ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №17 ОТ ДАТА 01.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 02.12.2020 - 14:11

На 01.12.2020 год. (вторник) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, след взето решение на Председателския съвет към Общински съвет – Бургас, чрез видеоконферентна връзка, се проведе СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ОбС 08-00-10883 Заявление от Живко Господинов – зам.-председател на Общински съвет – Бургас и Христо Панайотов – председател на група общински съветници от ПП БСП за свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Бургас във връзка с изслушване на представители на Министерство на околната среда, и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на ВиК – Бургас ЕАД

 

  1. ОбС 08-00-10886 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камено-Бургас“  (СНЦ „МИГ Камено- Бургас“) по „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“ на ПРСР 2014 – 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.