ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 04.08.2020 - 13:14

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 12

от проведеното на 28.07.2020 година заседание 

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-10388 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ – Бургас, СУ „Йордан Йовков“ – Бургас, АЕГ „Гeo Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10439 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси, д-р Антонио Душепеев – председател на ПК по здравеопазване, арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, Анелия Иванова – председател на ПК по конфликт на интереси, проф. д-р Сотир Сотиров – председател на ПК по наука, иновации и оперативни програми, Веселин Пренеров – председател на ПК по култура и читалищна дейност, инж. Виолета Илиева – председател на ПК по образование, Евелина Василева – председател на ПК по транспорт, относно: Решение по т. 41 от проведеното на 28.04.2020 г. на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10433 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД за закупуване на оборудване за придължителна веновенозна хемодиафилтрация  за нуждите на Отделение по анестезиология и интензивно лечение 

 

 1. ОбС 08-00-10350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2,  Протокол № 21/ 20.12.2016 г., последно изм. с протокол по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10394 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.) по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10416 Докладна записка от Христина Секлемова и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10313 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10344 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Изменение и допълнение на Правилника на Общинско предприятие „Туризъм“, приет от Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10391 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, член на ПК по правни въпроси, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10392 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-10413 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-10354 Докладна записка от Диана Саватева, зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за съпътстващи дейности по изпълнение на одобрен проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, гр. Бургас по мярка „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ към Министерството на труда и социалната политика

 

 1. ОбС 08-00-10401 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване актуализация и вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 годинa

 

 1. ОбС 08-00-10417 Докладна записка от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Преобразуване чрез вливане на Професионална гимназия по дървообработване  „Георги Кондолов“ - гр. Бургас, в Професионална техническа гимназия - гр. Бургас, в съответствие с чл. 311, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)

 

 1. ОбС 08-00-10406 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас“ ЕООД за изграждане на „Газификационна станция за кислород“ в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за приют за кучета“ и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ, в местност „Кара баир“, землище на ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10395 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №126, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 59 – десен, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10396 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №12(412), вход Г(4), етаж 1, апартамент – десен, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10398 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 34, вх. 2, етаж 6, апартамент № 16, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10399 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 17, ет. 3, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10407 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I в масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10408 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10403 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1, културно-административна сграда „Дом на нефтохимика“, с идентификатор 07079.612.181.1 по КК на гр. Бургас,  за нуждите на обществения посредник на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10409 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 стопанска година 

 

 1. ОбС 08-00-10415 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни (временни) обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10405 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Национална комисия за борба с трафика на хора на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ жилище, за осъществяване функциите на Приют за временно настаняване на жертви на трафика на хора

 

 1. ОбС 08-00-10393 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на обект собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене

 

 1. ОбС 08-00-10412 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10411 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на сградата, където се е помещавал щабът на 24-ти пехотен Черноморски полк

 

 1. ОбС 08-00-10402 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2019 г. на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10414 Докладна записка от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приключване на процедура по ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас“ ЕООД „ЦКВЗ- Бургас“ ЕООД) – в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №89, с ЕИК 000053184

 

 1. ОбС 08-00-10418 Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева - управител на ДКЦ-I- Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ - Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ - Бургас (Регионалната картотека на медицинските експертизи)

 

 1. ОбС 08-00-10389 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Разработване на програма и стратегия за подкрепа на стартиращи предприятия (стартъпи) на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10397 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“ и Димитър Найденов – общински съветник от „Демократична България – обединение“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Отмяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 41 от дневния ред на заседание проведено на 28.04.2020 г., в частта по т. 3 от същото, отразено в Протокол №9, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10400 Докладна записка от Георги Маринчев – зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, общински съветник от ПП ГЕРБ, Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, Тодор Йосифов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни финансови средства за реализиране на 12-часово скоростно плуване без прекъсване в 50-метров басейн, опит за подобряване на световен рекорд 

 

 1. ОбС 08-00-10360 Докладна записка от Бойчо Стоянов Георгиев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявен бургаски спортист в професионални Гала вечери SENSHI 

 

 1. ОбС 08-00-10375 Докладна записка от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на допълнителна информация и прозрачност при съвместната дейност на Община Бургас с НПО

 

 1. ОбС 08-00-10378 Докладна записка от Димитър Георгиев Найденов – общински съветник от „Демократична България – Обединение“ („Да, България“, ДСБ, „Зелено движение“), относно: Поставяне на пилон с българското знаме 

 

 1. ОбС 08-00-10298 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на подлеза до „Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника“ за преминаване на бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-10351 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на паркинг в к-с „Изгрев“, в междублоковото пространство около бл. 39 

 

 1. ОбС 08-00-10376 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III и IV в кв. 4, по плана на кв. „Възраждане“, гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №47, до бл. 14, 15 и 16

 

 1. ОбС 08-00-10377 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Лошото състояние на пътната настилка между бл. 48 и бл. 169 в к-с „Славейков“, гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10388 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ – Бургас, СУ „Йордан Йовков“ – Бургас, АЕГ „Гeo Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. Предоставя на  СУ „Добри Чинтулов“ – Бургас част от помещенията предоставени на  СУ „Йордан Йовков“, представляващи част от сграда с идентификатор № 07079.501.180.1, със застроена площ от 2509кв.м. , с предназначение „за обект комплекс за образование“ и училищен двор, представляващ поземлен имот с идентификатор № 07079.501.180, с площ от 12977кв.м. по КККР на гр. Бургас, Община Бургас, представляващ УПИ II, в кв.18 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас;
  1. Разпределение ползването на класните стаи и прилежащия училищен двор да се извърши от петчленна комисия, назначена от Кмета на Община Бургас, включваща двама представители на Община Бургас и по един представител на РУО Бургас, СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Добри Чинтулов“.
 2. Предоставя на  СУ „Добри Чинтулов“ – Бургас за съвместно ползване с ЦПРЛ-ОДК - Бургас помещенията предоставени с договор № 58-00-181 от 08.05.2020г. на  ЦПРЛ-ОДК - Бургас,  представляващи част от двуетажна сграда с идентификатор 07079.501.84.1, изградена в ПИ с идентификатор №07079.501.84 по КККР на гр. Бургас, Община Бургас, съответстващ на УПИ I, в кв.10, отреден „За детска градина“, по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас,  а именно:

Част от първи етаж, включващ: Кабинет танцова школа – 113,30 кв.м, Кабинет лечебна физкултура – 112,75 кв.м, Кабинет авиомоделизъм – 113,30 кв.м, Стая портиер – 8,12 кв.м, Складови помещения – 9,33 кв.м. и санитарни помещения.

Целият втори етаж, състоящ се от: Кабинет хор – 127,27 кв.м, Кабинет музика – 112,75 кв.м, Кабинет изобразително изкуство – 113,58 кв.м, Офиси администрация – 39,00 кв.м, Складови помещения – 25,03 кв.м.

  1. Разпределение на ползването да се извърши от петчленна комисия, назначена от Кмета на Община Бургас, включваща двама представители на Община Бургас и по един представител на РУО Бургас, ЦПРЛ-ОДК - Бургас и СУ „Добри Чинтулов“.
 1. Предоставя на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас част от сграда заснета с идентификатори № 07079.501.147.1,  № 07079.501.147.2 и № 07079.501.147.3, с предназначение „за обект комплекс за образование“ и училищен двор, представляващ поземлен имот с идентификатор № 07079.501.147, по КККР на гр. Бургас, Община Бургас, представляващ УПИ I, в кв.6 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас ползвани до сега от СУ „Добри Чинтулов“ – Бургас;
 2. Предоставя на РЦПППО — Бургас три помещения от  сграда заснета с идентификатори № 07079.501.147.1,  № 07079.501.147.2 и № 07079.501.147.3, определени с протокол подписан от Директорите на РЦПППО — Бургас  и АЕГ „Гео Милев“ – Бургас.
 3. Предоставя средства в размер на 30 000 лева на СУ „Добри Чинтулов“ и 40 000 лева на АЕГ „Гео Милев“ дейности по преместването и неотложни ремонти. Средствата да се осигурят от Функция „Образование“- Дофинансиране на маломерни паралелки.
 4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията, считано от 01.08.2020 г., с оглед своевременно оптимизиране начина на ползване на сградния фонд.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10439 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси, д-р Антонио Душепеев – председател на ПК по здравеопазване, арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, Анелия Иванова – председател на ПК по конфликт на интереси, проф. д-р Сотир Сотиров – председател на ПК по наука, иновации и оперативни програми, Веселин Пренеров – председател на ПК по култура и читалищна дейност, инж. Виолета Илиева – председател на ПК по образование, Евелина Василева – председател на ПК по транспорт, относно: Решение по т. 41 от проведеното на 28.04.2020 г. на Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. Оттегля решението по т.41 (Протокол №9) от проведеното на 28.04.2020 г. заседание на Общински съвет Бургас за Одобряване на изменение на ПУП – ПРЗ за кв.1, кв.2 и кв.10 в територията на лесопарк Росенец гр. Бургас.
 2. На основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, с цел същото да бъде представено в съда по образуваните съдебни производства.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10433 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД за закупуване на оборудване за придължителна веновенозна хемодиафилтрация  за нуждите на Отделение по анестезиология и интензивно лечение 

РЕШЕНИЕ:

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие да бъде предоставен трансфер на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД в размер на левовата равностойност на 4 000 USD (четири хиляди щатски долара), съгласно валутен курс на Българска народна банка, валиден за съответната дата на извършване на превода, за закупуване на медицинска апаратура за продължителна веновенозна хемодиафилтрация. Средствата са от заделения финансов ресурс в Общински социален фонд COVID-19, създаден с решение по т.2 от Протокол № 8/31.03.2020 г.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, предвид обстоятелството, че средствата са свързани със закупуване на живоподдържаща медицинска техника.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2,  Протокол № 21/ 20.12.2016 г., последно изм. с протокол по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, както следва:

§1. В Член 37 Алинея 2 придобива следната редакция:

„Освобождават се от такса собствениците на кучета за категориите по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност  и чл.39 от Закона за защита на животните“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10394 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.) по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.

§ 1.     В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел VI - ОП „Чистота ЕКО“,  графа: „Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2020г., се определят на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „з“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, (обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.) (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)се отменя.

§ 2.     В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел VI - ОП „Чистота ЕКО“, текстът в графа:Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други специфични производствени отпадъци (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.), се допълва с текста: „и специфични отпадъчни потоци“.

Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други специфични производствени отпадъци и специфични отпадъчни потоци

 

 

вкл. ДДС

 

 

150,00/тон

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10416 Докладна записка от Христина Секлемова и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

§1. В приложение № 3 Тарифа на местните такси по чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, в Раздел IV Административни услуги, т. 1 „Услуги предоставяни от дирекция ГРН“, се създават нови подточки 1.34. 1.35 и 1.36 със следното съдържание:

1.34

Услуга за сключване на граждански брак на място, избрано от младоженците в работно време

150,00

1.35

Услуга за сключване на граждански брак на място, избрано от младоженците извън работно време, в почивни и празнични дни

200,00

1.36

Услуга за сключване на граждански брак на територията на ТК „Остров Света Анастасия“ в работно време

200,00

1.37

Услуга за сключване на граждански брак на територията на ТК „Остров Света Анастасия“ извън работно време, в почивни и празнични дни

250,00

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10313 Докладн записка от Живко Иванов Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Докладната записка е оттеглена.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10344 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Изменение и допълнение на Правилника на Общинско предприятие „Туризъм“, приет от Общински съвет – Бургас 

РЕШЕНИЕ:

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“, приет с решение по т. 26 от проведеното на 23.07.2013 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 26), както следва:

§1.  Отменя чл. 6, ал. 1 и  приема нов чл. 6, ал. 1, със следното съдържание:

„ Чл.6. (1) Предметът на дейност на предприятието е:

           1. разработване дългосрочни и краткосрочни планове и програми, свързани с развитието на туристическите обекти, предоставени за стопанисване и управление на предприятието и осъществяване функции по тяхното изпълнение след утвърждаването им от кмета на Община Бургас;

2. обслужване на общинските туристически обекти, комплекси, атракции, предоставени за стопанисване и управление на предприятието в т.ч. изпълнение на всички специфични дейности, свързани с тяхното функциониране;

3. разработване на нови туристически продукти и подобряване на съществуващите в туристическите обекти, стопанисвани от предприятието;

4. организиране на събития: изложения, форуми, обучения, в т.ч. промо-събития и др. подобни в стопанисваните от предприятието обекти;

5. продажба на туристически продукти, пакети и други туристически услуги, както и на рекламни материали, сувенири и стоки;

6. взаимодействие и сътрудничество с туроператори, браншови организации и други организации/институции, ангажирани в сферата на туризма;

7. взаимодействие и сътрудничество с медии във връзка с популяризиране на туристическата дейност и продукти, предлагани от ОП „Туризъм“ в т.ч.: подготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали за туристическите обекти, стопанисвани от предприятието, поддържане на интегриран интернет портал, предоставящ туристическа информация за ТК „Остров Света Анастасия“ и ТК „Акве Калиде“, както и на други уебсайтове, касаещи конкретни туристически обекти;

8. проучване на програми за финансиране на туристически дейности, разработване и управление на проекти, касаещи развитието на стопанисваните и управлявани от предприятието обекти; управление на предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на приходи от такси, наеми, продажба на стоки, услуги и други, свързани с ползването на същите;

9. определяне на крайни цени на такси, наеми и услуги в обекти, предоставени за управление и стопанисване на ОП „Туризъм“ с Решение на Общински съвет – Бургас. Цените се формират на базата на извършените разходи + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си;

          10. определяне на крайни цени на стоки (храни, напитки, сувенири и др.) и продукти в обекти, предоставени за управление и стопанисване на предприятието със заповед на директора на ОП „Туризъм“. Цените се формират на базата на вложените материали + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си.“;

§ 2.  В чл. 24 се отменя т. 8;

       § 3. Отменя Приложение № 1, неразделна част от действащия Правилник за организацията и дейността на ОП „Туризъм“;

              § 4.  Променя числения състав на ОП „Туризъм“ от 52 души на 46 души;

             § 5. Приема ново Приложение № 1 към Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, като новото приложение става неразделна част от Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“ и настоящото решение, а организационно-управленската структура и численият състав на ОП „Туризъм“, съгласно чл.8 от Правилника за организацията и дейността на предприятието, придобива вида, показан в табличен вид, представляващ новото Приложение № 1;

           § 6. Утвърждава предложеното ново щатно разписание на Общинско предприятие Туризъм” по брой и численост.

Приложение № 1

към Правилник за организацията и дейността на ОП „Туризъм“

прието с Решение №8, взето с Протокол  №12 от 28.07.2020 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

Длъжностни наименования

Численост на персонала (бр.)

Директор

1

Главен счетоводител          

1

Счетоводител

1

Домакин

2

Технически сътрудник

1

Офис мениджър

1

Управител – ТК „Остров Света Анастасия"

1

Управител – ТК „Акве Калиде"

1

Специалист "Туризъм"

2

Капитан, кораб

2

Главен механик, кораб

1

Механик, кораб

1

Моряк, лодки

1

Моряк, кораб

4

Моряк, портови

4

Готвач

4

Работник кухня

1

Сервитьор

3

Барман

6

Продавач консултант - служител в лекарна

2

Продавач консултант - Акве калиде, ученически столове

3

Работник поддръжка – ТК "Остров Света Анастасия"

2

Работник поддръжка – ТК "Акве Калиде"

1

 

46

 

  § 7. Отменя Приложение № 2 и приема ново Приложение № 2, със следното съдържание:

Приложение № 2

към Правилник за организацията и дейността на ОП “Туризъм“

прието с Решение №8, взето с Протокол  №12 от 28.07.2020 г.

СПИСЪК на имуществото – публична общинска собственост, частна общинска собственост и публична държавна собственост, което се предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Туризъм" при Община Бургас:

Имот

Документ, удостоверяващ собствеността

Вид собственост

1

Туристически информационен център

ул. „Христо Ботев“, подлез до Операта

Акт № 1046 / 30.11.1998 г.

Частна общинска собственост

2

Остров Света Анастасия

Договор № 248 / 07.09.2010 г. за безвъзмездно  предоставяне от Държавата на правото на управление на имота на Община Бургас (Решение N 594/06.08.2012 на Министерски съвет)

Публична държавна собственост

3

Туристически комплекс „Аква калиде – Термополис“ – УПИ I (първи) в кв. 7 (седем) по плана на вилна зона „Минерални бани“

Договор № Д-04-2/27.01.2012 г. за безвъзмездно  предоставяне от Държавата на правото на управление на имота на Община Бургас

Публична държавна собственост

 

4

(нова, Протокол № 39/12.08.2014 г.) Пътнически кораб марка LEVANTY, модел CSP 175, с име „Анастасия“

Договор № 93-О- 4/16/14.12.2013 г. и Приемо-предавателен протокол от 04.08.2014 г.

Частна общинска собственост

5

Туристически информационен център – Автогара Юг

Акт № 8331/15.03.2016 г., предоставен за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 42 от проведеното на 26.11.2015 г.  заседание (Протокол № 3/ 26.11.2015 г.)

Частна общинска собственост

6

Кафе Бургас - Автогара Юг

Акт № 8331/15.03.2016 г., предоставен за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 42 от проведеното на 26.11.2015 г.  заседание (Протокол № 3/ 26.11.2015 г.)

Частна общинска собственост

7

Кафе Община Бургас

Акт №6848/30.03.2012 г.,

предоставен за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 21 от проведеното на 28.11.2017 г.  заседание (Протокол № 34/ 28.11.2017 г.)

Публична общинска собственост

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10391 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, член на ПК по правни въпроси, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

       § Единствен: Чл. 4, ал. 1, изречение първо се променя по следния начин:

       „КПТКПРМБП се състои от дванадесет члена, от които осем общински съветници, определени с решение на Общински съвет и четирима представители на общинска администрация, определени със заповед на Кмета на Общината.“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10392 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

РЕШЕНИЕ:

      § 1: В чл. 5, ал. 2 се добавя нова т.10 със следния текст:

     „Т.10. Не е родител или осиновител на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и/или на ученик, които в рамките на един месец от учебната година са допуснали отсъствия, съответно повече от три дни или повече от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. В случай че това изискване не е изпълнено, лицето няма право да кандидатства отново до края на същата учебна година.“

     § 2: В чл. 5, ал. 3 се добавя нова т.10 със следния текст:

     „Т.10. служебни бележки от учебните заведения, в които се обучават децата на лицето, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, т. 10.“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10413 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“, съгласно приложения проект.
 2. Отменя Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“, приети с Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 8, Протокол № 8/ 31.03.2020г.
 3. При изготвяне на бюджет 2021 да бъдат отделени средства за Общинска програма „Бургаски деца“ от функция спорт. 

ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО ИЛИ СПОРТА ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за финансово подпомагане от бюджета на Община Бургас за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти от бургаските учебни заведения с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта, по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“.

 Чл. 2. (1)  Финансовото подпомагане по Общинска програма „Бургаски деца“ има за цел, чрез система от мерки, да насърчи и подкрепи творческите заложби на изявени ученици, да гарантира развитието на техните дарби и да им даде възможности за изява.

(2) Финансовото подпомагане по Общинска програма „Успешни студенти“ има за цел осигуряване на подкрепа и повишаване мотивацията на студенти от бургаски висши учебни заведения в процеса на обучението им.

Чл. 3. (1) Финансовите средства за подпомагане по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се приемат ежегодно от Общинския съвет с бюджета на Община Бургас. 

(2) Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се публикуват на интернет страницата на Община Бургас.

 Чл. 4. (1) Право на кандидатстване по Общинския програма „Бургаски деца“ има всеки ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на територията на Община Бургас, класиран до трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви, включени в Общинска програма „Бургаски деца“;

(2)  Ежегодно до 15 април Кметът на Община Бургас утвърждава Общинска програма „Бургаски деца“, след съгласуването й с Началника на Регионално управление на образованието – гр. Бургас.

(3) В програмата по ал. 1 са посочени конкурси, състезания, олимпиади, и други прояви от местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на науката, изкуството или спорта, за които може да бъде получено финансовото подпомагане по чл. 6 от тези правила.

Чл.5 (1) Право да кандидатстват по Общинска програма „Успешни студенти“  имат студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по специалност, за която се предвижда обучение само за степен "Магистър". 

(2) Студенти, които се обучават едновременно по две специалности (основна и допълнителна) не могат да кандидатстват за допълнителната, а имат право да кандидатстват само по основната специалност.

(3) Ежегодно до 1 февруари Кметът на Община Бургас утвърждава Общинска програма „Успешни студенти“, след съгласуване с ректорите на бургаските висши учебни заведения.

(4) В програмата по ал. 1 са посочени специалностите и разпределението им по квоти и размерът на семестриалната стипендия. За изчисляване на разпределението на квотите за отпускане на стипендии се използват изследванията за нуждата от работна ръка на пазара на труда, както и приетите приоритети за развитие на икономиката на град Бургас.

Чл. 6. Видовете мерки за финансово подпомагане по тези правила са:

1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“;

2. Еднократна финансова награда;

3. Финансово подпомагане на ученици за транспорт при участия в международни прояви;

4. Семестриална стипендия „Успешни студенти“;

5. Награда „Студент на годината“;

6. Награда „Ученик на годината“.

Чл. 7. Организационно-административното обслужване по тези правила се извършва от Дирекция „Образование и демографски въпроси” при Община Бургас.

Раздел ІІ

Условия и ред за кандидатстване за финансово подпомагане

Чл. 8. (1) Учениците и студентите, желаещи да получат финансово подпомагане от Община Бургас по реда на тези правила, подават мотивирано заявление по съответния образец /Приложение №1 или Приложение №2/.

(2) Заявлението се подава от:

1. ученик, навършил 16 години;

2. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за ученика;

3. директора на училището - в случаите на колективни прояви;

4. студент, обучаващи се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или по специалност, за която се предвижда обучение само за степен "Магистър".

(3) Към заявлението се прилагат посочените в съответното приложение документи.

(4) Заявлението се подава в деловодството на Община Бургас.

Чл. 9. (1) Заявлението се подава в срок до 1 месец от възникване на основанието за получаване на финансово подпомагане по чл. 6, т. 1 и т. 2 и минимум 2 месец преди това по чл. 6, т. 3.

 (2) Заявлението за семестриална стипендия се подава в срок до 1 месец от записването на студента за първи или следващ семестър.

Чл. 10. (1) Средствата по програмите се управляват и разпределят от експертна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Бургас.

(2) Комисията е в състав от девет членове и включва: Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални и младежки дейности“ при Община Бургас, правоспособен юрист от Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, представител на Дирекция „Образование и демографски въпроси“ или представител на Дирекция „Култура и връзки с обществеността” и по двама представители на „Постоянна комисия по образование и вероизповедания”,  „Постоянна комисия по култура и читалищна дейност”  и „Постоянна комисия по спорт, деца и младежки дейности“ към Общински съвет – Бургас.

(3) Представителите на постоянните комисии се определят с решение на Общински съвет– Бургас.

(4) Комисията на първото си заседание избира от своя състав председател.

(5) Комисията заседава ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете й.

(6) Комисията приема решения с обикновено мнозинство.

(7) За своята работа комисията не получава възнаграждение.

(8) Комисията разглежда постъпилите заявления за отпускане на финансово подпомагане веднъж месечно.

(9) В срок до 10 календарни дни от приключване на работата си, комисията предоставя протокол от заседанието си за утвърждаване на Кмета на Община Бургас и за сведение на Председателя на Общински съвет – Бургас.

Чл. 11. Всеки ученик може да получи финансово подпомагане и за трите мерки по чл. 6, т. 1, 2, 3, в рамките на календарната година.

Чл. 12. (1) По отношение на ученици не се допуска двойно финансиране за едно и също постижение и/или мероприятие и кандидатстване по мярка, за която вече е получено подпомагане в рамките на една календарна година. 

 (2) Не се допуска получаване на едногодишна стипендия „Бургаски деца“ по чл. 6, т. 1 от ученици, които получават годишна стипендия по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003г, в сила от 25.04.2014г.

 (3) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ може да бъде получена за всеки семестър от съответната учебна година.

Чл. 13. (1) Изплащането на финансовото подпомагане по чл. 6, т. 1, 2, 3 се извършва от училището, в което е записан ученикът;

(2) Изплащането на семестриална стипендия „Успешни студенти“ се извършва от съответния университет, в който се обучава студентът.

Чл. 14. (1) Едногодишна стипендията „Бургаски деца“ е годишна стипендия и се присъжда на ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на територията на Община Бургас, класиран на първо, второ или трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви, включени в Общинска програма „Бургаски деца“ за съответната календарна година.

(2) Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена наградата.

(3) Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ се отпуска за период от 12 календарни месеца. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ за учениците в XII клас се изплаща за месеците до завършване на учебната година.

Чл. 15. (1) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска на студент, обучаващ се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение, който е постигнал отличен успех, има постижения в областта на науката и  се включва в инициативи и кампании с обществено значение.

(2) Студентите имат правото да кандидатстват за получаване на семестриална стипендия  след записване за първи или следващ семестър;

(3) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска за един семестър.

Чл. 16. (1) Награда „Ученик на годината“ се връчва на официална церемония за награждаване на изявени ученици.

(2) По предложение на директора на училището или на експертната комисия се номинират за награждаване ученици в следните категории:

 1. „Изкуства“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;
 2. „Математика и природни науки“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;
 3. „Хуманитарни науки“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас.  

   (3) Финалистите в отделните категории се определят от експертната комисия. Победителите във всяка категория се определят чрез оценяване, като оценката от която се формира 50/50 от гласуване в интернет, на сайта на Община Бургас и от жури, определено от експертната комисия.

Чл. 17. (1) Награда „Студент на годината“ се връчва на официална церемония за награждаване на студенти, постигнали значими резултати в обучението или в научната дейност.

Чл. 18. (1) Учениците и студентите губят правото си на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си;

2. имат наложено наказание с решение на Педагогическия или Академичния съвет – до заличаване на наказанието;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези правила се приемат на основание чл. 12, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

§2. С приемането на тези правила се отменят правилата, приети с Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 8, Протокол № 8/ 31.03.2020г.

Приложение №1

                                                                                              към чл. 8, ал.1

 

№ ......................./............... г.

 

ДО

 

 

..................................................

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за финансово подпомагане на ученици

 

Днес, .............. г., ............................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

- ученик;

- родител;

- настойник/попечител;

- лице, полагащо грижи за детето;

- директор на училище

лична карта № ................................................, издадена на…………………………………..

от ......................................., ЕГН ........................., месторождение: ........................................,

постоянен адрес: ........................................................................................................................,

тел. ............................., настоящ адрес.......................................................................................

 

На основание Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“, отправям искане за предоставяне на финансово подпомагане на:

...................................................................................................., ЕГН .......................................,

                 (име, презиме, фамилия на ученика)

......................................................................................................................................................,

(настоящ адрес на ученика)

......................................................................................................................................................

(ученик в училище/клас)

за:

1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ по чл. 6, т. 1;

2. Еднократна финансова награда по чл. 6, т. 2;

3. Финансово подпомагане на ученици за транспорт при участия в международни прояви по чл. 6, т. 3;

 

Мотиви:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прилагам следните документи:

За т. 1 и т. 2:

1.1. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на ученика, студентска книжка;

1.2. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;

1.3. служебна бележка от училището, удостоверяваща, че кандидатът е ученик и няма наложени наказания от педагогическия съвет на училището през съответната учебна година;

За т. 3:

2.1. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на ученика, студентска книжка;

2.2. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;

2.3. Служебна бележка от училището, удостоверяваща, че кандидатът е ученик и няма наложени наказания от педагогическия съвет на училището през съответната учебна година;

2.4. Покана или друг документ за участие в международни прояви, в случаите по чл. 6, т. 3.

 

 

 

 

Гр. (с.) .............................

 

Подпис: ………………

Дата ............................. г.

 

 

 

Приложение №2

                                                                                              към чл. 8, ал.1

№ ......................./............... г.

 

ДО

 

 

..................................................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за финансово подпомагане на студенти

 

Днес, .............. г., ............................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

- студент

Университет …………………………………………………………………………….

Специалност ………………………………………………….. курс …………………….

 

лична карта № ................................................, издадена на…………………………………..

от ......................................., ЕГН ........................., месторождение: ........................................,

постоянен адрес: ........................................................................................................................,

тел. ............................., настоящ адрес.......................................................................................

 

На основание Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“, отправям искане за предоставяне на семестриална стипендия за ………………………… семестър на учебната …………….г. 

 

Мотиви: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прилагам следните документи:

 1. Копие от удостоверение за раждане или лична карта;
 2. Копие от студентска книжка;

3. Служебна бележка от университета, удостоверяваща че студентът е записан за съответния семестър в редовна форма на обучение и семестриалния му успех, както и средния успех от следването;

4. Документ за участие в национални и университетски научно изследователски проекти;

5. Сертификати за владеене на чужд език;

6. Документ (грамота, сертификат) за доброволческо участие в обществени мероприятия;

7. Участие в научни публикации (копие или препратка към публикацията).

 

 

 

 

Гр. (с.) .............................

 

Подпис: ………………

Дата ............................. г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10354 Докладна записка от Диана Саватева, зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за съпътстващи дейности по изпълнение на одобрен проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, гр. Бургас по мярка „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ към Министерството на труда и социалната политика

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие да се отпусне финансиране в размер на 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева) за съпътстващи дейности по изпълнение на одобрен проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на спортна зала „Бойчо Брънзов“, гр. Бургас по мярка “Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания” към Министерството на труда и социалната политика.
 2. Намаля финансовия ресурс по т.7 „35-ти Традиционен турнир по спортни танци „Купа Бургас" на Приложение №13.5 със сумата от 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева).
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10401 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване актуализация и вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 годинa

РЕШЕНИЕ:

I. Одобрява актуализация на приходната част - общинска отговорност на бюджета на община Бургас за 2020 г., с намаление по Приложение № 1, както следва:

1. Приходи за местни дейности – данъчни приходи:

 • §13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин“  - /-/ 2 100 000 лева;
 • §13-08 „Туристически данък“  - /-/ 122 000 лева;
 • §01-03 „Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници - /-/ 166 000 лева, в т.ч. за „Данък върху таксиметров превоз на пътници“ - /-/ 91 000 лева.

2. Приходи за местни дейности – неданъчни приходи:

2.1. Приходи и доходи от собственост:

 • §24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ - /-/ 1 200 000 лева;
 • §24-05 „Приходи от наеми на имущество“ - /-/ 700 000 лева;
 • §24-06 „Приходи от наеми на земя“ - /-/ 320 000 лева;

2.2. Общински такси:

 • §27-01 „Общински такси за ползване на детски градини“ - /-/ 410 000 лева;
 •  §27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“ - /-/ 60 000 лева;
 • §27-05 „Общински такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.“ - /-/ 450 000 лева;

2.3. Постъпления от продажба на нефинансови активи:

 • §40-20 „Постъпления от продажба на сгради“ - /-/ 490 000 лева;
 • §40-40 „Постъпления от продажба на земя“ - /-/ 1 200 000 лева;

II. Одобрява актуализация на разходната част – общинска отговорност и дофинансиране на бюджета на община Бургас за 2020 г. с изменение съгласно Приложение № 2

    III. Одобрява поименния актуализиран списък на обекти в Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г. съгласно Приложение № 3, в т.ч. ново разпределение на средствата от целева субсидия, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година както следва:

 • Обект №2840 „Изграждане на довеждаща инфраструктура в индустриална зона гр. Българово“   -  110 900 лева
 • Обект №2653 „Изграждане обслужваща улица и паркинг кв.31 и кв.31а ж.к. Бр. Миладинови“  - 240 000 лева
 • Обект №2668 „Основен ремонт улица "Ортото" Меден рудник“- 432 000 лева
 • Обект №2680 „Паркинг бл.415 кв. Меден рудник“  - 518 000 лева
 • Обект №2681 „Улица с водопровод в зона Пети километър“- 138 000 лева
 • обект №2665 Рехабилитация ул. Транспортна  - 419 000 лeва                                                            

IV. Одобрява намаление на средствата в Културния календар за 2020 г.  на Община Бургас със 190 00 лева, съгласно Приложение №4

V. Одобрява намаление на средствата, разчетени в Спортния календар за 2020 г. на Община Бургас с 87 200 лева, съгласно Приложение №5

VI. Одобрява намаление на средствата от бюджета на Община Бургас за 2020 г. за субсидии на нестопански организации, с 80 805 лева, съгласно Приложение №6

VII. Възлага на Кмета да утвърди актуализираното разпределение на средствата по дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация на актуализираните бюджети за 2020 година на второстепенните разпоредители.

VIII. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед своеверменното ограничаване на извършването на разходи и защита стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет.

IX. Променя стойността на намалението в приложение №3 по следния начин:

 • обект 2692 изграждане на система за контрол на достъп до рибарско пристанище „Сарафово“ от 25 000 лв. на 20 000 лв.
 • обект 2687 изграждане на паркинг система за контрол на достъп до Парк „Арена“ ОЗК от 35 000 лв. на 30 000 лв.

X. Променя приложение №2 в частта актуализация по следния начин:

 • сумата за капиталови разходи от собствени бюджетни средства от 2 897 130 лв. на 2 887 130 лв. и дофинансиране на държавни дейности от 92 147 лв. на 102 147 лв.

XI. Допълва приложение №2 в частта вътрешнокомпенсирани промени по бюджета по следния начин:

 • Увеличение. Одобрява сума в размер на 50 000 лв. за ремонт, обзавеждане и оборудване на кабинети в Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ гр. Бургас. Със сумата се завишава дейност 389. Други дейности по образованието, собствен бюджет, § 1030;
 • Намаление. Финансовият ресурс да бъде осигурен от средствата за дейност 128 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина § 1020 външни услуги.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10417 Докладна записка от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Преобразуване чрез вливане на Професионална гимназия по дървообработване  „Георги Кондолов“ - гр. Бургас, в Професионална техническа гимназия - гр. Бургас, в съответствие с чл. 311, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)

РЕШЕНИЕ:

 1. Общински съвет Бургас дава съгласието си Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов” – Бургас да бъде преобразувана чрез вливане в Професионална техническа гимназия – Бургас, считано от учебната 2020/2021 учебна година.
 2. Общинският съвет задължава Кмета на община Бургас да предприеме необходимите действия, съгласно чл.312 ал.1 и ал.6  от  Закона за предучилищно и училищно образование за подготовка и изпращане на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуването на Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов” – Бургас (общинско училище, финансирано от община Бургас) чрез вливане в Професионална техническа гимназия – Бургас (държавно училище, финансирано от МОН).

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10406 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас“ ЕООД за изграждане на „Газификационна станция за кислород“ в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

І. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет – Бургас с Решение по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол № 6), в частта на Раздел III. „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т.2.„Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, с нова подточка 4 Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център (КОЦ)–Бургас“ ЕООД за изграждане на „Газификационна станция за кислород“ в УПИ VІ в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас.

ІІ. Да се учреди в полза на „Комплексен онкологичен център–Бургас“ ЕООД с ЕИК 000053191, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 86, представлявано от Управителя – проф. д-р Христо Бозов, безвъзмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на „Газификационна станция за кислород“ върху стоманобетонова площадка с размери 4,06 м (четири метра и шест сантиметра) на 5,60 м (пет метра и шестдесет сантиметра) и застроена площ от 22,74 (двадесет и два цяло и седемдесет и четири) кв.м, както и сервитутно право за прокарване на трасета на подземни захранващи газопреносни тръбопроводи върху прилежаща към тях зона с обща площ от 177,26 (сто седемдесет и седем цяло и двадесет и шест) кв.м в УПИ VІ (шест римско) в кв.135Б (сто тридесет и пет „б“) по действащия ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, одобрен с Решение № 47-59/24.03. и 29.03.2011 г. на Общински съвет–Бургас, целият с площ 4691 (четири хиляди шестстотин деветдесет и един) кв.м, с отреждане „за здравно обслужване“, при граници: североизток – УПИ VІІ и улица, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХVІ, УПИ ІІІ и улица, северозапад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 (нула седем нула седем девет точка шест нула осем точка три две три) и с площ 4690 (четири хиляди шестстотин и деветдесет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 07079.608.320, 07079.608.338, 07079.608.332, 07079.608.336, 07079.608.298, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7272/12.12.2012 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 110, том 45, Вх. рег.№ 14083 от 14.12.2012 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за приют за кучета“ и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ, в местност „Кара баир“, землище на ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 и чл. 16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:

1. ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с който за имота се обособява нов УПИ I, отреден за ПИ с проектен идентификатор 0779.8.942 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за приют за кучета“, с предвидено ново застрояване, съобразено с преминаващата през имота въздушна линия ВЛ20кV, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 5/Смф1, съгласно действащ ОУП, както следва: Височина до 10 м (до 3 ет.); Плътност до 80%; Кинт до 2.5 и Озеленяване минимум 20%, включително и задължително паркиране в границите на УПИ, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

2. ПУП — ПУР за трасе на нова обслужваща улица, в обвръзка със съществуваща обслужваща улица от о.т. 5 до о.т. 1 и със съществуваща улица на в. с. „Върли бряг“ за осигуряване на транспортен достъп и възможност за провеждане на трасета на техническата инфраструктура за захранване на УПИ, в границите на устройствена зона 5/Смф1 в предвиденото разширение на населеното място до второкласен път Бургас – Средец – II – 79, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10395 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №126, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 59 – десен, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9370/14.05.2020г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 126, вход Г(4), етаж 7, апартамент    № 59-десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на С. М. И., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 126, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 59 - десен, със застроена площ 71,58 кв.м, ведно с 1,019 % ид. части от общите части на сградата (7,13 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 59 с площ 3,63 кв.м, с идентификатор 07079.655.311.4.21 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.655.311.4.20; под обекта – 07079.655.311.4.18, над обекта – няма, за сумата от 69 700 (шестдесет и девет хиляди и седемстотин) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10396 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №12(412), вход Г(4), етаж 1, апартамент – десен, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9372/14.05.2020г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 12(412), вход Г(4), етаж 1, апартамент – десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на Г. Х. Р. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 12(412), вход Г(4), етаж 1, апартамент – десен, със застроена площ 65,09 кв.м, ведно с 1,024 % ид. части от общите части на сградата (7,52 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 6 с площ 2,54 кв.м, с идентификатор 07079.651.193.4.3 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.651.193.4.2; под обекта – няма, над обекта – 07079.651.193.4.6,  за сумата от 67 200 (шестдесет и седем хиляди и двеста) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10398 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 34, вх. 2, етаж 6, апартамент № 16, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

I. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9259/19.09.2019г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 34, вх. 2, етаж 6, апартамент №16 от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

IІ. Да се продаде на И. М. Т. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 34 (тридесет и четири), вх. 2 (две), етаж 6 (шест), апартамент № 16 (шестнадесет), със застроена площ 64,45 (шестдесет и четири цяло четиридесет и пет ) кв.м, ведно с 0,508  (нула цяло петстотин и осем) % ид. части от общите части на сградата (6,32 кв.м) и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 16 (шестнадесет), с площ 2,53 (две цяло петдесет и три) кв.м, с идентификатор 07079.602.44.1.42 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка четири четири точка едно точка четири две) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС 07079.602.44.1.41, СОС 07079.602.44.1.16, под обекта – СОС 07079.602.44.1.39, над обекта – 07079.602.44.1.45, за сумата от 82 500 (осемдесет и две хиляди и петстотин) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10399 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 17, ет. 3, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9404/01.06.2020г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 17, ет. 3, ап. 4, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на Г. Н. В. общинско жилище, актувано с Акт №9404/01.06.2020г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 17 (седемнадесет),  ет. 3 (три), ап. 4 (четири), със застроена площ 89,59 (осемдесет и девет цяло петдесет и девет стотни) кв.м, с прилежащо избено помещение № 8 (осем) с площ 4,97 (четири цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м, ведно с 7,14 % (седем цяло и четиринадесет стотни процента) идеални части, равняващи се на 11,97 (единадесет цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м от общите части и от правото на строеж върху общинска земя, с идентификатор 07079.620.167.1.6 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка едно шест седем точка едно точка шест) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.620.167.1.8; под обекта: 07079.620.167.1.7, 07079.620.167.1.4; над обекта: 07079.620.167.1.10 и 07079.620.167.1.9, за сумата от 145 700 лв. (сто четиридесет и пет хиляди и седемстотин лева).

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в раздел І „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ с  УПИ ІІ-61 в кв. 6, целият с площ 645 кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №6456/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2308, целият с площ 645 кв.м по КК на гр. Бургас. 

2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

- УПИ ІІ-61 (две римско за имот планоснимачен номер шестдесет и едно) в кв. 6 (шест), целият с площ 645 (шестстотин четиридесет и пет)  кв.м по плана на в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад – улица; североизток – УПИ ІІІ-61; югоизток – УПИ ХV-за озеленяване; югозапад – УПИ І-62 , актуван с Акт №6456/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“, в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м,  идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2308 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула осем), целият с площ 645 (шестстотин четиридесет и пет)  кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2062, 07079.705.3081, 07079.705.2061, 07079.705.4016, с начална тръжна цена 22 450 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин и петдесет лева), без ДДС;

            - УПИ ХVІІ-661 (седемнадесет римско за имот планоснимачен номер шестстотин шестдесет и едно), кв. 45 (четиридесет и пет), целият с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІV-662; изток – УПИ ХVІ-660; юг – улица; запад – УПИ ХVІІІ-663, актуван с Акт №9380/18.05.2020 г. за частна общинска собственост, отреден „за жилищно строителство“, в режим на свободно застрояване с височина до 10 (десет) м, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.661 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка шест шест едно), целият с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.663; 07079.705.3034; 07079.705.660; 07079.705.659; 07079.705.662 и 07079.705.1262, с начална тръжна цена 21 220 лв. (двадесет и една хиляди двеста и двадесет лева), без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10407 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I в масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

І. Да се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I (едно римско) в масив 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас, целият с площ 3128 (три хиляди сто двадесет и осем ) кв.м, отреден „За складово - производствени дейности“, при граници: североизток – улица, югоизток- УПИ ІІ, юг, югозапад – УПИ ХVІ, съответен на ПИ с идентификатор 07332.64.670 (нула седем три три две точка шест четири точка шест седем нула) по влезли в сила КККР на землище гр. Българово, Община Бургас, с площ от 3128 (три хиляди сто двадесет и осем) кв.м, при съседи: 07332.64.671, 07332.64.681, 07332.64.662, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9408/ 09.06.2020г, с начална конкурсна цена не по-ниска от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ МИНИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ЗА КОЕТО ПРЕДСТАВЯТ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ:

1. Да предложат размер на първоначалната инвестиция, свързана с построяване на предприятието и неговото оборудване - не по-малък от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева;

2. Да предложат разкриване на минимум 12 (дванадесет) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да осигурят предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържат за срок не по-кратък от 5 години;

4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора да изготвят и представят в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;

5. Да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 6 месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Да завършат строителството на обекта и да го въведат в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да не се извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОФЕРТИТЕ:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

   1. Минимална конкурсна цена в размер от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева;

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба - не по малко от 12 (дванадесет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

ІV. ОПРЕДЕЛЯ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА:

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

1. К1 – Цена (конкурсна цена, в лева, без ДДС) - не по-ниска от 51 200 (петдесет и една хиляди и двеста) лева.

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц  х 50

        Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц (макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по- малка от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И  х 25

         И(макс.),

където И е предложения от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

3. К3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 години – не по- малко от 12 (дванадесет) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Р  х 25

         Р(макс.),

където Р е предложения от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N3=0,25

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3  

На първо място да бъде класиран кандидата получил най висока комплексна оценка К.

V. В ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ МИНИМУМ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КУПУВАЧА:

1. Да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

2. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

3. Да изготви и представи в Община Бургас проектна документация в 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора;

4. Да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 6 месеца от датата на издаване на строително разрешение;

5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Максимален срок за реализация на инвестицията – 2 (две) години от датата на издаване на строително разрешение;

8. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове;

9. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на горепосочените условия;

10. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора за продажба на трето лице преди изтичане на 10-годишния срок да става само след изрично съгласие на Общински съвет – Бургас;

11. При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият да се прекратява по право;

12. Да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок);

13. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

14. Да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10408 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №6, в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нови подточки: УПИ VIII-194, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 605 кв. м., актуван с с Акт №9263/19.09.2019 г. за частна общинска собственост; УПИ VI-148, кв. 15, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 868 кв. м, актуван с Акт №9360/26.03.2020 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

2.1. УПИ VIII-194, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 605 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VIII-194, изток-край на регулация, юг-УПИ IX-36, УПИ X-196, УПИ XI-197, запад-улица, с идентификатор 07079.832.194 по КККР на гр. Бургас, с площ 605 кв. метра, актуван с Акт №9263/19.09.2019 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 350,00 (двадесет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС;

2.2. УПИ VI-148, кв. 15, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 868 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-улица, изток-УПИ VII-144, УПИ IX-145, юг-УПИ XII-149, запад- УПИ XIII-123 и УПИ V-123, с идентификатор 07079.832.148 по КККР на гр. Бургас, с площ 868 кв. метра, актуван с Акт №9360/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 30 770,00 (тридесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10403 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1, културно-административна сграда „Дом на нефтохимика“, с идентификатор 07079.612.181.1 по КК на гр. Бургас,  за нуждите на обществения посредник на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Да се предоставят за нуждите на Обществения посредник на Община Бургас, общински нежилищни помещения, находящи се в културно-административна сграда „Дом на нефтохимика“, с идентификатор 07079.612.181.1 по КК на гр. Бургас, изградена в УПИ І, кв.125 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.612.181 по КК), с административен адрес: гр. Бургас, площад „Тройката“ № 1, актувани с Акт №7284/11.01.2013г. за публична общинска собственост,  разположени на втори етаж от северното крило на сградата с достъп през вход „Б“, откъм ул. „Васил Левски“, както следва:

 • Помещение Е 2.5, цялото с площ 28,30 кв.м, при граници: север – външен

зид (северна фасада откъм ул. „Васил Левски“); изток – помещение Е 2.4 и коридор; юг – зала, склад; запад – външен зид (западна фасада откъм бул. „Христо Ботев“;

 • Помещение Е 2.4, цялото с площ 14,50 кв.м, при граници: север – външен

зид (северна фасада откъм ул. „Васил Левски“); изток – помещение Е 2.3; юг – коридор; запад – помещение Е 2.5.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10409 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 стопанска година 

РЕШЕНИЕ:

1. Да се отдадат под наем на ЗКПУ „Съгласие“ с ЕИК 812101075, без търг или конкурс, по реда на ЗСПЗЗ, за срок от 10 години, считано от стопанската 2020/2021 г., следните имоти:

- ПИ с идентификатор 06776.40.23 по КК на с. Брястовец, Община Бургас, с площ 1,006 дка и начин на трайно ползване: лозе, ІІІ категория, в местност „Жековата могила“, при граници: 06776.40.83, 06776.40.22, 06776.40.57,  06776.40.56, 06776.40.55 и 06776.40.24, съответстващ на имот № 040023 по КВС на землище с. Брястовец, община Бургас;

- ПИ с идентификатор 06776.40.55 по КК на с. Брястовец, Община Бургас, с площ 0,992 дка и начин на трайно ползване: лозе, ІІІ категория, в местност „Жековата могила“, при граници: 06776.40.56, 06776.40.84,  06776.40.54, 06776.40.25, 06776.40.24  и 06776.40.23, съответстващ на имот № 040055 по КВС на землище с. Брястовец,

община Бургас;

- ПИ с идентификатор 06776.40.68 по КК на с. Брястовец, Община Бургас, с площ 1,005 дка и начин на трайно ползване: лозе, ІІІ категория, в местност „Жековата могила“, при граници: 06776.40.69, 06776.40.84, 06776.40.67, 06776.40.12, 06776.40.11 и  06776.40.10, съответстващ на имот № 040068 по КВС на землище с. Брястовец, община Бургас;

- ПИ с идентификатор 06776.42.45 по КК на с. Брястовец, Община Бургас, с площ 2,816 дка и начин на трайно ползване: лозе, ІІІ категория, в местност „Билото“ (старо наименование „Сърта“), при граници: 06776.42.55, 06776.42.44, 06776.42.2 и    06776.42.1, съответстващ на имот № 042045 по КВС на землище с. Брястовец, община Бургас;

- ПИ с идентификатор 06776.43.2 по КК на с. Брястовец, Община Бургас, с площ 1,201 дка и начин на трайно ползване: лозе, ІІІ категория, в местност „Билото“ (старо наименование „Сърта“), при граници: 06776.43.1, 06776.43.31, 06776.43.27, 06776.43.3 и 06776.40.84, съответстващ на имот № 043002 по КВС на землище с. Брястовец, община Бургас;

- ПИ с идентификатор 06776.46.13 по КК на с. Брястовец, Община Бургас, с площ 2,664 дка и начин на трайно ползване: лозе, ІІІ категория, в местност „Билото“ (старо наименование „Сърта“), при граници: 06776.46.18, 06776.46.20, 06776.46.17, 06776.46.2 и 06776.46.1, съответстващ на имот № 046013 по КВС на землище с. Брястовец, община Бургас;

- ПИ с идентификатор 06776.48.11 по КК на с. Брястовец, Община Бургас, с площ 1,500 дка и начин на трайно ползване: лозе, ІІІ категория, в местност „Билото“ (старо наименование „Сърта“), при граници: 06776.48.8, 06776.48.7, 06776.49.78 и 06776.48.6, съответстващ на имот № 048011 по КВС на землище с. Брястовец, община Бургас, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения - лозя, при годишна наемна цена в размер на 49 лв./дка.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10415 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни (временни) обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  V. „Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова точка:

Временен обект (павилион № 1) от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, град Бургас с площ 9,65 кв. м, при граници: изток – тоалетна до оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоар и бул. „Стефан Стамболов“, север – тротоар и подход към подлеза, юг – тротоар и павилион № 2, ведно с 1/6 от тоалетна, предназначен за търговска дейност.

ІI. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас:

1. Самостоятелен обект павилион №10, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9.00 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99 лв., без ДДС;

 1. Самостоятелен обект павилион №3, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13.80 кв.м., при граници: изток – обект №2, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152 лв., без ДДС;
 2. Самостоятелен обект павилион №9, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14.06 кв.м., при граници: изток – обект №8, запад – обект №10, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155 лв., без ДДС;
 3. Самостоятелен обект павилион №12, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11.49 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел и обекти, запад – външен зид, север – стълбище, юг – обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127 лв., без ДДС;
 4. Павилион №2 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл.„Трапезица“, гр. Бургас, с обща  площ  8.25 кв.м., при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в жк. „Братя Миладинови”, запад – тротоарно пространство, север – павилион №1, юг – павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 104 лв., без ДДС;
 5. Павилион №4 от базар „Трапезица”, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. „Трапезица“, гр. Бургас, с обща  площ  8.25 кв.м., при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3, в жк. „Братя Миладинови”, запад – тротоарно пространство, север – павилион №3, юг – павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 104 лв., без ДДС;
 6. Самостоятелен обект №3а, находящ се в гр. Бургас, жк. „Зорница”, в подлез „Янко Андонов”, актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12.45 кв.м., при граници: изток – вертикална стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект №2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98 лв., без ДДС;
 7. Временен обект (павилион № 1) от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. „Стефан Стамболов“, град Бургас с площ 9,65 кв. м, при граници: изток – тоалетна до оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоар и бул. „Стефан Стамболов“ , север – тротоар и подход към подлеза, юг – тротоар и павилион № 2, ведно с 1/6 от тоалетна, предназначен за търговска дейност.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10405 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Национална комисия за борба с трафика на хора на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ жилище, за осъществяване функциите на Приют за временно настаняване на жертви на трафика на хора

РЕШЕНИЕ:

Да бъде предоставен безвъзмездно в управление на Национална комисия за борба с трафика на хора, с ЕИК 175075361, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, представлявана от Председател – Красимир Каракачанов,за срок от 10 (десет) години, за осъществяване функциите на Приют за временно настаняване на жертви на трафика на хора, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ жилище с площ 110,75 кв.м, като конкретното му местоположение не се съобщава поради съображения за сигурност.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10393 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на обект собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене

РЕШЕНИЕ:

 1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, чрез публично оповестен конкурс недвижим имот, представляващ сграда за обществено хранене (бистро „Воденицата”) с идентификатор 07079.618.3.16 по КККР на гр. Бургас, находящ се в „Приморски парк”, гр. Бургас с площ 472 кв. м., състоящ се от масивна сграда и склад с площ от 92 кв. м. и организирана търговска площ от 380 кв. м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, с обща начална конкурсна цена на годишен наем не по-ниска от 72 480,00 (седемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет лева) лева с включен ДДС.
 2. Условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

 1. Конкурсна годишна наемна цена - не по-малка от 72 480,00 (седемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет лева) лева с включен ДДС.
 2. Идеен проект за визията на обекта, придружен с обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали по обзавеждането.
 1. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

Офертите на участниците ще се оценяват по метода — икономически най- изгодното предложение, като класирането ще се извърши на база следните критерии:

1. K1 – Цена (годишна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 60 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

K1 = Ц (участник) x 100

       Ц (максимална)

където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е най-високата предложена цена.

Тежест на критерия: N1=0,6

2. К2 — оценка на идейния проект за визия на обекта, придружен с обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали по обзавеждането.

Кандидатите получават от 1 до 40 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира и да в синхрон с облика на Приморски парк на гр. Бургас. Визията на обекта не трябва да се откроява, а да се вписва в цялостната концепция на парка, тъй като част от него- „Историческото ядро“ е паметник на културата. Представената визия на заведението и пространството около него, умело трябва да се вписват в концепцията на Морското градина и да създават усещане за цялост.

Оценяването се извършва от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти с тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 40 точки и поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

Тежест на критерия N2=0,4

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K=K1xN1+K2xN2

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка — К.

При равен брой точки, се провежда таен търг, между участниците получили еднакъв брой точки, като всеки участник поставя в плик наддавателно предложение, в което посочва предлаганата от него наемна цена.

 1. Определя следните условия за провеждане на публично оповестен конкурс, както следва:
 • Начална конкурсна цена на годишен наем, не по-ниска от 72 480,00 (седемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет лева) лева с включен ДДС.
 • Стъпка за наддаване - 7 248,00 (седем хиляди двеста четиридесет и осем) лева.
 • Депозитът за участие в конкурса е в размер 21 744,00 (двадесет и една хиляди седемстотин четиридесет и четири) лева.
 • Депозит, като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем, както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта
 1. Възлага на управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД да проведе процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, по ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.
 2. Предлагам Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти при Общински съвет – Бургас да разгледа и оцени постъпилите заявления за участие в публично оповестен конкурс

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10412 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Именува участъци от уличната регулация на територията на община Бургас, както следва:

 1. ДЦАУ „ Възраждане“
 1. В Промишлена зона „Победа“ – скица №245/26.06.20 – улица от о.т. 6а; 6б; 6в; 6г; 6д; 6е; 6ж до о.т. 6з между кв.7 и кв.8 по плана на Промишлена зона „Победа“, с името „Живко Йорданов“ Районен център, Меден Рудник;
 2. В зона „Районен център – Меден Рудник“скица № 47/03.07.20г. – улица с от о.т. 820а до о.т.824 по плана на Районен център – Меден Рудник, с името „Анна Карима“ Зона Г, Меден Рудник;
 3. Зона Г, Меден Рудник – скица №246/26.06.20 – улица от. о.т. 726б; 726а; 724а до о.т. 722а по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, с името „Чонгара“;
 4. Зона Д , Меден рудник – обща схема зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“ – улица с начало о.т. 1096 /кръстовище при ул. „Миньорска“/ - 1097-1097а-1098-1098а-1088а-1088-1087-1086- 1085-1107-1108-1109-1110-1111-1113-1114-1115-1116-1187-1188-1173-1174-1175-1125-1126-1127-1050-1049-1048-1047-1046-1045-1044 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“ (улица 3 по обща скица – извадка), с името „Лада Галина“;
 5. Зона Д , Меден рудник – обща схема зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“ – улица с о.т. 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007 до о.т. 1008 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“ (улица 1 по обща скица – извадка), с името „Анна Бозвелиева“;
 6. Зона Д , Меден рудник – обща схема зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“ – улица от о.т. 1а; 1200; 1190; 1189; 1118; 1119; 1056; 1057; 1058; 1025; 1026; 1027; 1028; 1034 до о.т. 1035 по плана на зона „Д“, ж.р „Меден Рудник“ (улица 2 по обща скица – извадка), продължение с името бул. „Александър Георгиев – Коджакафалията";
 7. В кв. „Горно Езерово“ – гр. Бургас – скица №244/26.06.20 – улица от о.т. 111-112-113 по плана на  кв. „Горно Езерово“, с името „Мугрес“.

 

 1. ДЦАУ „ Долно Езерово“

1.  От о.т. 24а, о.т. 28, о.т.29 до о.т.30 (мест. „Елентарла“ ПУР „Авточасти Енчеви“ ЕООД) – с името „Драва“;

2.  От о.т. 279, о.т. 278 … до о.т. 276 – с името „Илинден“;

3.  От о.т. 284, о.т.283 … до о.т.280 – с името „Охрид“;

4.  От о.т.343, от. 342 …. О.т. 327, о.т.220 … о.т.216 – с името „Добруджа“;

5.  От о.т. 216, о.т. 214 … о.т. 188, о.т. 10, о.т. 11, о.т. 12 – продължение на улица „Химик“;

6.  От о.т. 214, о.т. 212 – с името „Константин Петканов“;

7.  От о.т. 213, о.т. 212 и продължението – с името „Морски дар“;

8.  От о.т. 218, о.т. 221, … до о.т. 227 – с името „Щъркелово гнездо“;

9.  От о.т. 227 , … до о.т. 240, о.т. 244 – с името „Съединение“;

10. От о.т. 332, о.т. 333 до о.т. 22 – с името „Слънчеви лъчи“;

11. От о.т. 338, о.т. 269, о.т. 270, о.т. 271, о.т. 272, о.т. 273, о.т. 274, о.т.275 – с името „Сторгозия“;

12. От о.т. 328, о.т. 322 до о.т. 28 – продължение на улица „Черна гора“;

13. От о.т. 316 до о.т. 318 – с името „Муртагон“;

14. От о.т. 285, о.т.286 … до о.т. 298 – с името „Перелик“;

15. От о.т.299, о.т. 30 …. До о.т. 102 – с името „Вълчо Камарашев“;

16. От о.т. 309, о.т. 102а, … до о.т. 102д – с името „Възрожденска“;

17. От о.т.102, о.т. 171 … до о.т. 171в – с името „Преспа“;

18. От о.т. 171в, о.т. 171г … до о.т. 171к – с името „Етъра“;

19. От о.т. 170а, о.т.170г … до о.т. 170в – с името „Вароша“;

20. От о.т. 168, о.т. 169 … до о.т. 170б – с името „Бонония“;

21. От о.т. 60, о.т. 17, о.т. 16, о.т 202 … до о.т.198 – с името „Стоян Ганчев“;

22. От о.т. 201 до о.т. 200 – с името „Чудните мостове“;

23. От о.т. 200, о.т. 190 … до о.т. 195 – с името „Белоградчишките скали“;

24. От о.т.201, о.т.202, о.т.204, о.т. 194 до о.т. 195, за кв. 99 в квартал Долно Езерово, с името „Орлово гнездо“;

25. От о.т. 2 … до о.т. 5 – с името „Дунав“;

26. От о.т. 5  до о.т. 7 –  с името „Козлодуй“;

27. От о.т. 6, о.т. 9, о.т. 10 до о.т. 11 – с името „Радецки“.

 

 1. ДЦАУ „ Освобождение“
 1. С името „Братя Пренерови“ – улица с о.т.210-о.т.157-о.т.214-о.т.156-о.т.155-о.т.153-о.т.152-о.т.150;
 2. С името „Инж. Никола Димков“ – улица с о.т.145-о.т.146-о.т.236;
 3. С името „Георги Дипчев“ – улица с о.т.169-о.т.168-о.т.167-о.т.175;
 4. С името „Иван Хаджипетров“ – улица с о.т.167-о.т.236-о.т.165-о.т.164-о.т.163-о.т.158-о.т.206-о.т.207-о.т.208-о.т.209-о.т.210-о.т.211-о.т.193-о.т.190-о.т.188; 
 5. С името „Братя Анастасови“ – улица с о.т.711-о.т.195-о.т.195-о.т.712; 
 6. С името „Евлоги и Христо Георгиеви“ – улица с о.т.206-о.т.205-о.т.204-о.т.203-о.т.202-о.т.63д;
 7. С името „Майор Захари Джипунов“ – улица с о.т.63з-о.т.63 ж-о.т.63е; 
 8. С името „Мадика“ – улица с о.т.165-о.т.166-о-т-216-о.т.217-о.т.218-о.т.219-о.т.63з-о.т.638;
 9. С името „Д-р Георги Попкиров“ – улица с о.т.70-о.т.69-о.т.68-о.т.67-о.т.66-о.т.65-о.т.64-о.т.224-о.т.63-о.т.62-о.т.909;
 10. С името „Арх. Светослав Славов“ – улица с о.т.63д-о.т.257-о.т.638-о.т.63;
 11. С името „Арх. Атанас Сиркаров“ – улица с о.т.904-о.т.905-о.т.906-о.т.907-о.т.908-о.т.909;
 12. С името „Инж. Христо Станишев“ улица с о.т.57-о.т.58-о.т.59-о.т.60-о.т.61-о.т.63;
 13. С името „Арх. Георги Духтев“ – улица с о.т.72-о.т.74-о.т.75-о.т.77-о.т.78-о.т.79-о.т.80-о.т.80а-о.т.81-о.т.82-о.т.58;
 14. С името „Арх. Стоян Гугучков“ – улица с о.т.93-о.т.94-о.т.74-о.т.75-о.т.76;
 15. С името „Арх. Мария Досева-Георгиева“ – улица с о.т.1-о.т.2;
 16. С името „Илия Зурков“ – улица с о.т.96-о.т.96а-о.т.97;
 17. С името „Поп Сава Катрафилов“ улица с о.т.521-о.т.522-о.т.523-о.т.524-о.т.525;
 18. С името „Петко Кобарелов“ – улица с о.т.815-о.т.516-о.т.519-о.т.520-о.т.522а-о.т.522;

 

 1. ДЦАУ „ Изгрев“

Зона „5-ти километър“

 1. Улица 1 с името „Васил Македонски“ – улица с о.т. 199-200-202-22-217-218-220-221-76-53 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 2. Улица 2 с името „Генерал Данаил Николаев“ – улица с о.т. 288 -289-290-…-294-223-225-226-84-86-64-62-63-78-30-29-19-18-…..- 13-5-4-3-2-1 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 3. Улица 3 с името „Аврам и Манол Чальовски“ – улица с о.т. 98-81-244-99-88-87-…..-76-100-101-102-……-109-110 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 4. Улица 4 с името „Иван Бижев“ – улица с о.т. 151÷99÷282 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 5. Улица 5 с името Капитан Димитър Списаревски – улица от о.т. 40 до о.т. 250 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 6. Улица 6 с името „Корморан“ – улица с о.т. 28÷30÷40 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 7. Улица 7 с името „Тодор Търколев“ – улица с о.т. 217-213-210 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 8. Улица 8 с името „Петър Бенендев“ – лица с о.т. 257а-181-180-229÷222 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 9. Улица 9 с името „Инж. Сава Кънев“ (собственик на металолеярна фабрика) – улица с о.т. 131÷136-137-138-276-277-140 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 10. Улица 10 с името „Отец Търпо Поповски“ – улица с о.т. 124-125-44 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 11. Улица 11 с името „Атанас Въжаров" – улица с о.т. 69-54-53-48-47-46-52-45-44-44а-43 по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас;
 12. Улица 12 с името „Атанас Руднев“ – улица с о.т. 106-130-129-127-126-124-123-122-121-120-119-118-113б по плана на ПУП-ПУР за разширението на строителните граници на гр. Бургас.

 

По плана на кв. Рудник-Черно море

1. Улица с о.т. 179-179а-177-175b-175-173-111 по плана на кв. „Рудник-Черно море“, гр. Бургас с името „Старите лозя“;

2. Улица с о.т. 25 -26-575-68 по плана на кв. „Рудник-Черно море“, гр. Бургас с името „Стадиона“;

3. Улица с о.т. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 по плана на кв. „Рудник-Черно море“, гр. Бургас с името „Лагера“;

4. Улица с о.т. 181-580-581- 582- 584-585-586-587-588 по плана на кв. „Рудник-Черно море“, гр. Бургас с името „Горска“;

5. Улица с о.т. 319-318-288- 588-595-596 по плана на кв. „Рудник-Черно море“, гр. Бургас с името „Сакар“;

6. Улица с о.т. 316-289- 290 по плана на кв. „Рудник-Черно море“, гр. Бургас с името „Осогово“;

7. Улица с о.т. 15-14-13-12-11-10-9-4-3-2-1 по плана на мас. 260, землището на кв. Рудник, гр. Бургас с името „Фабрична“;

8. Улица с о.т. 16-17-18-19 по плана на мас. 260, землището на кв. Рудник, гр. Бургас  с името „Складова“;

9. Улица тръгваща от квартал „Рудник-Черно море“, през Стопански двор до с.о. Бадемите , ПУР с о.т. 1 до о.т 13, одобрен с Решение №35-36/24.06.10г. на ОС Бургас с името „Преходна“;

10. Улица с о.т. 8-5-6-7 по плана на мас. 260, землището на кв. Рудник, гр. Бургас   с името „Строителна“;

 

 1. ДЦАУ „ Приморие“
 1. УЛИЦА №1-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №12-11ас името „Морски вълни“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 2. УЛИЦА №2-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №153а-151А-151-11В-148-147-145 – с името „Лагуна“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 3. УЛИЦА №3-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №152-151 – с името „Фауна“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 4. УЛИЦА №4-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №48-51-52-53-54-88-89-90-92-94 с името „Русалка“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 5. УЛИЦА №5-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №158-175-139-96-97 – с името „Делфин“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 6. УЛИЦА №6-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №56-55-86-82-81-80 – с иметоЧайка“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие  гр. Бургас;
 7. УЛИЦА №7-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №№68-67-69-76 – с името „Мистрал“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 8. УЛИЦА №8-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №38-37-36-35-34-33-31-32-58-59-60-61-62-142- 144-73-74 – с името „Генерал Иван Колев“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 9. УЛИЦА №9-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №23-20-21-140-22 – с името „Лазурен бряг“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 10.  УЛИЦА №10-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №24-25-15-14-13 – с името „Нептун“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 11. УЛИЦА №11-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №11-12- с името „Южен бряг“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 12. УЛИЦА №12-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №5-8А-8-29-28а-28-27а-26а-2 – с името „Гарда“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 13. УЛИЦА №13-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №1-19-2-3-4-5-6-9-10-11-14-15-20-21-34-35-47-48-50-155а-154а-153а-156-157-153-154-155-156а-157Б-176-197-178-196-179-180-181-215-213-212-211-229-228-227-237-238-239-240-251 – с името „Крайбрежна“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 14. УЛИЦА №14-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №24-18-24А-23-30-31-32-55-56-54-52-148-148а-6 – с името „Николаевски чифлик“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 15. УЛИЦА №15-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №58-87-86 – с името „Хризантема“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 16. УЛИЦА №16-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №62-63-64-68-83-82-81-90-139-138-137-135- 134-133-185-221-219-222-223-259-258-257-256-275-276-274 – с името „Цар Тодор Светослав“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 17. УЛИЦА №17-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №73-72-71-70-69 – с името „Пода“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 18. УЛИЦА №18-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №75-76-77-78-79 – с името „Камелия“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 19. УЛИЦА №19-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №98-99-100-101-102-112-113-125-124-123- 122-126-127-289-267-266-265-264-270-271-272-283-284-285-286 – с името „Надежда“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 20. УЛИЦА №20-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №93-96-103-109-115-116-117-118 – с името „Св. Андрей Първозвани“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 21. УЛИЦА №21-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №105-106-107 – с името „Божур“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 22. УЛИЦА №22-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №175-173 -174 – с името „Св. Пимен Зографски  по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 23. УЛИЦА №23-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №171-170-169-168-167-166-165-164-162 – с името „Хоризонт“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 24. УЛИЦА №24-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №190-191 – с името „Рибарска“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 25. УЛИЦА №25-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №189-188-186 – с името „Кафка“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 26. УЛИЦА №26-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №161-163-195-194 – с името „Фрегата“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 27. УЛИЦА №27-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №102-103-104-105 – с името „Афала“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ на гр. Бургас;
 28. УЛИЦА №28-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №112-110-108-107-137-190-189 – с името „Св. Николай“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 29. УЛИЦА №29-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №113-114-115 – с името „Нестинари“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 30. УЛИЦА №30-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №196-194-188-188а-192 – с името „Раковина“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 31. УЛИЦА №31-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №№180-182-184-183-186-133-132-119-118-120- 121-122 – с името „ Петър Янев“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 32. УЛИЦА №32-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №203-201-202-202-203-204-205-207-208 – с името „Морска Перла“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 33. УЛИЦА №33-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №206-204-209-210 – с името „Пристанищна“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 34. УЛИЦА №34-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №199-200-201-202-204-205-206 – с името „Дюни“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 35. УЛИЦА №35-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №209-236-235-234-233-232-231 – с името „Станкин мост“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас
 36. УЛИЦА №36-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №243-242-241 – с името „Детелина“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 37. УЛИЦА №37-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №240-244-245-246-247-248-249-250-251 – с името „Слънчева“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 38. УЛИЦА №38-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №83-84 – с името „Лале“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 39. УЛИЦА №39-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №№216-226-254-253-282-279 – с името „Капитанска“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 40. УЛИЦА №40-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т.№218-217-225- с името „Моряк“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 41. УЛИЦА №41-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №220-131-130-128-129-260-261-262- 263-273с името „Св. Наум Охридски“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 42. УЛИЦА №42-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №212-216-217-219 – с името „Беломорска“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 43. УЛИЦА №43-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №222-131 – с името „Ветроход“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 44. УЛИЦА №44-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №224-223-130-160 – с името „Морска звезда“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 45. УЛИЦА №45-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №230-227-226-259-129-128-127 – с името „Корал“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 46. УЛИЦА №46-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №240-239-253-256-263-264-281 – с името „Компас“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 47. УЛИЦА №47-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т. №277-276 – с името „Котва“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас;
 48. УЛИЦА №48-РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ О.Т №251-278-279-280-274-273-272 – с името „Морски звуци“ по плана на одобрен ПУП-ПРЗ на кв. „Крайморие“ гр. Бургас.

 

 1. ДЦАУ „ Зора“, с. Маринка – регулационен план на с. Маринка
 1. С името „Райна Княгиня“ – от т.85 до т. 103;
 2. С името „Васил Левски“ – от т.237, т.77, т.78. т.1(|5, т.106 до т.107;
 3. С името „Камчия“ – от т. 108 до т. 112;
 4. С името „Ропотамо“ – от т. 109 до т. 111;
 5. С името „Кольо Фичето“ – от т.187, т. 186, т. 185, т. 184. т. 183. т. 182, т. 181, т. 156, т. 157, т.158. т.234 до т. 159;
 6. С името „Зеленика“ – от т. 191. т. 192 до т. 193;
 7. С името „Цар Калоян“ – от т. 179. т. 186. т. 189. r. 192 до т. 198.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10411 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на сградата, където се е помещавал щабът на 24-ти пехотен Черноморски полк

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие за поставяне на паметна плоча на фасадата, на ЦДГ „Златна рибка“, съгласно представения идеен проект, с текст:

„В тази сграда се е помещавал

до 1958 г. щабът на героичния

24-ти пехотен Черноморски полк

Бургас“

Until the year 1958, this building housed ths

headquarters of the heroic 24 th Black Sea

Infantry Regiment Burgas.“

--------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10402 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2019 г. на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

Приема докладите за осъществените читалищни дейности на народните читалища за 2019 година – културно-просветната, библиотечно-информационната, образователно-социалната, природо-екологичната и художествено-творческата дейност, съгласно приложенията, неразделна част от настоящата докладна записка.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10414 Докладна записка от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приключване на процедура по ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас“ ЕООД „ЦКВЗ- Бургас“ ЕООД) – в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №89, с ЕИК 000053184

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема Годишния финансов отчет за 2020 г., крайния ликвидационен баланс и доклада на ликвидатора на „Център за кожно-венерически заболявалия – Бургас“ ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 000053184, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 89.
 2. Приема имуществото на „ЦКВЗ – Бургас“ ЕООД – в ликвидация, останало след ликвидацията, описано в протокола на ликвидатора за разпределение и прехвърляне на имуществото, което става собственост на Община Бургас.
 3. Дава съгласие да се заличи „ЦКВЗ – Бургас“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 000053184, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 89 в ТРРЮЛНЦ.
 4. Освобождава от отговорност ликвидатора за извършените действията във връзка с ликвидацията.
 5. Задължава ликвидатора да поиска за заличаване на дружеството в ТРРЮЛНЦ.
 6. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60 от АПК на взетите решения.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10418 Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева – управител на „ДКЦ-I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ – Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ - Бургас (Регионалната картотека на медицинските експертизи)

РЕШЕНИЕ:

  1. Общински съвет – Бургас дава съгласието си „ДКЦ I – Бургас“ ЕООД да приеме временно на съхранение медицинската документация на Регионалната картотека на медицинските експертизи.
  2. Медицинските документи да се съхраняват, в помещенията находящи се на първия етаж на сградата на „ДКЦ I – Бургас“ ЕООД, с площ 198 кв.м. – 8,29% от общата площ на сградата.
  3. Между  „ДКЦ I – Бургас“ ЕООД и РЗИ – Бургас, да се сключи договор за временно и възмездно съхранение на документите, в който задължително да залегнат следните условия:
 • Срок за съхранение на документите – 3 години, считано от датата на подписване на договора;
 • Цена за съхранение на документите – 500.00 (петстотин) лева месечно без ДДС платими авансово – до пето число на текущия месец;
 • Прекратяване на договора – с изтичане на срока, по взаимно писмено споразумение и едностранно – при забава в плащането над 30 дни.
  1. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящите решения.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10389 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Разработване на програма и стратегия за подкрепа на стартиращи предприятия (стартъпи) на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. Община Бургас да възложи изработването на програма и стратегия за подкрепа на стартиращи предприятия (стартъпи) на нейна територия.
 2. Необходимите финансови средства до 15 000 лв., да бъдат осигурени от бюджета на общинска програма за подпомагане на стартъпи.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10397 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“ и Димитър Найденов – общински съветник от „Демократична България – обединение“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Отмяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 41 от дневния ред на заседание проведено на 28.04.2020 г., в частта по т. 3 от същото, отразено в Протокол №9, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10400 Докладна записка от Георги Маринчев – зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, общински съветник от ПП ГЕРБ, Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, Тодор Йосифов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни финансови средства за реализиране на 12-часово скоростно плуване без прекъсване в 50-метров басейн, опит за подобряване на световен рекорд 

РЕШЕНИЕ:

I.  Дава съгласие от Приложение 13.5 „Спортен календар на Община Бургас“ да се отпусне допълнително финансово подпомагане за реализиране на 12-часово скоростно плуване без прекъсване в 50-метров басейн – финансиране в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева.

II. Средствата да бъдат прехвърлени от нереализираните събития: Детски турнир по ръгби по случай Деня на детето – т.74 от Приложение № 13.5 от Бюджет 2020 и Честване на Международния олимпийски ден – т.63 от Приложение № 13.5 от Бюджет 2020.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10360 Докладна записка от Бойчо Стоянов Георгиев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявен бургаски спортист в професионални Гала вечери SENSHI 

РЕШЕНИЕ:

I. Дава съгласие от Приложение № 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, т.10 — да се отпусне финансово подпомагане на А. Х. Б. за предстоящото му участие в професионални Гала вечери SENSHI, в категория до 72 кг, които ще се проведат съответно на 24.07.2020 г. в гр. Варна и на 06.08.2020 г. в гр. Царево – финансиране в размер на 1 000 лв. (хиляда лева).

II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10375 Докладна записка от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на допълнителна информация и прозрачност при съвместната дейност на Община Бургас с НПО

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на общинска администрация да изисква от всички НПО-та предвидени за финансиране от общински бюджет на Община Бургас в срок до 1 октомври 2020 година, предоставяне информация в електронен вид, съдържаща следните данни:

1.1. Наименование на НПО-то, адресна регистрация, управляващи и управителни органи на НПО-то. Адрес за кореспонденция, телефон и мейл за връзка.;

1.2. Основна дейност на НПО-то. Хора, ангажирани с работа в организацията, основни задължения;

1.3. Отчет за дейността през изминалите периоди, извършени мероприятия, организирани събития и др. и в каква обществена полза са за гражданите на Община Бургас? ;

1.4. Декларира други финансови източници от общински и държавни организации, фондации и спонсори;

1.5. Какво финансиране получават или е предвидено да получат през настоящата 2020 година от общински бюджет на Община Бургас?;

1.6. Да се посочат ползват ли общински и държавни помещения, адресите им и работно време;

2. Събраната информация по т.1 да се предостави на Общински съвет за публикуване и допълване на индивидуалния информационен сайт на Общински съвет достъпен на електронен адрес https://burgascouncil.org/, в раздел „Меню“ с информационен подраздел „Регистър НПО“.

2.1. Ежегодно Община Бургас да изисква от всички НПО-та информацията посочена в т.1, минимум 3 месеца преди обсъждането на годишният бюджет на общината, като условие за кандидатстване за финансиране през следващата календарна година.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10378 Докладна записка от Димитър Георгиев Найденов – общински съветник от „Демократична България – Обединение“ („Да, България“, ДСБ, „Зелено движение“), относно: Поставяне на пилон с българското знаме 

РЕШЕНИЕ:

      1. Възлага на кмета на община Бургас да предприеме необходимите действия по реда на Закона за държавната собственост за предоставяне на право на община Бургас да постави пилон с българското знаме  на плажа на черноморския бряг в имот с идентификатор 07079.831.94 - публична държавна собственост;

      2. Възлага на Кмета на община Бургас да предприеме необходимите действия по реда на Закона за устройство на територията за поставяне на пилон с българското знаме  на плажа на черноморския бряг в имот с идентификатор 07079.831.94 - публична държавна собственост;

     3. Финансиране на устройствени и инвестиционни проекти, както й изграждането на пилона, ще бъдат изпълнени със средства дарени от „Демократична България – Обединение“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10298 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на подлеза до „Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника“ за преминаване на бул. „Демокрация“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10351 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на паркинг в к-с „Изгрев“, в междублоковото пространство около бл. 39 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10376 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III и IV в кв. 4, по плана на кв. „Възраждане“, гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №47, до бл. 14, 15 и 16

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10377 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Лошото състояние на пътната настилка между бл. 48 и бл. 169 в к-с „Славейков“, гр. Бургас

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА