Последна промяна

ОТ ДАТА: 29.05.2023 г.

обновено: 09:25:02
от д-р Атанас Димов Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно:Продажба на недвижим имот, дълготраен материален актив, включен в капитала на дружеството
обновено: 09:24:48
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на видеоендоскопска система за Отделение по онкогастроентерология към „КОЦ–Бургас” ЕООД
обновено: 09:24:34
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на рентгенова тръба за РЕТ/СТ за Отделение по нуклеарна медицина към „КОЦ–Бургас” ЕООД
обновено: 09:24:21
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за предстоящи спортни прояви
обновено: 09:23:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение за разсрочено плащане между Община Бургас и Сдружение „Плувен клуб „Бриз” – гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза
обновено: 09:23:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
обновено: 09:23:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
обновено: 09:23:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект №4, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.116.1.49 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №115
обновено: 09:22:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителното съгласие за извършване на замяна на имоти, собственост на юридическо лице, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост
обновено: 09:22:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ Х-202 в кв.32 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас
обновено: 09:22:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 29/758 кв.м идеални части от УПИ ХІ-532 в кв. 39, целият с площ 758 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
обновено: 09:22:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ V-137 в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас
обновено: 09:21:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ Х-19 в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас
обновено: 09:21:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ І-300 в кв.40 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас
обновено: 09:18:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 83/945 кв.м ид. ч. от УПИ ХХІІІ-75 в кв. 3, целият с площ 945 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост.
обновено: 09:17:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 105/1455 кв.м идеални части от УПИ VІІ-272 в кв.23, целият с площ 1455 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост.
обновено: 09:17:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ І-16 в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас.
обновено: 09:17:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,ж.р. "Меден Рудник", блок № 60(460), вход 2(Б), етаж 5, апартамент № 35-десен, на наемател, настанен по административен ред
обновено: 09:17:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", блок № 131, вход В, етаж 7, апартамент № 60-среден, на наемател, настанен по административен ред
обновено: 09:16:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", блок № 80(480), вход 3 (В), етаж 6, апартамент № 55-среден, на наемател, настанен по административен ред