ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14701 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура - ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на "Виваком България" ЕАД до ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ