ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №15 ОТ ДАТА 27.10.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 22.10.2020 - 13:07

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 28.10.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10687 Докладна записка от Антонио Душепеев – председател на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас        

 

 1.  ОбС 08-00-10658 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка) в кв. Крайморие, община Бургас“ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

 

 1. ОбС 08-00-10659 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските дружества за 2019 г., съгласно изискванията на Закона за публични предприятия

 

 1. ОбС 08-00-10657 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.- кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10693 Докладна записка от инж. Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас, относно: Даване на съгласие за обединяване на банкови кредити за оборотни средства

 

 1. ОбС 08-00-10702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Начин на гласуване на проекта на решение, посочен в покана № 19-00-520/12.10.2020 г. от д-р Бойко Миразчийски – Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Бургас“ АД, относно приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, за сключване на Договор за предоставяне на оборотен кредит

 

 1. ОбС 08-00-10665 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-10692 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031

 

 1. ОбС 08-00-10686 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на сервитутно право в имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Бургас за реализацията на обект „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+700 на път І-9 „Сарафово –Бургас“ до км 493+550 на път І-6 Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна в землището на гр. Бургас                      

 

 1. ОбС 08-00-10652 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища 

 

 1. ОбС 08-00-10685 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№66, вх.№6, ет.№3, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10689 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХL-640 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС

                                     

 1. ОбС 08-00-10688 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХLI-641 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС

 

 1.  ОбС 08-00-10677 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците – Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-10694 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-86 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.309, актувани с Акт №4538/06.03.2007г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

 1. ОбС 08-00-10676 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-110 в кв. 5 по плана на гр. Българово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10679 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VII-316 в кв. 27 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10680 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-164 в кв. 12 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10690 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХI-1230, кв. 91 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10691 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVII-585, кв. 53 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10681 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10684 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на общинските 18/1146 кв. метра ид. части от УПИ IV-100 в кв.16, целият с площ 1146 кв.м. по ПУП-ПРЗ на с. Миролюбово 

 

 1. ОбС 08-00-10675 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Народно читалище „Преображение-2017 гр. Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-10683 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, обособена част с площ от 45 кв.м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична общинска собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

 

 1. ОбС 08-00-10682 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г. и определяне на цена за ползването им 

                                                             

 1. ОбС 08-00-10678 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Никола Ангелов Николов

 

 1. ОбС 08-00-10660 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване чрез отделяне на филиал „Светулка“ – гр. Българово от ДГ „Детелина“ – гр. Бургас и обособяване на самостоятелна детска градина „Светулка“ – гр. Българово в съответствие с чл. 311, ал. 1 от  Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)

 

 1. ОбС 08-00-10671 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години обект собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене

 

 1. ОбС 08-00-10672 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 5 години

 

 1. ОбС 08-00-10631 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10674 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-10695 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Определяне на нов член в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10673 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10666 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни помощи в полза на физически лица  

 

 1. ОбС 08-00-10640 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния състезател по баскетбол и лека атлетика Георги Иванов Чавдаров

 

 1. ОбС 08-00-10625 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изпълнение на решения на Общински съвет – Бургас от заседание №8/31.03.2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10626 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на паркинг

 

 1. ОбС 08-00-10632 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Ремонт на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово 

 

 1. ОбС 08-00-10633 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Реконструкция на ул. „Брацигово“ към водещата част на плажа и изграждане, и подмяна на тротоари на ул. „Ангел Димитров“

 

 1. ОбС 08-00-10643 Питане от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. „Одрин“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10649 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ II-62, отреден „За озеленяване и благоустрояване“,  кв. 22 по плана на к-с „Славейков“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10650 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“

 

 1. ОбС 08-00-10653 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обезопасяване и поправка на надписа „Възраждане“

 

 1. ОбС 08-00-10654 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обозначаване на вход-изход на паркингите с необходимите указателни табели в к-с „Славейков“

 

 1. ОбС 08-00-10656 Питане от Христина Секлемова – общински съветник от СЕК и Димитър Найденов – общински съветник от „Демократична България“, относно: Договор за кастрация на бездомни животни

 

 1. ОбС 08-00-10663 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Проектиране и изграждане на видеонаблюдение в реално време на територията на населените места в общината

 

 1. ОбС 08-00-10667 Питане от Христина Секлемова – общински съветник от СЕК, относно: Ремонт на ул. „Климент Охридски“

 

 1. ОбС 08-00-10669 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД и Николай Стоянов – член на ПКБФ, относно: Съотношението на приходите и разходите на общинските ЕООД за деветмесечието на 2020 г.,  сравнение със същия период на 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10670 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД, относно: Размера на постъпленията от разпореждане с общинска собственост за деветмесечието на 2020 г.

 

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

The website encountered an unexpected error. Please try again later.