НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЯНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на ОбС - Бургас, по т. 8, Протокол № 30/21.01.2010 г., изм. и доп. с решения на ОбС - Бургас, по т.8, Протокол №33/22.04.2010 г.