Последна промяна

ОТ ДАТА: 28.11.2022 г.

обновено: 16:09:18
от Христо Панайотов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Стоян Коларов - общински съветници от БСП, относно: Отделяне на средства за честване на 80-годишнината от рождението на проф. Стефан Данаилов
обновено: 16:09:04
от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Обособяване на парцел за загробване на домашни любимци на територията на община Бургас
обновено: 16:08:47
от Костадин Андонов - общински съветник от ДБГ, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за изграждане на тротоари по цялата дължина на ул.“Ангел Димитров“ в квартал Сарафово
обновено: 16:08:29
от Иван Георгиев Гаврилов- Зам.- председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на
обновено: 16:08:09
от Веселин Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянна комисия по устройство на територията, относно: Предложения за
обновено: 16:07:50
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на детско-юношеската школа към Волейболен клуб „Бургос Волей“ от бюджета за спорт
обновено: 16:07:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване щата на ПФА "Странджа"
обновено: 16:07:15
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2022 г.
обновено: 16:07:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и
обновено: 16:01:50
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл.10, ал.1, т.2 от Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления
обновено: 16:01:36
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на договорна ипотека в полза на търговска банка (финансова институция) за имоти с идентификатори 07079.605.384 и 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“
обновено: 16:01:22
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2022 г. до 31.10.2022 г.
обновено: 15:55:39
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Вземане на решение за предоставяне в управление на Обединено училище „Св. Климент Охридски“- гр. Бургас, кв. Рудник на движима вещ, общинска собственост -моторно превозно
обновено: 15:55:11
от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ, собственост на Община Бургас
обновено: 15:54:53
от Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване под наем срещу заплащане на шест броя работни помещения и един санитарен възел, находящи се на първи етаж в сградата, собственост на „Дентален център І - Бургас“ ЕООД, на Регионална здравна
обновено: 15:54:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения в имот – публична общинска собственост, находящи се в сградата на Кметството на кв. Рудник, гр. Бургас, представляваща сграда с идентификатор 07079.711.3516.1 по КККР на гр. Бургас по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от
обновено: 15:54:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.16.1.107 в КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Странджа планина“ №17 (ЖСК „Български воин“), на
обновено: 15:54:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“
обновено: 15:53:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Българска асоциация на пенсионерите - Обединени - Бургас“
обновено: 15:53:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Пенсионерски клуб „Св. Николай Чудотворец"