ОФЕРТА 08 - 00 15084 / 29.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от "ДЕДАЛ - Оценяване и сертификация" ООД, относно: Задължения на Общински съвет Бургас за контрол на обществено достъпни площадки за игра, чиито стопани са Общината /кметствата на Община Бургас/, определени в Наредба №1 от 12.01.2009г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Обн.ДВ.бр.10 от 6.02.2009г, последно изм.и допълнение ДВ бр.17 от 21.02.2023г 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА