ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 06.10.2020 - 16:16

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 13

 

от проведеното на 29.09.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10599 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен недвижим имот, представляващ масивна едноетажна сграда, находяща се в гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. „Вълнолом“ №8, с функционално предназначение „Здравно заведение“, за аптека – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-10602 Докладна записка от Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031

 

 1. ОбС 08-00-10519 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10544 Докладна записка от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов  и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10543 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 

 1. ОбС 08-00-10536 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10522 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

 

 1. ОбС 08-00-10546 Докладна записка от Живко Табаков, Манол Тодоров, Стоян Грозев и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10518 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел

 

 1. ОбС 08-00-10491 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-10567 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Бургас към 30.06.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10524 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2020 – м. юни 2020 г. 

 

 1.  ОбС 08-00-10507 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка

 

 1. ОбС 08-00-10571 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10552 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.181.1.1 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10550 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 43, вход 2, етаж 1, апартамент 15, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10557 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. к. „Възраждане”, ул. „Княз Борис I“ №85, ет. 1, ап. 1, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10558 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 4, етаж 8, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10553 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-32 в кв. 2 по плана на в.з. „До стопанския двор“, кв. Банево, гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-10551 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на едноетажна административна сграда, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10548 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ X-196 в кв. 4a по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.196 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-10549 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-18а в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.168 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота  

 

 1. ОбС 08-00-10554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 16/932 кв.м идеални части от УПИ ХІV-611,612 в кв. 42, целият с площ 932 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10555 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 104/704 кв.м ид. ч. от УПИ І-347 в кв. 61, целият с площ 704 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10556 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 75/950 кв.м идеални части от УПИ VІІ-299, кв. 27, целият с площ 950 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10559 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-12 в кв. 4 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10560 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIV-193 в кв. 14 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VII-172 в кв. 13 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XVIII-641 в кв. 70 по плана на с. Равнец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ X-20 в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.20 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-10569 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 573/1154 кв. м. ид. части от УПИ-82 в кв. 24, целият с площ 1155 кв. м. по ПУП-ПРЗ на с. Драганово

 

 1. ОбС 08-00-10570 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 39/963 кв. м. ид. части от УПИ V-332 в кв. 54, целият с площ 963 кв. м. по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец

 

 1. ОбС 08-00-10563 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет по т. 20 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол №8) за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ IV, кв. 95 по действащия план на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10532 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ II, отреден „за озеленяване“ в кв. 182 по плана на зона Д, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.200 по КК на гр. Бургас, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на канализация и КПС

 

 1. ОбС 08-00-10578      Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас

                         

 1. ОбС 08-00-10577 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Министъра на регионалното развитие за допускане отклонение по реда на §9 от ПЗР на Наредба № 7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I, отреден - „За училище“, кв. 130, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10572 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32/13.04.2009 г. на Общински съвет – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10564 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова задънена обслужваща улица в обвръзка с действащата улична регулация на в.з. „Боровете“, към ул. „Девета“, между о.т.288 и о.т.284 до о.т.3, завършваща с обръщало, трасето на която се провежда през съществуващ  селскостопански горски ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.13.1432 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост. 2.  Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност „Минерални бани“, кв. Банево, гр. Бургас. 3.  Одобряване на задания по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност „Минерални бани“, кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10481 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10477 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10465 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилата за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-10478 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10541 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2020 г. и 2021 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

 1.  ОбС 08-00-10529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет ма Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата на решенията, посочени в дневния ред  

 

 1. ОбС 08-00-10517 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното Общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 20.10.2020 г. (вторник) и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-10539 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой 

 

 

 1. ОбС 08-00-10535 Докладна записка от инж. Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за поемане на дълг чрез револвиращ банков кредит за финансиране на дължимо ДДС за придобиването на 56 бр. нови електрически автобуси, доставени по проект BG16M1OP002-5.004-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран с  АДБФП №BG16M1OP002-5.004-0003-C001 по Оперативна програма „Околна среда„ 2014-2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10520 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване на рентгенова тръба КТ SOMATOM emotion 16 и охлаждаща система за нея за Отделение Образна диагностика  при „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-10528 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10505 Докладна записка от Дияна Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия 

 

 1. ОбС 08-00-10527 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Европейски първенства

 

 1. ОбС 08-00-10542 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Конкурс за избор на управител на „Чистота“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-10565 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен отчет за 2019 г., за изпълнението на сключените от Община Бургас концесионни договори

 

 1. ОбС 08-00-10545 Докладна записка от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изготвяне на регистър на нежилищни обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем

 

 1. ОбС 08-00-10537 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Премахване на нерегламентирано сметище на кръстовището между ул. „Страцин“ и ул. „Бистрица“ в кв. Победа 

 

 1. ОбС 08-00-10538 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на тротоара от бл. 158 до края на бл. 70, на ул. „Петко Задгорски“, в ж.к. „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-10298 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на подлеза до „Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника“ за преминаване на бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-10420 Питане от Живко Господинов и Чанко Мирчев – общински съветници от БСП, относно: Асфалтиране на ул. „Съветска“ и ремонт на част от оградата на училището в с. Равнец

 

 1. ОбС 08-00-10448 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Инфраструктурата на пазар срещу бл.8 жк. „Зорница“

 

 1. ОбС 08-00-10514 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Готовността на училищата за откриване на учебната 2020 – 2021 г. и взетите противоепидемични мерки

 

 1. ОбС 08-00-10515 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на асансьорите, находящи се на подлеза на бул. „Яким Якимов“ и готовността на Община Бургас да се погрижи за ремонта

 

 1. ОбС 08-00-10530 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на водоснабдителна мрежа и качество на питейната вода в с. Димчево, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10531 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Гробищен парк, с. Извор, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10566 Питане от Константин Бачийски – общински съветник от ПП СЕК, относно: Сключени договори за информационно и медийно обслужване 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Избира общинския съветник Живко Павлов Господинов за зам.-председател на Общински съвет – Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10599 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен недвижим имот, представляващ масивна едноетажна сграда, находяща се в гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. „Вълнолом“ №8, с функционално предназначение „Здравно заведение“, за аптека – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

I.  Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел V. „Общински нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т.1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова точка: „част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. Крайморие, ул. „Вълнолом“ № 8, с функционално предназначение „Здравно заведение“, актуван с Акт № 8330/15.03.2016 г. за публична общинска собственост, представляваща аптека“.

II. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. Крайморие, ул. „Вълнолом“ 8, с функционално предназначение „Здравно заведение“, актуван с Акт № 8330/15.03.2016 г. за публична общинска собственост, представляваща аптека с обща площ 40,07 кв. м, включваща приемно помещение с площ 25,92, складово помещение с площ 9,53 кв. м, санитарен възел с площ 2,25 кв. м и изолационно преддверие с площ 2,37 кв. м, при граници: североизток – външен зид, югоизток – външен зид, югозапад – външен зид, северозапад – лекарски кабинет, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 360,63 лева (триста и шестдесет лв. и шестдесет и три ст.), без ДДС.

III. На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10602 Докладна записка от Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031

РЕШЕНИЕ:

 

I. Община Бургас да предложи при условията на чл.12 от Устава на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД на акционерите П. Бошнаков и Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Нефтохимик Бургас“ ЕИК 176730394, представлявано от председателя Н. Тодоров да им прехвърли безвъзмездно притежаваните от нея 51 (петдесет и един) броя налични поименни акции с право на глас от №001 до №051 с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка една и представляващи 51 (петдесет и един) % от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031, описани във временно удостоверение №02-005/05.05.2016 г. заедно с всички произтичащи от тях права, въз основа на договор за дарение, при следните условия:

1. Дареният в едномесечен срок, считан от датата на получаване на временното удостоверение за притежаваните акции да предприеме действие по погасяване и/или разсрочване на изискуемите задължения на клуба към кредитори.

2. Дареният до 31.12.2020 г. да погаси лично или чрез 3-ти лица минимум 25% от задълженията на клуба.

3. Дареният като мажоритарен собственик на капитала на дружеството да запази и развива детско-юношеската школа на клуба, включително през настоящия сезон 2020-2021 да участват и в елитните групи на шампионатите на Българския футболен съюз.

4. Да осигури нормалното участие на професионалния отбор до завършване на първенството в „Б“ професионална футболна лига.

II. При отказ от страна на акционерите – учредители за безвъзмездно придобиване на акциите при посочените условия, Община Бургас да прехвърли безвъзмездно на „Бест Спорт 1962“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала А. Златкова – Георгиева, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Съгласие“ №24, ет.3 – (в процес на учредяване) притежаваните от нея 51 (петдесет и един) броя налични поименни акции с право на глас от №001 до №051 с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка една и представляващи 51 (петдесет и един) % от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031, описани във временно удостоверение №02-005/05.05.2016 г., заедно с всички произтичащи от тях права въз основа на договор за дарение, при следните условия:

1. Дареният в едномесечен срок, считан от датата на получаване на временното удостоверение за притежаваните акции да предприеме действие по погасяване и/или разсрочване на изискуемите задължения на клуба към кредитори.

2. Дареният до 31.12.2020 г. да погаси лично или чрез 3-ти лица минимум 25% от задълженията на клуба.

3. Дареният като мажоритарен собственик на капитала на дружеството да запази и развива детско-юношеската школа на клуба, включително през настоящия сезон 2020-2021 да участват и в елитните групи на шампионатите на Българския футболен съюз.

4. Да осигури нормалното участие на професионалния отбор до завършване на първенството в „Б“ професионална футболна лига.

III. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията по предходните точки, тъй като същите касаят обществен въпрос, свързан с осигуряване участието във футболния шампионат от представителния професионален отбор на клуба.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10519 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Настоящата наредба определя условията и реда за използването на спортни обекти  – общинска собственост на територията на Община Бургас, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

(2) По реда и при условията на тази наредба се отдават под наем, учредява се право на ползване или право на строеж на спортни обекти или части от тях – общинска собственост, посочени в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в частта й за общинските спортни обекти, представляващи обект на управление и разпореждане по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 2. (1) Списъкът на спортните обекти се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, заедно с програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост   в частта й за общинските спортни обекти.

Чл. 3. (1) Спортните обекти – общинска собственост, по изключение, могат да се ползват и за културни и други прояви с обществен характер, при условие, че не се възпрепятства общата спортна дейност и не се нанасят вреди върху тях.

(2) За всяко конкретно мероприятие по ал. 1, кметът на общината издава заповед, с която се определят редът и условията за ползване на спортния обект.

Чл. 4. (1) За ползване, наем и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти по реда на настоящата наредба могат да кандидатстват лица, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане, както и на следните изисквания:

 1.  да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Бургас;

2. да са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;

3. да са вписани в публичните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1  от  ЗФВС, водени от Министъра на младежта и спорта;  

4. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар;

5. да нямат просрочени финансови задължения към Община Бургас и към държавата;

6. да водят отчетност, съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;

7. да са изпълнили задълженията си към Община Бургас по предходно финансиране или подпомагане и/или по договори за ползване на спортни обекти – общинска собственост;

      8. да са развивали активна спортна дейност поне пет години преди кандидатстването;

9. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на националните състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Бургас;

10. да имат треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация, съгласно действащата нормативна уредба.

11. да нямат собствена спортна база.

12. да не представляват свързани лица по смисъла на §1, т.10 от ДР на ЗФВС.

 

(2) Истинността на тези обстоятелства кандидатът удостоверява с декларация по образец.

Чл. 5. (1)  Исканията за ползване, наем и получаване на ограничени вещни права върху спортни обекти по реда на настоящата Наредба се разглеждат от комисия в състав от седем члена, четирима от които са общински съветници. В състава на комисията задължително се включват юрист, икономист и служител на ОП „Спортни имоти“ и по един представител на постоянните комисии по Общинска собственост и Спорт и младежки дейности при Общински съвет Бургас.

(2) В случай, че член на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участник в конкурса или с членове на негови управителни или контролни органи, се извършва замяна с резервен член.

Чл. 6. (1) Лицата на които е предоставено използването на спортни обекти, следва да ги поддържат в безопасно и добро функционално състояние. При необходимост, съгласувано с общинска администрация, да поставят видеонаблюдение, осветителна техника и други подобни мерки, насочени към повишаване на безопасността.

(2) До 30 април на съответната година, лицата по ал. 1 представят в ОП „Спортни имоти“ протоколи с отразено актуално състояние на спортния обект, констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняването им.

(3) Състоянието на предоставените за използване спортни обекти и съоръжения се проверява ежегодно от комисия, назначена от кмета на общината, в чийто състав се включват експерти в областта на строителството, спорта, общински имоти и други в зависимост от спецификата на обекта.

(4) Спортните обекти – общинска собственост се застраховат в полза на община Бургас най-малко срещу следните рискове – пожар или умишлен палеж, природни бедствия, земетресение, вандализъм, злонамерени действия на трети лица и други,  като с договора за предоставяне на използването на спортни обекти – първа и втора категория се включват и допълнителни застрахователни рискове, съобразно спецификата на съответния спортен обект.

Чл. 7. (1) В договорите за предоставяне на спортни обекти задължително се предвиждат следните условия:

 1. предоставеният спортен обект не може да бъде използван за други дейности, освен за посочените в него;
 2. предоставеният спортен обект не може да бъде пренаеман или предоставен за безвъзмездно използване на трети лица. Неспазването на това изискване е основание за прекратяване на договора за наем;
 3. всички разноски по поддръжката и експлоатацията във връзка с използването следва да бъдат заплатени от лицето, на което е предоставен спортния обект;
 4. предоставения спортен обект трябва да бъде предаден обратно във владение на общината при изтичане или прекратяване на договора в състояние, не по-лошо от състоянието, в което е получен;
 5. да се сключи договор за застраховка в полза на Община Бургас по реда на чл. 105 от Закона за физическото възпитание и спорта, в съответствие с условията, предвидени в настоящата Наредба;
 6. да бъде предвиден депозит за обезпечаване задълженията за заплащане разходите по поддръжка, експлоатация и предаване на обекта в състояние не по-лошо от състоянието в което е получен;
 7. да бъдат предвидени санкции при нарушение на задълженията.

 

(2)       В договорите за наем задължително се включват следните прекратителни основания:

1. при неполагане на грижата на добрия стопанин от страна на наемателя при ползване на спортния обект (това основание намира съответно приложение и спрямо суперфициаря);

2. с изтичане на срока на договора, като се предвиди, че мълчаливо продължаване на договора не е допустимо;

3. ако наемателят не застрахова спортния обект за срока на договора и не изпълнява задълженията си, произтичащи от договора за застраховка;

4. ако се установи, че наемателят използва не по предназначение предоставения му за използване спортен обект или го е преотдал изцяло под наем на трето лице;

5. ако не съобщи незабавно на общината за евентуални посегателства и повреди върху наетия спортен обект;

6. ако ползвателят не изпълнява задълженията си за инвестиция в съответните срокове;

7. при неплащане на наемната цена и/или на текущите разноски за повече от три месеца;

8. ако се установи, че наемателят не отговаря на изискванията или впоследствие престане да отговаря на изискванията, предвидени в чл. 108 от Закона за физическото възпитание и спорта;

9.  неизпълнение на задължението за заплащане на публични държавни и общински вземания, като данъци, такси и др. подобни;

10.  при извършване на промени в спортния обект, несъвместими с обичайното му използване;

11. при наличие на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин.

(3) При сключване на договор за наем за срок до 30 години, задължително се уговаря неустойка за разваляне на договора, поради неизпълнение на задълженията на наемателя.

  (4) Неизпълнението на задълженията, предвидени в ал. 1, началната липса или последващото отпадане на някое от обстоятелствата, предвидени в чл.4 от Настоящата наредба, чл. 24, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, както и установяването на финансово затруднение на Община Бургас по смисъла на Глава Осма „а“ от Закона за публичните финанси, представлява основание за едностранно извънсъдебно прекратяване на договора от страна на общината.

 (5) Договорите за наем, сключени по реда и условията на тази наредба се прекратяват при съответно прилагане на чл. 15, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

РАЗДЕЛ I

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 8. Спортни обекти – публична или частна общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за срок до 10 години, след решение на Общинския съвет.

Чл. 9. (1) Право да кандидатстват за безвъзмездно ползване на спортни обекти или части от  тях, имат спортни клубове, които са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 4 от настоящата наредба.

            (2) На един кандидат се предоставя за безвъзмездно използване само един спортен обект - общинска собственост, освен в случаите когато съответните спортни обекти се намират в един имот.

 

Чл. 10. (1) При кандидатстване за безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост, всеки спортен клуб подава до кмета на Община Бургас заявление по образец към настоящата наредба – Приложение № 1.

 1. Към заявлението по предходната алинея, кандидатите прилагат следните документи:
  1. Справка по Приложение № 2 от настоящата наредба;
  2. Справка – информация от спортно училище с поименен списък на състезатели и треньори на щат;
  3. Справка – информация от съответната федерация, в която членува спортния клуб с поименен списък на картотекираните състезатели, по възрастови групи и национални състезатели.

  (3) След подаване на първо заявление по ал. 1, отнасящо се до конкретен общински спортен обект, общинска администрация изготвя съобщение, че за спортния обект има интерес за безвъзмездно му ползване и определя срок за подаване на заявления, като съобщението се залепва на информационното табло на общината и на входа на спортния обект и се публикува на интернет страницата на общината. Срокът за подаване на заявления не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на публикуване на съобщението.

          (4) Когато след изтичане на срока по ал. 3, за съответния общински спортен обект или част от него има постъпило само едно заявление, ведно с приложимите документи по ал. 2, кметът на общината внася предложение до Общински съвет - Бургас за предоставяне на безвъзмездно ползване на общинския спортен обект.

          (5) Общинският съвет се произнася с решение. Въз основа на решението, кметът на общината издава заповед, която предвижда конкретния период и/или график за използването на спортния обект; периодите, през които достъпът до спортния обект ще се осъществява свободно, както и дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, за които той ще се използва.

          (6) При наличие на повече от едно заявление за кандидатстване за безвъзмездно ползване на спортния обект – общинска собственост или част от него, преди внасянето на предложението по чл. 10, ал. 4, се извършва класиране на кандидатите за изготвяне на график за ползване на конкретния обект.

Чл. 11. (1) Оценката и класирането на спортните клубове за разпределяне на ползването се извършва въз основа на информацията, попълнена в справката по Приложение № 2.

          (2) Данните от справката по Приложение № 2 и приложените документи се попълват в Приложение № 3, съгласно което се извършва оценяването.

         (3) Спортните клубове, развиващи повече от един вид спорт, попълват отделно Приложение № 2 за всеки вид спорт.

Чл. 12. (1) След изтичане на срока по чл. 10, ал. 3, при условие, че в общинска администрация е постъпило повече от едно заявление, комисията по чл.5 от настоящата наредба се събира за оценка и класиране на кандидатите.

          (2) За своята работа комисията съставя протокол, в който се описват подадените заявления и приложените документи и прави мотивирано предложение за класиране на кандидатите.

          (3) В срок от пет работни дни от приключване на своята работа, комисията предоставя изготвения протокол за одобряване от кмета на общината.

          (4) След одобряване на протокола, кметът на общината внася предложение до общински съвет за предоставяне на безвъзмездно ползване на общински спортен обект, въз основа на решението, на което се сключва договор.

 

РАЗДЕЛ II

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

Чл. 13.  (1) Спортен обект - общинска собственост може да се отдава под наем за срок до една година без търг или конкурс на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и които освен на условията, посочени в чл. 4 от настоящата наредба следва да:

1. не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

2. не са в ликвидация;

3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общината, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

(2) Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура по отдаване под наем на спортен обект.

(3) В списъка, одобрен от Общинския съвет, се посочват спортните обекти, за които се предвижда възможността за отдаване под наем при условията по ал. 1.

(4) В едномесечен срок от обявяване на обектите по ал. 3 кандидатите за сключване на договор за наем подават мотивирано писмено заявление, отнасящо се до съответния спортен обект, в Община Бургас. 

             (5) Писменото заявление съдържа изрично посочване на спортен обект, вписан в одобрения списък, мотивирано изложение на обстоятелствата за подаване на заявлението, индивидуализация на кандидата и допълнителна информация за неговата спортна дейност и обществен принос към спорта. Към заявлението се подава и декларация за съответствие с изискванията по ал. 1.

            (6) Комисията по чл. 5, в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 4 разглежда постъпилите искания и прави предложения за приемане или отхвърлянето им.

(7) При подадени две или повече искания за един и същи спортен обект, се спазват следните принципи на предимство в посочената поредност:

1. кандидат, неползващ към момента друга общинска спортна база, да бъде с предимство пред кандидат, ползващ такъв;

2. кандидатът, развиващ вида спорт, за който е основното предназначение на  спортния обект, пред останалите кандидати;

3. спортни федерации пред спортни клубове;

4. кандидатът, който е приложил инвестиционна програма или заявил намерение да извърши подобрения в наетия спортен обект пред останалите кандидати.

5. кандидатът с най-голям обществен принос в спорта пред всички останали кандидати.

(8) Въз основа на предложението на комисията и решението на общинския съвет, кметът на общината сключва договор за наем с избрания кандидат. Договорът за наем следва да отговаря изцяло на предвидените изисквания в настоящата наредба, Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за общинската собственост.

 

Чл. 14. Спортни обекти или части от тях - общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 10 години, след провеждане на търг или конкурс по реда и условията на настоящата Наредба и при съответно прилагане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи за неуредените въпроси.

       Чл. 15. Спортни обекти или части от тях - общинска собственост може да се отдават под наем за срок до 30 години на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, след провеждане на публично оповестен конкурс по реда и условията на настоящата Наредба и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи за неуредените въпроси.

           Чл. 16. (1) Процедурата по отдаване на спортния обект или на част от него се открива въз основа решение на общинския съвет, със заповед на кмета на Община Бургас, която съдържа:

 1. описание на спортния обект;
 2. начална наемна цена за използването му, определена с решение на общинския съвет, въз основа на оценка, извършена от лицензиран независим оценител;
 3. място за закупуване на конкурсната документация;
 4. краен срок за подаване на предложения.
 5. конкурсната документация.

(2)  За съдържанието и реда, по който да се изготвя конкурсната документация, се прилагат изискванията на глава седма, раздел седми от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. 

 

            Чл. 17. (1) Конкурсът се обявява най-малко 14 дни преди датата на провеждането му на интернет страницата на общината, както и на видно място в сградата на общината и на спортния обект.

(2) Обявлението за конкурса съдържа реквизитите, предвидени в чл. 16 от настоящата Наредба, съответно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. 

(3) Конкурсът се провежда от комисията по чл.5. Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват поне половината от членовете, включително нейният председател.

(4) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички присъстващи. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви.

Чл. 18. (1) Офертите на кандидатите се изготвят в писмена форма, в съответствие с изискванията, предвидени в конкурсната документация.

      (2) Към офертите кандидатите задължително следва да представят:

 1. при договор за наем за срок до 10 години на спортен обект или част от него - документите, предвидени в чл. 109 от Закона за физическото възпитание и спорта;
 2. при договор за наем за срок до 30 години - документите, предвидени в чл. 109 и чл. 110 от Закона за физическото възпитание и спорта.

     (3) Кандидатите подават офертите в срока, определен в заповедта на кмета на хартиен и на електронен носител при условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Офертите се подават в непрозрачен плик, върху който се отбелязва пълното наименование на спортния обект, наименованието и адрес на кандидата и данни за контакт. Подадените оферти се вписват в специален регистър, съдържащ техния входящ номер, дата и час на постъпване.  Не се приемат оферти, подадени извън определения срок.

 Чл. 19. (1) Комисията взема решение в закрито заседание, с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

(2) Оценяването на офертите се извършва по следните показатели:

1. размер на предложената наемна цена;

2. размер на предвидените инвестиции;

3. възможностите за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати.

(3) При оценката по показателя по ал. 2, т. 2 се отчитат стойността на предвидените инвестиции, както и заложените в инвестиционната програма типове дейности, етапите и сроковете за изпълнението на програмата.

(4) При оценката по показателя по ал. 2, т. 3 се отчитат предвидените от кандидата възможности за достъп до обекта и за организиране на спортни мероприятия, а когато кандидатът е лице, вписано в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС – и постигнатите от негови спортисти класирания в спортни състезания.

(5) При вземане на решение от комисията, за отдаване под наем за срок до 10 години с най-висока относителна тежест при формиране на комплексната оценка е размерът на предложената наемна цена и наличие на доказателства, обосноваващи възможността за развитие на спортната дейност в спортния обект, а при конкурс за отдаване под наем за срок до 30 години - размерът на предвидените инвестиции от страна на кандидата, изчислен на базата на пазарната стойност на правото на собственост върху спортния обект.

    (6) При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се определя чрез теглене на жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.

 

Чл. 20. (1)  Комисията приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето на офертите и изготвя мотивиран доклад, който заедно с протоколите от проведените заседания и документацията се предава на кмета на общината. 

Докладът съдържа:

1. списък на отстранените участници и мотивите за отстраняването;

2. класиране на участниците според оценяването на офертите;

3. предложение за определяне на спечелилия кандидат.

            (2) Въз основа на решението на комисията, в тридневен срок от приключване на конкурса, кметът издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се посочват и недопуснатите кандидати.

            (3) Всички кандидати се уведомяват за резултатите от конкурса чрез публикуване на заповедта на интернет страницата на община Бургас и връчването й по реда на АПК.

 

            Чл. 21. (1) Конкурсът се прекратява със заповед, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;

3. класираните до второ място включително кандидати последователно откажат сключването на договор.

(2) За заповедта по ал. 1 кандидатите се уведомяват по реда на чл. 20, ал.3 от настояща наредба.

 

            Чл. 22. В едноседмичен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 20, ал. 2, кметът отправя писмено предложение за сключване на договор с класирания на първо място кандидат. В случай че той откаже да подпише договора или не се яви в едноседмичен срок след получаване на писменото предложение, кметът може да прекрати процедурата или ако е икономически целесъобразно, да сключи договор за наем с класирания на второ място участник.

Чл. 23. (1) Когато спортният имот или част от него, за който се провежда конкурсът, се притежава в режим на публична общинска собственост или срокът за отдаване под наем на спортния имот е повече от 10 години, докладът на комисията се изпраща до общинския съвет, който взема окончателно решение за утвърждаване на кандидата. Въз основа на окончателното решение, кметът издава заповед за сключване на договор за наем и сключва договор за наем.

(2) Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.

 

РАЗДЕЛ III

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

 

Чл. 24. (1)  Ограничени вещни права по раздел IV от глава единадесета на ЗФВС  върху спортни обекти и имоти – общинска собственост, за срок до 30 години се учредяват след включването им в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС.

(2) В списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС се посочва пазарната стойност на правото на собственост върху съответния спортен обект или имот въз основа на оценка, изготвена от независим оценител, който има право да упражнява професията съгласно Закона за независимите оценители.

(3) Право на ползване и право на строеж, надстрояване и пристрояване може да се учредява безвъзмездно в полза на спортен клуб - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, отговарят на изискванията на чл. 13, след решение на общинския съвет. 

(4) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗФВС.

(5) Право на ползване и право на строеж, надстрояване и пристрояване може да се учредява само в полза на спортен клуб, който в последните 5 /пет/ години е регистриран и извършва спортна дейност на територията на Община Бургас.

Чл. 25. (1) За учредяване на право на ползване или право на строеж, надстрояване и пристрояване, кандидатът подава заявление до кмета на Община Бургас, като прилага към заявлението финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията, предвидени в чл. 114 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) Подаденото заявление се публикува на електронната страница на Община Бургас в 7-дневен срок от неговото постъпване. Заявление за участие могат да подават и други кандидати в срок до два месеца от деня на оповестяването на първото подадено заявление. Заявления могат да се подават на хартиен и на електронен носител при условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(3) Заявленията се разглеждат в едномесечен срок, след изтичане на срока по ал. 2, от комисията по чл.5 от настоящата наредба, която с доклад до кмета на общината прави предложение за приемане или отхвърляне на исканията.

     (4) При наличие на повече от едно подадено заявление за един и същи обект комисията класира допуснатите заявители по възходящ ред на база получената стойност от сумата на:

1. предложената стойност на инвестицията;

2. предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право – в случаите, когато правото се учредява възмездно.

3. продължителността на договора, с който се учредява вещното право, като при равни показатели предпочитание се отдава на по-краткия срок;

4. инвестиционна програма, изпълнението на която би довела до по-значителен социален ефект в областта на физическото възпитание и спорта.

       (5) При двама или повече заявители, получили равен резултат по ал. 1, предимство има заявителят, предложил по-кратък срок за изпълнение на инвестиционната програма. Ако и в този случай резултатът е равен, предимство получава заявителят, при осъществяване на инвестиционната програма на когото би се постигнал по-голям общественозначим социален ефект в сферата на физическото възпитание и спорта.

     Чл. 26.  (1) Въз основа на класирането комисията прави мотивирано предложение до кмета на общината за учредяване на ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място заявител. В предложението комисията описва работата си и резултатите от нея.

     (2) Въз основа на предложението по ал. 1 кметът внася в общинския съвет мотивиран доклад за вземане на решение за учредяване на ограниченото вещно право.

     (3) Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на Община Бургас сключва договор с избрания кандидат, с който се учредява ограниченото вещно право.    

(4) Сключеният договор следва да отговаря на всички изисквания, предвидени чл. 118 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(5) Към прекратителните основания, освен предвидените в чл. 119 от Закона за физическото възпитание и спорта, в договора следва задължително да се включи и условията по чл. 7 от настоящата наредба.

 

Чл. 27. (1) Договорът за учредяване на право на ползване или право на строеж се сключва и прекратява от кмета на общината и съдържа:

1. описание на недвижимия имот, съответно на спортния обект, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;

2. срока, за който се учредява правото на ползване или правото на строеж;

3. срока за приключване на строителството и за разрешаване на ползването на новия спортен обект – при учредяване на право на строеж;

4. срока за извършване на ремонта и обновяването и за разрешаване на ползването на спортния обект – при учредяване на право на ползване;

5. задълженията за спазване на изискванията по изпълнението на инвестиционната програма;

6. реда за осъществяването, установяването и приемането на дейностите по инвестиционната програма;

7. задълженията за спазване и изпълнение на условията за ползване съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗФВС и условията за обществено ползване;

8. задължението на приобретателя по чл. 122, ал. 1 от ЗФВС;

9. основанията за предсрочното му прекратяване, освен тези по чл. 119 от ЗФВС.

(2) Инвестиционната програма е неразделна част от договора.

(3) Когато финансирането е осигурено от международна спортна организация или от участие в международна програма, в срок до три месеца от сключването на договора по ал. 1 приобретателят предоставя договора за финансиране на компетентния орган по чл. 117 от ЗФВС. Договорът влиза в сила след предоставянето на договора за финансиране.

Чл. 28. (1) Правото на ползване се прекратява преди изтичането на срока, за който е учредено, когато:

1. на спортната федерация е отнет спортният лиценз или спортният клуб е заличен от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;

2. са нарушени разпоредбите на закона или условията на договора.

(2) Правото на строеж се прекратява преди изтичането на срока, за който е учредено, когато:

1. на спортната федерация е отнет спортният лиценз или спортният клуб е заличен от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1  от ЗФВС;

2. са нарушени разпоредбите на закона или условията на договора;

3. в продължение на три години от учредяването му не е започнало строителството или в продължение на 5 години спортният обект не е въведен в експлоатация.

Чл. 29. (1) Разходите за учредяване на право на ползване или право на строеж и за осъществяване на свързаните с това административни процедури и производства са за сметка на приобретателя.

(2) Разходите по проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на спортния обект – при учредяване на право на строеж, или извършване на ремонт и обновяване на спортния обект – при учредяване на право на ползване, са за сметка на приобретателя.

(3) Разходите, свързани с прекратяването на договора за учредяване на правото на ползване или правото на строеж, както и с уреждането на правата върху подобренията в полза на общината, са за сметка на приобретателя.

Чл. 30. (1) След изтичането на срока, за който е учредено правото на ползване или правото на строеж, всички подобрения в имота, съответно в спортния обект, стават собственост на общината и не се дължи обезщетение за стойността на подобренията.

(2) Когато юридическото лице, в полза на което е учредено право на ползване или право на строеж, е заличено в резултат на производство по несъстоятелност или ликвидация, преди изтичането на срока на учреденото право, всички подобрения в имота, съответно в спортния обект, остават в собственост на държавата, съответно на общината.

Чл. 31. (1) Забранява се извършването на действия и сключването на сделки, които имат за последица промяна на приобретателя, разпореждане или обременяване с тежести под каквато и да е форма на правото на собственост върху спортния обект, изграден при осъществяване на правото на строеж.

(2) Сделките по ал. 1 са нищожни.

(3) Спортният обект, изграден при осъществяване на правото на строеж, не може да е предмет на принудително изпълнение.

 

РАЗДЕЛ IV

КОНЦЕСИИ

 

Чл. 32. Спортен обект - публична общинска собственост може да се предостави на концесия при условията и реда на Закона за концесиите и Закона за физическото възпитание и спорта.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 103, ал. 1, т. 2 и чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 2. Наредбата влиза в сила от публикуването ѝ на електронната страница на Общински съвет – Бургас.

 

 

 

 

Приложение № 1

Към чл.10, ал.1

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от ………………………………………………………………………………………….

(наименование на спортния клуб)

С ЕИК ………………………., с адрес на управление…………………………………………..………………………………………………………………………………………………….., представлявано  от: ……………………………………………………………………………….

адрес  за  кореспонденция: ………………………………………………………………………..

телефон за  връзка: ………………………..,

Е-mail:……………………......................................

 

С        настоящото        заявявам        желание        на     представлявания       от      мен       спортен клуб......................................................................................................................... ,

да бъде предоставено за безвъзмездно ползване следния спортен обект или  част  от  спортен обект – общинска собственост: …………………........................................................................………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

(пълно описание на спортния обект– адрес и други)

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

   1. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка на лицето по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
   2. Справка Приложение № 3 от Наредбата;
   3. Справка – информация от спортно училище за броя на учениците от спортния клуб или организация и треньор на щат;
   4. Справка – информация от съответната федерация, в която членува спортния клуб с поименен списък на картотекираните състезатели, възрастови групи, национални състезатели и подготвителни групи.
   5. Пълномощно, ако е приложимо;
   6. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;
   7. Допълнителна информация при необходимост.

 

Запознат съм, че настоящото заявление се подава в едно с документите по чл. 9, ал. 2 от наредбата.

 

Дата:                                                                                                    Подпис:...........................              

                                                                                                                                   (печат)
                                                                                                      Приложение № 2

към чл.11, ал.2

 

С П Р А В К А

 

от …………………………………………………………… с ЕИК................................. ,

(наименование на спортния клуб)

адрес на управление:..................................................................................................................

представляван от …………………………………......................................................................

 

Показатели

Брой

Пояснения

Картотекирани състезатели, общо

 

Без подготвителни групи

 

Картотекирани състезатели по възрастови групи

 

Деца, момчета и момичета,

 

Юноши и девойки младша възраст

 

Юноши и девойки старша възраст

 

Младежи, девойки, мъже и жени

Подготвителни групи

 

За една група минимум 10 състезатели

Ученици в спортно училище

 

 

 

Национални състезатели

 

Юноши и девойки младша възраст

 

Юноши и девойки старша възраст

 

Младежи, девойки, мъже и жени

Треньори

 

В трудово правни отношения

Треньори

 

На щат в спортно училище

 

Състезатели взели участие в държавни първенства

 

Деца, момичета и момчета

 

Юноши и девойки младша възраст

 

Юноши и девойки старша възраст

 

Младежи, девойки, мъже и жени

 

Точки от държавни първенства

 

Деца, момичета и момчета

 

Юноши и девойки младша възраст

 

Юноши и девойки старша възраст

 

Младежи, девойки, мъже и жени

Групи по програма „Лятна ваканция“

 

За една група минимум 10 състезатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Дата: ………………….                                                       Подпис: …………………

Приложение № 3

към чл.10, ал.2

 

 

Коеф.

Точки

 

Брой картотекирани състезатели, общо

* К2

 

Без подготвителни групи

 

 

Брой картотекирани състезатели

* К1

 

Деца, момчета и момичета,

* K2

 

Юноши и девойки младша възраст

* K3

 

Юноши и девойки старша възраст

* K4

 

Младежи, девойки, мъже и жени

Брой подготвителни групи

* K4

 

За една група минимум 10 спортисти

Брой ученици в спортно училище

* K4

 

 

 

 

Брой национални състезатели

* К1

 

Юноши и девойки младша

възраст

* K2

 

Юноши и девойки старша възраст

* K3

 

Младежи, девойки, мъже и жени

Брой треньори

* K2

 

В трудово правни отношения

Брой треньори

* K2

 

На щат в спортно училище

 

Брой състезатели взели участие в държавни

* К1

 

Деца, момичета и момчета

* K2

 

Юноши и девойки младша

възраст

* K3

 

Юноши и девойки старша възраст

* K4

 

Младежи, девойки, мъже и жени

 

 

Брой точки от държавни първенства

* К1

 

Деца, момичета и момчета

* K2

 

Юноши и девойки младша

възраст

* K3

 

Юноши и девойки старша възраст

* K4

 

Младежи, девойки, мъже и жени

Брой групи по програма „Лятна ваканция“

* K4

 

За една група минимум 10 спортисти

Участие на състезатели в държавни

първенства

* K4

 

над 70%

* K2

 

от 50 до 70%

Общ брой на точките

 

 

* Посочените данни в настоящото приложение се умножават по съответния коефициент в различните раздели

K1= 0.1

K2= 0.2

K3= 0.3

K4= 0.4

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10544 Докладна записка от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов  и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас

 

 

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. На територията на Община Бургас, в паркингите общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.

Чл. 2. На територията на Община Бургас в зоните за почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.

Чл. 3. Физическите и юридически лица, предоставящи места за паркиране за обществено ползване, безплатно или срещу заплащане, осигуряват достъп до предлаганите места за паркиране за хора с трайни увреждания.

Чл. 4. Местата за паркиране по чл. 1 и чл. 2 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с пътна маркировка с изобразен международния символ за хора с трайни увреждания.

Чл. 5. Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания по чл.1 и чл.2 се определя както следва:

1. за зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Бургас:

а. най-малко 3 (три) места в зоните с до 50 места;

б. най-малко 4 (четири) на сто от общия брой на местата в зоните с повече от 50 места;

в. най-малко 5 (пет) на сто от местата в зоните, които са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

2. в паркингите - общинска собственост на територията на Община Бургас:

а. най-малко 2 (две) места в паркингите с до 50 места;

б. най-малко 3 (три) на сто от общия брой на местата в паркингите с повече от 50 места;

в. най-малко 10 (десет) на сто от местата за паркиране в паркингите, когато са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности, както и приемни сгради на транспорта;

3. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Община Бургас, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга.

4. Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Бургас, се определят по схема, съгласувана от комисия, назначена от кмета на Община Бургас.

 

Глава втора

РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Чл. 6. Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до сградата по постоянен адрес на правоимащите:

1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по постоянен адрес на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.

2. ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето или съпруга му на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото лице, настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия, чийто постоянен адрес е в същото жилище.

3. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по т. 1, се определя 1 (едно) място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по постоянен адрес на правоимащите.

4. Лицата по т. 1 и т.2 следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по постоянния си адрес.

5. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 6 са следните:

а) заявление по образец, утвърденo от кмета на Община Бургас, подадено чрез Общинско предприятие „ Транспорт“ до кмета на Община Бургас;

б) лична карта – за българските граждани, документ за самоличност или за пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи – за чуждите граждани.

в) удостоверение за раждане (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

г) акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата, актуална към датата на подаване на заявлението - копие и оригинал (за сверяване).

е) валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК. В случай че решението не удостоверява ползване на медицински изделия или степен на заболяване, съгласно изискванията на наредбата, лицето следва да представи допълнително фактура за закупено медицинско изделие на името на правоимащото лице.

ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

и) декларация по образец, утвърденa от кмета на Община Бургас.

6. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Община Бургас или оправомощено от него длъжностно лице за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/ НЕЛК изтича по-рано от посочените три години, се предоставя до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Община Бургас, чрез ОП „Транспорт", за промяната.

8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото. ОП „Транспорт“ следва да уведоми лицето за изтичащия срок.

9. При смяна на постоянния адрес на територията на Община Бургас на лицето или регистрационния номер на автомобила, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес на територията на Община Бургас, съответно за промяна на знака, указващ регистрационния номер.

10. Кметът на Община Бургас назначава комисия в състав от 3 члена за разглеждане на подадените заявления.

а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б) Комисията задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

в) Комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата.

11. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по постоянен адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17 (брой места), Т17 (регистрационен номер на автомобила) и Т17 (указващ, че се извършва принудително преместване на ППС), и като се маркира регистрационния номер на автомобила на пътната настилка.

12. На гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на кмета на Община Бургас за предоставяне на правото.

13. На лица със статут на временно пребиваване, правото на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по постоянен адрес на правоимащите се предоставя съгласно т. 6 от настоящия член, но за не повече от срока на валидност на временното пребиваване.

Чл. 7. Критерии за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Бургас:

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50% (петдесет процента).

2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени 90% (деветдесет процента) и над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена 90% (деветдесет процента) и над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена 90% (деветдесет процента) и над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане 90% (деветдесет процента) и над 90% (деветдесет процента).

6. Кметът на Община Бургас назначава комисия в състав от 3 члена за разглеждане на подадените заявления.

а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

в) Комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата.

7. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 7 са следните:

а) заявление по образец, утвърден от кмета на Община Бургас, подадено чрез ОП „Транспорт“ до кмета на Община Бургас;

б) лична карта – за българските граждани, документ за самоличност или за пребиваване по чл.4, ал.2 и 3 от Закона за българските лични документи – за чуждите граждани и удостоверение за настоящ адрес, издадено от районната администрация (когато е различен от постоянния);

в) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) – копие и оригинал (за сверяване);

г) валидно решение на ТЕЛК/ НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/ НЕЛК.

д) документ за настойничество или попечителство или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване).

е) актуална цветна снимка – паспортен формат.

8. Карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Бургас се предоставят със заповед на кмета на Община Бургас или оправомощено от него длъжностно лице до срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от три години.

9. На лица със статут на временно пребиваване, карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Бургас се предоставя съгласно т. 8 от настоящия член, но за не повече от срока на валидност на временното пребиваване.

10. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Община Бургас, чрез ОП „Транспорт“, за промяната.

Чл. 8. Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Община Бургас по чл. 7 от наредбата, се издават и преиздават, както и анулират от кмета на Община Бургас или оправомощено от него длъжностно лице. Правото се прекратява предсрочно и картата се анулира при отпадане на някое от условията за предоставяне или при повторно неправомерно ползване.

Чл. 9. (1) Оперативната дейност по издаването, монтажа на знаковото стопанство и контрола по използването им се осъществяват от ОП „Транспорт".

(2) ОП „Транспорт“ съхранява архив на документите за предоставяне на правото и следи за крайният срок за предоставянето му.

Чл. 10. Начин на обозначаване на ППС превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране:

Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на международния знак „Инвалид" на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло.

Глава трета

КОНТОРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 11. Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служителите на ОД на МВР, служители на общинска администрация, определени със заповед на Кмета на Община Бургас и/или съвместно със служители на ОП „Транспорт".

Чл. 12. При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на ОД на МВР, служител на общинска администрация, определен със заповед на Кмета на Община Бургас и/или ОП „Транспорт" отнема картата, която се връща на органа, издал същата.

Чл. 13. Служителите на ОД на МВР, служителите на общинска администрация, определени със заповед на Кмета на Община Бургас, съвместно със служители на ОП „Транспорт" извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на общинска администрация, определен със заповед на Кмета на Община Бургас, изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя.

Чл. 14. При установено повторно неправомерно ползване на валидна или невалидна карта за преференциално паркиране, издадена от Община Бургас, наличната се изземва и анулира, неналичната, която е в сила към момента, се анулира, а на титуляра не се издава нова карта за срок от една година от датата на анулирането. При установено повторно неправомерно ползване на валидна или невалидна карта за преференциално паркиране, издадена от друга община, същата се изземва и се изпраща на общината за предприемане на действия по компетентност. Предвидените в настоящите разпоредби санкции за повторно неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране се налагат, ако за втори път се установи по предвидения в настоящата наредба ред използването на карта за преференциално паркиране без да е налице правно основание за това.

Чл. 15. Редът и условията за осъществяване на контрола по чл. 13 и чл. 14 се регламентират със заповед на Кмета на Община Бургас.

Чл. 16. Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата, по сметка на ОП „Транспорт", равняваща се на разходите по издаване и контрол на картата за преференциално паркиране. Цената се определя с решение на Общински съвет.

Чл. 17. За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране, се прилагат разпоредбите на чл. 14 от настоящата наредба.

Чл. 18. За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 100 лева. При повторно и всяко следващо нарушение в рамките на една година се налага глоба в размер от 200 лв.

Чл.19. За използване на неиздадена по съответния ред недействителна карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 100 лева, като картата се изземва от длъжностното лице установило нарушението. При повторно и всяко следващо нарушение в рамките на една година се налага глоба в размер от 200 лв. В този случай се уведомява и районното полицейско управление. 

Чл. 20. (1)  Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл.13.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Бургас.

(3) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „ППС, превозващи хора с увреждания" са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно чл.7 и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.

2. „Преференциално паркиране" е:

а) Безплатно за времето до 3 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.

б) Безплатно за времето до 3 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в паркингите общинска собственост на територията на Община Бургас на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.

в) Безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с увреждания, до сградата по постоянен адрес на правоимащите.

3. „Неправомерно“ е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с увреждане при:

а) паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

б) паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

в) паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания в отсъствие на правоимащото лице.

г) паркиране на място за ППС, превозващо хора с увреждания, за време повече от 3 часа.

4. „Невалидна карта за преференциално паркиране" е: карта с изтекъл срок на валидност; анулирана карта; подправена карта; копие на карта.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за пътищата и чл.99 от Закона за движение по пътищата.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10543 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

§1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

В Приложение № 6 на Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, в Раздел I “Услуги извършвани от ОП „Летен театър, фестивали и концерти”, се отменя т. 5 и се добавя нова т. 5 „Ползване на сградата на „Дом на Нефтохимика“ със следното съдържание:

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Културен дом - НХК

 

 

5.1

Ползване на зрителна зала

 

 

-

За репетиции

Вкл. ДДС

70,00

-

За събития на училища, градини, читалища до 2 часа

Вкл. ДДС

500,00

-

За всеки следващ започнат час за (за училища, градини, читалища)

Вкл. ДДС

150,00

 

за концерти и танцови спектакли с включено стандартно

осветление

до 2 часа

Вкл. ДДС

800,00

-

За всеки следващ започнат час (за концерти и танцови спектакли )

Вкл. ДДС

250,00

 

За театрални постановки с включено стандартно осветление до 2 часа

Вкл. ДДС

800,00

 

За всеки следващ започнат час (за театрални постановки)

Вкл. ДДС

250,00

 

За две театрални постановки, в един ден, с включено стандартно осветление

Вкл. ДДС

1000,00

 

За концерт и танцов спектакъл без осветление и озвучаване до 2 часа

Вкл. ДДС

600,00

 

За всеки следващ час (за концерт и танцов спектакъл без осветление и озвучаване )

Вкл. ДДС

250,00

 

За конференции, семинари, симпозиум до 2 часа

Вкл. ДДС

500,00

 

За всеки следващ започнат час ( конференции, семинари, симпозиум)

Вкл. ДДС

150,00

 

За фестивали и конкурси, с включено стандартно осветление и озвучаване

Вкл. ДДС

1000,00

 

Прожекция на филм

Вкл. ДДС

800,00

 

Въртяща сцена на събитие

Вкл. ДДС

100,00

 

Отваряне и затваряне на оркестрина на събитие

Вкл. ДДС

250,00

 

Ползване на допълнително озвучаване до 12 KW

Вкл. ДДС

750,00

 

Ползване на допълнително ефектно осветление за концерт

Вкл. ДДС

300,00

 

Ползване на роял за събития

Вкл. ДДС

150,00

-

Ползване на практикабъл 1x2 на мероприятие без включен монтаж/за един брой

Вкл. ДДС

10,00

5.2

Ползване на вътрешен двор за събитие

Вкл. ДДС

40,00

 

Стандартна външна сцена с размер 6x4 24 кв. м.

Вкл. ДДС

50,00

 

Ползване на стандартно озвучаване и осветление на външна сцена

Вкл. ДДС

220,00

 

Ползване на допълнително озвучаване 10 KW

Вкл. ДДС

600,00

 

Ползване на допълнително озвучаване 12 KW

Вкл. ДДС

750,00

 

Ползване на допълнително ефектно осветление за концерт

Вкл. ДДС

300,00

 

Ползване на озвучаване до 18 KW

Вкл. ДДС

800,00

 

Ползване на голяма външна сцена на събитие размер 48 кв. м.

Вкл. ДДС

450,00

 

Ползване на мултимедиен проектор до 6000 ansi и екран 4.20й 3.00 на голямо събитие

Вкл. ДДС

350,00

 

За филмов фестивал с екран 10 проектор 7200 ansi limens ден

Вкл. ДДС

600,00

5.3

Ползване на фоайета

 

 

 

Фоайе партерен етаж за събития: ревюта, изложби, коктейли и други - за час

Вкл. ДДС

50,00

-

За всеки следващ час

Вкл. ДДС

30,00

-

До 8 часа

Вкл. ДДС

200,00

-

Ползване на фоайе пред камерна зала за събития до час

Вкл. ДДС

40,00

-

За всеки следващ час

Вкл. ДДС

20,00

-

До 8 часа

Вкл. ДДС

150,00

-

Отдаване на площ под наем на кв. м., на ден

Вкл. ДДС

10,00

5.4

Зала Общински съвет

 

 

-

Ползване на час

Вкл. ДДС

250,00

5.5

КАМЕРНА ЗАЛА - МНОГОФУНКЦИОНАЛНА (ЗАЛА 01.2)

 

 

-

До 7 дни включително ( на ден )

Вкл. ДДС

50,00

-

За всеки следващ започнат ден

Вкл. ДДС

25,00

-

Ползване за събитие на час

Вкл. ДДС

60,00

-

За всеки следващ започнат час

Вкл. ДДС

30,00

-

Ползване за репетиции на час

Вкл. ДДС

15,00

5.6

Ползване на каса за едно място ( 5 места )

 

 

-

За ден

Вкл. ДДС

10,00

-

За 7 дни

Вкл. ДДС

40.00

-

За месец

Вкл. ДДС

120,00

5.7

Ползване на офис почасово

 

 

-

За час

Вкл. ДДС

10,00

-

За четири часа

Вкл. ДДС

25,00

-

За осем часа

Вкл. ДДС

50,00

5.8

ВХОД С (ЗАЛА C 0. 1) - 78.5 кв. м. Многофункционална зала

 

 

-

До 7 дни включително

Вкл. ДДС

40,00

-

За всеки следващ ден

Вкл. ДДС

20,00

-

Ползване за 1 час

Вкл. ДДС

60,00

-

За всеки следващ час

Вкл. ДДС

30,00

-

Ползване на зала за репетиции (танци, спорт и други) на час

Вкл. ДДС

12,00

5.9

ВХОД С (ЗАЛА C 0. 2) 57.7 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

10,00

5.10

ВХОД С (ЗАЛА C 1.2) 84.5 кв. м. - на час

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

Вкл. ДДС

40,00

-

За всеки следващ започващ час

Вкл. ДДС

20,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (за танци, спорт и други)

Вкл. ДДС

15,00

5.11

ВХОД С (ЗАЛА C 1.2) 83.5 кв. м. - на час

 

15,00

-

Ползване за единично събитие до час

Вкл. ДДС

40,00

-

За всеки следващ започващ час

Вкл. ДДС

20,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

Вкл. ДДС

15,00

5.12

ВХОД С (ЗАЛА C 1.1) 76.6 кв. м. - на час

 

 

 

Ползване за единично събитие до час

Вкл. ДДС

40,00

 

За всеки следващ започващ час

Вкл. ДДС

20,00

 

Ползване на зала за репетиции (танци, спорт и други) - на час

Вкл. ДДС

15,00

5.13

ВХОД С (ЗАЛА C 1.3) 104 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

17,00

5.14

ВХОД В (ЗАЛА B 1.1)

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

Вкл. ДДС

60,00

-

За всеки следващ започващ час

Вкл. ДДС

30,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

Вкл. ДДС

15,00

5.15

ВХОД В (ЗАЛА B 3.2)

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

Вкл. ДДС

60,00

-

За всеки следващ започващ час

Вкл. ДДС

30,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

Вкл. ДДС

15,00

5.16

ВХОД В (ЗАЛА B 3.1) 135 кв. м.

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

Вкл. ДДС

100,00

-

За всеки следващ започващ час

Вкл. ДДС

50,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

Вкл. ДДС

25,00

5.17

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.1) 44.3 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

15,00

5.18

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.2) 36.3 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

12,00

5.19

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.3) 22.8 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

10,00

5.20

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.4) 14.5 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

10,00

5.21

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.3) 14.9 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

10,00

5.22

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.1) 26.2 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

10,00

5.23

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 2.2) 35.9 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

15,00

5.24

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 2.5) 28.3 кв. м. - на час

Вкл. ДДС

12,00

5.25

Ползване на кабинети за репетиционни, музикални дейности и ударни инструменти на час

 

 

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.1 ) ВХОД Е 21.00 кв. м.

Вкл. ДДС

12,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.2) ВХОД Е 11.4 кв. м.

Вкл. ДДС

10,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.3) ВХОД Е 11.4 кв. м.

Вкл. ДДС

10,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.1) ВХОД Е 23.00 кв. м.

Вкл. ДДС

12,00

5.26

10% отстъпка при ползване на повече от 50 часа месечно за тренировки, репетиции, кръжоци и други

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10536 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

§1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

В Приложение № 5 на Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, в Раздел ХII „Услуги, предоставени от училища“, т. 5 - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации се изменя и допълва, като придобива следното съдържание:

 

5.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (нова, Протокол № 46/28.08.2018 г.)

 

 

5.1.

За ползване на общежитие в самостоятелна стая месечно

вкл.ДДС

90 лв.

5.2.

За ползване на общежитие в двойна стая месечно

вкл.ДДС

80 лв. на легло

5.3.

За ползване на общежитие в тройна стая месечно

вкл.ДДС

50 лв. на легло

5.4.

За ползване на апартамент в общежитие месечно

вкл.ДДС

130 лв.

5.5.

За ползване от външни ползватели целогодишно:

 

 

5.5.1.

За ползване на апартамент/три легла в общежитие

вкл. ДДС

75 лв./нощувка

5.5.2.

За ползване на апартамент/две легла в общежитие

вкл. ДДС

60 лв./нощувка

5.5.3.

За ползване на самостоятелна стая

вкл. ДДС

35 лв./нощувка

5.6.

За деца от семейства, с доход на член от семейството под удвоения размер на гарантирания минимален доход, определен Постановление на МС

вкл.ДДС

50 % от пълния размер на таксите по т. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.

5.7.

За нощувка в общежитие от 01.07. до 30.08. за ученици, участващи в обучителните курсове към гимназията (нова, Протокол №56/30.04.2019 г.)

вкл. ДДС

35 лв.

5.8.

Ускорен курс по програмиране С++ - 40 учебни часа (нова, Протокол №56/30.04.2019 г.)

вкл. ДДС

252 лв.

5.9.

Ускорен курс по програмиране Python - 40 учебни часа (нова, Протокол №56/30.04.2019 г.)

вкл. ДДС

252 лв.

5.10.

Курс по техномехатроника с Ардуино – 60 учебни часа (нова, Протокол №56/30.04.2019 г.)

вкл. ДДС

372 лв.

5.11.

Курс по Web дизайн – HTML, CSS, Java script – 40 учебни часа (нова, Протокол №56/30.04.2019 г.)

вкл. ДДС

252 лв.

5.12.

Курс по CISCO IT Essentials – 70 учебни часа (нова, Протокол №56/30.04.2019 г.)

вкл. ДДС

432 лв.

5.13.

Курс по графичен дизайн – Photoshop, Illustrator - 40 учебни часа (нова, Протокол №56/30.04.2019 г.)

вкл. ДДС

252 лв.

5.14.

Курс за офис-специалист – Word, Exell, Power Point - 40 учебни часа (нова, Протокол №56/30.04.2019 г.)

вкл. ДДС

252 лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10522 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

РЕШЕНИЕ:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“

 

В Глава първа „Общи положения“ към чл. 3 се добавя нова алинея 4 със следното съдържание:

(4) Във връзка с чл.61, ал.1 на ЗФВС, Община Бургас предоставя безвъзмездно за определено време ползването на спортни обекти и съоръжения на ведомствени клубове към МВР и МО за реализиране на задължителните им програми, при условия и по ред, определени от директора на ОП „Спортни имоти”, след предоставен списък от съответния ръководител.

Създава Преходна и заключителна разпоредба към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ със следния текст: §6. Наредбата влиза в сила от деня на  приемането й.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10546 Докладна записка от Живко Табаков, Манол Тодоров, Стоян Грозев и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

            Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10518 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел

 

Глава първа

       Общи положения        
 

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за предоставяне на средства от общинския бюджет на сдружения с нестопанска цел, учредени в обществена полза, осъществяващи дейност на територията на община Бургас, за съфинансиране на проекти за   по следните приоритети с обществена значимост:    
        1. Решаване на конкретни социални проблеми;     
        2. Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми;     
        3. Преодоляване социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;         
        4. Насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество, утвърждаване на национални традиции и европейски практики;
       5. Здравеопазване;        
       6. Екология;

       7. Култура;        
       8. Развитие на демокрацията и защита на човешките права;         
       9. Спорт и туризъм

 

Глава втора
  Размер на финансово подпомагане     


           Чл. 2. (1) По реда на този правилник се подпомагат финансово сдружения (наричани по-долу кандидати), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в обществена полза, осъществяващи дейност на територията на община Бургас, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика и Европейския съюз.

            (2) Максималната финансова помощ, предоставяна по реда на този правилник е в размер на  75% от изисквания финансов принос на кандидата, но не повече от 3 000 лв. за проект до изчерпване на одобрения годишен размер на средствата по правилника.

(3)   При определяна на финансовата помощ от Община Бургас на кандидата, не се вземат предвид разходите, които кандидатът трябва да осигури като собствен принос за съфинансиране на административни разходи и разходи за организация и управление на проекта.

(4) Финансовото подпомагане се осъществява единствено за нестопански дейности, насочени към изпълнение на приоритетите по чл. 1 по-горе.

 

Чл. 3. Финансовото подпомагане се отнася единствено за одобрения по проекта бюджет на кандидата. Финансовата помощ се предоставя от Община Бургас на кандидатстващата организация за одобрени проектни предложения.

 

Глава трета
Условия и ред за финансово подпомагане

 

Раздел I.

Условия за кандидатстване за финансиране на проекти


           Чл. 4. За финансиране по реда на този правилник могат да кандидатстват сдружения, участващи в изпълнението на проект в ролята на водещ партньор или партньор.

 

Чл. 5. Община Бургас не подпомага финансово:
1. Проекти на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества;
2. Проекти, свързани с търговска дейност;
3. Проекти за дейности със стопански характер;
4. Разходи по предварителната подготовка и управление на проекта;

5. Административни разходи по проекта;

6. Самоцелни ремонтни дейности;
7. Бизнес инициативи;        


           Чл. 6. Отстраняват се от процедурата за кандидатстване сдружения, за които са налице следните обстоятелства: 

1. физическите лица, които представляват участника или кандидата и членовете на неговите управителни органи или физическите лица, които ги представляват, (в случай че в управителния орган има юридически лица), са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл.159а - 159г., чл.172, чл.192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, чл. 321а  и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

 

2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. е декларирал неверни данни за дейностите по проекта.

 

Раздел II.

Ред за кандидатстване


          Чл. 7. Организациите, които кандидатстват за съфинансиране по реда на настоящия правилник представят следните документи:

1. Попълнено заявление за подкрепа по образец (Приложение 1)

2. Декларация по образец, че дейностите, попадащи в частта за съфинансиране нямат стопански характер; (Приложение 2)

3. Декларация по образец, че не е налице двойно финансиране за дейностите предвидени в проектното предложение. (Приложение 3)         

4. Договор за финансиране подписан между организацията и финансиращата организация придружен с подробен бюджет и формуляр за кандидатстване; /копие/

 

Чл. 8. Документите по чл.7, т.1 - 3 задължително се представят на хартия, в оригинал.

 

Чл. 9. Документите  по чл.7, т. 4 могат да бъдат представени по един от следните начини:

 1. На хартия;
 2. Електронна поща;
 3. С предоставен достъп до одобрения за финансиране проект в ИСУН 2020 и/или друга платформа за електронно отчитане на проекти.

 

Чл. 10. В случай, че е възможно предоставяне на достъп до електронната система за отчитане и изпълнение на проекта, такъв следва да бъде предоставен на Община Бургас.

 

Чл. 11. Образци на документи, посочени в чл. 7, т. 1 - 3 са публикувани на интернет страницата на Община Бургас, секция „Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация“ – Партньорства – НПО - Правилник.

 

Чл. 12. Кандидатите подават Заявленията за подкрепа (Приложение 1), заедно с придружаващите документи в деловодството на Община Бургас.

 

Глава четвърта
Разглеждане на постъпили заявления и последващ контрол на изпълнението

 

Раздел I.

Разглеждане на постъпили предложения

 

Чл. 13. След постъпване на заявление, в петдневен срок, комисия, назначена със Заповед на кмета, в чийто състав влизат правоспособен юрист, финансист и експерт от дирекция „Стратегическо развитие“ разглежда заявлението и го проверява за финансово и административно съответствие и допустимост. Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване.

 

Чл. 14. В случай на липсващи документи или необходимост от корекции, кандидатът се информира по електронна поща в срок до три работни дни след заседание на комисията, като същият разполага с десет работни дни за отстраняване на несъответствията.

 

Чл. 15. (1) Комисията изготвя протокол и го представя за утвърждаване на Зам.-кмет  „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“.

(2) В срок от два работни дни след утвърждаване на протокола от работата на Комисията, той се публикува на електронната страница на Община Бургас, секция „Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация“ – Партньорства – НПО- Правилник.

(3) Кандидатите се уведомяват и по електронен път (на посочения от тях e- mail) за решението на комисията в срок от 3 работни дни от датата на публикуване на протокола.       
 

Раздел II.

Ред за отпускане на финансовата помощ

 

Чл. 16. В срок от 15 дни след окончателното приключване на процедурата по одобрение на сумата за съфинансиране на проекта, се подписва Договор, съгласно Приложение 4.

 

Чл. 17. В срок от 15 дни след подписване на договор, Община Бургас извършва авансово плащане в размер на 70 % от стойността на одобрения финансов ресурс.

 

Чл. 18. След приключване на проектните дейности, организацията представя на Община Бургас окончателно становище от финансиращата програма за размера на одобрените разходи по проекта.

 

Чл. 19. Комисията по чл. 13 преизчислява размера на отпуснатата финансова помощ от Община Бургас, съгласно одобрения финансов ресурс от финансиращата програма, за което информира по електронен път организацията.

 

Чл. 20. В срок от 20 дни Община Бургас извършва окончателно плащане.

 

Чл. 21. В случай, че отпуснатите средства от Община Бургас надвишават одобреното финансиране от финансиращата програма, кандидатът следва да възстанови разликата на Община Бургас в срок от 14 дни.

 

Раздел IIІ.

Отчетност и контрол

             
            Чл. 22. Кандидатите, получили финансиране от Община Бургас следва да изпращат копие от своите технически и финансови отчети (на хартия и/или
e-mail, в случай, че не е предоставен достъп, съгласно чл. 10) в съответствие с изискванията на финансиращата програма. Отчетите се изпращат до посоченото в протокола от заседанието на Комисията лице за контакт.

 

Чл. 23. Комисията разглежда постъпилите отчети и дава становище за тяхното приемане /отхвърляне/ и ако се налага, изисква допълнителна информация в петдневен срок.

 

Чл. 24. До лицето, определено за контакт, се изпраща информация за организирани от кандидата събития по проекта;

 

Чл. 25. На всички рекламни и информационни материали изготвени в рамките на проект, получил финансова подкрепа от Община Бургас, трябва да се постави логото на Община Бургас;

 

Чл. 26. Процедурата по настоящия правилник се счита за приключила след двустранно подписан протокол между Община Бургас и финансираното ЮЛНЦ.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящият Правилник отменя Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 14, Протокол № 18/19 и 26.02.2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

Към чл.7, т.1

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Пълно наименование на кандидата

 

ЕИК/БУЛСТАТ

 

Адрес на управление

 

Адрес за кореспонденция (полето се попълва само в случай, че адресът за кореспонденция е различен от адреса на управление)

 

Лице за контакт, телефон и ел. поща

 

 

 

Пълно наименование на спечеления за финансиране проект

 

Финансираща организация/Управляващ орган

 

Наименование на схемата за финансиране

 

Дата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Продължителност на проекта (брой месеци)

 

Обща стойност на проекта в лв.

 

Размер на предоставената БФП (в % и в лева)

 

Собствен принос (в % и в лева)

 

Цели на проекта

 

Предвидени дейности по проекта

 

Очаквани резултати по проекта

 

Размер на съфинансиране от страна на Община Бургас, за което бенефициентът кандидатства (в лв.)

 

Приложени документи

 

 

 

Приложение № 2

Към чл.1, т.2

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

от  ............................................................................................ (трите имена) в качеството ми на ........................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и/или управлява) на ...................................................................,  (наименование на кандидата), с ЕИК/БУЛСТАТ (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление .....................................  

 

 

Декларирам, че

дейностите, за които подаваме заявление за осигуряване на съфинансиране, по проект …………………………………. (наименование на проекта, финансираща програма), в който представляваната от мен организация е партньор, нямат стопански характер и не генерират приходи.

 

 

Известни са ми последиците от деклариране на неверни данни.

 

 

Наименование на кандидата:

 

Име и фамилия на представителя на кандидата:      

 

Длъжност:

 

Подпис          

__________________________

 

Дата: _________________ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

Към чл.7, т.1

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

от  ....................................................................................... (трите имена), в качеството ми на ........................................................ (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и/или управлява) на ….....................................................................,  (наименование на кандидата), с ЕИК/БУЛСТАТ (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление ..........................................................................

 

 

Декларирам, че дейностите, за частта от които кандидатстваме за съфинансиране по проект……………………………………………. (наименование на проекта, финансираща програма) не са финансирани от Община Бургас, от друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма.

 

 

Известни са ми последиците за деклариране на неверни данни.

 

 

Наименование на кандидата:

 

Име и фамилия на представителя на кандидата:      

 

Длъжност:

 

Подпис          

__________________________

 

Дата: _________________ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

към чл. 16

 

ДОГОВОР

за предоставяне на средства за съфинансиране на проект

 

Днес,   ……………………………………….., в град Бургас, между:

 

ОБЩИНА БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, ЕИК 000056814, представлявана от ………………, наричана по-долу ОБЩИНАТА от една страна,

и

……………………………………………………………………………………...……

със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ……, ЕИК/БУЛСТАТ ……, представлявано от ……………………, в качеството му на ………………………………….., наричано по-долу ОРГАНИЗАЦИЯТА, от друга страна,

 

(ОБЩИНАТА и ОРГАНИЗАЦИЯТА наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

 

на основание т.16 от Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на неправителствени организации на Община Бургас,

           

се сключи настоящият договор („Договора/Договорът“) за предоставяне на съфинансиране по проект ………………………., Програма ……………………………..,

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ОБЩИНАТА предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА съфинансиране под формата на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на проект:

…………………………………………………………………………………………… (наричан по-нататък „Проект/Проекта“) въз основа на одобрено проектно предложение … (номер на проектното предложение), в което ОРГАНИЗАЦИЯТА е партньор.

 

Чл. 2. С подписването на договора, ОРГАНИЗАЦИЯТА декларира, че е запознат с Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на неправителствени организации на Община Бургас и със съдържанието на Договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от тях задължения.

СРОК  НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

            Чл. 3. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на ОБЩИНАТА, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

 

            Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срока на валидност на Основния договор.

            (2) Срокът за изпълнение на проекта съгласно Основния договор е … месеца/от ..до…..(съгласно посочения срок в Основния договор и/или одобрения Формуляр за кандидатстване по съответната програма).

            (3) Действието на този договор се удължава автоматично със срока, с който се удължава Основният договор, без сключване на допълнително споразумение между ОБЩИНАТА и ОРГАНИЗАЦИЯТА.

 

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е град Бургас.

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Чл. 6. ОБЩИНАТА предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА безвъзмездна финансова помощ в размер на ………………………… лева (словом) (не повече от 75 %) от необходимото съфинансиране  на разходите по проекта, без включени административни разходи и разходи за управление на проекта на ОРГАНИЗАЦИЯТА по проекта.

 

Чл. 7. В случай, че след приключване изпълнение на проекта, общият размер на сертифицираните разходи на ОРГАНИЗАЦИЯТА по проекта е по-малък от стойността, посочена в чл. 6 от настоящия договор, ОБЩИНАТА ще намали размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ и съответно ще преведе по-малка сума от посочената в чл. 6 или ще изиска връщането на разликата от преведената и одобрена сума.

 

Чл. 8. ОРГАНИЗАЦИЯТА приема, че безвъзмездните финансови средства не могат да имат за цел или резултат реализирането на печалба или генерирането на нетни приходи в рамките на проекта по смисъла на …… (чл. 61 от Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета / чл. 47, ал. 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 897/2014 на Комисията. - посочва се приложимия за фонда Регламент).

 

Чл. 9. Всички дейности на ОРГАНИЗАЦИЯТА като партньор по проекта трябва да бъдат изпълнени и да приключат в срока на изпълнение на дейностите по проекта, съответно в периода на неговото участие в изпълнението на проекта съгласно Основния договор и одобрения Формуляр за кандидатстване.

 

Чл. 10. Разходите на ОРГАНИЗАЦИЯТА по проекта следва за бъдат извършени и платени в съответствие с правилата за допустимост на разходите по Програмата и съгласно Основния договор и одобрения Формуляр за кандидатстване.

ПЛАЩАНИЯ

Чл. 11. (1) Плащанията на договореното между страните съфинансиране се извършват на два етапа:

а.) авансово плащане: в размер на ………………………………. лева (словом), представляващо 70 % от предоставената от ОБЩИНАТА безвъзмездна финансова помощ;

б.) финално плащане: в размер до ……………………………… лева (словом), като размерът на финалното плащане се изчислява, като от 75 % от размера на всички сертифицирани разходи на ОРГАНИЗАЦИЯТА по проекта се приспадне отпуснатото авансово плащане по буква „а”.

 (2) Окончателното плащане се превежда на  организацията след представяне на окончателно становище от финансиращата програма за размера на одобрените разходи по проекта, в съответствие с Правилника.

 

Чл.12. (1) ОБЩИНАТА превежда авансовото плащане към ОРГАНИЗАЦИЯТА в срок до 30 дни, считано от влизане на настоящия договор в сила. При условие, че има необходимост от допълнителни документи и/или разяснения, ОБЩИНАТА има право да спре срока, считано от датата на уведомяване на ОРГАНИЗАЦИЯТА за необходимостта от представяне на допълнителни документи и/или разяснения.

(2) ОБЩИНАТА извършва финално плащане към ОРГАНИЗАЦИЯТА в 30-дневен срок от изпълнение на условията по чл.13, ал.3 от настоящия договор. Този срок спира да тече, ако в срок до 10 работни дни от представянето на документите за финално плащане ОБЩИНАТА уведоми ОРГАНИЗАЦИЯТА, че искането за извършване на плащане е недопустимо. Плащането става недопустимо, когато заявената сума е недължима, или не са представени документи в съответствие с изискванията, или е необходимо да се предприемат допълнителни проверки, включително проверки на място. Оставащият срок започва да тече отново от датата, на която са изпълнени условията за извършване на плащането.

 

Чл. 13. Плащанията към ОРГАНИЗАЦИЯТА се извършват в лева по банков път, с платежно нареждане по следната банкова сметка в лева на ОРГАНИЗАЦИЯТА:

Банка:

BIC:

IBAN:

Титуляр на сметката:

 

Чл. 14. (1) При намаляване на предоставената безвъзмездна финансова помощ по смисъла на чл. 7 от настоящия договор, ОБЩИНАТА извършва прихващане на съответните суми от финалното плащане към ОРГАНИЗАЦИЯТА.

(2) В случай, че предоставената безвъзмездна финансова помощ съгласно чл. 7 от настоящия договор надвишава изплатената сума по чл. 11, ал. 1, буква а), ОРГАНИЗАЦИЯТА е длъжен в 15-дневен срок от датата на уведомяване да преведе разликата по банковата сметка на ОБЩИНАТА:

Банка:

BIC:

IBAN:

Титуляр на сметката: ОБЩИНА БУРГАС

(3) Неспазването на срока по ал. 2 се счита за неизпълнение и ОРГАНИЗАЦИЯТА дължи на ОБЩИНАТА законната лихва за периода на просрочието.

(4) Банковите такси, свързани с връщането на дължимите суми на ОБЩИНАТА, са изцяло за сметка на ОРГАНИЗАЦИЯТА.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

Чл. 15. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до управлението и изпълнението на проекта, включително законодателството в областта на държавните помощи, възлагането на обществени поръчки, да спазва принципа за осигуряването на равни възможности и опазване на околната среда.

 

Чл. 16. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА приема, че съгласно чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията помощите с установими допустими разходи, които са освободени от задължението за уведомяване по смисъла на същия регламент, могат да се натрупват с:

а) всякаква друга държавна помощ, доколкото тези мерки засягат различни установими допустими разходи;

б) всякаква друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които се припокриват частично или напълно, само ако това натрупване не води до надхвърляне на най-високия интензитет на помощта или най-високия размер на помощта, приложими за тази помощ по силата на същия регламент.

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава в случай на необходимост да възстанови неправомерно предоставена държавна помощ при условията и реда, уредени в националното законодателство.

 

Чл. 17. По настоящия договор единствено ОРГАНИЗАЦИЯТА е отговорен пред ОБЩИНАТА за изпълнение на проекта, независимо от наличието на договор между партньорите.

 

Чл. 18. ОРГАНИЗАЦИЯТА поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или като последица от него. ОБЩИНАТА не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

 

Чл. 19. ОБЩИНАТА не отговаря за щети на персонала или имуществото на ОРГАНИЗАЦИЯТА или партньорите му през време на изпълнението на Проекта или като последица от него. ОРГАНИЗАЦИЯТА не може да иска промяна на бюджета на проекта или други видове плащания за компенсиране на такава щета.

 

ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 20. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да предприеме всички необходими действия с цел недопускане на двойно финансиране на дейностите по проекта от други финансови инструменти на Европейския съюз, националния или общинските бюджети и/или други донори.

(2) В случай, че ОРГАНИЗАЦИЯТА констатира възможност за двойно финансиране на дейност по проекта, уведомява незабавно ….(Съвместния секретариат/ Водещия партньор - посочва се приложимото) и ОБЩИНАТА. ОРГАНИЗАЦИЯТА не представя за верификация разходите за съответната дейност или възстановява неправомерно получените суми по отношение на дейността.

(3) В случай, че контрольорът и/или ОБЩИНАТА установят по безспорен начин (включително при проверка на място) наличието на двойно финансиране на дейност по проекта, ОБЩИНАТА уведомява компетентните органи и изисква от ОРГАНИЗАЦИЯТА преустановяване на дейността, възстановяване на неправомерно получените суми.

 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

 

Чл. 21. На изработените рекламни и информационни материали по проекта, получил финансова подкрепа, следва да бъде поставено логото на Община Бургас.

 

НЕРЕДНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

 

Чл. 22. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава незабавно да уведоми ОБЩИНАТА за всички съмнения и/или доказани случаи на измама и/или нередност при изпълнение на проекта.

 

Чл. 23. (1) В случай на установена нередност по настоящия договор, ОРГАНИЗАЦИЯТА е длъжен да възстанови всички неправомерно изплатени средства на ОБЩИНАТА, ведно с дължимите лихви в срок от 30 (тридесет) дни от датата на уведомяване.

(2) Сумите, подлежащи на възстановяване от ОРГАНИЗАЦИЯТА, могат да бъдат прихванати от всички дължими плащания от ОБЩИНАТА по настоящия договор. 

 

Чл. 24. В случай, че ОРГАНИЗАЦИЯТА не възстанови изисканите суми в предвидените срокове ОБЩИНАТА има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за периода на просрочието.

 

Чл. 25. В случай, че до три години от приключване на програмата се установи, че при изпълнението на проекта e генериранa печалба, която не е била взета под внимание, от тази печалба на ОБЩИНАТА се възстановява сума, пропорционална на предоставеното съфинансиране.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 26. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока му и изпълнението на всички задължения на страните по него.

 

Чл. 27. (1) ОБЩИНАТА има право да прекрати договора без предизвестие като не дължи обезщетения и неустойки, когато ОРГАНИЗАЦИЯТА не изпълни без основание задължително указание, отправено от ОБЩИНАТА или някое от задълженията си по проекта, договора и/или приложенията към тях и не представи мотивирана обосновка в срок от 5 работни дни след получаването на писмено уведомление.

(2) Настоящият договор се прекратява автоматично от датата, на която се прекратява участието на партньора в проекта, без сключване на допълнително споразумение между ОБЩИНАТА и ОРГАНИЗАЦИЯТА.

 

            Чл. 28. В случай на прекратяване на Основния договор от страна на Управляващия орган по съответната програма, ОРГАНИЗАЦИЯТА следва да възстанови всички или част от изплатените му средства, заедно с дължимите лихви, от полученото финансиране по настоящия договор на ОБЩИНАТА.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 29. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ОБЩИНАТА:

Адрес за кореспонденция: Бургас, ул. „Александровска“ 26

Тел.: ……

Факс: - …………………

e-mail: ………………….

Лице за контакт: ……………………………

 

2. За ОРГАНИЗАЦИЯТА:

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000,

…………………………………………………………………

Тел.: …………………………..

Факс: - ………………………..

e-mail: …………………………

Лице за контакт: ……………………………..

 

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ОРГАНИЗАЦИЯТА, същият се задължава да уведоми ОБЩИНАТА за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

 

 

 

 

Приложимо право

Чл. 30. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

 

Разрешаване на спорове

Чл. 31. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд в град Бургас.

 

Екземпляри

Чл. 32. Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – три за ОБЩИНАТА и един за ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Приложения:

 

(Договор за финансиране подписан между организацията и финансиращата организация придружен с подробен бюджет и формуляр за кандидатстване)

 

 

 

За ОБЩИНА БУРГАС:                                                      За ОРГАНИЗАЦИЯТА:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10491 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2019 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 214 519 846 лева, с преходен остатък – 24 287 296 лева, съгласно Приложение №1.
 2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2019 г. съгласно Приложение №2.
 3. Приема отчетите на Община Бургас към 31.12.2019 г. за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд, сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“, за други средства от Европейския съюз, за средствата по други международни програми и за операциите и наличностите по сметките за чужди средства, съгласно Приложение №3, Приложение №4 Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №7.
 4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. и информация за дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг съгласно Приложение №15.
 5. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал.3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за детски градини, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и други, за сметка на останалите приходоизточници.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10567 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Бургас към 30.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема информацията за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2020 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 103 225 549 лева, съгласно Приложение №1.
 2. Приема информацията за отчетите на Община Бургас за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 13 206 847 лева, съгласно Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4 и Приложение № 5.
 3. Приема информацията за разчета и отчета на капиталовите разходи на Община Бургас към 30.06.2020 г. по Приложение №8
 4. Приема информацията за състоянието на общинския дълг на Община Бургас към 30.06.2020 г., съгласно Приложение №14
 5. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за детски градини, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и други за сметка на останалите приходоизточници.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10524 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2020 – м. юни 2020 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10507 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка

РЕШЕНИЕ:

 

За периода на обявената извънредна епидемична обстановка намалява пропорционално цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, съразмерно с действащите Заповеди на Министъра на здравеопазването ограничения за заетост на местата, отнесени към общия капацитет на помещението или съоръжението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10571 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. , приета с  Решение по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет –Бургас  /Протокол № 6/ с нов Раздел VIII, както следва:

 

VIII. СПИСЪК СЪС СПОРТНИ ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ.104 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

 

 1. Плувен басейн към „Младежки културен център“, изграден в УПИ I, кв.158, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас;
 2. Спортна площадка зона „Б“, к-с „Меден Рудник“, представляваща УПИ VII, в кв. 22, по плана на к-с „Меден Рудник“, отреден за „спортни площадки и ТП“; 
 3. Спортен комплекс „Изгрев“, представляващ УПИ ХХII, в кв. 19 по ПУП-ПРЗ на ж.к. Изгрев, гр.Бургас, с площ от 16155кв.м., отреден за „спортен комплекс“;
 4. Тенис корт „Трета поликлиника“, ул. „Гурко“, представляващ УПИ ХХII, в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, с площ от 1464кв.м., отреден за „спорт“;
 5. Стадион гр. Българово, представляващ УПИ I, в кв. 52 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, гр.Бургас;
 6. Стадион  кв. „Долно Езерово“ представляващ УПИ I, в кв. 7 по плана на кв. Долно Езерово, гр.Бургас;
 7. Стадион кв. „Рудник“, представляващ УПИ II, в кв. 12 по плана на кв. Рудник-кв. Черно Море, гр.Бургас;
 8. Спортно Изгрев игрище изградено в УПИ V-122, кв. 8, по ПУП-ПРЗ на ж.к. Изгрев, гр.Бургас, отреден за „спорт“.

 

II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10552 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.181.1.1 по КККР на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, да бъде предоставен безвъзмездно в собственост на Община Бургас, държавен недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.181.1.1 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 300,50 кв.м, на едно ниво, с предназначение „инфраструктурен обект в сграда“, актуван с Акт №9659/21.10.2019г. за частна държавна собственост, разположен в сутеренния етаж на културно-административна сграда „Дом на нефтохимика“, находяща се на площад „Тройката“ в гр. Бургас, изградена в УПИ І, кв.125 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ - гр. Бургас, актувана с Акт №7284/11.01.2013г. за публична общинска собственост.

 2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в закона правни и фактически действия по изпълнение на решението по т.1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10550 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 43, вход 2, етаж 1, апартамент 15, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в раздел ІІ, т.1 „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“ с общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 43, вх. 2, ет. 1, ап. 15, със застроена площ 65,83 кв.м, с прилежащо избено помещение № 15, с площ 4,46 кв.м, ведно с 2,826 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, актувано с Акт №3971/03.01.2005г. за частна общинска собственост.

2. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №3971/03.01.2005г. за частна общинска собственост., представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 43, вх. 2, ет. 1, ап. 15, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

3. Да се продаде на В. Г. Т. общинско жилище, актувано с Акт №3971/03.01.2005г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 43 (четиридесет и три), вход 2 (две), етаж 1 (едно), апартамент 15 (петнадесет), със застроена площ 65,83 (шестдесет и пет цяло и осемдесет и три стотни) кв.м, с прилежащо избено помещение № 15 (петнадесет) с площ 4,46 (четири цяло и четиридесет и шест стотни) кв.м, ведно с 2,826 % (две цяло осемстотин двадесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части и от правото на строеж върху общинска земя, с идентификатор 07079.620.141.2.3 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка едно четири едно точка две точка три) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.620.141.2.2; под обекта: няма; над обекта: 07079.620.141.2.6, за сумата от 85 300 лв. (осемдесет и пет хиляди и триста лева).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10557 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. к. „Възраждане”, ул. „Княз Борис I“ №85, ет. 1, ап. 1, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета от Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6), в частта на Раздел ІІ – Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс, точка 1 – Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, с нов имот: общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане”, ул. „Княз Борис I“ №85, ет. 1, ап. 1, със застроена площ 98,98 кв. м, с прилежащо избено помещение №12, с площ 6,48 кв. м, ведно с 8,0373 % ид. части от общите части на сградата (11,26 кв. м) и от правото на строеж върху земята, отразено с идентификатор 07079.617.179.1.1 в КККР на гр. Бургас.

2. Променя предназначението на общинско жилище, за което има съставен Акт №9413/09.06.2020 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане”, ул. „Княз Борис I“ №85, ет. 1, ап. 1, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

3. Да се продаде на Р. С. К. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане”, ул. „Княз Борис I“ №85, ет. 1, ап. 1, със застроена площ 98,98 кв. м, с прилежащо избено помещение №12, с площ 6,48 кв. м, ведно с 8,0373 % ид. части от общите части на сградата (11,26 кв. м) и от правото на строеж върху земята, отразено с идентификатор 07079.617.179.1.1 в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.617.179.1.2 и 07079.617.179.1.3, под обекта – 07079.617.179.1.17, 07079.617.179.1.18 и 07079.617.179.1.19, над обекта – 07079.617.179.1.4, за сумата от 136 500,00 (сто тридесет и шест хиляди и петстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10558 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 4, етаж 8, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9430/09.07.2020г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 4, етаж 8, апартамент среден, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

II. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г, приета по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 6), в частта на Раздел ІІ. „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 1. „Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи”, с нова подточка – ж.к. „Славейков“, бл. 63, вх. 4, ет.8, ап. среден.

IIІ. Да се продаде на Г. С. С. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63 (шестдесет и три), вх. 4 (четири), етаж 8 (осем), апартамент среден, със застроена площ 66,85 (шестдесет и шест цяло осемдесет и пет ) кв.м, ведно с 0,653  (нула цяло шестстотин петдесет и три) % ид. части от общите части на сградата (7,33 кв.м) и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 23 (двадесет и три), с площ 3,07 (три цяло нула седем) кв.м, с идентификатор 07079.602.50.1.95 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка пет нула едно точка девет пет) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС 07079.602.50.1.94, СОС 07079.602.50.1.96, под обекта – СОС 07079.602.50.1.92, над обекта – няма, за сумата от 84 100 (oсемдесет и четири хиляди и сто) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10553 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-32 в кв. 2 по плана на в.з. „До стопанския двор“, кв. Банево, гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г., приета от Общински съвет – Бургас, с Решение по т. 4 от дневния ред на проведено на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6), в Раздел ІІ т. 2 - Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания с общински недвижим имот, актуван с Акт №8985/18.06.2018г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-32 в кв.2 по ПУП-ПРЗ на в.з. „До стопански двор“, кв. Банево, гр. Бургас, целият с площ 803 кв.м, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас и напълно идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2032, целият с площ 803 кв.м.

2. Да се продаде на З. С. Т. недвижим имот, актуван с Акт №8985/18.06.2020г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-32 (десет римско за имот с планоснимачен номер тридесет и две) в кв. 2 (две), целият с площ 803 (осемстотин и три) кв.м, отреден „за вилно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. „До стопанския двор“, кв. Банево, гр. Бургас, при граници: север – УПИ VІІІ-31; изток – улица „Първа“; юг – улица „Трета“; запад - УПИ VІІІ-31, с идентификатор 07079.705.2032 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две нула три две) по одобрени Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, целият с площ 803 (осемстотин и три) кв.м, при граници на целия имот: 07079.705.3074, 07079.705.2031, 07079.705.3073, за сумата от 26 630 лв. (двадесет и шест хиляди шестстотин и тридесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10551 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на едноетажна административна сграда, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) – гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години на „Български футболен съюз“, гр. София, сдружение с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Витошко лале” № 18,  с ЕИК 000692965, представлявано от М. Касабов – председател, за нуждите на Областния съвет на БФС - гр. Бургас, недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Васил Левски” №25, представляващ едноетажна административна сграда, състояща се от три стаи, санитарен възел и антре, с идентификатор 07079.612.132.1 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 63,00 (шестдесет и три) кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.612.132, при съседи:07079.612.131, 07079.612.136, 07079.612.167, идентичен с част от УПИ І в кв. 147 по плана ва ЦГЧ - гр. Бургас, при заплащане на месечен наем в размер на 136,08 лв. (сто тридесет и шест лева и осем стотинки), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10548 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ X-196 в кв. 4a по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.196 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 30/530 кв.м ид. ч. от УПИ X-196 в кв. 4a, целият с площ 530 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.196 и площ 530 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9325/20.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 107, том 9, Вх. рег.№ 3096 от 20.03.2020 г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. И. И. и Г. Т. И. чрез продажба на общинските 30/530 (тридесет от петстотин и тридесет ) кв.м ид. ч. от УПИ X-196 (десет римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и шест) в кв.4а (четири, буква а) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, изменен с Решение №39-7/12.08.2014 г. на Общински съвет-Бургас, целият с площ 530 (петстотин и тридесет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ VIII-194, изток –УПИ XI-197, юг –улица, запад – УПИ IX-36, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.196 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно девет шест) и с площ 530 (петстотин и тридесет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, при съседи: 07079.832.36, 07079.832.178, 07079.832.197, 07079.832.194, за сумата от 1080 (хиляда и осемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10549 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-18а в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.168 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота  

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 69/469 кв.м ид. ч. от УПИ V-18а в кв. 4, целият с площ 469 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.168 и площ 467 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9323/20.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 113, том 9, Вх. рег.№ 3099 от 20.03.2020 г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. П. А. чрез продажба на общинските 69/469 (шестдесет и девет от четиристотин шестдесет и девет) кв.м ид. ч. от УПИ V-18а (пет римско, отреден за имот с планоснимачен номер осемнадесет, буква а) в кв.4 (четири) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 469 (четиристотин шестдесет и девет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ VII-12, изток – улица и УПИ VI-18, юг –улица, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.168 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно шест осем) и с площ 467 (четиристотин шестдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-5254-22.05.2019г. на Началника на СГКК-гр. Бургас, при съседи: 07079.832.175, 07079.832.326, 07079.832.18, 07079.832.17, за сумата от 2490 (две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 16/932 кв.м идеални части от УПИ ХІV-611,612 в кв. 42, целият с площ 932 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г. приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ  16/932 кв.м ид. ч. от УПИ ХІV-611,612 в кв. 42, целият с площ 932 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад - улица; североизток УПИ ХV-609,610; изток - УПИ VІ-617; югозапад - УПИ ХІІІ-613, УПИ VІІ-616, отразен в КККР на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.705.4090, целият с площ 932 кв.м, за които има съставен Акт №9439/10.08.2020г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Н. С. В., А. С. К., В. С. К., И. Д. К., А. Н. Д. и Д. Н. К., чрез продажба на 16/932 (шестнадесет от деветстотин тридесет и две) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9439/10.08.2020г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-611,612 (четиринадесет римско за имот с планоснимачни номера шестстотин и единадесет и шестстотин и дванадесет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство" по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток УПИ ХV-609,610; изток - УПИ VІ-617; югозапад - УПИ ХІІІ-613, УПИ VІІ-616, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4090 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула девет нула), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3009, 07079.705.613, 07079.705.616, 07079.705.617, 07079.705.618, 07079.705.609, за общата сума от 770 лв. (седемстотин и седемдесет лева), без ДДС, при квоти съгласно наследствените им права, както следва:

1. На Н. С. В. 8 (осем) кв.м идеални части от общинските 16/932 (шестнадесет от деветстотин тридесет и две) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9439/10.08.2020г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-611,612 (четиринадесет римско за имот с планоснимачни номера шестстотин и единадесет и шестстотин и дванадесет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство"  по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток УПИ ХV-609,610; изток - УПИ VІ-617; югозапад - УПИ ХІІІ-613, УПИ VІІ-616, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4090 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула девет нула), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3009, 07079.705.613, 07079.705.616, 07079.705.617, 07079.705.618, 07079.705.609, за сумата от 385 лв. (триста осемдесет и пет лева), без ДДС.

2. На А. С. К. 2 (два) кв.м идеални части от общинските 16/932 (шестнадесет от деветстотин тридесет и две) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9439/10.08.2020г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-611,612 (четиринадесет римско за имот с планоснимачни номера шестстотин и единадесет и шестстотин и дванадесет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство"  по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток УПИ ХV-609,610; изток - УПИ VІ-617; югозапад - УПИ ХІІІ-613, УПИ VІІ-616, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4090 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула девет нула), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3009, 07079.705.613, 07079.705.616, 07079.705.617, 07079.705.618, 07079.705.609, за сумата от 96,25 лв. (деветдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки), без ДДС.

3. На В. С. К.2 (два) кв.м идеални части от общинските 16/932 (шестнадесет от деветстотин тридесет и две) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9439/10.08.2020г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-611,612 (четиринадесет римско за имот с планоснимачни номера шестстотин и единадесет и шестстотин и дванадесет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство"  по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток УПИ ХV-609,610; изток - УПИ VІ-617; югозапад - УПИ ХІІІ-613, УПИ VІІ-616, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4090 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула девет нула), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3009, 07079.705.613, 07079.705.616, 07079.705.617, 07079.705.618, 07079.705.609, за сумата от 96,25 лв. (деветдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки), без ДДС.

4. На И. Д. К.  2,66 (две цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м идеални части от общинските 16/932 (шестнадесет от деветстотин тридесет и две) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9439/10.08.2020г. за частна общинска собственост,  представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-611,612 (четиринадесет римско за имот с планоснимачни номера шестстотин и единадесет и шестстотин и дванадесет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство" по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток УПИ ХV-609,610; изток - УПИ VІ-617; югозапад - УПИ ХІІІ-613, УПИ VІІ-616, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4090 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула девет нула), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3009, 07079.705.613, 07079.705.616, 07079.705.617, 07079.705.618, 07079.705.609, за сумата от 128,02 лв. (сто двадесет и осем лева и две стотинки), без ДДС.

5. На А. Н. Д. 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем стотни) кв.м идеални части от общинските 16/932 (шестнадесет от деветстотин тридесет и две) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9439/10.08.2020г. за частна общинска собственост,  представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-611,612 (четиринадесет римско за имот с планоснимачни номера шестстотин и единадесет и шестстотин и дванадесет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство" по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток УПИ ХV-609,610; изток - УПИ VІ-617; югозапад - УПИ ХІІІ-613, УПИ VІІ-616, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4090 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула девет нула), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3009, 07079.705.613, 07079.705.616, 07079.705.617, 07079.705.618, 07079.705.609, за сумата от 32,24 лв. (тридесет и два лева и двадесет и четири стотинки), без ДДС.

6. На Д. Н. К. 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем стотни) кв.м идеални части от общинските 16/932 (шестнадесет от деветстотин тридесет и две) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9439/10.08.2020г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-611,612 (четиринадесет римско за имот с планоснимачни номера шестстотин и единадесет и шестстотин и дванадесет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство" по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток УПИ ХV-609,610; изток - УПИ VІ-617; югозапад - УПИ ХІІІ-613, УПИ VІІ-616, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4090 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула девет нула), целият с площ 932 (деветстотин тридесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3009, 07079.705.613, 07079.705.616, 07079.705.617, 07079.705.618, 07079.705.609, за сумата от 32,24 лв. (тридесет и два лева и двадесет и четири стотинки), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10555 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 104/704 кв.м ид. ч. от УПИ І-347 в кв. 61, целият с площ 704 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

Да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА БУРГАС, Д. Я. Х. и И. Х. Х. чрез продажба на 104/704 (сто и четири от седемстотин и четири) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9363/10.04.2020г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) І-347 (едно римско за имот с планоснимачен номер триста четиридесет и седем) в кв. 61 (шестдесет и едно), целият с площ 704 (седемстотин и четири) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – улица; изток – УПИ ІІ-345,346; юг – УПИ ХVІІІ-348; запад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.347 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка три четири седем) и площ 706 (седемстотин и шест) кв.м,  по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.348, 07079.705.349, 07079.705.4021, 07079.705.345, 07079.705.3069, за сумата от 4 990 лв. (четири хиляди деветстотин и деветдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10556 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 75/950 кв.м идеални части от УПИ VІІ-299, кв. 27, целият с площ 950 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и В. М. П. чрез продажба на 75/950 (седемдесет и пет от деветстотин и петдесет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9290/27.11.2019г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-299 (седем римско за имот планоснимачен номер двеста деветдесет и девет) в кв. 27 (двадесет и седем), целият с площ 950 (деветстотин и петдесет) кв.м, отреден "за жилищно строителство" по плана на с. Извор, Община Бургас, при граници на целия имот: северозапад  – УПИ VІ-298; североизток – улица; югоизток – УПИ VІІІ-300, УПИ ХVІ-300; югозапад – УПИ ІХ-301, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32367.501.299 (три две три шест седем точка пет нула едно точка две девет девет), целият с площ 950 (деветстотин и петдесет) кв.м по КККР на с. Извор, Община Бургас, при съседи: 32367.501.492, 32367.28.491, 32367.501.300, 32367.501.592, 32367.501.489, за сумата от 1 810 лв. (хиляда осемстотин и десет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10559 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-12 в кв. 4 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 6) в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т.3, с нов имот – 29/652 кв.м. идеални части от УПИ I-12 в кв.4 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. А. А. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9181/07.05.2019г. за частна общинска собственост, представляващи 29/652 (двадесет и девет от шестстотин петдесет два) кв.м идеални части от УПИ I-12 (едно римско за имот с планоснимачен № 12)  в  кв. 4 (четири) по действащия план на с. Миролюбово, Община Бургас, целият с площ 652 (шестстотин петдесет и два) кв.м, при граници на целия имот: север улица от о.т. 12 до о.т. 11, изток – УПИ II-13, юг – улица от о.т. 17 до о.т. 18, запад – улица от о.т. 17 до о.т. 12, отговарящи на 29/631 (двадесет и девет от шестстотин тридесет и един) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 48409.501.12 (четири осем четири нула девет точка пет нула едно точка едно две) по одобрени КККР на с. Миролюбово, Община Бургас, целият с площ 631 (шестстотин тридесет и един) кв.м, при съседи: 48409.501.279, 48409.501.280, 48409.501.13, 48409.501.281, за сумата от 860 (осемстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10560 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIV-193 в кв. 14 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 6) в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинските идеални части“ , с нова подточка – 8/816 кв.м. идеални части от УПИ XIV-193 в кв. 14 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. Ц. Ц. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9428/01.07.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 8/816 кв.м. идеални части от УПИ XIV-193 в кв. 14, целият с площ 816 кв.м, по действащия план на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ I, УПИ II и УПИ III, изток – УПИ VI, юг – УПИ XIII, запад – улица, отговарящи на 8/818 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07079.823.545, целият с площ 818 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 07079.823.217, 07079.823.222, 07079.823.230, 07079.823.229, 07079.823.227, 07079.823.220, 07079.823.219, 07079.823.218,  за сумата от 490 (четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VII-172 в кв. 13 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, К. Д. П. и А. Д. П. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9382/ 18.05.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 15/610 кв.м. идеални части от УПИ VII-172 в кв. 13, целият с площ 610 кв.м, по действащия план на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ VI, изток – улица, юг – УПИ IX и УПИ VIII, запад – УПИ X, отговарящи на 15/610 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07079.823.248, целият с площ 610 кв.м, по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 07079.823.475, 07079.823.532, 07079.823.249, 07079.823.245, 07079.823.247, 07079.823.244, за сумата от 940 (деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XVIII-641 в кв. 70 по плана на с. Равнец, Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Т. Р. В. и  Н. Н. В. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9406/04.06.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 25/810 кв.м. идеални части от УПИ XVIII-641 в кв. 70, по действащия план на с. Равнец, Община Бургас, целият с площ 810 кв.м, при граници на целия имот: североизток – УПИ XIX и УПИ II, югоизток – УПИ XVII, югозапад – улица, северозапад – улица, отговарящи на 25/809 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 61145.501.1023, целият с площ 809 кв.м. по одобрени КККР на с. Равнец, Община Бургас, при съседи на целия имот: 61145.501.633, 61145.501.1074, 61145.501.642, 61145.501.2065,  за сумата от 320 (триста и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ X-20 в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.20 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 292/942 кв.м ид. ч. от УПИ X-20 в кв. 4, целият с площ 942 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.20 и площ 942 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9252/27.08.2019 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 93, том 40, Вх. рег.№ 13171 от 15.10.2019 г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. Р. Ж. чрез продажба на общинските 292/942 (двеста деветдесет и два от деветстотин четиридесет и два) кв.м ид. ч. от УПИ X-20 (десет римско, отреден за имот с планоснимачен номер деветдесет) в кв.4 (четири) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, изменен с Решение №39-7/12.08.2014 г. на Общински съвет-Бургас, целият с площ 942 (деветстотин четиридесет и два) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – улица и УПИ VI-18, изток –край на регулация, юг –край на регулация и УПИ I-21,  запад – УПИ VIII-19, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.20 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка две нула) и с площ 942 (деветстотин четиридесет и две) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, при съседи: 07079.832.19, 07079.832.21, 07079.11.294, 07079.832.18, 07079.832.326, за сумата от 10 160 (десет хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10569 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 573/1154 кв. м. ид. части от УПИ-82 в кв. 24, целият с площ 1155 кв. м. по ПУП-ПРЗ на с. Драганово

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6), в частта на раздел ІІ „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с нова точка: имот - частна общинска собственост, представляващ 573/1155 кв. м. идеални части от УПИ ІV-82 в кв. 24 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, целият с площ 1155 кв. м., съответен на ПИ с идентификатор 23090.501.82 по одобрената КК на с. Драганово.

         2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. К. Х. чрез продажба на общинските 573/1155 (петстотин седемдесет и три от хиляда сто петдесет и пет) кв. м. идеални части от УПИ ІV-82 (четири римско за имот с планоснимачен номер осемдесет и две) в кв.24 (двадесет и четири) по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, целият с площ 1155 (хиляда сто петдесет и пет) кв. м., отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: североизток - улица, югоизток, юг и югозапад - край на регулацията и северозапад - УПИ III, съответен на ПИ с идентификатор 23090.501.82 (две три нула девет нула точка пет нула едно точка осем две), целият с площ 1154 (хиляда сто петдесет и четири) кв. м. по одобрената КК на с. Драганово, при съседи: имоти с идентификатори 23090.501.358, 23090.501.319, 23090.28.18, 23090.28.17 по одобрената КК на с. Драганово, за които е съставен Акт №9405/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, за сумата 8250 лева (осем хиляди двеста и петдесет), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10570 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 39/963 кв. м. ид. части от УПИ V-332 в кв. 54, целият с площ 963 кв. м. по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение по т.4 от Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3 „Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 39/963 кв. метра ид. части УПИ V-332 в кв.54, целият с площ 963 кв.м. по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.332 по одобрена КК на с. Брястовец, с площ 961 кв. метра.
 2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и К. С. К. чрез продажба 39/963 (тридесет и девет от деветстотин шестдесет и три) кв.м. идеални части от УПИ V- 332 (пет римско за имот с планоснимачен номер триста тридесет и две), в квартал 54 (петдесет и четири) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, целият с площ 963(деветстотин шестдесет и три) кв.м, при граници на целия имот: североизток - улица, югоизток - УПИ VІ, югозапад – улица и северозапад- УПИ IV, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.332, с площ 961 кв.м, при съседи: имоти с идентификатори 06776.501.331, 06776.501.674, 06776.501.333, 06776.501.673 по одобрена КК на с. Брястовец, за които е съставен Акт №9424/16.06.2020г. за частна общинска собственост, за сумата 1020 лева(хиляда и двадесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10563 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет по т. 20 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол №8) за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ IV, кв. 95 по действащия план на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Поправя решение по т.20 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020г. заседание (Протокол № 8), с което е дадено съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и ЕТ “Супергаз – Иван Стоянов“, рег. по ф. д. №700 по описа на БОС за 2003г., седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Батак“ № 24, ет.2, Булстат 102837660, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9328/20.01.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 134/5488 кв.м идеални части от УПИ IV, кв. 95, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 5488 кв.м, отреден „за складова база и галванотехническа работилница“, при граници: север – улица „Арбанаси“, изток – улица „Младост“, юг – улица „Лом“, запад – УПИ ІІІ и УПИ V, отразен като ПИ с идентификатор 07079.826.572, с площ 5491 кв.м,  при съседи: 07079.826.273, 07079.826.523, 07079.826.441, 07079.826.433, 07079.826.279 по одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 6655 лева (шест хиляди шестстотин петдесет и пет лева), без ДДС, като вместо ЕТ “Супергаз-Иван Стоянов“ да се чете „СУПЕР-ГАЗ“ ООД с управител И. Стоянов, правоприемник на ЕТ “Супергаз-Иван Стоянов“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10532 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ II, отреден „за озеленяване“ в кв. 182 по плана на зона Д, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.200 по КК на гр. Бургас, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на канализация и КПС

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава промяна на предназначението на УПИ II отреден „за озеленяване“ в кв. 182 по плана на зона Д, ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.200 по КК на гр. Бургас, с цел преотреждане на УПИ II – „за озеленяване и техническа инфраструктура“ за изграждане на КПС в имота.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10578      Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и т.3, чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Бургас одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас, с който се предвижда провеждане на нови обслужващи улици, обособяване на УПИ за техническа инфраструктура, изменение на действащи ПУП и обособяване на УПИ за неурегулираните поземлени имоти,  с предвидено ново застрояване, с градоустройствени показатели за устройствена зона 12/Смф, в съответствие с ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 21,00м, Плътност до 60%, Кинт до 4,0 и Озеленяване мин.20%, описани в матрица и таблица, съгласно кафявите, зелени, червени, сини и черни линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от настоящото решение.

Предвид обществената значимост на проекта, от който зависи изграждането и въвеждането в експлоатация на обект, сертифициран за инвестиция клас „А“ по Закона за насърчаване на инвестициите, необходимостта от спешната реализация техническа инфраструктура, водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, на основание чл. 60 ал. 1 от АПК, Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10577 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Министъра на регионалното развитие за допускане отклонение по реда на §9 от ПЗР на Наредба № 7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I, отреден - „За училище“, кв. 130, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Във връзка с разпоредбите на § 9 от ПЗР на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, Общински съвет Бургас предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонение от правилата и нормативите на чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I, отреден - „За училище“, кв. 130, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.312 по КК на гр. Бургас, с което норматива от 8 кв.м/ученик да се намали на 5,5 кв.м/ученик, а Кинт до 1,2 да се увеличи до 1,5.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10572 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32/13.04.2009 г. на Общински съвет – гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП-ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура, кв.35 / ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас / по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас, с приложени таблици на засегнатите имоти, трасировъчни чертежи и координатни регистри, съгласно черните, сини, червени и зелени линии и надписи върху плановете, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10564 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова задънена обслужваща улица в обвръзка с действащата улична регулация на в.з. „Боровете“, към ул. „Девета“, между о.т.288 и о.т.284 до о.т.3, завършваща с обръщало, трасето на която се провежда през съществуващ  селскостопански горски ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.13.1432 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост. 2.  Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност „Минерални бани“, кв. Банево, гр. Бургас. 3.  Одобряване на задания по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност „Минерални бани“, кв. Банево, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за провеждане на нова задънена обслужваща улица в обвръзка с действащата улична регулация на в.з. “Боровете“, към ул. „Девета“, между о.т.288 и о.т.284 до о.т.3, завършваща с обръщало, трасето на която се провежда през съществуващ  селскостопански горски ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.13.1432 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност „Минерални бани“, кв. Банево, гр. Бургас.
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задания за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност „Минерални бани“, кв. Банево, гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10481 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Избор на член и председател на Постоянна комисия по социални дейности.

1. Избира общинския съветник Васил Иванов Иванов за член и зам.-председател на Постоянна комисия по социални дейности.

2. Избира общинския съветник Борис Петров Ангелов за председател  на Постоянна комисия по социални дейности.

 

II. Избор на член на Постоянната комисия по здравеопазване.

1.Избира общинския съветник Васил Иванов Иванов за член на Постоянната комисия по здравеопазване.

 

III. Избор на член на Комисията по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.

1. Избира общинския съветник Васил Иванов Иванов за член на Комисията по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10477 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Създава временна комисия със задача: изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.

2. Определя численост на комисията: 7 члена.

3. Избира общинските съветници: Антонио Христов Душепеев, Иво Георгиев Баев, Павел Маринов Маринов, Станимир Димитров Апостолов, Стоян Демирев Грозев, Тодор Жаков Йосифов, Красимира Семова Маркович  за членове на временната комисия.

4. Избира общинския съветник Антонио Христов Душепеев  за председател на временната комисия.

 5. Определя срок за изпълнение на задачата: 19.10.2020 г.

 6. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящите решения, с оглед своевременно изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10465 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилата за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

РЕШЕНИЕ:

 

Докладната записка е оттеглена от вносителя.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10478 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя за представител в Областния съвет за развитие на област Бургас общинския съветник проф. д-р Севдалина Христова Турманова.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в Областния съвет за развитие на област Бургас, той ще бъде заместван от Павел Маринов Маринов.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10541 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2020 г. и 2021 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Избира регистрирани одитори, за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2020г и 2021г. на общинските еднолични търговски дружества, както следва:

 

 1. Г. ДОЧЕВ рег. № 0016 за извършване на независим финансов одит за финансовата 2020г. и 2021г. на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.
 2. „ПЕРФЕКТ ОДИТ - БУРГАС" ООД за извършване на независим финансов одит за финансовата 2020г. и 2021г. на „Бургасбус“ ЕООД.
 3. „ПЕТКОВА ОДИТ" ООД за извършване на независим финансов одит за финансовата 2020г. и 2021г.на Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД.
 4. „ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД за извършване на независим финансов одит за финансовата 2020г. и 2021г. на „ Бургаски Пазари“ ЕООД.

 

II. Задължава управителите на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност да сключат договор с избраните регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2020г. и 2021г., съгласно приетото решение по т.1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет ма Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата на решенията, посочени в дневния ред  

РЕШЕНИЕ:

 

І. Упълномощава Кмета на Община Бургас, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, както следва:

1. На основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 г. в размер на 20 000, 00 (двадесет хиляди) лева. - „ЗА“;

2.  На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2017 г. – 2021 г. - „ЗА“;

3. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас дава принципно съгласие и подкрепя предложението на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за провеждане на процедура за обособяване на язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“, като резервни водоизточници за питейно – битово снабдяване за област Бургас - „ЗА“;

4. Разни.

II. Определя инж. Чанка Коралска за представител на Община Бургас в извънредното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Бургас да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10517 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното Общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 20.10.2020 г. (вторник) и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Избира Георги Иванов Маринчев за представител на Община Бургас на насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален Футболен Клуб „Нефтохимик Бургас 1962” АД, ЕИК 203123031, което ще се проведе на 20 октомври 2020 г. (вторник) от 12.00 ч. в административната сграда на Спортен център „Изгрев“, ет. 2, разположен в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, а при липса на кворум, на 03 ноември 2020 г. от 12:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

 

            ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава А. Рунчев, В. Илчев, К. Желев, А. Златкова – Георгиева и Г. Кузманов като членове на Съвета на директорите на ПФК „НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД – „ЗА“;

 

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите по предложение на Общински съвет – Бургас – „ЗА“: К. Джамбазов, В. Илчев и А. Рунчев;

 

По т. 3 от дневния ред: Разни.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10539 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой 

РЕШЕНИЕ:

 1. Разрешава за учебната 2020/2021 година съществуването на 33 (тридесет и три) самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум в 10 (десет) училища на територията на Община Бургас, съгласно Приложение № 1 – Справка за дофинансиране на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой за учебната 2020/2021 г. на Дирекция „Образование и демографски въпроси“ при Община Бургас, неразделна част от докладната записка.
 2. Финансовият ресурс в размер на 234 144,00 лв. (двеста тридесет и четири  хиляди сто четиридесет и четири лева и