Последна промяна

ОТ ДАТА: 01.12.2020 г.

обновено: 16:25:58
от наематели на търговски обекти на Централен пазар "Краснодар - Бургас"
обновено: 12:19:52
от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Одитен доклад за извършен одитен ангажимент
обновено: 11:01:09
Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.12.2020 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат от разстояние чрез видеоконференция. Ще има осигурено видеоизлъчване на интернет страницата на Общински съвет – Бургас. Заседанието на ОбС ще се проведе на 21.12.2020 г.

ОТ ДАТА: 30.11.2020 г.

обновено: 17:14:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камено-Бургас“ (СНЦ „МИГ Камено- Бургас“) по „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“ на ПРСР 2014 – 2020 г.
обновено: 17:01:54
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 2 (вх. № 08-00-10792) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 16:44:02
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 6 (вх. № 08-00-10797) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 16:40:06
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 5 (вх. № 08-00-10763) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 16:38:34
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 4 (вх. № 08-00-10794) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 16:37:04
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 3 (вх. № 08-00-10793) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 16:07:01
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 24.11.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на
обновено: 14:03:28
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, след взето решение на

ОТ ДАТА: 26.11.2020 г.

обновено: 13:55:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Откриване на социална приемна за информиране, консултиране и осъществяване на социални услуги за хора с увреждания

ОТ ДАТА: 25.11.2020 г.

обновено: 13:23:05
Дата на раждане: 28.09.1980 г. Професия: Финансист Образование: Магистър "Публични финанси" Чужди езици: Английски, френски, руски Избран с политическа сила: БСП за България Участие в предишен ОбС: Не Телефон за контакти: 0899 906 761
обновено: 13:22:47
Дата на раждане: 28.05.1982 г. Образование: Висше - бакалавър "Психология", магистър "Международен бизнес" Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: БСП за България Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Образование Телефон за контакти: 0878 682 015
обновено: 13:22:26
Дата на раждане: 27.05.1964 г. Професия: Юрист Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОБС: Общински съветник от 2007 - 2009 г. през мандат 2007-2011 г. Акцент през мандата: Инвестиции; транспорт; логистика Телефон за контакти: 0878 761 735
обновено: 13:22:08
Дата на раждане: 10.04.1964 г. Професия: Инженер по автоматика Образование: Висше - техническо; ВМЕИ "Ленин"-София / Технически университет-София, специалност "Автоматика и системотехника", специализация "Моделиране на технико-икономико социални системи"; специализация ВИИ "Карл Маркс" (УНСС софия)
обновено: 13:21:49
Дата на раждане: 25.11.1988 Професия: Инженер-телекомуникации Образование: Висше Чужди езици: Английски език Избран с политическа сила: ПП БСП Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Социална политика, насочена към младите семейства и хора в неравностойно положение
обновено: 13:21:30
Дата на раждане: 24.11.1985 г. Професия: Инженер Образование: Висше - магистър Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Достъпна градска среда; чистота на атмосферния въздух; по-голяма сигурност на територията на Община Бургас Телефон за
обновено: 13:21:14
Дата на раждане: 22.09.1976 г. Професия: Председател на БСП-Бургас Образование: Висше - "Транспортен инженер" Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОбС: Не Тел. за контакти: 0878 914 469
The website encountered an unexpected error. Please try again later.