община Бургас, предвид значимостта му за подобряване на екологичното състояние на чувствителната черноморска зона и Защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 „Бакърлъка“ и ЗЗ „Залив Ченгене скеле“

3. Дава съгласие непредвидените разходи в размер до 176 000 лв. да бъдат осигурени от бюджета на община Бургас за 2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10271 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишни финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2019 година

РЕШЕНИЕ:

 

І. Приема годишните финансови отчети за 2019г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала, както следва:

 1. Благоустройствени строежи  ЕООД
 2. „Бургасбус” ЕООД
 3. „Бургаски пазари” ЕООД
 4. „Дезинфекционна станция - Бургас” ЕООД
 5. „Иновационни системи - Бургас“ ЕООД
 6. „Обреден комплекс” ЕООД
 7. „Чистота” ЕООД
 8. „Дентален център -1 Бургас” ЕООД
 9. „Диагностично-консултативен център І -Бургас” ЕООД
 10.  „Диагностично-консултативен център ІІ- Бургас” ЕООД
 11.  „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД
 12.  „Медицински център І -Бургас” ЕООД
 13.  „Медицински център ІІ- Бургас” ЕООД
 14.  „Медицински център ІІІ- Бургас” ЕООД
 15.  „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас” ЕООД
 16.  „Център за кожно-венерически заболявания - Бургас” ЕООД
 17.  „Център за психично здраве - Бургас” ЕООД.

ІІ. Задължава управителите на общинските търговски дружества да публикуват в Търговския регистър годишните финансови отчети, приети от Общото събрание в изпълнение на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10226 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Задължава управителите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност, чийто финансови отчети подлежат на независим финансов одит, да  предприемат действия за провеждане на процедури за избор на регистриран одитор, по ред и условия, посочени в Закона за обществените поръчки, по критерий „икономически най-изгодната оферта”.
 2. Определя минимални условия, на които да отговарят кандидатите, както следва: 
  1. Кандидатите да са със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от  Закона за независимия финансов одит. Да притежават минимален одиторски стаж от 5 (пет) години;
  2. Да са изпълнили през последните три финансови години минимум два договора с предмет „Независим финансов одит”, на дружества, със сходен предмет на дейност на дружеството, за което се кандидатства;

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество – следва да представи доказателства по т.2.1. и 2.2. за регистрирания одитор, който пряко ще извършва услугата;

 1. Определя комисия в състав от 7 члена, от които четирима общински съветници, един представител на общинска администрация и двама представители на търговското дружество, от които един правоспособен юрист, назначени със заповед на съответния управител.
 2. Избира за членове на комисията следните общински съветници:

4.1. Христо Пламенов Панайотов;

4.2. Ивайло Димитров Колев;

4.3. Николай Георгиев Стоянов;

4.4. Стоян Демирев Грозев.

      5. Въз основа на резултатите от проведените процедури, да бъде отправено предложение до Общински съвет – Бургас, за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети за търговските дружества, със сто процента общинско участие в капитала, които подлежат на задължителен независим финансов одит за финансовите 2020 и 2021г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10272 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете; 2. Допускане на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас; 3. Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ,  Общински съвет Бургас приема годишния доклад за изпълнението на общите устройствени планове на територията на Община Бургас.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изменение на ОУП на гр. Бургас:

2.1. В обхват на ПИ с идентификатори 07079.603.90, 07079.603.129 и 07079.603.130 по КК на гр. Бургас, представляващи УПИ VI в кв.47 и УПИ IV и V в кв.48 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с което да се промени границата между устройстевни зони 4/Пч и 16/Смф като ПИ с идентификатори 07079.603.90, 07079.603.129 и 07079.603.130 се включат към устройствена зона 16/Смф и одобрява приложеното задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет-Бургас съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.

2.2. В обхват на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, с което имотите да бъдат включени в устройствена зона “07079/19” – смесена територия с преобладаващо предназначение за обществено обслужване и допълващо за безвредни производства, в границите на с.о. “Бизнес парк Бургас -1” и одобрява приложеното задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет-Бургас съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.

 2.3.  В обхват обхвата на територията разположена между кръстовището при надлеза на бул. „Иван Вазов“, моста при ж. п. гара „Владимир Павлов“, бул. „Мария Луиза“ и ж. п. коловози, като разработваната територия бъде включена в устройствена зона “5/Ц” и одобрява приложеното задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет-Бургас съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1,  от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:

3.1. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на кв.6, кв.12 и кв.13 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, с който ПИ с идентификатори 07079.701.60, 07079.701.61, 07079.701.62, 07079.701.63, 07079.701.64, 07079.701.65, 07079.701.66, 07079.701.67, находящи се в кв.6, ПИ с идентификатори 07079.701.305, 07079.701.306, 07079.701.307, 07079.701.308, 07079.701.309, 07079.701.310, 07079.701.311, 07079.701.435, 07079.701.436, 07079.701.437, 07079.701.438, 07079.701.439, 07079.701.440, 07079.701.441, 07079.701.442, находящи се в кв.12 и ПИ с идентификатори 07079.701.299, 07079.701.300, 07079.701.301, 07079.701.302, 07079.701.303 в кв.13 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас да бъдат включени в устройствена зона “1/Ок” – устройствена зона за рекреационни дейности с преобладаващи курортни функции, с утвърдени градоустройствени показатели: Височина до 15,00м /5ет./, Плътност – до 30%,  Кинт - до 1,5, Озеленяване мин. 60%.

  1. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.9.1035 и 07079.9.1036 по КК на гр. Бургас, местност „Салкъмчетата“, землище Меден Рудник, с който имотите се включват към съседната устройствена зона 7/Жг, без промяна на утвърдените правила за прилагане на ОУП на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10259 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280,   07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, и обслужващи улици с о.т.129-о.т.129а-о.т.129б, о.т.128-о.т.130-о.т.131-о.т.132-о.т.133-о.т.134-о.т.135-о.т.137-о.т.137а, о.т.135-о.т.136-о.т.136а и о.т.134-о.т.138-о.т.139-о.т.140-о.т.141-о.т.142-о.т.143-о.т.144-о.т.145-о.т.146-о.т.147 за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ в местност „Кара баир“, землище на ж. р. „Меден рудник“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280,   07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, и обслужващи улици с о.т.129-о.т.129а-о.т.129б, о.т.128-о.т.130-о.т.131-о.т.132-о.т.133-о.т.134-о.т.135-о.т.137-о.т.137а, о.т.135-о.т.136-о.т.136а и о.т.134-о.т.138-о.т.139-о.т.140-о.т.141-о.т.142-о.т.143-о.т.144-о.т.145-о.т.146-о.т.147 за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ в местност „Кара баир“, землище на ж. р. „Меден рудник“, гр. Бургас.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10260 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за полагане на два броя кабели 20 kV през следните поземлени имоти – неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за полагане на два броя кабели 20 kV през следните поземлени имоти – неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за утвърждаване на трасе за обект „Кабелиране на 4 бр. ВЕЛ 20 kV с 2 бр. кабели 20 kV от нов МБТП в УПИ IV-732, кв.10, ПЗ „Юг-Запад“, гр. Бургас до нов МБТП „ДЗС-1“ в УПИ V, кв.34, кв. Крайморие, гр. Бургас – ЕТАП 2“ 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за полагане на два броя кабели 20 kV преминаващи през следните поземлени имоти – общинска собственост: 07079.10.252 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас.

          Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП - ПП за трасе на два броя кабели 20 kV през следните поземлени имоти – неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП ПП за трасе на два броя кабели 20 kV през следните поземлени имоти – неурбанизирана територия: 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10263 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1, от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 и т.3 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас.

ПУП да се изготвят в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10198 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизграден обект по проект: „Външен водопровод Ø250 мм от ПИ с идентификатор 07079.3.467 до ПИ с идентификатор 07079.3.174 по КК на гр. Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК да предостави  за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „ВиК“ ЕАД Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас новоизградения  обект  в рамките на проект: „Външен водопровод Ø250 мм от ПИ с идентификатор 07079.3.467 до ПИ с идентификатор 07079.3.174 по КК на гр. Бургас“, както следва:

 •   Външен водопровод Ø250 мм от ПИ с идентификатор 07079.3.467 до ПИ с идентификатор 07079.3.174 по КК на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10268 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разходване на натрупани средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона на здравето

РЕШЕНИЕ:

 

I.  До 30 на сто от натрупаните средства за обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на общинското депо за управление на отпадъците на Община Бургас, да бъдат разходвани за:

1. закупуване на оборудване и средства за дезинфекция с цел прилагане на противоепидемични мерки от страна на Общината, съгласно подробна справка,

2. дейности, свързани със събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявена извънредна епидемиологична обстановка и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането и обезвреждането им; осигуряване на съдове за събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявената епидемиологична обстановка, както и за третирането на такива от медицински центрове, лаборатории и други; за поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, предназначени за обществено ползване и осигуряване на оборудване за дезинфекция и безопасност на публичните пространства и местата за обществено ползване.

 Разходването на средствата да се извърши след одобрение от страна на Министъра на околната среда и водите.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10284 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.9 по плана на зона „Хижи“ в лесопарк „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.831.142 по КККР на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет–Бургас с Решение по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол № 6), в частта на Раздел III. „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т.2.„Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, с нова подточка 3 – Учредяване право на строеж в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, за изграждане на нов трафопост в УПИ І в кв.9 по плана на зона „Хижи“ в лесопарк „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.831.142 по КККР на гр. Бургас.

ІІ. Да се учреди в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД с ЕИК 115552190, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от К. Денк, З. Братоев, А. Сипек – членове на Съвета на директорите, възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1х800 kVА, с размери 3,00 м (три метра) на 2,10 м (два метра и десет сантиметра) и застроена площ от 6,30 (шест цяло и тридесет) кв.м, както и сервитутно право върху прилежаща към него зона с площ от 51,70 (петдесет и един цяло и седемдесет) кв.м, определена съгласно Наредба № 16/ 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, в УПИ І (едно римско) в кв.9 (девет) по действащия ПУП-ПУР на зона „Хижи“ в лесопарк „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9039/13.08.2018 г., целият с площ 3966 кв.м, с отреждане „за ПСОВ“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.831.142 (нула седем нула седем девет точка осем три едно точка едно четири две) и с площ 3965 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 07079.831.162, 07079.831.269, 07079.831.274, 07079.831.278, за сумата от 3 380 (три хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС, включваща цената на правото на строеж и сервитута на енергийния обект.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10283 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на поставяем обект – модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, по одобрена план – схема за поставяне на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел V. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.V.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова подточка: поставяем обект – модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, по одобрена план – схема за поставяне на преместваеми обекти.
 2. Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, поставяем обект – модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, по одобрена план – схема за поставяне на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,40 (сто двадесет и два лв. и четиридесет ст.) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10291 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за поставяне, по одобрена план – схема, на поставяем обект – заведение за обществено хранене с площ 45 кв. м за извършване на търговска дейност, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, поставяем обект - заведение за обществено хранене, с площ 45 кв. м, по съгласувана план - схема, за извършване на търговска дейност, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за рибарско пристанище.

 

 1. Условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

 1.  Идейна концепция за общо архитектурно решение на поставяемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение.
 2. Детайлна идейна концепция за архитектурно решение на поставяемия обект, придружена с обяснителна записка за използваните материали, ЗД визуализации, идеен архитектурен чертеж (две фасади и разрез), включваща КСС.
 3. Изчерпателна информация за извършваната дейност от обекта, както и описание на приноса на обекта за морската насоченост на зоната- рибарското пристанище.
 4. Конкурсна месечна наемна цена - не по-ниска от 367,00 (триста шестдесет и седем) лева.

 

III. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

Офертите на участниците ще се разглеждат от комисията на няколко етапа:

 • Разглеждане на предложенията по допустимост, като едва след решение на комисията, че са налице всички изискуеми документи ще се пристъпи към следващия етап;
 • Разглеждане на идейна концепция на допуснатите кандидати, като едва след решение на комисията, че същите отговарят на поставените изисквания ще се пристъпи към оценяване;
 • Разглеждане на предложените от участниците месечни наемни цени в наддавателните предложения.

 

Класирането ще се извърши на база следните критерии:

1. K1 – оценка на Идейна концепция за общо архитектурно решение на преместваемият обект е обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности и елементи на синтеза за осмислянето му като зона е подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение, описани в точка II, т. 1 до т.3 включително.

 

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира с облика на Рибарско пристанище Сарафово. Територията е целесъобразно да се организира като обособен кът за отдих и развлечение, място, на което ще се усеща морската атмосфера и дух. За реализиране на интегрирано решение и завършеност на цялостния силует на пристанището, поставяемият обект и пространството около него трябва да притежават собствен и характерен облик, в архитектурно единство с прилежащата територия за постигане на общо въздействие на пространството като цялостен ансамбъл.

Представените идейни проекти ще се оценяват от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, чрез тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 50 точки и поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

Тежест на критерия N1=0,5

2. К2 – Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

 

К2= Ц (участник) х 100,

Ц (максимална)

където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най-високата предложена цена.

Тежест на критерия: N2=0,5

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

 

K=K1 x N1 + K2 х N2

 

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.

При равен брой точки, се провежда таен търг между кандидатите, получили еднакъв брой точки, докато един от тях достигне по-висока месечна наемна цена. За целта кандидатите попълват ново наддавателно предложение, като трябва да наддадат с минимум една стъпка от достигнатата месечна наемна цена.

 

IV. В договорът за отдаване под наем да бъде предвидено, че спечелилия участник е длъжен изцяло за своя сметка и на своя отговорност да изготви и представи всички необходими документи за разполагането на преместваемия обект съгласно НАРЕДБА № 8 от 27.04.2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата и другите приложими нормативни актове.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XII в кв. 69 по плана на кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел V. „Общински нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова точка: „Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XI в кв. 69 по плана на кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас при кръстовището на ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Лиляна Димитрова“ и ул. „Батак“ за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти“.

II.  Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XI в кв. 69 по плана на кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас при кръстовището на ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Лиляна Димитрова“ и ул. „Батак“ за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60,00 (шестдесет) лева.

 III. В договора за наем да бъдат включени клаузи, съгласно които наемателят се задължава да поддържа в добро състояние двора на училището, оградата около него, както и изградените в УПИ I в кв. 75 по плана на кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас - публична общинска собственост, съоръжения.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10293 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  V. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 6), с нови точки:

1.  Временен обект (павилион № 3) от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, град Бургас, ведно с 1/6 кв.м ид. ч. от тоалетна, с обща площ 16,08 кв. м, при граници: изток – ограда на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоар, север – павилион № 2, юг – павилион № 4, предназначен за търговска дейност.

2.  Павилион тип А, № 1, находящ се върху площадното пространство на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север – алея откъм концертна зала, изток – павилион № 2, юг – площадно пространство, запад – вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност.

3.  Самостоятелен обект в сграда, актуван с Акт  № 7558/11.02.2014 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на град Бургас, с площ 197,09 кв. м, представляващ подблоково помещение в партера на ЖСК „Октомврийска слава“ на ул. „Константин Величков“ № 29, вх. 5, предназначен за търговска дейност.

II. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните нежилищни обекти, собственост на Община Бургас:

 1. Временен обект (павилион № 3) от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, град Бургас, ведно с 1/6 кв.м ид. ч. от тоалетна, с обща площ 16,08 кв. м, при граници: изток – ограда на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоар, север – павилион № 2, юг – павилион № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 135,07 лева (сто тридесет и пет лв. и седем ст.), без ДДС.
 2. Недвижим имот, актуван с Акт № 3039/15.11.2001 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.607.142.1 по КК на град Бургас, находящ се в град Бургас, ж.к. „Лазур“, източно от блок 54, с площ 88,20 кв. м, предназначен за битови услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185,22 лева (сто осемдесет и пет лв. и двадесет и две ст.), без ДДС.
 3. Павилион тип А, № 1, находящ се върху площадното пространство на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север – алея откъм концертна зала, изток – павилион № 2, юг – площадно пространство, запад – вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лева, без ДДС.
 4. Самостоятелен обект в сграда, актуван с Акт  № 7558/11.02.2014 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на град Бургас, с площ 197,09 кв. м, представляващ подблоково помещение в партера на ЖСК „Октомврийска слава“ на ул. „Константин Величков“ № 29, вх. 5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 241,66 лева (хиляда двеста четиридесет и един лв. и шестдесет и шест ст.), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10282 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.659.569 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, местност „Бургаско Езеро“ 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 07079.659.569 (нула седем нула седем девет точка шест пет девет точка пет шест девет) по одобрени КККР на гр.Бургас, целият с площ 68 554 (шестдесет и осем хиляди петстотин петдесет и четири) кв. метра, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: насип, насипище, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.659.34 и 07079.605.324,

2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в закона правни и фактически действия по изпълнение решението по т. 1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10276 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІІ, в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. А. Д. чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №9331/17.02.2020г. за частна общинска собственост, представляващ 8/700 (осем от седемстотин) кв.м. идеални части от УПИ VІІ-683 (седем римско за имот шестстотин осемдесет и три),  целият  с  площ 700 (седемстотин) кв.м., в квартал 45 (четиридесет и пет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: Североизток-улица, Югоизток - УПИ VІІІ,  ХV и УПИ ІХ, Югозапад- УПИ ХІІ и Северозапад-УПИ VІ; съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.742 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка седем четири две), с площ 700 (седемстотин) кв.м., при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.735, 07079.820.738, 07079.820.739, 07079.820.740, 07079.820.741, 07079.820.958 и 07079.820.743 по одобрена КК на гр. Бургас, за сумата 1700 (хиляда и седемстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10280 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІ в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, М. А. Д. и Н. А. Х. чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №9330/17.02.2020г. за частна общинска собственост, представляващ 7/662 (седем от шестстотин шестдесет и два) кв.м. идеални части от УПИ VІ-684 (шест римско за имот шестстотин осемдесет и четири),  целият  с  площ 662 (шестстотин шестдесет и два) кв.м., в квартал 45 (четиридесет и пет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: североизток-улица, югоизток-УПИ VІІ, югозапад-УПИ ХІІ и северозапад- УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V; съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.743 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка седем четири три), с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв.м., при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.735, 07079.820.742, 07079.820.958, 07079.820.747, 07079.820.746, 07079.820.745 и 07079.820.744, по одобрена КК на гр. Бургас, при равни квоти за всяка от тях, за сумата 1490 (хиляда четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10275 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.28а по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – 235,236 (четири римско за имоти двеста тридесет и пет, двеста тридесет и шест), отреден „За жилищно строителство“, целият с площ 1043 (хиляда четиридесет и три) кв.м.  в кв.28 А (двадесет и осем „А“), по актуализирания ПУП-ПРЗ на  ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас,  при граници: североизток и югоизток-УПИ V, югозапад – УПИ ІІІ и северозапад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.501.236 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка две три шест) и площ 1004 (хиляда и четири) кв.м. по КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.501.126, 07079.501.299, 07079.501.235 и 07079.501.298, актуван с Акт №9423/15.06.2020г. за частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, с начална тръжна цена  1 287100 (един милион двеста осемдесет и седем хиляди и сто) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10278 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. на Община Бургас, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6), в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нов имот – УПИ VI-866, кв. 84, целият с площ 455 кв.м, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас,  актуван с Акт № 9239/27.08.2019г. за частна общинска собственост.
 2. Да се извърши продажба на недвижим имот, представляващ УПИ VI-866, кв. 84, целият с площ 455 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – улица, изток – улица, юг – УПИ VII, запад - УПИ V по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.826.242, с площ 455 кв.м, при съседи: 07079.826.241, 07079.826.243, 07079.826.443, 07079.826.442, по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 9239/27.08.2019г. за частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, с начална тръжна цена в размер 28 930 лв. (двадесет и осем хиляди деветстотин и тридесет лева).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10279 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета от Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6), в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нов имот: УПИ VI, кв. 1 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с площ 228 кв. м., отреден „за КОО“, с идентификатор 07079.621.280 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 228 кв. м.

2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, на УПИ VI в кв. 1 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с площ 228 кв. метра, отреденза КОО“, при граници: север – УПИ VII, изток – УПИ VIII-665, юг - улица, запад – УПИ V, отразен като поземлен имот с идентификатор 07079.621.280 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 228 кв. м, при съседи: 07079.621.232, 07079.621.274, 07079.621.281 и 07079.621.33, актуван с Акт №9398/28.05.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 175 000 (сто седемдесет и пет хиляди) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10285 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №6, в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нови подточки: УПИ VI-106, кв. 12, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 637 кв. м., актуван с Акт №9400/01.06.2020 г. за частна общинска собственост; УПИ XII-149, кв. 15, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, актуван с Акт №9401/01.06.2020 г. за частна общинска собственост; УПИ XI-197, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 530 кв. м., актуван с Акт №9326/20.01.2020 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

2.1. УПИ XI-99, кв. 11, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 295 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VIII-96 и УПИ VII-96a, изток-УПИ XII-100 и УПИ XIII-101, юг-улица, запад-УПИ X-98, с идентификатор 07079.832.99 по КККР на гр. Бургас, с площ 295 кв. метра, актуван с Акт №9402/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 10 140 (десет хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС.

2.2. УПИ VI-106, кв. 12, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 637 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ I-102, изток-УПИ IV-105, юг-УПИ V-107, запад-улица, с идентификатор 07079.832.106 по КККР на гр. Бургас, с площ 637 кв. метра, актуван с Акт №9400/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 900 (двадесет и една хиляди и деветстотин) лева, без ДДС;

2.3. УПИ XII-149, кв. 15, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 846 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VII-148, изток-УПИ IX-145, УПИ XI-147, юг-улица, запад- УПИ XIII-123, с идентификатор 07079.832.149 по КККР на гр. Бургас, с площ 846 кв. метра, актуван с Акт №9401/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 29 980 (двадесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС;

2.4. УПИ XI-197, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 530 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VIII-194, изток-край на регулация, юг-улица, запад- УПИ X-196, с идентификатор 07079.832.197 по КККР на гр. Бургас, с площ 530 кв. метра, актуван с Акт №9326/20.01.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 020 (деветнадесет хиляди и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10286 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ХХІV и УПИ ХХVІ, двата в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

- Недвижим имот, актуван с Акт №8031/08.09.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV-216 (двадесет и четири римско за имот двеста и шестнадесет), отреден „За КОО“,  в кв.3 (три), целият с площ 248 (двеста четиридесет и осем) кв.м. по актуализирания ПУП-ПРЗ на  ж.к. „Зорница“, гр. Бургас,  при граници: север-улица, изток- УПИ ХХІІ и УПИ ХХV, юг- УПИ ХХV и запад-УПИ ХХVІІ, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.216 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка две едно шест) и площ 248 (двеста четиридесет и осем) кв.м. по КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.601.219, 07079.601.218, 07079.601.217, 07079.601.147 и 07079.601.215, с начална тръжна цена 140 870 (сто и четиридесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

и

- Недвижим имот, актуван с Акт №8033/08.09.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІ-219 (двадесет и шест римско за имот двеста и деветнадесет), отреден „За КОО“,  в кв.3 (три), целият с площ 233 (двеста тридесет и три) кв.м. по актуализирания ПУП-ПРЗ на  ж.к. „Зорница“, гр. Бургас,  при граници: север – УПИ ХХІ и УПИ ХХVІІ, изток – УПИ ХХV, юг – улица-тупик и запад –улица, с идентификатор 07079.601.219 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка две едно девет), с площ 233 (двеста тридесет и три) кв.м., при съседи, имоти с идентификатори - 07079.601.218, 07079.601.216, 07079.601.215, 07079.601.147 и 07079.601.214 по одобрена КК на гр. Бургас, с начална тръжна цена 136 750 (сто тридесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10294 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност „Черна Яна“, (бивша м. „Караянос“), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас  

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. на Община Бургас, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6), в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нови имоти:

 - УПИ IV-1500, бивш масив 72, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 930 кв.м, актуван с Акт № 9415/11.06.2020г. за частна общинска собственост.

- УПИ V-1501, бивш масив 72, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 408 кв.м, актуван с Акт № 9416/11.06.2020г. за частна общинска собственост.

 1. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижими имоти, представляващи:

- УПИ IV-1500, бивш масив 72, местност „Черна Яна“(бивша местност „Караянос“), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 930 кв.м, отреден „за складова база“, при граници: север – УПИ I, изток – улица, юг – улица, запад - УПИ I по действащ ПУП-ПРЗ, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1500, с площ 930 кв.м, при съседи: 07079.6.1504, 07079.6.1426 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 9415/11.06.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер 36 070 лв. (тридесет и шест хиляди и седемдесет лева), без ДДС.

- УПИ V-1501, бивш масив 72, местност „Черна Яна“(бивша местност „Караянос“),  землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 408 кв.м, отреден „за КОО, при граници: север – улица, изток – улица, юг – УПИ VIII, запад - УПИ VI по действащ ПУП-ПРЗ, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1501, с площ 408 кв.м, при съседи: 07079.6.1504, 07079.6.1502, 07079.6.1444, 07079.827.113, 07079.827.115, 07079.827.117 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9416/11.06.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер 15 800 лв. (петнадесет хиляди и осемстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10281 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Мочура“, землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №6, в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нова подточка:

-ПИ с идентификатор 07079.13.1914 по КККР на гр. Бургас, с площ 740 кв. метра, актуван с Акт №8564/10.11.2016г. за частна общинска собственост;

-ПИ с идентификатор 07079.13.1915 по КККР на гр. Бургас, с площ 379 кв. метра, актуван с Акт №8565/10.11.2016г. за частна общинска собственост;

-ПИ с идентификатор 07079.13.1916 по КККР на гр. Бургас, с площ 257 кв. метра, актуван с Акт №8566/10.11.2016г. за частна общинска собственост.

             2. Да се извърши продажба на неурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, както следва:

 • поземлен имот с идентификатор 07079.13.1914 по КККР на гр. Бургас, с площ 740 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1915, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1913, съответстващ на поземлен имот №507751 по Карта на възстановената собственост на земл. кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8564/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 800 (двадесет и шест хиляди и осемстотин)  лева;
 • поземлен имот с идентификатор 07079.13.1915 по КККР на гр. Бургас, с площ 379 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1916, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1914, съответстващ на поземлен имот №507753 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8565/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 13 740 (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 07079.13.1916 по КККР на гр. Бургас, с площ 257 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1917, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1915, съответстващ на поземлен имот №507753 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8566/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 300 (девет хиляди и триста)лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10296 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общински идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ VI-329,330,742 в кв.15 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, на собственика на законно построена в същия сграда, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да бъде извършена продажба в полза на К. К. К. на 364,50 (триста шестдесет и четири цяло и петдесет) кв.м ид.ч. от УПИ VІ-329,330,742 (шест римско, отреден за имоти с планоснимачни номера триста двадесет и девет, триста и тридесет и седемстотин четиридесет и две) в кв.15 (петнадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 253/06.03.1990 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 969 (деветстотин шестдесет и девет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: североизток – улица, югоизток – УПИ VІІ, юг – УПИ Х, югозапад – УПИ ХІ-307,308, северозапад – УПИ V-107, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.108 (нула седем нула седем девет точка седем нула едно точка едно нула осем) и с площ 969 (деветстотин шестдесет и девет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-4373-23.04.2019 г. на Началника на СГКК – гр. Бургас, при съседи: 07079.701.114, 07079.701.113, 07079.701.109, 07079.701.415, 07079.701.107, актувани с Акт за частна общинска собственост № 3711/16.07.2003 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 199, том VІ, Дв. Вх.рег.№ 8089 от 23.09.2003 г., за сумата от 20 720 (двадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10277 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30, вх.№1, ет.№1, ап.№2-десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9369/05.05.2020 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30, вх.№1, ет.№1, ап.№2-десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение по т.4 от Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел ІІ - „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1.„Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се  продаде на Р. Р. Н. общинско жилище – апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30 (тридесет), вх.№1 (едно), ет.№1 (едно), ап.№2-десен, със застроена площ 77,69 (седемдесет и седем цяло шестдесет и девет) кв.м, ведно с 1,268 (едно цяло двеста шестдесет и осем процента) % ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 10,56 (десет цяло петдесет и шест) кв.м. и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение с площ 5,02 (пет цяло нула два) кв.м., отразено с идентификатор 07079.501.30.1.2 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка три нула точка едно точка две) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма и над обекта: 07079.501.30.1.2, за сумата 82 150 (осемдесет и две хиляди сто и петдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10287 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №10 (410), вход 1 (А), етаж 6, апартамент № 26, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9396/21.05.2020г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 10(410), вход 1(А), етаж 6, апартамент № 26, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на К. Г. Д. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 10(410), вход 1(А), етаж 6, апартамент №26, със застроена площ 63,05 кв.м, ведно с 0,499 % ид. части от общите части на сградата (10,33 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 23 с площ 2,33 кв.м, с идентификатор 07079.651.195.1.17 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.651.195.1.16; под обекта – 07079.651.195.1.14, над обекта – 07079.651.195.1.20,  за сумата от 68 800 (шестдесет и осем хиляди и осемстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10288 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 37, вх. 2, етаж 2, апартамент десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

I. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9349/2019г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 37, вх. 2, етаж 2, апартамент десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

IІ. Да се продаде на Д. С. С. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 37 (тридесет и седем), вх. 2 (две), етаж 2 (две), апартамент десен, със застроена площ 65,47 (шестдесет и пет цяло четиридесет и седем ) кв.м, ведно с 0,527  (нула цяло петстотин двадесет и седем) % ид. части от общите части на сградата (7,94 кв.м) и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 6 (шест), с площ 2,64 (две цяло шестдесет и четири) кв.м, с идентификатор 07079.602.112.1.30 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка едно едно две точка едно точка три нула) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС 07079.602.112.1.29, СОС 07079.602.112.1.4, под обекта – СОС 07079.602.112.1.27, над обекта – 07079.602.112.1.33, за сумата от 85 600 (осемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10289 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№30, вх.№8, ет.№1, ап.№3-десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9368/05.05.2020г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.№30, вх.№8, ет.№1, ап.№3-десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение по т.4 от Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ -„Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1.„Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се  продаде на П. Т. М. общинско жилище – апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№30 (тридесет), вх.№8 (осем), ет.№1 (едно), ап.№3 (три) -десен, със застроена площ 63,05 (шестдесет и три цяло нула пет) кв.м, ведно с 0,949 (нула цяло деветстотин четиридесет и девет процента) % ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 7,32 (седем цяло тридесет и два) кв.м. и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение №7 (седем) с площ 2,42 (две цяло четиридесет и два) кв.м., отразено с идентификатор 07079.601.30.1.162 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка три нула точка едно точка едно шест две) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.601.30.1.161; под обекта: няма и над обекта: 07079.601.30.1.165, за сумата 70260 (седемдесет хиляди двеста и шестдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10290 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 147, вх.3, ет.4, ап.10, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, предмет на Акт за частна общинска собственост № 9407/04.06.2020 г., находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 147, вх.3, ет.4, ап.10, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет–Бургас с Решение по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание /Протокол № 6/, в частта на Раздел ІІ. „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т.1 „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“, с общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул. „Александровска“ № 147, вх.3, ет.4, ап.10, отразено с идентификатор 07079.612.12.1.26 в одобрените КККР на гр.Бургас.

3. Да се продаде на Д. Г. Г. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 147, вх.3, ет.4, ап.10, със застроена площ 74,00 кв.м, с прилежащо избено помещение № 6 с площ 7,85 кв.м, ведно с 3,03 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, отразено с идентификатор 07079.612.12.1.26 в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.612.12.1.25, 07079.612.12.1.27, под обекта – 07079.612.12.1.23, над обекта – няма, за сумата от 121 682 (сто двадесет и една хиляди шестстотин осемдесет и два) лева

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10209 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 02.07.2020 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред 

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Избира Георги Маринчев за представител/и на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на акционерите на „Професионален Футболен Клуб „Нефтохимик Бургас 1962” АД, ЕИК 203123031, което ще се проведе на 2 юли 2020 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в административната сграда на Спортен център „Изгрев“, ет. 2, разположен в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, а при липса на кворум, на 16 юли 2020 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

            ІІ. Оправомощава представителя/ите в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

            По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД за годината завършваща на 31.12.2019 г. – „ЗА“;

            По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2019 г. – Ж. Авджиев, А. Рунчев, Г. Кузманов, А. Златкова – Георгиева, П. Бошнаков, В. Илчев, Д. Чайков, първия в качеството му на Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД, а останалите в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД до 31.12.2019 г. - „ЗА“;

            По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Ж. Авджиев поради постъпила молба от 05.12.2019 г„ П. Бошнаков поради постъпила молба от 24.11.2019 г. и Д. Чайков, от длъжността им, като членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД - „ЗА“;

            По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира К. Желев за член на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД - „ЗА“

По т. 5 от дневния ред: Разни

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10204 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекта – решенията

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя Тодор Йосифов   за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 14.07.2020 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 28.07.2020 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.
 2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1. от дневния ред: Приема ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА и ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД за година, завършваща 31.12.2019 г., надлежно приложени и съставляващи неизменна част от настоящия протокол.

 1. С неразпределената печалба от предходните години в размер 6 789.21 (Шест хиляди седемстотин осемдесет и девет лв. и 21 ст.);
 2. Да се заделят 10 % или 678,92 лв. (Шестстотин седемдесет и осем лв. и 92 ст.) за законови резерви;
 3. Да се покрият непокритите загуби от минали години в размер на 6 110.29 лв. (Шест . хиляди сто и десет лв. и 29 ст.).

ДАВА СЪГЛАСИЕ с неразпределената печалба от предходните години в размер 6 789.21 (Шест хиляди седемстотин осемдесет и девет лв. и 21 ст.) да се заделят 10 % или 678,92лв. (Шестстотин седемдесет и осем лв. и 92ст.) за законови резерви и да се покрият непокритите загуби от минали години в размер на 6 110.29 лв. (Шест хиляди сто и десет лв. и 29 ст.).

По т. 2. от дневния ред: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2019 г. – С. Стамов, З. Георгиева, В. Вълков, И. Иванов и В. Енчева в качеството им на членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД до 31.12.2019 г., както и З. Георгиева, И. Иванов, В. Енчева в качеството им на членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от. 14.12.2018 г., Г. Кузманов в качеството на член на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от 15.01.2020 г. и Т. Иванов в качеството на член на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от 04.03.2020 г.

По т. 3. от дневния ред: Избира Р. Печуркова диплома за правоспособност №0571/21.11.2001 г..

По т. 4. от дневния ред: Разни – съобразно интересите на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10265 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. С. И. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 2. Н. З. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 3. А. М. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 4. Й. Г. Д. за сина си Х. Д. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за здравни нужди.
 5. С. С. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 6. Й. С. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 7. П. С. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 8. И. П. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за за неотложни социални нужди.
 9. Й. Я. П. за дъщеря си В. Й. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 10. Н. П. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 11. С. А. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 12. Н. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 13. Х. А. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 14. Н. Г. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 15. Р. Й. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 16. Г. Н. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 17. С. С. Н., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 18. В. А. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 19. А. Д. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 20. Д. Р. Ф., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 21. М. Х. О.-Д., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 22. М. Н. Н., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 23. Ю. Р. П., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 24. С. Н. З., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 25. Е. Я. А. и Д. Й. А., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 26. И. Й. Й., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 27. Я. Й. С., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 28. С. С. Н., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 29. Г. Д. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 30. П. В. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 31. Н. С. К., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 32. Д. Н. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 33. К. Т. Ц., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 34. З. С. Ш., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 35. Р. П. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 36. К. Х. Д., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 37. Н. П. Я., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 38. В. П. М., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 39. З. Х. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 40. Н. С. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 41. Р. Ж. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 42. Д. И. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 43. Я. С. В., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 44. Й. Т. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 45. Б. С. В., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 46. Л. С. П., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 47. В. М. М., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни нужди.
 48. Б. М. Ф., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни нужди.
 49. Е. М. Б., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 50. Т. А. Г., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 51. К. Т. Д., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 52. Р. В. А., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 53. Я. И. Т., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 54. Т. Г. И., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 55. С. З. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 56. Г. М. М., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 57. А. Р. К., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 58. С. М. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 59. К. Р. Ч., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 60. З. Т. Д., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10202 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатите суми за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 1

 

І. На основание чл. 20, от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, одобрява сумите за финансово подпомагане на следните лица:

 

 1. Н. Д. И.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 2. К. Р. К.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 3. К. К. Г.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 4. К. Н. К.                                   2 000 (две хиляди) лв.;
 5. Й. В. Г.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 6. И. С. К.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 7. К. Н. Н.                           2 000 (две хиляди) лв.;
 8. Е. Н. Б.                            2 000 (две хиляди) лв.;
 9. В. С. С.- В.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 10. С. А. П.                        2 000 (две хиляди) лв.;
 11. Б. С. С.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 12. Т. М. А.                        2 000 (две хиляди) лв.;
 13. К. П. К.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 14. Й. И. Ч.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 15. М. Д. М.                       2 000 (две хиляди) лв.;
 16. А. М. Я.                        2 000 (две хиляди) лв.;
 17. И. Г. Г.                          2 000 (две хиляди) лв.;
 18. З. П. Н.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 19. А. К. С.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 20. Т. К. Я.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 21. Я. В. В.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 22. Р. Р. В.                          2 000 (две хиляди) лв.;
 23. С. С. Ц.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 24. М. В. В.                         2 000 (две хиляди) лв.;
 25. Д. К. К.                         2 000 (две хиляди) лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10211 Докладна записка от Георги Маринчев – общински съветник от ПП ГЕРБ  и зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на финалния етап на 67-ма Международна колоездачна обиколка на България 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнен Спортния календар на Община Бургас за 2020 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.25 от Протокол № 6/28.01.2020 г., по следния начин:

         - нова т.81 – Финален етап на 67-ма Международна колоездачна обиколка на България – финансиране в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева).

II. Финансовите средства по точка I са за сметка на неусвоеното финансиране по Приложение №13.5 „Спортен календар на Община Бургас за 2020 г.“, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.25 от Протокол № 6/28.01.2020 г., по т.2 – Световно първенство по свободно гмуркане.

 1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10246 Докладна записка от Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), общински съветник от БСП, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху спортните организации на територията на Община Бургас, вследствие на извънредното положение 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие учениците от спортно училище „Юрий Гагарин“ да ползват за тренировъчен процес общинските спортни бази, стопанисвани от ОП „Спортни имоти“ без заплащане, за периода от 01.06.2020 г. – 30.08.2020 г.
 2. Дава съгласие спортните организации на територията на Община Бургас да ползват с намаление 50% от цената на съоръжението, отбелязана в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас за съответните зали стопанисвани от ОП „Спортни имоти“ за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10310 Докладна записка от Йордан Георгиев – общински съветник от БСП, председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Домакинство на Община Бургас за финали по волейбол в старша възрастова група юноши, които ще се проведат от 15-ти до 19-ти юли, 2020 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнен Спортния календар на Община Бургас за 2020 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.25 от Протокол № 6/28.01.2020 г., по следния начин:
  • нова т.82 – Домакинство за финали по волейбол в старша възрастова група юноши – финансиране в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева).
 2. Финансовите средства по точка I са за сметка на неусвоеното финансиране по Приложение №13.5 „Спортен календар на Община Бургас за 2020 г.“, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.25 от Протокол № 6/28.01.2020 г., по т.30 – Традиционен международен турнир по карате купа „Черно море“.
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10203 Докладна записка от Красимира Маркович – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на допълнителна безопасност на жителите и гостите на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да бъдат поставени преградни естетични съоръжения с арт декорация (мобилни конструкции с цветя) на входовете и изходите на ул. „Александровска“ и бул. „Алеко Богориди“, при наличието на финансови средства на актуализация на Бюджет 2020 или необходимите средства да бъдат заложени в Бюджет 2021.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10205 Докладна записка от Красимира Маркович – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Монтиране на общинска велостоянка в района на пристанище „Сарафово“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да бъде обособена и монтирана общинска велостанция в района на пристанище „Сарафово“;
 2. Средствата за финансиране на нова велостанция в кв. Сарафово, да бъдат осигурени от Бюджет 2021.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10264 Докладна записка от Боян Дяков и Милен Ненчев – общински съветници от ПП НФСБ , относно: Поставяне на спасителни пояси на моста в гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите действия за осигуряване поставянето на спасителни пояси, разположени шахматно по цялата дължина на Мостика от двете страни на всеки петдесет метра, като в първите 50 метра от плажа към Моста да няма спасително съоръжение.

Необходимите средства да бъдат осигурени от резерва в бюджета на община Бургас за 2020 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10247 Докладна записка от Станимир Димитров Апостолов и Георги Митев Митев – общински съветници от ПП СДС, относно: Придобиване на комуникативни умения за общуване с хора с увреден слух, чрез обучение по жестов език на служители от общинска администрация, за осигуряване на ефективна и равностойна комуникация с уязвимите хора и улесняване достъпа им до социални и обществени услуги, и за по-доброто им интегриране в обществото

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас при изготвянето на бюджета за 2021 г. да предвиди сума в размер на 7 500 лв. (седем хиляди и петстотин лева) за обучение по жестов език на 15 служители от общинските институции от сферата на образованието, младежките дейности, социалните услуги, културата, звената за административно обслужване на граждани за придобиване на комуникативни умения и равностойна комуникация с гражданите с увреден слух.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10253 Докладна записка от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на допълнителна информация и прозрачност при управлението на общински дружества в Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Възлага на управителите на търговските дружества с общинско участие в капитала, да предприеме действия за допълване на индивидуалните информационните сайтове на общинските дружества достъпни на електронен адрес https://www.burgas.bg/bg/info/index/53 с информационен бутон за всяко от тях съдържащ следната информация:

1. Ръководство на дружеството до началник отдел включително със служебни координати адрес, служебен телефон и електронна поща за връзка с граждани, приемно време за граждани;

2. Представители на общината или квота на Общински съвет – Бургас в дружеството със заемана длъжност, служебни координати, служебен телефон и електронна поща за връзка с граждани;

2.1. За всеки от гореизброените представители на общинска администрация или Общински съвет – Бургас, да публикува отчет за дейността си за изминалата година в общинското дружество;

3. Щатни бройки на дружеството, включително и по временна заетост или на непълен работен ден;

4. Графична структура на дружеството представящо взаимовръзката между отделните звена и субординация от Ръководство до последният служител;

5. Годишен бюджет на дружеството;

6. Отчет на дружеството за извършената работа през предходната година;

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10274 Докладна записка от Иван Гаврилов – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас, относно: Отчет на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10210 Докладна записка от д-р Надя Желязкова – управител на „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т. 5 от дневния ред на заседание №6, проведено на 28.01.2020 г. (Протокол № 6) 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие „Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас” ЕООД да инвестира 50 на сто от печалбата за финансовата 2019 година, в размер на 11117,77лв (единадесет хиляди сто и седемнадесет лева и 77ст.), в компютърна техника – 8 броя компютърни конфигурации с лицензиран софтуер.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10163 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Подмяна на контейнери за битови отпадъци в кв. Република 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10208 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Предприемане на мерки за недопускане на нови инциденти на „Бургаския мост“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10235 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Междублоково пространство, находящо се в гр. Бургас, между бл. 24 на ул. „Цар Калоян“ и бл. 11 на ул. „Дебелт“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10238 Питане от Стоян Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Поставяне на указателни табели на територията на Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10250 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Предприети мерки срещу вандалски прояви в ж. к. „Меден рудник“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10254 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Отдадено общинско жилище в комплекс „Лазур“, възникналите конфликти с етажната собственост и противообществените прояви на наемателите

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА