Последна промяна

ОТ ДАТА: 24.09.2020 г.

обновено: 17:06:21
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас
обновено: 17:06:10
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас
обновено: 17:06:01
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас
обновено: 17:05:50
от живущите в ж.к "Братя Миладинови" бл.47, гр. Бургас, относно: Подписка от живущите в ж.к "Братя Миладинови" бл.47 с искане за облагородяване на междублоковото пространство
обновено: 17:05:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2019 г.
обновено: 17:05:32
от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка
обновено: 17:05:23
от д-р Атанас Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно: Искания и действия на наемател на площи, ползвани за аптека на територията на лечебното заведение
обновено: 17:05:13
от Дияна Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия
обновено: 17:05:02
от И. Димитров, относно: Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
обновено: 17:04:47
от Т. Русева, относно: Несъгласие с предприетите предпазни мерки в училищата, предвид епидемичната обставка
обновено: 17:03:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното Общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб "Нефтохимик Бургас 1962" АД, свикано на 20.10.2020 г. (вторник) и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
обновено: 17:03:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел
обновено: 17:03:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на община Бургас
обновено: 17:03:23
от проф. д-р Христо Бозов - управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на рентгенова тръба КТ SOMATOM emotion 16 и охлаждаща система за нея за Отделение Образна диагностика при „КОЦ–Бургас” ЕООД
обновено: 17:03:10
от инж. Йордан Георгиев Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП
обновено: 17:02:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2020 - м. юни 2020 г.
обновено: 17:02:47
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт" при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Европейски първенства
обновено: 17:02:37
от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово
обновено: 17:02:25
от Т. Стоянова - родител на Д. С. - ученичка от II клас в ОУ "Васил Левски" - гр. Българово, относно: Задължението за използването на предпазни средства във връзка с епидемичната обстановка, както и недопускането на неправителствени организации на територията на училището
обновено: 17:02:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - Бургас и определяне на позицията и мандата на
The website encountered an unexpected error. Please try again later.