ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 30.07.2021 - 15:38

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 24

 

от проведеното на 27.07.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11756 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11757 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Приемане на Наредба  за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11776 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ 

 

 1. ОбС 08-00-11771 Докладна записка от д-р Даниела Стоянова Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11780 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11736 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1.1 Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.3, т.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас; 1.2 Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас; 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11737 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Mентата, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Ментата“, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Ментата, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11742 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията); 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията); 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията)

 

 1. ОбС 08-00-11773 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.4.737 и 07079.4.738 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11774 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“) по КВС на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.668, 07079.12.679, 07079.12.1953 и 07079.12.1954 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“) по КВС на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, обособяване на нов кв.55 и разширение границите на кв.46. 3. Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) състоящо се в корекция на номера на УПИ I-7, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.670 по КК на гр. Бургас, и корекция на номера на УПИ II-37, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.667 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11743 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам. кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), XV-1 (ПИ 07079.659.482), XIV-47a (ПИ 07079.659.479), XIII-1 (част от ПИ 07079.659.477) в кв.2 и УПИ I-1, в кв.6 (част от ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), XV-1 (ПИ 07079.659.482), XIV-47a (ПИ 07079.659.479), XIII-1 (част от ПИ 07079.659.477) в кв.2 и УПИ I-1, в кв.6 (част от ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11772 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Предаване на новоизградените от Община Бургас ВиК проекти: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – етап I“ и „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – етап II“" за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11755 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост в полза на Българската държава, на основание чл. 19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-11749 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот - площадка за поставяне на детски атракцион, представляваща част от ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост, за извършване на търговска дейност 

 

 1. ОбС 08-00-11766 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-326,327 в кв. 19 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Победа, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС

 

 1. ОбС 08-00-11767 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС 

 

 1. ОбС 08-00-11744 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ IX-97 в кв.11 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.97 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-11745 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-650 в кв. 60 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.650 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-11746 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХVIII-403, кв. 11 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11747 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 150/590 кв.м идеални части от УПИ ХLІ-77, кв. 6, целият с площ 590 кв.м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11748 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 147/647 кв.м идеални части от УПИ І-26 в кв. 26, по плана кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11750 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-473 и УПИ ІV-473, двата в квартал 58 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частите на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11751 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ V-687 в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-11752 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІІ, в квартал 9 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11753 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІІІ, в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11754 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-21 в квартал 11 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, община Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-11763 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-237, кв. 25 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11764 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-1321, кв. 38 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11765 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVIII-568, кв. 52 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11768 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общинската идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1946 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност Мочура, землище кв. Банево, гр. Бургас, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-11761 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Определяне на управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД и „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11762 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11781 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Удължаване срока на договор  за съвместна дейност между Община Бургас и „Дентален център 1 – Бургас“ ЕООД за предоставяне на дентални медицински услуги в кв. Крайморие

 

 1. ОбС 08-00-11782 Докладна записка от Донка Христова – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 9 години на имот, собственост на „Бургаски пазари“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-11738 Докладна записка от Диана Саватева – заместник-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Споразумение за сътрудничество в областта на културата и туризма между Община Бургас и Община Пловдив

 

 1. ОбС 08-00-11778 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на фамилната къща на Н. Николов 

 

 1. ОбС 08-00-11779 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на  големия български поет и писател Иван Вазов

 

 1. ОбС 08-00-11741 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11758 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния треньор по вдигане на тежести и настоящ главен треньор и зам.-председател на КВТ „Черноморец“ – Бургас, Д. Ковачев

 

 1. ОбС 08-00-11759 Докладна записка от Диана Саватева – заместник-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-11775 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Даване на съгласие за подпомагане Българската федерация по волейбол за срещите от груповата фаза Европейското първенство по волейбол за мъже през 2023 г., които ще се провеждат в многофункционална зала „Арена Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-11777 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Включване в Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. на спортно мероприятие в подкрепа на хората с увреждания и в неравностойно положение

 

 1. ОбС 08-00-11798 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД) при Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнително финансово подпомагане на спортно събитие включено в спортния календар на Община Бургас – „Бургас Спорт Фест“ 2021 г. (Спортен фест Бургас 2021)

 

 1. ОбС 08-00-11783 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица  

 

 1. ОбС 08-00-11800 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-11801 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за избор на управители на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и „Бургаски пазари“ ЕООД, съгласно проведени конкурси

 

 1. ОбС 08-00-11802 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-330 в кв. 135 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КККР НА гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11688 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Стопанисване и поддържане на Гробищен парк – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11714 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Проблем с бездомни кучета в кв. „Рудник“

 

 1. ОбС 08-00-11717 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Улично осветление на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11718 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Подмяна на ВиК инфраструктурата и качеството на питейната вода в село Маринка, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11723 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници, относно: Лошото състояние на пътната настилка на паркинга маркиран като „Синя зона“ на ул. „Момина Сълза“ гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11756 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013 г., както следва:

§1. В Приложение 2 „Зелена зона“ към чл.14 от Наредбата, съгласно приложена Схема на паркоместа за Зоната за платено и безплатно паркиране в гр. Бургас създава нова Подзона Зелена – 5, със следното съдържание: 

„Подзона – „Зелена – 5“

1. На булевард „Демокрация“ в участъка между ул. „Константин Величков“ и ул. „Места“ – ж.к. „Лазур“ – 32 бр. места „Зелена зона“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11757 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Приемане на Наредба  за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Приема Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

  

§ 1. Допълва и изменя Тарифа за цени на услуги и права, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, както следва:

 

В Приложение № 6 на Тарифата за цени на услуги и права по чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, в Раздел II „Цени на услуги, извършвани от ОП „Туризъм“, да се добави точка нова т. 5 със следното съдържание:

 

За ползване на услуги, предоставяни в КТК „Ченгене скеле“:

 

5.

ТК „Ченгене скеле“

 

 

 

1. Билет за експозиция

 

 

 

Стандартен

вкл. ДДС

6,00 лева

 

За ученици и лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

вкл. ДДС

4,00 лева

 

За деца до 3 години и лица с увреждания (деца навършили 3 години заплащат такса)

 

Безплатно

 

За деца от 3 до 7 ненавършени години

вкл. ДДС

1,00 лев

 

За групи (над 20 човека)

вкл. ДДС

4,00 лева на човек

 

За групи от ученици или лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст (над 20 човека)

вкл. ДДС

3,00 лева на човек

 

2. Екскурзоводска беседа

 

 

 

Аудио-гид – на български, английски, руски или немски език

вкл. ДДС

5,00 лева

 

Екскурзовод (за групи над 10 човека) – на български, английски, руски или немски език с предварителна заявка

вкл. ДДС

50,00 лева

 

3. Ползване на многофункционална зала

 

 

 

За един час (до 4 астрономически часа)

вкл. ДДС

50,00 лева

 

За 8 астрономически часа

вкл. ДДС

350,00 лева

 

4. Билет за организирани културни събития или анимация

 

 

 

До 20 мин.

вкл. ДДС

5,00 лева

 

До 40 мин.

вкл. ДДС

10,00 лева

 

До 60 мин.

вкл. ДДС

15,00 лева

 

Над 60 мин.

вкл. ДДС

20,00 лева

 

4а. Провеждане на частни събития на територията на ТК „Ченгене скеле“

вкл. ДДС

50,00 лева на започнат час

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11776 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ 

РЕШЕНИЕ:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас, както следва:

§ 1. Изменя Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, Организационно – управленска структура и числен състав Общинско предприятие „Туризъм“ както следва:

 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

Численост на персонала (бр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ

6

Директор

1

Зам.-директор

1

Главен счетоводител

1

Счетоводител

1

Домакин ОП

1

ЗАС, касиер

1

ЗВЕНО МАРКЕТИНГ

10

ЗВЕНО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

74

 

§2. Добавя нова точка 8 към Приложение № 2 – СПИСЪК на имуществото – публична общинска собственост, частна общинска собственост и публична държавна собственост, което се предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Туризъм“  при Община Бургас от Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, както следва:

 

Имот

Документ, удостоверяващ собствеността

Вид собственост

8

Културно – туристически комплекс „Ченгене  скеле“, състоящ се от сгради за експозиции – 3 броя; приемна сграда към етнографска част; многофункционална зала; площадно пространство и амфитеатър към морето; парк и пикник зона; зала за демонстрации; детска площадка с морски акценти; зона за реставриран кораб, ведно с прилежащите към туристическия комплекс пространства, представляващи УПИ Х-1368 в кв. 1, с площ 5 628 кв.м. по ПУП-ПРЗ на м. „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отговарящ на ПИ е идентификатор 07079.10.1368, с площ 5 628 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас.

Договор №Д-01-17/25.09.2019 г. за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти – частна държавна собственост (Решение №496 от 13.08.2019 на МС)

Публична общинска собственост

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11771 Докладна записка от д-р Даниела Стоянова Божинова – общински съветник от коалиция „Демократична България – обединение“ (ПП „Зелено движение“), относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11780 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. с проект „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в Детска ясла №3, гр. Бургас“;
  2. Общински съвет – Бургас дава съгласие за  сътрудничество между Община Бургас и Норск Енерджи – компания от Кралство Норвегия, специализирана в системи за топлинна енергия и водещ норвежки експертен център за геотермални енергийни системи  за кандидатстване по процедура: „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за изпълнение на  проект „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в Детска ясла №3, гр. Бургас“;
  3. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише Споразумение за партньорство на български и английски език с Норск Енерджи – Приложение О от Насоките за кандидатстване по процедурата.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11736 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1.1 Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.3, т.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас; 1.2 Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас; 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на служебен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за част от ПИ с идентификатор 07079.7.1258 по КК на гр. Бургас с цел обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. Горно Езерово, м. Ливадата, гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, м. Биволското, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11737 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Mентата, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Ментата“, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м. Ментата, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м. Ментата, землище кв. Банево,  гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПРЗ) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м-ст. „Ментата“, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м-ст. „Ментата“, землище кв. Банево,  гр. Бургас;

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м-ст. „Ментата“, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м-ст. „Ментата“, землище кв. Банево,  гр. Бургас;
 2.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов по ОУП на гр. Бургас в обвръзка с действащата улична регулация на м-ст. „Ментата“, землище кв. Банево, гр. Бургас и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.13.2291 по КК на гр. Бургас (бивши имоти с пл.№039038 и №039062 по КВС),  м-ст. „Ментата“, землище кв. Банево,  гр. Бургас;

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

 В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

 Новообразуваните имоти да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

 Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

 С ПУП да се докажат габаритите на новите обслужващи улици и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17 г. и ЗУТ.

 Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11742 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията); 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията); 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивш масив 28, местност Калното, бивша местност Чаморлията)

РЕШЕНИЕ:

 

 1.   На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен /бивш масив 28, местност „Калното“ (бивша местност „Чаморлията“)/;

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен /бивш масив 28, местност „Калното“ (бивша местност „Чаморлията“)/;
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за ПИ с идентификатор 07079.12.980 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен /бивш масив 28, местност „Калното“ (бивша местност „Чаморлията“)/;

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

 В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

 Новообразуваните имоти да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

 Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

 С ПУП да се докажат габаритите на новите обслужващи улици и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17 г. и ЗУТ.

 Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

          Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11773 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.4.737 и 07079.4.738 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.4.737 и 07079.4.738 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост.                    

  Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас.

  ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8/МРРБ за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

  3. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. Лозово, гр. Бургас.

  Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11774 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“) по КВС на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.668, 07079.12.679, 07079.12.1953 и 07079.12.1954 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“) по КВС на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, обособяване на нов кв.55 и разширение границите на кв.46. 3. Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) състоящо се в корекция на номера на УПИ I-7, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.670 по КК на гр. Бургас, и корекция на номера на УПИ II-37, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.667 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“) по КВС на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.668, 07079.12.679, 07079.12.1953 и 07079.12.1954 по КК на гр. Бургас – общинска собственост           

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16а от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“) по КВС на землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, обособяване на нов кв.55 и разширение границите на кв.46.

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) по отношение на I-7, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.670 по КК на гр. Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от I-7 на УПИ ХII-7 и по отношение на УПИ II-37, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.667 по КК на гр. Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-37 на УПИ ХI-37.

              Съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.

              Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

              Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11743 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам. кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), XV-1 (ПИ 07079.659.482), XIV-47a (ПИ 07079.659.479), XIII-1 (част от ПИ 07079.659.477) в кв.2 и УПИ I-1, в кв.6 (част от ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), XV-1 (ПИ 07079.659.482), XIV-47a (ПИ 07079.659.479), XIII-1 (част от ПИ 07079.659.477) в кв.2 и УПИ I-1, в кв.6 (част от ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1,  чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2, т. 2 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), XV-1 (ПИ 07079.659.482), XIV-47a (ПИ 07079.659.479), XIII-1 (част от ПИ 07079.659.477) в кв.2 и УПИ I-1, в кв.6 (част от ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас.
 2.    На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ

Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), XV-1 (ПИ 07079.659.482), XIV-47a (ПИ 07079.659.479), XIII-1 (част от ПИ 07079.659.477) в кв.2 и УПИ I-1, в кв.6 (част от ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас.

Разработката да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №2 за планиране и проектиране  на транспортно - комуникационните системи на урбанизираните територии.

Към ПУП да се изготвят схеми по чл.108 от ЗУТ и да се съгласуват с експлоатационните дружества.

Разработката да се съгласува с РИОСВ Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11772 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Предаване на новоизградените от Община Бургас ВиК проекти: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – етап I“ и „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – зона хижи – етап II“" за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК да предостави  за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „ВиК“ ЕАД - Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД - Бургас и „ВиК“ ЕАД - Бургас следните обекти:

 

- Водоснабдителна мрежа, състояща се от: Главен клон I с ПЕВП тръби с дължина 272м; Главен клон II с ПЕВП тръби и второстепенни клонове към него с дължина 1997м; Главен клон III с ПЕВП тръби с дължина 385м;

- Битова канализационна мрежа, състояща се от: Главен колектор I-битов с ПП тръби с дължина 572,89м до КПС 4 и второстепенни колектори към него; Главен колектор II с ПП тръби с дължина 694,25м до КПС 4; КПС 4 и ограда в УПИ I-12,80 в кв.5 по плана на парк „Росенец“, зона „Хижи“; Канализационен тласкател 4 с ПЕВП тръби с дължина 355м.

- Дъждовна канализационна мрежа, състояща се от: Главен колектор I-дъждовен с ПП тръби с дължина 572,89м; Главен колектор II-дъждовен  с ПП тръби с дължина 694,25м; Главен колектор III-дъждовен с ПП тръби с дължина 380,69м и второстепенен колектор към него; Съоръжения за заустване на дъждовни води 1,2 и 3;

- Локална пречиствателна станция за отпадни води 1 (ЛПСОВ 1) с идентификатори 07079.831.141.1, 07079.831.141.2 и 07079.831.141.3 и ограда.

 

 1. Дава съгласие Община Бургас, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК да предостави  за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „ВиК“ ЕАД Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас следните обекти:

 

 • Водоснабдителна мрежа, състояща се от: Главен клон I от О.К.175 до О.К.2 от ПЕВП тръби ø160, ø110 и ø90 с обща дължина 1 575м; Второстепенен клон 3 от О.К.175 до О.К.196 от ПЕВП тръби ø100 и ø90 с обща дължина 200м; Второстепенен клон 4 от О.К.150 до шахта с въздушник от ПЕВП тръби ø90 с обща дължина 515м; Водопроводни отклонения от ПЕВП тръби ø90 – 27бр. с обща дължина 5 875м.
 • Битова канализационна мрежа, състояща се от: Главен колектор III-битов с ПП тръби DN250, с дължина 433,45м от РШ III-1 до РШ III-10; Главен колектор IV-битов с ПП тръби DN250, с дължина 320,35 от О.К.2 до КПС 1; Главен колектор IV-битов от ПП тръби  DN250, с дължина 551,35м от О.К.18 до О.К.150; Второстепенен колектор 3-битов с ПП DN250, тръби с дължина 197,85м от О.К.196 до О.К.175; Второстепенен колектор 4-битов с ПП DN250 тръби, с дължина 156,05м от РШ IV – до О.К.150; Второстепенен колектор 5-битов с ПП DN250 тръби, с дължина 228,20м от О.К.154 до РШ 5-6; Второстепенен колектор 6-битов с ПП DN250 тръби, с дължина 216,40м от РШ 6-1 до О.К.163; КПС 1 и ограда в ПИ 07079.831.139, УПИ I-139 в кв.3 по плана на парк „Росенец“, зона „Хижи“; КПС 2 и ограда в ПИ 07079.831.143, УПИ II143, кв.9 по плана на парк „Росенец“, зона „Хижи“; Тласкател от КПС 1 до РШ IV 10 с ПЕВП тръби ø140мм, с дължина 359,74м; Тласкател от КПС 2 до РШ III 13 с ПЕВП тръби ø90мм, с дължина 235,14м; Канализационни отклонения ø200 – 27 броя с обща дължина 545м.
 • Дъждовна канализационна мрежа, състояща се от: Главен колектор IV-дъждовен с ПП тръби DN250 и DN300, с дължина 448,60м от О.К.200 до заустване 4 в дере; Главен колектор V-дъждовен с ПП тръби DN250 и DN400, с дължина 324,50м от О.К.166 до заустване 5 в дере; Главен колектор VI-дъждовен с ПП тръби DN250 и DN300, с обща дължина 377,90м от О.К.26 до О.К.150; Второстепенен колектор 2-дъждовен с ПП тръби DN250, с дължина 43,45м от О.К.149 до О.К.15; Съоръжения за заустване на дъждовни води №4 и №5.
 • Локална пречиствателна станция за отпадъчни води 2 (ЛПСОВ 2) с идентификатори 07079.831.142.1, 07079.831.142.2 и 07079.831.142.3 и ограда.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11755 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост в полза на Българската държава, на основание чл. 19а от Закона за водите

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас да прехвърли безвъзмездно на Българската Държава правото на собственост върху язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор 07332.320.178 по КККР на гр. Българово, с площ 16 616 кв. метра, с трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, при съседи: 07332.27.185, 07332.27.37, 07332.320.33, 07332.320.1, 07332.320.177, 07332.320.554, за който е съставен Акт №9576/31.05.2021г. за публична общинска собственост

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11749 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот - площадка за поставяне на детски атракцион, представляваща част от ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост, за извършване на търговска дейност 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. в раздел V.1. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот, представляващ обособена част от имот - площадка за поставяне на детски атракцион, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас - публична общинска собственост, с площ 3100 кв.м.

II. Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на обособена част от поземлен имот с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас, с площ  278 000 (двеста седемдесет и осем хиляди) кв.м, при съседи: 07079.618.8, 07079.618.214, 07079.618.214, 07079.618. 141, 07079.618.6, 07079.618.190, 07079.618.2, 07079.622.162, 07079.618.4, 07079.618.5, 07079.607.518, 07079.607.517, съответен на част от УПИ I (едно) в кв. 1 (едно) по плана на Приморски парк, гр. Бургас, с площ 306 262/391 262 (триста и шест хиляди двеста шестдесет и два върху триста деветдесет и една хиляди двеста шестдесет и два) кв.м, за която е съставен Акт №4238/26.04.2006 г. за публична общинска собственост, представляващ площадка ситуирана в югозападната част на имота с площ 3100 (три хиляди сто) кв.м, за срок от 10 (десет) години, с начална тръжна месечна наемна цена 5 000 (пет хиляди) лева, без ДДС за инсталиране на атракциони съоръжения тип Лунапарк. При сключване на договор в същия да бъде предвидена клауза за увеличение на наемната цена с официалния инфлационен индекс публикуван от НСИ за предходната календарна година. При поставяне на търговски обект на територията на имота, да бъдат спазени всички изисквания по Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас. При поставяне на търговски обекти – различни от детски атракциони, същите да бъдат поставени по реда на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, като се заплаща допълнително и такса съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас.

III. Определя следните изисквания към кандидатите:

Кандидатите в публичния търг трябва да представят, задължително изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност, схема за разполагане на преместваемите обекти, които ще се поставят в имота, предмет на тръжната процедура, в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите към него наредби; да изготви ситуационно решение и необходимите инвестиционни проекти за изграждане на временни връзки за захранване на отделните съоръжения в съответствие с действащата нормативна уредба; да представи документи за собственост на съоръженията и доказателства за датата на производство, сертификати за годност и декларация за съответствие със стандартите на ЕС; да представи становище по противопожарната обезпеченост на съоръженията; да бъдат предвидени и в последствие поставени екотоалетни; към ситуационното решение да се посочи достъпен маршрут за населението, включително и за хора с увреждания; ситуационното решение и начина на монтаж да бъдат съобразена с извършените на площадката СМР, като не се допуска нарушаване  на изпълнената настилка и благоустройствените мероприятия в прилежащата територия.

Предлаганите съоръжения следва да бъдат стриктно обвързани с предлаганата схема за разполагането им. В предложението трябва да са посочени техните характеристики, включително, но не само: площ, височина, инструкция и сертификати за безопасност и съответствие и точно местоположение на съоръжението по предлаганата схема.

Спечелилият участник е длъжен изцяло за своя сметка и на своя отговорност да съгласува разполагането на преместваемия обект със съответните инфраструктурни дружества, като се сдобие с необходимите лицензии и разрешителни за извършване на дейността.

Кандидатите, чиито предложения не отговарят на гореописаните условия, няма да бъдат допуснати до отваряне на наддавателното ценово предложение.

Кандидатите да поемат всички разходи за ел. енергия, вода, сметопочистване и други консумативи в наетият обект.

След изтичане срока на договора да се възстанови площадката в първоначалният й вид.

IV. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11766 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-326,327 в кв. 19 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Победа, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на С. В. З. недвижим имот, актуван с Акт № 9444/17.09.2020г. за частна общинска собственост, представляващ 235/470 кв.м идеални части от УПИ VI-326,327, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на кв. Победа, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, целият с площ 470 кв.м, при граници: север – УПИ V, изток - улица, юг - улица, запад – УПИ ХIII, съответен на ПИ с идентификатор 07079.661.883, с площ 470 кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.661.585, 07079.661.607, 07079.661.42,   07079.661.540,  07079.661.39, за сумата от 44 000 (четиридесет и четири хиляди) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11767 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г.  заседание на ОС – Бургас (Протокол № 20) в частта на т.2, раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг“, с УПИ I-369, кв. 23, по плана на кв. Акациите, гр. Бургас.

2. Да се продаде на Т. А. А. недвижим имот, актуван с Акт № 9592/02.06.2021г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, целият с площ 297 кв.м, при граници: северозапад – ул. „Марин Дринов“, североизток – ПИ 07079.659.368, югоизток - ПИ 07079.659.370 и ПИ 07079.659.367, югозапад – ул. „Венелин“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.659.369, с площ 297 кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.659.384, 07079.659.371, 07079.659.370, 07079.659.367,  07079.659.368, за сумата от 62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11744 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ IX-97 в кв.11 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.97 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. К. М., и Ж. З. Х., чрез продажба на общинските 75/775 (седемдесет и пет от седемстотин седемдесет и пет) кв.м ид.ч. от УПИ IX-97 (девет римско, отреден за имот с планоснимачен номер деветдесет и седем) в кв. 11 (единадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 775 (седемстотин седемдесет и пет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ VIII-96, изток – УПИ X-98, юг – улица, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.97 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка девет седем) и с площ 775 (седемстотин седемдесет и пет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени от 02.09.2019 г., при съседи: 07079.832.98, 07079.832.96, 07079.832.186, актувани с Акт за частна общинска собственост №2023/27.01.2000 г., за сумата от 2640 (две хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11745 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-650 в кв. 60 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.650 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20) в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с нова точка: имот - частна общинска собственост, представляващ 25/727 кв. м. ид. части от УПИ V-650 в кв. 60 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 727 кв. м., идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.650 по КККР на гр. Бургас, с площ 728 кв. м., актувани с Акт №9577/31.05.2021 г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. С. Т., С. М. Т. и М. А. Т., чрез продажба на общинските 25/727 (двадесет и пет от седемстотин двадесет и седем) кв. м ид. части от УПИ V-650 (пет римско за имот с планоснимачен номер шестстотин и петдесет) в кв. 60 (шестдесет) по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 727 (седемстотин двадесет и седем) кв. м, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север - УПИ III-648 и УПИ IV-649, изток - улица, юг - УПИ VI-651 и УПИ VII-652, запад - УПИ VIII-653, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.650 (нула седем нула седем девет точка седем едно едно точка шест пет нула), целият с площ 728 (седемстотин двадесет и осем) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.711.653, 07079.711.652, 07079.711.651, 07079.711.3616, 07079.711.649 и 07079.711.648 по КККР на гр. Бургас, за които е съставен Акт №9577/31.05.2021 г. за частна общинска собственост, за сумата 900,00 (деветстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11746 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХVIII-403, кв. 11 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас  и С. В. У., чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт 9411/09.06.2020г. за частна общинска собственост представляващи 65/936 кв. м ид. части от УПИ ХХVIII, кв. 11 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 936 м2 отреден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ, при граници: север УПИ II, изток – УПИ IV и УПИ V, юг – УПИ ХIХ, запад – алея и УПИ ХХ, отразен като ПИ с идентификатор 07079.824.549, с площ 936 кв.м, в одобрената КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.824.550, 07079.824.552, 07079.824.56, 07079.824.72, 07079.824.71,  07079.824.70 по КК, за сумата  2560 лева (две хиляди петстотин и шестдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11747 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 150/590 кв.м идеални части от УПИ ХLІ-77, кв. 6, целият с площ 590 кв.м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Д. С. Б. и К. С. Б, чрез продажба на 150/590 (сто и петдесет от петстотин и деветдесет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №6807/23.03.2012г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХLІ-77 (четиридесет и едно римско за имот с планоснимачен номер седемдесет и седем), целият с площ 590 (петстотин и деветдесет) кв.м в кв.6 (шест) по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ХLІІ-76; изтокУПИ ХХХІІ-86; юг – УПИ ХL-833; запад – улица, с идентификатор 07079.705.4088 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула осем осем) по КККР на кв. Банево, гр. Бургас, с площ 590 (петстотин и деветдесет) кв.м, при граници по КК на целия имот: 07079.705.2833, 07079.705.2086, 07079.705.2076, 07079.705.3085, за сумата от 6 670 лв. (шест хиляди шестстотин и седемдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11748 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 147/647 кв.м идеални части от УПИ І-26 в кв. 26, по плана кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г. приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ 147/647 кв.м идеални части от (УПИ) І-26, целият с площ 647 кв.м в кв.26, отреден „за жилищно строителство“ по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – край на регулация; изток - УПИ IІ; юг – УПИ ХХІІ-25; запад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.26 по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3044, 07079.705.25, 07079.705.1600, 07079.13.2032, за които има съставен Акт № 9593/08.06.2021г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и И. М. И., чрез продажба на 147/647 (сто четиридесет и седем от шестстотин четиридесет и седем) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт № 9593/08.06.2021г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от  урегулиран поземлен имот (УПИ) І-26 (едно римско за имот с планоснимачен номер двадесет и шест), целият с площ 647 (шестстотин четиридесет и седем) кв.м в кв.26 (двадесет и шест), отреден „за жилищно строителство“ по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – край на регулация; изток - УПИ IІ; юг – УПИ ХХІІ-25; запад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.26 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две шест) по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3044, 07079.705.25, 07079.705.1600, 07079.13.2032, за сумата от 9 580 лв. (девет хиляди петстотин и осемдесет), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11750 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-473 и УПИ ІV-473, двата в квартал 58 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частите на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Т. Х. Б., чрез продажба на общинските идеални части от недвижими имоти, представляващи:

-103/778 (сто и три от седемстотин седемдесет и осем) кв. м идеални части от УПИ І-473 (първо римско за имот четиристотин седемдесет и три),  целият  с  площ 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв. м., в квартал 58 (петдесет и осем) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, актуван с Акт №9488/11.01.2021г. за частна общинска собственост, при граници на целия имот: север-улица, изток-УПИ ІІ, юг-УПИ ІV и запад- улица, съответстващи на 101/776 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.820.679 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка шест седем девет) с площ 776 (седемстотин седемдесет и шест) кв. м. по КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори 07079.820.914, 07079.820.968, 07079.820.678 и 07079.820.680, за цена в размер 24 370 (двадесет и четири хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС.

и

- 59/585 (петдесет и девет от петстотин осемдесет и пет) кв. м идеални части от УПИ ІV-473 (четири римско за имот четиристотин седемдесет и три),  целият  с  площ 585 (петстотин осемдесет и пет) кв. м, в квартал 58 (петдесет и осем) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, актуван с Акт № 9489/11.01.2021г. за частна общинска собственост, при граници на целия имот: север - УПИ І, изток - УПИ ІІ, юг- УПИ V и запад- улица, съответстващи на 57/583 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.820.678 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка шест седем осем) с площ 583 (петстотин осемдесет и три) кв. м по КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори 07079.820.968, 07079.820.677, 07079.820.1021, 07079.820.680 и 07079.820.679, за цена в размер 13 960 (тринадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11751 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ V-687 в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Т. А. К., З. Г. К. и Х. А. Ж., чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №9534/22.04.2021г. за частна общинска собственост, представляващ 9/611 (девет от шестстотин и единадесет) кв. м идеални части от УПИ V-687 (пет римско за имот шестстотин осемдесет и седем),  целият  с  площ 611 (шестстотин и единадесет) кв. м., в квартал 45 (четиридесет и пет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: Север и Изток - улици; Юг- УПИ VІ и Запад- УПИ ІV, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.747 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка седем четири седем) с площ 611 (шестстотин и единадесет) кв. м по КККР на гр. Бургас,  при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.746, 07079.820.743, 07079.820.958 и 07079.820.960, за сума в общ размер 2 560 (две хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11752 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІІ, в квартал 9 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 15/1205 кв. м идеални части от УПИ VІІІ-105,  целият  с  площ 1205 кв. м., в квартал 9 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас съответстващ на ПИ с идентификатор 23090.501.105, с площ 1205 кв.м. по одобрена КК на с. Драганово, Община Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Б. Р. И., чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №9523/01.04.2021г. за частна общинска собственост, представляващ на 15/1205 ( петнадесет от хиляда двеста и пет) кв. м идеални части от УПИ VІІІ-105 (осем римско за имот сто и пет),  целият  с  площ 1205 (хиляда двеста и пет) кв. м., в квартал 9 (девет) по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, при граници на целия имот: Север - УПИ VІІ, Изток - улица, Юг- УПИ ХVІ, Запад - УПИ VІ, съответстващ на ПИ с идентификатор 23090.501.105 (две три нула девет нула точка пет нула едно точка едно нула пет), с площ 1205 (хиляда двеста и пет) кв.м., при съседи: имоти с идентификатори 23090.501.104, 23090.501.103, 23090.501.102, 23090.501.101, 23090.501.361, 23090.501.106 и 23090.501.266 по одобрена КК на село Драганово, Община Бургас, за сума в размер на 400 (четиристотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11753 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІІІ, в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и А. Д. И. и Н. Д. Д., чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №9487/11.01.2021г. за частна общинска собственост, представляващ на 40/566 (четиридесет от петстотин шестдесет и шест) кв. м идеални части от УПИ ІІІ-226 (три римско за имот двеста двадесет и шест),  целият  с  площ 566 (петстотин шестдесет и шест) кв. м., в квартал 31 (тридесет и едно) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: североизток-УПИ ІV, югоизток-УПИ V, югозапад- улица и северозапад-улица „Октомври“, съответстващ на 37/563 (тридесет и седем от петстотин шестдесет и три) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.820.442 ( нула седем нула седем девет точка осем две нула точка четири четири две), с площ 563 (петстотин шестдесет и три) кв.м., при съседи: имоти с идентификатори 07079.820.440, 07079.820.443 и 07079.820.935 по одобрена КК на гр. Бургас, при равни квоти за двамата, за сума в общ размер 9 410 (девет хиляди четиристотин и десет лв) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11754 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 1936/14.07.2021 г. на кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-21 в квартал 11 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, община Бургас, чрез продажба частта на общината

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. Ш. М., чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9504/24.02.2021г. за частна общинска собственост, представляващ 31/1103 (тридесет и един от хиляда сто и три) кв. м идеални части от УПИ VІІ-21 (седем римско за имот двадесет и едно),  целият  с  площ 1103 (хиляда сто и три) кв. м., в квартал 11 (единадесет) по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, община Бургас, при граници на целия имот: север-улица, изток-УПИ VІІІ, югоизток-УПИ ІХ, югозапад-УПИ ХІІІ и запад-УПИ VІ,  съответстващ на ПИ с идентификатор 32425.501.352 (три две четири две пет точка пет нула едно точка три пет две) с площ 1102 (хиляда сто и два) кв. м по КККР на с. Изворище,  при съседи: имоти с идентификатори: 32425.501.20; 32425.501.25, 32425.501.22, 32425.501.353 и 32425.501.305, за сума в размер 910 (деветстотин и десет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11763 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-237, кв. 25 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. Д. И., чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №9453/16.10.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 39/509 кв.м идеални части от УПИ VI, кв. 25, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 509 кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ, при граници: север УПИ V, изток – улица, юг – алея, запад – УПИ ХIХ, отразен като ПИ с идентификатор 07079.824.492, с площ 511 кв.м при съседи: 07079.824.141, 07079.824.493, 07079.824.452, 07079.824.140 по одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 1560 лева (хиляда петстотин и шестдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11764 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-1321, кв. 38 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. Р. С., чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №9468/26.11.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 25/858 кв.м идеални части от УПИ I-1321, кв. 38, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 858 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север улица, изток – УПИ II, юг – УПИ III и УПИ IХ, запад – улица, отразен като ПИ с идентификатор 07079.825.193, с площ 858 кв.м в одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 1000 лева (хиляда лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11765 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVIII-568, кв. 52 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г.  заседание на ОС – Бургас (Протокол № 20) в частта на т.3, раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг“, с УПИ ХVIII-568, кв. 52, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Г. Б. М., чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №9615/23.06.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 8/826 кв.м идеални части от УПИ ХVIII, кв. 52, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 826 кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ, при граници: север УПИ IV, изток – УПИ ХV, юг – улица, запад – УПИ ХХ и УПИ ХХIV, отразен като ПИ с идентификатор 07079.824.412, с площ 824 кв.м в одобрената КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.826.550, 07079.824.413, 07079.824.411, 07079.824.422, 07079.824.421 по одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 320 лева (триста и двадесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11768 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общинската идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1946 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност Мочура, землище кв. Банево, гр. Бургас, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти за 2021г. на Община Бургас, приета по т.11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в частта на Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 55/2331 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1946 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 2331 кв. метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), актуван с Акт за частна общинска собственост №8599/22.12.2016 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас под №24, том 4, вх. Рег. №1520/16.02.2017 г.;

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Е. С. С., чрез продажба на общинските 55/2331 (петдесет и пет от две хиляди триста тридесет един) кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1946 (нула седем нула седем девет точка едно три точка едно девет четири шест) по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 26.04.2016 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменени на 14.11.2018 г., целият с площ 2331 (две хиляди триста тридесет и един) кв. метра, при съседи: 07079.13.1949, 07079.13.2214, 07079.13.2319, 07079.13.2318, 07079.13.142, 07079.13.1945, 07079.13.1947, 07079.13.1948, актувани с акт №8599/22.12.2016 г. за частна общинска собственост, за сумата 1980 (хиляда деветстотин и осемдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11761 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Определяне на управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД и „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

I. Определя д-р Евелина Трошанова, притежаваща: диплома за завършено висше образование, издадена от Медицинска академия – София, удостоверяваща придобити образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и правоспособност „лекар“; диплома за призната специалност „Пневмология и фтизиатрия“, издадена от Медицинска академия – София; удостоверение за професионална квалификация по „здравен мениджмънт“, издадено от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053088.

II. Определя д-р Надя Желязкова, притежаваща: диплома за завършено висше образование издадена от Висш медицински институт – Пловдив, удостоверяваща придобити образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и правоспособност „лекар“; диплома за призната специалност „Психиатрия“, издадена от Висш медицински институт – София; диплома за висше образование, издадена от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по стопанско управление със специализация „здравен мениджмънт“, за управител на „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053202.

ІІI. Определя възнаграждение на управителите по т. I и т. II, както следва: месечно възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в съответното лечебното заведение.

ІV. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с определените управители договори за възлагане управлението съответно на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053088 и „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053202, съгласно утвърдения образец с Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

V. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11762 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

І. Утвърждава предложеното от комисията, назначена със Заповед №1879 от 08.07.2021 г. на Кмета на Община Бургас, класиране от проведен конкурс за възлагане управлението на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД,  ЕИК 000053191:

На първо място: Проф. д-р Христо Бозов със средноаритметична оценка от разработката му и от проведеното събеседване – Отличен /5.93/;

II. Избира Проф. д-р Христо Бозов, притежаващ: диплома за висше образование за придобиване на специалност „Лекар“, издадена от Медицинска академия Висш медицински институт гр. Варна; диплома за призната специалност „Анестезиология и реанимация“ от Медицинска академия, София; свидетелство за призната специалност „Военна токсикология“, Серия А, от Военноморска академия; диплома за висше образование , образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Здравен мениджмънт“, професионална квалификация „Мениджър“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна.

ІIІ. Определя възнаграждение на управителя, както следва: месечно възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение.

IV. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания управител договор за възлагане управлението на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД,  ЕИК 000053191, съгласно утвърдения образец с Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

V. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11781 Докладна записка от Весна Балтина – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Удължаване срока на договор  за съвместна дейност между Община Бургас и „Дентален център 1 – Бургас“ ЕООД за предоставяне на дентални медицински услуги в кв. Крайморие

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да бъде удължен срока на договор № 61 -00-216/1/05.08.16 г. за съвместна дейност между Община Бургас и „Дентален център 1 – Бургас“ ЕООД ЕИК 000053227 за предоставяне на дентални медицински услуги в Кабинет за лекар по дентална медицина, находящ се в сградата на „Амбулатория за първична извънболнична и дентална помощ и аптека за готови лекарствени форми“, за срок от пет години, считано от датата на сключване на допълнителното споразумение между страните.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11782 Докладна записка от Донка Христова – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 9 години на имот, собственост на „Бургаски пазари“ ЕООД 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие „Бургаски пазари“ ЕООД да отдаде под наем, за срок от 9 (девет) години самостоятелен  обект – сграда с  идентификатор 07079.614.141.2.2 /нула седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, сто четиридесет и едно, точка, две, точка, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ ет.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.614.141, на едно ниво, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата  под обекта: 07079.614.141.2.4, 07079.614.141.2.5, 07079.614.141.2.3, с площ от 2 106 кв. м

2. Възлага на управителя на „Бургаски пазари“ ЕООД,  да проведе публично оповестен конкурс, по реда на чл. 57, ал. 3 и чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, с начална конкурсна наемна цена от 5 800 лв. с включен ДДС. При сключване на договор в същия да бъде предвидена клауза за увеличение на наемната цена с официалния инфлационен индекс публикуван от НСИ за предходната календарна година.

2.1. Определя следните минимални изисквания към участниците в конкурсната процедура:

1. Да предложат размер на инвестиция за ремонт на покрива на сградата, включващ припокриването му и изграждане на система за отводняване, в размер не по-малък от 69 000 лева с ДДС.

2. Да предложат срок за изпълнение на посочените строително ремонтни дейности – не по-дълъг от 6 месеца след сключване на договора за наем.

2.2. Определя условията на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер на 5 800 лв. с включено ДДС;

2. Размер на инвестицията – не по-малко от 69 000  лв. с вкл. ДДС;

3. Срок на извършване на инвестицията – не по-дълъг от 6 месеца от сключване на договора.

2.3 Определя следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

1. Показател 1 Предлагана конкурсна цена „не по-ниска от 5 800 лв. с ДДС

Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

П1 = К1хН1

Коефициента К1 се определя по следния начин :

К1= Ц у-к

        Ц мин

H1= 40,

където Ц мин е най-ниската предложена цена, съгласно ценовите оферти на участниците, Ц у-к е предложената цена на оценявания участник, съгласно приложената ценова оферта, H1 е минимален брой точки за този показател– 40 точки.

Максимален брой точки получава офертата с предлагана най-висока конкурсна цена.

 

2. Показател 2 Размер на инвестицията, „която трябва да е не по-ниска от 69 000 лв.

Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена инвестиция по следната формула:

П2 = К2хН2

Коефициента К2 се определя по следния начин :

К2 = Ц у-к

        Ц мин

H2= 60,

където Ц мин е най-ниската предложена цена на инвестиция, съгласно ценовите оферти на участниците, Ц у-к е предложената цена на инвестицията на оценявания участник, съгласно приложената ценова оферта, H2 е минимален брой точки за този показател– 60 точки.

Максимален брой точки получава офертата с предлагана най-висока цена на инвестицията.

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

К= П1 + П2

На първо място ще бъде класиран кандидата получил най-висока комплекса оценка К.

 

3. В договора за отдаване под наем да бъдат включени минимум следните задължения на наемателя:

3.1. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове.

3.2. Да се предвидят неустойки за всички форми на неизпълнение на задълженията по договора.

 

4. Възлага на управителя на „Бургаски пазари“ ЕООД да предприеме съответните действия, свързани с провеждане на конкурса за отдаване под наем на имота.

 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, с цел своевременно откриване на конкурсната процедура.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11738 Докладна записка от Диана Саватева – заместник-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Споразумение за сътрудничество в областта на културата и туризма между Община Бургас и Община Пловдив

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Одобрява Споразумение за сътрудничество в областта на културата и туризма между Община Бургас и Община Пловдив.

2. Дава съгласие Заместник-кмет „Култура, туризъм и спорт“ на Община Бургас да сключи одобреното споразумение с Община Пловдив.

 

                                                                                                      Приложение № 1 към Решение № ……,

                                                                                                      взето с протокол № ………….

                                                                                                      на Общински съвет – Пловдив

 

                                                                                                      Приложение № ….  към Решение № ……,

                                                                                                      взето с протокол № ………….

                                                                                                      на Общински съвет – Бургас

 

                                                                                           

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

            Днес, ……………2021 г., в гр. ……………….., на основание чл. 59, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение №……………….., взето с Протокол № ………………….. на Общински съвет - Пловдив,  и Решение №……………….., взето с Протокол № ………………….. на Общински съвет – Бургас между:

 1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, със седалище и  адрес на управление гр. Пловдив, площад „Стефан Стамболов” №1, ЕИК  000471504,  представлявана от ………………………….. от една страна и

 

 1. ОБЩИНА БУРГАС, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, ЕИК:000056814,  представлявано от ...................................., от друга страна,

 

заедно наричани по-долу „Страните“ и в стремежа си да развият добрите отношения помежду си и в желанието си за задълбочаване на партньорството в областта на културата и туризма, се подписа настоящото споразумение за сътрудничество, като двете страни се споразумяха за следното:

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

Чл.1. (1) С настоящото споразумение страните обединяват усилията си да работят за установяването на трайни партньорства между различните общински културни организации и структури, както и организации и др. в сферата на туризма, развиващи дейност на територията на двете общини.

(2) Всички дейности и действия, извършвани за реализиране на настоящото споразумение, ще са в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните актове на двете страни.

(3) Всяко конкретно мероприятие и/или дейност във връзка с осъществяването на предмета на настоящото споразумение ще бъде съпроводено от съответната кореспонденция и необходимата документация.

(4) Настоящото споразумение за сътрудничество не създава финансови задължения за страните и всяка от тях запазва финансовата си независимост.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

Чл. 2. С това споразумение страните се договарят за осъществяване на дългосрочно и ефективно сътрудничество в сферата на културата и туризма.

Чл. 3. Основните цели на споразумението са да се постигне:

 1. Задълбочаване на партньорствата в областта на културата и туризма;
 2. Разширяване на възможностите за представяне на конкретни културни събития от културните календари на двете общини;
 3. Партньорства при участие в програми, финансирани от Европейския съюз, включително и по проекти, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост;
 4. Подкрепа за създаването на качествено културно съдържание и атрактивен туристически продукт;
 5. Организиране на съвместни културни събития и турнета;
 6. Подпомагане гостуванията на индивидуални творци и екипи, като представяните от тях продукти:  спектакли, концерти, изложби и други да се включват в културните афиши на общините, а необходимата за провеждането им общинска инфраструктура, техника и дейности по популяризирането им да се предоставят при равни условия;
 7. Осигуряване на логистична подкрепа при разработване на туристически турове, които включват локации от Община Бургас и Община Пловдив;
 8. Подпомагане предоставянето на разменни начала на рекламни площи и материали;

Чл. 4. Партньорството и сътрудничеството ще се извършват чрез осъществяване на следните дейности:

 1. Организиране и провеждане на съвместни обучения, конференции, семинари, кръгли маси и други публични прояви за популяризиране на практически приложими подходи и идеи за развитието на културата и туризма в двете общини;
 2. Организиране на рекламни кампании и дейности с цел популяризиране постиженията в сферата на културата и туризма, в т.ч. и предоставяне на рекламни площи и материали;
 3. Взаимен обмен на информация за полезни практики в областта на културата и туризма;
 4. Подготовка и разработване на съвместни проекти в областта на културата и туризма, насочени към обогатяване на културното съдържание и дейности на тяхна територия;
 5. Популяризиране на културните събития, реализирани на територията на двете общини;
 6. Създаване на общ културен и туристически  продукт и неговата реклама;
 7. Предоставяне на логистична подкрепа за културни институти, организации и индивидуални артисти.

Чл. 5. (1) Това споразумение определя рамковите условия за осъществяване на партньорството, сътрудничеството и консултациите между договарящите се страни.

(2) Договарящите страни могат да сключват допълнителни споразумения за конкретни проекти за партньорство, сътрудничество и консултации помежду си, които са неразделна част от това споразумение. В тях ще  се определят общите цели на съответните проекти, план-графикът, задълженията на всяка една от страните, конкретните участници и техните задачи, както и видът и обемът на съответното финансиране.

    

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

 

Чл. 6. При осъществяването на дейността по партньорство, сътрудничество и консултиране по това споразумение всяка от страните ще участва съобразно своите конкретни възможности.

Чл. 7. Всяка от страните се задължава:

 1. Да изпълнява добросъвестно и изцяло в съответствие с общия интерес дейността по партьорство, сътрудничество и консултиране, предмет на споразумението.
 2. Своевременно да информира другата страна за етапа на изпълнение на конкретната дейност или инициатива, осъществена при партьорството по споразумението, както и да предоставя при поискване необходимите данни и документи, свързани с осъществяването на тази дейност.

Чл. 8. (1) Всяка от страните поема задължението да не разпространява данни и факти, отнасящи се до дейността на другата страна и съставляващи конфиденциална информация, станали й известни при или по повод осъществяването на дейността по партьорство, сътрудничество и консултиране по това споразумение.

(2) Макар и да отговаря на условията по тази разпоредба, не е обект на задължението за конфиденциалност онази информация, която е известна в публичното пространство.

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

Чл. 9. (1) Срокът на споразумението започва да тече от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие две години.

(2) В случай че един месец преди изтичане на срока по предходната алинея никоя от страните не изяви писмено желание за прекратяване на договора, същият продължава автоматично своето действие за нов срок от 2 (две) години.

Чл. 10.  (1)  Споразумението се прекратява:

1.  по взаимно писмено съгласие на страните;

2. с изтичане на срока на настоящото споразумение.

(2) Всяка от страните може да прекрати споразумението едностранно с едномесечно предизвестие, отправено писмено до другата страна.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ:

 

Чл.11. (1) Страните по настоящото споразумение следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по електронен път, факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

(3) Двете страни по споразумението определят следните лица за контакт помежду си:

 • За Община Пловдив: Магдалена Герева, гл. експерт в отдел „Култура, археология и културно наследство“, имейл: m.gereva@plovdiv.bg, Янка Колева, гл. експерт в отдел „Туризъм“, имейл: ianka_koleva@plovdiv.bg;
 • За Община Бургас: Петър Парушев, Началник отдел "Култура", имейл: p.parushev@burgas.bg, тел. ………………… ….и ………… сътрудник на зам.-кмет, тел. 056/907244.

Чл. 12.  Настоящото споразумение може да бъде изменено или допълнено от страните с отделно споразумение, в писмена форма.

Чл. 13. Цялата документация, свързана с осъществяването на дейността по споразумението, се получава от упълномощен от всяка страна представител, който ще е и лице за контакти.

    

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за Община Бургас и един за Община Пловдив.

 

 

ЗА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

 

………………………………………

 

 

Съгласували:

………………………..

 

 

Изготвил:

………………………..

          ЗА

          ОБЩИНА БУРГАС

 

 

     ………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11778 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на фамилната къща на Никола Димитров Николов 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча на фасадата на фамилната къща на Никола Димитров Николов, сграда с идентификатор 07079.07079.613.213.1, разположена в УПИ IV-446, кв.175 по плана на ЗЦГЧ на гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.613.213 по КК на гр. Бургас), намираща се на ул. „Фердинандова“ №44, гр. Бургас, със следния текст:

 

„В този дом живя Никола Димитров Николов

1888 г. – 1968 г.

Герой от войните за национално обединение на България

Офицер от 24-ти пехотен Черноморски полк

Кмет на Бургас 1921 г. – 1923 г.“

 

 1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, поради изтичане на срока, в който СВВБ – Бургас следва да разходи финансовите средства, предвидени за проектирането, изработването и поставянето на паметната плоча.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11779 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на  големия български поет и писател Иван Вазов

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие за поставяне на паметна плоча, на уличната фасада откъм улица „Александровска“ на сграда с идентификатор 07079.610.289.2., със следния текст:

 

„Преди 100 години големият поет и

писател Иван Вазов отсяда в тази сграда,

бившия хотел „Континенталъ“,

при единственото си посещение в Бургас.

2021 г.“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11741 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2020 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 02.08.2021г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на  16.08.2021г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

 

ІІ. Оправомощава представителя на Община Бургас в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Дава съгласие да бъдат вписани Индустриален парк – Бургас – Фаза 1 и Индустриален парк Фаза 2 в Регистъра на индустриалните паркове по чл.21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове, със следните приложени документи:

 1. Концепция за Индустриален парк-Фаза 1;
 2. Правилник за Индустриален парк-Фаза 1;
 3. Бизнес план за Индустриален парк-Фаза 1;
 4. ПУП за Фаза 1
 5. Концепция за Индустриален парк-Фаза 2;
 6. Правилник за Индустриален парк-Фаза 2;
 7. Бизнес план за Индустриален парк-Фаза 2;
 8. ПУП за Фаза 2
 9. Устав – 3 броя, доказващи собствеността на поземлените имоти. - „ЗА“

По т.1.1. от дневния ред: Приема Правилник за цялостната организация в „Индустриален парк-Бургас – Фаза 1 и Правилник за цялостната организация в „Индустриален парк-Бургас – Фаза 2.

По т. 2 от дневния ред: Приема Бизнес програма за периода 2021г.-2024г., съобразена с изискванията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. - „ЗА“

По т.3 от дневния ред:  Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11758 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния треньор по вдигане на тежести и настоящ главен треньор и зам.-председател на КВТ „Черноморец“ – Бургас, Д. Ковачев

РЕШЕНИЕ:

 

            Дава съгласие от Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, по т.3, да се отпусне финансово подпомагане на дългогодишния треньор по вдигане на тежести и настоящ главен треньор и зам.-председател на КВТ „Черноморец“ Бургас Д. Ковачев - финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева.  

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11759 Докладна записка от Диана Саватева – заместник-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на предстоящи спортни прояви

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие да бъде изменен и допълнен Спортният календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • по т.44 – „Традиционен турнир по борба за празника на с. Твърдица“ - дофинансиране в размер на 000 лв. (две хиляди лева), за сметка на неусвоените средства по т.87 от Приложение № 13.5.
 • по т.49 – Традиционен турнир по хандбал за мъже „Тодор Хънков“ - дофинансиране в размер на 000 лв. (хиляда лева), за сметка на неусвоените средства по т.87 от Приложение № 13.5.
 • нова т.88 – Тенис турнир „Мемориал Андрей Костов“ – финансиране в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), за сметка на неусвоените средства по т.87 от Приложение № 13.5.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11775 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Даване на съгласие за подпомагане Българската федерация по волейбол за срещите от груповата фаза Европейското първенство по волейбол за мъже през 2023 г., които ще се провеждат в многофункционална зала „Арена Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас да приеме домакинството на срещите от груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2023 г.
 2. При финансова възможност, в рамките на средствата за направление „Спорт“ в Бюджет 2023 на Общината да бъде предвидена сума в размер до 350 000 лева за финансово подпомагане провеждането на Европейското първенство по волейбол за мъже.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11777 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Включване в Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. на спортно мероприятие в подкрепа на хората с увреждания и в неравностойно положение

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнен Спортния календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • нова т.89 – Спортно мероприятие в подкрепа на хората с увреждания и в неравностойно положение с финансиране в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), за сметка на неусвоените средства по т.12 от Приложение № 13.5.
 1. Финансовите средства по точка I са за сметка на предвидените средства за спортни мероприятия, които няма да бъдат проведени през 2021 г. поради усложнената епидемична обстановка, породена от COVID-19.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11798 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД) при Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнително финансово подпомагане на спортно събитие включено в спортния календар на Община Бургас – „Бургас Спорт Фест“ 2021 г. (Спортен фест Бургас 2021)

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъде изменен Спортния календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:

  - по т.  85, Приложение №13.5  –  Спортен фест Бургас 2021 организатор СК „Активен живот“ и Община Бургас – дофинансиране в размер на 4 000 (четири хиляди) лв. за сметка на неусвоени финансови средства по т.45 от Приложение №13.5

II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11783 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица  

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. Г. П. Н., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 2. Г. П. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 3. А. С. Я., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 4. К. Г. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 5. П. А. К., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 6. С. Х. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 7. Т. Д. К., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 8. К. К. К., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 9. С. С. И., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 10. З. Е. Т., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 11. Н. А. Е., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 12. П. Д. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 13. Г. В. С., за майка си Д. Ж. Д., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 14. И. К. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 15. Р. К. Р., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 16. Д. П. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 17. Т. К. А., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 18. Й. Б. Г., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 19. С. А. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 20. М. Д. К., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 21. Х. К. А., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 22. Ф. Н. Х., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 23. Ю. Р. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 24. Л. Й. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 25. Г. Т., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 26. Т. К. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 27. Д. Х. Д., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 28. С. Р. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 29. М. Т. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 30. Е. Т. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 31. Д. Д. Я., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 32. К. М. В., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11800 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

РЕШЕНИЕ:

 

І. Определя Иван Георгиев Гаврилов за представител/и на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848, което ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 14.00 ч. в административната сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8.

II. На основание чл.15, ал.5 от дружествения договор на „Бургасинвест“ ООД, представителят на Община Бургас да предложи за управител на „Бургасинвест“ ООД, Даниела Петкова, считано от 12.08.2021г. до провеждането на конкурс, но не повече от 6 месеца, като предложи и актуален проект на решение по т.3 – „избира за управител на дружеството Даниела Петкова, считано от 12.08.2021г. до провеждането на конкурс, но не повече от 6 месеца“, както и включване на нова точка 4. в дневния ред: „4. освобождаване на Николай Димитров от длъжността управител, считано от 12.08.2021 г.“ и проект на решение: „освобождава Николай Димитров от длъжността управител, считано от 12.08.2021 г.“.

ІІІ. Оправомощава представителят в общото събрание да гласува по предложения дневния ред, както следва:

 1. По т.1 от дневния ред:  освобождава  Община Несебър от членство в дружеството „Бургасинвест“ ООД. – „ЗА“
 2. По т.2 от дневния ред: приема изменен дружествен договор. – „ЗА“
 3. По т.3 от дневния ред:  избира за управител на дружеството Даниела Петкова, считано от 12.08.2021г. до провеждането на конкурс, но не повече от 6 месеца – „ЗА“.  
 4. По т.4 от дневния ред – освобождава Николай Димитров от длъжността управител на „Бургасинвест“ ООД – „ЗА“
 5. По т.5 Разни – съобразно интересите на община Бургас

IV. На основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящите решения на Общински съвет-Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11801 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за избор на управители на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и „Бургаски пазари“ ЕООД, съгласно проведени конкурси

               РЕШЕНИЕ:

 

1.  ИЗБИРА Николай Димитров за управител на „Благоустройствени строежи” ЕООД- гр. Бургас, за срок от 3 (три) години, считано от 12.08.2021г. и определя месечно възнаграждение, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас, за което да се сключи договор за възлагане на управлението по реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

2. ИЗБИРА Донка Христова за управител на „Бургаски пазари” ЕООД- гр. Бургас, за срок от 3 (три) години, считано от 12.08.2021 г. и определя месечно възнаграждение, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас, за което да се сключи договор за възлагане на управлението по реда и при условията на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, съгласно утвърдения със същата образец.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11802 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-330 в кв. 135 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КККР НА гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.2, и ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Бургас дава съгласие и предлага на Министъра на здравеопазването да изрази писмено съгласие за разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за XIV в кв.135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, с цел промяна на функционалното отреждане на УПИ от „за здравно обслужване“ в „за озеленяване и инфраструктура“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11688 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Стопанисване и поддържане на Гробищен парк – Бургас 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11714 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Проблем с бездомни кучета в кв. „Рудник“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11717 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Улично осветление на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11718 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Подмяна на ВиК инфраструктурата и качеството на питейната вода в село Маринка, Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11723 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници, относно: Лошото състояние на пътната настилка на паркинга маркиран като „Синя зона“ на ул. „Момина Сълза“ гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА