ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №27 ОТ ДАТА 03.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 03.11.2021 - 14:49

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 27

 

от проведеното на 03.11.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Точка единствена ОбС 08-00-12103 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Твърдица за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Точка единствена ОбС 08-00-12103 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Твърдица за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Избира Пенка Колева Паспалева за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Твърдица, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. За времето на изпълняване на длъжността, лицето по т. 1 да получава основно трудово възнаграждение определено за кмет на кметство с. Твърдица.

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес, засягащ необходимостта от ежедневно изпълнение на възложените със ЗМСМА функции на кмет на кметство, визирани подробно в чл.46 от ЗМСМА.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

съгласно Определение

изх. № 08-00-3522/01.11.2021 г.

(ДИМЧО ГРУДЕВ)