ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 27.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 03.12.2019 - 09:59

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 3

 

от проведеното на 27.11.2019 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-9317 Предложение от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)

 

 1. ОбС 08-00-9343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта

 

 1. ОбС 08-00-9363 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3480/18.11.2019 г., относно: Включване на Община Бургас в обединение СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” с цел Кандидатстване с проектно предложение по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ 

 

 1. ОбС 08-00-9307 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по първа покана за набиране на  проектни предложения по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

 

 1. ОбС 08-00-9330 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

 1. ОбС 08-00-9329 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.004  “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-9328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН – Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

 

 1. ОбС 08-00-9331 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на нов Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.004-0004-C02 за реализация на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“ 

 

 1. ОбС 08-00-9332 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

 

 1. ОбС 08-00-9303 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

 

 1. ОбС 08-00-9321 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-9308 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-9309 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Неограничено безплатно пътуване по утвърдените линии на градския транспорт в почивните дни, за правоимащи  граждани над 75 години, които имат издадени карти за преференциални пътувания за съответния месец 

 

 1. ОбС 08-00-9312 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие  по реда на ЗОЗЗ за изработване и одобряване на ПУП – ПУР за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“) и местност „Дванадесетте“ (бивша „Оникилика“), землището на гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес – парк 1“, засягащи ПИ с идентификатори 07079.2.559 и 07079.2.660 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на ПУП – ПУР  по реда на ЗУТ за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“) и местност „Дванадесетте“ (бивша „Оникилика“), землището на гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес – парк 1“ 

 

 1. ОбС 08-00-9316 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас, с който се засягат ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077, 07079.3.1078 и 07079.3.1106 по КК на гр. Бургас, които са Общинска частна собственост 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908 по КК на гр. Бургас, местност „Хаджи търла“, в землището на кв. Лозово, гр. Бургас – общинска частна собственост 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9313 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I-2 (ПИ 07079.827.49 по КК на гр. Бургас) до УПИ I-119, (ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас),  м.827, кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9314 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас (землището на гр. Бургас,, бивша местност „Мадика“, бивш м. 141, бивш ПИ 17). 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас (землището на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, бивш м. 141, бивш ПИ 17)

 

 1. ОбС 08-00-9315 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас.
  2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване
  (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9334 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас” 2.  Одобряване на задание за   изменение на ПУП – ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“,  гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще „М. Рудник“), гр. Бургас, с включване в обхвата на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас” 3. Одобряване на „Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще „М. Рудник“), гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас”

 

 1. ОбС 08-00-9335 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас 2. Одобряване на  изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас в землището на кв. Долно Езерово

 

 1.  ОбС 08-00-9338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от сграда с идентификатор №07079.619.18.9 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК

 

 1. ОбС 08-00-9337 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII-1315 в кв.1 по ПУП-ПРЗ на м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9336 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ офис № 4, разположен на първи етаж в масивна сграда с административен адрес: град Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 143 на Асоциация за стратегическо управление „Делфи“ – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза

 

 1. ОбС 08-00-9341 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот ПИ 000039 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено и локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, находящо се в ПИ 000021 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено, собственост на общинско дружество „Чистота“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-9339 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Присъединяване на Община Бургас към Националната кампания „Достъп до спорт в общините“ и приемане на проект на Декларация за достъп до спорт 

 

 1. ОбС 08-00-9333 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено (МИРГ Бургас – Камено)

 

 1. ОбС 08-00-9320 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-9372 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-9342 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-9362 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3480/18.11.2019 г., относно: Избор на представител на Общински съвет – Бургас, в процедурата по възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортна схема, квота на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-9322 Докладна записка от Живко Панайотов – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Избор на независим финансов одитор за проверка и заверка на ГФО за 2019 г. на „Бургаски пазари“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-9289 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. „Сан Стефано“

 

 1. ОбС 08-00-9284 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Фестивал на маскарадните игри, народното и художествено творчество, проведен в Бургас от 1 до 3 ноември 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9290 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Лошото състояние на уличната мрежа в кв. „Лозово“

 

 1. ОбС 08-00-9318 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Включване на улици от ЦГЧ в капиталовата програма на Община Бургас за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9319 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Контролът върху фирмата, която извършва подмяната и поставянето на контейнери за смет

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9317 Предложение от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)

РЕШЕНИЕ:

 

        Удостоява Георги Шагунов със званието „Почетен гражданин на Бургас“ (посмъртно).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.;
 2. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури съфинансиране по проекта в размер на 1 025 230 лева от бюджета за 2020 и 2021 година;
 3. Общински съвет – Бургас одобрява споразумение за партньорство между Община Бургас и Община Рейкявик съгласно приложения проект;
 4. Общински съвет Бургас гарантира и декларира, че за предложения проект, е осигурена устойчивост:
 • собствеността и предназначението на Младежки международен център Бургас и оборудването, обект на финансиране, няма да се променят за период от поне 5 години, след одобрение на финалния отчет по проекта, и в рамките на този период ще се използва за целите на проекта;
 • сградата и оборудването по време на изпълнението и за период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет на проекта ще бъдат застраховани в лицензирана в България компания срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.);
 • ще бъде осигурен достатъчен ресурс за оборудването и поддръжката на Младежки международен център Бургас за период от поне 5 години след одобрение на финалния доклад по проекта.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9363 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3480/18.11.2019 г., относно: Включване на Община Бургас в обединение СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” с цел Кандидатстване с проектно предложение по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да участва в сдружение с нестопанска цел с наименование: „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ ”  с цел  кандидатстване с проектно предложение по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“.

2. Определя кмета – Димитър Николов Николов с правото да представлява Община Бургас в учредителното и в общите събрания на сдружение: „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ”, а при невъзможност, Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Култура и образование“ при Община Бургас.

3. Одобрява Устав на  сдружението, съгласно приложения проект., като прави следната промяна в проекта: в чл.30, ал.1 изразът „обикновено мнозинство“ и  ал.2 изразът „2/3“ се заменят с израза „4/5“.

4. Одобрява встъпителна/учредителна вноска за Община Бургас в размер на 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева и годишна вноска за 2020, 2021 и 2022 години в размер на по 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) лева. Одобрява годишен членски внос за Община Бургас за годините след 2022 г. - 5 000 (пет хиляди) лева.

5. На основание чл.60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска  предварително изпълнение на решенията с оглед своевременно подаване на проектното предложение и свързаните с това предварителни действия, изразяващи се в учредяване на сдружението и регистрирането му в регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден в Агенция по вписванията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА С НАИМЕНОВАНИЕ

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ ”

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на дейност в частна полза.

            Сдружението се учредява вследствие проведени информационни срещи между представителите на публичния сектор - Община Бургас, Университет „Проф. Асен Златаров“ и представители на стопанския сектор в сферата на здравеопазването, развиващи дейността си на територията на Община Бургас, вследствие на които е взето решение за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Процедура BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“. Вследствие на възникнало намерение за обединяване на усилията на участниците в информационните срещи за развитие на научните изследвания в областта на генетиката и биотехнологиите на територията на Югоизточен регион и за изпълнение на изискванията по процедурата беше взето решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ”.

            Сдружение с нестопанска цел „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ”, наричано по нататък в Устава „Сдружението”, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на частна дейност, по смисъла на чл. 2 и чл. 19, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и подлежащо на регистрация по реда на същия закон.

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Този Устав урежда създаването, организацията и дейността на сдружение с нестопанска цел „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ”, наричано по-нататък Сдружението.

            (2) „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” е юридическо лице, отделно от членовете си, което представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по  реда и условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(3) „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” е организация за осъществяване на дейност в частна полза дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чиито членове са Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, „МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА““ ЕООД,  „МБАЛ Д-Р МАДЖУРОВ“.

(4) „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” е независима доброволна организация на представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на Община Бургас

(5) Вътрешно-структурните отношения, функционирането, целите и предмета на дейност на „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” се подчиняват на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на нормативните актове и специфичните изисквания към Регионалните иновационни центрове и българско законодателство, в съответствие с този Устав и вътрешните правила, приети от Общото събрание на Сдружението.

Чл. 2. Сдружението осъществява дейността си в сътрудничество с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на стопанския и нестопанския сектор и сродни български и чуждестранни организации.

Чл. 3. Сдружението може да членува в други местни и чуждестранни организации съобразно своите цели и задачи.

Чл. 4. Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак, символи и печат. Символите на сдружението се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл. 5.  (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ”,  съкратено изписвано  СНЦ ”ЮИЦ ГБ”.

(2) Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано и превеждано на английски език по следния начин: South-East Innovation Centre of Genetics and Biotechnology” (SEICGB)

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 6.  (1) Седалището на Сдружението е: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, 

 (2) Адресът на управление на Сдружението е: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов“ № 1, 

(3) Наименованието, седалището и адреса на управление на Сдружението, както и данните за неговата регистрация и ЕИК/БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички документи и писмени изявления на Сдружението.

 

СРОК

 

Чл. 7.  СНЦ „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” се създава за неопределен срок.

 

 

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

ЦЕЛИ

 

 Чл. 8. СНЦ „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” е създадено със следните цели:

 1. Повишаване качеството на живот на гражданите чрез повишаване качеството на здравеопазване;
 2. Изграждане на съвременна научноизследователска  и иновационна инфраструктура в Югоизточен регион за провеждане на научни изследвания от отворен тип в областта на генетиката и биотехнологиите;
 3. Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания от отворен тип в партньорство с МСП от Югоизточен регион;
 4. Изграждане на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика;
 5. Изграждане и развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти - докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в научния сектор  чрез съвместна програма, насочени към научни изследвания с бизнеса;
 6. Повишаване на квалификацията на заетите в сферата на научните изследвания в Югоизточен регион;
 7. Създаване на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други организации и/или институции, имащи сходни цели за сътрудничество и изпълнение на съвместни проекти;

 

ЗАДАЧИ

 

Чл. 9. За постигане на целите си Сдружението използва следните средства:  

 1. Кандидатстване с проектно предложение по покана за набиране на проектни предложения на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура  BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ за изпълнение на проект с безвъзмездно финансиране («Проекта»);
 2. Оборудване на съвременна диагностична лаборатория за геномни, протеомни и метаболомни изследвания в университет “Проф. д-р Асен Златаров”;
 3. Партньорство с МСП за създаване на нови продукти и технологии;
 4. Включване на „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ“ в партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и учители за провеждане на научни изследвания;
 5. Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователската и иновационна дейност в Югоизточен регион;
 6. Укрепване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност
 7. Използване на научната инфраструктура за осигуряване на услуги за бизнеса;
 8. Използване на научната инфраструктура за обучение на висококвалифицирани специалисти;
 9. Организиране и провеждане на конференции, семинари, практически занятия, обучения, консултации в изпълнение целите на сдружението;
 10. Подготовка, издаване и разпространение на материали /печатни, рекламни и др./ за популяризиране целите и дейността на сдружението;
 11. Предприемане на други подходящи инициативи и мерки, подпомагащи постигане целите на сдружението.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 10. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза в следните сфери:  здравеопазване; наука; подпомагане висшето образование в сферата на здравеопазването чрез изграждане на специализирана иновативна научна инфраструктура - научно-изследователска диагностична лаборатория по генетика и биотехнологии за провеждане на научни изследвания от отворен тип на територията на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас; развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти - докторанти, постдокторанти, специализанти и млади  учени в научния сектор  чрез съвместна програма, насочени към научни изследвания съвместно с бизнеса; научно-изследователска и развойна дейност; реализиране на проекти в сферата на науката и здравеопазването, участие в мрежи с други обединения със сходен предмет на дейност; образователни услуги – организация на конференции, симпозиуми, курсове, семинари и други прояви; издателска дейност – печатни, аудио и видео-материали,, както и други материали на различен носител; информационна дейност, строителство и ремонт, отдаване под наем на вещи, собственост на сдружението; разпореждане с движими и недвижими вещи.

Чл. 11. Сдружението може да развива и всякаква друга незабранена от закона  дейност, свързана с целите на Сдружението и допринасяща за осъществяване на заложените цели.

Чл. 12.  (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност на сдружението по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Предметът на допълнителната стопанска дейност включва:

 1. Разработване на бизнес планове, проекти и програми;
 2. Осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги;
 3. Осигуряване на услуги по прединвестиционно проучване на нови технологии и продукти;
 4. Упражняване на права върху интелектуална собственост;
 5.  Управление на собствено имущество
 6. Друга незабранена със закон стопанска дейност, която е в пряка връзка  с целите и задачите на Сдружението

 

       (2) Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на целите на Сдружението.

(3) Извършваната допълнителна стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчното законодателство.

(4) Изпълнението и контрола върху извършваната допълнителна стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(5) Всички приходи от дейността на дружеството се използват за постигането на заявените с този Устав цели и в предвидените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел възможности.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ЧЛЕНСТВО, ВЪЗНИКВАНЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО;

ЧЛЕНСТВ, ВЪЗНИКВАНЕ

 

Чл. 13. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат:

а)  юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които извършват икономическата си дейност на територията на Югоизточен район на ниво NUTS 2

б) висши учебни заведения/научноизследователски организации или техни звена/институти, които разполагат с капацитет и развиват дейност в Югоизточен регион на ниво NUTS2;

в) общински администрации от Югоизточен регион на ниво NUTS2;

г) неправителствени организации от Югоизточен регион на ниво NUTS2.

(2)  Членовете - юридически лица, участват в дейността на Сдружението и органите му чрез свой законен представител.

(3) Общините членуват в Сдружението като нейният/те представител/и се избира/т с Решение на Общинския съвет.

Чл. 14. (1) Всеки член на Сдружението се ангажира да допринася за дейността на Сдружението според своята специфика и възможности.

(2) Членовете представляват не само своя интерес, но и интересите на съответния сектор, който представляват – публичен, стопански и нестопански сектор, на територията на действие на Сдружението.

(3) Членовете се ангажират с целите на Сдружението.

 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ПРИЕМ НА ЧЛЕНОВЕ

 

Чл. 15. (1) Възникването на членство при учредяване на дружеството става с първоначалното вписването на сдружението. Приемането на нови членове става с решение на Общото събрание на Сдружението.

(2) Молбата - писмено заявление за членство се подава до Управителния съвет, който е длъжен да я докладва на Общото събрание. Кандидатите – юридически лица следва да представят решение на управителните си органи за участие в Сдружението, както и декларация, че приемат и ще спазват Устава на Сдружението;

(3) Заявлението се разглежда на първото Общо събрание, проведено след постъпването му в УС на Сдружението.

(4) Приемането на нов член на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание, с обикновено мнозинство от половината плюс един от имащите право на глас.

(5) При отхвърляне на заявлението за членство от Общото събрание, ново заявление може да бъде подадено най-рано след шест месеца.

(6) Членството се счита за възникнало въз основа на решение на Общото събрание, към датата на заплащането на дължимия за съответния период до края на годината членски внос. Същият се внася при условията, посочени в този устав.

(7) Решението на Общото събрание за приемане или отхвърляне на заявлението за членство е окончателно.

(8) Учредителите нямат никакво предимство и не се ползват от привилегии при осъществяване дейността на Сдружението.

(9) Учредителите нямат право на възстановяване на встъпителната вноска, в случай че за целите на кандидатстване по проекта се наложи да прекратят участието си в сдружението. Техните встъпителни вноски ще бъдат прихванати срещу годишните вноски от страна на общината или университета.

 

ПРАВА

 

Чл. 16. Всеки член на Сдружението има следните права:

1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас;

2. Да избира и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението;

3. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и неговите органи;

4. Да бъде информиран за дейността на Сдружението и неговите органи;

5. Да ползва имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейностите на самото Сдружение;

6. Да участва в дейностите на Сдружението и да се ползва от резултатите от тях съгласно с разпоредбите на устава, указанията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и договорите, подписани с Министерство на икономиката, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 17.  (1) Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да плаща редовно годишния си членски внос и имуществени вноски в срок и размер, определени с решение на Общото събрание;

2. Да спазва устава на Сдружението и да работи за постигане на заложените цели;

3.Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и за издигане на обществения авторитет на Сдружението;

4.Да предоставя на Сдружението необходимата информация за постигане на заложените цели и изпълнявани дейности;

5. Да изпълнява решенията на органите на Сдружението.

(2) За задълженията на Сдружението всеки член отговаря до размера на определените от общото събрание членски внос и допълнителни имуществени вноски. Над този размер членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

 

НЕПРЕХВЪРЛИМОСТ НА ЧЛЕНСТВЕНИТЕ ПРАВА

 

Чл. 18. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 19. Членството се прекратява:

1. С едностранно писмено заявление, отправено до Управителния съвет;

2. С прекратяване на юридическото лице - член на Сдружението;

3. При отпадане

4. С изключването.

5. С прекратяване на Сдружението.

 

ОТПАДАНЕ

 

Чл. 20. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото събрание, когато член на Сдружението:

1. Не е внесъл в срок годишния си членски внос и установените допълнителни имуществени вноски в продължение на 2 /две/ последователни години;

2. Преустановил е участието си в дейността на Сдружението като не е присъствал на повече от 2 (две) последователни или на общо 5 /пет/ непоследователни редовни заседания на Общото събрание без уважителни причини, или не е изпълнил друго свое задължение в срока, определен от Общото събрание или Управителния съвет;

(2) Горните обстоятелства се констатират по документи от Управителния съвет, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ

 

Чл. 21. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание взето с обикновено мнозинство от половината плюс един от имащите право на глас по предложение на  Управителния съвет поради следните причини:

1. Нарушава предвидените в настоящия устав задължения;

2. С действията си уронва престижа, доброто име и авторитета на Сдружението или на членовете му;

3. Умишлено укрива факти за свързаност и конфликт на интереси;

4. При преместване на седалището и адреса на управление на юридическото лице – член на Сдружението извън територията на Югоизточен регион на ниво NUTS2;

5. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство невъзможно или несъвместимо с целите и дейността на Сдружението.

(2) Решението за изключване се взема от  Общото събрание  с обикновено мнозинство.

 

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 22. Във всички случаи на прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

 

РАЗДЕЛ ІV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

ОРГАНИ

 

Чл. 23. Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание.

2. Управителен съвет.

3. Помощни органи, създадени по решение на Общото събрание.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 24. (1) Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

(3) Членовете на Сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или избрани от управителните им органи представители. 

ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 25. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет;

4. Приема членове на Сдружението;

5. Взема решение за участие в други организации;

6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

7. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

8. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;

9. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

10. Приема бюджета на Сдружението;

11. Приема годишен отчет за дейността на Сдружението и годишен финансов отчет;

12. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски, както и реда за тяхното събиране;

13. Взема решение за изключване на членове по реда и условията на чл. 22 от настоящия устав;

14. Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет;

15. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

16. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

17. Взема и всички други решения, предвидени в устава.

 

СВИКВАНЕ

 

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания от Управителния съвет най-малко веднъж в годината. Извънредни заседания могат да се свикват и по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи в двуседмичен срок покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(3) Поканата се връчва най-малко 7  дни преди насрочения ден по един от следните начини: лично срещу подпис или изпращане по пощата с обратна разписка.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

(6) Поканата за свикване на Общо събрание се поставя и на мястото за обявления в сградата на управлението на Сдружението и се публикува и на интернет страницата на Сдружението.

 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО

 

Чл. 27. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта и съответно пълномощно. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

 

КВОРУМ

 

Чл. 28. (1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове на Сдружението.

(2) При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

ГЛАСУВАНЕ

 

Чл. 29. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас, който упражнява чрез съответния си представител при условията на чл. 25 от устава.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Гласуването в Общото събрание на Сдружението е явно.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 4/5, определено от броя на присъстващите на заседанието.

(2) Решенията по чл. 25, т. 1 и т. 6 от устава се вземат с мнозинство от  4/5 от присъстващите.

 

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО

 

Чл. 31. Общото събрание се открива и ръководи от Председателя на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от член на Управителния съвет.

 

ПРОТОКОЛ

 

Чл. 32. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол от избрано от събранието лице – секретар.

(2) В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се формулират взетите от събранието решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(3) Към протоколите се прилага списък на присъстващите – представители на членовете по смисъла на чл. 27 от устава и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване в протокола на приетите решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 33. (1) Управителният съвет се състои от 3 (три) лица – представители на членове на Сдружението и се избира от Общото събрание.

(2)  Управителният съвет се избира за срок от 5 (пет) години. До избирането на нов Управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Член на Управителния съвет прекратява пълномощията си при загубване на това си качество въз основа на решение на съответния управителен орган на юридическото лице или университета.

(5) Всеки член на Управителния съвет може да го напусне и преди изтичането на мандата му с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет.

(6) При системно неучастие на член на Управителния съвет в дейността на Сдружението, в работата на Управителния съвет, или при извършване на действия несъответствуващи на изискванията на закона, целите на сдружението и уронващи престижа на сдружението, същият може да бъде освободен от състава на Управителния съвет с решение на Общото събрание, свикано на извънредно заседание по реда на чл. 26 от този устав.

 

ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.

(3) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението.

(4) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 35. Управителният съвет:

1. Представлява Сдружението чрез своя Председател и определя обема на представителната му власт;

2. Ръководи дейността на Сдружението, когато не заседава Общото събрание, като осигурява изпълнението на решенията му;

4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6. Подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет;

7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

8. Предлага за изключване членове на сдружението по реда на чл. 22

9.Приема и определя организационната структура, длъжностните характеристики и щатното разписание на административния персонал на Сдружението съгласно изискванията за минимален капацитет на финансиращите институции, както и правила за работата на екипа на Сдружението и на помощните му органи.

10. Приема Устройствен правилник и Правила за вътрешния трудов ред относно дейността и функциите на структурните звена на Сдружението;

11. Определя адреса на Сдружението;

12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

13. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 

ЗАСЕДАНИЯ

 

Чл. 36. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет най-малко веднъж на три месеца, а при необходимост и по-често.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(3) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(4) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(6) На заседанията на Управителният съвет може да присъства и Изпълнителният директор, който има право на съвещателен глас.

(6) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията чл. 35, т. 3 и 8 от устава, както и всички решения по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, свързани с ликвидацията на Сдружението, когато Управителния съвет е определен за ликвидатор - в тези случаи решенията се вземат с мнозинство от всичките му членове.

(7) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се отразяват в съответна за целта книга, като за верността на съдържанието им отговарят водещият заседанията и лицето, изготвило протоколите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 37. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението при осъществяване на дейността му и в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.

Чл. 38. Председателят се избира от Общото събрание за срок от пет години. Той може да бъде преизбиран неограничен брой мандати.

Чл. 39. Председателят:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния Съвет;

2. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет;

3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

4. Организира дейността по изпълнението на задачите на Сдружението и осигурява правилното стопанисване и опазване на имуществото му;

5. Подготвя материалите за заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като организира провеждането на тези заседания;

6. Организира ръководство, мониторинг и контрол за качественото изпълнение на договорите, проектите и другите задължения на Сдружението;

7. Представлява Сдружението пред държавните органи и институции, органите на местната власт и местното самоуправление, пред другите обществени организации, както и пред международни органи и организации, физически и юридически лица;

8. Сключва договори в страната и чужбина от името на Сдружението и във връзка с изпълнението на решенията на органите на Сдружението;

9. Сключва предварителни споразумения и трудови договори с административния персонал на Сдружението и изпълнява функциите на работодател по отношение на служителите на Сдружението в съответствие с трудовото законодателство;

10. Изготвя длъжностни характеристики съгласно организационната структура и щатното разписание на административния персонал на Сдружението;

11. Периодично внася в Управителния съвет отчети и информация за дейността на Сдружението.

12. Изпълнява и други функции в рамките на този Устав.

13. Отчита се за дейността си пред УС

Чл. 40. (1) Председателят на Управителния съвет при изпълнение на своите функции е задължен да защитава интересите на Сдружението.

(2) За користни действия или нанесени щети на Сдружението в резултат на умишлени или невнимателни действия, Председателят носи имуществена и друга отговорност, предвидена в действащото законодателство и настоящия устав.

 

РАЗДЕЛ V

ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 41. (1) Имуществото на Сдружението се състои от:

1. Право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, интелектуални активи,  вземания и други права, предвидени от закона.

2. Дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и юридически лица;

3. Договори с държавни органи, с международни организации или с други лица;

4. Доходи от имуществото на Сдружението и от съвместни или самостоятелни дейности, целящи гарантирането на устойчивостта му и постигането на целите му;

5. Други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона.

 

(2) Имуществото на Сдружението (в това число всички материални и нематериални активи), което е придобито вследствие на сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура чрез подбор № BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ще бъде предоставяно при следните условия:

−    Достъп до помещенията, съоръженията и дейностите на Сдружение ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ, който ще е отворен за ползватели и ще се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа;

−    На предприятията, които са финансирали поне 10% от инвестиционните разходи за инфраструктурата на ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ, ще се осигурява преференциален достъп при по-изгодни условия, като за да бъде избегната свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на приноса на предприятието към инвестиционните разходи и условията ще се оповестяват публично;

−    Размерът на цената за експлоатацията или използването на инфраструктурата, относима и за членовете на Сдружение  ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ ще отговаря на пазарната цена.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

           

Чл. 42. (1) Източници на средства на Сдружението са: членският внос, имуществените вноски на членовете, допълнителната стопанска дейност, финансиране по проекти, предвидена в закона и този устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и други.

(2) Членовете на сдружението като участници в публично-частно партньорство подкрепят дейността му както с членския внос и имуществените си вноски, така и с лични усилия, предоставяне за ползване при преференциални цени или безвъзмездно на техни помещения, трудов ресурс, оборудване, хардуер и софтуер, превозни средства, информация, експертно и техническо обслужване и други подобни според техните възможности и нуждите на Сдружението.

 

ВНОСКИ

 

Чл. 43. (1) Всеки член на Сдружението прави задължително първоначална вноска/встъпителен членски внос/, определен съобразно необходимите инвестиционни разходи, в размер:

1. Община Бургас – 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева;

2. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – – 5 000 (пет хиляди) лева

3. Юридически лица, представители на стопанския сектор – 5 000 (пет хиляди) лева

(2) За постигане целите на сдружението членовете ще внасят годишен членски внос за 2020, 2021 и 2022 г., както следва:

1. Община Бургас – 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди)  лева;

2. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  – 5 000 (пет хиляди) лева

3. Юридически лица, представители на стопанския сектор – 5 000 (пет хиляди) лева

(3) Всеки член на сдружението е длъжен да внася годишен членски внос, в размер:

1. Община Бургас – 5 000 (пет хиляди) лева

2. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 5 000 (пет хиляди) лева

3. Юридически лица, представители на стопанския сектор – 5 000 (пет хиляди) лева

(4) Размерите на първоначалната вноска и годишния членски внос могат да се променят по решение на Общото събрание.

 

НАЧИН И СРОК НА ВНАСЯНЕ

 

Чл. 44. (1) Вноските се внасят по банкова сметка на Сдружението.

(2) Първоначалната вноска се внася в срок до 3 (три) месеца от регистрацията на Сдружението – за учредителите, или при подаване на молбата за членство - за нов член.

(3) Годишният членски внос се внася в срок до 30.06 (тридесети юни) на съответната календарна година. Новоприетите членове внасят годишен членски внос за съответната календарна година в срок до края на месеца следващ месеца на гласуването за приемането за член на Сдружението.

(4) При забава на плащането на годишния членския внос с повече от шест месеца, Управителния съвет има правото да вземе решение за отпадане на съответните членове, които са в забава.

(5) Членовете на сдружението могат да правят доброволно имуществени вноски за постигане на цели, определени с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целите, размера и начина на събиране на вноските.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.45. При приключване на финансовата година със загуба Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни имуществени вноски от членовете на Сдружението за покриването на загубата. Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението.

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО

 

Чл. 46. (1) Сдружението разходва имуществото си в съответствие с изискванията на  ЗЮЛНЦ.

(2) Сдружението може да разходва имуществото си безвъзмездно само за осъществяване на дейности, подчинени на целите, определени в този устав.

(3) При избора на лица за подпомагане Сдружението се ръководи от закона, този устав, изискванията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., програмата за дейността и бюджета на Сдружението за съответния период, целите и реалните си финансови възможности.

 

РАЗДЕЛ VІ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Чл. 47. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен доклад за дейността на Сдружението и годишен финансов отчет.

(2) Годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Чл. 48. (1) В доклада за дейността се описва извършената дейност и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът за дейността на Сдружението е публичен и трябва да съдържа данни относно:

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. Финансовия резултат.

Чл. 49. (1) Управителният съвет взема решение за свикване на Общото събрание за приемането на изготвените годишен финансов отчет и докладът за дейността.

 

РАЗДЕЛ VІІ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 

Чл. 50. Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 51. Сдружението се прекратява:

1. С решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите;

2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато: не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави, или е обявено в несъстоятелност.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 52. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите, определени със закон, ликвидаторът се назначава от окръжия съд по седалището на Сдружението.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. Учредителите и настоящите и бившите членове;

2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

4. Съпрузите на лицата по т. 1 – 3;

5. Роднините на лицата от т. 1 – 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

 

Чл. 53. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се  предава на община Бургас. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружение.

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

 

Чл. 54. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището му.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 Този Устав е приет на Общо събрание на Сдружение „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ ”, проведено на ……….. год. в гр. Бургас, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.

§2 Списъкът на учредителите, подписали Устава е неразделна част от този Устав.

§3 За  неуредените  в  този  Устав  случаи,  както  и  относно  тълкуването  и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 1. ОБЩИНА БУРГАС
 2. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ  
 3. „мбал лайф хоспитал“ еООД
 4. „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „лина““ еООД
 5. „МБАЛ Д-Р МАДЖУРОВ“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9307 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по първа покана за набиране на  проектни предложения по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет Бургас дава съгласие ПФА „Странджа“ да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, за разработване на сценично музикално - танцово представление с цел подобряване достъпа до култура на малки населени места от региона.

           2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9330 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

РЕШЕНИЕ:

 

1.   Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ в размер на  1 276 135 лв. (един милион двеста седемдесет и шест хиляди сто тридесет и пет лв.), представляващи 35 % (тридесет и пет процента) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл.60 ал.1 от Административно процесуалния кодекс предвид необходимостта от осигуряване на средства за обезпечаване на стартиралото изпълнение на проекта.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9329 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.004  “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

       Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020г., процедура BG16RFOP001-1.004 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020 - Бургас“ в размер на  692 983.41 лв. (шестстотин деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и три лв. и четиридесет и една стотинки), представляващи 35 % (тридесет и пет процента) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН – Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

РЕШЕНИЕ:

 

            Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН – Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ в размер на 174 024,94 лв. (сто седемдесет и четири хиляди  двадесет и четири лв. и деветдесет и четири ст.), представляващи 35% (тридесет и пет процента) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9331 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на нов Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.004-0004-C02 за реализация на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“ 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас Упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде от името на Община Бургас нов Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, без протест и без разноски, със срок на предявяване до четири месеца след изтичане на новия срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ИСУН BG16RFOP001-1.004-0004-C02, проект „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“.

2. Допуска предварително изпълнение на решението по т.1, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9332 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства, за безвъзмездна финансова помощ от Националният доверителен Еко фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили, за закупуване на един електрически лекотоварен автомобил, категория N1 за нуждите на Общината.
 2. Общински съвет – Бургас дава съгласие при одобряване на проекта да бъде осигурено собствено финансиране от бюджета на Общината за 2020 г. в размер до 45 000 лева.
 3. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид крайния срок за кандидатстване по Инвестиционната програма за климата (ИПК) на НДЕФ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9303 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

РЕШЕНИЕ:

 

Определя за делегат в Общото събрание в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общинския съвет проф. д-р Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9321 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

 

I. Променя разходната част на Бюджет 2019 г. за държавно-делегирани дейности съгласно Приложение № 1, както следва:

1. Намалява:

 • Собствен бюджет, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 9 820 лева;
 • Детска ясла № 1 , дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“,  §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ -  с 15 000 лева;
 • Детска ясла № 3 и счетоводство ясли, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“,  §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ -  с 15 700 лева;

2. Увеличава:

  • Детска млечна кухня, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  с 30 700 лева;
  • ДГ „Моряче“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  с 5 700 лева;
  • ДГ „Изгрев“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  с 1 770 лева;
  • ДГ „Звънче“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  с 1 150 лева;
  • ДГ „Брезичка“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  с 1 200 лева;

II. Променя разходната част на Бюджет 2019 г. - общинска отговорност и дофинансиране, съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4, както следва:

1.Намалява:

1.1.Собствен бюджет

 • Дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 246 000 лева;
 • Дейност 128 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“- Фонд "Мостово финансиране и съфинансиране на проекти", §1020 „Разходи за външни услуги“ с 500 000 лева.;
 • Собствен бюджет – Капиталова програма - §5100-§5500 с 1 113 714 лева;
 • Дейност 122 „Общинска администрация“, § 1030 „Текущ ремонт“ с 35 000 лв.

1.2.  Второстепенни разпоредители с бюджет:

 • „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ -Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“-дофинансиране, §1016 „Вода, горива и енергия“ с 4 000 лева;
 •  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 3“ Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“-дофинансиране, §1016 „Вода, горива и енергия“ с 3 000 лева;

2. Увеличава:

2.1 Собствен бюджет:

 • Дейност 122 „Общинска администрация“, §1015 „Материали“  с 5 684 лв. и §1020 „Разходи за външни услуги“ с 11 077 лева;
 • Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“- Център за деца и младежи с тежки увреждания в Приморски парк - "Чадъра", §4500 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ с 21 000 лева;
 • Дейност 604 „Осветление на улици и площади“, §1020 „Разходи за външни услуги“ със 100 000 лева;
 • Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ с 517 056 лева;
 • Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1030 „Текущ ремонт“ с       269 695 лева;
 • Дейност 622 „Озеленяване“, §1020 „Разходи за външни услуги“ -                  с 400 000 лева.
 • Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 12 000 лева. Променя Приложение № 13.5 „Субсидиране на други дейности в спорта“, одобрено с решение на Общински съвет – Бургас по т.17 от Протокол №53/29.01.2019 г., като увеличава с 12 000 лв. сумата по т.1 „Награждаване на 10-те най-добри спортисти на гр. Бургас и техните треньори“ и §4500 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ със 165 000 лева, в т.ч.: за СНЦ "Футболен клуб Нефтохимик Бургас - 1962" - 100 000 лева, за СНЦ „ ФК Черноморец 1919 Бургас“ – 30 000 лева; за Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“ – 35 000 лева.
 • Дейност 832 „ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“, §1030 „Текущ ремонт“ с 190 202 лева.

2.2.  Второстепенни разпоредители с бюджет:

 • ДГ „Иглика“ – Дейност 311 „Детски градини“, §1030 „Текущ ремонт“  с  15 000 лева;
 • ДГ „Звездица“ – Дейност 311 „Детски градини“, §1020 „Разходи за външни услуги“  с  10 000 лева;
 • ДГ „Ханс Кристиян Андерсен“ – Дейност 311 „Детски градини“, §1030 „Текущ ремонт“  с  10 000 лева;
 • „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“-ул. "Поп Грую"45- Дейност 554 „Защитени жилища“– дофинансиране; §1015 „Материали“  с 5 000 лева
 •  „Център за временно настаняване“ - 2 - Дейност 547 „Център за временно настаняване “ – дофинансиране; §1011 „Храна“ с 4 000 лева и §1016 „Вода, горива и енергия“ с 3 000 лева;
 • ПФА „Странджа“ - Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“; §0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 13 000 лева;
 • ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ - Дейност 759 „Други дейности по културата“; §1020 „Разходи за външни услуги“ с 30 000 лева;
 • ОП „Общински имоти” - Дейност 898 „Други дейности по икономиката“; §1030 „Текущ ремонт“  със  100 000 лева.

III. Одобрява поименния актуализиран списък обекти в капиталовата програма съгласно Приложение № 2 в т.ч.: увеличение с 30 000 лева на собствени средства за об. 2817 „Медицински факултет“- медицинска апаратура и оборудване, дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“.

IV. Дава съгласие да бъде изменен и допълнен Спортния календар на община Бургас за 2019 г., утвърден по Приложение №13.4, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т. 17 от Протокол № 53/29.01.2019 г., по следния начин:

 1. Предвидените средства за непроведени до момента спортни мероприятия от Спортния календар на община Бургас за 2019 г. се намаляват както следва:
  1. . По т. 62 от Спортния календар -  Национална кампания „България спортува“ по програма на Министерството на младежта и спорта –                с 3 000 лева.;
  1.  По т. 68 от Спортния календар - „Фестивал на здравето и спорта“ –             с 2 000 лева.;
  2. По т. 75 от Спортния календар - Турнир по плажен футбол на плаж „Крайморие“ – с 4 950 лева.          
 1. Допълва се нова т. 77 с наименование - „Рали – Спринт Бургас 2019“  и сума- 9 950 лева.

 

V. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на незабавни действия за извършване на дейности и стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9308 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1.Утвърждава  разходите  за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2018 г. на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I-БУРГАС“ ЕООД, представляващи  частично плащане на Сепаратор СА1 в размер на 702,74.

2.Утвърждава разходите  за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2018 г. на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I –БУРГАС“ ЕООД за  частично плащане при закупуването на хибриден видео принтер Sony UP-X898MD за гастроентерологичен кабинет, в размер на 1 892,94 лв.

3.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2018 г. на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II БУРГАС“ ЕООД за  частично плащане при закупуването на нов захранващ блок за Ехограф FHILIPS EN VISOR,  в размер  на 4 056,42 лв.

4.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2018 г. на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I –БУРГАС“ ЕООД   за  частично плащане при закупуването на  Диоптромер CCQ – 800,  в размер на  2 087,19 лв.

5.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2018 г. на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II – БУРГАС“ ЕООД   за  частично плащане при закупуването на Ехограф  с цветен доплер  Zoncare – V3,  в размер на 923,27 лв.

6.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2018г. на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД за частично плащане при закупуването на – Компютърен томограф за планиране  на пациенти за лъчелечение,   в размер на 12 056,49 лв.

7.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2018 г. на  „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ проф. д-р Иван Темков -БУРГАС" ЕООД  за  частично плащане при закупуването на Компютърна техника 7 бр. компютърни конфигурации,  в размер на 9 846,12 лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Разрешава за учебната 2019/2020 година съществуването на 36 (тридесет и шест) самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум в 12 (дванадесет) училища на територията на Община Бургас, съгласно Приложение №1 – Справка за маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г. на Дирекция „Образование и демографски въпроси“ при Община Бургас, неразделна част от докладната записка.
 2. Финансовият ресурс в размер на 260 734 лв. (двеста и шестдесет хиляди седемстотин тридесет и четири лева) да бъде осигурен като „дофинансиране“ и заложен в Бюджет 2020 г., съгласно Приложение №1.

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

 

Справка за дофинансиране на маломерни паралелки за учебната 2019/2020 година на база стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за функция „Образование“  през 2020 г. /РМС №208 от 16 април 2019г./

Училище

Населено място

Клас

                      Брой паралелки/

групи

                Брой ученици

Брой ученици под миним. норматив за дофинансиране

Необходими средства за дофинансиране

Общо средства

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

ОУ "Иван Вазов"

кв. Банево

I

1

14

2

3 726

33 534

 

III

1

10

6

11 178

 

IV

1

13

3

5 589

 

IV

1

14

4

7 452

 

VII

1

15

3

5 589

 

2

ОУ "Христо Ботев"

кв. Ветрен

VII

1

15

3

5 589

5 589

 

3

ОУ "Христо Ботев"

с. Маринка

I

1

8

8

14 904

50 301

 

II

1

12

4

7 452

 

III

1

14

2

3 726

 

IV

1

14

2

3 726

 

V

1

14

4

7 452

 

VI

1

17

1

1 863

 

VII

1

12

6

11 178

 

4

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

с. Равнец

III

1

15

1

1 863

11 178

 

VI

1

13

5

9 315

 

5

ОУ "Св. Климент Охридски“

кв. Рудник

VII

1

17

1

1 863

10 377

 

VIII

1

15

3

8 514

 

6

ОУ "Васил Левски"

гр. Българово

І

1

15

1

1 863

44 712

 

II

1

10

6

11 178

 

III

1

12

4

7 452

 

IV

1

15

1

1 863

 

V

1

10

8

14 904

 

VІІ

1

14

4

7 452

 

7

ОУ "Христо Ботев"

кв. Долно Езерово

I

1

15

1

1 863

3 726

 

IV

1

15

1

1 863

 

8

СУ "Христо Ботев"

кв. Черно море

I

1

13

3

5 589

29 808

 

II

1

13

3

5 589

 

V

1

17

1

1 863

 

IX

1

11

7

13 041

 

X

1

16

2

3 726

 

9

СУ "Димчо Дебелянов"

гр. Бургас

XI

1

16

2

7 238

10 857

 

XII

1

17

1

3 619

 

10

Професионална Гимназия по дървообработване "Георги Кондолов"

гр. Бургас

X

1

12

6

16 908

33 816

 

XI

1

16

2

5 636

 

XII

1

14

4

11 272

 

11

Професионална Гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола"

гр. Бургас

IX

1

12

6

16 908

16 908

 

12

Професионална Гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев"

гр. Бургас

XI

1

14

4

9 928

9 928

 

                                      Всичко:

 

36

495

125

260 734

260 734

                               

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9309 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Неограничено безплатно пътуване по утвърдените линии на градския транспорт в почивните дни, за правоимащи  граждани над 75 години, които имат издадени карти за преференциални пътувания за съответния месец 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Възлага на „Бургасбус“ ЕООД, в качеството му на превозвач, изпълняващ превозите по общинската транспортна схема, да създаде организация за предоставяне на допълнителна карта, с която правоимащи  граждани над 75 години, които имат издадени карти за преференциални пътувания за съответния месец, ползват услугата неограничено в почивните дни през седмицата, събота и неделя.

2.Определя стойност за компенсиране на цената за градски транспорт на пенсионери, навършили 75 годишна възраст, за почивните дни през седмицата, събота и неделя и ползващи актуален абонаментен продукт в електронната билетна система за съответния месец в размер на 20,80 (двадесет цяло и осемдесет) лева/месечно.

3.На основание чл. 60, ал.1 от Административно- процесуалния кодекс  допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид осигуряване на възможност за  посочената група граждани да се възползва от предоставената преференция през предстоящите декемврийски празници.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9312 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие  по реда на ЗОЗЗ за изработване и одобряване на ПУП – ПУР за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“) и местност „Дванадесетте“ (бивша „Оникилика“), землището на гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес – парк 1“, засягащи ПИ с идентификатори 07079.2.559 и 07079.2.660 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на ПУП – ПУР  по реда на ЗУТ за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“) и местност „Дванадесетте“ (бивша „Оникилика“), землището на гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес – парк 1“ 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване и одобряване на ПУП – ПУР за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“) и местност „Дванадесетте“ (бивша „Оникилика“), землището на гр. Бургас, в границите на с. о. „Бизнес-парк 1“, засягащи ПИ с идентификатори 07079.2.559 и 07079.2.660 по КК на гр. Бургас - общинска собственост.

   Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП ПУР) за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“) и местност „Дванадесетте“ (бивша „Оникилика“), землището на гр. Бургас, в границите на с. о. „Бизнес-парк 1“/, съгласно черните, червени и сини линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд гр. Бургас в 30 - дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9316 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас, с който се засягат ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077, 07079.3.1078 и 07079.3.1106 по КК на гр. Бургас, които са Общинска частна собственост 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908 по КК на гр. Бургас, местност „Хаджи търла“, в землището на кв. Лозово, гр. Бургас – общинска частна собственост 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

               1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас, с който се засягат ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077, 07079.3.1078 и 07079.3.1106 по КК на гр. Бургас, които са Общинска частна собственост.

              Предварителното съгласие е валидно 5 години.

            2. На основание чл.25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908 по КК на гр. Бургас, местност „Хаджи търла“, в землището на кв. Лозово, гр. Бургас – общинска частна собственост.

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас.

            ПУП ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

            ПУП ПП да се съгласува с РИОСВ – Бургас.

            Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

            4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9313 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I-2 (ПИ 07079.827.49 по КК на гр. Бургас) до УПИ I-119, (ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас),  м.827, кв. Долно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I – 2 (ПИ 07079.827.49 по КК на гр. Бургас) до УПИ I – 119, (ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас),  кв. Долно Езерово, гр. Бургас в територия извън съществуващите регулационни граници на населеното място в предвиденото разширение в устройствена зона 1/Пп съгласно ОУП на гр. Бургас, съгласно черните, червени и зeлени линии и надписи върху плана, с таблица на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

              Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

              Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9314 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас (землището на гр. Бургас,, бивша местност „Мадика“, бивш м. 141, бивш ПИ 17). 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас (землището на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, бивш м. 141, бивш ПИ 17)

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 16 от ЗУТ разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас (землището на гр. Бургас,, бивша местност „Мадика“, бивш м.141, бивш ПИ 17).

ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за ОС на УП.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

              2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас (землището на гр. Бургас,, бивша местност „Мадика“, бивш м.141, бивш ПИ 17).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9315 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас.
  2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване
  (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас.

ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за ОС на УП.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

              2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9334 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас” 2.  Одобряване на задание за   изменение на ПУП – ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“,  гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще „М. Рудник“), гр. Бургас, с включване в обхвата на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас” 3. Одобряване на „Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще „М. Рудник“), гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас”

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас”.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за   изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона „Г“, ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821,в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник), гр. Бургас с допълнение за включване в обхвата на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас”.
 3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява проект за „Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник), гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас”

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9335 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас 2. Одобряване на  изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас в землището на кв. Долно Езерово

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1  от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява   изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас, с което  се изменя границата между устройствена зона 5/Ц и устройствена зона-територия на транспорта, като ПИ се включват в границите на устройствена зона “5/Ц” – смесена централна устройствена зона в границите на Централната градска част на гр. Бургас без промяна на утвърдените правила за прилагане на ОУП на гр. Бургас за устройствената зона.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1  от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява   изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас в землището на кв. Долно Езерово, с което се  променя   границата между устройствена зона 3/Оз и устройствена зона 5/Пп, при което ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас се включват  в границите на  устройствена зона 5/Пп, без промяна на утвърдените правила за прилагане на ОУП на гр. Бургас за устройствената зона.

Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.6 от Закона за устройство на територията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от сграда с идентификатор №07079.619.18.9 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, да бъде обявен за частна държавна собственост недвижим имот, представляващ 151,40/207 кв.м идеални части от сграда с идентификатор 07079.619.18.9 по одобрена КК на гр. Бургас, със застроена с площ 207 кв. м с предназначение – сграда за образование, актувана с Акт №5748/08.12.2011г. за публична държавна собственост, с предназначение работилница по стругарство, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.619.18, при съседи на целия имот 07079.619.19, 07079.619.517, 07079.619.22, 07079.619.17, 07079.619.211.

2. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Община Бургас, 151,40/207 кв.м идеални части сграда с идентификатор 07079.619.18.9 по КК на гр. Бургас, подробно описана в т.1 .

            3. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в закона правни и фактически действия по изпълнение на решението по т.1 и по т.2.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9337 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII-1315 в кв.1 по ПУП-ПРЗ на м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се учреди в полза на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. “Христо Г. Данов” №37, представлявано от К. Денк, З. О. Братоев, А. Сипек – членове на Съвета на директорите, възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот – общинска собственост,  представляващ УПИ XII-1315 в кв. 1, целият с площ 15 237 кв.м., по действащия ПУП-ПРЗ на м. „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 5/03.01.2019г. на Заместник-кмет на Община Бургас, отреден „За етнографски културно-туристически комплекс, благоустрояване и ТП“, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.10.1315, целият с площ 15 238 кв.м., по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.10.1368, 07079.10.1246, 07079.10.1316, 07079.10.1318, 07079.831.172, 07079.831.172, 07079.10.1317, 07079.10.1366, за изграждане на трафопост, тип БКТП 1х800 кVА с размери 3,00м./2,10м  и застроена площ 6,30 (шест цяло и тридесет) кв.м., ведно със сервитутно право на прилежащата към него зона, определена по реда на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, с обща площ 56,58 (петдесет и шест цяло петдесет и осем) кв.м., от които 5,38 (пет цяло тридесет и осем) кв.м, попадащи в ПИ с идентификатор 07079.831.172 – улица, публична общинска собственост и 51,2 (петдесет и един цяло и два) кв.м. в ПИ с идентификатор 07079.10.1315 по одобрени КККР на м. „Рибарско пристанище“  (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, за сума в общ размер на 7 230 (седем хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС, включваща цената на  правото на строеж – 960 (деветстотин и шестдесет) лв. и 6 270 (шест хиляди двеста и седемдесет) лв. за сервитутната зона в цитирания УПИ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9336 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ офис № 4, разположен на първи етаж в масивна сграда с административен адрес: град Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 143 на Асоциация за стратегическо управление „Делфи“ – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза

РЕШЕНИЕ:

 

Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, на сдружение „Асоциация за стратегическо управление „Делфи“, ЕИК 102233207, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ № 7, представлявано от А. С. Стойчев – председател на Управителния съвет, нежилищен имот, актуван с Акт № 5341/17.12.2008 г. за частна общинска собственост, представляващ офис № 4, състоящ се от стая, склад и санитарен възел, с площ 37,14 кв. м, представляващ обособен обект на първи етаж в сграда с административен адрес: град Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 143, при граници на обекта: югоизток - офис № 3, северозапад - външен зид и проход, североизток - стълбищна клетка, югозапад - външен зид, над обекта - апартамент № 2, при заплащане на месечен наем в размер на 58,50 лева (петдесет и осем лв. и петдесет ст.), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9341 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот ПИ 000039 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено и локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, находящо се в ПИ 000021 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено, собственост на общинско дружество „Чистота“ ЕООД 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас да придобие безвъзмездно от „Чистота“ ЕООД собствеността върху Депо „Братово“, представляващо 1. ПИ 000039 по КВС на землището на с. Полски извор, община Камено, с площ на имота 137,925дка. с начин на трайно ползване „за сметище“, при граници по КВС: ПИ 000054-пасище, мера, ПИ 000040-отводнителен канал, ПИ 000023-пасище, мера, ПИ 000022-полски път, ПИ 000055-пасище, мера и ПИ 000040-отводнителен канал, ведно с изградените в имота Диспечерски пункт, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ от 148 кв.м, с предназначение: сграда с друго предназначение; Гараж за автомобили представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ от 220 кв.м., с предназначение: за надземен гараж за автомобили; Трансформаторен пост, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ от 9 кв.м., с предназначение: за Трафопост; Сграда Електронна везна, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ от 16 кв.м., с предназначение: сграда с друго предназначение, електронна везна (кантар) и 2. Локално пречиствателно съоръжения за отпадъчни води, разположено в ПИ 000021 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено, представляващо част от цялостна система за следексплоатационна грижа за депо „Братово“.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението по т.1. поради обявените крайни срокове за кандидатстване по процедурата за финансиране, а именно 13.01.2020г., и предвид нормативно определените срокове за извършване на описаната по-горе процедура.
 3. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на описаните в т.1 имоти и съоръжения.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9339 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Присъединяване на Община Бургас към Националната кампания „Достъп до спорт в общините“ и приемане на проект на Декларация за достъп до спорт 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас да се присъедини към Националната кампания „Достъп до спорт в общините“ и приема проект на Декларация за достъп до спорт.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9333 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено (МИРГ Бургас – Камено)

РЕШЕНИЕ:

 

Определя за представител на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Бургас – Камено “  Кирил Кирилов Начев.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9320 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 16.12.2019 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на  07.01.2020 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

            ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред:  Дава съгласие за учредяване  право на преминаване на линеен обект на Енергиен системен оператор през 4 (четири) броя поземлени имоти, собственост на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД  находящи се  в ПЗ „Юг“ гр. Бургас, съобразени с изготвени от независим оценител пазарни оценки, възложени по определен за това ред, а именно:

    1. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.729, по КК на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ПЗ „Юг“ на гр. Бургас, с площ 100015 кв. метра, площ на сервитута – 0.679 дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг производствен, складов обект, номер по предходен план 729, квартал 10, парцел I, на стойност 21 198 лв. без вкл. ДДС.
    2. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.733, по КК на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ПЗ „Юг“ на гр. Бургас, с площ 24035 кв. метра, площ на сервитута 1.143дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг производствен, складов обект, номер по предходен план 733, квартал 10, парцел V, на стойност 35 684 лв. без вкл. ДДС.
    3. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.736, по КК на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ПЗ „Юг“ на гр. Бургас, с площ 1209 кв. метра, площ на сервитута 0.416дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг производствен, складов обект, номер по предходен план 736, квартал 14а, парцел XVI, на стойност 12 988 лв. без вкл. ДДС.
    4. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.742, по КК на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ПЗ „Юг“ на гр. Бургас, с площ 16743 кв. метра, площ на сервитута 2,349 дка, в т.ч. площ, трайно заета от стъпката на стълба в дка – 0,031 дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен план – няма, на стойност 73 336 лв. – „ЗА“

По точка 2 от дневния ред: Дава съгласие да бъде  извършена продажбата чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с идентификатор №07079.605.404, представляващ УПИ ХІХ-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ  „Север“ – гр. Бургас, целият с площ 4504 кв. м, с граници: граници: 07079.605.410, 07079.605.409, 07079.605.405, 07079.605.452, 07079.605.425, 07079.605.403 по К.К. на гр. Бургас, при следните минимални условия:

  1. Минимална конкурсна цена в размер на 328 960 лв. (триста двадесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС.
  2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.
  3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по-малко от 15 (петнадесет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.
  4. Размер на инвестицията – не по-малко от 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева). В инвестицията не се включва стойността на земята.
  5. Минимална плътност на застрояване – 40 % (четиридесет процента).
  6. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:
   • да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;
   • да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;
   • да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;
   • да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок;
   • да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;
   • да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;
   • да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;
   • прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и на Общински съвет – Бургас;
   • да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общински съвет – Бургас и Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, същият да се прекратява;
   • да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др.);
   • да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;
   • да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията. – „ЗА“

По т.3 от дневния ред: Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9372 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, насрочено на 07.01.2020 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 21.01.2020г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

II. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: Дава съгласие да бъде извършена продажбата чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот е идентификатор 07079.605.680, намиращ се в кв. 44, парцел XXI-680, по плана на ПЗ “Север“ - гр. Бургас, целият с площ 3500 кв.м, с граници: 07079.605.679, 07079.605.408, 07079.605.407, 07079.605.406, 07079.605.405, 07079.605.574 по К.К. на гр. Бургас, при следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер на 260 100 лв. (двеста шестдесет хиляди и сто лева) без вкл. ДДС.

 1. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.
 2. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по-малко от 15 (петнадесет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.
 3. Размер на инвестицията – не по-малко от 5 000 000 лв. (пет милиона лева). В инвестицията не се включва стойността на земята).
 4. Минимална плътност на застрояване – 40 % (четиридесет процента).
 5. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:
 • да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;
 • да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;
 • да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;
 • да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок;
 • да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;
 • да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;
 • да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;
 • прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк — Бургас“ АД и на Общински съвет - Бургас;
 • да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общински съвет – Бургас и Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, същият да се прекратява;
 • да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др.);
 • да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;
 • да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията. – „ЗА“

По т.2. от дневния ред: ,.Дава съгласие за освобождаване на Ст. Д. Стамов, с ЕГН ****, като член на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД, поради постъпила от негова страна молба с вх.№ 677/21.11.2019г„ отправена до Общото събрание на акционерите на дружеството“ - «ЗА».

По т. 4. от дневния ред: «Дава съгласие да бъде избран нов член на Съвета на директорите на дружеството, посочен от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“  – „ЗА“

По т.5 от дневния ред: Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9342 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

І. Упълномощава Кмета на Община Бургас, представител на Общината съгласно чл. 198е от Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, както следва:

 

 1. На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2020г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

 

II. Определя инж. Чанка Иванова Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“  за представител на Община Бургас в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Бургас да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9362 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3480/18.11.2019 г., относно: Избор на представител на Общински съвет – Бургас, в процедурата по възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортна схема, квота на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Избира Евелина Василева Михалева за представител на Общински съвет в Комисията по провеждането на процедура за възлагане на обществен превоз по линиите на областната и републиканската транспортни схеми на мястото на  избрания с Решение на Общински съвет Бургас, по т.3 от Протокол №18 от 25.10.2016г., член от Постоянната комисия по Транспорт и морско дело.

2.На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс  допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид осигуряване на възможност за продължаване работата по избор на изпълнител/и на превозите по линиите от областната и републиканската транспортни схеми – квота Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9322 Докладна записка от Живко Панайотов – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Избор на независим финансов одитор за проверка и заверка на ГФО за 2019 г. на „Бургаски пазари“ ЕООД 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Избира за извършване на независим финансов одит на „Бургаски пазари“ ЕООД за финансовата 2019 г. – В. Ст. Димитрова per. № 03**/1977г.
 2. Задължава управителя на „Бургаски пазари“ ЕООД да сключи договор с избрания регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет за 2019г„ съгласно приетото решение по т.1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9289 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. „Сан Стефано“

РЕШЕНИЕ:

 

1.         Община Бургас да възложи допълнителното осветяване на пешеходните пътеки по бул. „Сан Стефано".

2.         Необходимите финансови средства да бъдат осигурени от бюджета на Община Бургас, „изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа".

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9284 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Фестивал на маскарадните игри, народното и художествено творчество, проведен в Бургас от 1 до 3 ноември 2019 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9290 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Лошото състояние на уличната мрежа в кв. „Лозово“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9318 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Включване на улици от ЦГЧ в капиталовата програма на Община Бургас за 2020 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-9319 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Контролът върху фирмата, която извършва подмяната и поставянето на контейнери за смет

                   ---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                            ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА