Последна промяна

ОТ ДАТА: 14.02.2020 г.

обновено: 14:20:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в обединение СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“
обновено: 08:55:56
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, с Протокол №27/24.09.2013 г., последно изменена по т. 2, Протокол №48/25.09.2018 г.
обновено: 08:55:43
от живущите на ул. "Княз Борис I", относно: Изграждане на Синя зона на ул. "Княз Борис I", в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Калоян"
обновено: 08:55:32
от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2019 г.
обновено: 08:55:18
от Диана Саватева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на филмови проекти на територията на община Бургас
обновено: 08:54:51
от доц. д-р С. Стоянова - председател на Независмо женско дружество "Самосъзнание", относно: Увеличаване целевата субсидия за 2020 г. с цел подпомагане на дейността на Бургаско независимо женско дружество "Самосъзнание" за здравни беседи сред подрастващите от лекари - специалисти в психологията и психиатрията
обновено: 08:54:36
от урб. Д. Симеонов, относно: Проект на Бюджет 2020 г.
обновено: 08:54:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас
обновено: 08:54:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/
обновено: 08:53:58
от жители на гр. Бургас, относно: Разширяване обхвата на "Синя зона"
обновено: 08:53:34
от М. Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Дейността на дирекция "Вътрешен одит"
обновено: 08:53:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2019г.- 31.12.2019г., инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и тяхното предаване, в едно с новоизградените от Община Бургас ВиК обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас
обновено: 08:53:10
от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Отмяна на решение от 30.10.2018 г. на Общински съвет - Бургас по докладна записка, вх. №08-00-7917/05.02.2020 г.
обновено: 08:52:50
от Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Обявяване на 6-ти декември за неприсъствен ден на територията на община Бургас
обновено: 08:52:10
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
обновено: 08:51:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас
обновено: 08:51:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас
обновено: 08:51:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища
обновено: 08:51:03
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт" при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на състезатели от Централен полицейски карате и джу джицу клуб в Световно и Европейско първенство
обновено: 08:50:28
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.11.2019 г. – 31.01.2020 г.