ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАД № 08 - 00 11909 / 13.09.2021 г.

Деан Бончев на Пон., 13.09.2021 - 19:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11931 / 13.09.2021 г.

Деан Бончев на Пон., 13.09.2021 - 18:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11910 / 13.09.2021 г.

Деан Бончев на Пон., 13.09.2021 - 17:37
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент "Фонд за градско развитие" за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма "Моят град, моят квартал, моята улица" в гр. Бургас - I-ви етап"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11904/ 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 17:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на план за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021 - 2027 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11897 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:55
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11899 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на имущество - движима вещ, общинска собственост, за стопанисване и управление  на ОП "Туризъм" при Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11893 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 11:47
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Правилник за работа на фонд "Култура" на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11860/25.08.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 25.08.2021 - 16:45
ОТНОСНО

от Станимир Димитров Апостолов – общински съветник от ПП СДС, oтносно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД № 08 - 00 11787 / 19.07.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 09:13
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ