Последна промяна

ОТ ДАТА: 10.08.2020 г.

обновено: 15:34:35
от Петър Алексиев - председател на УС на ДФК "Звездичка", относно: Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас
обновено: 15:28:40
На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.08.2020 г. за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“

ОТ ДАТА: 07.08.2020 г.

обновено: 09:18:28
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г. изменен и допълнен с решение на ОС-Бургас, по т.9, Протокол № 33/13.02.2014 год., по т.25, Протокол №39/12.08.2014 г., по т.4, Протокол №25/28.03.2017 г., по т.8, Протокол №12/28.07.2020 г.
обновено: 09:17:38
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г. изменен и допълнен с решение на ОС-Бургас, по т.9, Протокол № 33/13.02.2014 год., по т.25, Протокол №39/12.08.2014 г., по т.4, Протокол №25/28.03.2017 г.
обновено: 09:15:14
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г.; изменен и допълнен: по т.14, Протокол №7/26.01.2016 г.; отменен с решение по т.1 от Протокол №10/27.05.2020 г. на Общински съвет – Бургас
обновено: 09:14:15
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 10, Протокол №7 /26.01.2016 г.; изменен и допълнен: по т.9, Протокол № 12/28.07.2020 г.
обновено: 09:13:31
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 10, Протокол №7 /26.01.2016 г.
обновено: 09:12:40
Приет с решение на Общински съвет по т. 6, Протокол №37 от 24.06.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.28, Протокол №6/28.01.2020 г., по т.8, Протокол №9/28.04.2020 г., по т.10, Протокол №12/28.07.2020 г.
обновено: 09:11:45
Приет с решение на Общински съвет по т. 6, Протокол №37 от 24.06.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.28, Протокол №6/28.01.2020 г., по т.8, Протокол №9/28.04.2020 г.
обновено: 09:10:46
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26
обновено: 09:09:10
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26

ОТ ДАТА: 06.08.2020 г.

обновено: 15:48:32
от Управителния съвет на сдружение на етажната собственост на бл. 143, к-с "Лазур", относно: Нарушаване на жилищни нужди

ОТ ДАТА: 04.08.2020 г.

обновено: 15:56:54
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 10 (вх. № 08-00-10392) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 15:56:11
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 9 (вх. № 08-00-10391) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 15:55:02
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 8 (вх. № 08-00-10344) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 15:52:33
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 12 от проведеното на 28.07.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10388 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Оптимизиране на сградния фонд, който ползват
обновено: 14:33:04
обновено: 13:18:17
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 6 (вх. № 08-00-10416) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 13:17:43
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 5 (вх. № 08-00-10394) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 13:17:03
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 4 (вх. № 08-00-10350) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.