ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 24.02.2021 - 09:19

На 23.02.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, поради усложнената епидемична обстановка от разпространението на COVID 19, чрез видеоконферентна връзка се проведе ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11161 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11163 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11147 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11160 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

 

 1.  ОбС 08-00-11154 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 27.2, Протокол №6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол №8/23.02.2016 г.; по т.1, Протокол №25/28.03.2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11165 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.; по т.3, Протокол №55/26.03.2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11164 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване частична промяна в структурата на общинска администрация, намаляване числеността на персонала и средствата за работна заплата от общинския бюджет за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-11094 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-председател на ПКБФ и Георги Митев – председател на ПКООСЗХ, общински съветници от ПП СДС, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие въведените в страната противоепидемични мерки, във връзка с COVID-19

 

 1. ОбС 08-00-11119 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите от наводнението в с. Димчево

 

 1. ОбС 08-00-11176 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година 

 

 1. ОбС 08-00-11158 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за сектор здравеопазване 

 

 1. ОбС 08-00-11143 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за детски площадки и междублокови пространства

 

 1. ОбС 08-00-11148 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на парк и спортен комплекс в ж.к. „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-11169 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО),  относно: Предоставяне на допълнителни средства за еднократно финансово стимулиране на родители

 

 1. ОбС 08-00-11170 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Включване на тържествено събитие  в културния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11156 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Проектиране и изграждане на бюст-паметник на големия български писател Иван Вазов  

 

 1. ОбС 08-00-11157 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ограничаване на автомобилния достъп до парк „Минерални бани“ между кв. Ветрен и кв. Банево 

 

 1. ОбС 08-00-11142 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за провеждане на спортни мероприятия от Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. и за финансово подпомагане на изявен бургаски спортист по кикбокс

 

 1. ОбС 08-00-11167 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2020 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала 

 

 1. ОбС 08-00-11132 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2021 година 

 

 1. ОбС 08-00-11181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-11126 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

 

 1. ОбС 08-00-11152 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11171 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Продажба на вещи, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД  

 

 1. ОбС 08-00-11153 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет при Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета (трасе на захранващ електропровод и трасе на захранващ водопровод) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1010 и 07079.12.1009 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11182 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с. Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас; 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с. Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11183 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9а по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11184 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект за изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11185 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ V, отреден „За озеленяване и спорт“ в кв. 1 по плана на „Парк езеро“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.622.131, 07079.622.132 и 07079.622.133 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11173 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022 година 

 

 1. ОбС 08-00-11174 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-11175 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. „Острица 2“, землище кв. Банево, гр. Бургас на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-11200 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба с „ЛПС“ ЕООД за плащане на обезщетение за ползване на ПИ с идентификатор 32367.19.58 по КККР На с. Извор, Община Бургас, с площ 211,420 дка, с начин на трайно ползване "лозе" и даване на съгласие за отдаването му под аренда на дружеството, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ

 

 1. ОбС 08-00-11177 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16) 

 

 1. ОбС 08-00-11180 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

 1.  ОбС 08-00-11178 Отчет на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите проведени в периода месец юли, 2020 г. – месец декември, 2020 г.

 

 1.  ОбС 08-00-11071 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2020 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11088 Отчет от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11231 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, въз основа на решение по т. 29, от дневния ред на заседание, проведено на 26.01.2021 г. на Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11232 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на трансфер за „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, за закупуване на медицински фризер за съхранение на реконвалесцентна плазма 

 

 1. ОбС 08-00-11233 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, насрочено за 12.03.2021 г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-11245 Докладна записка от Иво Баев – председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Назначаване на проверка 

 

 1. ОбС 08-00-11246 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11112 Питане от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Техническо обезпечаване на дистанционните заседания на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11120 Питане от Кирил Начев – общински съветник, относно: Искане за предоставяне на информация във връзка с приемане на Бюджет 2021 година относно средства, предвидени при съвместната работа на Община Бургас с НПО-та

 

 1. ОбС 08-00-11129 Питане от Стоян Коларов и Христина Секлемова – общински съветници, относно: Изграден подземен паркинг в новата сграда на Регионалната библиотека „П.К. Яворов“ 

 

 1. ОбС 08-00-11141 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас от Заседание 8/31.03.2020 г. 

 

 1.  ОбС 08-00-11166 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поети ангажименти за разходи на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11168 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Неспазване на решение на Общински съвет във връзка с наименованието на „Рибарското селище“

 

 1. ОбС 08-00-11179 Питане от Константин Бачийски – общински съветник от ПП СЕК, относно: Състоянието и асфалтирането на улиците от общинската улична мрежа

 

 1. ОбС 08-00-11241 Докладна записка от Иво Баев – председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществени посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас