Последна промяна

ОТ ДАТА: 17.09.2021 г.

обновено: 15:25:36
от общински съветници от ПП НФСБ относно: Предприемане на мерки за продължаване на изграждането на шумозащитна стена в кв. Сарафово
обновено: 09:02:12
Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.09.2021 г. (понеделник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата

ОТ ДАТА: 16.09.2021 г.

обновено: 16:41:01

ОТ ДАТА: 15.09.2021 г.

обновено: 16:33:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Заедно днес, заедно утре - местните общности в подкрепа на образованието и грижата в ранна детска възраст" по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
обновено: 16:19:43
от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Заличени пешеходни пътеки на територията на Община Бургас
обновено: 14:14:49
от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
обновено: 13:42:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на план-схема за организация на движението на улица „Христо Ботев“, ул.“Пробуда“, ул.“Шейново“ и ул.“Любен Каравелов“ в кв.134, 135 и 136 по плана на ЗЦГЧ – гр.Бургас от одобрена „План – схема на организация на движението, на територия с

ОТ ДАТА: 14.09.2021 г.

обновено: 16:41:32
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ”ООД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
обновено: 16:33:18
от Весна Балтина - зам.-кмет на Община Бургас,относно: Предложение за сключване на договори за организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространените отпадъци - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии
обновено: 14:30:03
от Георги Маринчев - зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния състезател на Колоездачен клуб "Черноморец-Бургас - П. Петров
обновено: 14:20:29
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Правилник за работа на фонд "Култура" на Община Бургас
обновено: 14:14:24
от Диана Саватева - за зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" при Община Бургас, съгл. Заповед №2458/02.09.2021 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
обновено: 14:01:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл. 71, вх. А(1), ет. 2, ап. 5, на наемател, настанен по административен ред
обновено: 12:02:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет –
обновено: 11:22:19
от д-р Илка Баева - управител на "Диагностично-консултативен център II Бургас" ЕООД, относно: Приемане на Решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл.12„ ал.1, т.10 и чл.18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества
обновено: 10:51:40
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на “Обреден комплекс” ЕООД гр. Бургас
обновено: 10:29:36
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно:Даване на съгласие за финансово подпомагане на спортни прояви
обновено: 10:28:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент "Фонд за градско развитие" за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма
обновено: 10:23:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земеделска земя на осн. §27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за постановяване на решение на Общинска
обновено: 10:21:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на репатриращ автомобил, тип „паяк“, собственост на Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 4, т. 1, пр. 2 от ЗОС на Община Созопол