Последна промяна

ОТ ДАТА: 27.05.2020 г.

обновено: 16:59:48
На основание чл. 21, ал. 8, т.1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa провеждане на нова обслужваща улица с габарит 9,00 м. от о.т. 79 до о.т. 79а, с което се засягат ПИ с идентификатори 07079.12.74 и 07079.13.164 по КК на гр. Бургас – общинска собственост, във връзка с проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.73 по КК на гр. Бургас. Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години. 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, /бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност „До регулация“/, землище на кв. Банево, гр. Бургас, с което се предвижда обособяване на три самостоятелни УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, както следва: УПИ I – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2102, УПИ II – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2103 и УПИ III – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2104, с функционално отреждане „за жилищно строителство“, с лица и площи в съответствие с чл. 19, ал.1 от ЗУТ, при съобразяване с действащата улична регулация на кв. Банево, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ с приложена редукция от 7%, с предвидено ново свободно ниско застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 30%; Височина до 10м /3ет./; Кинт до 1,0 и Озеленяване мин. 60% и обособяване на нова обслужваща улица с габарит 9,00 м. от о.т. 79 до о.т. 79а
обновено: 16:53:52
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелни линии 20kV – 2 бр. между ЖР №78 /ПИ с идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас/ на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар“ /ПИ с идентификатор 07079.820.706 по КК на гр. Бургас/ и ТП Сарафово 3 /ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас/, кв. Сарафово, гр. Бургас, съгласно приложения проект за ПУП – ПП, който е неразделна част от настоящото решение. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.
обновено: 16:50:06
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност „Наневия чифлик“/, землище гр.Бургас, с който за ПИ 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас и при съобразяване с ПУП-ПУР, одобрен с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас се обособява УПИ ІІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2444 по КК, с функционално отреждане „за обществено обслужване, търговия, административни и складови функции“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, разположени на отстояние 3.00м. от странични регулационни линии и на 5.00м. от уличната регулационна линия на обслужваща улица, с установяване на показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП за устройствената зона, както следва: Пл.застр. до 60%; Кинт до 3.0; Позеленяване мин.30%; Височина до 15.00 м., с предвидено паркиране в границите на УПИ, посочени в матрица и таблица, съгласно черните, червени и сини линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от настоящото решение. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.
обновено: 16:44:11
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.05.2020 година (сряда) от 09:00 часа, с продължение на 28.05.2020 година (четвъртък) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж. к. „Зорница“ 40, при следния ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства със средства на Община Бургас ОбС 08-00-10126 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас ОбС 08-00-10127 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ ОбС 08-00-10140 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев – членове на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието ОбС 08-00-10181 Докладна записка от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение ОбС 08-00-10068 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян
обновено: 16:19:00
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.05.2020 година (сряда) от 09:00 часа, с продължение на 28.05.2020 година (четвъртък) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж. к. „Зорница“ 40, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства със средства на Община Бургас ОбС 08-00-10126 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас ОбС 08-00-10127 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ ОбС 08-00-10140 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев – членове на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието ОбС 08-00-10068 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев – общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемична обстановка ОбС 08-00-10079 Докладна
обновено: 09:26:44
от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

ОТ ДАТА: 26.05.2020 г.

обновено: 17:49:31
Дата на раждане: 07.06.1981 г. Професия: Архитект Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски, немски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Устройство на територията; култура Телефон за контакти: 0893 290 470
обновено: 17:49:14
Дата на раждане: 16.06.1964 г. Професия: Телевизионен журналист Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Култура и образование Телефон за контакти: 0889 624 254
обновено: 17:48:41
Дата на раждане: 03.08.1967 г. Професия: Икономист Образование: Висше Чужди езици: Немски, руски, сръбски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Пропорционална бюджетна политика; качество на туристическата услуга Телефон за контакти: 0882 055 188
обновено: 17:48:03
Дата на раждане: 28.09.1965 г. Професия: Инженер Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Образование; наука и иновации; здравеопазване и социални политики
обновено: 17:47:35
Дата на раждане: 13.06.1971 Професия: Икономист Образование: Магистър по икономика; доктор по история Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.; мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Общинска собственост; общински дружества; екология; съхраняване на историческата памет Телефон за контакти: 0882 291 051
обновено: 17:13:58
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пътни знаци
обновено: 17:09:08
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Предвиждане на паркинг в к-с "Изгрев"
обновено: 16:40:57
от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична ообстановка
обновено: 16:36:08
от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID - 19
обновено: 15:46:33
от Евелина Василева Михалева - председател на комисията по транспорт към Общински съвет - Бургас, относно: Обособяване на автобусна спирка за временно спиране на туристически автобуси
обновено: 15:28:10
от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с Решение по т. 49 т Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас