НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.4 от  Протокол № 16/ 24.11.2020 г.