ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 23.09.2020 - 14:01

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.09.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 30.09.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10519 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10544 Докладна записка от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов  и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10543 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 

 1. ОбС 08-00-10536 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10522 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

 

 1. ОбС 08-00-10546 Докладна записка от Живко Табаков, Манол Тодоров, Стоян Грозев и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10518 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел

 

 1. ОбС 08-00-10491 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-10567 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Бургас към 30.06.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10524 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2020 – м. юни 2020 г. 

 

 1.  ОбС 08-00-10507 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка

 

 1. ОбС 08-00-10571 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10552 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.181.1.1 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10550 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 43, вход 2, етаж 1, апартамент 15, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10557 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. к. „Възраждане”, ул. „Княз Борис I“ №85, ет. 1, ап. 1, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10558 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 4, етаж 8, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10553 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-32 в кв. 2 по плана на в.з. „До стопанския двор“, кв. Банево, гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-10551 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на едноетажна административна сграда, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10548 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ X-196 в кв. 4a по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.196 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-10549 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-18а в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.168 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота  

 

 1. ОбС 08-00-10554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 16/932 кв.м идеални части от УПИ ХІV-611,612 в кв. 42, целият с площ 932 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10555 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 104/704 кв.м ид. ч. от УПИ І-347 в кв. 61, целият с площ 704 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10556 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 75/950 кв.м идеални части от УПИ VІІ-299, кв. 27, целият с площ 950 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10559 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-12 в кв. 4 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10560 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIV-193 в кв. 14 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VII-172 в кв. 13 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XVIII-641 в кв. 70 по плана на с. Равнец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ X-20 в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.20 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-10569 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 573/1154 кв. м. ид. части от УПИ-82 в кв. 24, целият с площ 1155 кв. м. по ПУП-ПРЗ на с. Драганово

 

 1. ОбС 08-00-10570 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 39/963 кв. м. ид. части от УПИ V-332 в кв. 54, целият с площ 963 кв. м. по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец

 

 1. ОбС 08-00-10563 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет по т. 20 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол №8) за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ IV, кв. 95 по действащия план на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10532 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ II, отреден „за озеленяване“ в кв. 182 по плана на зона Д, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.200 по КК на гр. Бургас, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на канализация и КПС

 

 1. ОбС 08-00-10578      Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас

                         

 1. ОбС 08-00-10577 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Министъра на регионалното развитие за допускане отклонение по реда на §9 от ПЗР на Наредба № 7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I, отреден - „За училище“, кв. 130, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10572 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32/13.04.2009 г. на Общински съвет – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10564 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова задънена обслужваща улица в обвръзка с действащата улична регулация на в.з. „Боровете“, към ул. „Девета“, между о.т.288 и о.т.284 до о.т.3, завършваща с обръщало, трасето на която се провежда през съществуващ  селскостопански горски ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.13.1432 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост. 2.  Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност „Минерални бани“, кв. Банево, гр. Бургас. 3.  Одобряване на задания по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност „Минерални бани“, кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10481 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10477 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10465 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилата за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-10478 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10541 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2020 г. и 2021 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

 1.  ОбС 08-00-10529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет ма Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата на решенията, посочени в дневния ред  

 

 1. ОбС 08-00-10517 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното Общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 20.10.2020 г. (вторник) и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-10539 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой 

 

 

 1. ОбС 08-00-10535 Докладна записка от инж. Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за поемане на дълг чрез револвиращ банков кредит за финансиране на дължимо ДДС за придобиването на 56 бр. нови електрически автобуси, доставени по проект BG16M1OP002-5.004-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран с  АДБФП №BG16M1OP002-5.004-0003-C001 по Оперативна програма „Околна среда„ 2014-2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10520 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване на рентгенова тръба КТ SOMATOM emotion 16 и охлаждаща система за нея за Отделение Образна диагностика  при „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 

 1. ОбС 08-00-10528 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10505 Докладна записка от Дияна Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия 

 

 1. ОбС 08-00-10527 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Европейски първенства

 

 1. ОбС 08-00-10542 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Конкурс за избор на управител на „Чистота“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-10565 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен отчет за 2019 г., за изпълнението на сключените от Община Бургас концесионни договори

 

 1. ОбС 08-00-10545 Докладна записка от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изготвяне на регистър на нежилищни обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем

 

 1. ОбС 08-00-10537 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Премахване на нерегламентирано сметище на кръстовището между ул. „Страцин“ и ул. „Бистрица“ в кв. Победа 

 

 1. ОбС 08-00-10538 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на тротоара от бл. 158 до края на бл. 70, на ул. „Петко Задгорски“, в ж.к. „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-10298 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на подлеза до „Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника“ за преминаване на бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-10420 Питане от Живко Господинов и Чанко Мирчев – общински съветници от БСП, относно: Асфалтиране на ул. „Съветска“ и ремонт на част от оградата на училището в с. Равнец

 

 1. ОбС 08-00-10448 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Инфраструктурата на пазар срещу бл.8 жк. „Зорница“

 

 

 1. ОбС 08-00-10514 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Готовността на училищата за откриване на учебната 2020 – 2021 г. и взетите противоепидемични мерки

 

 1. ОбС 08-00-10515 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на асансьорите, находящи се на подлеза на бул. „Яким Якимов“ и готовността на Община Бургас да се погрижи за ремонта

 

 1. ОбС 08-00-10530 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на водоснабдителна мрежа и качество на питейната вода в с. Димчево, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10531 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Гробищен парк, с. Извор, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10566 Питане от Константин Бачийски – общински съветник от ПП СЕК, относно: Сключени договори за информационно и медийно обслужване 

 

 

СТАНИМИР АПОСТОЛОВ

За председател на Общински съвет – Бургас

Съгласно определение № 08-00-3039/23.09.20 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.