КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Красимир Калудов Тодоров - общински съветник
Милен Димитров Георгиев - общински съветник
Георги Иванов Маринчев - общински съветник
Манол Тодоров - зам.-кмет „Спорт и туризъм“
Веселина Деведжиева - нач. на отдел "Спорт"
Мария Станкова - нач. на отдел „Бюджет и финансов контрол“
Диана Къркелова - Сотирова - гл. юрисконсулт в отдел "Спорт"
Ружа Испирова - гл. експерт „Спорт“
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА