Последна промяна

ОТ ДАТА: 26.07.2022 г.

обновено: 09:42:34
от С. Бургаски, относно: Бизнес план за развитие на подземен паркинг под площад "Св.св. Кирил и Методий" Гр.Бургас
обновено: 09:41:50
от М. Атанасов - член на УС на СНЦ "Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962", относно: Включване на Събитие по случай 60 години от създаването на ФК Нефтохимик Бургас 1962 в спортния календар на Община Бургас за 2022г.
обновено: 09:41:27
от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Петиция във връзка с нехуманно отношение към кучета в гр.Улсан, Южна Корея
обновено: 09:41:12
от д-р Васил Йовков - Председател на РК на БЗС гр.Бургас, относно: Програма "Със здрави зъби в 1-ви клас" /макрорамка/
обновено: 09:40:23
от инж.К. Николов - Председател на Областен читалищен съвет - Бургас и член на Върховния читалищен съвет на Съюза на Народните читалища в България, относно: Превишаване на правомощията и упражняване на натиск от кмета на с.Твърдица Л. Любенова
обновено: 09:39:20
от живущите в района на ул."Митрополит Симеон", относно: Безобразно състояние на улица "Митрополит Симеон" - отсечката между улици "Лермонтов" и "Александровска".
обновено: 09:37:26
от И. Т. Н., относно: Незаконно строителство в УПИ IV-291,292,293, кв.5 по плана на в.з "Минерални бани", гр. Бургас
обновено: 09:36:47
от живущите в ж.к "Славейков" бл.69, бл.41,бл.40, бл.39, бл.38, гр. Бургас, относно: Подписка с искане за изграждане на паркинг
обновено: 09:33:29
от инж. Н. Туджаров - управител на "Тивекс" ООД, относно: Изменение и допълнение на транспортната схема на гр. Бургас в частта на ул. Крайезерна
обновено: 09:32:11
от М. Н. относно: Възмущение
обновено: 09:29:32
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
обновено: 09:29:17
от Георги Маринчев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Даване на съгласие за финансова подкрепа чрез дофинансиране на предстоящи спортни събития, с организатор Сдружение "Клуб по плувни спортове Победа"- гр.Бургас
обновено: 09:29:00
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи спортни прояви
обновено: 09:26:59
от д-р Атанас Димов Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на нов ехокардиограф
обновено: 09:26:43
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Намаляване капитала на „Диагностично консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД. Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване от „Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ – гр. Бургас на сградата
обновено: 09:24:49
от Весна Балтина - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Даване на съгласие и упълномощаване на представители на Община Бургас, „Иновационни системи – Бургас” ЕООД и Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб за подписване на партньорско споразумение и договор за финансиране на проект METACITIES, по
обновено: 09:24:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на постоянен представител в Съвета на директорите на "Свободна безмитна зона - Бургас"АД
обновено: 09:24:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.40.1.74 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. “Юрий Венелин“
обновено: 09:23:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда - подблоково помещение на две нива с идентификатор 07079.607.89.1.67 по
обновено: 09:23:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – офис №2 в сграда с идентификатор 07079.611.312.3 по КККР на гр. Бургас