Последна промяна

ОТ ДАТА: 30.10.2020 г.

обновено: 17:01:49
обновено: 14:27:55
от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на недвижим имот, собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД за срок от 5 години
обновено: 14:24:22
от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години обект собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене
обновено: 13:50:13
На заинтересованите лица се предоставя 60-дневен срок, считан от 31.10.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния

ОТ ДАТА: 29.10.2020 г.

ОТ ДАТА: 28.10.2020 г.

обновено: 14:12:16
Одобрил: К. Стойчев Зам.-кмет ФБИ В изпълнение на решение по т.53 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 29.09.2020г. ( Протокол № 13) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „Чистота“ ЕООД 1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, за заемане на длъжността
обновено: 09:12:29
от Я. Х. Я. и Т. Я. Я., относно: Закупуване на поземлен имот
обновено: 09:03:17
от Живко Господинов - общински съветник от ПП БСП, относно: Проектиране и изграждане на видеонаблюдение в реално време на територията на населените места в общината

ОТ ДАТА: 27.10.2020 г.

обновено: 16:04:00
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 28.10.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна
обновено: 15:20:29
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 28.10.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна
обновено: 13:50:22
Редовното 15-то заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в сградата на СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, на 27.10.2020 г. (вторник) от 9:00 ч. В предвид усложнената епидемична обстановка заседанието ще бъде закрито за граждани. Допуска се присъствието на по

ОТ ДАТА: 26.10.2020 г.

обновено: 16:18:24
от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Определяне на стипендии за зимен семестър на студенти в бургаските висши учебни заведения, постигнали минимален успех много добър 5,00 на изпитите от предходния семестър
обновено: 16:07:22
от Костадин Андонов - общински съветник от ПП ДБГ, относно: Ремонт на спортна площадка в ОУ "Христо Ботев", кв. Сарафово
обновено: 16:02:23
от Христина Секлемова - общински съветник от СЕК и Димитър Найденов - общински съветник от Демократична България, относно: Договор за кастрация на бездомни животни
обновено: 15:58:57
от живущите в ж.к "Братя Миладинови" бл.47, гр. Бургас, относно: Подписка от живущите в ж.к "Братя Миладинови" бл.47 с искане за облагородяване на междублоковото пространство
The website encountered an unexpected error. Please try again later.