Последна промяна

ОТ ДАТА: 08.12.2022 г.

обновено: 10:17:41
от Ч. Г., относно: Спазване на чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА
обновено: 09:01:14
Със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" се удостояват български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги и принос към града и жителите му. Снимка Име, Фамилия / заемана длъжност Протокол Леандър Франсоа Рене Льо Ге Френски вицеконсул в Бургас от февруари 1879 г. до май 1882 г. С

ОТ ДАТА: 07.12.2022 г.

обновено: 15:20:14
от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Жалба №8317/2022
обновено: 11:50:56
На 6-ти декември, Никулден, Общински съвет – Бургас ще проведе тържествено заседание, на което ще бъдат връчени отличия на удостоените с почетно звание за 2022 г. заслужили жители на града ни. Заповядайте на 6.12.2022 г. (вторник), от 9:30, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на
обновено: 09:39:07
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.11.2022 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.11.2022 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в
обновено: 09:38:40
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 09.12.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС се предвижда да се проведе на 20.12.2022 г. (вторник). ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
обновено: 08:39:05
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в

ОТ ДАТА: 06.12.2022 г.

обновено: 14:25:49
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.11.2022 г., Протокол № 44, т. 2 (вх. № 08-00-13370) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ОТ ДАТА: 02.12.2022 г.

ОТ ДАТА: 01.12.2022 г.

ОТ ДАТА: 30.11.2022 г.

обновено: 10:12:20
На 29.11.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в

ОТ ДАТА: 29.11.2022 г.

обновено: 15:23:20
1. Дава предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ
обновено: 15:20:12
1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК
обновено: 15:18:37
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464
обновено: 15:14:06
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр.Бургас, с което се предвижда: създаване
обновено: 14:50:26
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 18.11.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС се предвижда да се проведе на 29.11.2022 г. (вторник). ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОТ ДАТА: 28.11.2022 г.

обновено: 18:05:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за извършване на проучвателни и проектни дейности за укрепване на свлачищна територия по крайбрежна зона между солниците и кв.Сарафово
обновено: 17:34:14
от Костадин Андонов - общински съветник от ДБГ, относно: Зала Арена-Бургас