НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.01.2021 г., Протокол № 19, т. 4 (вх. № 08-00-11015) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ