Последна промяна

ОТ ДАТА: 04.07.2022 г.

обновено: 15:23:31
обновено: 09:26:44
от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Поддържане на тревните площи в Община Бургас

ОТ ДАТА: 01.07.2022 г.

обновено: 19:14:24
Дата на раждане: 10.03.1986 Професия: Ръководител екип Образование: Висше Избран с политическа сила: ПП СЕК Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Привличане на инвеститори на територията на гр. Бургас. Развитие на спорт и образование в гр.Бургас. Телефон за контакти: 0883318676
обновено: 16:21:51
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.06.2022 г., Протокол № 39, т. 1 (вх. № 08-00-12891) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 16:19:22
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26
обновено: 16:16:22
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 39 от проведеното на 28.06.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12891 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
обновено: 12:53:01
Дата на раждане: 09.02.1976 г. Професия: Строителен инженер Образование: УАСГ гр. София, ВИПОНД гр. София, БСУ гр. Бургас, Universite Libre de Bruxelles Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП "Възраждане", обявен за независим общински съветник с уведомително писмо от 25.06.2020

ОТ ДАТА: 29.06.2022 г.

ОТ ДАТА: 28.06.2022 г.

обновено: 14:34:50
1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с.Твърдица, с.о. „Батака“, землище с
обновено: 14:26:21
На 28.06.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в
обновено: 14:12:13
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 17.06.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС се предвижда да се проведе на 28.06.2022 г. (вторник). ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
обновено: 14:11:55
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.06.2022 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.06.2022 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в
обновено: 10:44:03
от Живко Господинов - общински съветник от ПП БСП, относно: Площадка в к-с "Зорница" между бл.11 и бл.13
обновено: 10:07:11
от А. Борисов - Главен оперативен Директор на "А1 Тауърс България" ЕООД, относно: Отдаване под наем на част от покривно пространство
обновено: 10:06:44
от Т. Марков - председател на СК "Глухи и ветерани", относно: Финансиране на Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания