ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15725 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. –  управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД за закупуване на софтуер, с цел оптимизиране на процесите по регистрация и диспансеризация на онкоболни пациенти 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15724 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело", относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2023 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2023г., отчети за изпълнението на бизнес програмите за 2023 година и приемане на нови бизнес програми за периода 2024-2026 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15714 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Осъществяване на контрол по спазването на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15720 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова, Иво Баев, Мадлен Мутафян, Васил Загорчев, Христина Хаджиатанасова, Георги Дракалиев и Тодор Иванов - общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15718 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за участие на Община Бургас в „Енергийна общност Бургас - Плувен комплекс Славейков“
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15715 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Създаване и избор на членове на Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15713 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2024 година
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15711 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за оборудване на Академична книжарница на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" в Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15710 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2023г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15712 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация” 
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15708 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15702 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“, преминаващо през част от ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр.Бургас, за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15706 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект “Зелен Бургас: Справедливи и приобщаващи зелени политики“ (JUSTGREEN: Inclusive and Just Green Policies) с реф. номер 02С0406, одобрен за финансиране по втората покана на Програма Интеррег Европа 2021-2027 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15707 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да сключи партньорско споразумение и да осигури собствен принос  за изпълнение на проект „В подкрепа на синята и интелигентна трансформация на Черноморкия басейн - Сини порти”/Empowering Blue and Smart Transformation of Black sea Basin- Blue Gates с реф. номер BSB 00189, одобрен за финансиране по първата покана на програма Интерег Черноморски басейн Interreg BSB NEXT 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15703 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15701 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на изменение на регулационните планове на зона „А“ и зона „Д“ по плана на ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас и регулационния план на Промишлена зона „Юг – запад“, гр.Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище при о.т.97 на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79) при разклона за кв. Горно Езерово, гр.Бургас (републикански път III-7909), ново кръгово кръстовище при о.т.7 при пресичането на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79) с ул.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15700 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII и УПИ ХII-650 в кв.43Г по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.433 и 07079.607.432 по КК на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15704 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Даване на предварително съгласие на основание чл.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15669 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект „CLEAR CITITES” – (ЧИСТИ ГРАДОВЕ – Насърчаване на политики за управление на градските отпадъци без въглеродни емисии за устойчиви, безопасни и устойчиви градове)”, с реф. номер 02С0597, одобрен за финансиране по втората покана на Програма Интеррег Европа 2021-2027 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15705/ 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Даване на съгласие за допълнение на Спортния календар на Община Бургас и за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15698 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15668 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социалната услуга „Дневен център за деца с  увреждания“, находящ се в гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. “Места“ №81 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15697 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 71/650 кв.м идеални части от УПИ ХІV-1176 в кв. 88 по плана на кв. Банево, гр.Бургас - частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15696 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, общ. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15695 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпределяне на реалното ползване на недвижим имот, съсобствен между Община Бургас и юридическо лице, представляващ УПИ XIII в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ – гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.105 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15694 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ-1567 в кв.6 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, отразен като ПИ с идентификатор 07079.820.1567 по КККР на гр.Бургас – частна държавна собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15693 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори 07079.20.479 и 07079.20.487 по одобрени КККР на гр.Бургас,  находящи се в м.“Ъгъла“ (бивша м.“Кюшето“), землище кв.Сарафово, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15692 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, представляващ УПИ XIV-744 в кв. 36 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.602.744 по одобрени КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15691 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху имот- държавна собственост, представляващ УПИ VIII-3944 по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1087/03.04.2024г. на Зам.-кмет на Община Бургас в кв.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15690 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху спортен обект представляващ - „Спортно игрище Изгрев, изградено в  УПИ V-122,  в кв. 8, отреден за спорт, по ПУП – ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15689 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.41 от дневния ред на проведеното на 23.04.2024г. заседание /Протокол №10/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15687 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело",  относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15686 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост на ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - Бургас, представляващ самостоятелен обект, находящ се в кв.11“А“, по плана на ж.к. “Братя Миладинови“, зад бл.117, между ул. “Камчия“ и ул. “Места“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15685 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, на недвижими нежилищни имоти – общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15683 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с фокус /приоритет на прием – лица, диагностицирани с различни форми на деменция и/ или Алцхаймер в община Бургас, с капацитет 20 (двадесет) лица, считано от 01.06.2024г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15682 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху спортен обект представляващ - „Спортно игрище – терен с площ от 8683 кв.м и обслужваща сграда, находящи се в северозападната част на УПИ I-429, в кв. 56 по ПУП – ПРЗ на ж.к.“Славейков“, гр. Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15680 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Н. А. Н.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15679 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI-260 в кв. 27 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.2098 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15681 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, находящ се в сградата на кметство с.Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15667 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас” АД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15684 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Домашен социален патронаж - Бургас, за социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с фокус/приоритет на прием – лица, диагностицирани с различни форми на деменция и/или Алцхаймер“ - „Социална градина за възрастни – „Грижовник“, представляваща част от самостоятелен обект в сграда, находящ се на първи партерен етаж в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №20 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15678 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на МВР за нуждите на Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи –Бургас върху имот-частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ 08 - 00 15671 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии за периода 13.11.2023 г. – 31.05.2024 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15672 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Ясен Проданов, Елена Кокаларова и д-р Диян Господинов – общински съветници от групата на "ГЕРБ", относно: Закупуване и поставяне на 6 броя люлки на детски площадки, приспособени за деца със специфични потребности
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15677 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Юлиян Станков - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Чистота" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, движима вещ
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15670 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Предоставяне на кръводарителите ваучер за индивидуално посещение на туристически обекти о.Св Анастасия, Културно-туристически комплекс Ченгене скеле, Комплекс Акве Калиде
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15664 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Бургасбус" ЕООД да кандидатства по процедура за подбор за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.032 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" с проект "Комбиниран проект на "Бургасбус" ЕООД, за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева енергия и за локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия" и поемане на дълг за обе

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15663 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на съгласие за сключване на договор за разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15662 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на съгласие за сключване на договор за разделно събиране на излезли от употреба масла
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15665 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие за преотстъпване ползването на част от Автогарата в гр.Средец
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ